Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 39

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

63
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 39', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 39

 1. 520 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Chín MAÁT TÍCH B aây giôø chuû tôù hai ngöôøi chæ coøn bieát nhìn nhau thôû daøi, Huy Hueä Quaân loøng nhö löûa ñoát, nhaát thôøi chöa coù chuû yù. Tieåu Thuùy boãng noùi: – Tieåu thö, keû baét coùc Nhaïc töôùng coâng nhaát ñònh laø ngöôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Laõo phu nhaân hieän giôø chöa veà, nhaát ñònh coøn ôû Tieân Nöõ mieáu, hay laø chuùng ta ñeán ñoù buoäc boïn chuùng traû ngöôøi? Huy Hueä Quaân nghe noùi cuõng coù lyù, gaät ñaàu noùi: – Ngöôi noùi cuõng coù lyù, chuùng ta ñi. Chuû tôù hai ngöôøi lieàn ra khoûi phoøng, ñeán ngoaøi ñaïi moân thì gaëp Huy Nghóa, Huy Nghóa thaáy hai ngöôøi boä daïng voäi voäi vaøng vaøng, lieàn chaép tay noùi: – Ñaïi tieåu thö ñònh ñi ñaâu vaäy? – Laõo noâ ñaõ tuaàn tra khaép nôi, khoâng thaáy daáu veát gì caû. Huy Hueä Quaân noùi: – Nhaïc töôùng coâng bò ngöôøi ta baét ñi maát roài, chuùng ta ñeán Tieân Nöõ mieáu tìm meï ta. Huy Nghóa nghe thì caû kinh. – Nhaïc töôùng coâng bò ngöôøi ta baét ñi ö? Ai laøm chuyeän naøy chöù? – Höø, khoâng caàn phaûi noùi, ñöông nhieân chính laø ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng phaùi laøm chuyeän naøy. Boïn chuùng thöøa luùc meï ta vaø Nhò baù ñi roài, beøn cho moät teân vaøo daãn duï ta rôøi trang vieän, coøn moät teân aån phuïc saün ra tay ñieåm huyeät ngöôi vaø Tieåu Thuùy, sau ñoù baét Nhaïc töôùng coâng ñi. Ngoaøi Khoâng Ñoäng ra, ai daùm vaøo taän Quy Vaân trang laøm chuyeän naøy? Huy nghóa gaät ñaàu noùi: – Ñaïi tieåu thö noùi cuõng ñuùng, coù ñieàu luùc naøy laõo phu nhaân chöa veà, theo thieån yù laõo noâ, Khoâng Ñoäng ñaõ vaøo taän Quy Vaân trang chuùng ta cöôùp ngöôøi, taát ñaõ coù söï chuaån bò. Ñaïi tieåu thö giôø noân noùng maø ñi, theá ñôn löïc baïc, nhôõ xaûy ra theâm chuyeän gì thì khoâng hay, chaúng baèng cöù chôø laõo phu nhaân vaø Nhò laõo gia trôû veà tính keá roài haønh ñoäng môùi laø thöôïng saùch. Huy Hueä Quaân laéc ñaàu döùt thoaùt: – Khoâng, cöùu ngöôøi nhö cöùu hoûa, vaû laïi meï ta vaø Nhò baù baù hieän ñang ôû Tieân Nöõ mieáu, chuùng ta ñeán ñoù hôïp vôùi meï ta buoäc chuùng traû ngöôøi... 520 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 521 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Naøng noùi chöa döùt caâu, boãng nghe tieáng ngöôøi löôùt gioù phi thaân nhanh vaøo, hoûi ngay: – Hueä nhi, trang vieän xaûy ra chuyeän gì? Thì ra Huy phu nhaân vaø Dòch Thanh Laõn trôû laïi. – Meï, Nhaïc töôùng coâng bò baét ñi roài. Huy phu nhaân nghe thì chaán ñoäng caû ngöôøi. – Nhaïc töôùng coâng laøm sao laïi bò baét ñi? Maø ai baét ñi? Chuyeän xaûy ra nhö theá naøo? Huy Hueä Quaân ñaùp: – Con cuõng khoâng bieát, nhöng nhaát ñònh laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu... Huy phu nhaân caøng kinh ngaïc hôn hoûi: – Chaúng phaûi con troâng chöøng Nhaïc töôùng coâng hay sao, leõ naøo laïi khoâng thaáy ngöôøi? Huy Hueä Quaân gioïng phaãn haän noùi: – Con bò chuùng duï ra khoûi trang vieän, aùi... Roõ raøng laø truùng keá ñieäu hoå ly sôn cuûa chuùng. – Vaäy Tieåu Thuùy thì sao? – Tieåu Thuùy vaø caû laõo quaûn gia ñeàu bò chuùng ñieåm huyeät... Huy phu nhaân ngôù ngöôøi laáp baáp la leân: – Coù chuyeän naøy sao? Dòch Thanh Laõn bình tónh hôn, vuoát raâu traàm ngaâm noùi: – Tieåu Hueä, töø töø keå laïi moïi chuyeän ta nghe. Moïi ngöôøi vaøo phoøng trong, Huy Hueä Quaân baây giôø môùi ñem chuyeän xaûy ra keå heát cho moïi ngöôøi nghe. Huy phu nhaân höø moät tieáng töùc giaän noùi: – Theá thì ñuùng, thaûo naøo boïn chuùng thaâu ñeâm voäi vaõ rôøi khoûi ñaây. Huy Hueä Quaân ñöa maét ngaïc nhieân hoûi: – Meï noùi ai voäi vaõ rôøi khoûi ñaây? – Coøn ai vaøo ñaây ngoaøi Hoûa Linh Thaùnh Maãu? Huy phu nhaân gioïng ñaày töùc giaän noùi tieáp: – Meï, vaø Nhò baù uoång coâng khoâng chaïy ñeán Tieân Nöõ mieáu, chaúng ngôø boïn chuùng laïi leùn ñeán ñaây baét ngöôøi. Huy Hueä Quaân ñaõ hieåu ra, loøng caøng noân noùng noùi: 521 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 522 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Meï, laøm sao baây giôø? Huy phu nhaân nhìn con gaùi vì chaøng thieáu nieân maø nöôùc maét löng troøng, cöôøi chua chaùt noùi: – Chaïy ñaâu cho thoaùt khoûi gaàm trôøi naøy, ngoaïi tröø Khoâng Ñoäng phaùi tuyeân boá giaûi taùn moân ñöôøng. Dòch Thanh Laõn saéc maët traàm tænh laéc ñaàu noùi: – Chuùc Linh Tieân khoâng coù lyù do ñeå baét Nhaïc thieáu hieäp. Huy phu nhaân ngöôùc maét leân nhìn Dòch Thanh Laõn hoûi: – Neáu khoâng phaûi laø baø ta thì laø ai? Ban ñaàu thì baét coùc Hueä nhi, giôø thì baét Nhaïc töôùng coâng, haønh vi cuûa chuùng thaät laø baù ñaïo. Huy Hueä Quaân voäi chen vaøo noùi: – Meï, theo yù con thì boïn chuùng chöa ñi xa khoûi nôi ñaây, hay laø chuùng ta ñuoåi theo khoâng chöøng truy ñuoåi kòp chuùng. Huy phu nhaân ngaàm neùn tieáng thôû daøi, noùi: – Cöù nhìn chuùng laäp keá baét Nhaïc töôùng coâng cuõng ñuû thaáy boïn chuùng raát chu ñaùo, giôø chuùng ta truy theo khaùc gì moø kim ñaùy bieån. Huoáng gì Nhaïc töôùng coâng ñaõ ôû trong tay boïn chuùng, chuùng ruùt di nhaát ñònh cuõng laäp nghi traän, haù deã ñeå chuùng ta tìm ra? Vaû laïi Döông Chaâu thuûy luïc töông thoâng, nhaân thuû chuùng ta coù nhieàu ñeán ñaâu cuõng khoâng theå chia ñi khaép nôi truy tìm... Huy Hueä Quaân ñoâi maét öûng ñoû, gioïng hôøn doãi: – Nhaïc töôùng coâng bò ngöôøi ta baét ñi, leõ naøo chuùng ta khoanh tay ñöùng nhìn? Huy phu nhaân hieåu taâm söï con gaùi, cöôøi hoøa noùi: – Meï coù bao giôø bao laø khoanh tay ñöùng nhìn ñaâu, coù ñieàu hieän taïi trôøi chöa saùng, chuyeän ñuoåi theo chuùng cöùu ngöôøi caàn phaûi baøn baïc vôùi Nhò baù baù roài môùi coù keá hoaïch haønh ñoäng. Ngöôøi bò baét coùc ngay trong Quy Vaân trang ñaát Döông Chaâu naøy, tröø phi Hoaøi Döông phaùi khoâng coøn muoán ñöùng chaân trong choán giang hoà nöõa, neáu khoâng thì baèng moïi giaù phaûi cöùu cho ñöôïc ngöôøi veà. Dòch Thanh Laõn vuoát choøm raâu sôn döông, chaäm raûi noùi: – Chaúng leõ yù tam thaåm ñònh duøng ñeán Chu Truùc leänh tieãn phaùt ñoäng toaøn ñeä töû Hoaøi Döông phaùi ñieàu tra tìm ngöôøi? Huy phu nhaân noùi: – OÂng nhaø toâi ñi ñaõ laâu chöa thaáy veà, ñöông nhieân coøn chöa bieát chuyeän xaûy ra ôû nhaø. Theo yù laõo thaân, thöù nhaát laø thoâng baùo cho oâng ta bieát sôùm maø trôû veà, thöù hai Chuùc Linh Tieân duø coù ñi nhanh ñeán ñaâu, thì noäi trong moät hai hoâm quyeát cuõng chöa ra khoûi ñaát Giang Hoaøi naøy, ngöôøi cuûa chuùng ta deã daøng truy ra daáu veát. Coøn hieän taïi, oâng nhaø toâi ñi khoûi, neân moïi chuyeän ñeàu nhôø vaøo Nhò baù laøm chuû cho. 522 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 523 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Neân bieát Hoaøi Döông Tam Hieäp naêm xöa voán laø sö huynh ñeä ñoàng moân, laõo ñaïi laø Teá Trieát Phu, caû ñôøi hieáu ñaïo, soáng ôû Hoaøi Nam, quanh naêm suoát thaùng chæ vui tu ñaïo tieân, moïi ngöôøi thöôøng goïi laø Hoaøi Nam Töû. Laõo nhò chính laø Dòch Thanh Laõn, tinh thoâng y thuaät, chæ thích duïng y ñaïo cöùu ngöôøi, ngoaïi hieäu toân xöng laø Hoa Ñaø taùi theá, hay coøn goïi laø Dòch hoa ñaø. Vaø ngöôøi thöù ba laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu, tuy laø tam ñeä nhöng laïi keá thöøa moân hoä, xöng toân laõo ñaïi, laõo nhò laø Hoaøi Döông hoä phaùp. Thoâng thöôøng hoä phaùp chæ laø nhaân vaät thöù yeáu trong moân phaùi. Theá nhöng Hoaøi Döông phaùi khoâng phaûi laø moät moân hoä duy nhaát, maø taäp trung toaøn boä caùc bang phaùi caùc ñöôøng trong laõnh thoå Ñaïi Giang Nam Baéc, cho neân heä thoáng khoâng nhö caùc bang phaùi thoáng nhaát khaùc, khoâng coù tröôûng laõo, maø hoä phaùp cuõng khoâng phaûi laø do vò Chöôûng moân nhaân choïn ngöôøi taøi gioûi trong moân phaùi xung vaøo vò trí naøy. Ngöôïc laïi, Hoaøi Döông Hoä phaùp laø thaân phaän cöïc cao, chæ khi naøo coù chuyeän troïng ñaïi thì ñích thaân Hoaøi Döông ñaïi hieäp môùi môøi hai vò hoä phaùp naøy ñeán baøn chuyeän. Tröôùc maët Hoaøi Döông ñaïi hieäp khoâng coù maët, ñöông nhieân phaûi do Dòch Thanh Laõn laøm chuû moïi chuyeän. Dòch Thanh Laõn traàm ngaâm giaây laùt, noùi: – Tam thaåm noùi cuõng phaûi, chuùng ta ñaønh phaûi söû duïng ñeán Chu Truùc leänh tieãn. Huy Hueä Quaân loøng vaãn lo laéng hoûi: – Meï, chuùng ta duøng ñeán Chu Truùc leänh tieãn lieäu coù truy ra boïn chuùng ñöôïc khoâng? Huy phu nhaân ñaùp: – Hueä nhi, con haõy yeân taâm, Ñaïi Giang Nam Baéc ñeàu thuoäc phaïm vi Hoaøi Döông phaùi chuùng ta. Luaän veà voõ coâng, thì huynh ñeä caùc phöông coù theå khoâng ñòch noåi boïn chuùng, theá nhöng ñieàu tra haønh tung boïn chuùng thì laø chuyeän ñôn giaûn. Con thöû nghó xem, moät nhaân vaät thinh danh nhö Chuùc Linh Tieân thì ñi ñeán ñaâu cuõng raàm raàm roä roä, haù coù theå qua ñöôïc tai maét ngöôøi cuûa chuùng ta phaân boá khaép nôi? Dòch Thanh Laõn nhìn ra ngoaøi trôøi, quay ñaàu laïi noùi: – YÙ tam thaåm nhö vaäy laø hay, hieän taïi neân cho Huy Nghóa goïi vaøi tay khoaùi maõ mang leänh tieãn ñi thoâng baùo khaép caùc ñòa phöông thì môùi kòp. Luùc naøy, ñaõ thaáy hai aû haàu aùo xanh böng hai maâm côm vaø thöùc aên vaøo ñaët leân baøn, Tieåu Thuùy vaøo theo cuùi ñaàu noùi: – Nhò laõo gia, phu nhaân, tieåu thö xin duøng ñieåm taâm. Huy phu nhaân cöôøi hieàn hoøa noùi: – Tieåu Thuùy thaät chöù sao, chuùng ta boân taåu suoát ca ñeâm, giôø cuõng saép saùng, chuùng ta nhanh aên moät chuùt gì loùt daï, trôøi saùng seõ haønh ñoäng. Naøo, môøi Nhò baù. 523 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 524 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Dòch Thanh Laõn vôùi Quy Vaân Trang laø ngöôøi nhaø neân khoâng khaùch khí noùi: – Haûo, chuùng ta cuøng aên, ñôïi trôøi saùng baûo Huy Nghóa phaùi khoaùi maõ ñi khaép nôi phaùt leänh tieãn. Noùi roài laõo ngoài vaøo baøn tröôùc, Huy phu nhaân vaø con gaùi cuõng ngoài vaøo hai beân tieáp laõo. Chöøng heát böûa ñieåm taâm, boãng thaáy moät teân gia ñinh voäi voäi vaøng vaøng chaïy vaøo cuùi ngöôøi baåm baùo: – Khai baåm laõo phu nhaân, Huy quaûn gia sai tieåu nhaân vaøo baåm vôùi phu nhaân, beân ngoaøi coù moät vò thö sinh mang ñeán cho Nhaïc töôùng coâng moät phong thö, ngöôøi naøy voán ñònh trao thö laø ñi ngay, nhöng bò laõo quaûn gia tìm caùch caàm chaân laïi, môøi phu nhaân ra xem... Moïi ngöôøi nghe vaäy thì ngaïc nhieân, Huy phu nhaân nhìn thaàn thaùi hoát hoaûng cuûa teân gia ñinh thì cuõng gaáp leân noùi: – Döa thö cho Nhaïc töôùng coâng ö? Ngöôøi naøy laø ai? Teân gia ñinh hôi thôû coøn doàn daäp noùi: – Tieåu nhaân khoâng roõ, môøi phu nhaân ra xem seõ bieát. Dòch Thanh Laõn ñöùng leân noùi: – Ngöôøi naøy sôùm khoâng ñeán, treã cuõng khoâng ñeán, laïi ñeán ñuùng ngay luùc naøy, mang thö cho Nhaïc töôùng coâng luùc trôøi coøn chöa kòp saùng, nhaát ñònh beân trong coù duyeân côù, chuùng ta nhanh ra xem sao. Noùi roài laõo saûi böôùc ñi nhanh ra cöûa, meï con Huy phu nhaân cuõng luïc tuïc keùo nhau theo ra sau. Ra ñeán ñaïi moân ñaõ thaáy Huy Nghóa ñang ñöùng huô tay muùa chaân noùi gì ñoù vôùi moät vò thö sinh aùo traéng. Huy Nghóa nghe tieáng chaân ngöôøi, quay laïi nhìn thì thaáy chuû nhaân ra thì raát möøng, voäi cuùi ngöôøi reo leân: – Phu nhaân ra vöøa kheùo, vò coâng töû naøo ñeán trao cho Nhaïc töôùng coâng, nhaân chuyeän coù lieân quan ñeán Nhaïc töôùng coâng, cho neân laõo huû môùi löu böôùc vò coâng töû naøy chôø phu nhaân ra xem. Noùi roài xuoáng hai tay cung kính daâng leân cho Huy phu nhaân phong thö ñang naèm trong tay, nhöng Dòch Thanh Laõn ñaõ ngaên laïi noùi: – Tam thaåm chaäm tay, Huy Nghóa nhanh ñem laïi ñaây cho laõo phu xem tröôùc. Huy Nghóa öùng thanh “Daï” moät tieáng, roài mang tôùi trao cho Dòch Thanh Laõn. Baây giôø Huy phu nhaân vaø Huy Hueä Quaân môùi quay ñaàu laïi nhìn kyõ vò thieáu nieân thö sinh naøy, chæ thaáy thö sinh nay coøn raát treû, tuoåi öôùc chöøng möôøi saùu möôøi baûy, maët ngoïc moâi son, da traéng maøy daøi, troâng töïa hoà nhö maët nöõ nhi. 524 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 525 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy phu nhaân trong loøng ngôø vöïc, töïa hoà nhö ñaõ nhìn thaáy qua khuoân maët naøy ôû ñaâu, nhöng nhaát thôøi khoâng nhôù ra. Baø khaùch saùo noùi: – Coâng töû haún laø baèng höõu vôùi Nhaïc töôùng coâng, vaäy môøi coâng töû vaøo trong nghæ chaân duøng traø. Thö sinh chaép tay noùi: – Phu nhaân khoâng caàn khaùch khí, taïi haï coù chuyeän gaáp vaøo thaønh trao thö roài ñi ngay, giôø taïi haï xin caùo töø. Noùi roài chaép tay vaùi nhanh, ñònh böôùc ra. Thaàn thaùi hoát hoaûng vaø voäi vaõ cuûa thö sinh naøy caøng khieán Dòch Thanh Laõn sinh nghi hôn, laõo ngaên laïi noùi: – Tieåu huynh ñeä, xin döøng chaân. Vöøa noùi vöøa caån thaän xeù mieäng phong thö, theá nhöng beân trong khoâng coù laù thö naøo. Ngöôïc laïi Dòch Thanh Laõn doác phong thö leân chæ thaáy töø trong phoøng bì rôi ra ba vieân döôïc hoaøn ñoû tía nhö chu sa laên ra loøng baøn tay laõo. Moïi ngöôøi thaûy ñeàu kinh ngaïc, thö sinh ngöôïc laïi maët hôi bieán saéc, chaân töï nhieân cuõng khöïng laïi. Dòch Thanh Laõn ngöôùc maét nhìn thö sinh hoûi: – Coâng töû mang cho Nhaïc thieáu hieäp döôïc hoaøn gì vaäy? Thö sinh maët töï nhieân öûng ñoû leân, aáp uùng ñaùp: – Thuoác trò thöông. Huy phu nhaân ngaïc nhieân hoûi: – Coâng töû sao bieát ñöôïc Nhaïc coâng töû truùng thöông? – A... Taïi haï... nghe ngöôøi ta noùi. Huy phu nhaân ñöa aùnh maét ngôø vöïc nhìn thieáu nieân thö sinh hoûi tieáp: – Coâng töû vôùi Nhaïc töôùng coâng laø ngöôi taân giao hay baïn cuõ? Thö sinh maët ñoåi saéc noùi: – Taïi haï mang thuoác trò thöông ñeán cho Nhaïc huynh chính laø xuaát phaùt töø loøng haûo taâm, phu nhaân ngöôïc laïi toû yù hoaøi nghi nhö vaäy, thì taïi haï xin caùo töø. Noùi roài chaép tay xaù daøi, quay ngöôøi ñònh böôùc ñi. Dòch Thanh Laõn ngaên laïi, noùi: – Chaäm chaân. Ñoaïn laõo ñöa ba vieân thuoác leân muõi ngöûi moät hoài, roài noùi: – Tieåu huynh ñeä töø ñaâu coù ñöôïc ba hoaøn thuoác naøy? 525 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 526 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thö sinh quay ngöôøi laïi, maét thoaùng noä noùi: – Ba vieân thuoác naøy coù theå cöùu ñöôïc tính maïng cuûa Nhaïc huynh, ñaõ khoâng phaûi laø thuoác ñoäc, coù gì caùc ngöôi phaûi hoûi naøy hoûi noï? Chaúng leõ toâi troäm thuoác naøy hay sao? Luùc naøy Tieåu Thuùy doïn deïp xong moïi thöù cuõng chaïy ra, vöøa nhìn thaáy thö sinh, boãng coâ ta oaùi leân moät tieáng theùt lôùn: – Laõo phu nhaân, duøng ñeå noù chaïy thoaùt, noù chính laø Chuùc Xaûo Xaûo. Huy Hueä Quaân ngô ngaån caû ngöôøi laäp baäp noùi: – Ngöôøi naøy maø laïi... laø Chuùc Xaûo Xaûo ö? Ngöôi khoâng nhaàm ñaáy chöù, Tieåu Thuùy? Tieåu Thuùy vaåu moâi noùi: – Tieåu tyø quyeát khoâng nhìn nhaàm, hoài ñeâm Nhaïc töôùng coâng choäp tay coâ ta keùo töø Cöïu Uyeån Loâi Ñöôøng veà ñeán Tieân Nöõ mieáu, tieåu tyø ñi saùt theo sau coâ ta, ñöøng noùi laø nhìn taän maét, maø chæ caàn nhìn voùc daùng moät caùi laø nhaän ra ngay. Thö sinh chaân dôïm böôùc khi nghe vaäy, nhöng Huy phu nhaân ñaõ cöôøi nhaït noùi: – Coâng töû chaäm chaân, chaúng ngôø coâng töû laïi chính laø Xaûo Xaûo coâ nöông hoùa trang. Treân maët thö sinh phôùt ñoû vì theïn, nhöng traán tænh noùi: – Phu nhaân sao laïi noùi vaäy, taïi haï haø taát phaûi hoùa trang ñeán ñaây... Tieåu Thuùy chæ tay vaøo maët ñoái phöông noùi: – Ngöôi ñònh choái quanh, ngöôi khoâng phaûi laø Chuùc Xaûo Xaûo hoùa trang ñeán ñaây ö? Roõ raøng ngöôi ñònh duøng ñoäc döôïc ñeå saùt haïi Nhaïc töôùng coâng... – Caâm mieäng. Thö sinh maët ñoû böøng vì phaãn noä, noùi: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi noùi baäy gì höû? Thöông theá cuûa Nhaïc töôùng coâng, khoâng coù thuoác naøy thì heát chöõa trò, sao laïi baûo laø ñoäc döôïc? Tieåu Thuùy bóu moâi noùi: – Ngöôi maø cuõng coù loøng haûo taâm ö? Huy Hueä Quaân ñaõ ñeán tröôùc maët thö sinh veû quan taâm hoûi: – Vaäy sao ngöôi mang thuoác naøy ñeán ñaây? Nhaïc töôùng coâng laø gì cuûa ngöôi? – Ngöôøi khoûi caàn hoûi. – Höø, ta nhaát ñònh hoûi. Huy phu nhaân chen vaøo laïnh gioïng: – Neáu ngöôi ñuùng laø Chuùc Xaûo Xaûo, thì khoâng caàn phaûi giaáu ñaàu loøi ñuoâi. 526 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 527 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Dòch Thanh Laõn cöôøi ha haû noùi: – Khoâng giaû noåi, ba vieân Hoûa Linh Ñan naøy ngoaïi tröø thieân kim aùi nöõ cuûa baø ta, thì khaép thieân haï naøy khoâng ai laáy ñöôïc. Huy phu nhaân ngaån ngöôøi hoûi: – Ba vieân döôïc hoaøn naøy chính laø Hoûa Linh Ñan? Baø ñöông nhieân heát söùc ngaïc nhieân, vì coù gì maø Chuùc Xaûo Xaûo laïi töï mang Hoûa Linh Ñan ñeán cho Nhaïc Tieåu Tuaán, taát nhieân khoâng theå xuaát phaùt töø chuû yù cuûa Chuùc Linh Tieân roài? Vaäy thì coâ ta... Dòch Thanh Laõn gaät ñaàu cöôøi lôùn ñaùp: – Khoâng sai, chæ caàn ngöûi moät caùi laø laõo phu bieát ngay laäp töùc laø Hoûa Linh Ñan, trong thieân haï naøy coù loaïi döôïc vaät naøo qua noåi caùi muõi cuûa laõo phu? – Haø haø... Thö sinh öôõn ngöïc noùi: – Ñuùng, ba vieân döôïc hoaøn naøy chính laø Hoûa Linh Ñan, Nhaïc Tieåu Tuaán truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao khoâng coù noù thì voâ phöông cöùu noåi. Huy Hueä Quaân nhìn ñoái phöông hoûi: – Noùi vaäy coâ ñuùng laø Chuùc Xaûo Xaûo? – Ñuùng thì sao chöù? – Toát laém. Soaït moät tieáng, Huy Hueä Quaân ruùt phaét thanh tröôøng kieám ra chæa thaúng muõi kieám vaøo ngöôøi Chuùc Xaûo Xaûo noùi lôùn: – Chuùc Xaûo Xaûo, nghe noùi ngöôi thöôøng ngaøy kieâu caêng töï phuï, naøo, boån coâ nöông muoán tieáp vaøi chieâu tuyeät hoïc cuûa Khoâng Ñoäng caùc ngöôi. Nhi nöõ chuyeän gì cuõng coøn coù theå boû qua, nhöng chaïm vaøo chuyeän tranh ñoaït tình lang thì phaûi bieát tay. Chuùc Xaûo Xaûo nhìn ñoái phöông cöôøi nhaït: – Ngöôøi maø cuõng xöùng ö? Song phöông theá nhö teân giöông treân cung, Huy phu nhaân böôùc tôùi nheï gioïng noùi: – Hueä nhi, khoâng ñöôïc voïng ñoäng, meï coøn coù chuyeän muoán hoûi... Roài baø ta quay sang Chuùc Xaûo Xaûo oân hoøa hoûi: – Chuùc coâ nöông mang ba vieân Hoûa Linh Ñan nay ñeán ñaây, coù leõ khoâng phaûi laø chuû yù cuûa leänh ñöôøng chöù? Khoâng phaûi laø chuû yù cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, coù nghóa laø coâ ta leùn troäm ñem ñeán. 527 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 528 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chuùc Xaûo Xaûo thöôøng ngay trôøi khoâng sôï, ñaát chaúng neå, theá nhöng roát cuoäc vaãn laø moät khueâ nöõ, töï nhieân tröôùc caâu hoûi naøy thì khoù traû lôøi. Chuùc Xaûo Xaûo taàn ngaàn moät luùc, ñoû maët noùi: – Phu nhaân khoâng caàn hoûi nhieàu, thöông theá cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng nheï, chæ coù thuoác naøy môùi cöùu noåi. Chuùc Xaûo Xaûo khoâng coù yù haïi ngöôøi, phu nhaân tin cuõng ñöôïc, khoâng tin cuõng ñöôïc. Toâi chæ noùi vaäy thoâi, giôø coù chuyeän gaáp, xin caùo töø. Coâ ta voäi ñi, maø nhìn thaàn saéc chöøng nhö coù chuyeän gì raát noân noùng. Huy phu nhaân gaät ñaàu noùi: – Laõo thaân ñöông nhieân laø tin, theá nhöng ba vieân döôïc hoaøn naøy khoâng coøn duøng ñöôïc nöõa roài. Chuùc Xaûo Xaûo nghe moät caâu naøy, voán ñang noân noùng muoán ñi, nhöng khöïng ngöôøi laïi la leân: – Anh ta... Theá naøo roài? Hoûi caâu naøy vôùi gioïng thaát thanh haøm chöùa lo laéng, hoát hoaûng laãn baøng hoaøng, ñeán noãi chaân meàm nhuõn ra, baát thaàn thoaùi lieàn moät böôùc. Huy phu nhaân laïnh gioïng noùi: – Noùi vaäy coâ nöông vaãn chöa hay bieát Nhaïc töôùng coâng ñaõ bò ngöôøi baét ñi? Chuùc Xaûo Xaûo khi nghe Huy phu nhaân noùi maáy tieáng ba vieân döôïc hoaøn naøy khoâng coøn duøng ñöôïc nöõa roài trong loøng chæ nghó laø chaøng thöông theá quaù naëng heát ñöôøng cöùu chöõa. Nhöng luùc naøy nghe bò ngöôøi baét ñi, thì loøng nheï ñi nhö vöøa buoâng ñöôïc taûng ñaù, ngöôùc maét leân hoûi: – Khoâng bieát ai ñaõ baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi? Huy Hueä Quaân cöôøi nhaït noùi: – Chuùc Xaûo Xaûo, ngöôi chôù giaû ngaây giaû tænh, leõ naøo meï ngöôi cho ngöôøi ñeán baét Nhaïc töôùng coâng ñi, maø ngöôi laïi khoâng bieát? Chuùc Xaûo Xaûo khöïng ngöôøi la leân: – Meï ta baét ñi? khoâng theå coù chuyeän naøy ñöôïc. Huy Hueä Quaân höø moät tieáng laïnh luøng ; – Baét coùc ngöôøi laø ngoùn tuyeät thuû cuûa Khoâng Ñoäng, sao laïi khoâng coù theå? Chuùc Xaûo Xaûo maøy ngaøi ñöùng leân, heùt lôùn: – Huy Hueä Quaân, ngöôi sao daùm noùi vaäy? – Chaû leõ ta noùi khoâng ñuùng? Chuùc Xaûo Xaûo nhìn ñoái phöông vôùi veû khinh bæ, laéc ñaàu noùi: – Ta khoâng caàn ñaáu khaåu vôùi ngöôøi nhö ngöôi, ta ñi. 528 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 529 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Coâ ta tuy khoâng tin laø meï mình baét coùc Nhaïc Tieåu Tuaán, theá nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán giôø khoâng coøn ôû ñaây, coâ ta ñöông nhieân chæ voäi trôû veà. Huy Hueä Quaân cöôøi nhaït noùi: – Ngöôøi ñònh ñi sao? Chuùc Xaûo Xaûo nhìn nhanh Huy phu nhaân moät caùi, cöôøi laïnh luøng hoûi: – Chaúng leõ caùc ngöôi ñònh giöõ chaân ta laïi ñaây? Dòch Thanh Laõn ñaõ coù chuû yù trong ñaàu, caát ba vieân döôïc hoaøn vaøo trong tay aùo, cöôøi khaø khaø noùi: – Taïm thôøi laøm phieàn coâ nöông, nhöng chæ coù vaäy leänh ñöôøng môùi chòu mang Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán ñaây. Ñoät nhieân töø khoâng trung moät gioïng giaø nua thaâm traàm voïng laïi: – Dòch Thanh Laõn, ngöôi thaät to gan. Gioïng noùi nghe töø raát xa, nhöng chôùp maét ñaõ thaáy moät khoái ñen tôï phi yeán xuyeân vaân löôùt tôùi tröôùc maët moïi ngöôøi. Luùc naøy moïi ngöôøi môùi nhìn roõ, moät chieác kieäu hoa vôùi boán tyø nöõ aùo xanh gaùnh chaïy nhanh tôùi, tieáp lieàn theo ñoù laø Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng Laïc Ban Ñình vaø taùm teân thanh y ñaïi haùn khaùc. Kieäu vöøa döøng laïi. Chuùc Xaûo Xaûo vui möøng chaïy ñeán goïi: – Meï. Hai tyø nöõ ñöùng tröôùc veùn reøm kieäu leân, chæ thaáy khuoân maët Hoûa Linh Thaùnh Maãu haàm haàm löûa giaän nhìn con gaùi theùt lôùn: – Höø. Xaûo Xaûo, ngöôi caøng ngaøy caøng to gan. Chuùc Xaûo Xaûo cuùi gaàm maët khoâng daùm hoù heù nöûa lôøi. Dòch Thanh Laõn oâm quyeàn xaù xaù maáy caùi, cöôøi lôùn noùi: – Laõo huû vaø thaåm muoäi ñaây luùc canh tö coù ñeán Tieân Nöõ mieáu vieáng moät laàn, nhöng Thaùnh maãu khoâng coù ôû ñoù. Chaúng ngôø giôø laïi qua ñaây, laõo huû thaát ngheânh. Hoûa Linh Thaùnh Maãu gioïng laïnh luøng noùi: – Laõo thaân ñeán ñaây tìm con gaùi, chaúng phaûi caùc ngöôi ñònh baét giöõ noù laïi ñaây ö? Huy phu nhaân ñaùp: – Khoâng sai, Khoâng Ñoäng phaùi baét ngöôøi cuûa chuùng ta, chuùng ta löu giöõ leänh nöõ laïi ñaây, cuõng chæ laø ñeå trao ñoåi maø thoâi. Hoûa Linh Thaùnh Maãu maët ñoû maø gioïng thì laïnh baêng: – Trao ñoåi ngöôøi, caùc ngöôi ñònh noùi gì chöù? 529 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 530 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy phu nhaân noùi: – Chaúng leõ Nhaïc töôùng coâng khoâng phaûi bò ngöôi baét ñi? – Nhaïc töôùng coâng? A... Caùc ngöôi noùi laø Nhaïc Tieåu Tuaán sao? Dòch Thanh Laõn noùi: – Chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán. Hoûa Linh Thaùnh Maãu noùi: – Nhaïc Tieåu Tuaán tuy laø bò truùng chöôûng cuûa laõo thaân, nhung laõo thaân chæ vì thaáy haén treû tuoåi cuoàng voïng, cho neân ra tay tröøng trò haén moät chuùt maø thoâi, quyeát khoâng coù yù laáy maïng haén. Vaû laïi, giôø ñaõ coù Hoûa Linh Ñan cuûa laõo thaân ñaây, chæ caàn phuïc vaøo tònh döôõng traêm ngaøy laø hoài phuïc hoaøn toaøn, laõo thaân baét haén ñi hoài naøo? – Noùi nghe noùi hay laém. Huy phu nhaân cöôøi khinh bæ tieáp: – Nhaïc töôùng coâng truùng chöôûng cuûa ngöôi töø luùc ñoù ñeán ñaàu canh tö hoaøn toaøn meâ man baát tænh, neáu khoâng phaûi ngöôi cho ngöôøi baét anh ta ñi, vaäy coøn ai daùm ñeán Quy Vaân Trang laøm chuyeän naøy? Chuùc Linh Tieân, ngöôi ñaõ laø nhaân vaät thaønh danh, tieáng taêm khoâng nhoû trong voõ laâm, haù ñaõ gaây chuyeän roài choái quanh khoâng daùm nhaän? – Caâm mieäng. Hoûa Linh Thaùnh Maãu giaän ñeán toùc traéng döïng ngöôïc, heùt lôùn: – Moät Quy Vaân Trang nhoû nhoi naøy caên baûn ta chaêng ñeå maét ñeán, coù ñieàu ta khoâng heà baét Nhaïc Tieåu Tuaán, caùc ngöôi neân laøm roõ chuyeän naøy. Dòch Thanh Laõn nhìn thaàn thaùi vaø ngöõ khí baø ta quyeát khoâng giaû, vuoát raâu nhíu maøy laåm baåm: – Vaäy thì laï thaät. Huy phu nhaân noùi: – Nhò baù tin töôûng lôøi baø ta ö? Neáu khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa baø ta laøm chuyeän naøy thì laø ai? Hoûa Linh Thaùnh Maãu gioïng coøn giaän döõ. – Ngöôøi trong Quy Vaân Trang bò baét ñi, chaúng leõ caùc ngöôi laïi khoâng hay bieát moät chuùt gì? Huy phu nhaân chöa kòp leân tieáng, thì Dòch Thanh Laõn ñaõ noùi: – Chuyeän laø theá naøy, laõo huû nhaän thaáy thöông theá cuûa Nhaïc thieáu hieäp traàm troïng, cho neân môùi cuøng Thaåm muoäi ñeán gaëp Thaùnh maãu. Hoûa Linh Thaùnh Maãu tieáp lôøi laõo noùi ngay: – Thì chaúng phaûi chính laõo thaân baûo tieåu nöõ mang thuoác ñeán sao? 530 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 531 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoûa Linh Ñan voán laø do Chuùc Xaûo Xaûo troäm mang ñeán, nhöng baø ta noùi vaäy laø ñeå giöõ theå dieän cho Chuùc Xaûo Xaûo. Dòch Thanh Laõn noùi tieáp: – Khi laõo huû vaø Thaåm muoäi ñeán Tieân Nöõ mieáu, ôû nhaø chæ coøn Huy Hueä Quaân moät mình, khoâng ngôø bò ngöôøi duøng keá ñieäu hoå ly sôn daãn duï ra xa, laõo quaûn gia vaø tieåu tyø Tieåu Thuùy lieàn bò ngöôøi ngaàm ñieåm huyeät, khi laõo huû trôû laïi thì Nhaïc thieáu hieäp ñaõ bò ngöôøi baét ñi maát. Hoûa Linh Thaùnh Maãu baät cöôøi lôùn vaën hoûi: – Vaäy laøm sao daùm khaúng ñònh laõo thaân baét ngöôøi? Huy phu nhaân noùi: – Nhaïc töôùng coâng laàn ñaàu ñeán Döông Chaâu, ngoaøi chuyeän vì tieåu nöõ maø choïc giaän Thaùnh maãu ra, thì khoâng coøn gaây goã vôùi ai. Huoáng gì thôøi gian gaàn ñaây, trong Döông Chaâu naøy ngöôøi giang hoà duy nhaát chæ coù Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngöôi, thöû hoûi khoâng nghi ngôø chuyeän baét ngöôøi do ngöôi gaây neân thì nghi ai baây giôø? Hoûa Linh Thaùnh Maãu thaáy Huy phu nhaân moät möïc cöù cho raèng mình laøm chuyeän naøy, baát giaùc ñaïi noä phaùt thaønh traøng cöôøi daøi, hoûi: – Haûo, cöù coi nhö laø ta baét ngöôøi, giôø ngöôi ñònh theá naøo? Chuùc Xaûo Xaûo chen vaøo: – Meï, Nhaïc Tieåu Tuaán ñaâu phaûi do chuùng ta baét ñi? – Höø, laø meï baét ñi thì sao chöù? Huy phu nhaân laïnh gioïng noùi: – Höø, cuoái cuøng roài thì ngöôi cuõng thöøa nhaän. Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi daøi quaùi ñaûn noùi: – Ñaây laø ngöôi böùc laõo thaân, ngöôi khích noä laõo thaân, ñeán nhö haäu quaû caû Quy Vaân Trang naøy bieán thaønh tro buïi thì cuõng ñöøng traùch laõo thaân khoâng baûo tröôùc. Ñoät nhieân moät gioïng cao laõnh vang lôùn nhö saám voïng ñeán: – Cao nhaân phöông naøo, coù thaâm cöøu ñaïi haän gì vôùi Huy moã, maø daùm tuyeân boá bieán Quy Vaân Trang thaønh tro buïi? Huy Hueä Quaân maët raïng rôõ reo leân: – A, cha ñaõ veà. Moïi ngöôøi ñöa maét nhìn, quaû nhieân thaáy hai boùng ngöôøi cao lôùn löôùt tôùi. Ngöôøi chaïy tröôùc laø moät laõo nhaân aên maëc theo loái ñaïo só, raâu naêm choøm, thaàn thaùi phieâu daït thoaùt tuïc. Vöøa phaùt tieáng noùi chính laø ngöôøi chaïy sau, thaân vaän thanh baøo, tröôøng mi laõng muïc, raâu ñeán quaù ngöïc, thaàn thaùi oai nghi laãm lieät. 531 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 532 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hai ngöôøi naøy chính laø laõo ñaïi Hoaøi Nam Töû Teá Trieát Phu vaø Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu. Dòch Thanh Laõn hoan hyû, böôùc ñeán ñoùn: – Ñaïi sö huynh cuõng ñeán. Hoûa Linh Thaùnh Maãu vaãn ngoài nguyeân trong kieäu, laïnh gioïng voïng ra: – Phaûi chaêng Hoaøi Döông Huy ñaïi hieäp? Lôøi vöøa roài laø chính laõo thaân noùi. Huy Khaâm Nghieâu ñaõ ñeán ñaïi moân, nhìn thaáy kieäu coù thoaùng chuùt kinh ngaïc, roài oâm quyeàn thi leã noùi: – Thì ra ñaïi giaù Thaùnh maãu quang laâm, taïi haï khoâng bieát Quy Vaân Trang ñaéc toäi gì, maø ñích thaân Thaùnh maãu ñoäng giaù ñeán ñaây vaán toäi? Hoûa Linh Thaùnh Maãu thöôøng ngaøy vaân du töù haûi, cuõng muïc haï voâ nhaân, theá nhöng ñoái phöông laø Hoaøi Döông Tam Hieäp ñuû boä, boïn hoï quyeát khoâng phaûi laø hö danh. Nhaát laø laõo ñaïi Hoaøi Nam Töû Teá Trieát Phu, vôùi tuyeät hoïc Ñaïi Naõ Thaàn Thuû, ñöôïc xöng danh laø Giang Nam Ñeä Nhaát Thuû. Nhö chuyeän hoâm nay, neáu gaây ra hieàm khích lôùn daãn ñeán aåu ñaû, baø ta khoâng hy voïng chieám öu theá. Trong loøng nghó ra ñieàu ñoù, töï nhieân thaáy phaäp phoàng, nhöng thaàn thaùi vaãn giöõ laïnh tónh noùi: – Ñaïi hieäp sao khoâng tröôùc heát hoûi baø nhaø? Hoaøi Nam Töû quay ñaàu nhìn Dòch Thanh Laõn hoûi: – Laõo nhò, thöïc ra chuyeän theá naøo? Dòch Thanh Laõn ñem chuyeän vöøa roài sô löôïc keå ra cho hai ngöôøi nghe. Hoaøi Nam Töû lieàn chaép tay noùi: – Chuyeän naøy coù theå chæ laø hieåu nhaàm nhau, Thaùnh maãu vöøa roài nhö ñaõ noùi, Nhaïc thieáu hieäp khoâng phaûi laø do Thaùnh maãu baét ñi, haún laø khoâng giaû, vì vôùi thanh danh nhö thaùnh maãu treân giang hoà, ñöông nhieân ñaõ noùi laø thöïc roài. Hoûa Linh Thaùnh Maãu töïa hoà nhö coøn töùc giaän noùi: – Neáu nhö laõo thaân baét, thì caùc ngöôi laøm gì chöù? Hoaøi Nam Töû cöôøi: – Thaùnh maãu khoâng neân vì chuùt töùc giaän maø noùi vaäy, hai phaùi chuùng ta xöa nay chöa töøng coù hieàm khích, Thaùnh maãu noùi vaäy e maát hoøa khí ñoâi beân. Hoûa Linh Thaùnh Maãu “Höø” moät tieáng laïnh luøng noùi: – Chæ vì caùc ngöôi quaù böùc ta noùi vaäy, laõo thaân bình sinh bieát sôï ngöôi sao? Duø hai nhaø maát hoøa khí hay khoâng, laõo thaân khoâng caàn bieát. Hoaøi Nam Töû cöôøi lôùn noùi: 532 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 533 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thaùnh maãu laàn naøy xuaát hieän giang hoà, chí taïi boán phöông, ñöông nhieân chaúng ñeå maét ñeán Hoaøi Döông phaùi coûn con naøy roài, theá nhöng chuyeän gì cuõng coù coäi nguoàn cuûa noù, vò Nhaïc thieáu hieäp kia nhaát ñònh laø bò ngöôøi khaùc baét ñi, Thaùnh maãu haø taát phaûi giaän maø oâm chuyeän cuûa ngöôøi khaùc, nhö truyeàn xuaát giang hoà, chaúng ñeå tieáng dò nghò trong giang hoà ö? Hoûa Linh Thaùnh Maãu caøng töùc giaän la leân: – Trong giang hoà ngöôøi naøo daùm dò nghò cheâ cöôøi ta? Hoaøi Nam Töû chaáp tay xaù daøi noùi: – Hoaøi Döông phaùi tuy chæ laø moät moân phaùi ñòa phöông, nhöng xöa nay vaãn toân troïng caùc ñaïi moân phaùi trong voõ laâm, vaû laïi khoâng vì theá maø sôï chuyeän, chæ hy voïng Thaùnh maãu suy xeùt thì hay. Hoûa Linh Thaùnh Maãu baây giôø môùi thoaùng chuùt traàm ngaâm, roài “Höø” moät tieáng noùi: – Thoâi ñöôïc, neå maët Hoaøi Nam Töû ngöôi, laõo thaân ta trònh troïng tuyeân boá moät caâu, Nhaïc Tieåu Tuaán tuyeät ñoái khoâng phaûi bò ngöôøi Khoâng Ñoäng baét ñi. Noùi roài baø ta phaùt tay ra leänh: – Ñi thoâi. Hai tyø nöõ buoâng reøm kieäu, roài cuøng vôùi hai ngöôøi kia gaùnh kieäu leân vai saûi böôùc ñi thoaên thoaét. Huy Khaâm Nghieâu chaép tay xaù maáy caùi noùi: – Thaùnh maãu maïnh khoûe, löôïng thöù cho laõo huû khoâng tieãn xa. Chuùc Xaûo Xaûo luùc ñeán ñaây cöôõi ngöïa, baây giôø cuõng lieàn voït leân ngöïa, chæ lieác xeùo tình ñòch cuûa mình laø Huy Hueä Quaân moät caùi roài thuùc ngöïa phoùng nöôùc ñaïi löôùt ñi. Laïc Ban Ñình vaø ñaùm ñaïi haùn voõ só cuõng luïc tuïc phoùng ngöôøi theo sau cuøng. Chôø cho boïn ngöôøi Khoâng Ñoäng ñi khuaát roài, Dòch Thanh Laõn môùi chaép tay thì leã Hoaøi Döông Töû noùi: – Ñaïi sö huynh laøm sao cuõng ñeán ñaây? Hoaøi Döông Töû ñaùp: – Giang hoà ñaïi loaïn ñaõ khôûi manh nha, khaép nôi ñaâu ñaâu cuõng thaáy tình hình baát oån, nhaát laø thaùng tôùi ñaây ñaïi hoäi treân Tròch Baùt Thieàn Vieän xem ra voâ cuøng quan troïng. Nghe noùi caùc ñaïi moân phaùi ñeàu ñöôïc môøi ñeán döï hoäi, Chöôûng moân nhaân cuõng nhaän ñöôïc thieáp môøi, cho neân tìm ñeán ngu huynh, chuyeän naøy ba huynh ñeä chuùng ta caàn phaûi baøn baïc kyõ môùi ñöôïc. Baây giôø moïi ngöôøi vaøo trong noäi ñöôøng, Huy Khaâm Nghieâu môøi hai vò sö huynh cuûa mình ñeán thö phoøng baøn chuyeän. 533 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 534 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy Hueä Quaân theo meï ñeán phoøng nguû, naøng noùi: – Meï, con muoán ñi tìm Nhaïc töôùng coâng. Huy phu nhaân quay ñaàu nhìn con gaùi noùi: – Chuùng ta khoâng coù chuùt manh moái gì, laøm sao maø tìm ñöôïc? Huy Hueä Quaân noùi: – Con vaø Tieåu Thuùy caûi trang moät chuùt, roài vaøo thaønh ñi thaêm doø, bieát chöøng ñaâu coù theå laàn ra manh moái gì? Huy phu nhaân vuoát ve con noùi: – Cha ñaõ veà, coù theå tìm ra ñöôïc Nhaïc töôùng coâng. AÙi... Con gaùi meï luùc naøo cuõng noân noùng, thoâi ñöôïc, coøn coù theå cuøng Tieåu Thuùy ñi doø thaêm moät chuyeän, nhöng nhôù laø khoâng ñöôïc ñi quaù xa! Huy Hueä Quaân vui möøng noùi: – Caùm ôn meï! Tieåu Thuùy theo ta vaøo phoøng hoùa trang ñi! Khoâng laâu sau, boïn hoï ra khoûi Quy Vaân Trang, nhöng hai ngöôøi giôø ñaây moät hoùa trang thaønh thö sinh, moät ngöôøi hoùa trang thaønh thö ñoàng, chuû tôù soùng vai nhau vaøo thaønh. Traêng nhaït sao thöa, trôøi ñaát aùm toái môø mòt, treân quaûng ñöôøng töø Döông Chaâu ñeán Traán Chaâu coù maáy boùng ñen theo nhau phoùng chaïy nhö bay. Trôøi tuy toái, nhöng ñöôøng loùt ñaù, neân vôùi ngöôøi bình thöôøng ñi ñeâm cuõng deã nhaän thaáy con ñöôøng traéng nhôø nhôï noåi haún leân trong boùng ñeâm. Huoáng gì nhöõng ngöôøi naøy khoâng noùi cuõng bieát ñeàu laø cao thuû giang hoà, ñöông nhieân thò giaùc cuûa hoï ban ñeâm raát toát, phoùng ngöôøi ñi trong ñeâm quyeát khoâng chuùt trôû ngaïi gì. Ñoaøn ngöôøi phoùng chaïy töø höôùng Döông Chaâu ñi Traán Chaâu, chaïy khoâng bieát ñaõ bao laâu, boùng ngöôøi chaïy ñaàu tieân döøng chaân laïi, maáy ngöôøi chaïy sau cuõng lieàn ñoù döøng laïi theo. Baây giôø ñaõ coù theå nhaän ra boïn hoï caû thaûy boán ngöôøi ñeàu vaän kinh trang maøu ñen, maët che maïn kín, nhöng chæ nhìn cuõng nhaän bieát boïn hoï ñeàu laø nöõ nhaân. Ngöôøi chaïy ñaàu tieân thaân hình nhoû nhaén, quay ngöôøi laïi thaáp gioïng hoûi: – Hoà ma ma, laõo mang anh ta chaïy noåi chöù? Ngöôøi thöù hai laø moät laõo baù toùc baïc traéng thaáp luøn, tuy nhieân chieác tuùi truøm ñaàu che kín maát toùc traéng, hai tay cong cong, thì ra coøn beá theâm moät ngöôøi trong tay, nghe hoûi thì ñaùp: – Nhò tieåu thö noùi ñuøa chöù, laõo thaân tuy giaø, nhöng giôø theâm moät ngöôøi nöõa trong tay cuõng khoâng heà haán gì. Ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc goïi laø Nhò tieåu thö ñöa maét nhìn ngöôøi ñang ñöôïc laõo baø beá 534 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 16. 535 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long trong tay moät caùi, cöôøi noùi: – Hoà ma ma caån thaän, anh ta... Hoà ma maø khoâng ñôïi coâ ta noùi heát lieàn cöôøi caét ngang: – Nhò tieåu thö yeân taâm, laõo ma ma naøy raát hieåu bieát nhaát ñònh khoâng ñeå cho Nhaïc töôùng coâng bò chaán ñoäng naøo ñaâu! Nhò tieåu thö aäm öø moät tieáng roài khoâng noùi gì theâm quay ngöôøi phoùng ñi tieáp, ba ngöôøi phía sau cuõng laëng phoùng chaân chaïy theo. Traán Chaâu khoâng phoàn hoa nhö Döông Chaâu, theá nhöng cuõng laø moät traán thaønh taáp naäp. Coù ñieàu luùc naøy trôøi ñaõ khuya, neân caên baûn ñöôøng vaéng ngöôøi. Boïn ngöôøi naøy lôïi duïng nhöõng goùc toái laùch chaïy vaøo thaønh roài cuoái cuøng chaïy vaøo moät heûm nhoû, vöôït qua theâm maáy daõy nhaø daân thì ñeán Tröôøng An khaùch ñieám. Khi caû boïn lui phía sau khaùch ñieám, tröôùc moät daõy laàu ñaõ thaáy coù hai boùng ngöôøi nhoû nhaén ñöùng ñoùn, cuùi ngöôøi noùi: – Nhò tieåu thö ñaõ veà! Nhò tieåu thö khoaùt tay noùi: – Nhanh vaøo ñi, ñoát ñeøn leân! Luùc naøy, Hoà ma ma vaø hai nöõ nhaân kia cuõng vöøa ñeán nôi. Hai nöõ nhaân ñoùn saün voäi vaøo trong ñoát ñeøn leân, Hoà ma ma ñaët ngöôøi treân tay naèm leân giöôøng, cöûa phoøng ñöôïc khoùa kín. Nhò tieåu thö ngaàm thôû phaøo nheï nhoõm, roài töø töø ñöa tay leân gôû taám maïn che maét. Ñeán luùc naøy, döôùi aùnh ñeøn chaùy saùng, ñaõ coù theå nhìn roõ maët boïn hoï, Nhò tieåu thö khoâng ai khaùc ngoaøi Thaân Phi Quyønh. Hoà ma ma chính laø Hoà ñaïi nöông, vaø boán nöõ nhaân coøn laïi chính laø boán tyø nöõ taâm phuùc cuûa Thaân Phi Quyønh: Xuaân Phong, Haï Vuõ, Thu Söông, vaø Ñoâng Tuyeát. Thaân Phi Quyønh thöôøng ngaøy veõ maët chæ moät nöôùc laïnh luøng baêng giaù, theá nhöng luùc naøy nhìn thaáy nghóa ñeä maét nhaém nghieàn, maët ñoû böøng, ngöôøi noùng nhö löûa thì maët saàu maøy ruõ, noùi voäi: – Xuaân Phong, nhanh ñi laáy cho ta chaäu nöôùc aám! Xuaân Phong daï moät tieáng, roài quay ngöôøi chaïy ñi cheá moät chaäu nöôùc aám mang laïi. Thaân Phi Quyønh laáy töø trong aùo ra moät vieân thuoác boïc saùp, caån thaän boùc laøn saùp ngoaøi ra, ñeå loä moät vieân döôïc hoaøn ñöôïc boïc baèng moät lôùp giaáy saùp khaùc. Luùc lôùp giaáy saùp ñöôïc boùc ra. Thì moãi ngöôøi trong phoøng ñeàu ñaõ ngöûi thaáy moät muøi höông thôm thoang thoaûng deã chòu. Naøng nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán maét nhaém mieäng nghieán chaët thì hôi luùng tuùng, 535 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 17. 536 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöøng noùi laø vieân döôïc hoaøn naøy thuoäc loaïi long nhaõn döôïc hoaøn, chöù moät vieân thuoác nhoû baèng haït ñaäu cuõng e khoù laøm cho chaøng nuoát xuoáng ñöôïc trong tình traïng baát tænh nhaân söï nhö theá naøy! Hoà ñaïi nöông nhìn vieân döôïc hoaøn xanh oùng aùnh trong tay naøng hoûi: – Nhò tieåu thö, ñaây coù phaûi laø Tuyeát Saâm Hoaøn do Laõo Thaàn Tieân bieán cheá khoâng? Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu ñaùp: – Ñuùng vaäy, Gia gia ta naêm möôi naêm tröôùc ñaõ phaûi duøng ñeán caû traêm loaïi linh döôïc cuøng vôùi Tuyeát Lieân Töû, Tuyeát Saâm maø luyeän thaønh Tuyeát Saâm hoaøn naøy. Hieän taïi chæ coøn caû thaûy chín vieân, tyû muoäi chuùng ta moãi ngöôøi ñöôïc phaân moät hoaøn. Noùi ñeán ñoù, aùnh maét naøng ngaàn ngaïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán naèm treân giöôøng, noùi tieáp: – Nhaïc ñeä truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, hoûa ñoäc coâng taâm, ngoaøi Hoûa Linh Ñan do baûn thaân thaùnh maãu ñaëc cheá ra, thì chæ coù loaïi Tuyeát Saâm hoaøn naøy môùi coù theå giaûi tröø ñöôïc hoûa ñoäc trong taâm taïng. Coù ñieàu... Noùi ñeán ñoù naøng boû löûng, nhöng Hoà ñaïi nöông laø ngöôøi laõo luyeän giang hoà, nhìn thì bieát ngay naøng ngaàn ngaïi ñieàu gì, beøn quay ñaàu noùi vôùi boán nöõ tyø cuûa naøng. – Boán vò coâ nöông xin môøi lui ra ngoaøi, laõo thaân coù chuyeän noùi vôùi tieåu thö. Xuaân Phong veû khoâng phuïc noùi: – Ñaïi nöông sao laïi noùi vaäy, tôï hoà nhö coi chuùng toâi laø ngöôøi ngoaøi? Hoà ñaïi nöông noùi: – Thieân cô baát loä quaù tam nhaân! Thaân Phi Quyønh nhaän ra coù duyeân côù beân trong, beøn noùi: – Hoà ma ma ñaõ noùi vaäy, caùc ngöôi cuõng lui ra moät luùc! Xuaân Phong khoâng daùm noùi gì theâm ñaët chaäu nöôùc xuoáng baøn roài lui ra ngoaøi, ba ngöôøi coøn laïi cuõng laúng laëng böôùc ñi. Thaân Phi Quyønh nhìn Hoà Ñaïi nöông hoûi: – Hoà ma maø coù chuyeän gì, cöù noùi ñi. Hoà Ñaïi nöông gioïng raát nhoû: – Nhaïc töôùng coâng baát tænh nhaân söï, nguõ quan khan beá, chæ sôï vieân döôïc hoaøn naøy khoù coù theå ñöa vaøo noäi taïng ñöôïc! – OÀ, vaäy thì laøm sao baây giôø? – Chæ coøn moät caùch, tröôùc heát nhai nhuyeãn vieân döôïc hoaøn, sau ñoù duøng chaân löïc ñaåy xuoáng môùi coâng hieäu. 536 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 18. 537 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh ñaõ hieåu ra vaán ñeà, baát giaùc maët ñoû böøng aáp uùng noùi: – Nhöng... Hoà Ñaïi nöông cöôùp lôøi noùi ngay: – Chaúng phaûi Nhò tieåu thö vaø Nhaïc töôùng coâng ñaõ keát nghóa tyû ñeä sao? Ñaây laø chuyeän cöùu ngöôøi, tyû tyû vì cöùu ñeä ñeä, thì chaáp kính phaûi toøng quyeàn chöù! Thaân Phi Quyønh vaãn theïn ñoû maët laáp baáp noùi: – Ta khoâng phaûi khoâng chòu... Coù ñieàu... Coù ñieàu trong loøng thaáy sôï... Hoà Ñaïi nöông cöôøi nhoû noùi: – Coù gì phaûi sôï chöù? Chæ caàn trong loøng tieåu thö ñoan chính baát loaïn laø ñöôïc. Thaân Phi Quyønh thöôøng ngaøy cuõng laø moät vò coâ nöông laïnh luøng kieâu ngaïo, chaúng bieát ñeán chöõ sôï laø gì, nhöng luùc naøy chæ nghó ñeán caûnh naøng phaûi moâi keà moâi Tuaán ñeä môùm thuoác thì... AÙi! laøm sao ñöôïc? Maët naøng theïn chín löøng, laéc ñaàu noùi: – Ñieàu naøy... Hoà Ñaïi nöông noùi tieáp: – Nhò tieåu thö toái nay phaûi hao taâm toån trí laém môùi ñöa ñöôïc Nhaïc töôùng coâng veà ñaây, traùnh ñeå laõo Dòch Hoa Ñaø duøng kim chaâm quaù huyeät, huûy toaøn thaân coâng löïc cuûa Nhaïc thieáu hieäp, thöû hoûi hieän taïi tieåu thö coøn ngaàn ngaïi ñieàu gì? Noùi heát caâu, baø thaáp gioïng hôn noùi qua tieáng cöôøi nheï: – Laõo thaân ra ngoaøi moät laùt. Nhò tieåu thö chôù neân do döï nöõa. Noùi roài, quaû nhieân baø ñöùng leân boû ñi ra ngoaøi. – Hoà ma ma... Hoà ñaïi nöông ñaõ ñi ñeán cöûa, quay ñaàu laïi cöôøi noùi: – Cöùu ngöôøi nhö cöùu hoûa, laõo thaân ra ngoaøi thì toát hôn! Thuaän tay baø kheùp kín cöûa laïi. Thaân Phi Quyønh bieát Hoà ñaïi nöông chæ vì sôï naøng coøn theïn, cho neân môùi ruùt lui ra ngoaøi. Hieän taïi chæ coøn mình naøng beân caïnh Nhaïc Tieåu Tuaán, töï nhieân trong loøng noân nao raïo röïc leân. Nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán naèm meâ mang baát ñoäng treân giöôøng, ñoâi moâi noùng khoâ ñeán nöùt neû ra, ñaõ thaáy roõ hoûa nhieät ñeán hoài cöïc thònh, quaû laø cöùu ngöôøi nhö cöùu hoûa, naøng haù coøn coá kî nam nöõ thoï thoï baát thaân? Tuy coù thoaùng chuùt do döï, nhöng cuoái cuøng cuõng cho vaøo moàm nhai nheï, roài cuùi nhanh ñaàu xuoáng, ñaët hai caùnh moâi mình aùp chaët vaøo moâi chaøng. Löôõi naøng vaän löïc laàn môû khai hai haøm raêng ñang nghieán chaët cuûa chaøng, töø töø ñaåy döôïc hoaøn ñaõ nghieàn naùt 537 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 19. 538 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hoøa vôùi ngoïc dòch vaøo mieäng chaøng, cuoái cuøng vaän löïc thoåi maïnh, khieán thuoác bò aùp ñaåy troâi xuoáng coå vaøo buïng chaøng, xong môùi ñöùng leân. Khi laøm thì naøng hoaøn toaøn khoâng nghó gì, nhöng xong roài thì laïi phaùt run, quaû thöïc töø nhoû ñeán lôùn naøng chöa bao giôø tieáp caän thaân thieát nhö vaäy vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng, töï nhieân haønh ñoäng vöøa roài ñeå laïi trong ñaàu naøng aán töôïng khoâng nhoû! Naøng ñöùng laëng ngöôøi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán hoài laâu, loøng thaàm noùi: – Nhaïc ñeä, hy voïng ngöôi khoâng phuï loøng tyû tyû... Cöûa phoøng keït môû, naøng quay laïi nhìn thaáy Hoà ñaïi nöông böôùc vaøo cöôøi hoûi: – Nhò tieåu thö, thuoác ñaõ môùm xong roài chöù? Thaân Phi Quyønh maët coøn öûng ñoû, chæ gaät nheï ñaàu khoâng leân tieáng. Hoà ñaïi nöông böôùc nhanh ñeán noùi tieáp: – Nhò tieåu thö moät ñeâm boân taåu, giôø neân ñi nghæ moät laùt, ôû ñaây coù laõo thaân troâng coi. Thaân Phi Quyønh quay ñaàu nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Ta khoâng meät. Hoà ñaïi nöông ñöông nhieân thaàm hieåu, thuoác tuy ñaõ môùm xuoáng, theá nhöng chaøng ta chöa hoài tænh thì coâ naøng nhaát ñònh chöa an taâm. AÙi! Nöõ nhi keå cuõng laï, bình thöôøng laø moät vò coâ nöông keânh kieäu ngang ngaïnh, chung quy khoâng coi ñaøn oâng vaøo ñaâu, theá nhöng moät khi ñaõ gaëp ñöôïc tình lang trong moäng, thì phuùt choác bieán thaønh moät vò tieåu thö khueâ caùc ña saàu ña caûm! Hoà ñaïi nöông chæ laéc ñaàu cöôøi moät mình, ñoaïn ñem ñeán moät chieác gheá töïa keà saùt giöôøng noùi: – Vaäy tieåu thö ngoài nghæ moät luùc. Baø hieåu raát roõ Nhò tieåu thö cuûa mình, tröôùc maët ngöôøi khaùc, khoâng khi naøo coâ ta chòu ngoài beân thaønh giöôøng coù ñaøn oâng ñang naèm, neân môùi laøm vaäy. – Ña taï ma ma! Noùi roài, ngoài xuoáng gheá, maét vaãn daùn chaëc leân maët Nhaïc Tieåu Tuaán theo doõi dieãn bieán. Nhaïc Tieåu Tuaán phuïc Tuyeát Saâm hoaøn roài, qua chöøng thôøi gian moät tuaàn traø, quaû nhieân döôïc löïc ñaõ phaùt coâng hieäu, treân maët chaøng ñoû böøng giôø ñaõ giaûm daàn. Qua theâm moät luùc nöõa thì mí maét maùy ñoäng, cuoái cuøng môû haún hai maét ra. Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy thì möøng khoân taû, ñöùng leân cöôøi töôi noùi: – Tuaán ñeä, cuoái cuøng thì ngöôi cuõng tænh laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa môû maét ra thì ngöôøi ñaàu tieân nhìn thaáy laø Thaân Phi Quyønh, 538 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 20. 539 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñang ñöùng beân giöôøng, chaøng ñònh nhoùn ngöôøi ngoài daäy. Naøo ngôø, vöøa gaéng söùc moät caùi, thì ngöïc ñau nhö xeù khieán chaøng aù leân moät tieáng, maët taùi xanh, traùn toaùt moà hoâi. Neân bieát, chaøng truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, ñaây laø moät moân hoûa coâng cöïc kyø lôïi haïi, ngoaøi Ly Hoûa chaân khí ñoát chaùy noäi taïng, coøn bò chöôûng löïc theá saéc lôïi nhö ñao ñoaïn thöông noäi phuû. Cöù thöû nghó, chöôûng maø laïi goïi laø ñao, thì cuõng ñuû bieát duyeân côù cuûa noù roài? Do vaäy, ngöôøi truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao thì xem nhö bò truùng thöông bôûi hai loaïi, moät laø Ly Hoûa chaân khí thieâu ñoát noäi taïng, hai laø chöôûng phong xuyeát caét noäi taïng. Huy phu nhaân tuy cho chaøng uoáng Baùt Böûu Töû ngoïc ñan, ñaây laø moät loaïi thaùnh döôïc trò veát thöông, ñoái vôùi Ly Hoûa chaân khí thì khoâng coù taùc duïng, nhöng ñoái vôùi chöôûng löïc xuyeân caét noäi taïng thì coù coâng hieäu. Chæ coù ñieàu, khi Huy phu nhaân cho chaøng uoáng thuoác, chæ laø nheùt vaøo mieäng duøng nöôùc roùt xuoáng, chaøng ñang ôû trong tình traïng baát tænh nhaân söï, cho neân caên baûn thuoác chæ ñöùng ôû yeát haàu maø khoâng theå xuoáng buïng ñöôïc. Maõi ñeán luùc naøy, khi Thaân Phi Quyønh môùm Tuyeát Saâm hoaøn cho chaøng, ñaõ duøng noäi löïc ñaåy xuoáng buïng, nhö vaäy khieán caû Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan cuõng xuoáng theo. Tuyeät Saâm hoaøn laø loaïi thaùnh döôïc ñaëc cheá töø tuyeát lieân töû vaø tuyeát saâm nghìn naêm, döôïc tính cöïc haøn, chuyeân trò ly hoûa thaàn coâng vaø thaùi döông thaàn coâng. Treân nguyeân taéc duïng thuûy cheá hoûa, ñöông nhieân laø hoùa giaûi heát hoûa ñoäc trong ngöôøi chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán hoân meâ baát tænh laø do hoûa ñoäc böùc huyeát voïng thaønh, ñaøm meâ laâm khieáu, luùc naøy Tuyeát Saâm hoaøn phaùt taùn coâng hieäu, ñöông nhieân hoûa ñoäc ñaõ lui thì hoài tænh laïi. Theá nhöng, hoài tænh khoâng coù nghóa laø thöông noäi taïng ñaõ laønh. Tuyeát Saâm hoaøn ñöông hieän chæ hoùa giaûi ñöôïc hoûa ñoäc, nhöng khoâng theå trò laønh thöông tích, ñeán nhö Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan trôï söùc trò veát thöông noäi taïng, nhöng cho duø laø thaùnh döôïc, thì khoâng theå thuoác vaøo laø beänh giaûm, veát thöông chi ít cuõng caàn phaûi coù thôøi gian ñeå hoài phuïc. Do ñoù maø khi chaøng göôïng ngoài daäy ñoäng ñeán veát thöông noäi taïng, môùi khieán chaøng ñau nhö dao caét. Thaân Phi Quyønh thaáy vaäy thì phaùt hoaûng hoûi: – Tuaán ñeä, laøm sao theá? Nhaïc Tieåu Tuaán tay traùi ñeø leân veát thöông ôû ngöïc, mieäng reân kheû noùi theàu thaøo: – Khoâng sao, Quyønh tyû cöùu tieåu ñeä aø? Thaân Phi Quyønh laïi nhôù tình caûnh vöøa roài, baát giaùc laïi öûng maët aäm öø noùi: – Veát thöông Tuaán ñeä chaúng nheï tí naøo, vöøa hoài tænh neân nghæ döôõng, chôù voäi cöû 539 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2