Tiên cô bảo kiếm - tập 4

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
65
lượt xem
13
download

Tiên cô bảo kiếm - tập 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 4

 1. 39 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Tö BAÛO KIEÁM TAËNG QUAÂN TÖÛ L aàn naøy thì Lyù Baùch Khoâi nhìn thaáy raát roõ, ñoái phöông tuy chæ laø tuøy tieän choäp nheï roài thuaän tay ñaåy moät caùi, theá nhöng cuõng ñuû khieán caû ngöôøi laõo beùo maäp Haø Baù Thoâng vaêng ra ngoaøi ñeán caû hai tröôïng. Haø laõo nhò thaân thuû voõ ngheä so vôùi hoï Lyù cuõng chæ laø thuùc baù hôn keùm khoâng bao nhieâu, vaäy maø bò ñoái phöông cho ño vaùn deã daøng nhö theá, thöû hoûi khoâng ñaùng kinh ngaïc laém sao? Gaõ buoâng tay khoûi ngöôøi Truùc Thu Lan, ngöng maét nhìn gaõ thieáu nieân ñaày kinh ngaïc, moät luùc môùi caát tieáng cöôøi gaèn noùi: – Caùc haï thaân taøng baát loä, quaû thöïc laø huynh ñeä Lyù moã nhìn nhaàm ngöôøi, haéc haéc... Ñeán ñaây, Lyù moã baèng caëp Thieát Buùt naøy lónh giaùo vaøi chieâu. Noùi roài caëp buùt phaân ñoâi thaønh taû höõu, nhaát coâng nhaát thuû, roõ raøng laø khoâng coøn yù khinh thöôøng gaõ thieáu nieân kia nöõa. Laïi noùi, Truùc Thu Lan luùc naøy tuy khoâng coøn bò Lyù Baùch Khoâi naém laáy, theá nhöng caû ngöôøi vaãn bò khoáng cheá huyeät ñaïo, neân troá to maét nhìn ñoái phöông maø khoâng nhuùc nhích gì ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán trong tay vaãn naém thanh nhuyeãn kieám ñieàm nhieân noùi: – Taïi haï xöa nay chöa töøng ñoäng thuû vôùi ngöôøi khaùc, chæ caàn nhò vò chòu buoâng tha Truùc coâ nöông, thì chuùng ta khoâng coøn vieäc gì vôùi nhau. Lyù Baùch Khoâi trong loøng thaàm nghó: – Teân tieåu töû nay xem coù veû aáu tró, chaúng leõ haén coá tình giaû vôø? Nghó roài haén ngöõa maët cöôøi daøi noùi: – Caùc haï noùi nghe ra coù veû deã daøng ñaáy nhæ? Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn gioïng thaûn nhieân: – Vaäy caùc vò ñònh theá naøo? – Laõo phu muoán chính tay laáy maïng ngöôi. Vöøa döùt lôøi, lieàn thaáy moät boùng ngöôøi nhö hoå voà nhaøo tôùi taán coâng Nhaïc Tieåu Tuaán... Thoaït troâng môùi bieát chính laø gaõ Cöông Traûo Haø Baù Thoâng, gaõ ta hai laàn bò Nhaïc Tieåu Tuaán haát vaêng ra ngoaøi, trong loøng voâ cuøng caêm töùc, cho neân luùc naøy tay ñaõ mang naêm vuoát saét taåm ñoäc nhaát vaøo taán coâng baèng moät theá saùt chieâu. Yeáu Meänh Thöông Taåu voán coù tieáng hung aùc trong laøng haéc ñaïo, khi naøo chòu thieät tröôùc moät gaõ thö sinh voâ danh tieåu toát? Huoáng gì luùc naøy boïn chuùng vöøa ñaàu quaân 39 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 40 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long döôùi tröôùng Haéc Hoå Thaàn, ñöông nhieân muoán ra tay laäp chuùt coâng ñaàu ñeå laáy loøng thöôïng nhaân. Thieát Buùt Lyù Baùch Khoâi thaáy laõo nhò ñaõ ra chieâu, cuõng laäp töùc traàm gioïng theùt moät tieáng, roài buùt phaùp phaùt ñoäng Thöôïng Haï Giao Chinh, hai ngoïn buùt nhanh nhö haønh vaân löu thuûy, ñieåm vaøo hai ñaïi huyeät sau ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Truùc Thu Lan tuy ngöôøi khoâng theå ñoäng, mieäng khoâng theå noùi, theá nhöng ñaàu oùc thì vaãn coøn tónh taùo minh maãn, luùc naøy coâ ta tröøng maét nhìn thaáy boïn Yeáu Meänh Thöông Taåu lieân thuû taán coâng Nhaïc Tieåu Tuaán thì trong loøng chaán ñoäng, caûm thaáy lo laéng cho hoï Nhaïc. Nhaïc Tieåu Tuaán thì khoâng ngôø ñoái phöông quyeát haï thuû mình, trong loøng sinh noä khí, löûa giaän phaùt ra töø caëp maét taïo thaønh hai luoàng haøn quang laønh laïnh queùt nhìn nhanh ñoái phöông. Baûn naêng töï nhieân tay naém chaët ñoác kieám, chaúng bieát töø ñaâu moät luoàng kình löïc töø tay nhuyeãn kieám voán meàm deûo trôû neân thaúng cöùng, rung leân phaùt ra tieáng “ong ong “ nghe ñeán rôïn ngöôøi. Noùi thì chaäm, luùc aáy laïi nhanh, Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông hai ngöôøi hai höôùng taán coâng ñeán, chaân thoaùi boä nhaûy lui thoaùt khoûi taàm taán coâng cuûa ñoái phöông, tay phaùt kieám ra chieâu Thaàn Long Ñaáu Giaùp, chæ kòp nghe "Cong Cong" vang daøi hai tieáng, caëp Thieát Buùt cuûa Lyù Baùch Khoâi ñaõ bò ñaùnh baät ra ngoaøi. Tieáp lieàn ñoù laø “Boäp” moät tieáng, theá kieám thuaän ñaø ñieåm tôùi tay Cöông Traûo cuûa Haø Baù Thoâng, khieán gaõ kinh hoaøng nhaûy lui sau, roõ raøng trong theá vöøa roài Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ haï thuû löu tình. Neân bieát raèng, Nhaïc Tieåu Tuaán tuy noùi xöa naøy chöa töøng ñoái thuû vôùi ngöôøi khaùc, theá nhöng chaøng ta voán laø moân ñoà cuûa vò voõ hoïc toân sö naêm xöa danh tieáng raát lôùn trong voõ laâm, cho neân vöøa roài chæ moät kieám ñaõ deã daøng hoùa giaûi lieàn hai chieâu cuûa hai teân haéc ñaïo giang hoà. Lyù Baùch Khoâi luùc naøy caû ngöôøi bò ñaùnh baät lui naêm saùu böôùc môùi ñöùng vöõng, laõo nhìn thaáy gaõ thieáu nieân chæ vaän kình löïc maø caû thanh kieám voán nhu nhuyeãn nhö sôïi thun, nay cöông cöùng leân tôï cöông thieát thì loøng ñaõ chaán ñoäng maïnh. Vöøa roài khi caëp Thieát Buùt cuûa laõo ta bò ñaùnh giaït ra ngoaøi, tröôùc ngöïc töï nhieân ñeå hôû moät khoaûng raát lôùn, vaäy maø ñoái phöông khoâng nhaân cô haï saùt chieâu, baèng khoâng thì coù leõ laõo ta giôø naøy ñaõ trôû thaønh moät caùi xaùc khoâng hoàn maát roài. Laïi noùi veà Haø Baù Thoâng, vöøa roài caû ngöôøi laõo boå vaøo, chaân chöa chaám ñaát, moät chieâu traûo khoâng choäp truùng ñöôïc ñoái phöông, ngöôïc laïi coøn bò thaân kieám ñaùnh vaøo coå tay, khieán gaõ teâ daïi caû nöûa ngöôøi, chao ñaûo veà sau. Luùc naøy nhìn laïi môùi thaáy coå tay söng tay leân, maùu tuùa ra, caû tay chöøng nhö khoâng coøn cöû ñoäng töï nhieân ñöôïc nöõa. Gaõ caû ngöôøi toaùt moà hoâi laïnh, neáu Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng löu tình maø trôû löôõi kieám beùn ngoùt cheùm vaøo coå tay thì caû tay laõo coi nhö ñaõ pheá boû roài. 40 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 41 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán chæ laø thuaän tay ra moät chieâu maø haï lieàn hai ñoái thuû, Hoå Traûo Toân Voâ Haïi trôïn maét nhìn maø ngôù caû ngöôøi. Taát nhieân trong loøng chaán ñoäng voâ cuøng, coù ñieàu laõo nhaát thôøi vaãn khoâng nhaän ra noåi lai lòch cuûa ñoái phöông. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng ñeå maét ñeán boïn Yeáu Meänh Thöông Taåu, thaâu kieám böôùc ñeán beân ngöôøi Truùc Thu Lan giaûi khai huyeät ñaïo cho naøng. Truùc Thu Lan reân kheõ moät tieáng, tay chaân cöû ñoäng trôû laïi bình thöôøng, gioïng reo vöøa vui vöøa ngaïc nhieân: – Nhaïc coâng töû, khoâng ngôø thaân thuû coâng töû thaät baát phaøm. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng toû ra moät bieåu hieän naøo, chæ khieâm toán noùi: – Coâ nöông quaù khen, taïi haï ñeâm nay môùi laø laàn ñaàu tieân ñaùnh nhau vôùi ngöôøi khaùc. Thieát Buùt, Cöông Traûo caû hai ñeàu laø haïng ñaàu gaáu trong laøng haéc ñaïo, vöøa roài tuy bò ñaùnh vaêng ra ngoaøi, theá nhöng hoaøn toaøn chöa heà bò thöông theá gì naëng, ñöông nhieân chaúng khi naøo chòu thoâi, ñaùnh maét nhìn nhau roài theùt leân moät tieáng lôùn, chuaån bò nhaøo ñeán taán coâng tieáp. Khoâng ngôø, Hoå Traûo Toân Voâ Haïi khoaùt tay chaän laïi, noùi: – Chaäm tay. Thieát Buùt Cöông Traûo khoâng daùm nghòch meänh, lieàn thaâu binh khí, chaêm maét nhìn Tieåu Tuaán vôùi veû coøn caêm töùc. Hoå Traûo Toân Voâ Haïi aùnh maét laïnh luøng nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán, nheách meùp cöôøi noùi: – Nhaïc coâng töû thaân thuû baát phaøm, chaúng bieát coù nguyeän noùi cho huynh ñeä bieát toân sö laø vò cao nhaân naøo khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán chæ cöôøi ñieàm nhieân noùi: – Gia sö laø Voâ Danh Laõo Nhaân. Hoå Traûo Toân Voâ Haïi laïi cöôøi noùi: – Tieåu laõo thöïc tình xöa naøy chöa töøng nghe treân giang hoà coù vò cao nhaân naøo laïi coù ngoaïi hieäu nhö theá, Nhaïc coâng töû noùi thaät ñaáy chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán saéc maët trôû neân nghieâm tuùc noùi: – Taïi haï löøa toân giaù phoûng ích gì cô chöù? – Ha ha... Vaäy thì toát. Tieåu laõo xem nhö khoâng töï löôïng söùc mình, nguyeän thoï giaùo coâng töû vaøi chieâu. – Sao? Toân giaù cuõng muoán ñoäng thuû cuøng taïi haï ö? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi gaät ñaàu gaèn gioïng: – Khoâng sai, chæ caàn noäi trong möôøi chieâu, tieåu laõo nhaát ñònh nhìn ra ñöôïc lai lòch 41 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 42 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cuûa coâng töû. Nhaïc Tieåu Tuaán hôi phaät yù, noùi: – Noùi theá toân giaù khoâng tin lôøi taïi haï ö? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi coøn chöa kòp ñaùp thì Truùc Thu Lan boãng chen vaøo haát haøm noùi: – Höø, ñaùnh nhau thì ñaùnh nhau, Nhaïc coâng töû haù sôï chuùng sao chöù? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi cöôøi nhaït noùi: – Tieåu laõo chæ muoán thi thuû cuøng coâng töû möôøi chieâu thoâi, ñeán ñoù seõ döøng, chaúng caàn phaûi haï thuû saùt chieâu nhau ñaâu. Truùc Thu Lan lieác xeùo laõo ta laïnh gioïng noùi: – Xöa nay tay chaân cuûa Haéc Hoå Thaàn toaøn laø loaïi lang soùi, heã ra tay vôùi ngöôøi naøo thì coi nhö ghi teân vaøo soå Dieâm Vöông, sao töï nhieân hoâm nay laïi noùi ra ñöôïc lôøi naøy? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi cöôøi heành heäch noùi: – Nghe coâ nöông noùi cöù töïa hoà nhö tieåu laõo gieát ngöôøi thaønh tính, aøi... Giang hoà baèng höõu, töù haûi giai huynh ñeä, coù ñaâu cöù ra tay laø laøm toån aâm ñöùc, ai laïi khoâng sôï bò ñaày xuoáng ñòa nguïc chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôïc laïi bình thaûn noùi: – Toân giaù muoán tyû thí theá naøo ñaây? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ñaùp nhanh: – Tuøy coâng töû vaäy. Laõo noùi roài nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán vôùi veû roäng raõi, cöôøi noùi tieáp: – Giaù nhö coâng töû quen duøng kieám thì cöù duøng kieám, tieåu laõo xöa nay khoâng quen duøng binh khí. Truùc Thu Lan chen ngang vaøo: – Ngöôi ngoaïi hieäu laø Hoå Traûo Toân, ñoâi hoå traûo cuûa ngöôi möôøi moùng tay nhö moùc caâu chuyeân thuaät Caàm Naõ Thuû, khoâng caàn ñeán binh khí laø ñieàu taát nhieân thoâi. Moät caâu noùi naøy hieån nhieân coâ noùi muoán nhaéc nhôû Nhaïc Tieåu Tuaán laø laõo ta khoâng phaûi laø haïng deã ñoái phoù. Nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán voán chæ môùi xuaát ñaïo laàn ñaàu, ñaâu nghe ra ñöôïc thaâm yù beân trong caâu noùi cuûa naøng, ngaïc nhieân cöôøi noùi: – Toân laõo tröôïng nhö ñaõ khoâng duøng binh khí, thì taïi haï cuõng chæ duøng ñoâi tay khoâng haàu tieáp vaäy. Noùi roài chaøng trao laïi thanh nhuyeãn kieám cho Truùc Thu Lan, noùi tieáp: 42 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 43 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thanh baûo kieám cuûa coâ nöông, xin nhaän laïi. Truùc Thu Lan löôøm daøi chaøng moät caùi, thaàm ruûa trong loøng: – Ñuùng laø con moït saùch ngu ngoác. Theá nhöng luùc naøy moät lôøi noùi cuûa Tieåu Tuaán ñaõ töø mieäng noùi ra, khoâng theå thay ñoåi ñöôïc nöõa. Coâ naøng ñaønh ñöùng yeân naém thanh kieám cuoán laïi thaønh moät cuoän troøn caát vaøo trong laüng truùc. Hoå Traûo Toân khaùch khí oâm quyeàn noùi lôùn: – Nhaïc coâng töû, kính môøi. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng lieàn chaáp tay hoaøn leã noùi: – Taïi haï xöa naøy chöa töøng ñoäng thuû, môøi toân giaù vaäy. Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ñaõ thaàm tin ñoái phöông cao thaâm maïc traéc, theá nhöng baèng vaøo khaåu khí maø suy ñoaùn thì chæ laø ngöôøi vöøa xuaát sö haønh cöôùc giang hoà. Tuy kinh nghieäm lòch duyeät giang hoà chöa coù, theá nhöng chæ baèng vaøo moät chieâu vöøa roài haï ño vaùn Thieát Buùt vaø Cöông Traûo cuõng ñuû thaáy voõ coâng thuoäc haïng nhaát nhì chöù chaúng phaûi haïng taàm thöôøng. Laïi noùi theâm veà baûn thaân Hoå Traûo Toân Voâ Haïi cuõng khoâng phaûi laø haïng voâ danh tieåu toát trong laøng haéc ñaïo, ñeâm nay phuïng meänh Haéc Hoå Thaàn ñeán “môøi” Truùc Thu Lan, neáu hieän taïi laõo khoâng theå khoáng cheá ñöôïc gaõ thieáu nieân naøy thì chuyeän môøi Truùc Thu Lan quyeát khoâng thaønh. Coù ñieàu, neáu laõo khoáng cheá ñöôïc gaõ thieáu nieân naøy thì toát, baèng khoâng thaéng noåi ñoái phöông thì chi ít cuõng nhaän ra ñöôïc lai lòch thaân theá cuûa ñoái phöông ñeå coøn veà baåm baùo laïi vôùi thöôïng nhaân. Trong loøng laõo thaàm tình nhö vaäy, cho neân traän tyû ñaáu naøy ra chieâu nhaát nhaát caàn phaûi taän löïc vaø thaâm dieäu, ñoàng thôøi taäp trung cao ñoä ñeå nhìn cho ra sôû hoïc cuûa ñoái phöông thuoäc moân hoä bang phaùi naøo. Baây giôø nghe gaõ thieáu nieân noùi moät caâu khoâng keùm phaàn ngoâng cuoàng, laõo chæ cöôøi leân ha haû: – Nhaïc coâng töû thöïc laø khaùch khí, coi nhö nhöôøng tieåu laõo naøy moät chieâu, tieåu laõo cung kính khoâng baèng tuaân meänh, ñaønh ra tay tröôùc vaäy. Noùi roài laõo hôi boå caû ngöôøi xuoáng taán, hai tay ruùt laïi, möôøi ngoùn tay cong cong hình thaønh theá song traûo, aùnh maét ngöng thaàn nhìn chaêm vaøo ngöôøi ñoái phöông. Nhaïc Tieåu Tuaán thöïc tình khoâng nhaän ra ñoái phöông ñaõ coù thaâm yù duøng traûo phaùp vôùi möôøi ngoùn tay moùc caâu ñaõ nhaèm chuaån thaäp ñaïi huyeät treân ngöôøi chaøng, cho neân vaãn ñöùng bình thaûn chaúng coù chuùt gì laø thuû theá ñoái coâng. Nguyeân chaøng ta töø nhoû theo hoïc voõ ngheä vôùi moät vò giaùo thö laõo phu töû, sôû hoïc cuûa chaøng khoâng phaûi laø moät pho kieám phaùp thaønh danh hay moät pho chöôûng phaùp noåi 43 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 44 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long tieáng, maø chæ laø nhöõng ngoùn voõ coâng taûn maùc thu thaäp chaét loïc töø trong nhöõng pho kieám phaùp vaø chöôûng phaùp khaùc nhau maø ra. Ñöông nhieân ñaõ laø taûn thuû choïn loïc thì ñeàu laø nhöõng chieâu thöùc kyø aûo tuyeät dieäu, nhöng voán khoâng thaønh pho, khoâng thaønh baøi, neân vaän duïng caàn phaûi linh hoaït ñuùng luùc ñuùng nôi. Töøng chieâu thöùc ñeàu laø haûo duïng thuû phaùp, muïc ñích nhanh choùng khoáng cheá hoaëc hoùa giaûi chieâu thöùc cuûa ñoái phöông, nhöng neáu maø khoâng ñuùng luùc ñuùng nôi, thì ngöôïc laïi seõ laø choã sô hôû deã bò ñoái phöông lôïi duïng taán coâng. Theá nhöng Hoå Traûo Toân Voâ Haïi thaáy theá thì caøng khoâng daùm khinh ñòch, laõo baøi thöùc chuaån bò taán coâng maø chöa daùm ra tay ngay, nhìn chaêm Nhaïc Tieåu Tuaán moät luùc, töø töø noùi: – Nhaïc coâng töû caån thaän. Laõo noùi töøng tieáng chaäm raõi, nhöng tieáng cuoái cuøng vöøa buoâng döùt, boãng hai chaân nhuùn ngöôøi nhaûy boå tôùi, traûo tröôùc, ngöôøi sau, möôøi moùng caâu choäp vaøo ngöôøi ñoái phöông. Cöông Traûo Haø Baù Thoâng voán sôû tröôøng moân traûo coâng, vaäy maø luùc naøy nhìn thaáy Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ra chieâu vöøa nhanh vöøa maïnh nhö cuoàng phong ñoät khôûi, thì trong loøng cuõng thaàm hieåu raèng mình coøn keùm xa laõo ta. Nhaïc Tieåu Tuaán caû ngöôøi baát ñoäng khoâng moät maûy may phoøng bò, ñeán khi thaáy theá traûo cuûa laõo giaø choäp gaàn ñeán ngöïc môùi lui chaân moät boä, caû ngöôøi thaáp chuøng xuoáng, song thuû nhanh nhö chôùp tung chöôûng ñaùnh leân. Moät theá boå ngöôøi choäp tôùi cuûa Hoå Traûo Toân Voâ Haïi chính laø saùt chieâu lôïi haïi Nhö Phong Tuï Beá, möôøi moùc caâu bao truøm caû maáy xích vuoâng, cho duø ñoái phöông coá neù traùnh cuõng e khoâng thoaùt noåi. Trong suy nghó cuûa laõo ta neáu gaõ thieáu nieân khoâng truùng moät traûo maø boû maïng ñöông tröôøng, thì chí ít kình löïc töø traûo taâm chaán ñoäng cuõng ñuû laøm hoân meâ guïc ngaõ chôù chaúng nghi. Naøo ngôø söï thöïc khoâng nhö laõo nghó, theá traûo boå tôùi huøng maïnh maø Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng nhöõng khoâng coù chuùt neù traùnh, ngöôïc laïi caû ngöôøi chuøng thaáp xuoáng, roài ra chieâu phaûn kích töø döôùi leân, chöôûng chöa tôùi maø caû moät coã kình löïc thaâm haäu ñaõ thaáy tröïc khôûi aùp vaøo ngöôøi laõo. Coã kình löïc tuy khoâng huøng maïnh, nhöng laïi aâm nhu nhöôïc hoaõn, roõ raøng laø thuoäc loaïi noäi gia coâng phaùp Töù Löôïng Baït Thieân Caân, khieán caû ngöôøi laõo coøn ñang ôû treân khoâng bò chuøng laïi. “AÙi”, Haûi Thieàm Thaùc Thieân, chaúng phaûi laø thuû phaùp cuûa Ñaïo gia Nam Toâng Haønh Sôn phaùi hay sao? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi giaät naûy mình keâu leân trong loøng khi nhaän ra theá chöôûng cuûa ñoái phöông. Theá nhöng laõo laø tay giang hoà laõo luyeän, töï nhieân khoâng ñeå maát tinh thaàn, laäp töùc nöông theá möôïn söùc, hít saâu moät hôi ñeà khí tung tieáp ngöôøi cao leân roài vöôït qua 44 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 45 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoûi ñaàu Nhaïc Tieåu Tuaån, theá nhö Thieân Maõ Ñaèng Khoâng ra ngoaøi ba tröôïng môùi döøng ngöôøi treân ñaát an toaøn. Laõo quay phaét ngöôøi laïi, cöôøi leân ha haû, gaät guø noùi: – Tuyeät, tuyeät, thaân thuû baát phaøm. Nhaïc coâng töû tieáp theâm laõo phu chieâu naøy. Noùi thì chaäm, luùc aáy laïi nhanh, chöa döùt caâu thì caû ngöôøi laõo ñaõ phaân boä löôùt ngöôøi trôû laïi tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán cöï ly chæ chöøng saùu baûy xích, doàn traûo nguõ chæ nhö moùc caâu laïi choäp vaøo vai ñoái phöông, chaúng bieát caùnh tay cuûa laõo ta vöôn daøi ra ñöôïc bao xa, maø caùch taàm saùu baûy xích laïi xuaát traûo? Laïi noùi Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông löôùt qua ñaàu thì ñaõ chuyeån taán xoay ngöôøi, vôùi chaøng toû nhö thaàm hieåu töøng chieâu thöùc, cöù moãi chieâu thöùc ñoái phöông ñaùnh ra ñeàu suy nghó neân hoài chieâu theá naøo laø hôïp lyù nhaát ñeå hoùa giaûi, cho neân xuaát thuû caên baûn khoâng nhaïy beùn nhö laõo giaø. Nhaùy maét ñaõ thaáy tay traûo cuûa Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ñaõ ñeán bôø vai, chaøng laïi thoaùi nöûa boä, taû höõu thuû chöôûng traûo song thi, tay xoøe ra choäp vaøo coå tay ñoái phöông. Moät chieâu naøy tuy chaäm, theá nhöng cuõng ñuû ñeå hoùa giaûi moät chieâu cuûa ñoái phöông, Hoå Traûo Toân laàn naøy laïi chaán ñoäng taâm thaàn la lôùn: – Í! Thuû Phöôùc Long Traûo, chaúng phaûi laø Caàm Long Thuû Thaäp Baùt Thöùc cuûa Thieáu Laâm phaùi ñaây sao? Ñaàu nghó tay bieán, lieàn thaáy höõu traûo thu veà, taû traûo tieáp lieàn moät chieâu choäp vaøo thaét löng cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, mieäng thì la leân: – Chieâu hay laém. Moät thaâu moät phaùt, hoùa chieâu nhanh dò thöôøng maø tay co tay duoãi, töïa hoà nhö luùc naøy tay laõo ta daøi hôn bình thöôøng coù ñeán boán naêm thoán, thuû phaùp coå quaùi thöïc laø hieám thaáy laém thay. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ñoái phöông la leân nhö vaäy thì cuõng ñaùp laïi: – Laõo tröôïng, nhöôïng chieâu... Nhöng chöa döùt lôøi ñaõ thaáy traûo khaùc cuûa laõo ta choäp vaøo ngöôøi, chaøng luùc naøy moät chieâu Thuû Phöôùc Long Traûo ñaõ duïng quaù nöûa, baùn ñoà muoán thaâu cuõng khoù, lieàn hoùa chieâu töø theá traûo choäp vaøo coå tay phaûi cuûa laõo giaø, lieàn buoâng thoõng roài töø treân phaït xuoáng baèng mu baøn tay ñaùnh vaøo traûo cuûa ñoái phöông ñang choäp ñeán beân hoâng mình. Thoaït nhìn thì töïa hoà nhö chæ laø moät chieâu gaït tay bình thöôøng, theá nhöng vôùi Hoå Traûo Toân Voâ Haïi thì laïi khaùc, laõo ñaõ nhaän ra ñaây chính laø voõ hoïc tuyeät moân cuûa vò Quaùi Hieäp Thieàn Sö Thieáu Laâm Töø naêm xöa – Phaûn Thuû Nhö Lai Phaûn Thuû Baùt Chöôûng. Hoå Traûo Toân “aùi” leân moät tieáng, voäi ruùt tay hoài boä, trong loøng khieáp ñaûm thaàm nghó: – Chaúng leõ tieåu töû nay thuoäc phaùi Thieáu Laâm? 45 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 46 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoå Traûo Toân xem ra cuõng laø nhaân vaät danh baát hö truyeàn, laõo luyeän giang hoà coù thöøa, laâm traän baát loaïn, tuy coù chaán ñoäng kinh ngaïc, nhöng thaâu tay traùnh chieâu, laïi tieáp lieàn moät traûo khaùc töø höõu thuû phoùng ra choäp tieáp vaøo vai traùi cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Noùi thì daøi, theá nhöng moïi vieäc chæ xaûy ra trong chôùp maét, ba traûo vöøa xuaát chæ laø naèm trong Lieân Hoaøn Traûo, maø Toân Voâ Haïi thaønh danh laø Hoå Traûo maø thoâi. Chieâu tieáp chieâu caøng luùc caøng nhanh laïi uyeân thaâm aûo dieäu. Nhaïc Tieåu Tuaán tröôùc sau vaãn chaäm hôn ñoái phöông nöûa chieâu, aáy laø vì phaûi nhaän ñònh suy nghó chieâu thöùc ñoái phöông maø ra. Coù ñieàu moãi chieâu chaøng tung ra sau, nhöng ñeàu laø nhöõng chieâu tuyeät hoïc danh gia, maø chaøng duøng chieâu cuõng ñaït ñeán trình ñoä “toøng taâm sôû duïc”, nghó laø phaùt, phaùt laø chuaån. Do vaäy môùi khieán nhaân vaät löøng laãy trong laøng haéc ñaïo nhö Hoå Traûo Toân cuõng phaûi kinh ñoäng. Luùc naøy chaøng laïi vöøa hoùa giaûi tieáp moät chieâu cuûa Hoå Traûo Toân Voâ Haïi, hai ngöôøi laäp töùc quaàn ñaáu kòch lieät. Ñöùng ngoaøi maø nhìn töïa hoà nhö Hoå Traûo Toân Voâ Haïi chuû ñoäng taán coâng, theá nhöng ngöôøi trong cuoäc môùi bieát roõ hôn. Baát cöù chieâu naøo cuûa Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ñaùnh ra ñeàu bò Nhaïc Tieåu Tuaán thuaän tay hoùa giaûi chaúng maáy khoù khaên, ñaõ vaäy trong töøng chieâu hoùa giaûi cuûa chaøng ta coøn haøm aån theá phaûn coâng, khieán Hoå Traûo Toân phaùt hoaûng vöøa coâng maø laïi phaûi vöøa thuû ñeán noãi luùng tuùng caû tay chaân. Phuùt choác hoï ñaõ ñaáu vôùi nhau ñöôïc möôøi boán möôøi laêm chieâu thöùc. Hoå Traûo Toân luùc ñaàu cöù ñinh ninh Nhaïc Tieåu Tuaán laø ñeä töû cuûa Thieáu Laâm. Chaúng ngôø qua ñeán ngoaøi möôøi chieâu, thì thaáy chaøng söû duïng chieâu thöùc khoâng rieâng gì cuûa Thieáu Laâm maø coøn laø voõ hoïc cuûa Haønh Sôn, Hoa Sôn, Voõ Ñöông, Baùt Quaùi, Hình YÙ, cho ñeán voõ hoïc cuûa caùc phaùi quan ngoaïi nhö Tröôøng Baïch, Vaân Quyù Ñieåm Thöông caùc phaùi... Roõ raøng ñaây laø moät söï pha taïp voõ hoïc, theá nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán thi thoá töøng chieâu tieáp töøng chieâu, cöù lieân mieân baát tuyeät, töïa hoà nhö chæ laø moät pho voõ coâng coù baøi baûn lôùp lang, thaät laø ñaùng ngaïc nhieân. Moät ñieàu nöõa khieán cho Hoå Traûo Toân kinh ngaïc nhaát chính laø coù nhöõng chieâu chöøng raát taàm thöôøng cuûa caùc phaùi, nhöng döôùi tay Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùnh ra laïi uyeân thaâm aûo dieäu thöïc khoù löôøng. Cöù ngaém cho kyõ thì chöøng nhö moãi chieâu thöùc, choïn loïc ra töø voõ coâng caùc moân phaùi ñaõ ñöôïc Nhaïc Tieåu Tuaán khaùm phaù khai thaùc heát choã thaâm dieäu tuyeät haûo cuûa noù. Hoå Traûo Toân trong loøng töï hieåu hôn ai heát, xöa nay laõo haønh cöôùc giang hoà chöa töøng gaëp moät ñoái thuû naøo lôïi haïi nhö theá. Laõo caøng ñaùnh caøng thaáy khoâng oån, voán ban ñaàu Nhaïc Tieåu Tuaán ra chieâu coøn ñeå taâm suy nghó ra chieâu hoùa giaûi, nhöng ñeán luùc naøy thì khoâng coøn nhö luùc ñaàu nöõa, maø chieâu cuûa chaøng phaùt ra moät caùch töï nhieân, caøng ñaáu thì caøng laõo luyeän thaønh thuïc. Qua theâm maáy chieâu nöõ, Hoå Traûo Toân trong loøng ñaõ thaáy khieáp hoaûng, laõo bieát raèng caøng ñaùnh caøng thieät, neân quyeát ñònh ra moät chieâu toái haäu trí maïng. 46 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 47 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoå Traûo Toân Voâ Haïi cöôøi gaèn moät tieáng, theùt lôùn: – Haûo! Roài caû ngöôøi nhanh nhö chôùp töïa hoà nhö maõnh hoå cuoàng long nhaûy boå vaøo, hai tay chöôûng traûo song thi, lieân hoaøn phaùt lieàn möôøi maáy thöùc, thoaït troâng cöù nhö treân vai laõo moïc ra theâm möôøi maáy caùnh tay, theá coâng nhö cuoàng phong ñoät khôûi thaät kinh nhaân haõi tuïc. Thì ra ñaây môùi chính laø baûn lónh sôû tröôøng cuûa Hoå Traûo Toân Voâ Haïi. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng ngôø ñoái phöông maõi ñeán luùc naøy môùi ra tuyeät chieâu saùt thuû. Boä phaùp cuûa chaøng nhö haønh vaân löu thuûy, khi taû khi höõu, luùc tieàn luùc haäu, nhaát nhaát traùnh neù töøng chieâu töøng thöùc lieân tu baát taän cuûa laõo giaø. Maëc cho Hoå Traûo Toân taán coâng ra nhieàu bao nhieâu, nhöng thuûy chung vaãn khoâng maûy may chaïm ñöôïc vaøo taø aùo cuûa chaøng. Ñöùng ôû beân ngoaøi, boïn Thieát Buùt Cöông Traûo cho ñeán Truùc Thu Lan luùc naøy nhìn ñeán hoa caû maét, thoaït troâng boïn hoï hai ngöôøi nhö hai chieác aûnh aûo daäp dôøn tröôùc maét, thöïc khoâng coøn theá naøo nhaän ra nôi ñaâu laø chieâu coâng ñaâu laø chieâu hoùa giaûi. Nhaùy maét, ba möôi chieâu qua nhö aùnh chôùp, Hoå Traûo Toân Voâ Haïi traùn toaùt moà hoâi laïnh, trong loøng thaàm run hôn, boãng laõo coâng tieáp ba chieâu ñaåy lui Nhaïc Tieåu Tuaán, roài töï mình nhaûy lui veà sau, reù gioïng theùt leân: – Ngöøng tay. Nhaïc Tieåu Tuaán caû ngöôøi xoay nhö chieác vuï, luøi sau ñónh laäp treân ñaát, maët thaûn nhieân nhö khoâng, hoûi lôùn: – Sao? Laõo tröôïng ñaõ nhìn ra lai lòch cuûa taïi haï roài chöù? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi thôû phuø phuø, maët ñoû böøng leân, coá göôïng moät nuï cöôøi: – Haéc haéc... Coâng töû thaät cao minh, tieåu laõo quyeát khoâng phaûi laø ñoái thuû, xin thua vaäy. Laïi noùi, Truùc Thu Lan ban ñaàu luùc hai ngöôi vöøa tyû ñaáu, thì loøng cöù nôm nôùp lo laéng cho Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhöng ngoaøi möôøi chieâu cuõng ñaõ nhaän ra thaân thuû chaøng phi phaøm tuyeät luaân, neân laïi ñoãi lo thaønh möøng. Maëc daàu naøng cuõng khoâng nhaän ra noåi lai lòch cuûa chaøng, nhöng thaàm hieåu Hoå Traûo Toân quyeát khoâng theå laøm gì noåi chaøng, neân môùi yeân taâm ñöùng xem. Luùc naøy maét chöùng kieán, tai laïi nghe ñích mieäng Hoå Traûo Toân nhaän thua, naøng chöøng nhö vaãn coøn chöa tin vaøo tai maét cuûa mình, cöù chaêm maét nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán moät caùi nhìn thaâm saâu thaùn phuïc. Roài töï nhieân treân hoa dieän cuûa naøng raïng ngôøi moät nuï cöôøi nhö hoa mai trong naéng xuaân, tieáng ngoïc thoát leân: – Nhaïc töôùng coâng, chaøng ñaõ thaéng thaät roài. Nhaïc Tieåu Tuaán nhö khoâng chuù yù ñeán caâu noùi xuùc ñoäng töø loøng naøng, maø nhìn Hoå 47 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 48 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Traûo Toân ñieàm nhieân noùi: – Laõo tröôïng kheùo noùi, coâng löïc cuûa laõo tröôïng thaâm haäu, taïi haï naøo daùm so saùnh. Chaøng noùi caâu naøy cuõng laø thöïc loøng, vì ñaây laø laàn ñaàu tieân chaøng thöïc söï ra tay tyû ñaáu vôùi ngöôøi khaùc. Vöøa roài chính chaøng ñaõ phaûi nhìn roõ chieâu cuûa ñoái phöông roài môùi nghó ra chieâu hoùa giaûi. Sau daàn caøng luùc caøng tinh thaâm thaønh thuïc maø öùng thuû töï nhieân, chaúng ngôø laïi thaéng ñoái phöông, ñeán chính ngay baûn thaân chaøng cuõng khoâng ngôø tôùi. Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ngöôïc laïi thì chæ nghó laø lôøi khaùch khí cuûa ñoái phöông maø thoâi. Xem nhö cuõng laø giöõ chuùt só dieän cho mình haï ñaøi, lieàn nhìn boïn Thieát Buùt Cöông Traûo phaùt tay: – Chuùng ta ñi. Döùt lôøi laø chaân nhuùn phoùng ñi, boïn Thieát Buùt vaø Cöông Traûo cuõng khoâng daùm heù nöûa lôøi, laäp töùc phoùng chaân chaïy theo, phuùt choác caû ba boùng ngöôøi khuaát haún trong maøn ñeâm. Truùc Thu Lan chôø ñeán khi boïn ngöôøi kia khuaát haún roài môùi quay laïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán, maët thoaùng chuùt hôøn doãi, noùi: – AÙi da, chaúng ngôø boïn Hoå Traûo Toân bò töôùng coâng ñaùnh chaïy, thì ra töôùng coâng thaân hoaøi tuyeät hoïc baát loä, vaäy maø vöøa roài laïi giaáu ngöôøi ta nheù. Nhaïc Tieåu Tuaán göôïng cöôøi ñaùp: – Taïi haï quaû thöïc laø chöa töøng ñoäng thuû vôùi ai, vöøa roài chính laø laàn ñaàu tieân ñaùnh nhau... – Xí... Truùc Thu Lan nguyùt daøi moät tieáng caét ngang lôøi chaøng, thaáp gioïng hoûi: – Leänh sö thöïc söï ngoaïi hieäu laø Voâ Danh Laõo Nhaân sao? – Ñuùng vaäy. Ñoù chính laø aân sö ñaõ truyeàn thuï voõ coâng cho taïi haï. Truùc Thu Lan nguyùt daøi chaøng noùi: – Coøn phaûi noùi, oâng ta ñaõ truyeàn thuï voõ coâng cho töôùng coâng, ñöông nhieân laø aân sö roài. – OÀ khoâng, yù taïi haï muoán noùi laø oâng ta laø laõo phu töû khai moâng nghieäp ngheä cho taïi haï. Truùc Thu Lan vöøa buoàn cöôøi vöøa ngaïc nhieân hoûi: – OÂng aáy laø laõo phu töû daïy hoïc, laïi vöøa truyeàn thuï voõ coâng, vaäy côù sao töôùng coâng laïi khoâng bieát tính danh oâng aáy laø gì? Nhaïc Tieåu Tuaán bò hoûi vaën thì maët öûng ñoû leân aáp uùng noùi: – Coù leõ phuï thaân toâi bieát, töø nhoû toâi chæ goïi oâng aáy laø laõo phu töû, chöù khoâng bieát 48 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 49 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long oâng aáy toân tính ñaïi danh laø gì caû. Veà sau, khi ñaõ lôùn cuõng coù laàn toâi hoûi, nhöng oâng ta chæ cöôøi roài noùi: – Laõo phu ñaõ nhieàu naêm khoâng duøng ñeán tính danh, haøi nhi, ngöôi nhaát ñònh muoán bieát, laõo phu xöa naøy coù ngoaïi danh laø Voâ Danh Laõo Nhaân, ngöôi cöù goïi nhö vaäy laø ñöôïc. – AØ ra vaäy... Voâ Danh Laõo Nhaân tính tình chaéc laø coå quaùi laém nhó? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu ñaùp: – AÂn sö raát hieàn töø, chaúng coå quaùi chuùt naøo. Truùc Thu Lan gaät guø, roài nhö chôït nhôù ra chuyeän gì, thay ñoåi ngöõ khí noùi: – AØ, Nhaïc töôùng coâng vaãn coøn chöa noùi laàn naøy ñeán Qua Chaâu ñeå laøm gì? – Taïi haï chæ thuaän ñöôøng ñi ngang qua ñaáy thoâi, ñònh sang soâng ñi Traán Giang. Truùc Thu Lan nhíu maøy hoûi: – Töôùng coâng laø ngöôøi cuûa Traán Giang ö? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu: – Khoâng, taïi haï ñeán Traán Giang laø coù chuùt chuyeän. Truùc Thu Lan thôû daøi moät hoài noùi: – Töø khi chuyeän thanh baûo kieám Trinh Coâ Kieám xuaát hieän, khoâng bieát bao nhieâu voõ laâm cao thuû ñoå doàn veà Qua Chaâu, töôùng coâng voõ coâng tuy cao, theá nhöng quyeát cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Haéc Hoå Thaàn. Neáu Nhaïc töôùng coâng quaû thöïc chæ muoán qua soâng ñi Traán Giang, thì cuõng khoâng caàn trôû laïi Qua Chaâu. – Lôøi coâ nöông noùi raát ñuùng... Theá nhöng... Noùi ñeán ñoù thì ngöøng laïi, thaàn saéc toû ra luùng tuùng. Truùc Thu Lan cuõng nhaän ra saéc dieän cuûa chaøng, thaàm nghó chaøng ta laàn ñaàu haï sôn haønh cöôùc, neân ñöôøng xa khoâng quen, beøn cöôøi noùi ñôõ lôøi: – ÔÛ ñaây caùch Traán Chaâu cuõng khoâng xa, ôû ñoù coù moät beán taøu coù theå qua soâng, sau ñoù töø Haï Thuïc ñeán Traán Giang raát gaàn. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy lieàn oâm quyeàn thi leã noùi: – Ña taï coâ nöông chæ baûo. Truùc Thu Lan nhoeûn mieäng cöôøi töôi noùi: – Con ngöôøi hoï Nhaïc ngöôi môùi ña leã nheù. Ñi, toâi seõ ñi cuøng. – AÙi, ñieàu naøy... Taïi haï khoâng daùm. Truùc Thu Lan nghe vaäy baät cöôøi thaønh tieáng: – Xem! Chæ vöøa noùi moät caâu maø töôùng coâng ñaõ töï aùi sao? Khoâng bieát ñöôøng thì ngöôøi ta daãn ñöôøng cho, coù gì maø laïi khoâng daùm chöù? 49 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 50 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi roài naøng khoaùt tay thaân maät thaáp gioïng: – Naøo, töôùng coâng ñi thoâi. Vaãn hai chöõ töôùng coâng theá nhöng laàn naøy thoaùt ra khoûi mieäng naøng nghe aâu yeám ngoït ngaøo, khoâng theå nhìn roõ maù naøng öûng hoàng leân nhö maän chín. Töôùng coâng, bình thöôøng noùi ra töï nhieân cuõng chæ laø lôøi khaùch khí toân troïng ñoái phöông, nhöng taän nghóa saâu xa hôn coøn coù nghóa laø phu quaân ñoù maø. Buoät mieäng noùi roài, naøng cuùi ñaàu böôùc ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán voán dó voâ tình khoâng nghó ñeán, neân chæ vieäc raûo böôùc theo chaân naøng. Ñi ñöôïc moät hoài, Nhaïc Tieåu Tuaán leân tieáng hoûi: – Truùc coâ nöông, töø ñaây ñeán Traán Chaâu coøn xa khoâng? Truùc Thu Lan ñöa tay chæ veà phía tröôùc noùi: – ÔÛ phía tröôùc kia roài, moät daõy ñen luø luø kia chính laø töôøng thaønh. Neáu chæ caàn qua soâng thì khoâng caàn phaûi vaøo thaønh, beán taøu naèm ôû beân ngoaøi thaønh. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn theo tay naøng, quaû nhieân ñaõ thaáy trong maøn ñeâm nhôø nhôø moät daõy ñeøn chaïy daøi, töø ñoù thoaït aån thoaït hieän coù aùnh ñeøn chieáu saùng. Ñi theâm moät quaõng nöõa, Truùc Thu Lan boãng döøng böôùc, quay ñaàu ngöng maét nhìn chaêm vaøo maët chaøng noùi: – Töø ñaây chæ coøn khoâng ñaày ba daëm ñöôøng nöõa laø ñeán beán taøu, “Tieãn quaân thieân lyù chung taát nhaát bieät” toâi coøn phaûi ñi tìm gia maãu, khoâng tieãn chaân töôùng coâng theâm nöõa ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán chaáp tay thi leã caûm kích noùi: – Ña taï coâ nöông toáng tieãn, taïi haï... Truùc Thu Lan caét ngang lôøi chaøng, gioïng thoaùng chuùt hôøn doãi: – Xem kia, laïi theá. Nhöng ta tieãn chaân chaúng leõ caàn moät lôøi caûm taï hay sao chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi “aø” leân moät tieáng, nhaát thôøi khoâng noùi ñöôïc moät tieáng naøo. Truùc Thu Lan heã cöù nhìn boä maët ngô ngaån cuûa chaøng thì khoâng nhòn ñöôïc baät cöôøi khuùc khích, roài ñoâi moâi maáp maùy töïa hoà nhö coøn coù lôøi gì muoán noùi theâm, nhöng chung quy cuõng vaãn khoâng noùi ra ñöôïc. Hai ngöôøi cöù nhìn nhau trong boùng ñeâm, moät hoài naøng lí nhí trong mieäng: – Nhaïc töôùng coâng, toâi muoán... Taëng töôùng coâng moät vaät... Nhaïc Tieåu Tuaán chöøng nhö cuõng nhaän ra chuùt khoâng bình thöôøng trong thaàn thaùi ngöõ khí cuûa naøng, aáp uùng thoát leân: – Coâ nöông... 50 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 51 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan ñaõ laáy töø trong laüng truùc ra moät vaät, chính laø thanh nhuyeãn kieám cuoán troøn. – Nhaïc töôùng coâng laø ngöôøi ñoïc saùch voán khoâng mang binh khí, nhö vaäy caøng toát, traùnh bò ngöôøi chuù yù nhieàu. Thanh nhuyeãn kieám naøy tuy khoâng phaûi laø danh kieám baûo khí, theá nhöng ñao kieám bình thöôøng thì cheùm ñöùt deã nhö chôi. Noù ñöôïc luyeän töø moät loaïi theùp ñaëc bieät, bình thöôøng khoâng duøng thì cuoän laïi caát vaøo thaét löng raát goïn, töôùng coâng mang theo raát tieän, toâi xin taëng... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì laéc ñaàu noùi: – Taïi haï thöïc khoâng daùm nhaän, thònh tình cuûa coâ nöông, taïi haï xin taâm lónh. Truùc Thu Lan laïi toû veû khoâng vui: – Toâi coøn chöa noùi heát, thanh nhuyeán kieám naøy voán laø do meï toâi thaâu ñöôïc töø moät tay haéc ñaïo giang hoà, toâi thaáy hay hay môùi giöõ laïi trong ngöôøi, nhöng söû duïng nhuyeãn kieám caàn phaûi coù moät baûn lónh töông ñöông. Toâi ñaõ nhieàu laàn duøng nhöng chaúng ñöôïc nhö yù mình. Vöøa roài thaáy töôùng coâng duøng kieám thöïc laø töï phuï töï ñaéc, laàn naøy xem nhö laø “Baûo kieám taëng hieäp só”, cuõng coi nhö laø toâi tìm cho noù moät ngöôøi chuû, töôùng coâng chôù neân khaùch saùo. Nhaïc Tieåu Tuaán moät möïc khoâng chòu nhaän, töø choái kheùo: – Binh khí tuøy thaân cuûa coâ nöông, toâi leõ naøo daùm nhaän? Truùc Thu Lan troá maét nhìn chaêm vaøo maét chaøng, gioïng naøng giaän hôøn thöïc söï: – Con ngöôøi hoï Nhaïc ngöôi môùi coá chaáp laøm sao? Chuùng ta bæ thöû höõu duyeân töông ngoä, coi nhö... AØi... Noùi ñeán ñoù naøng chaúng theå thoát ñöôïc tieáp, thôû daøi moät hoài roài haï gioïng noùi tieáp: – Neáu töôùng coâng coi toâi nhö baèng höõu, thì nhaän kieám naøy, trong laüng truùc toâi coøn moät vaät khaùc Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn laéc ñaàu töø choái: – Khoâng, coâ nöông... Truùc Thu Lan thaáy chaøng coá chaáp khoâng chòu nhaän, baát giaùc “höø” moät tieáng, aám öùc noùi: – Sao vaäy chöù? Ngöôøi ta ñaõ ñem ra taëng, leõ naøo coøn laïi caát trôû vaøo. Noùi ñeán, boãng naøng chuïp laáy tay Nhaïc Tieåu Tuaán duïi nhanh cuoän kieám vaøo tay chaøng, voäi noùi: – Caát ñi, coù ngöôøi ñeán. Döùt lôøi, quay ñaàu phoùng chaân boû chaïy thaät nhanh. Nhaïc Tieåu Tuaán voán thaät thaø, baát ngôø nghe vaäy thì quay ñaàu nhìn, nhöng naøo coù ai ñeán ñaâu? Khi quay laïi thì thanh kieám cuoän troøn ñaõ naèm goïn trong tay, coøn boùng daùng 51 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 52 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan thì chaúng coøn thaáy ñaâu nöõa. Ñeán luùc naøy chaøng môùi hieåu ra coâ ta chæ löøa vaäy ñeå trao kieám cho mình, trong maøn ñeâm tónh mòch giöõa caùnh ñoàng hoang vaéng chæ coøn laïi mình chaøng, maét troâng theo höôùng Truùc Thu Lan vöøa chaïy, chaøng chæ bieát laéc ñaàu cöôøi khoå. Ñoàng thôøi, luùc naøy chaøng cuõng hieåu lyù do taïi sao naøng khoâng tieãn chaân chaøng ñeán taän beân taøu maø chæ döøng laïi ngay nôi hoang vaéng naøy. Khoâng noùi cuõng bieát, beán thuyeàn coù aùnh ñeøn, coù aùnh ñeøn taát coù ngöôøi, coù ngöôøi taát chaúng tieän ñeå baøy toû taám loøng mình vaäy. Chaøng ñöùng laëng ngöôøi trong laøn gioù ñeâm maùt röôïi, baøn tay chaøng vöøa roài ñöôïc baøn tay ngoïc cuûa naøng naém vaøo giôø vaãn töïa hoà nhö löu laïi moät chuùt hôi aám vaø höông thôm thoang thoaûng. OÂi baøn tay khueâ nöõ. Khoâng bieát chaøng ñöùng laëng ngöôøi qua bao laâu, yù thöùc thì baûo chaøng neân chaïy theo naøng, nhöng töï nhieân sao ñoâi chaân chaøng laïi choân cöùng treân ñaát, khoâng coøn tuaân theo söï sai khieán cuûa yù thöùc nöõa. – AØi... oOo 52 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
Đồng bộ tài khoản