Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 40

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

56
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 40', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 40

  1. 541 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi TÍNH MEÄNH NGUY KÒCH L aàn naøy thì coâ ta khoâng coøn coá kî nam nöõ, ngoài xuoáng beân giöôøng moät caùch töï nhieân, côûi aùo treân cho chaøng xem qua veát thöông. Luùc naøy môùi thaáy treân ngöïc traùi chaøng moät veát chaùy xeùm daøi chöøng xích, roäng chöøng hai thoán, veát chaùy giôø tím baàm nhö thòt chín, töï nhieân trong loøng xoùt xa, maét röôùm leä noùi: – AÙi, khoâng ngôø baø ta laïi haï ñoäc thuû! Vöøa noùi naøng vöøa duøng ngoùn tay troû aán nheï quanh vuøng bò thöông, hoûi: – Ñau khoâng? Gioïng naøng ngoït ngaøo trìu meán nhö chöa bao giôø coù, khieán Hoà ñaïi nöông ñöùng sau löng cuõng thaàm gaät ñaàu. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp nheï: – Khoâng, chæ vöøa roài tieåu ñeä ñònh ngoài daäy, thì xöông ñau kinh khuûng, chaúng bieát coù bò gaåy hay khoâng? Thaân Phi Quyønh nghe vaäy thì baät cöôøi noùi: – Ngöôi nhö con nít nheù! Xöông gaãy, chaúng leõ ta aán vaäy ngöôi laïi khoâng thaáy ñau! – Nhöng... Roõ raøng vöøa roài tieåu ñeä ñau chòu khoâng thaáu, caû ngöôøi tôï hoà nhö maát heát söùc löïc. Hoà ñaïi nöông böôùc ñeán moät böôùc noùi: – Nhò tieåu thö, laõo thaân nghe noùi Tuyeát Saâm Hoaøn chaúng nhöõng thanh taâm giaùng hoûa, maø coøn ñaïi boã chaân nguyeân, Nhaïc töôùng coâng tuy hoûa ñoäc ñaõ tieâu tröø, nhöng thöông tích chöa laønh, chæ sôï phaûi maát möôøi hoâm nöõa thaùng môùi hoài phuïc hoaøn toaøn. Thaân Phi Quyønh ñaàu maøy nhíu laïi noùi: – Ñuùng vaäy, Tuaán ñeä khoâng nhöõng bò Ly Hoûa chaân khí ñoát chaùy noäi taïng, maø coøn bò chöôûng phong cuûa Hoûa Dieäm Ñao xuyeân caét noäi taïng. Cho neân, ngöôøi truùng Hoûa Dieäm Ñao chaúng khaùc naøo ñoàng luùc thuï thöông hai laàn, theá coøn nguy hieåm hôn, caàn phaûi moät thôøi gian môùi hoài phuïc... Hoà ñaïi nöông noùi: – Tuy laø vaäy, theá nhöng laõo thaân nghó ra moät phöông phaùp coù theå giuùp Nhaïc töôùng coâng choùng laønh veát thöông. Thaân Phi Quyønh nghe thì vui möøng hoûi ngay: 541 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  2. 542 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Caùch gì? – Nhò tieåu thö sao khoâng nghó xem Tuyeát Saâm Hoaøn laø loaïi tieân döôïc ñaïi boã chaân nguyeân... Thaân Phi Quyønh nhíu maøy noùi: – Hoà ma ma, chôù nhaéc ñeán chuyeän Tuyeát Saâm Hoaøn nöõa, nhanh noùi caùch naøo ñeå Tuaán ñeä choùng hoài phuïc! – AÙi, laõo thaân yù muoán noùi laø Nhaïc töôùng coâng ñaõ phuïc tieân döôïc Tuyeát Saâm Hoaøn roài, taïi sao coâng hieäu laïi chaäm nhö vaäy chöù? Nguyeân nhaân chuû yeáu laø vì Nhaïc töôùng coâng bò hoûa ñoäc coâng huûy noäi taïng, nguyeân khí hao toån quaù lôùn, nhaát thôøi khoù tu boã ñöôïc coâng naêng phuïc hoài nguyeân khí. Thaân Phi Quyønh coù phaàn hieåu ra, gaät ñaàu noùi: – Hoà ma ma thaät coù kinh nghieäm, lôøi naøy khoâng sai. – Cho neân yù laõo thaân, giôø chæ caàn trôï löïc giuùp Nhaïc töôùng coâng ñaû thoâng kinh maïch, khieán chu thaân khí huyeát thoâng hoaït, dinh veä töï ñieàu, döôïc löïc nhôø ñoù maø phaùt taùc caønh maïnh, thöông theá töï nhieân cuõng choùng hoài phuïc. Thaân Phi Quyønh vôõ leõ reo leân: – A, chæ chöøng aáy maø cuõng nghó khoâng ra, duøng chaân khí baûn thaân ñaû thoâng thaäp nhò kinh maïch, chính laø phöông phaùp trò thöông nhanh nhaát, noù ñuùng nguyeân lyù Thoâng Taéc Baát Thoáng, Thoáng Taéc Baát Thoâng. Huoáng gì Tuaán ñeä ñaõ phuïc Tuyeát Saâm Hoaøn cuûa gia gia ta, ñöông nhieân laø seõ choùng hoài phuïc. Noùi roài quay ñaàu nhìn Hoà ñaïi nöông noùi tieáp: – Haûo, giôø ta giuùp Tuaán ñeä ñaû thoâng kinh maïch, Hoà ma ma laøm hoä phaùp baûo veä duøm. Hoà ñaïi nöông cöôøi lôùn noùi: – Ñieàu naøy haù ñôïi Nhò tieåu thö caên daën? Thaân Phi Quyønh quay ñaàu nhìn laïi, luùc naøy môùi bieát trong luùc naøng noùi chuyeän vôùi Hoà ñaïi nöông thì Nhaïc Tieåu Tuaán laïi hoân meâ nguû thieáp ñi. Saéc maët chaøng khoâng coøn bò hoûa nhieät ñoát chaùy ñoû, maø laïi traéng beät ra nhö tôø giaáy, thì xao xuyeán trong loøng. Baây giôø, naøng côûi boû haøi ra, nhaûy leân giöôøng ngoài xeáp baèng, nhaém hôø maét vaän khí, töø töø ñöa tay phaûi ñaët leân huyeät Linh Ñaøi treân ngöôøi chaøng, roài vaän khí ñaåy sang. Naøo ngôø, naøng vöøa vaän chaân khí ñaåy sang ngöôøi chaøng, thì boãng nhieân caûm thaáy moät luoàng chaân khí nghòch haønh töø ngöôøi chaøng phaûn chuyeån trôû laïi tay mình, baát giaùc thaàm nghó: – Noù bò thöông tuy khoâng nheï, nhöng ñeán noãi naøo laïi coù tình traïng Nghòch huyeát ñaûo haønh? Chaúng leõ bò Hoûa Dieäm Ñao chaán ñoäng ñeán noäi phuû ñaûo loaïn, khí huyeát nghòch haønh? 542 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  3. 543 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chính vì hieän töôïng khí huyeát ñaûo nghòch haønh, cho neân naøng môùi khoâng theå ñaåy chaân khí cuûa mình vaøo ngöôøi chaøng ñöôïc. Loøng tuy thaáy kyø, nhöng lieàn vaän theâm taùm thaønh chaân löïc töø töø theo tay ñaåy sang ngöôøi chaøng. Neân bieát, naøng laø toân nöõ cuûa vò Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân Huyeàn Linh Taåu, nhaát thaân noäi löïc tuï taäp ñeán thaëng thöøa, coù theå lieät vaøo haøng cao thuû nhaát löu trong voõ laâm. Quaû nhieân, laàn naøy taùm thaønh chaân löïc ñaåy sang thì böùc ñöôïc hieän töôïng khí huyeát nghòch haønh, chaân löïc chuyeån vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhöng ñuùng luùc aáy, boãng thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán naûy ngöôøi leân theùt moät tieáng roài hoân meâ baát tænh. Thaân Phi Quyønh khoâng hieåu nguyeân nhaân taïi sao, voäi vaøng thaâu tay laïi, thaát thanh hoûi: – Tuaán ñeä, ngöôi sao vaäy? Nhaïc Tieåu Tuaán maët traéng nhö tôø giaáy, hai maét nhaém nghieàn, ñöông nhieân chaøng chaúng coøn hay bieát gì nöõa. Thaân Phi Quyønh khoâng kìm noãi, oâm chaàm laáy ngöôøi chaøng, nöôùc maét tuoân nhö möa, khoùc gaøo leân: – Tuaán ñeä, nhanh tænh laïi, nhanh tænh... Hoà ñaïi nöông cuõng nhaän ra tình hình khoâng oån, voït ñeán hoûi: – Tieåu thö, gì vaäy? Thaân Phi Quyønh chuøi nöôùc maét noùi: – Tuaán ñeä bò nghòch huyeät ñaûo haønh, beá taéc kinh huyeát, chæ e... – OÀ, vôùi chaân löïc nhö tieåu thö maø khoâng theå ñaû khai kinh huyeät, daãn khí quy nguyeân ö? Thaân Phi Quyønh laéc ñaàu noùi: – Vôùi chuùt coâng löïc nhö ta chæ coù theå thuaän khí ñaû thoâng kinh maïch, hieän töôïng nghòch huyeát ñaûo haønh nay phaûi caàn coù ngöôøi noäi löïc toái thaâm haäu môùi daàn daàn böùc khí töøng böôùc ñaû thoâng quaù huyeät, ta laøm sao nghòch khí ñaû thoâng kinh huyeät daãn khí quy nguyeân ñöôïc? Hoà ñaïi nöông ngôù ngöôøi, vôùi coâng löïc nhö Nhò tieåu thö coù theå noùi thuoäc haøng nhaát löu cao thuû, maø khoâng theå ñaû thoâng kinh huyeät cho Nhaïc Tieåu Tuaán, khieán khí huyeát nghòch haønh hoài thuaän quy nguyeân? Vaäy thì coøn ai coù theå laøm chuyeän naøy? Baø ta nhìn thaáy Nhò tieåu thö nöôùc maét laõ chaõ, thì cuõng roái trí, nhaát thôøi khoâng noùi ñöôïc caâu naøo. Chæ nghe Thaân Phi Quyønh laûm nhaûm moät mình: 543 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  4. 544 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñi tìm ñaïi thö vaø anh reå cuõng voâ ích... Baát chôït naøng aø leân moät tieáng, quay ñaàu hoûi: – Hoà ma ma, hoâm naøy laø ngaøy naøo? – Ñaõ sang moàng moät thaùng möôøi hai roài. – AØ, giôø naøy laø giôø naøo? Hoà ñaïi nöông chaïy ra môû cöûa nhìn trôøi, roài trôû vaøo noùi: – Ñaõ saép heát canh naêm. – Ñöôïc, nhanh ra baûo Töû Kim Tieâu chuaån bò xe ngöïa. Hoà ñaïi nöông chaúng hieåu aát giaùp gì, nhöng chæ daï ran moät tieáng roài chaïy ra khoûi phoøng. Luùc naøy trôøi chæ vöøa höøng saùng, nhöng ngoaøi trôøi cuõng ñuû thaáy maët ngöôi. Thaân Phi Quyønh nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán naèm meâ mang baát ñoäng, maët traéng beät, hôi thôû yeáu ôùt, thì loøng noùng nhö löûa. Naøng duøng taám chaên boïc kín ngöôøi chaøng laïi, roài hai tay beá chaøng leân ñi ra khoûi phoøng. Hoà ñaïi nöông vöøa luùc aáy chaïy ñeán noùi: – Xe ñaõ chuaån bò xong. Nhò tieåu thö, ñeå laõo thaân giuùp moät tay. Thaân Phi Quyønh khoâng trao Nhaïc Tieåu Tuaán cho baø ta, maø coøn oâm chaëc hôn, tôï hoà nhö sôï ngöôøi khaùc cöôùp maát Nhaïc Tieåu Tuaán trong tay mình, noùi nhanh: – Nhanh vaøo thanh toaùn tieàn phoøng, roài chuùng ta leân ñöôøng! Bình thöôøng, boán aû nöõ tyø cuûa naøng líu lo nhö chim hoùt suoát ngaøy, nhöng luùc naøy nhìn thaáy naøng maët saàu maøy thaûm, maø laïi voäi vaøng noân noùng thì khoâng ai daùm hoù heù nöõa lôøi, chæ laúng laëng theo sau. Töû Kim Tieâu ñaõ chuaån bò moät coå ngöïa hoa song maõ tröôùc cöûa khaùch ñieám, Thaân Phi Quyønh vaø boán aû nöõ tyø leân xe, ñôïi Hoà ñaïi nöông thanh toaùn xong cuøng leân xe, baây giôø Töû Kim Tieâu môùi leân tieáng hoûi: – Nhò tieåu thö, chuùng ta ñi ñaâu? Thaân Phi Quyønh luùc naøy oâm ghì caû ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, naøng khoâng coøn thaáy xaáu hoå, maët aùp vaøo maët chaøng chöøng nhö nghe ngoùng theo töøng hôi thôû nheï cuûa chaøng. Naøng nhö ngaây nhö daïi, naøng thaàm hieåu chuyeän khí huyeát nghòch ñaûo laø ñaïi kî vôùi ngöôøi luyeän coâng, khoâng bieát chaøng coù caàm cöï laâu daøi khoâng? Cho neân caên baûn taâm hoàn naøng ñaët troïn vaøo ngöôøi chaøng, maø khoâng hay bieát gì beân ngoaøi nöõa. Hoà ma ma thaáp gioïng hoûi: – Tieåu thö, chuùng ta ñi ñaâu? Thaân Phi Quyønh ngöôøi nhö hoàn tieâu phaùch laïc, maét cöù chaèm chaèm nhìn Nhaïc 544 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  5. 545 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu Tuaán, maø maët ñaàm ñìa nöôùc maét, Hoà ñaïi nöông nhìn thaáy chæ bieát laéc ñaàu, chôït ñaùnh maét ra hieäu cho Xuaân Phong. Xuaân Phong ngoài saùt beân ngöôøi Thaân Phi Quyønh, beøn nhích nheï vaøo ngöôøi naøng hoûi nhoû: – Nhò tieåu thö, Hoà ma maø hoûi chuùng ta ñi ñaâu baây giôø? Ñeán luùc naøy Thaân Phi Quyønh môùi söïc tænh, ngöôùc maét leân noùi goïn: – Baùt Coâng sôn, nhanh leân! Noäi trong chieàu nay phaûi ñeán ñöôïc ñoù! Hoà ñaïi nöông khöïng ngöôøi, khoâng bieát Nhò tieåu thö muoán ñöa Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán Baùt Coâng sôn laøm gì, nhöng khoâng daùm hoûi. Chæ thoø ñaàu ra ngoaøi noùi vôùi Töû Kim Tieâu: – Töû Kim Tieâu, tieåu thö ra leänh ñeán Baùt Coâng sôn, chieàu nay phaûi ñeán nôi! Töû Kim Tieâu öùng thanh ñaùp moät tieáng, roài ngoïn roài trong tay vung leân “Boáp, boáp” maáy tieáng, hai con tuaán maõ hí daøi moät tieáng, theo theá roi thuùc giuïc cuûa chuû, taùm voù phoùng leân keùo coã xe chaïy veà phía tröôùc nhö muõi teân. Ngöïa thuoäc loaïi tuaán maõ ñöôïc keùn choïn raát kyõ, theá nhöng caû ñoaïn ñöôøng daøi maáy traêm daëm chaïy khoâng nghæ, ñeán caû buoåi tröa ngöôi cuõng khoâng aên, ngöïa cuõng khoâng döøng chaân, chæ thaáy ngöïa ñoå moà hoâi nhö taém, muõi thôû phì phì. Töû Kim Tieâu ñöôïc leänh phaûi ñeán Baùt Coâng sôn tröôùc khi trôøi toái, neân ra söùc thuùc ngöïa, quaû nhieân tröôùc khi maët trôøi gaùc nuùi thì caû boïn cuõng ñeán ñöôïc döôùi chaân Baùt Coâng sôn. Luùc naøy xe ngöïa môùi chaïy chaäm laïi, Thaân Phi Quyønh suoát moät ngaøy khoâng aên khoâng uoáng, tay cuõng khoâng buoâng rôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, loøng nhö löûa ñoát. Baây giôø thaáy xe ngöïa chaïy chaäm laïi, beøn leân tieáng hoûi: – Ñeán roài sao? Hoà ñaïi nöông voäi ñaùp: – Ñeán roài! – Ñaõ giôø naøo roài? – Coù leõ taàm giôø Daäu. Thaân Phi Quyønh nghe môùi thôû phaøo, noùi: – Cuõng khoâng chaäm! Cuoái cuøng xe ngöïa döøng laïi beân moät caùnh röøng döôùi chaân nuùi, trôøi vaøo cuoái ñoâng, maø Töû Kim Tieâu phaûi laáy khaên lau moà hoâi treân traùn, roài nhaûy xuoáng veùn reøm xe. Boán aû nöõ tyø nhaûy xuoáng tröôùc, Hoà ñaïi nöông noùi: – Nhò tieåu thö ñaõ moät ngaøy khoâng coù gì vaøo buïng, haõy ñöa Nhaïc töôùng coâng laõo thaân beá cho! 545 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  6. 546 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Khoâng! Thaân Phi Quyønh chæ ñaùp coäc loác moät tieáng, roài hai tay caån thaän beá Nhaïc Tieåu Tuaán xuoáng xe, ñoaïn cöû böôùc ñi leân nuùi. Hoà ñaïi nöông ñaùnh maét cho boïn tieåu tyø, nhöng vöøa ñònh böôùc chaân ñi theo, boãng Thaân Phi Quyønh quay ñaàu laïi noùi ngay: – Caùc ngöôi ôû ñaây chôø ta. Hoà ñaïi nöông daï ran moät tieáng, roài khöïng ngöôøi ñöùng laïi, chæ coøn bieát nhìn theo Nhò tieåu thö töøng böôùc naëng neà ñi leân nuùi. Treân Baùt Coâng sôn, tröôùc ñaây coù moät ngoâi mieáu thôø Haùn Hoaøi Nam Vöông Lieâu An. Töông truyeàn, Lieâu An bieát troïng ngöôøi taøi, nhuùn mình ñaïi só, coù vì Baùt Coâng ñeán vieáng thaêm, Lieâu An raát kính troïng ngöôøi naøy. Baùt Coâng coù khaû naêng luyeän ñan hoùa kim. Moät hoâm, Baùt Coâng vaø Lieâu An leân nuùi, choân vaøng ôû ñaây, roài sôùm ra caû hai thaêng thieân, cho neân veà sau nuùi môùi coù teân goïi laø Baùt Coâng sôn. Truyeàn thuyeát laø vaäy, nhöng mieáu thì coù thöïc, chæ coù ñieàu qua thôøi gian ñaõ laâu khoâng coù ngöôøi chaêm soùc, theâm phaàn loaïn laïc, neân mieáu töø laâu ñaõ huûy. Duy nhaát coøn laïi laø goác laõo queá thöù lôùn ñeán maáy ngöôøi oâm khoâng xueå, caønh laù xum xueâ toûa roäng che rôïp coù ñeán traêm tröôïng, töø xa nhìn laïi tôï hoà nhö moät chieác duø khoång loà. Ngay döôùi goác laõo queá, coøn coù moät phieán ñaù roäng nhö maët baøn, phaúng phiu nhaún nhuïi nhö göông, nghe noùi thôøi Taàn duøng Taï An coâng, taïo neân moät baøn côø naøy treân maët ñaù ñeán giôø vaãn coøn nhöõng ñöôøng ngang doïc cuûa oâ côø, coù ñieàu ñöôøng neùt ñaõ raát môø nhaït. Trôû laïi luùc naøy, trôøi ñaõ saép toái, Thaân Phi Quyønh hai tay aüm Nhaïc Tieåu Tuaán hoân meâ baát tænh ñi leân nuùi, khi coøn caùch phieán ñaù lôùn chöøng taùm chín tröôïng, boãng nhieân hai chaân quyø xuoáng treân ñaát baát ñoäng. Daï phong rít töøng hoài, sôn laâm tónh mòch, ñeâm ñoâng thaùng tuyeát theá naøy, naøng laën loäi töø maáy traêm daëm ñeán ñaây quyø baát ñoäng maø khoâng ai hay bieát ñeå laøm gì? Chaúng leõ naøng beá chaøng ñeán taän mieáu thaàn naøy caàu thaàn phoø hoä cho chaøng thoaùt naïn? Thaân Phi Quyønh laø moät nöõ hieäp coù tieáng ñôøi naøy, ñöông nhieân naøng laøm theá naøy laø coù duyeân côù beân trong, khoâng leû gì töø xa laï ñeán Baùt Vöông coâng naøy quyø xuoáng baát ñoäng, trong tay coøn beá moät ngöôøi maø thaàn saéc naøng laïi heát söùc thaønh kính nghieâm trang! Kính thaàn thaàn taïi, daï phong thoåi qua laát phaát maùi toùc naøng tung leân maët, nhöng naøng vaãn y nhieân baát ñoäng tôï hoà nhö moät töôïng ñaù, thôøi gian cöù vaäy töøng giaây theo haøn phong troâi qua. Ñoät nhieân, döôùi goác caây laõo queá thuï “Coác” moät tieáng khoâ khan vang leân, chöøng 546 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  7. 547 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhö moät vaät kim khí naøo ñoù rôi maïnh treân maët phieán ñaù. Thaân Phi Quyønh vaãn quyø baát ñoäng, trong loøng thaàm nghó: – Cuoái cuøng ta cuõng chôø ñöôïc, ngöôøi naøy nhaát ñònh laø Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä, chæ coù chieác bình röôïu baèng saét cuûa laõo ñaët treân baøn ñaù môùi gaây ra tieáng ñoäng nhö vaäy? Trong loøng tuy nghó theá, nhöng naøng chung thæ ñaàu vaãn khoâng ngöûng leân. Quaû nhieân, vöøa luùc aáy nghe moät tieáng ho haéng haéng giaø nua, roài tieáp lieàn boäp moät tieáng khoâ khan khaùc, nghe ra chöøng nhö laø tieáng nuùt hoà röôïu baät môû ra. Chaúng sai chuùt naøo, ngay sau ñoù laø töøng tieáng öïc öïc, roõ raøng laø tieáng ngöôøi noác röôïu, coù leõ phaûi noác ñeán chín möôøi nguïm lieân tuïc môùi thoâi. Cuoái cuøng, chæ nghe gioïng giaø nöõa kia caát tieáng cöôøi saûng khoaùi, roài öïc laïi noác theâm nguïm röôïu nöõa, môùi reà raø noùi moät mình: – Haø haø... Ñeâm nay coi nhö ta laø ngöôøi ñaàu tieân ñeán! Döùt lôøi, laïi cöôøi ngaát. Nhöng ngay trong traøng cöôøi cuûa laõo, boãng laïi nhaän ra theâm moät tieáng cöôøi lanh laûnh khaùc. – Haéc haéc... Thaát huynh, ngöôi chôù khua meùp voäi möøng, huynh ñeä coøn ñeán sôùm hôn ngöôi! Gioïng ngöôøi thöù hai naøy the theù nghe ñeán choùi tai, khi nghe chöøng nhö treân taøn queá, nhöng döùt caâu thì caû ngöôøi ñaõ rôi xuoáng treân maët baøn ñaù. Thaân Phi Quyønh thaàm nghó: – Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn. Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä cöôøi hì hì noùi: – Nöïc cöôøi, ngöôi vöøa ñeán thì noùi vöøa ñeán, laøm gì phaûi töï traùt vaøng leân maët, baûo laø coøn ñeán sôùm hôn ta? Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn reù gioïng leân noùi: – Huynh ñeä caàn gì phaûi töï traùt vaøng leân maët chöù? Ngöôi laøm sao bieát huynh ñeä khoâng phaûi ñeán sôùm hôn ngöôi? Noùi ngöôi bieát, huynh ñeä ñeán, nhöng chöa thaáy ngöôøi naøo, neân nhaûy leân caây nguû moät giaác roài, giôø ngöôi môùi ñeán, chính tieáng cöôøi cuûa ngöôi ñaùnh thöùc huynh ñeä daäy ñaáy nheù! Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä noùi: – Höø, ta sao khoâng bieát ngöôi ñeán muoän, roài voâ naáp vaøo taøng caây, laïi töø treân caây nhaûy xuoáng baøo laø vöøa nguû moät giaác. Noùi vaäy ai noùi khoâng ñöôïc? Giaû söû ta baûo raèng, ta ñeán ñaây ñaõ uoáng heát moät boà röôïu roài, thaáy ai cuõng chöa ñeán, neân xuoáng chôï mua veà theâm bình röôïu thöù hai naøy ñaây, thì sao höû? 547 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  8. 548 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – AÙi da..., Ai ñeán tröôùc, ai ñeán sau, söï thaät vaãn laø söï thaät, vieäc gì phaûi giaû söû naøy ví duï noï? Boïn hoï moät ngöôøi moät caâu, khoâng ai chòu nhòn ai, tranh caûi naùo nhieät leân, chung quy vaãn laø tranh xem ai laø ngöôøi ñeán tröôùc. oOo 548 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2