Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 41

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

49
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 41', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 41

 1. 549 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Moát THAÁT BAÙT NHÒ COÂNG C aõi nhau moät hoài, Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä nhö khoâng chòu noùi, theùt leân: – Laõo phu töø Thieân Phong sôn ñeán ñaây, loä trình xa hôn ngöôi, nhöng ñeán tröôùc ngöôi laø söï thaät traêm phaàn traêm! Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn reù gioïng noùi: – Thoâi ñi, huynh ñeä töø Cöûu Tieân ñöôøng ñeán ñaây cuõng chaúng gaàn hôn ngöôi nheù? Vaõ laïi, ai bieát ñöôïc laø saùng sôùm hoâm nay ngöôi môùi baét ñaàu leân ñöôøng? Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä cöôøi vang noùi: – A, ñaây môùi goïi laø khoâng ñaùnh töï khai, thì ra ngöôi khoâng phaûi leân ñöôøng saùng naøy! Thì ra boïn hoï töø hai nôi raát xa öôùc ñònh baét ñaàu saùng naøy môùi xuaát phaùt chaïy ñeán ñaây, nhö vaäy laø boïn hoï thi thoá cöôùc trình, cho neân môùi tranh luaän xem ai ñeán tröôùc. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø tranh xem coâng löïc ai cao ai thaáp. Thaân Phi Quyønh trong loøng nghó: – Quaû laø xöa nay tam ñaïi chöa thaáy ai laø keû khoâng hieáu danh, cöù nhö boïn Thaát Coâng, Baùt Coâng thaân phaän cöïc cao, maø cuõng chæ vì chuùt danh phaän maø tranh caõi ñeán ñoû maët tía tai. Chæ nghe Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn noùi: – Ai xuaát phaùt tröôùc? Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä cöôøi ha haû noùi: – Cöù cho laø ngöôi vaø ta khoâng ai xuaát phaùt tröôùc, vaäy chæ laáy ñeán ñaây tröôùc laøm chuaån! – Huynh ñeä ñeán tröôùc, Thaát huynh khoâng tin, huynh ñeä coù ngöôøi laøm chöùng ñaáy! – Ngöôi coù ngöôøi laøm chöùng ö? Ai? Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn chæ tay ra phía tröôùc noùi: – Nhìn kìa, chaúng phaûi moät vò tieåu coâ nöông ñoù sao? Coâ ta coù theå laøm chöùng cho huynh ñeä. Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä ñöa maét nhìn veà phía Thaân Phi Quyønh nhíu maøy hoûi: – Nöõ oa ñaàu kia ñeán ñaây laøm gì chöù? – Hì, hì... Ñöông nhieân laø ñeán laøm chöùng cho huynh ñeä! – Noùi huyeãn! Ngöôi khoâng nhìn thaáy trong tay coâ ta coøn coù theâm moät ngöôøi sao? 549 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 550 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn baây giôø môùi ñöa maét nhìn caån thaän, quaû nhieân khoâng sai, baát giaùc la leân: – Í, coâ ta hình nhö laø ñang khoùc! Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä laéc ñaàu noùi: – Khoâng, coâ ta ñang rôi nöôùc maét! – Ngöôi... Ngöôi ñoù, khoùc vaø rôi nöôùc maét thì coù khaùc gì nhau? – Haéc haéc! Khaùc nhau laém chöù, khoùc laø coù tieáng, rôi nöôùc maét laø khoâng coù tieáng! – Höø, khoâng khoùc thì laøm sao ngöôi rôi nöôùc maét? – Coù luùc ngöôøi ta cuõng rôi nöôùc maét chöù! – Noùi vaäy ngöôi cho raèng coâ ta ñang cöôøi? – OÀ, khoâng, laõo phu chæ noùi coâ ta rôi nöôùc maét, khoâng noùi coâ ta ñang cöôøi. Thaân Phi Quyønh trong loøng ñang raàu ró, nhöng nghe hai laõo quaùi tranh caõi nhau ñeán ñoù cuõng khoâng nhòn ñöôïc, suyùt nöõa thì baät ra tieáng cöôøi. Hai laõo quaùi chæ vì chuyeän khoùc hay rôi nöôùc maét maø cuõng tranh caõi nhau suoát caû buoåi vaãn chöa ngaõ nguõ. Baùt Coâng haäm höïc: – Thoâi ñöôïc, chuùng ta ñeán hoûi xem vì sao coâ ta khoùc? Thaát Coâng baét laïi: – Khoâng, phaûi ñeå laõo phu hoûi tröôùc, vì sao coâ ta rôi nöôùc maét? Chæ thaáy tính tình coå quaùi, ngoan coá cuûa hai laõo giaø naøy, cuõng bieát cheát ñeán beân, caàu cuõng khoâng xong, nhaát ñònh phaûi ñeå boïn hoï töï khai khaåu tröôùc! Khi aáy nghe tieáng Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn leân tieáng hoûi: – EÂ! Tieåu coâ nöông, laøm gì maø quyø ôû ñoù khoùc loùc theá naøy? Chaúng ngôø, Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä tranh ngang hoûi ngay: – Nöõ oa ñaàu, ngöôi noùi xem, taïi sao ngöôi quyø rôi nöôùc maét ôû ñaây? Thaân Phi Quyønh ñaõ tính trong ñaàu, naøng im laëng, ñeán ñaàu cuõng khoâng ngaãng leân. Baùt Coâng noùi: – Chöøng nhö coâ ta khoâng nghe thaáy! Thaát Coâng noùi: – Khoâng, coâ ta dang rôi nöôùc maét, neân khoâng muoán noùi chuyeän vôùi chuùng ta. Baùt Coâng caõi laïi: 550 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 551 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Gioù maïnh quaù, neân coâ ta khoâng nghe thaáy ñaáy chöù! – UÙi da, caùi gioïng nhö theå xeù trôøi xeù ñaát cuûa ngöôi, giôø naøo maø thoåi taûn ñi noåi? Nhaát ñònh laø coâ ta khoâng chòu noùi chuyeän. Baùt Coâng thaân hình boãng thoaùng ñoäng nheï löôùt tôùi beân ngöôøi Thaân Phi Quyønh goïi lôùn: – EÂ, nöõ oa ñaàu... Thaát Coâng cuõng khoâng chaäm chaân, ngöôøi nhö thu dieäp trong gioù thoaûng rôùt beân ngöôøi naøng, tranh noùi ngay: – Tieåu coâ nöông taïi sao laïi quyø ôû ñaây? Thaân Phi Quyønh thaáy caû hai laõo quaùi ñeàu ñaõ truùng keá, thaàm vui trong loøng nghó: – Xem ra Tuaán ñeä ñöôïc cöùu roài! Theá nhöng caû ngöôøi naøng vaãn quyø yeân baát ñoäng, chæ coù ñaàu laø hôi laéc nheï. Baùt Coâng hoûi: – Trong tay coâ nöông laø ngöôøi naøo vaäy? Thaát Coâng tranh vaøo noùi: – Coøn phaûi hoûi, ñöông nhieân laø ngöôøi thaân cuûa coâ ta. Ñeán luùc naøy Thaân Phi Quyønh môùi leân tieáng: – Noù laø ñeä ñeä cuûa toâi! Thaát Coâng möøng ra maët noùi: – Ta baûo laø thaân nhaân cuûa coâ ta quyeát khoâng sai nheù! – Í, nhöng laõo phu cuõng ñaâu coù baûo laø khoâng phaûi thaân nhaân coâ ta? Baùt Coâng noùi roài quay ñaàu nhìn Thaân Phi Quyønh hoûi tieáp: – Ñeä ñeä coâ nöông bò sao vaäy? Khoâng ñôïi Thaân Phi Quyønh kòp ñaùp, Thaát Coâng laøm nhö hieåu bieát noùi ngay: – Xem ra haén beänh khoâng nheï tí naøo! Thaân Phi Quyønh rôi nöôùc maét noùi: – Khoâng phaûi beänh! Baùt Coâng nghieâng tai nghe ngoùng roài noùi: – Hôi thôû khoâng phaûi khoù khaên, maø laø raát yeáu nhöôïc. Ñeán luùc naøy Thaân Phi Quyønh môùi ngöôùc ñaàu leân veû khoâng vui noùi: – Caùc ngöôi chôù coù caõi vaõ veà ñeä ñeä cuûa ta coù ñöôïc khoâng chöù? AÙi... haén... xem ra khoâng cöùu noåi! 551 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 552 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaát Coâng nghe vaäy thì hieáu kyø hoûi ngay: – Ñeä ñeä coâ nöông thaät ra bò caùi gì chöù? Roõ raøng laø quaùi, baûo hoï ñöøng caõi thì hoï caøng tranh hôi cho baèng ñöôïc. Thaân Phi Quyønh möøng khaép khôûi trong loøng, nhöng vôø lôùn tieáng noùi: – Ta ñaõ noùi roài, ñeä ñeä ta khoâng phaûi sinh beänh, ñöøng hoûi nöõa ñöôïc khoâng chöù? Baùt Coâng nhö lanh lôïi hôn, thaáp gioïng hoûi kheû: – Naøy, coâ nöông, ñeä ñeä cuûa coâ sao baûo laø khoâng cöùu noåi? Thaân Phi Quyønh cöôøi thaàm noùi: – Ñeä ñeä ta thuï thöông noäi taïng, khieán khí huyeát nghòch haønh, ta bieát khoâng ai coù theå cöùu noåi, neân ta ñöa noù ñeán ñaây... Naøng tuy chæ coù yù noùi vaäy, nhöng khi thoát leân maáy tieáng ñöa noù ñeán ñaây thì baát giaùc tình khoâng ngaên noãi loøng laïi tuoân nöôùc maét, thuùt thít khoâng noùi tieáp heát caâu ñöôïc. Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä nghe thì baát thaàn ngöûa maët cöôøi vang ha haû. Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn reù gioïng noùi: – Thaát huynh, ngöôi thaät khoâng ñuùng, tieåu coâ nöông trong loøng saàu bi thoáng thieát, ngöôi laïi cöôøi gì chöù? Thaát Coâng ngöng baët tieáng cöôøi noùi: – Ngöôi khoâng nghe coâ ta noùi sao, ñeä ñeä cuûa coâ ta thuï noäi thöông, khí huyeát nghòch haønh, khoâng coøn ai cöùu noåi? – Höø, sao laïi khoâng nghe! – Ñeä ñeä cuûa coâ ta laøm sao cheát ñöôïc chöù? – Coâ ta chæ baûo laø ñeä ñeä khoâng cöùu noåi, noùi cheát bao giôø? Thaát Coâng laïi phaù leân cöôøi ha haû tieáp: – Gaëp phaûi tay boïn ta, haù cheát noãi sao? Baùt Coâng hoûi: – YÙ Thaát Coâng laø muoán chuùng ta ra tay cöùu trôï? Thaát Coâng gaät ñaàu noùi: – Ngöôi noùi ñuùng, cöùu moät maïng ngöôøi coøn hôn xaây caû baûy toøa phuû ñeä, nhôù laïi naêm xöa, chuùng ta taùm ngöôøi ngay treân Baùt Coâng sôn naøy keát nghóa. Nhöng nay chæ coøn thöøa laïi ba chuùng ta, laøm moät vieäc thieän tích aâm ñöùc cuõng hay ñaáy chöù, bieát ñaâu nhôø vaäy soáng theâm ñöôïc vaøi ngaøy. Baùt Coâng cöôøi hì hì gaät ñaàu ñaùp: – Thaát huynh noùi ñuùng laém, chuùng ta xöa nay chæ bieát coù mình, giôø gaàn xuoáng loå, 552 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 553 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long laøm chuùt vieäc thieän goïi laø ñeå tieáng thôm nghìn thu, hì hì... Thaân Phi Quyønh cöù nghe hai laõo quaùi boâng ñuøa laø muoán baät cöôøi, nhöng cöôøi khoâng noåi. Thaát Coâng cuùi ngöôøi xuoáng noùi: – Nöõ oa nhi, ngöôi nhanh ñöùng leân, ñeä ñeä cuûa ngöôi seõ ñöôïc cöùu! Baùt Coâng cuõng chen vaøo noùi: – Ñuùng, ñeä ñeä cuûa ngöôi gaëp phaûi boïn ta, muoán cheát e coøn khoù hôn soáng ñaáy! Thaân Phi Quyønh vaãn coøn laéc ñaàu ñaùp: – Khoâng, bao nhieâu thaày lang ñeàu noùi, khoâng ai cöùu noåi ñeä ñeä ta. Thaát Coâng reù gioïng leân: – Laõo phu noùi cöùu ñöôïc laø cöùu ñöôïc, taïi sao ngöôi khoâng chòu nghe lôøi boïn laõo phu, laïi ñi nghe lôøi maáy teân lang baêm baát taøi kia chöù? Thaân Phi Quyønh noùi: – Nhöng boïn hoï ñeàu laø nhöõng thaày lang noåi tieáng! Baùt Coâng voã ngöïc noùi: – Huynh ñeä chuùng ta coøn hôn caû Hoa Ñaø naêm xöa, ñöøng noùi laø thaày lang ñôøi naøy! Thaân Phi Quyønh tay oâm chaët Nhaïc Tieåu Tuaán nhö sôï ngöôøi ta cöôùp maát, roài noùi: – Caùc ngöôi löøa ta, caùc ngöôi, khoâng phaûi laø thaày lang, cöùu khoâng noåi ñeä ñeä... Thaát Coâng la leân: – Höø, ai baûo laø khoâng phaûi chöù? Baùt Coâng cuõng reù leân: – Khoâng phaûi cuõng phaûi! Noùi roài, boïn hoï moät ngöôøi naém ñaàu, moät ngöôøi naém chaân Nhaïc Tieåu Tuaán giaèng maïnh ra khoûi tay Thaân Phi Quyønh. Ñöông nhieân laø Thaân Phi Quyønh coù yù khích boïn hoï, cho neân khi Thaát Coâng, Baùt Coâng choäp chaân chaøng giaèng laáy, naøng chæ vôø loâi keùo laïi, cuoái cuøng cuõng thaû cho boïn hoï cöôùp ñi. Thöïc teá maø noùi, moãi khi hai laõo quaùi naøy ñaõ muoán ñoaït Nhaïc Tieåu Tuaán trong tay naøng, thì cho duø naøng thí maïng vôùi boïn hoï cuõng chæ laø voâ ích maø thoâi, quyeát khoâng sao giöõ noãi chaøng trong tay. Luùc naøy, hai laõo quaùi choäp ñöôïc ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà nhö baét ñöôïc vaøng, möøng hí höùng, roài “Veøo” moät caùi, hai laõo vaùc chaøng leân vai phoùng trôû laïi goùc laõo queá thuï, roài ñaët chaøng naèm ngöûa treân phieán ñaù, hai laõo ñöùng ñoái dieän vôùi nhau. 553 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 554 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh vôø vuøng ñöùng leân la lôùn: – Thaû ñeä ñeä ta ra, caùc ngöôi khoâng ñöôïc haïi noù... Vöøa gaøo naøng vöøa chaïy leân, Thaát Coâng quay ñaàu cöôøi noùi: – Nöõ oa ñaàu, ngöôi yeân cho laõo phu nhôø! Chôù lo laéng, boïn laõo phu nhaát ñònh cöùu soáng haén, leõ naøo boïn laõo phu laïi haïi haén? Tieáp theo lôøi noùi, chæ thaáy laõo vung tay caùch khoâng ñieåm moät caùi vaøo ngöôøi naøng ñang ñaø chaïy ñeán. Thaân Phi Quyønh ngöôïc laïi khoâng daùm chaïy quaù nhanh sôï loä chaân töôùng, khi chæ coøn caùch phieán ñaù chöøng ba tröôïng thì caû ngöôøi boãng khöïng laïi baát ñoäng. Naøng tuy bò phong beá huyeät ñaïo ñöùng yeân taïi choã, theá nhöng trong loøng baây giôø môùi thaáy nheï nhoõm. Naøng bieát laõo ta laøm vaäy chæ laø traùnh naøng laøm naùo ñoäng maø thoâi, ñeå boïn hoï deã ra tay cöùu chöõa cho Nhaïc Tieåu Tuaán, xem ra naøng boân ba moät chuyeän naøy cuõng khoâng uoång phí. Nhaïc Tieåu Tuaán baây giôø maø ñöôïc hai nhaân vaät voõ coâng caùi theá, quy aån giang hoà maáy chuïc naêm nay ra tay lieân thuû ñaû thoâng kinh maïch, nhaát ñònh hieän töôïng khí huyeát nghòch haønh seõ trôû laïi oån ñònh. Baây giôø, Thaát Coâng ñöùng treân ñænh ñaàu chaøng, ñoái dieän caùch Baùt Coâng caùi baøn ñaù, noùi: – Laõo Baùt, thaèng nhoùc naøy xem ra thöông theá chaúng nheï chuùt naøo, nguõ taïng luïc phuû bò chaán ñoäng maïnh ñaûo loaïn vò trí, môùi khieán khí huyeát nghòch haønh. Baùt Coâng noùi: – Vaäy thì tröôùc heát chuùng ta duøng aùn ma thuû phaùp, thoâi cung quaù huyeät, hoài phuïc laïi nguyeân vò cuûa töøng taïng phuû. Thaát Coâng caõi laïi: – Khoâng, haén bò khí huyeát nghòch chuyeân, chæ caàn duøng khí coâng ñaû thoâng kinh laïc toaøn thaân, khieán cho khí huyeát vaän chuyeån trôû laïi bình thöôøng, thì khí taïng töï nhieân cuõng seõ hoài nguyeân coá vò. Ñoù môùi ñuùng laø y ñaïo Xaû Maït Thuû Boán laáy goác laøm chính! Baùt Coâng laéc ñaàu chaéc löôõi noùi: – YÙ naøy huynh ñeä khoâng theå ñoàng tình, taïng phuû thoaùt vò, neáu khoâng ñöa noù trôû veà ñuùng nguyeân vò, thì duø coù ñaû thoâng kinh maïch, haù coù theå khieán khí huyeát quy nguyeân ñöôïc sao? Ñoù môùi chính laø Vöông ñaïo, sao laïi baûo laø Xaû boån taàm maït ñöôïc chöù? – AÙi da, caùi gì laø goác, caùi gì laø ngoïn, ta hoûi ngöôi: Taïng phuû coù tröôùc hay khí huyeát coù tröôùc? Chaúng phaûi Can sinh huyeát, thaän sinh tinh, tinh hoùa khí, khoâng phaûi chính taïng phuû sinh khí huyeát laø gì? 554 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 555 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaát Coâng khoâng chòu thua hoûi vaën laïi: – Taïng phuû hình thaønh daàn trong baøo thai, baøo thai neáu khoâng baåm thuï töø khí huyeát cuûa cha meï thì laøm sao coù ñöôïc? Thöû hoûi khí huyeát coù tröôùc hay taïng phuû coù tröôùc? Khí huyeát kinh Laïc ñaû thoâng, thì taïng phuû töï ñieàu, ñoù môùi laø vöông ñaïo! Thaân Phi Quyønh bò ñieåm huyeät caû buoåi, maø chæ nghe boïn hoï ñem kieán giaûi y thuaät ra tranh luaän, chöù chöa thaáy ai chòu ra tay, coù leõ chôø ñeán khi boïn hoï tranh caõi xong, thì Tuaán ñeä coù leõ tieâu maát? Chæ nghó vaäy naøng ñaõ hoaûng trong loøng, baát giaùc buoät mieäng la leân: – Ñeä ñeä cuûa ta ñaõ phuïc Tuyeát Saâm Hoaøn cuûa Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân, chæ vì khí huyeát nghòch chuyeân, cho neân döôïc löïc khoâng phaùt coâng hieäu thoâng ñaït chaân nguyeân. Caùc ngöôi muoán cöùu ñeä ñeä ta, chæ caàn ñaû thoâng kinh huyeät cho noù, khieán khí huyeát nghòch haønh trôû laïi löu chuyeân chính thöông, thöông theá töï nhieân laønh khoûi. Thaát Coâng nghe theá thì vui ra maët cöôøi noùi: – Thì ra ñeä ñeä ngöôi ñaõ phuïc qua Tuyeát Saâm Hoaøn cuûa aân coâng, cuõng laø, Tuyeát Saâm Hoaøn coøn hôn taïo hoùa thieân ñòa, moät chuùt thöông tích naøy aét phaûi khoûi töø laâu, sao coøn hieän töôïng khí huyeát nghòch haønh chöù? Baùt Coâng noùi: – Thaát huynh khoâng bieát, ñeä ñeä cuûa coâ ta nguyeân vì khí huyeát nghòch haønh, cho neân Tuyeát Saâm Hoaøn cuûa aân coâng chöa phaùt ñöôïc coâng hieäu, chæ caàn giuùp haén ñieàu lyù khí huyeát thuaän haønh, thì döôïc löïc môùi phaùt huy coâng hieäu. Thaát Coâng cöôøi noùi: – Cho neân môùi laáy vieäc lieäu thöông chaân khí laøm chuû, laõo Baùt, ngöôi thaáy laõo phu noùi khoâng sai chöù? Naøo, chuùng ta cuøng ñoäng thuû, laõo phu töø Baùch hoäi, ñaåy khí xuoáng ñan ñieàn, ngöôi töø huyeät Duõng Tuyeàn ñaåy khí ñi leân. Hai chuùng ta hôïp löïc ñaåy khí thuaän theo hai maïch Nhaâm, Ñoác nhaát ñònh phaûi ñaû thoâng kinh Laïc cho haén môùi ñöôïc! Baùt Coâng luùc aáy môùi gaät ñaàu ñoàng yù: – Haûo, chuùng ta laøm theá! Thaát Coâng khoâng noùi gì theâm laäp töùc ñöa tay phaûi ra aán ngay huyeät Baùch Hoäi treân ñænh ñaàu chaøng, moät coå kình löïc nhö hoàng löu töø tay laõo traøn vaøo huyeät Baùch Hoäi ñi xuoáng ñan ñieàn, Baùt Coâng cuõng laäp töùc song chöôûng ñöa ra aùp ngay huyeät Duõng Tuyeàn döôùi loøng hai baøn chaân Nhaïc Tieåu Tuaán, ñaåy chaân khí töø töø ñi leân. Boïn hoï ñeàu laø cao nhaân coù maáy möôi naêm tu luyeän chaân löïc, giôø ñaây caû hai ngöôøi ñoàng thôøi vaän chaân khí ñaåy vaøo ngöôøi chaøng theo hai maïch Nhaâm Ñoác, thì phaûi bieát löïc ñaïo khoâng phaûi nhoû. Nhaïc Tieåu Tuaán ñang hoân meâ baát tænh, boãng nhieân caûm rung nheï moät luùc. 555 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 556 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baùt Coâng ñaåy chaân khí töø Baùch Hoäi xuoáng ñan ñieàn, moät luùc noùi: – Chuùng ta caàn phaûi ñaõ thoâng cho haén nhieàu laàn môùi ñöôïc, laõo Baùt, hieän taïi laõo phu seõ tuaàn Ñoác maïch ñöa thì thuûng thaúng, ngöôi ñöa khí theo Nhaâm Maïch ñi xuoáng. Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn ngaøy thöôøng thì chaúng khi naøo chòu nhöôøng laõo Thaát moät lôøi, theá nhöng hoâm nay vì ñeå cöùu ngöôøi tích aâm ñöùc, cho neân gaät ñaàu noùi: – Haûo! Baây giôø Thaát Coâng thoâi ñoäng chaân khí töø Nhaâm maïch chuyeån nhaäp Ñoác maïch thuaän kinh ñi leân. Baùt Coâng cuõng thoâi ñoäng chaân khí töø Baùch Hoäi huyeát thuaän Nhaâm maïch ñi xuoáng thaúng ñan ñieàn. Hai coã chaân khí cöïc maïnh cöù vaäy moät tröôùc moät sau, moät thaêng moät giaùng maø vaän haønh, Nhaïc Tieåu Tuaán ban ñaàu ngöôøi rung nheø nheï, nhöng caøng luùc thì rung giaät caøng maïnh hôn. Thaân Phi Quyønh caû ngöôøi baát ñoäng, nhöng moïi tri giaùc ñeàu bình thöôøng. Luùc naøy nhìn thaáy Thaát Coâng vaø Baùt Coâng sau moät hoài duøng chaân khi ñaû thoâng hai maïch Nhaâm Ñoác. Theo lyù, kinh maïch ñöôïc ñaû thoâng, khí huyeát nghòch haønh daàn daàn ñöôïc bình hoaøn thuaän chuyeân trôû laïi, thì beänh nhaân phaûi yeân tænh môùi ñuùng. Vaäy maø, caøng luùc Nhaïc Tieåu Tuaán thaân hình rung giaät caøng nhanh, tôï hoà nhö coù ñieàu gì khoâng oån? Chính ñang suy nghó moâng lung, boãng hoäc moät tieáng, chæ thaáy töø mieäng Nhaïc Tieåu Tuaán moät voøi maùu ñen phuû baén ra ngoaøi. Thaân Phi Quyønh aù leân moät tieáng thaát thanh, vöøa kinh vöøa sôï suyùt nöõa thì khuîu ngöôøi baát tænh. Cöù nhìn tình hình naøy, thì chöøng nhö Thaát Coâng, Baùt Coâng ñaåy chaân khí vaøo ngöôøi chaøng, khieán cho thöông theá caøng naëng hôn thì phaûi. Theo leõ, chaøng ñaõ phuïc Tuyeát Saâm Hoaøn giôø ñöôïc hai vò cao thuû naøy truyeàn chaân löïc ñaû thoâng kinh Laïc, phaùt huy coâng hieäu cuûa linh döôïc, thì thöông theá phaûi thuyeân giaûm caøng nhanh môùi ñuùng. Nhöng roõ raøng hieän töôïng naøy laø coù söï phaûn öùng raát maïnh beân trong cô theå cuûa chaøng, lieäu chuyeän gì seõ xaûy ra? Naøng raát muoán chaïy ñeán xem chaøng ra theå naøo, nhöng luùc naøy ngöôøi bò phong beá huyeät ñaïo, ñöông nhieân naøng chæ tröông maét nhìn chaøng maø loøng ñau xoùt. Ñuùng taïi luùc naøng ñang loaïn, boãng bình bình hai tieáng, chæ nghe tôï nhö hai thaân hình ai ñoù ñoå xuoáng ñaát. Thaân Phi Quyønh giöông maét ngöng thaàn nhìn qua maøn ñeâm, tuy khoaûng caùch ngoaøi ba tröôïng, ñeâm laïi khoâng traêng sao, theá nhöng naøng cuõng nhaän ra boïn Thaát Coâng, Baùt Coâng hai ngöôøi roõ raøng ñoå aäp xuoáng ngay treân ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. 556 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 557 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Í, boïn hoï theá naøo vaäy? Thaân Phi Quyønh taän maét nhìn thaáy bieán coá aáy, nhöng khoâng theå naøo nhuùc nhích ñöôïc. Khi aáy môùi nghó ngay ñeán chæ coøn caùch ñieàu coâng vaän khí töï giaûi huyeät cho mình, nghó roài naøng lieàn nhaém maét, ñieàu hoøa hôi thôû baét ñaàu vaän chaân khí. Chaúng ngôø, khi chaân khí cuûa naøng löu chuyeån ñeán choã huyeät ñaïo bò ñieåm, thì töï nhieân bò moät phaù löïc gheâ gôùm khieán naøng thaáy nhoùi ñau leân, suyùt nöõa thì baät la thaønh tieáng. Roõ raøng vöøa roài Thaát Coâng chæ caùch khoâng phoùng chæ löïc ñieåm huyeät, maø xem ra cuõng khoâng naëng laém vaäy maø giôø naøng töï thaân vaän khí giaûi huyeät laïi gaëp trôû ngaïi? Thaân Phi Quyønh thaàm nghó: – AÙi, chaúng ngôø thuû phaùp caùch khoâng ñieåm huyeät cuûa laõo ta laïi lôïi haïi nhö vaäy! Thì ra, Thaát Coâng chæ ñieåm raát nheï, nhöng laø moät thuû phaùp ñieåm huyeät kyø moân ngoaïi haïng, cho neân caên baûn vôùi coâng löïc nhö Thaân Phi Quyønh maø khoâng theå töï giaûi ñöôïc. Tröôùc tình hình naøy thì Thaân Phi Quyønh caøng hoaûng loaïn hôn. Trong luùc thaàn trí ñang lo laéng phaùt loaïn, boãng naøng nghe coù tieáng aùo löôùt gioù tôï hoà nhö töø treân khoâng trung löôùt xuoáng, nhaùy maét tröôùc goác laõo queá thuï ñaõ coù theâm moät boùng ngöôøi. Ngöôøi naøy voùc daùng cao lôùn, thaân vaän hoaøng baøo, maét saùng raâu daøi, thaàn thaùi ñaïo maïo oai nghi. Thaân Phi Quyønh loøng thaàm keâu leân: – Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh! Hoaøng baøo laõo nhaân maét nhö aùnh sao löôùt qua moät voøng toan tröôøng, boãng la leân: – Laõo Thaát, laõo Baùt, caùc ngöôi... Luùc naøy chöøng nhö ñaõ nhaän ra ñieàu gì khaùc laï, chæ thaáy choøm raâu ñen cuûa laõo run leân, gioïng phaãn noä theùt lôùn: – Keû naøo saùt haïi laõo Thaát, laõo Baùt? – Saùt haïi? Thaân Phi Quyønh tôï hoà nhö khoâng tin vaøo tai mình, nhö vaäy coù nghóa laø hai laõo giaø kia ñaõ cheát, laøm sao laïi cheát ñöôïc? Loøng naøng baát giaùc run leân, laõo Thaát, laõo Baùt maø cheát, vaäy thì Tuaán ñeä... Naøng khoâng daùm nghó tieáp, buoät mieäng goïi lôùn: – Laõo tieàn boái, nhanh ñeán giaûi huyeät giuùp vaõn boái. 557 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 558 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long AÙnh maét saéc laïnh ñaày saùt cô cuûa Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh queùt moät voøng, roài tung ngöôøi löôùt tôùi beân ngöôøi naøng theùt hoûi: – Ngöôi laø ai? Noùi mau, chæ caàn nöûa caâu noùi doái, laõo phu böûa ngöôøi ngöôi ra traêm maõnh. Trong côn thònh noä, laõo khoâng ghìm noãi choäp vaøo vai naøng, naêm ngoùn tay nhö naêm goïng kìm, khieán naøng ñau nhoùi caû vai. Thaân Phi Quyønh nghieán raêng noùi: – Laõo tieàn boái buoâng tay ra, vaõn boái chính laø Thaân Phi Quyønh cuûa Tuyeát Sôn phaùi. Hai tieáng Tuyeát Sôn quaû nhieân coâng hieäu, lieàn thaáy laõo giaø buoâng tay ra ngöng maét nhìn xoaùy vaøo maët naøng hoûi laïi: – Ngöôi laø ngöôøi cuûa Tuyeát Sôn? – Khoâng sai, vaõn boái Tuyeát Sôn ñeä tam ñaïi. Laõo giaø hôi ngôù ngöôøi, Tuyeát Sôn ñeä tam ñaïi coù nghóa laø toân boái cuûa Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân, beøn hoûi: – Vaäy thì Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân laø gì cuûa ngöôi? – Noäi toå! Laõo nhaân baây giôø môùi ñoåi gioïng noùi: – Thì ra coâ nöông laø toân nöõ cuûa Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân, thöù cho laõo huû thoâ loå. – Laõo tieàn boái chôù neân khaùch khí, vaõn boái vöøa roài bò Thaát Coâng ñieåm huyeät, cho neân môùi caàu laõo tieàn boái giaûi khai huyeät ñaïo. – A, laõo huû queân maát. Noùi roài laõo phaát nheï moät chöôûng vaøo haäu taâm cuûa naøng ñeå giaûi khai huyeät ñaïo, laïi hoûi: – Coâ nöông coù bieát keû naøo ñaõ haïi cheát laõo Thaát, laõo Baùt khoâng? – Khoâng bieát, vöøa roài Thaát Coâng vaø Baùt Coâng giuùp ñeä ñeä cuûa toâi ñaû thoâng kinh huyeät, chaúng hieåu vì sao laïi... Naøng ñaùp chöa heát caâu, nhöng loøng thì cöù ñeå vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, cho neân vöøa ñöôïc giaûi khai huyeät ñaïo laø laäp töùc phoùng chaïy ñeán beân phieán ñaù. Chæ thaáy maët Nhaïc Tieåu Tuaán traéng nhö tôø giaáy, khoùe mieäng vaø ngöïc coøn dính ñaày veát maùu, nhaát thôøi chöa bieát soáng cheát ra sao, loøng naøng ñau xoùt goïi leân: – Tuaán ñeä! Laïi noùi, laõo nhaân nghe naøng xöng Tuaán ñeä thì loøng thaàm nghó ngay: – Khoâng ñuùng roài! Laõo Thaàn Tieân laøm gì coù toân nhi, con nha ñaàu naøy löøa ta! 558 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 559 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chæ nghó vaäy, laõo löôùt ngöôøi veøo tôùi beân naøng, traàm gioïng quaùt: – Tieåu coâ nöông, thaät ra ngöôi laø ai? Thaân Phi Quyønh loøng ñau xoùt chæ nghó ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán, neân xaüng gioïng ñaùp: – Chaúng phaûi vaõn boái ñaõ ñaùp roài sao? Toâi laø Thaân Phi Quyønh... – Haûo, vaäy thì thaèng nhoùc naøy thì sao? – Laø ñeä ñeä cuûa toâi... – Haø haø... Laõo nhaân ngöûa maët cöôøi daøi moät traøng, aùnh maét phaùt haøn quang quaéc leân noùi: – Ngöôi daùm löøa Trang Coâng Ñònh naøy sao? Xem ra ngöôi chính laø hung thuû saùt haïi laõo Thaát, laõo Baùt. Thaân Phi Quyønh kinh ngaïc quay ñaàu nhìn laõo hoûi: – Laõo tieàn boái taïi sao laïi cho toâi saùt haïi Thaát Coâng, Baùt Coâng? Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh laéc nheï ngöôøi khieán xöông coát keâu leân raêng raéc, cöôøi gaèn noùi: – Ngöôi giaû maïo laø toân nöõ cuûa Laõo Thaàn Tieân, haù qua maët noãi laõo phu? Laõo ngöôøi voán ñaõ cao lôùn, giôø nhöôùng theâm leân khieán thaân hình caøng deành daøng nhö ñaïi hoä phaùp, tay töø töø naém moùc caâu ñaåy ra. Thaân Phi Quyønh thaàm keâu leân: – Kim Cöông Chöôûng! Beøn voäi nghieâm neùt maët noùi lôùn: – Laõo tieàn boái sao laïi baûo vaõn boái giaû maïo chöù? – Höø, theo laõo phu bieát, thì Laõo Thaàn Tieân khoâng coù chaùu trai! Thaân Phi Quyønh vôõ leû, voäi noùi: – Noù laø... Nghóa ñeä cuûa vaõn boái! – Laõo phu laøm sao tin ñöôïc? – AÙi, vaäy laõo tieàn boái baûo vaõn boái phaûi laøm theá naøo môùi tin ñaây? – AØ, ba vò toân nöõ cuûa Laõo Thaàn Tieân ñöôïc ngöôøi trong giang hoà xöng laø Tuyeát Sôn Tam Anh, voõ coâng haáp thu chaân truyeàn töø Laõo Thaàn Tieân, giôø chæ caàn ngöôi tieáp noåi laõo phu moät chöôûng, laõo phu môùi tin! Thaân Phi Quyønh nghe vaäy baát giaùc phaùt noä, la leân: – Ñeä ñeä ta soáng cheát chöa bieát, trong caûnh roái trí naøy, Trang laõo tieàn boái leõ naøo laïi böùc ta ñoäng thuû? Chaúng leõ laõo ñaõ queân aân cöùu maïng cuûa gia gia ta naêm xöa roài sao? 559 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 560 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh vöøa nghe ñeán hai tieáng aân nhaân, thì hai tay chaép laïi vaùi leân trôøi noùi lôùn: – AÂn cöùu maïng cuûa Laõo Thaàn Tieân, Trang Coâng Ñònh suoát ñôøi khoâng queân! Thaân Phi Quyønh ñoät nhieân nhôù ñeán moät ñieàu, beøn ruùt phaét thanh Thaát chuûy ñoaûn kieám phoùng caém phaäp xuoáng ñaát, laïnh gioïng hoûi: – Trang laõo tieàn boái neáu nhaän ra thanh kieám naøy, thì seõ roõ thaân theá cuûa ta. – A, Haøn Anh kieám! Trang Coâng Ñònh vöøa nhìn thaáy thanh kieám, thì maët luùng tuùng, chaép tay noùi: – Coâ nöông quaû ñuùng laø toân nöõ cuûa Laõo Thaàn Tieân, laõo huû thaát leã, xin thöù toäi. Nguyeân Laõo Thaàn Tieân coù ba vò toân nöõ öu aùi nhö ba vieân ngoïc chaâu treân tay, töø nhoû ñaõ ñuùc taëng cho ba ngöôøi thanh baûo kieám hoaøn toaøn gioáng nhau ñöôïc goïi laø Haøn Anh Kieám, cuõng chính do ñieàu naøy maø ngöôøi ta goïi ba chò em hoï laø Tuyeát Sôn Tam Anh. Thaân Phi Quyønh hoûi: – Laõo tieàn boái hieän taïi khoâng coù nghi ngôø nöõa chöù? Trang Coâng Ñònh cöôøi ñaùp: – Ñaõ coù thanh kieám Haøn Anh kieám naøy trong ngöôøi thì laõo huû naøo daùm nghi ngôø nöõa! Laõo hôi döøng laïi, roài thôû daøi thöôøn thöôït noùi: – Chæ coù ñieàu, chuyeän laõo Thaát, laõo Baùt bò aùm haïi, duy nhaát chæ moät mình coâ nöông ôû ñaây chöùng kieán, hy voïng coâ nöông noùi cho roõ, laõo huû nhaát ñònh traû thuø cho boïn hoï. – Haûo, laõo tieàn boái chôø moät laùt, ñeå vaõn boái xem xeùt ñeä ñeä coøn cöùu noåi khoâng? – Leänh ñeä coâ nöông hôi thôû thôû caáp, nhaát ñònh khoâng coù chuyeän gì nguy haïi. Thì ra, laõo baèng vaøo coâng löïc tinh thaâm, chæ loùng tai nghe ñaõ nhaän ra hôi thôû cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Thaân Phi Quyønh laïi rôi nöôùc maét noùi: – Laõo tieàn boái, xem coøn cöùu noåi khoâng? – Haø, ñeå laõo phu xem thöû! Noùi roài laõo neùn nöôùc maét di chuyeån thi theå cuûa Thaát Coâng vaø Baùt Coâng ra ngoaøi, luùc naøy chæ thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán meâ man baát tænh, ngöôøi ñaày maùu, hôi thôû thôû caáp. Laõo töø töø ñöa tay aán leân huyeät Linh Ñaøi cuûa chaøng vaän khí truyeàn vaøo thaêm doø, ñoät nhieân caûm thaáy töø trong noäi theå ñoái phöông hai luoàng kình khí cöïc maïnh ñaåy ngöôïc trôû laïi, suyùt nöõa thì haát vaêng tay laõo ra khoûi ngöôøi chaøng. 560 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 561 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Trong loøng laõo caûm thaáy kyø laï, laïi tieáp tuïc ñöa tay ñaët treân huyeät Hoa Caùi tröôùc ngöïc chaøng vaän khí truyeàn vaøo thaêm doø, laàn naøy laõo caån thaän hôn. Nhöng cuõng nhö laàn tröôùc, töø chöôûng taâm cuûa laõo bò hai luoàng kình löïc cöïc maïnh ñaåy ngöôïc trôû laïi, laõo voäi vaøng ruùt tay veà. Trong loøng thaàm nghó: – Chaúng leõ hai laõo ñeä ta ñaõ ñem heát chaân löïc maáy möôi naêm tu luyeän truyeàn heát vaøo ngöôøi haén? Thaân Phi Quyønh thaáy laõo traàm ngaâm hoài laâu khoâng leân tieáng, thì giuïc hoûi: – Laõo tieàn boái thaáy theá naøo? Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh noùi: – Laõo huû khoâng theå thaêm doø ñöôïc leänh ñeä thuï thöông ôû ñaâu, nhöng phaùt hieän ra trong cô theå leänh ñeä coù hai luoàng kình löïc cöïc maïnh vaän haønh lieân tuïc, gaëp baát cöù chaân löïc naøo beân ngoaøi vaøo ñeàu phaùt sinh phaûn khaùng, thaät tình laõo huû khoâng bieát duyeân côù do ñaâu. Hay laø coâ nöông tröôùc heát keå ñaàu ñuoâi moïi chuyeän ôû ñaây cho laõo huû nghe khoâng chöøng phaùt hieän ñöôïc chuùt duyeân do gì? Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu, theá roài ñem chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu cho ñeán khi moïi caùch cöùu chöõa voâ phöông, môùi chôït nhôù ra haøng naêm vaøo ngaøy moàng moät thaùng möôøi hai cho ñeán ngaøy teát Nguyeân Ñaùn ñaàu naêm tôùi, Vuõ Noäi Baùt Laõo teà töïu treân Baùt Coâng sôn naøy, naøng môùi ñem chaøng ñeán ñaây caàu cöùu chöõa. Sau ñoù moïi chuyeän ôû ñaây theá naøo, naøng nhaát nhaát keå ra tæ mæ cho Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh nghe. Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh nghe raát caån thaän, roài moät lôøi cuõng khoâng noùi, laõo böôùc ñeán beân xaùc Thaát Coâng Hoaøng Coâng Ñoä, ñöa tay laät ngöûa xaùc cheát laïi, roài veùn aùo leân hai maét chaêm nhìn quan saùt. Ñoät nhieân laõo phaãn noä theùt leân: – A, Thaùi Cöïc Ñieåm! Thì ra do boïn ngöôøi Voõ Ñöông laøm chuyeän naøy! Noùi roài laõo chæ tay cho Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy hai ñieåm ñoû nhoû noåi leân hai beân huyeät Phuïng Nhaõn treân ngöïc Thaát Coâng. Nguyeân Thaùi Cöïc Ñieåm laø moân coâng phu maät truyeàn cuûa phaùi Voõ Ñöông, nghe noùi xuaát thuû baèng song chæ, daáu veát ñeå laïi treân naïn nhaân laø hai chaám ñoû nhoû naèm song song vôùi nhau. Noùi roài laõo laïi böôùc ñeán laät saáp xaùc Baùt Coâng Tröông Coâng Quyeàn, veùn aùo leân, laàn naøy thì phaùt hieän ra ngay huyeät Linh Ñaøi moät daáu chöôûng aán raát nhaït, nhöng chuù maét nhìn thì cuõng bieát ngay chính noù laø nguyeân nhaân daãn ñeán caùi cheát cuûa naïn nhaân. Trang Coâng Ñònh maët bieán saéc nhö ñoàng xanh, raâu toùc döïng ngöôïc theùt lôùn: – Baùt Nhaõ thaàn coâng! Chaúng ngôø laø ngöôøi cuûa Thieáu Laâm haï ñoäc thuû! 561 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 562 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo laëng ngöôøi giaây laùt, roài tôï hoà nhö hieåu ra vaán ñeà, töø töø noùi: – Laõo huû ñoaùn tình hình luùc baáy giôø, laõo Thaát, laõo Baùt nhaân vì maõi lo vaän toaøn chaân khí ñaåy vaøo ngöôøi leänh ñeä, neân caên baûn khoâng hay bieát ñòch nhaân aån ngöôøi tieáp caän, maø boïn ngöôøi naøy nhaát ñònh thaân thuû cuõng raát cao cöôøng. Cho neân khi bò taäp kích, thì caû hai coù bieát trôû tay cuõng khoâng kòp, môùi bò saùt töû taïi ñöông tröôøng. Laõo hôi döøng laïi, di chuyeån aùnh maét nhìn leân veát maùu treân ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Coøn chuyeän leänh ñeä taïi sao trong khi ñöôïc ñaû thoâng Nhaâm, Ñoác nhò maïch laïi hoäc maùu ra, thì laõo phu khoâng lyù giaûi noåi. Coù ñieàu chaéc chaén raèng, laõo Thaát, laõo Baùt trong luùc ñang vaän heát coâng löïc quan nhaäp noäi theå cuûa leänh ñeä trôï söùc ñaû thoâng hai maïch Nhaâm Ñoác thì bò aùm toaùn taéc töû laäp töùc, neân chung quy khoâng thaâu hoài ñöôïc coâng löïc. Töø ñoù, hai luoàng chaân löïc maáy möôi naêm tu luyeän cuûa laõo Thaát, laõo Baùt löu laïi trong noäi theå cuûa leänh ñeä. Ñieàu naøy, ñoái vôùi leänh ñeä maø noùi thì hoïa hay phuùc chöa theå bieát ñöôïc, bôûi vì trong ngöôøi leänh ñeä Thaäp nhò kinh maïch vaø saùu kinh trong Kyø kinh Baùt maïch thì khí huyeát nghòch haønh, rieâng hai maïch trong ngöôøi cuøng luùc toàn taïi hai luoàng khí huyeát nghòch thuaän xung ñoät laãn nhau, chæ sôï ngöôøi naøy khoâng chòu ñöïng noåi, coù ñieàu tröôùc maët cuõng chöa gaëp nguy hieåm lôùn. Thaân Phi Quyønh nghe laõo nhaân phaân tích lyù giaûi moät hoài, thì loøng caøng phaùt hoaûng, nhö ngöôøi cheát ñuoái gaëp phao, voäi hoûi: – Laõo tieàn boái coù caùch gì cöùu ñeä ñeä... Trang Coâng Ñònh laéc ñaàu thôû daøi, traàm ngaâm moät luùc boãng ngöôùc maét nhìn naøng noùi: – Laõo huû thöïc taïi khoâng nghó ra caùch naøo cöùu noåi leänh ñeä, theá nhöng chöøng nhö chæ coøn moät con ñöôøng... – Con ñöôøng naøo? – Leänh toå Laõo Thaàn Tieân sôû hoïc cuøng trôøi ñaát, voõ coâng thoâng huyeàn, coâ nöông chæ coøn caùch nhanh veà Tuyeát Sôn caàu cöùu leänh toå moät phen môùi ñöôïc. Thaân Phi Quyønh voán ngay khi coøn ôû trong khaùch ñieám cuõng ñaõ nghó ñeán chuyeän gia gia naøng coù theå cöùu chöõa noãi cho Nhaïc Tieåu Tuaán, theá nhöng ñöôøng xa hôn nghìn daëm, ñaâu phaûi laø chuyeän caáp cöùu noåi tình hình nguy caáp tröôùc maët. Cho neân naøng môùi ñöa chaøng ñeán Baùt Coâng sôn gaëp Vuõ Noäi Baùt Laõo laø vì thöù nhaát ñöôøng gaàn hôn maáy laàn, thöù hai Vuõ Noäi Baùt Laõo tuy nay chæ coøn ba ngöôøi, nhöng ñeàu laø voõ coâng tuyeät theá, vaø thöù ba boïn hoï naêm xöa ñeàu töøng thoï aân cöùu maïng cuûa gia gia naøng. Chaúng ngôø, Thaát Coâng vaø Baùt Coâng cöùu chöõa chaøng, baát thaàn bò aùm toaùn maø cheát, ñeå laïi trong noäi theå cuûa chaøng hai luoàng khí huyeát thuaän nghòch töông thoâng, khoâng ngôø vì cöùu chaøng hoùa ra laïi laø haïi chaøng! Trong loøng naøng luùc naøy baán loaïn, roái nhö tô voø, baät khoùc thaønh tieáng keâu khoå: 562 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 563 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Höø... Höø..., Trôøi ôi, ta haïi chaøng roài! – Coâ nöông traán tænh laïi, vaãn coøn ñöôøng maø... Naøng ngöôùc nhìn qua khuoân maët daøn duïa nöôùc maét nhìn laõo hoûi: – Laõo tieàn boái xem, chaøng coù theå giöõ ñöôïc cho ñeán Tuyeát Sôn khoâng? – AÙi da, chuyeän naøy thì laõo huû cuõng khoù ñoaïn ngoân ñöôïc, theá nhöng cöù theo tình hình tröôùc maët maø noùi, trong cô theå cuûa leänh ñeä chaân khí raát thònh, aáy laø do hai laõo Thaát, laõo Baùt truyeàn vaøo cuõng cöïc thònh khoâng keùm, nhöng laïi thuaän haønh theo hai maïch Nhaâm Ñoác. Trong noäi theå, khí huyeát nghòch thuaän xung ñoät, coù theå xaûy ra moät bieán coá lôùn, thaát khoù löôøng ñöôïc, coù ñieàu... Thaân Phi Quyønh voäi hoûi: – Coù ñieàu theá naøo? – Coù ñieàu theo laõo huû suy ñoaùn, hai luoàng chaân khí nghòch löu xung ñoät naøy cuõng phaûi keùo daøi vaøi ba ngaøy cho ñeán luùc coù bieán hoùa lôùn, ñoù laø luùc... Moät trong hai luoàng chaân löïc naøy bò trieät tieâu. Tuy nhieân do cuõng chæ laø suy luaän cuûa laõo huû, ñuùng sai thì khoù bieát ñöôïc. Thaân Phi Quyønh nghe laõo ta lyù giaûi phaân tích raát ñuùng, nhöng cuõng chæ laø lôøi suy ñoaùn, trong loøng naøng thaàm hieåu Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh tuy coâng löïc thaâm haäu, nhöng cuõng khoâng theå cöùu trò noãi thöông theá cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy. AÙi, xem ra chæ coøn moät con ñöôøng nhanh choùng ñöa chaøng leân Tuyeát Sôn caàu cöùu noäi toå, thì may ra coøn cöùu noåi tính maïng cuûa chaøng. Nghó roài naøng thaâu thanh baûo kieám laïi, ñöùng leân chaép tay kheùp mình thi leã noùi: – Ña taï laõo tieàn boái chæ giaùo, vaõn boái xin caùo töø! Noùi roài, naøng beá Nhaïc Tieåu Tuaán leân chaïy nhanh xuoáng chaân nuùi. oOo 563 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2