Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 42

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

79
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 42', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 42

 1. 564 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Hai LEÂN TUYEÁT SÔN H oà Ñaïi nöông nhìn thaáy Nhò tieåu thö beá Nhaïc Tieåu Tuaán töø treân nuùi chaïy trôû xuoáng, thì ngheânh ñoùn hoûi ngay: – Nhò tieåu thö, Nhaïc töôùng coâng theá naøo roài, cöùu ñöôïc... Boïn Xuaân Phong boán ngöôøi cuøng chaïy uøa ñeán, nhöng Thaân Phi Quyønh gaáp gioïng noùi ngay: – Chuùng ta nhanh leân Tuyeát Sôn! Hoà ñaïi nöông trôù maët haù moàm kinh ngaïc: – Leân Tuyeát Sôn? – Khoâng sai, laäp töùc leân ñöôøng, ngaøy ñeâm khoâng nghæ. Thaân Phi Quyønh thaàn thaùi hoát hoaûng, noùi thì kieân quyeát, roài quay nhìn boán aû nöõ tyø noùi tieáp: – Chæ caàn Hoà ma ma theo ta, caùc ngöôi khoâng caàn phaûi ñi. Xuaân Phong keâu leân: – Nhò tieåu thö... Thaân Phi Quyønh caét ngang noùi: – Loä trình quaù xa, ñeå giaûm nheï troïng löôïng cuûa xe, caùc ngöôi khoâng caàn ñi theo leân Tuyeát Sôn, taïm thôøi ñeán choã Ñaïi thö cuûa ta ôû moät thôøi gian, ta seõ nhanh choùng trôû laïi. Mieäng noùi chaân ñi nhanh ñeán xe ngöïa ñöa Nhaïc Tieåu Tuaán leân xe. Boán aû nöõ tyø chæ coøn bieát chaép tay cuùi ñaàu cung kính noùi: – Tieåu tyø tuaân meänh! Thöïc loøng maø noùi, Thaân Phi Quyønh töø nhoû ñeán lôùn, boán aû nöõ tyø naøy luoân theo haàu beân ngöôøi naøng, khoâng luùc naøo rôøi xa, cuøng naøng luyeän voõ ngheä, coù luùc coi nhö chò em moät nhaø, naøng voán khoâng muoán ñeå boïn hoï xa caùch. Nhöng tình theá baát ñaéc dó, neân naøng ñaønh ñeå boïn hoï ôû laïi maø thoâi. Xe ngöïa luùc tröôùc taùm ngöôøi, giôø giaûm xuoáng chæ coøn moät nöõa, ñöông nhieân laø nheï hôn nhieàu, coù nhö vaäy thì ngöïa môùi kham noåi. Hoà ma ma cuõng leân xe, giuïc Töû Kim Tieâu: – Ñi thoâi! Töû Kim Tieâu khoâng noùi tieáng naøo, lieàn ra roi thuùc ngöïa keùo xe chaïy... Caû boïn boán ngöôøi ñöùng ngô ngaån nhìn coã xe song maõ phuùt choác hoøa trong boùng 564 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 565 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñeâm. Xuaân Phong thôû daøi noùi: – Coù leõ ngöôøi treân nuùi khoâng chòu giuùp tieåu thö cöùu trò cho Nhaïc töôùng coâng, neân tieåu thö heát ñöôøng môùi voäi leân Tuyeát Sôn caàu cöùu ñeán Laõo Thaàn Tieân. Haï Vuõ gaät ñaàu noùi: – Chaúng phaûi sao? AÙi, cöù nhìn Nhò tieåu thö lo laéng hoát hoaûng theo Nhaïc töôùng coâng, cuõng ñuû thaáy Nhò tieåu thö vì tình caûm... Xuaân Phong löôøm moät caùi khieán Haï Vuõ khoâng daùm beûm meùp noùi theâm, roài noùi: – Chuùng ta ñi thoâi! Noùi roài quay ngöôøi ñònh böôùc ñi, nhöng vöøa luùc aáy boãng “Boäp, boäp, boäp...”. Töøng tieáng moät töø treân nuùi voïng laïi nghe nhö beân tai nhöng thaät chaát laø coøn raát xa. Xuaân Phong döøng chaân quay ñaàu töï hoûi: – Tieáng gì vaäy nhæ? Boïn Haï Vuõ, Thu Söông vaø Ñoâng Tuyeát cuõng nghieâng ñaàu, laéng tai nghe ngoùng, quaû nhieân tieáng “Boäp, boäp...”. Phuùt choác nghe ñaõ roõ raøng hôn, tieáng vang leân nghe coù nhòp ñieäu, tôï hoà nhö laø tieáng böôùc chaân ngöôøi. Theá nhöng, tieáng böôùc chaân ngöôøi sao laïi naëng neà thoâ thieån ñeán theá, maø chæ trong nhaùy maét ñaõ nghe ñeán raát gaàn, neáu ngöôøi coù coâng löïc thaâm haäu chaïy nhanh, khi naøo laïi vang leân tieáng böôùc chaân thoâ theá naøy ñöôïc? Nhöng söï thaät vaãn laø söï thaät, trong nhaùy maét caû boïn ñaõ thaáy loang loaùng moät boùng ngöôøi nhoû thoù khaäp khieãng töøng böôùc töø treân nuùi chaïy xuoáng. Xuaân Phong kheõ noùi: – Ai ñeán theá nhæ? Ñoâng Tuyeát noùi: – Hay laø ngöôøi ôû treân nuùi? Xuaân Phong phaùt tay aùo noùi: – Ngöôøi naøo cuõng maëc, trôøi toái roài chuùng ta nhanh veà choã Ñaïi tieåu thö! Boïn hoï ba ngöôøi kia nghe vaäy cuõng khoâng ñeå yù ñeán ngöôøi ñang chaïy ñeán, quay ngöôøi böôùc theo Xuaân Phong. Ñuùng luùc aáy, boãng nghe tieáng ngöôøi kia goïi ôi ôùi: – EÂ, eâ... Caùc vò coâ nöông, xin döøng chaân! Boäp, boäp, boäp...! Tieáng böôùc chaân chaïy loäp boäp treân neàn ñaát, luùc naøy caû boïn Xuaân Phong boán ngöôøi nghe goïi thì quay laïi, ñaõ thaáy ngöôøi kia ñeán tröôùc maët. 565 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 566 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baây giôø môùi nhaän ra ngöôøi naøy chaân mang ñoâi haøi vaûi roäng quaù khoå chaân, neân khi chaïy môùi phaùt ra tieáng ñoäng nhö vaäy, coù ñieàu toác ñoä chaïy khoâng theå baûo laø chaäm ñöôïc, chæ trong nhaùy maét ñaõ töø treân nuùi chaïy xuoáng ñaây, ñuû thaáy khinh coâng thaâm haäu ñeán chöøng naøo roài? Ngöôøi naøy thaân hình gaày nhoû, traïc tuoåi nguõ tuaàn, maét xeách muõi heånh, raêng kheånh moâi daøy, khi cöôøi ñeå loä haøm raêng loá nhoá vaøng eách trong caøng xaáu thaäm teä. Ñoâng Tuyeát chæ lieác qua moät caùi roài haát haøm hoûi: – Gì? Laõo giaø noùi: – Taïi haï ñuoåi theo moät ngöôøi, khoâng bieát caùc vò coâ nöông coù thaáy moät vò coâ nöông mang theo moät thanh nieân chaïy qua ñaây khoâng? Boïn Xuaân Phong giaät mình, nghe hoûi ñích thì laø hoûi Nhò tieåu thö vaø Nhaïc Tieåu Tuaán chöù chaúng nghi. Xuaân Phong leân tieáng hoûi: – Laõo ñuoåi theo boïn hoï laøm gì? Laõo giaø thôû phì phì gaõi ñaàu cöôøi noùi: – Ñöông nhieân laø coù chuyeän, neáu khoâng thì laõo huû ñuoåi theo hoï töø Traán Chaâu ñeán taän ñaây laøm gì? Haï Vuõ tính beùp xeùp saán tôùi noùi: – Laõo ñaàu nhi ngöôi truy theo Nhò tieåu thö cuûa chuùng ta laøm gì höû? Xuaân Phong luùc aáy muoán caûn cuõng khoâng kòp, nhöng laõo gia nghe thì hí höõng noùi: – OÀ, thì ra boán vò coâ nöông ñaây laø ngöôøi taâm phuùc cuûa Thaân coâ nöông? Xuaân Phong hoûi: – Ñuùng thì sao höû? – Toát quaù, toát quaù, khoâng bieát Nhò tieåu thô cuûa coâ nöông hieän giôø ñi ñaâu roài? – Ngöôi hoûi laøm gì? – Laõo huõ ñaõ noùi laø coù chuyeän môùi hoûi! – Haûo, ngöôi tröôùc heát noùi ra chuyeän ngöôi caàn gaëp Nhò tieåu thö ta, roài ta seõ chæ cho ngöôi bieát Nhò tieåu thö ñaõ ñi ñaâu! – AÙi da, tieåu coâ nöông chôù neân laøm khoù laõo huû, nhanh noùi cho toâi bieát Nhò tieåu thö ñang ôû ñaâu, chuyeän raát quan troïng... Haï Vuõ noùi: – Ngöôi khoâng chòu noùi vì sao muoán tìm Nhò tieåu thö, chuùng ta laøm sao laïi noùi 566 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 567 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cho ngöôi bieát? – AÙi, lieân quan ñeán maïng ngöôøi, tieåu coâ nöông baûo laõo huû noùi theá naøo ñaây. Chæ coù ñieàu coâ ta cöù phaùt hoaûng leân chaïy ñoân chaïy ñaùo maø khoâng baøn baïc vôùi laõo huû... Thu söông chen vaøo hoûi: – Vì sao phaûi baøn baïc vôùi ngöôi chöù? – Neáu coâ ta sôùm baøn baïc vôùi laõo huû, thì ñaâu phaûi chaïy ñoân chaïy ñaùo, beänh caáp hoaûng chaïy lung tung... Xuaân Phong nghe vaäy thì kinh ngaïc beøn hoûi: – Noùi vaäy laõo tröôïng quen vôùi Nhò tieåu thö? – Haù chæ quen khoâng thoâi sao, maø coøn laø baèng höõu nöõa ñaáy chöù! Ñoâng Tuyeát bæu moâi noùi: – Nhò tieåu thö ta maø coù baèng höõu nhö ngöôi? Höø... Laõo gia heách chieác muõi leân cöôøi heành heäch noùi: – Sao? Ngöôi noùi laõo huû khoâng xöùng ö? Khoâng tin, ngöôi cöù ñi hoûi tieåu thö ngöôi thì bieát.Höø, Thaân coâ nöông maø nghe ta noùi coi coâ nhö baèng höõu thì möøng coøn hay heát... Xuaân Phong noùi: – Vöøa roài laõo noùi caáp beänh hoaûng chaïy lung tung, nghóa laø sao? Laõo giaø cöôøi noùi: – Khoâng phaûi ö? Coù ngöôøi gaëp beänh, chaúng chòu baøn baïc vôùi laõo huû, chaïy loaïn nhö kieán treân treân mieäng noài. – A, thì ra ngöôi laø thaày lang ö? Laõo giaø laïi cöôøi nheï haøm raêng baát ñoàng, noùi: – Laõo huõ laø thaày xem töôùng. Xuaân Phong nhíu maøy noùi: – Ngöôi laø thaày xem töôùng, vaäy tìm tieåu thö ta laøm gì? – A, theá nhöng beänh tình cuûa tieåu laõo ñeä ta, thì ta bieát. Xuaân Phong ngaïc nhieân hoûi: – Thì ra Nhaïc töôùng coâng laø tieåu huynh ñeä cuûa ngöôi? Laõo giaø gaät ñaàu ñaùp: – Khoâng sai, haén laø tieåu sö ñeä cuûa laõo huû. Xuaân Phong trong loøng thaàm nghó: – Nhaïc töôùng coâng nhaân phaåm coát caùch cho ñeán voõ coâng ñeàu xuaát chuùng, leõ naøo laïi coù vò sö huynh thoái tha nhö ngöôi? 567 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 568 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nghó vaäy nhöng laïi hoûi: – Noùi vaäy ngöôi coù theå chöõa beänh cho Nhaïc töôùng coâng? – OÀ, chaúng phaûi laõo huû khoaùc laùc, beänh cuûa Nhaïc laõo ñeä duy chæ coù laõo huû môùi trò ñöôïc, cho duø Thaân coâ nöông coù ñi tìm gia gia coâ ta cuõng voâ duïng maø thoâi. Ñoâng Tuyeát boãng buoäc mieäng noùi: – Nhò tieåu thö ta leân nuùi Tuyeát Sôn gaëp Laõo Thaàn Tieân ñaáy! Xuaân Phong khoâng kòp caûn laïi, laõo giaø laïi aùi leân moät tieáng roài la lôùn: – Coâ ta ñi Tuyeát Sôn, theá thì nguy cho Nhaïc laõo ñeä roài, laõo huû phaûi nhanh choùng ñuoåi theo ngaên chaän coâ ta môùi ñöôïc... Chöa döùt caâu, thì chaân ñaõ phoùng chaïy boäp, boäp töøng tieáng, nhöng thaân hình thì ngöôïc laïi tôï nhö muõi teân voït nhanh vaøo maøn ñeâm. Haï Vuõ thaáy vaäy theø löôõi thoát leân: – Thaân phaùp nhanh thaät! Xuaân Phong löôøm Ñoâng Tuyeát moät caùi noùi: – Ngöôi thaät nhanh mieäng nhanh moàm, thaân theá lai lòch cuûa haén ta chöa bieát theá naøo, sao laïi noùi thaät vôùi haén chöù? Ñoâng Tuyeát noùi: – Thì chính haén ñaõ noùi laø sö huynh ñeä vôùi Nhaïc töôùng coâng? – Chuùng ta deã tin lôøi haén ñöôïc ö? Haï Vuõ noùi: – Ñuùng, cöù nhìn töôùng ngöôøi haén chöøng nhö khoâng phaûi laø ngöôøi toát! Ñoâng Tuyeát luyùnh quyùnh tay chaân noùi: – Laøm sao baây giôø? Xuaân Phong noùi: – Ngöôøi naøy thaân thuû cöïc cao, chuùng ta caàn phaûi nhanh truy theo kòp baùo cho Nhò tieåu thö ñeà phoøng haén môùi ñöôïc. Haï Vuõ gaät ñaàu noùi: – Ñuùng, chuùng ta ñi nhanh! Baây giôø caû boïn boán ngöôøi chaúng ai baûo ai laäp töùc caém ñaàu chaïy theo laõo giaø. Trôøi saùng daàn, trong ñöôøng röøng thay cho maøn ñeâm laø töøng lôùp söông muø saø saø treân maët ñaát, phuùt choác truøm kín caû khoâng gian, nhö muoán che kín nhöõng tia maët trôøi voán ñaõ yeáu ôùt. Moät coã xe song maõ löôùt nhanh nhö teân treân ñöôøng quan ñaïo töø höôùng Ñoâng chaïy 568 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 569 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñeán caùnh röøng, tröôùc maët ñaõ laø Hoaøng Cöông Toä, chæ trong hai canh giôø maø loä trình ñi ñöôïc ñaõ ñeán hai traêm daëm, coù leõ ñaây cuõng laø toác ñoä lôùn nhaát cho moät coã xe roài vaäy! Ñuùng taïi luùc naøy, vuø moät tieáng, boãng moät boùng ngöôøi töø trong röøng phoùng nhanh ra ñöùng chaän giöõa ñöôøng, xem ra chæ coøn caùch ñaàu ngöïa chöøng baûy taùm tröôïng, la lôùn: – Döøng laïi! Toác ñoä xe ngöïa chaïy ñang raát nhanh, cöï ly baûy taùm tröôïng chæ laø trong nhaùy maét ñaõ tôùi nôi. Trong xe ngöïa khoâng noùi cuõng bieát chính laø Thaân Phi Quyønh vaø Hoà ñaïi nöông, nhöng luùc naøy do Hoà ñaïi nöông oâm laáy ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, ñang meâ man baát tænh. Thanh Saùt thuû Töû Kim Tieâu ñang ra roi thuùc ngöïa chaïy aøo aøo, ñoät nhieân thaáy ngöôøi voït ra giöõa ñöôøng chaän ngöïa laïi, thì hoát hoaûng voäi ghì maïnh daây cöông, khieán hai con tuaán maõ choàm leân boán voù tröôùc hí vang daøi kinh ñoäng caû nuùi röøng. Töû Kim Tieâu töùc giaän theùt lôùn: – Muoán cheát höû? Baây giôø môùi nhaän roõ, ngöôøi naøy laø moät laõo giaø thaân vaän tröôøng baøo maøu xaùm, chaáp tay thi leã noùi: – Laõo phu Khoâng Ñoäng Laïc Ban Ñình, caàu kieán Thaân coâ nöông! Beân trong boïn Thaân Phi Quyønh bò tieáng ngöïa vaø caùi thuùc seõ, giaät mình leân tieáng hoûi voïng ra: – Chuyeän gì maø döøng ngöïa laïi vaäy? Töû Kim Tieâu quay ñaàu noùi: – Hoäi baåm Nhò tieåu thö, coù laõo giaø baûo laø Khoâng Ñoäng Laïc Ban Ñình chaän ñöôøng caàu kieán tieåu thö! Thaân Phi Quyønh noùi: – Hoûi laõo ta muoán gì? Töû Kim Tieâu quay ñaàu nhìn Laïc Ban Ñình noùi: – Nhò tieåu thö hoûi ngöôi muoán gì? Laïc Ban Ñình tieán leân moät böôùc chaáp tay vaùi daøi noùi lôùn: – Taïi haï Laïc Ban Ñình yeát kieán Thaân coâ nöông! Ñöông nhieân laõo ta chæ muoán noùi chuyeän tröïc tieáp vôùi Thaân Phi Quyønh, cho neân môùi tieán leân cao gioïng maø noùi. Thaân Phi Quyønh ngoài thaúng ngöôøi leân, noùi qua reøm cöûa: – Khoâng daùm, Höõu hoä phaùp caûn ñöôøng ta coù gì chæ giaùo? Laïc Ban Ñình vaãn cuùi ngöôøi veà cung kính noùi: 569 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 570 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï phuïng meänh thaùnh maãu ñuoåi theo ñeán ñaây caàu kieán coâ nöông... – ÖØm... thaùnh maãu baûo ngöôi truy theo ta caàu kieán, chaúng hay coù vieäc gì chöù? – YÙ chi thaùnh maãu... Khuùc... Khuùc... thaùnh maãu daën doø taïi haï ñích thaân baåm caùo tröôùc Thaân coâ nöông... Khuùc... Khuùc... Laõo noùi ngaäp ngöøng, laïi ho khuùc khuùc, roõ raøng laø coù choã khoù noùi. Thaân Phi Quyønh ñöông nhieân khoâng ñôïi laõo ta noùi ra thì cuõng bieát laõo ñeán vì chuyeän gì, cöôøi ñieàm nhieân noùi: – Khoâng Ñoäng vaø Tuyeát Sôn xöa nay nhö ngöôøi moät nhaø, Höõu hoä phaùp coù gì cöù noùi thaúng ra ñi! – Vaâng, vaâng! Laïc Ban Ñình tôï hoà nhö raát coá kî Thaân Phi Quyønh, neân thaùi ñoä raát cung kính, cuùi ngöôøi noùi tieáp: – Taïi haï tuaân meänh thaùnh maãu, nghe noùi Nhaïc Tieåu Tuaán ñöôïc Thaân coâ nöông cöùu ñöôïc, hy voïng Thaân coâ nöông löu anh ta laïi! Thaân Phi Quyønh ñaõ ñoaùn tröôùc yù naøy, nhöng nghe thì vaãn thaáy giaän, laïnh gioïng noùi: – Ñaây laø yù cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu ö? – Vaâng, vaâng! Laïc Ban Ñình vöøa cuùi ngöôøi vöøa lieâng mieäng ñaùp tieáp: – Neáu khoâng coù leänh cuûa thaùnh maãu, taïi haï daãu ba ñaàu saùu tay, cuõng khoâng daùm döïng chuyeän maø noùi tröôùc maët Thaân coâ nöông. – Höø, laõo taëc ngöôi chaúng phaûi laø Höõu hoä phaùp cuûa Khoâng Ñoäng sao? – Khoâng daùm, taïi haï chæ hy voïng Thaân coâ nöông chæ giaùo nhieàu! Thaân Phi Quyønh khi aáy môùi veùn reøm leân ñöa maét nhìn Laïc Ban Ñình, laïnh gioïng noùi: – Vì laõo taëc ngöôi thaân phaän Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng, cho neân ta muoán thænh giaùo moät chuyeän! – Hai tieáng chæ giaùo taïi haï thaät khoâng daùm nhaän! Laïc Ban Ñình ngöôùc ñaàu leân chaïm phaûi aùnh maét cuûa naøng, baát giaùc thaàm giaät mình nghó: – Nöõ töû naøy aùnh maét thaät laïnh luøng taøn baïo! Nhöng laïi chaáp tay xaù daøi noùi tieáp: – Khoâng bieát Thaân coâ nöông coù gì chæ giaùo, taïi haï xin cung kính laéng nghe. – Ta hoûi ngöôi, Tuyeát Sôn ta coù phaûi nghe theo leänh cuûa Khoâng Ñoäng ngöôi hay 570 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 571 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng? – Coâ nöông troïng ngoân. Tuyeát Sôn, Khoâng Ñoäng bình thuû hôïp taùc, sao coù theå noùi maáy tieáng nghe theo leänh ñöôïc? Thaân Phi Quyønh gioïng vaãn laïnh luøng noùi: – Ngöôi bieát thì toát, Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaû thöông Nhaïc Tieåu Tuaán roài laïi tha anh ta ñi, ta cöùu ngöôøi töø trong Quy Vaân Trang, thì coù lieân quan gì ñeán khoâng Ñoäng chöù? Hoûa Linh Thanh Maãu tö caùch gì buoäc ta ñeå ngöôøi laïi? Laïc Ban Ñình bò hoûi ñeán khöïng ngöôøi, nhaát thôøi khoâng noùi gì ñöôïc, chaáp tay cuùi ngöôøi noùi: – Thaân coâ nöông hieåu nhaàm... – Höø, Laïc hoä phaùp khoâng caàn noùi nhieàu, chuyeän ñeå ngöôøi laïi, mieãn noùi! Döùt lôøi, buoâng maïnh reøm xe xuoáng, ra leänh: – Töû Kim Tieâu, cho xe chaïy ñi! Laïc Ban Ñình chaúng bieát aên noùi theá naøo nöõa, chæ ñaønh chaáp tay vaùi daøi noùi: – Ñaõ vaäy laõo huû xin caùo töø! Noùi roài, laõo quay ngöôøi phoùng chaân chaïy ñi vaøo höôùng röøng khuaát daïng. Chính taïi luùc naøy Töû Kim Tieâu vöøa ñònh ñaùnh xe chaïy, boãng nhieân laïi thaáy töø trong röøng moät nhoùm ngöôøi khaùc loaùng thoaùng phoùng ra, ngöôøi chaïy tröôùc la lôùn: – Coù phaûi xe cuûa Thaân coâ nöông, xin döøng laïi! Gioïng ngöôøi naøy cao vang nhö saám, loït vaøo tai Thaân Phi Quyønh khieán naøng baát giaùc nhíu maøy hoûi voïng ra: – Töû Kim Tieâu, laïi laø ngöôøi naøo ñeán vaäy? Töû Kim Tieâu thaønh danh nhieàu naêm treân giang hoà, chæ nhìn boïn ngöôøi naøy ñaõ nhaän ra, quay ñaàu noùi gaáp: – Nhò tieåu thö, boïn Hoaøi Döông Tam Hieäp ñeán! Khoâng sai, boïn ngöôøi naøy chính laø Hoaøi Döông Tam Hieäp, ngoaøi ra coøn coù theâm Huy phu nhaân, Huy Hueä Quaân vaø Tieåu Thuùy. Chính luùc Töû Kim Tieâu quay löng laïi noùi, thì caû boïn ngöôøi kia do Huy Khaâm Nghieâu daãn ñöôøng chaïy ñeán tröôùc xe roài. Huy Khaâm Nghieâu oâm quyeàn xaù leã noùi: – Hoaøi Döông Huy Khaâm Nghieâu thænh giaùo Thaân coâ nöông moät chuyeän! Ngöôøi ta ñaõ xöng danh noùi roõ lyù do muoán thænh chuyeän, Thaân coâ nöông khoâng theå khoâng ra maët, veùn reøm xe leân laïnh gioïng hoûi: – Thì ra laø Chöôûng moân nhaân Hoaøi Döông phaùi, Thaân Phi Quyønh thaät thaát kính! 571 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 572 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Thaân coâ nöông kheùo noùi! – Hoaøi Döông Tam Hieäp uy danh löøng laãy voõ laâm, hoâm nay voäi vaøng keùo nhau ñeán ñaây chaän ñöôøng, khoâng bieát coù chuyeän gì? Huy Khaâm Nghieâu khoâng caàn quanh co hoûi thaúng: – Xin hoûi trong xe Thaân coâ nöông coøn coù ngöôøi naøo khoâng? – OÀ, trong xe ta coù ngöôøi hay khoâng, vieäc gì ñeán caùc ngöôi phaûi hoûi? Huy Khaâm Nghieâu bò ñôùp laïi moät caâu thì khöïng ngöôøi, nhaát thôøi khoâng noùi ñöôïc caâu naøo. Huy phu nhaân thaáy vaäy lieàn tieán leân ñôõ lôøi: – Thaân coâ nöông, cöù theo söï ñieàu tra cuûa chuùng toâi, thì Thaân coâ nöông baét Nhaïc Tieåu Tuaán ngay trong boån trang, ñieàu naøy ñuùng hay khoâng? Thaân Phi Quyønh höø moät tieáng laïnh luøng ñaùp: – Baét ngöôøi, höø taïi vì sao maø ta phaûi baét ngöôøi? Huy Hueä Quaân saán leân moät böôùc chæ tay noùi: – Chaúng leõ khoâng phaûi chính ngöôi baét anh ta ñi aø? Ngöôi coøn ñònh choái quanh? – Choái quanh gì chöù? Ta cöùu ngöôøi ñi, caùc ngöôi laïi baûo laø baét ngöôøi ñi? Neáu nhö ta khoâng cöùu anh ta ra khoûi Quy Vaân Trang, thì coù leõ ñaõ bò huûy pheá trong trang vieän caùc ngöôi maát roài! Huy Hueä Quaân quay ngöôøi laïi noùi: – Meï, nhö vaäy laø noù ñaõ thöøa nhaän! Huy phu nhaân noùi: – Thaân coâ nöông, Nhaïc töôùng coâng taïi vì sao laïi bò pheá trong Quy Vaân Trang? Thaân Phi Quyønh cöôøi nhaït noùi: – Nhaïc Tieåu Tuaán truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, Baùt Böûu Töû Ngoïc ñan cuûa caùc ngöôi quyeát khoâng theå cöùu ñöôïc, caùc ngöôi ñònh baøn ñeå Dòch Hoa Ñaø duïng kim chaâm quaù huyeät, nhö vaäy haù khoâng phaûi laø ñaõ huûy nhaát thaân voõ coâng cuûa chaøng ta sao? Dòch Thanh Lan nghe nhaéc ñeán chuyeän naøy ñöông nhieân cuõng thaáy hôi luùng tuùng, khi aáy beøn cöôøi vaû laû hoûi laïi: – Noùi theá thì Thaân coâ nöông ñoan chaéc cöùu noåi Nhaïc thieáu hieäp? – Höø, chí thieåu thì ta cuõng khoâng duøng ñeán kim chaâm quaù huyeät, huûy pheá caû ñôøi chaøng! Huy phu nhaân noùi: 572 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 573 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Cöù nghe khaåu khí cuûa coâ nöông tôï hoà nhö ñaõ cöùu chöõa ñöôïc cho Nhaïc töôùng coâng? Thaân Phi Quyønh nghe nhaéc ñeán thöông theá cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán thì vöøa giaän vöøa noân noùng noùi: – Ñaøng naøo thì ta cuõng ñaõ trò ñöôïc hoûa ñoäc trong noäi phuû, chæ caàn caùc ngöôi khoâng laøm chaäm treã loä trình cuûa ta, thì nhaát ñònh anh ta seõ ñöôïc cöùu. Huy Hueä Quaân thaáy ñoái phöông coù veû thaân thieát vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán thì noåi maùu ghen, baát giaùc chæ tay vaøo maët ñoái phöông theùt hoûi: – Ngöôi laø gì vôùi Nhaïc töôùng coâng? – A, höø! Ta laø gì cuûa chaøng, vôùi ngöôi thì quan heä gì maø hoûi? Huy Hueä Quaân bò beû maët theùt leân: – Thaân Phi Quyønh, ngöôi thaät ñuùng laø ñoà khoâng bieát xaáu hoå! Thaân Phi Quyønh töï nhieân bò chöûi thì töùc giaän thaät söï, trong loøng naøng thaàm nghó: – A, thì ra con nha ñaàu naøy ñaõ yeâu chaøng ñaây maø, höø xaáu nhö ma maø cuõng xöùng vôùi Tuaán ñeä ta sao? Trong loøng nghó vaäy beøn cöôøi nhaït noùi: – Huy Hueä Quaân, ngöôi laø thieân kim aùi nöõ cuûa vò Hoaøi Döông tam hieäp, vaäy maø môû mieäng ra laø ñaõ lôøi haøng toâm haøng caù, neáu nhö hoâm nay khoâng vì neå maët Huy ñaïi hieäp coù maët ôû ñaây, thì ta nhaát ñònh daïy cho ngöôi moät baøi hoïc leã ñoä! Thì ra, treân maët Huy Hueä Quaân luùc naøy ñaõ mang laïi chieác maët naï, bôûi vaäy Thaân Phi Quyønh cöù ngôõ laø naøng coù khuoân maët xaáu xí. Baây giôø nghe moät caâu naøy raát naëng, vôùi Huy Khaâm Nghieâu laø vò Chöôûng moân nhaân Hoaøi Döông phaùi, töï nhieân khoâng khoûi theïn ñeán taùi maët, laõo traàm gioïng quaùt: – Hueä nhi, lui ra! Huy phu nhaân noùi: – Thaân coâ nöông, chuùng ta ñeán ñaây chæ hy voïng coâ nöông ñeå ngöôøi laïi! – OÀ, taïi vì sao ta phaûi ñeå ngöôøi laïi? – Vì chính coâ nöông ñaõ baét ngöôøi ñi ngay trong Quy Vaân Trang! Thaân Phi Quyønh laïnh gioïng noùi: – Ta duø coù ñeå laïi ñaây thì caùc ngöôi cuõng khoâng caùch cöùu noåi tính maïng chaøng ta, toát nhaát caùc ngöôi neân traùnh ra, ñöøng laøm treã haønh trình cuûa ta. Huy phu nhaân nghe thì ngôù ngöôøi hoûi nhanh: – Chaúng phaûi coâ nöông vöøa noùi ñaõ trò ñöôïc hoûa ñoäc Hoûa Dieäm Ñao, sao giôø... Thaân Phi Quyønh khoâng ñôïi baø ta noùi heát ñaùp ngay: 573 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 574 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ta cuõng chaúng giaáu gieám gì caùc ngöôi, Hoûa Ñoäc trong ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán tuy ñaõ trò heát haún, theá nhöng hieän töôïng khí huyeát nghòch haønh raát nguy caáp, ta muoán ñöa chaøng ta leân Tuyeát Sôn caàu cöùu gia gia ta laø Laõo Thaàn Tieân. Huy Hueä Quaân loøng ñeå ôû Nhaïc Tieåu Tuaán, nghe vaäy thì saán tôùi noùi: – Meï, ñöøng nghe lôøi aû ta! Dòch Thanh Lan noùi: – Thaân coâ nöông ñaõ noùi vaäy, giôø chæ caàn ñeå laõo phu xem qua maïch Nhaïc thieáu hieäp neáu ñuùng nhö coâ nöông noùi khí huyeát nghòch haønh, thì chuùng ta nhaát ñònh khoâng ngaên caûn ñöôøng coâ nöông nöõa. Noùi caâu naøy tuy uyeån chuyeån ñuùng lyù, theá nhöng coù nghóa laø ñoái phöông hoaøn toaøn khoâng coù chuùt tin töôûng mình, baát giaùc khieán naøng phaùt noä, maét ñaày saùt khí noùi: – Ta khoâng noùi Nhaïc Tieåu Tuaán tính maïng nguy trong sôùm chieàu, caùc ngöôi töôûng ta löøa sao? Höø, neáu caùc ngöôi coøn caûn trôû haønh trình cuûa ta, nhôû ngoä Nhaïc Tieåu Tuaán coù meänh heä gì, thì toaøn gia Quy Vaân Trang cuûa caùc ngöôi theá maïng cuõng khoâng ñuû... Naøng vöøa noùi döùt caâu, boãng nhieân töø trong röøng coù tieáng thieáu nöõ the theù keâu leân: – Meï, boïn hoï ôû ñaây! Moät ñaïo hoàng quang nhanh nhö tia chôùp töø trong röøng löôùt tôùi, thaân phaùp cöïc nhanh, ñaùp ngöôøi xuoáng tröôùc xe ngöïa. Baây giôø toaøn tröôøng ñaõ nhaän ra ngöôøi vöøa ñeán naøy laø moät thieáu nöõ toaøn thaân vaän hoàng y töôi choùi, chính laø Chuùc Xaûo Xaûo! Thaân Phi Quyønh vöøa nhìn thaáy thì giaät mình thaàm nghó: – AÛ luoân mieäng goïi meï, chaúng leõ Hoûa Linh Thaùnh Maãu cuõng ñeán? Ñöa maét nhìn, thì quaû nhieân moät chieác kieäu ñöôïc boán phuï nhaân aùo xanh gaùnh chaïy nhö bay, phía tröôùc daãn ñöôøng khoâng ai khaùc chính laø laõo Höõu hoä phaùp Laïc Ban Ñình. Kieäu vöøa döøng laïi, hai phuï nhaân ñöùng tröôùc lieàn veùn reøm leân, Hoûa Linh Thaùnh Maãu aùnh maét laïnh luøng lieác toaøn tröôøng caát gioïng noùi: – Khoâng ngôø Hoaøi Döông phaùi truyeàn tin nhanh thaät! Huy Khaâm Nghieâu thaàm hieåu taâm yù ñoái phöông, chaáp tay noùi: – Ñaøng naøo cuõng khoâng nhanh hôn Khoâng Ñoäng! Hoûa Linh Thaùnh Maãu höø moät tieáng laïnh luøng quay ñaàu goïi: – Laïc hoä phaùp! Laïc Ban Ñình tieán leân cuùi ñaàu ñaùp: 574 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 575 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coù thuoäc haï! –Xe ngöïa kia coù phaûi cuûa Thaân coâ nöông khoâng? – Daï ñuùng! – Haûo, ngöôi ñeán baûo Thaân coâ nöông laø thaùnh maãu ta coù lôøi môøi. Laïc Ban Ñình daï ran moät tieáng nöõa, roài voäi vaõ böôùc ñeán tröôùc xe ngöïa chaáp tay noùi: – Thaân coâ nöông, thaùnh maãu coù lôøi môøi! Thaân Phi Quyønh voäi aø leân moät tieáng, roài baûo Töû Kim Tieâu: – Veùn reøm leân! Töû Kim Tieâu lieàn nhaûy xuoáng xe veùn reøm cho naøng. Thaân Phi Quyønh nhaûy xuoáng xe ñöa aùnh maét laïnh luøng nhìn Laïc Ban Ñình hoûi: – Laõo taëc môøi thaùnh maãu ñeán ñoù ö? Laïc Ban Ñình voäi cöôøi ñaùp: – Khoâng daùm, khoâng daùm. Thaân coâ nöông, thaùnh maãu môøi coâ nöông. Thaân Phi Quyønh böôùc ñeán tröôùc ñaàu xe, chaáp tay thi leã noùi: – Vaõn boái Tuyeát Sôn Thaân Phi Quyønh baùi kieán thaùnh maãu. Hoûa Linh Thaùnh Maãu gioïng laïnh luøng: – Thaân coâ nöông mieãn leã! – Thaùnh maãu cho goïi, khoâng bieát coù gì chæ giaùo? Hoûa Linh Thaùnh Maãu chaúng chuùt quanh co hoûi ngay: – Tieåu töû hoï Nhaïc bò ngöôi baét ñi, ñuùng khoâng? – A, lôøi naøy cuûa thaùnh maãu... Naøng chæ thoát ñöôïc maáy tieáng, boû löûng caâu noùi. Ñöông nhieân toaøn caâu laø lôøi naøy cuûa thaùnh maãu khoâng ñuùng, theá nhöng giöõa thaùnh maãu vôùi Tuyeát Sôn quan heä thaâm saâu, vai veá baø ta thuoäc haøng tröôûng boái, cho neân naøng môùi khoâng daùm noùi heát. Nhöng Hoûa Linh Thaùnh Maãu thöøa hieåu ñieàu ñoù, chæ thaáy baø ta höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Lôøi cuûa laõo thaân laø khoâng ñuùng sao? – Vaõn boái khoâng daùm! Thaân Phi Quyønh uyeån chuyeån ñaùp tieáp: – Chæ coù ñieàu theo vaõn boái bieát thì Nhaïc Tieåu Tuaán tieáp ba chieâu kieám phaùp cuûa thaùnh maãu roài truùng moät chöôûng Hoûa Dieäm Ñao nhöng thaùnh maãu ñaõ chaáp nhaän ñeå 575 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 576 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chaøng ta ñi. Veà ñeán Quy Vaân Trang, Dòch Hoa Ñaø nhaân vì khoâng coù thuoác giaûi, neân ñònh duøng kim chaâm quaù huyeät, ñieàu naøy seõ khieán chaân khí toaøn boä bò tieát laäu ra ngoaøi xem nhö nhaát thaân coâng löïc huûy pheá. Vaõn boái nhaän thaáy nguy hieåm cho chaøng, neân môùi ngaàm cöùu khoûi Quy Vaân Trang, chuyeän naøy xem ra hoaøn toaøn khoâng ñaéc toäi vôùi thaùnh maãu! Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe thì hôi bieán saéc, traàm gioïng noùi: – Höø, maáy möôi naêm nay, laõo thaân coù moät quy luaät, phaøm moät ngöôøi ñaõ truùng Hoûa Dieäm Ñao cuûa laõo thaân, sinh töû theá naøo ñeàu do laõo thaân töï quyeát ñònh, tuyeät ñoái khoâng moät ai ñöôïc nhuùng tay vaøo. Thaân Phi Quyønh maët hôi bieán saéc. Hoûa Linh Thaùnh Maãu noùi tieáp: – Huoáng gì laõo thaân luùc baây giôø chæ muoán raên ñe haén, cho neân caên baûn xuaát chöôûng nöông tay, roài toái hoâm ñoù coøn baûo tieåu nöõ Xaûo Xaûo mang ba vieân Hoûa Linh Ñan ñeán Quy Vaân Trang, ngöôi laøm vaäy haù khoâng phaûi laø ñaõ thöøa maø coøn haïi haén hay sao? Thaân Phi Quyønh chaáp tay noùi: – Vaõn boái baây giôø khoâng bieát thaùnh maãu coù quy luaät naøy, laïi caøng khoâng bieát sau ñoù thaùnh maãu cho leänh aùi mang Hoûa Linh Ñan ñeán cöùu chöõa, nhaân vì trong ngöôøi vaõn boái coù mang theo Tuyeát Saâm Hoaøn coù theå cöùu noåi hoûa ñoäc Ly Hoûa chaân khí, neân môùi ngaàm cöùu chaøng mang ñi... Hoûa Linh Thaùnh Maãu höø moät tieáng noùi: – Ngöôi yû gia gia ngöôi laø Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân cheá ñöôïc Tuyeát Saâm Hoaøn maø khoâng coi laõo thaân vaøo ñaâu ö? Thaân Phi Quyønh nghe goïi ñích danh teân gia gia minh thì ñònh noåi xung, theá nhöng vaãn ghìm laïi ñöôïc noùi: – Vaõn boái ñaõ noùi laø khoâng bieát thaùnh maãu coù quy luaät naøy, laïi noùng loøng cöùu ngöôøi... – Noùng loøng cöùu ngöôøi? Höø, tieåu töû hoï Nhaïc laø gì cuûa ngöôi chöù? Thaân Phi Quyønh bò thaùnh maãu hoûi caâu naøy tröôùc maët bao nhieàu ngöôøi thì khoâng khoûi theïn chín maët, nhaát thôøi noåi ñoùa ñònh ñoáp laïi moät caâu, nhöng roài nghó: – Ñaõ theá ta cöù noùi thaúng vôùi boïn hoï, Thaân Phi Quyønh ta xöa nay ñöôøng ñöôøng chính chính, coù gì phaûi sôï chöù? – Nhaïc Tieåu Tuaán vaø vaõn boái thöïc chaát ñaõ keát nghóa tyû ñeä, vaõn boái nhìn thaáy nghóa ñeä troïng thöông, leõ naøo laïi khoâng cöùu, cho neân môùi khoâng tieác duøng ñeán Tuyeát Saâm Hoaøn chaúng leõ traùi vôùi ñaïo lyù sao? Caû Huy Hueä Quaân vaø caû Chuùc Xaûo Xaûo nghe vaäy thì baát giaùc khoùe moâi hieän nuï 576 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 577 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cöôøi mæa mai. Hoûa Linh Thaùnh Maãu noùi: – Laõo nhaân laøm sao bieát chuyeån ngöôi vôùi tieåu töû hoï Nhaïc keát nghóa tyû ñeä? – Ñöông nhieân ñaây laø chuyeân rieâng tö cuûa vaõn boái, chaúng coù lyù gì khieán thaùnh maãu phaûi bieát! – Höø, Thaân Phi Quyønh, haún ngöôi phaûi nhôù tröôùc luùc ba chò em ngöôi xuoáng nuùi, gia gia ngöôi ñaõ caên daën theá naøo chöù? – Vaõn boái luoân ghi nhôù, tyû muoäi chuùng toâi tuoåi treû noâng caïn, coù gì xin thaùnh maãu chæ giaùo theâm! – Haûo, ngöôi nhôù vaäy thì toát, vaäy thì nhanh trao tieåu töû hoï Nhaïc kia ra ñaây! Thaân Phi Quyønh bò eùp ñeán nöôùc naøy thì khoâng chòu noùi, gioïng trôû neân laïnh luøng cöùng raén: – Thaùnh maãu noùi vaäy e nhaàm roài! – Höø? Laõo thaân nhaàm choã naøo? – Tyû muoäi chuùng toâi phuïng meänh xuoáng nuùi hieäp trôï quyù moân phaùi tieáp nhaän chæ ñaïo cuûa thaùnh maãu, nhöng khoâng phaûi quy thuoäc quyù phaùi, chòu moïi meänh leänh cuûa thaùnh maãu. Huoáng gì ñaây laø chuyeân rieâng cuûa vaõn boái, hy voïng thaùnh maãu chôù böùc ngöôøi vaøo choã khoù khaên. Boïn ngöôøi Hoaøi Döông phaùi töø nay giôø chæ ñöùng xa laéng nghe theo doõi caâu chuyeän cuûa boïn hoï, luùc naøy nghe vaäy thì tôï hoà nhö beân trong coù nhieàu manh moái uaån khuùc. Treân giang hoà hieän taïi ñang manh nha khôûi traän cuoàng phong huyeát kieáp, moïi ngöôøi chính ñang doø thaêm caên nguyeân nhöng chöa ñöôïc moät manh moái naøo. Giôø thì tôï hoà nhö chuyeän xuaát phaùt töø ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng vaø coù söï hieäp trôï cuûa Tuyeát Sôn. Hoaøi Döông Tam Hieäp Huy Khaâm Nghieâu lieàn ñaùnh maét ra hieäu cho laõo ñaïi Hoaøi Nam Töû Teá Trieát Phu vaø laõo nhò Dòch Hoa Ñaø. Laïi noùi, Hoûa Linh Thaùnh Maãu baây giôø bò Thaân Phi Quyønh noùi ñeán giaän caû ngöôøi rung leân vì tieáng cöôøi kyø dò, roài gaèn gioïng noùi: – Ñöôïc laém, Phi Quyønh ngöôi ñaõ daùm buoâng lôøi voâ leã tröôùc maët laõo thaân, laõo thaân tröôùc heát baét ngöôi ñeán tröôùc maët gia gia ngöôi, hoûi xem toäi muïc voâ toân tröôûng xöû lyù theá naøo? Thaân Phi Quyønh choáng tay ngang nhieân caõi laïi: – Ñaïi thö cuûa toâi laøm daâu nhaø baø, nhöng toâi thì khoâng. Ngoaïi tröø gia gia toâi, toâi khoâng coù toân tröôûng, toâi phuïng meänh gia gia hieäp trôï quyù phaùi, hieän taïi toâi hoài sôn phuïng meänh gia gia, khoâng phieàn ñeán baø! Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñoät nhieân ñöùng phaét daäy theùt lôùn: 577 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 578 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ngöôi cho raèng laõo thaân khoâng baét noåi ngöôi ö? – Höø, thaùnh maãu ñöông nhieân laø thöøa söùc, theá nhöng Thaân Phi Quyønh cuõng quyeát khoâng chòu thuùc thuû boù tay. – AÙi da, con nha ñaàu, ngöôi muoán taïo phaûn? Noùi roài ñònh xung ñoät, nhöng luùc aáy boãng Hoaøi Nam Töû böôùc tôùi leân tieáng: – Thaùnh maãu xin bôùt giaän! Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñang côn giaän böøng böøng quay ñaàu lieác xeùo boïn hoï moät caùi haát haøm hoûi: – Chuùng ta vôùi ngöôøi Hoaøi Döông phaùi voâ can! Huy Khaâm Nghieâu tieán leân cöôøi noùi: – Thaùnh maãu noùi vaäy thì sai laàm laém... Hoûa Linh Thaùnh Maãu tôï hoà löûa chaùy ñoå theâm daàu, gaèn gioïng: – Noùi vaäy ngöôi Hoaøi Döông phaùi caùc ngöôi cuõng ñònh nhuùng tay vaøo? Huy Khaâm Nghieâu vaãn thaûn nhieân noùi: – Thaùnh maãu vaø Thaân coâ nöông tranh chaáp cuõng do chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán chæ vì chuyeän cuûa tieåu nöõ maø thaân thuï thöông, Thaân coâ nöông laïi baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi ngay trong boån trang, thöû hoûi chuyeän naøy boån phaùi khoanh tay ñöùng ngoaøi cuoäc? Laõo hôi ngöøng laïi roài noùi tieáp: – Nhaïc Tieåu Tuaán voán nhaän lôøi phoù thaùc cuûa anh reã taïi haï laø Toáng minh chuû mang kieám ñeán teä trang, Nhaïc Tieåu Tuaán laïi laø truyeàn nhaân cuûa Thieân Sôn, giaù nhö chaøng ta coù chuyeän gì, thöû hoûi teä phaùi bieát aên noùi theá naøo ñaây vôùi minh chuû vaø Thieân Sôn phaùi? Thaät ra, Nhaïc Tieåu Tuaán laø ñeä töû cuûa ai thì Huy phu nhaân ñöông nhieân bieát raát roõ, coù ñieàu luùc naøy Huy Khaâm Nghieâu coá tình baûo chaøng laø ngöôøi cuûa Thieân Sôn, ñöông nhieân coù lyù do vaø muïc ñích cuûa noù. Huy Khaâm Nghieâu noùi ra lôøi naøy raát xaûo dieäu, thöù nhaát laõo thaúng thaén tuyeân boá laäp tröôøng cuûa laõo laø Hoaøi Döông phaùi khoâng ñöùng ngoaøi cuoäc. Thöù hai, laõo coá tình xöng Toáng Traán Sôn baèng Toáng minh chuû, thì yù Toáng Traán Sôn vaãn laø vò chuû teå cuûa Baùt ñaïi moân phaùi. Thöù ba, quan troïng hôn laõo laïi noùi Nhaïc Tieåu Tuaán laø truyeàn nhaân cuûa Thieân Sôn phaùi, vì chính hoâm tröôùc taïi Loâi Ñöôøng Cöïu Uyeån, Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ nhaàm chaøng laø ngöôøi truyeàn nhaân Tuyeát Sôn (chuyeän naøy laõo ñöôïc nghe Huy phu nhaân keå laïi) maø Hoûa Linh Thaùnh Maãu kî nhaát vaãn chính laø Tuyeát Sôn phaùi, cho neân laõo coá tình noùi vaäy ñeå aùp ñaûo tinh thaàn ñoái phöông. 578 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 16. 579 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Quaû nhieân nghe moät caâu naøy ñaõ thaáy thaàn thaùi vaø dung saéc Hoûa Linh Thaùnh Maãu coù phaàn dòu xuoáng. oOo 579 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2