Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 43

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

50
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 43', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 43

 1. 580 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Ba NÖÛA ÑÖÔØNG BÒ CHAËN H oûa Linh Thaùnh Maãu laø nhaân vaät nöõ noåi tieáng giang hoà, baø ta cô trí hôn ngöôøi, quyeát chöa ñeå keùm moät nhaân vaät naøo khaùc. Luùc aáy nghe nhaéc Nhaïc Tieåu Tuaán laø truyeàn nhaân Thieân Sôn, trong loøng ban ñaàu coù chuùt lo laéng, nhöng baø chôït nghó nhanh: – Tieåu töû naøy laø truyeàn nhaân cuûa Tuyeát Sôn Laõo Taåu, neáu nhö haén maø laøm con reå ta, thì chaúng phaûi theá löïc cuûa ta caøng maïnh hôn sao, tuyeät laém! Nghó roài khaép khôûi trong loøng, nhöng ngoaøi maët vaãn giöõ neùt laïnh luøng hoûi: – Theo Huy ñaïi hieäp thaáy thì neân theá naøo? Huy Khaâm Nghieâu noùi: – Vöøa roài khi thaùnh maãu chöa ñeán, taïi haï nghe Thaân coâ nöông noùi Nhaïc thieáu hieäp phuïc Tuyeát Saâm Hoaøn vaøo hoûa ñoäc ñaõ tieâu tröø, nhöng chöøng nhö bò khí huyeát nghòch haønh, hieän taïi Thaân coâ nöông voäi vaøng ñöa Nhaïc thieáu hieäp leân Tuyeát Sôn haún laø caàu cöùu Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân cöùu chöõa! Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe thì nhíu maøy, khoâng tin noùi: – Khoâng coù khaû naêng, moät chöôûng Hoûa Dieäm Ñao cuûa laõo thaân luùc aáy chæ duøng chöøng ba thaønh coâng löïc, xem ra thöông tích khoâng naëng laém. Vaû laïi ñaõ phuïc Tuyeát Saâm Hoaøn thöông theá giaûm nhieàu, laøm sao laïi coøn khí huyeát nghòch haønh ñöôïc? Thaân Phi Quyønh noùi ngay: – Vaõn boái quyeát khoâng giaû nöûa caâu, Nhaïc Tieåu Tuaán bò khí huyeát nghòch haønh hoân meâ baát tænh cho ñeán giôø... Huy Khaâm Nghieâu cöôøi cöôøi noùi: – Nhaïc thieáu hieäp truùng Hoûa Dieäm Ñao, nhöng giôø ñaõ coù thaùnh maãu ñaây thì chaúng coøn ngaïi gì nöõa, vaû laïi hieän taïi coù teä sö huynh laø Dòch Thanh Lan, voán chuyeân thuaät. Do vaäy theo yù taïi haï, Thaân coâ nöông chôù neân boû gaàn caàu xa, neáu thaät söï noùng loøng muoán cöùu ngöôøi, thì neân ñeå thaùnh maãu vaø teä sö huynh xem qua coù theå cöùu ñöôïc, haø taát phaûi boân ba ngaøn daëm, ñem veà Tuyeát Sôn. Khoâng bieát yù Thaân coâ nöông theá naøo? Laõo ñaõ noùi quaù roõ nhö vaäy, Thaân Phi Quyønh thaát khoâng coù lyù do gì töø khöôùc. Ñoái vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì ñieàu naøy chæ coù lôïi chöù khoâng coù haïi, vì taâm yù baø luùc naøy ñaõ möôøi phaàn muoán Nhaïc Tieåu Tuaán seõ ôû döôùi tröôùng cuûa mình. Nghó theá roài baø lieàn gaät ñaàu ñaùp ngay: – Haûo, laõo taùn ñoàng vôùi Huy ñaïi hieäp! 580 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 581 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh cuõng lieàn gaät ñaàu ñaùp: – Vaõn boái voán noùng loøng cöùu ngöôøi môùi hoài Tuyeát Sôn, giôø ñöôïc Thaùnh Maãu töï ra tay cöùu trò, vaõn boái ñöông nhieân cuõng ñoàng yù roài. Dòch Thanh Lan cöôøi noùi: – Nhò vò nhö ñeàu ñaõ ñoàng yù, vaäy xin Thaân coâ nöông nhanh cho ngöôøi mang Nhaïc thieáu hieäp xuoáng ñaây. Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu quay ngöôøi goïi lôùn: – Hoà ma ma, nhanh mang Tuaán ñeä xuoáng ñaây! Trong xe im laëng, khoâng coù tieáng ngöôøi ñaùp laïi. Thaân Phi Quyønh laïi goïi lôùn: – Hoà ma ma, nhanh ñöa Nhaïc Tieåu Tuaán xuoáng ñaây! Laàn naøy trong xe vaãn y nhieân khoâng coù ngöôøi ñaùp laïi. Thaân Phi Quyønh linh tính coù chuyeän xaûy ra, noùi lôùn: – Töû Kim Tieâu, ngöôi nhanh xem Hoà ma ma nguû hay sao goïi maõi maø vaãn khoâng thaáy traû lôøi? Töû Kim Tieâu daï ran moät tieáng, roài vöøa quay ngöôøi vöøa goïi: – Hoà ñaïi nöông... Nhöng chôït phaùt hieän ra coù ñieàu gì khaùc thöôøng, gioïng laõo thaát thanh la hoaûng leân: – Nhò tieåu thö, coù chuyeän roài, khoâng thaáy Nhaïc töôùng coâng ñaâu, Hoà ñaïi nöông hình nhö cuõng bò ñieåm huyeät! Thaân Phi Quyønh nghe thì giaät thoùt caû ngöôøi buoäc mieäng la leân: – Vöøa la chaân naøng nhanh nhö chôùp chaïy boå veà phía xe, veùn reøm xe leân chui haún vaøo trong. Quaû nhieân nhìn thaáy Hoà ñaïi nöông ngoài töïa vaøo thaønh xe chöøng nhö ñang nguû say. Ñöông nhieân trong tay baø ta luùc naøy cuõng chaúng coøn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñaâu nöõa. Naøng khöïng caû ngöôøi ñaàu oùc choaùng vaùng tôï hoà nhö vöøa bò ñaùnh moät quaû chuøy nghìn caân vaøo ñaàu. Xe ñoã ngay giöõa ñöôøng, tröôùc maët coù ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng, Hoaøi Döông hai phaùi vaø caû naøng, vaäy maø keû naøo daùm ngaàm baét chaøng ñi quyû khoâng hay thaàn khoâng bieát? Qua phuùt söõng sôø, naøng môùi traán ñònh thaàn trí ñöa maét nhìn quanh xe, ngoaøi cöûa chính coù reøm phuû xuoáng naøy, duy nhaát chæ moät cöûa soå nhoû maø moät ngöôøi duø gaày oám 581 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 582 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long maáy cuõng khoâng chui vaøo theo höôùng naøy ñöôïc, huoáng gì coøn phaûi ñöa theâm caû Nhaïc Tieåu Tuaán ra khoûi xe! Huy phu nhaân vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu luùc naøy cuõng nhaän ra coù vaán ñeà khaùc thöôøng, trong loøng caû hai ñeàu ñeå heát taâm trí vaøo chaøng reå töông lai, neân voäi chaïy ñeán xem. Roài ñeán caû Huy Hueä Quaân vaø Chuùc Xaûo Xaûo cuõng khoâng heïn maø ñoàng thôøi cuøng phoùng chaïy ñeán beân caïnh xe. Thaân Phi Quyønh ñöa tay ñaùnh moät chöôûng nheï vaøo vai Hoà ñaïi nöông giaûi huyeät. Hoà ñaïi nöông höø leân moät tieáng tænh laïi maët ngô ngaùc la leân: – Nhò tieåu thö, coù chuyeän gì? Thaân Phi Quyønh söõng ngöôøi hoûi: – Nhaïc Tieåu Tuaán ñaâu? – Nhaïc töôùng coâng?... OÀ.... OÀ.... Baø ta coøn ngô ngaùc nhìn quanh, quaû nhieân khoâng heà nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán trong tay mình thì hoát hoaûng la leân: – Nhò tieåu thö... Thaân Phi Quyønh töùc muoán khoùc ñi ñöôïc, heùt lôùn: – Ngöôi ñeå ngöôøi ta baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi roài! Hoà ñaïi nöông cheát khöïng caû ngöôøi, maët taùi nhôït laáp baáp trong mieäng: – Nhaïc töôùng coâng bò ngöôøi ta baét ñi? Thaân Phi Quyønh hoûi: – Chaúng leõ ngöôi khoâng bieát moät chuùt gì sao? Hoà ñaïi nöông kinh ñoäng khoân taû, rung gioïng noùi: – Laõo thaân oâm Nhaïc töôùng coâng treân tay thaät kyõ, laøm sao bò ngöôøi baét... Thaân Phi Quyønh noùi: – Ta khoâng bieát cho neân ta môùi hoûi ngöôi! Hoà ñaïi nöông coøn kinh hoaûng noùi: – Laõo thaân ñaùng cheát, laõo thaân quaû thaät khoâng bieát tí gì, Vöøa roài chính laõo thaân coøn nghe tieåu thö noùi chuyeän vôùi thaùnh maãu, sau ñoù... AÙi, sau ñoù boãng ngöûi thaáy moät muøi höông thoaùng deã chòu, roài thaáy buoàn nguû... Ai, chaúng ngôø bò ngöôøi ta baét Nhaïc töôùng coâng ñi! Laõo thaân ñaùng cheát! Hoûa Linh Thaùnh Maãu chaúng hieåu nghó gì boãng cöôøi nhaït noùi: – Laõo thaân bieát! Döùt lôøi, ñoät nhieân caû ngöôøi nheï nhö thu dieäp löôùt nhanh tôùi tröôùc maët Huy Khaâm 582 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 583 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nghieâu caùch chöøng hai tröôïng, quaùt lôùn: – Huy Khaâm Nghieâu coù phaûi chính ngöôi ngaàm baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi khoâng? Huy Khaâm Nghieâu giaät mình thoaùi lui moät böôùc la leân: – Thaùnh maãu sao laïi noùi vaäy, boïn Huy moã taát caû ñeàu ôû ñaây, laøm sao laïi coù theå baét Nhaïc thieáu hieäp ñi ñöôïc? Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi nhaït noùi: – Neáu khoâng phaûi caùc ngöôi ngaàm cho ngöôøi ñi baét, thì coøn ai vaøo ñaây? Huy Hueä Quaân töùc giaän khoâng chòu noåi, chen vaøo noùi: – Roõ raøng caùc ngöôi baét ñi, coøn ñoå vaï cho ngöôøi khaùc! Hoûa Linh Thaùnh Maãu aùnh maét loä hung quang quay nhìn Huy Hueä Quaân gaèn gioïng: – Con nha ñaàu, ngöôi daùm noùi vôùi laõo thaân nhö vaäy ö? Huy Hueä Quaân noùi: – Taï sôï gì khoâng daùm? Hoûa Linh Thaùnh Maãu caát traøng cöôøi quaùi dò noùi: – Ngöôi thöû noùi laïi laàn nöõa, ta khoâng böûa ñoâi ngöôi ra thì chôù goïi ta laø thaùnh maãu! Huy phu nhaân lo cho con gaùi, lieàn tieán leân noùi: – Chuùc Linh Tieân, baø khoâng thaáy nhö vaäy laø yû lôùn hieáp nhoû sao? Ngöôøi khaùc thì sôï Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngöôi, nhöng ta thì chaúng coi ngöôi vaøo ñaâu! Hoûa Linh Thaùnh Maãu caøng cöôøi tôïn hôn: – Haéc haéc haéc... Toát laém! Roài quay ñaàu goïi lôùn: – Mang kieám laïi ñaây! Moät phuï nhaân öùng thanh daï moät tieáng, roài hai tay mang kieám daâng ñeán. Chuùc Xaûo Xaûo cuõng saán tôùi noùi: – Meï, ñeå con trò con nha ñaàu Huy Hueä Quaân naøy! Soaït, döùt lôøi thanh tröôøng kieám ñaõ thoaùt khoûi vo, saùng loaùng trong tay, chæa thaúng kieám vaøo ngöôøi Huy Hueä Quaân thaùch thöùc: – Nhanh ruùt kieám ra! Huy Hueä Quaân naøo chòu leùp veá, cöôøi nhaït noùi: – Ta chính ñang muoán lónh giaùo vaøi chieâu kieám phaùp cuûa Khoâng Ñoäng ñaây! Noùi xong cuõng lieàn ruùt ra moät thanh thieát kieám xæn ñen hoaønh ngang tröôùc ngöïc, 583 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 584 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long haát haøm noùi lôùn: – Môøi! Chuùc Xaûo Xaûo theùt leân: – Ngöôi caån thaän! Trong tieáng theùt, kieám trong tay loaùng leân moät ñöôøng ra chieâu taán coâng. Chæ thaáy Huy Hueä Quaân kieám khoaùt moät voøng bình thöôøng, nhöng Chuùc Xaûo Xaûo lieàn caûm thaáy moät luoàng haáp löïc töø kieám ñoái phöông khieán cho thanh tröôøng kieám trong tay coâ ta khoù ñieàu khieån, neáu luùc aáy khoâng caûnh giaùc kòp thì coù leõ kieám ñaõ vuoät khoûi tay, trong loøng giaät mình thaàm nghó: – Chaúng leõ thanh kieám trong tay haén laø thanh Haáp Kim kieám! Nghó roài lieàn thaâu kieám traùnh ñöôøng kieám cuûa ñoái phöông, roài linh hoaït thi trieån kieám phaùp cuûa Khoâng Ñoäng cöïc nhanh taán coâng aøo aït. Khoâng Ñoäng kieám phaùp laáy toác ñoä laøm sôû tröôøng, nhöng cuõng khoâng ngôø kieám phaùp cuûa Huy Hueä Quaân cuõng nhanh khoâng keùm, ñoàng thôøi laïi lôïi theá thanh baûo kieám Haáp Kim kieám trong tay neân deã daøng hoùa giaûi taát caû caùc chieâu kieám cuûa Chuùc Xaûo Xaûo, thaäm chí coøn coù phaàn chieám öu theá. Huy phu nhaân vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu nhaän thaáy aùi nöõ cuûa mình ñoäng thuû, ngöôøi naøo cuõng lo laéng cho con gaùi gaëp nguy, neân ngöøng tay laïi theo doõi, phoøng coù gì baát traéc seõ ra tay chi vieän. Trong nhaùy maét, boïn Huy Hueä Quaân vaø Chuùc Xaûo Xaûo ñaõ ñaáu vôùi nhau ba möôi chieâu, Chuùc Xaûo Xaûo nhaân coá kî thanh Haáp Kim Kieám treân tay ñoái phöông, cho neân khoâng daùm tröïc tieáp ngheânh chieâu, chi laáy kieám phaùp kyø aûo ñieâu luyeän kheùo leùo hoùa giaûi vaø thöøa cô taán coâng. Huy Hueä Quaân nhaân cuõng bieát uy danh cuûa Hoûa Ma Nöõ, chuyeân luyeän hoûa coâng, neân cuõng caån thaän ñeà phoøng ñoái phöông thöøa sô hôû xuaát ñoäc thuû, kieám ñaùnh ra töøng chieâu thaän troïng maø khoâng keùm phaàn nhanh nheïn. Chæ thaáy hai thaân hình nhoû nhaén quaán nhau nhö ñoâi hoà ñieäp, coù ñieàu kieám quang rôïp trôøi, kieám khí rít leân rôïn ngöôøi, roõ raøng hai vò coâ nöông naøy tình ñòch gaëp nhau khoâng ai chòu thua ai, neân ñaõ thi trieån heát tuyeät hoïc cuûa mình ñaáu trí maïng. Laïi noùi, Thaân Phi Quyønh loøng daï luùc naøy ñaõ ñeå heát ôû Nhaïc Tieåu Tuaán, neân caên baûn chaúng ñeå taâm ñeán chuyeän boïn hoï ñaáu trí maïng vôùi nhau. Naøng hoûi Hoà ñaïi nöông: – Hoà ma ma, thaät ra ngöôi coù nhìn thaáy ngöôøi naøo baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi khoâng? Hoà ñaïi nöông luùng tuùng noùi: – Chuyeän naøy laõo thaân khoâng daùm ñoaïn ngoân... Thaân Phi Quyønh noùi: 584 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 585 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – AÙi, ngöôi cöù noùi thaúng ra ñi, ta ñang noân noùng muoán cheát ñaây! – Nhò tieåu thö, thöû nghó xem, song phöông ñeán ñaây ñeàu muoán baét Nhaïc thieáu hieäp ñi, ñuùng khoâng? – Ñuùng, nhöng sao khoâng noùi thaúng ra maø coøn laáp löûng vaäy chöù? Hoà ñaïi nöông thoaùng moät nuï cöôøi khoù hieåu roài noùi tieáp: – Hoaøi Döông phaùi töø Hoaøi Döông tam hieäp cho ñeán Huy phu nhaân vaø caû Huy Hueä Quaân ñeàu ôû ñaây, coi nhö cao thuû ñaày ñuû taïi hieän tröôøng... Baø ta laïi boû löûng caâu noùi, nhöng chöøng aáy cuõng ñuû khieán cho Thaân Phi Quyønh hieåu ra. Hoaøi Döông phaùi toaøn boä cao thuû ñeàu coù maët ôû ñaây, coøn Khoâng Ñoäng phaùi thì cao thuû nhieàu nhö vaân taäp maây vuï, moät soá ngöôøi ôû ñaây, ñöông nhieân cao thuû khoâng phaûi coù maët ôû ñaây taát caû. Hay noùi caùch khaùc, neáu moät trong hai phaùi ngaàm sai cao thuû leùn baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi thì chæ coù Khoâng Ñoäng laø coù khaû naêng nhaát? Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu noùi: – Ta hieåu! Döùt lôøi, naøng nhaûy xuoáng xe böôùc tôùi tröôùc maët Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïnh gioïng goïi: – Thaùnh maãu! Baø... Naøng chæ môùi noùi ñöôïc maáy tieáng, boãng traän ñaáu cuûa Huy Hueä Quaân vaø Chuùc Xaûo Xaûo coù dieãn bieán lôùn. Nguyeân laø luùc naøy caû hai ñaáu ñeán hoài kòch lieät, thaáy caû hai ngöôi traùn ñaãm moà hoâi, Huy Hueä Quaân nhaân moät chieâu ñaéc thuû, thanh Haáp Kim kieám trong tay keùo daït tröôøng kieám cuûa Chuùc Xaûo Xaûo ra ngoaøi, khieán ñoái phöông ñeå hôû söôøn beân phaûi. Naøng khoâng boû lôõ cô hoäi, chæ xoay coå tay moät caùi, muõi kieám nhanh nhö maõnh xaø ñieåm vaøo huyeät kyø moân döôùi ngöïc phaûi Chuùc Xaûo Xaûo. Chuùc Xaûo Xaûo khi thanh tröôøng kieám bò thanh Haáp Kim kieám haáp löïc keùo ra ngoaøi ñeå hôû söôøn, roài thaáy muõi kieám ñoái phöông löôùt tôùi cöïc nhanh, hoaûng hoát chaúng nghó gì nöõa, tung chaân nhaûy thoaùi lui theo phaûn xaï cuûa baûn naêng. Coâ ta voán tính tình hung haêng hieáu thaéng, moät chieâu naøy roõ raøng laø ñaõ thua, naøo chòu ñeå yeân. Neân khi vöøa nhaûy thoaùi ngöôøi, thì tay traùi vung manh moät caùi, ba ngoïn Hoûa long tieâu bay veøo tôùi ngöôøi Huy Hueä Quaân. Huy phu nhaân chaán ñoäng la leân: – Hueä nhi, caån thaän! Thöïc teá thì khoâng caàn baø phaûi goïi, Huy Hueä Quaân ñaõ kòp nhaän ra ñoái phöông duøng aùm khí, kieám ñang löôùt tôùi thuaän ñaø lieàn khoaùt moät ñöôøng cheïn kín tröôùc ngöôøi. “Coong, coong, coong” lieân ba tieáng khoâ khan vang leân, ba ngoïn phi tieâu ñeàu bò 585 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 586 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long dính chaët treân thaân kieám. Huy Hueä Quaân vöøa töùc vöøa möøng, vì chính thanh Haáp Kim kieám ñaõ phaùt huy choã kyø dieäu cuûa noù, roài thuaän ra ruõ maïnh moät caùi, ba ngoïn phi tieâu bay vuø vuø vaøo ñaùm coû beân ñöôøng. Chaúng ngôø, choã ñaùm coû ba ngoïn phi tieâu rôi xuoáng phuïc chaùy buøng leân, ñeán ñaát ôû ñoù cuõng bò bieán maøu, naøng giaät thoùt mình thaàm nghó: – Hoûa khí cuûa con ma nöõ naøy thaät lôïi haïi! Hoûa Linh Thaùnh Maãu thaáy aùi nöõ mình bò thua, lieàn laïnh gioïng goïi: – Xaûo nhi, traùnh ra! Vöøa luùc aáy thì Thaân Phi Quyønh laïi goïi: – Thaùnh maãu! Khoâng rieâng gì Hoûa Linh Thaùnh Maãu, maø moïi ngöôøi nghe tieáng goïi saéc laïnh cuûa Thaân Phi Quyønh thì ñeàu ñöa maét nhìn, chæ thaáy maét naøng laïnh nhö thieát, ñoâi maét röïc löûa töï nhieân phaùt sinh ñeán khieáp sôï, ñeán Hoûa Linh Thaùnh Maãu cuõng nhaän ra ñieàu khaùc thöôøng trong ñoâi maét aáy, dòu gioïng hoûi: – Thaân coâ nöông coù chuyeän gì? – Vaõn boái coù chuyeän muoán noùi vôùi thaùnh maãu! – Noùi ñi! Theo suy ñoaùn cuûa vaõn boái, thì chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán bò cöôùp treân xe, khoâng phaûi do ngöôi Hoaøi Döông phaùi laøm. Hoûa Linh Thaùnh Maãu khöïng caû ngöôøi hoûi laïi: – Noùi vaäy nghóa laø sao? Thaân Phi Quyønh gioïng vaãn laïnh baêng: – Hoaøi Döông phaùi tuy ñeä töû phaân boá khaép nôi Ñaïi Giang Nam Baéc, theá nhöng cao thuû thònh danh Hoaøi Döông Tam Hieäp vaø caû Huy phu nhaân ñeàu coù maët taïi tröôøng. Trong xe vaõn boái coù Hoà ñaïi nöông khoâng phaûi laø ngöôøi taàm thöôøng, vaäy maø bò ngöôøi ñieåm huyeät chaúng hay bieát gì, chæ sôï nhöõng tay ñeä töû coøn laïi cuûa Hoaøi Döông phaùi khoâng coù khaû naêng laøm chuyeän naøy! Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe noùi ñeán ñoù thì saïm maët, quay ngoaét ngöôøi laïi hoûi: – Noùi vaäy ngöôi cho raèng ai ñaõ laøm chuyeän naøy? Thaân Phi Quyønh ñöa maét queùt nhìn toaøn tröôøng moät voøng roài noùi: – Thaùnh maãu thaät söï muoán vaõn boái noùi thaúng ra ö? – Ngöôi noùi thaúng ra ñi, hay laø ngöôi cho raèng laõo thaân ñaõ phaùi ngöôøi ngaàm laøm chuyeän naøy? Thaân Phi Quyønh nheách meùp cöôøi: 586 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 587 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thaùnh maãu nghó vaõn boái noùi khoâng ñuùng sao? Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñöông nhieân ñaõ hieåu ra taâm yù cuûa naøng, cöôøi khan moät tieáng noùi: – Ñaèng naøo thì ngöôi cuõng phaûi noùi cho roõ ñieàu naøy! – Muoán haï thuû khoáng cheá Hoà ñaïi nöông maø khoâng chuùt hay bieát, ngöôøi naøy caàn phaûi ñuû noäi coâng thaâm haäu thi trieån caùch khoâng ñieåm chæ, maø chí thieåu cuõng phaûi caùch ngoaøi möôi boä. Hoûa Linh Thaùnh Maãu höø moät tieáng nhöng vaãn khoâng noùi gì. Thaân Phi Quyønh noùi tieáp: – Tuy vaäy, khoáng cheá Hoà ñaïi nöông ñaõ khoù, maø muoán ñöa ñöôïc Nhaïc Tieåu Tuaán ra theo höôùng sau chaúng ai hay bieát, thì caøng khoù hôn. Ngöôøi naøy neáu khoâng thuoäc haøng cao thuû thöôïng thaëng, thì khoâng laøm noåi. Huyeàn Linh Taåu vaãn höø moät tieáng roài im laëng. – Do ñoù vaõn boái caûm thaáy... Hoûa Linh Thaùnh Maãu baây giôø môùi laïnh gioïng noùi: – Ngöôi ngaïi gì khoâng noùi thaúng ra ñi? – Döôùi tay thaùnh maãu, cao thuû kyø nhaân dò só nhö vaân taäp... Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi gaèn khuùc khuùc maáy tieáng nghe thaät quaùi dò roài tieáp: – Ñaõ quaù roõ, ngöôi cho raèng ñoù chính ngöôøi cuûa laõo thaân laøm chuyeän naøy! – Vaõn boái chính nghó nhö vaäy! – Haûo, vaäy giôø ngöôi ñònh theá naøo! Quaû khoâng hoå theïn laø moät ñaïi ma ñaàu trong voõ laâm, Hoûa Linh Thaùnh Maãu chaúng caàn bieän baïch choái caõi, maø laïi coøn thaùch thöùc ñoái phöông. Huy Hueä Quaân nghe vaäy lieàn chen vaøo reù gioïng noùi: – AÙi da, quaû nhieân ñuùng ngöôi laø ngöôøi ñaõ baét Nhaïc töôùng coâng! Chuùc Xaûo Xaûo ngöôïc laïi möøng thaàm trong loøng, nghó neáu chuyeän naøy laø thaät thì quaù hay, choáng naïnh haát haøm hoûi: – Thì ngöôi laøm gì naøo? Thaân Phi Quyønh khoâng ñeå taâm ñeán boïn hoï, chæ nhìn chaâm vaøo maët thaùnh maãu laïnh gioïng noùi: – Thaùnh maãu cho ngöôøi baét Nhaïc Tieåu Tuaán ñi laø coù duïng yù gì? Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi ñeán caû maùi toùc traéng xoùa bay tung leân: – Haéc haéc haéc... Chuyeän cuûa laõo thaân, haù caàn ngöôi xía vaøo? Thaân Phi Quyønh maët tím laïi: 587 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 588 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thaùnh maãu cöôùp ngöôøi ngay trong xe cuûa vaõn boái, vaõn boái ñöông nhieân khoâng khi naøo thuùc thuû ñöùng nhìn! Chuùc Xaûo Xaûo tuy vaãn coøn baùn tin baùn nghi quay ñaàu hoûi: – Meï, Nhaïc Tieåu Tuaán... Hoûa Linh Thaùnh Maãu tröøng maét: – Ngöôi chôù laém moàm! Chuùc Xaûo Xaûo xìu maët im thin thít. Thaân Phi Quyønh noùi: – Thaùnh maãu ñaõ bieát Nhaïc Tieåu Tuaán laø nghóa ñeä cuûa vaõn boái! Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi noùi nghe thaät deã, ta leõ naøo ñaõ phaùi ngöôøi ngaàm baét Nhaïc Tieåu Tuaán trong xe ngöôi, roài laïi traû cho ngöôi, thaät nöïc cöôøi? Thaân Phi Quyønh maét caøng luùc caøng laïnh, ñanh gioïng hoûi: – Thaùnh maãu nhaát ñònh khoâng traû ngöôøi? – Chaúng sai! Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu laïnh gioïng: – Haûo, chuyeän ñaõ do thaùnh maãu gaây neân, neáu maát hoøa khí hai nhaø, thì chôù baét toäi vaõn boái! Xoeït moät tieáng, naøng ñaõ ruùt phaét thanh tröôøng kieám, chaúng chuùt khaùch khí, chæa thaúng vaøo ngöôøi thaùnh maãu ñanh gioïng: – Thaùnh maãu nhanh ruùt kieám! Hoûa Linh Thaùnh Maãu töùc ñuøng ñuøng, maët taùi xanh nhö ñoàng, cöôøi leân haéc haéc: – Con tieåu nha ñaàu to gan, ñaùm ñoäng kieám vôùi laõo thaân ö? – Ñaây chæ vì thaùnh maãu quaù böùc eùp ngöôøi ta! Döùt lôøi, ñoät nhieân coù tieáng löôùt gioù aøo aøo, moïi ngöôøi ñeàu quay nhìn thì thaáy boùng boán nöõ nhaân löôùt tôùi. Thaân Phi Quyønh ñaõ nhaän ra ngay chính laø boïn Xuaân Phong, Haï Vuõ, Thu Söông, Ñoâng Tuyeát, baát giaùc naøng hôi ngôù ngöôøi ngaïc nhieân hoûi: – Caùc ngöôi theo ñeán ñaây laøm gì? Boïn Xuaân Phong coù leõ chaïy suoát ñeâm khoâng nghæ, vöøa tôùi nôi coøn thôû hoån heån noùi: – Nhò tieåu thö... Chæ goïi döôïc maáy tieáng, roài laïi ñöùng thôû, nhaát thôøi chöa theå noùi ra hôi. 588 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 589 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh nhíu maøy hoûi: – Thaät ra laø coù chuyeän gì? Xuaân Phong tieán leân gheù saùt tai naøng thì thaàm maáy caâu. Thaân Phi Quyønh laïi noùi nhoû: – Laõo ta noùi laø thaày boùi aø? Xuaân Phong gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng! – Laõo ta coù noùi danh tính laø gì khoâng? Xuaân Phong laéc ñaàu. Thaân Phi Quyønh cöïc kyø thoâng minh, naøng hieåu ra ngay ngöôøi naøy nhaát ñònh laø Kim Thieát Khaåu, laõo ñaõ ñuoåi theo ñeán ñaây maø khoâng ra maët, nhö vaäy laø laõo ñaõ ngaàm mang Nhaïc Tieåu Tuaán ñi roài. Laõo ñaõ töï tin laø coù theå trò thöông cho Nhaïc Tieåu Tuaán, nhaát ñònh laø noùi khoâng ngoa, nhöng chuyeän naøy khoâng theå noùi ra cho boïn ngöôøi kia bieát ñöôïc. Vì boïn hoï chæ caàn bieát Kim Thieát Khaåu mang chaøng ñi, thì khoâng khi naøo chòu boù tay maø chaúng truy luøng. Kim Thieát Khaåu coù leõ cuõng chæ ñöa chaøng ñeán moät nôi gaàn ñaây ñeå trò thöông, trong luùc trò thöông tuyeät ñoái khoâng theå ñeå coù ngöôøi ñeán quaáy nhieãu. Trong ñaàu nghó nhanh roài daën doø boïn Xuaân Phong: – Caùc ngöôi taïm thôøi lui ra. Boïn Xuaân Phong boán ngöôøi daï moät tieáng roài ñöùng lui beân caïnh xe. Laïc Ban Ñình thaân phaän Höõu hoä phaùp, luùc aáy cuõng gheù beân ngöôøi thaùnh maãu noùi: – Thaùnh maãu xin bôùt giaän, thuoäc haï coù lôøi muoán noùi: – Ngöôi noùi nhanh ñi! – Tuyeát Sôn, Khoâng Ñoäng hai phaùi bình ñaúng hôïp taùc, neáu gaây maát hoøa khí taát aûnh höôûng ñeán ñaïi söï, vaû laïi chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán... Thaùnh maãu phaùt tay caét ngang: – Khoâng caàn noùi, ñöông sô luùc ba chò em chuùng xuoáng nuùi, Laõo Thaàn Tieân ñaõ noùi theá naøo? Boïn chuùng voán phoái hôïp vôùi Khoâng Ñoäng phaùi haønh ñoäng, ba con nha ñaàu naøy taát nhieân chòu söï chæ ñaïo cuûa laõo thaân, vaäy maø con nha ñaàu naøy chæ vì chuyeän tieåu töû hoï Nhaïc maø daùm to gan trôû maët vôùi laõo thaân, laõo thaân neáu khoâng daïy cho noù moät baøi hoïc haù coøn ra gì. Noùi roài ñöa aùnh maét saéc laïnh nhìn Thaân Phi Quyønh lôùn tieáng noùi: – Thaân nha ñaàu, laõo thaân chôø ngöôi xuaát chieâu ñaáy! Ñoät nhieân luùc aáy boãng nghe boäp boäp, roõ raøng coù tieáng böôùc chaân ngöôøi töø xa 589 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 590 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long voïng laïi, moïi ngöôøi ñeàu baát giaùc quay ñaàu nhìn. Treân ñöôøng caùi, moät laõo nhaân thaáp nhoû, töôùng maïo xaáu xí ñang ñi laïi, chính laø Kim Thieát Khaåu. Caû boïn ngöôøi duy nhaát chæ moät mình Thaân Phi Quyønh nhaän ra laõo ta, naøng ban ñaàu thì möøng, nhöng roài chôït giaät mình nghó: – Sao laõo ta laïi chaäm hôn boïn Xuaân Phong? AÙi, chaúng leõ Tuaán ñeä khoâng phaûi do laõo ta mang ñi sao? Nguy roài! Chæ vöøa nghó theá, boãng nhieân beân tai coù tieáng ngöôøi cöïc nhoû loït vaøo: – Tieåu coâ nöông, laõo huû ñuoåi theo coâ nöông ñeán hoäc caû côm, neáu chaäm moät böôùc thì coù leõ laõo ñeä cuûa ta tính maïng khoâng coøn. Coâ nöông khoâng tìm laõo huû baøn baïc, laïi mang Nhaïc laõo ñeä ñeán tìm boïn Thaát Coâng, Baùt Coâng nhôø ñaõ thoâng kinh maïch? Phaûi bieát Nhaïc laõo ñeä voán luyeän qua Nghòch Maïch Huyeàn Coâng, khí huyeát voán nghòch haønh nhö vaäy, giôø duøng chaân khí eùp noù chuyeån thuaän haønh, laøm sao noù chòu noåi chöù? Theá nhöng hieän taïi thì coâ nöông coù theå yeân taâm... Roõ raøng chính laø gioïng cuûa Kim Thieát Khaåu duøng thieân lyù truyeàn aâm nhaäp maät noùi beân tai naøng haøm yù traùch moùc. Thaân Phi Quyønh giaät thoùt ngöôøi, naøng thöïc khoâng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán luyeän qua Nghòch Maïch Huyeàn Coâng cho neân môùi tìm caùch ñaû thoâng cho khí huyeát cuûa chaøng thuaän haønh trôû laïi. Chaúng ngôø laøm theá laïi laø haïi chaøng, may maø trong luùc Thaát Coâng, Baùt Coâng coøn ñang ñaû thoâng kinh maïch cho chaøng, thì bò ngöôøi khaùc ngaàm aùm toaùn maø cheát, neáu khoâng chaúng bieát coøn nguy haïi cho chaøng ñeán chöøng naøo? Trôøi...! Tuy nhieân, caâu cuoái cuøng Kim Thieát Khaåu baûo naøng giôø thì yeân taâm, tuy khoâng noùi roõ chaøng ñaõ theá naøo, nhöng nhaát ñònh Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ ñöôïc laõo ñöa ñeán moät nôi naøo ñoù ñeå trò thöông, baùt giaùc loøng möøng khoân taû, nhöng coá khoâng ñeå loä ra maët. Xuaân Phong luùc naøy cuõng ñaõ nhaän ra laõo giaø naøy, lieàn chaïy ñeán beân ngöôøi naøng noùi nhanh: – Chính laø ngöôøi naøy.... Thaân Phi Quyønh ñaùnh maét noùi nhanh: – Ngöôi lui ra! Xuaân Phong khoâng daùm hoù heù, voäi trôû laïi nguyeân vò. Luùc naøy Kim Thieát Khaåu töøng böôùc laïch baïch ñeán tröôùc maët Thaân Phi Quyønh vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu, laõo laøm nhö khoâng ñeå maét ñeán Thaân Phi Quyønh, chæ chaép tay xaù daøi Hoûa Linh Thaùnh Maãu, cöôøi noùi: – Laõo ñaïi nöông ñaây haún laø nhaân vaät coù teân trong baûng Phong Thaàn – Hoûa Linh Thaùnh Maãu? Tieåu laõo xin coù leã moïn ra maét! 590 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 591 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoûa Linh Thaùnh Maãu töøng ngao du khaép nguû hoà töù haûi, gaëp qua khoâng bieát bao nhieâu kyø nhaân dò só, theá nhöng chöa töøng gaëp moät laõo ñaàu naøo laïi xaáu xí thaäm teä nhö con ngöôøi naøy, ñaõ vaäy töø ngöôøi laõo laïi xoâng ra moät muøi chua khoù chòu, khieán baø caûm thaáy tôûm lôïm. Ñaõ vaäy nghe laõo ta baûo mình coù teân trong baûng Phong Thaàn thì baø töùc giaän nhöôùng maøy gaèn hoûi: – Ngöôi laø ai? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi ñaùp: – Tieåu laõo laø Kim Thieát Khaåu chuyeân ngheà xem töôùng, khoâng truùng khoâng laáy tieàn. Thöïc ra tieåu laõo teân laø Phuùc Caên, teân naøy voán luùc tieåu laõo loït loøng meï, coù moät vò thaàn tieân ñi ngang qua nhìn thaáy chæ tay baûo “Tieåu haøi naøy laø caùi goác phuùc laønh” cho neân môùi ñaët cho caùi teân laø Phuùc Caên. AÙi... Chaúng ngôø töôùng maïo tieåu laõo xaáu xí, ñi ñaâu cuõng chæ thaáy ngöôøi ta ñoå hoïa, cho neân môùi khoâng daùm duøng caùi teân naøy haønh taåu giang hoà kieám côm, môùi duøng ñeán caùi teân Kim Thieát Khaåu. Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe laõo noùi laûi nhaûi ñeán vung caû boït meùp thì gaét leân: – Ngöôi khoâng caàn laûi nhaûi nhieàu... – Vaâng, vaâng... Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu ñaùp lia lòa, laïi noùi: – Theá nhöng... Tieåu laõo khoâng theå khoâng noùi... Moät trong boán trung nieân phuï nhaân ñöùng beân caïnh Hoûa Linh Thaùnh Maãu gaét leân: – Ngöôi coù gì noùi nhanh roài xeùo khoûi ñaây? Kim Thieát Khaåu khuùm nuùm ngöôøi ra veû sôï seät noùi: – Vò... Ñaïi taåu naøy... Sao... Neân bieát, caû boán vò phu nhaân haàu beân caïnh Hoûa Linh Thaùnh Maãu nguyeân chöa ai töøng laäp gia thaát, vaäy maø bò goïi baèng hai tieáng Ñaïi taåu, nghóa laø ñaøn baø ñaõ laäp gia ñình, töï nhieân phaùt hoûa, giaän döõ theùt lôùn: – Laõo thoái moàm naøy, ngöôi muoán cheát! – Khoâng, khoâng tieåu laõo khoâng muoán cheát! Vöøa noùi laõo vöøa xua tay, ñoàng thôøi ngöôøi thoaùi lui moät böôùc daøi keâu leân: – Hoûa... thaùnh maãu, nguõ haønh coù “Kim, thuûy, moäc, hoûa, thoå”, tieåu laõo vaø thaùnh maãu moät ngöôøi chieám moät haønh, chaúng phaûi laø ngöôøi ngoaøi, cho neân tieåu laõo môùi nguyeän chuyeån ñeán thaùnh maãu moät tin... Laõo khoâng goïi laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu maø chæ goïi Hoûa... thaùnh maãu thì ra coá tình nhö vaäy, haøm yù ñoái phöông laø Hoûa, laõo laø Kim, moãi ngöôøi chieám moät haønh trong nguõ haønh, ñöông nhieân coù baø con hoï haøng vôùi nhau! 591 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 592 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh khoâng bieát laõo ta laøm vaäy coù taâm yù gì, nhöng chæ nghe laõo gieãu maáy caâu aáy thì khoâng nhòn ñöôïc cuõng baät cöôøi. Trung nieân phu nhaân thaáy laõo noùi naêng lung tung thì töùc giaän chæ tay quaùt: – Laõo cheát tieät, ngöôi... Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngöôïc laïi nghe noùi laø mang tin ñeán cho baø, thì phaùt tay caûn trung nieân phuï nhaân laïi, ñöa maét hoûi: – Ai nhôø ngöôi mang tin ñeán? – AÙi da? Tieåu laõo cuõng khoâng bieát... Vöøa noùi laõo vöøa chæ lui phía sau xa, noùi tieáp: – Tieåu laõo saùng naøy ñang xem boùi ôû ngoaøi kia, ñoät nhieân coù moät tía giaø ñi ñeán, tieåu laõo hoûi tía giaø muoán xem boùi sao? Tía giaø laéc ñaàu baûo khoâng muoán xem boùi, roài moùc ra moät xaâu tieàn ñöa cho tieåu laõo... Noùi ñeán ñoù, laõo quaû nhieân moùc töø trong chieác tuùi aùo baån thæu moät xaâu tieàn laéc ñung ñöa treân ngoùn tay, nhuùn vai noùi tieáp: – Thaät laø buoàn nguû gaëp chieáu manh! Tieåu laõo suoát caû ngaøy hoâm qua khoâng kieám ñöôïc moät xu, chaúng ngôø laõo tía kia ñöa cho xaâu tieàn, baûo laø chæ caàn giuùp laõo ta chuyeån moät lôøi ñeán Hoûa... thaùnh maãu raèng... Hoûa Linh Thaùnh Maãu thaáy laõo noùi voøng vo maõi vaãn khoâng xong moät caâu, gaèn gioïng: – Coù gì thì noùi nhanh! – Vaâng, vaâng... Laõo tía baûo tieåu laõo chuyeån lôøi raèng “Ta laø Trôøi, Hoûa... thaùnh maãu laø ngöôøi trong baûng Phong Thaàn, voán cheát ñaõ maáy nghìn naêm, sao giôø coøn xuaát hieän treân traàn gian”... Trung nieân phuï nhaân gaàm leân: – Laõo cheát tieät ngöôi ñaõ ôû tröôùc maët thaùnh maãu coøn daùm buoâng lôøi voâ leã! Döùt lôøi ñònh saán tôùi, nhöng Hoûa Linh Thaùnh Maãu caûn laïi noùi: – Cöù ñeå haén noùi heát! Kim Thieát Khaåu noùi tieáp: – Tieåu laõo hoûi: “Tìm Hoûa Linh Thaùnh Maãu ôû ñaâu, laõo tía baûo chæ caàn thaáy moät laõo baø toùc baïc nhö cöôùc, töôùng maïo nhö hung thaàn, ngoài kieäu hoa coù boán vò ñaïi taåu aùo xanh gaùnh, thì chính laø ñoù”. Hoûa Linh Thaùnh Maãu neùn giaän trong loøng hoûi: – Ngöôi coù bieát tính danh laõo giaø kia khoâng? – Khoâng! – Vaäy thì ngöôi taû xem voùc daùng laõo giaø kia theá naøo cho ta nghe? 592 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 593 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu chau maøy nghó laïi roài noùi: – Laõo giaø chöøng saùu baûy möôi tuoåi, thaân vaän aùo da maøu coå ñoàng nhö ñaõ leân nöôùc, choøm raâu sôn döông löa thöa traéng nhö cöôùc, Thieân Ñình nhoâ cao, töôùng maïo xem ra raát toát, haún phaûi con ñaøn chaùu ñoáng. AØ... Caëp loâng maøy tuy traéng baïch, nhöng raát raäm, coù leõ thôøi treû töøng laø moät vò quan gia, neáu tieåu laõo nhìn töôùng ngöôøi naøy khoâng nhaàm thì... Hoûa Linh Thaùnh Maãu xua tay caét ngang: – Thoâi, khoâng caàn noùi, vaäy laõo ta coøn noùi gì nöõa khoâng? – Coøn coøn... – Noùi gì? Kim Thieát Khaåu nhíu maøy coá nhôù, laáp baáp trong mieäng: – Coøn hai caâu nöõa... Nhöng vöøa roài cöù maõi noùi lung tung, tieåu laõo.. queân maát, nhaát thôøi chöa nhôù... Trung nieân phuï nhaân laïi theùt leân: – Laõo giaø ngoan coá, ngöôi thöïc muoán cheát! Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïnh gioïng noùi: – Chaúng leõ chæ coù hai caâu maø ngöôi cuõng khoâng nhôù noåi? Kim Thieát Khaåu ñöa tay gaõi ñaàu noùi: – Hai caâu ñoù, tieåu laõo.... AÙi, sao hoài naøy laåm caåm choùng queân... AØ, thì ra tieåu laõo naêm nay cuõng saép luïc tuaàn, thaûo naøo... choùng queân... Noùi ñeán ñoù boãng laõo voã tay ñeùt moät tieáng vaøo moâng mình la leân: – AØ, nhôù roài... Nhôù roài... Laõo tía baûo chuyeån lôøi tôùi thaùnh maãu theâm hai caâu raèng “Nghieät chöôùng voâ bieân, hoài ñaàu thò ngaïn”... Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe theâm caâu naøy thì giaän taùi maët gaàm leân: – Saát phu to gan, ngöôi daùm giôõn maët vôùi laõo thaân! Döùt lôøi phoùng tay xuaát moät chöôûng. Hai ngöôøi cöï ly raát gaàn, Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïi neùn côn phaãn noä töø ñaàu ñeán giôø môùi truùt heát vaøo moät chöôûng naøy, ñöông nhieân khoâng theå nheï chuùt naøo, caên baûn Kim Thieát Khaåu chæ sôï muoán traùnh cuõng khoâng ñöôïc. Chæ nghe bình moät tieáng, caû ngöôøi Kim Thieát Khaåu voán gaày oám tong teo, nhaän ñuû cuù chöôûng ñaày phaãn noä naøy thì vaêng leân cao coù ñeán hai tröôïng bay ngöôïc lui sau nhö chieác laù rôøi caønh rôi ñaùnh aàm leân treân neàn ñaù, chæ e khoâng cheát cuõng troïng thöông. oOo 593 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2