Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 44

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 44', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 44

 1. 594 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Boán TRONG HOÏA GAËP PHUÙC T oaøn tröôøng moïi ngöôøi ñeàu thaáy roõ laõo laõnh troïn moät chöôûng cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu vaêng ngöôïc ra ngoaøi xa xem ra khoâng cheát cuõng troïng thöông. Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy khoâng khoûi lo laéng nhöng chôït kìm laïi khoâng ñeå loä ra maët. Chaúng ai ngôø raèng Kim Thieát Khaåu ngöôøi loän treân ñaát theâm maáy voøng roài loàm coàm ñöùng leân phuûi buïi ñaát treân ngöôøi maët maøy nhaên nhoù nhö bò ñau. Chính ñuùng luùc naøy Huy Khaâm Nghieâu boãng nghe coù tieáng ngöôøi noùi nhoû beân tai: – Ñaïi hoäi treân Tròch Baùt Thieàn Vieän moàng taùm thaùng möôøi hai saép ñeán caùc ngöôi sao khoâng nhanh veà thöông löôïng tính keá ñoái phoù maø coøn ñöùng ngaây ngöôøi ra ñoù? Huy Khaâm Nghieâu ngôù ngöôøi khoâng bieát ai ñaõ duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi laõo ñöa maét nhìn quanh. Luùc naøy ñaõ thaáy Kim Thieát Khaåu laïch baïch ñi tôùi xua tay noùi: – Hoûa... Thaùnh maãu baø thaät khoâng bieát ñaïo lyù, tieåu laõo chæ vì xaâu tieàn naøy ñoä nhaät qua ngaøy neân môùi giuùp ngöôøi ta mang tin ñeán ñaây baø nghe khoâng loït tai thì cuõng khoâng neân ñoå heát giaän leân ñaàu tieåu laõo. Tieåu laõo may maø chòu noåi baèng khoâng tieåu meänh naøy chaúng phaûi oâ hoâ ai tai... Ñeán laàn naøy thì toaøn tröôøng ñeàu kinh ngaïc chaán ñoäng, ñöông nhieân ngoaøi Thaân Phi Quyønh ra thì khoâng ai bieát tí gì veà laõo giaø quaùi dò naøy. Roõ raøng moät chöôûng cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu chaúng nheï chuùt naøo vaäy maø laõo ta chæ vaêng treân ñaát laên loän vaøi voøng roài ñöùng tôï hoà nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra! Thöû hoûi trong soá cao thuû boïn hoï coù ai daùm chòu noåi moät chöôûng cuûa baø ta nhö vaäy khoâng? Ngöôøi caøng chaán ñoäng hôn caû laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu baø khoâng theå ngôø raèng moät laõo giaø xem khoâng ra ngöôøi naøy ngöôïc laïi chòu noåi moät chöôûng phaûi ñeán baûy thaønh coâng löïc cuûa baø khoâng noùi thì baø cuõng bieát ñaây laø moät kyø nhaân thaân taøng baát loä chöù chaúng nghi! Höõu hoä phaùp Laïc Ban Ñình laø tay giang hoà kinh nghieäm phong phuù ñöông nhieân cuõng nhaän ra cao nhaân baát loä töôùng lieàn böôùc leân chaép tay xaù daøi cöôøi noùi: – Khoâng ngôø caùc haï laïi laø cao nhaân thaân taøng baát loä thaân thuû baát phaøm khoâng bieát laø baèng höõu phöông naøo laïi tìm ñeán vaán toäi Khoâng Ñoäng ít ra cuõng phaûi coù moät caùi danh chöù? 594 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 595 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – OÀ caâu naøy cuûa laõo quaûn gia khieán tieåu laõo chaúng hieåu aát giaùp gì. Vöøa noùi laõo vöøa huùng hieáng ñoâi maét ti hí nhìn quanh Laïc Ban Ñình moät caùi oâm quyeàn vaùi daøi noùi tieáp: – E raèng laõo quaûn gia nhìn nhaàm roài, tieåu laõo laøm ngheà xem töôùng qua ngaøy chæ vì moät xaâu tieàn maø mang tin ñeán coù ñaâu daùm laø cao nhaân baát loä töôùng... Laïc Ban Ñình ñöôøng ñöôøng laø moät höõu hoä phaùp ñaïi danh phaùi khoâng Ñoäng vaäy maø bò laõo ta lieàn hai laàn goïi laõo quaûn gia nhaát ñònh laõo coù yù chöù khoâng phaûi nhaàm laãn baát giaùc töùc giaän theùt lôùn caét ngang: – Caâm mieäng laõo phu Laïc Ban Ñình ñöông nhaäm chöùc höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng caùc haï nhö chöa töøng thaáy qua thì chi ít cuõng phaûi nghe ngöôøi ta noùi qua Laïc moã chöù? Kim Thieát Khaåu ruùt coå so vai noùi: – Í noùi vaäy laõo ca khoâng phaûi laø tuøy tuøng theo haàu vò ñaïi thö naøy sao? Hoûa Linh Thaùnh Maãu hieåu ñaõ gaëp cao nhaân phaùt tay noùi: – Laïc Ban Ñình ngöôi lui ra! Laïc Ban Ñình daï moät tieáng thoaùi lui nhöng trong loøng aám öùc töùc giaän. Kim Thieát Khaåu nhìn maët Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì laøm ra veû sôï seät noùi: – Laõo ñaïi thö tieåu laõo ñem tin ñeán ñaây coi nhö ñaõ xong ôû ñaây... khoâng coøn vieäc cuûa tieåu laõo nöõa tieåu laõo xin kieáu! Noùi roài quay ngöôøi ñònh böôùc ñi. Ñuùng luùc laõo quay ngöôøi thì beân tai Thaân Phi Quyønh laïi nghe tieáng laõo truyeàn laïi: – ÔÛ ñaây cuõng khoâng coøn vieäc cuûa coâ nöông coøn khoâng ñi thì ñôïi ñeán chöøng naøo? Nhaïc laõo ñeä hieän ñang ôû trong Thaäp Nhò Lyù mieáu nhanh ñeán ñoù, ôû ñaây ñaõ coù tieåu laõo öùng phoù. Vöøa luùc aáy nghe Hoûa Linh Thaùnh Maãu quaùt lôùn: – Ñöùng laïi! Kim Thieát Khaåu thaàm hieåu ñoáái phöông khoâng khi naøo chòu ñeå cho mình ñi deã daøng, quay ñaàu ñöa tay xoa chieác muõi caø chua cöôøi heành heäch ñeå loä haøm raêng vaøng kheø hoûi: – Laõo ñaïi thö coøn sai baûo chuyeän gì aï? Thaân Phi Quyønh baây giôø ñöôïc Kim Thieát Khaåu duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi vaäy thì raát möøng voäi ngaàm ra hieäu cho boïn Xuaân Phong noùi: – Chuùng ta ñi! Boán aû nöõ tyø khoâng ai baûo ai nhö boán caùnh böôùm laùch nhanh leân xe Hoûa Linh 595 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 596 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaùnh Maãu quay ñaàu laïnh gioïng hoûi: – Thaân coâ nöông ñònh ñi sao? Thaân Phi Quyønh hôi nghieâng ngöôøi haønh leã ñaùp: – ÔÛ ñaây khoâng coøn vieäc cuûa vaõn boái,vaõn boái caùo töø! Noùi roài quay ñaàu chui nhanh vaøo xe. Hoûa Linh Thaùnh Maãu theùt lôùn: – Chaäm chaân! Kim Thieát Khaåu ñaõ nhaûy chaän ngang tröôùc maët baø ta cöôøi hì hì noùi: – Ñuùng ñuùng tieåu coâ nöông ôû ñaây khoâng coù vieäc cuûa coâ ñi ñi! Tieåu laõo seõ thay coâ nöông haàu tieáp vò laõo ñaïi thö naøy... Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng ngôø laõo daùm ra maët ñoái ñaàu vôùi mình baát giaùc hoûa giaän tam tröôïng gaàm leân: – Saát phu to gan ngöôi laø caùi thaù gì? Trong tieáng quaùt chæ thaáy naêm ngoùn tay nhö naêm moùc caâu tung tôùi moät chöôûng. Thaân Phi Quyønh bieát baûn lónh sieâu phaøm cuûa Kim Thieát Khaåu, Hoûa Linh Thaùnh Maãu quyeát khoâng laøm gì noåi laõo ta khi aáy leân xe thì giuïc Töû Kim Tieâu ra roi ñaùnh ngöïa chaïy ñi. Laïc Ban Ñình nhaân vì chöa bieát lai lòch cuûa Kim Thieát Khaåu theá naøo laïi khoâng ñöôïc leänh cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu cho neân khoâng daùm caûn ñöôøng maét taäp trung theo doõi traän ñaáu cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Huy Khaâm Nghieâu thaáy Thaân Phi Quyønh ñaõ boû ñi vöøa roài laïi nghe moät lôøi caûnh baùo tuy khoâng daùm ñoaùn chaéc laø ai nhöng cuõng nghi toaøn tröôøng duy nhaát chæ coù khaû naêng thì chính nhaân vaät Kim Thieát Khaåu naøy môùi noùi caâu ñoù luùc aáy cuõng nghó: – Ta ôû ñaây cuõng khoâng ñöôïc vieäc gì chaúng baèng nhanh veà lieân laïc vôùi Toáng minh chuû vaø caùc phaùi chuaån bò ñoái phoù vôùi ñaïi hoäi Tròch Baùt Thieàn Vieän thì hôn. Nghó roài laõo quay ñaàu noùi vôùi laõo ñaïi Hoaøi Nam Töû vaø laõo nhò Dòch Thanh Lan: – Chuùng ta cuõng ñi thoâi! Hoaøi Nam Töû vaø Dòch Thanh Lan cuõng ñaõ nhaän ra Kim Thieát Khaåu khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng maø xem ra coá tình ñoái ñaàu vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu tuy chöa bieát theá naøo nhöng chaéc chaén laø ñöùng cuøng phía vôùi mình beøn gaät ñaàu roài caû boïn luïc tuïc keùo ñi khoûi ñöông tröôøng. oOo Thaân Phi Quyønh baûo Töû Kim Tieâu ñaùnh xe tìm ñeán Thaäp Nhò Lyù mieáu. 596 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 597 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Töû Kim Tieâu vöøa ñaùnh xe vöøa hoûi ñöôøng, maõi ñeán tröa thì boïn hoï môùi ñeán ñöôïc chaân nuùi. Nhöng vì mieáu ôû löng chöøng nuùi tuy nuùi khoâng cao nhöng coã xe song maõ khoù ñöa caû ñoaøn ngöôøi leân ñeán nôi cho neân boïn hoï xuoáng ñi boä. Töông truyeàn raèng ôû ñaây coù moät long maïch long maïch naøy uyeån chuyeån khuùc chieát keùo daøi ñeán möôøi hai daëm ñeán ngay nôi hieän taïi laø Thaäp Nhò Lyù mieáu töøng moät thôøi höng thònh noåi tieáng coù ñieàu veà sau khoâng hieåu nguyeân nhaân naøo maø lu môø daàn treân voõ laâm. Thaäp Nhò Lyù mieáu laø teân ngöôøi ta quen goïi ñeå noùi ñeán caùi long maïch daøi möôøi hai daëm naøy kyø thöïc noù coù teân goïi laø Vónh Traán töï tieàn ñieän chính gian thôø Quan AÂm Boà Taùt hai beân taû höõu coøn thôø Quan Ñeá Thaùnh Quaân. Mieáu chia laøm ba daõy tieàn trung haäu döïa theo theá nuùi maø thieát laäp. Thaân Phi Quyønh daãn theo Hoà ñaïi nöông vaø boïn Xuaân Haï Thu Ñoâng boán ngöôøi leân nuùi. Töø chaân nuùi leân ñeán chuøa laø con ñöôøng laùt ñaù theo baäc caáp phaûi coù ñeán caû nghìn baäc ñaù nhö vaäy hình theá uyeån chuyeån troâng ñeïp maét hai beân coøn ñieåm xuyeát theâm nhöõng goác coå tuøng oaèn xuoáng theo thôøi gian thænh thoaûng baét gaëp nhöõng phieán ñaù daøi chính laø choã nghæ chaân cho du khaùch. Thaân Phi Quyønh ñöông nhieân khoâng loøng daï naøo ngaém caûnh naøng phoùng chaân chaïy nhö bay töøng böôùc naêm baäc ñaù moät chaúng maáy choác ñaõ thaáy ñeán tieàn moân. Moät vò hoøa thöôïng chöøng nhö chôø saün thaáy ñoaøn ngöôøi chaïy leân lieàn chaép tay hoûi ngay: – A Di Ñaø Phaät phaûi chaêng nöõ thí chuû hoï Thaân? Thaân Phi Quyønh hôi ngaïc nhieân nhöng gaät ñaàu ñaùp ngay: – Vaâng toâi laø Thaân Phi Quyønh ñaïi sö laøm sao laïi bieát? Hoøa thöôïng chaép tay tröôùc ngöïc cuùi ñaàu ñaùp: – Tieåu taêng phuïng meänh Phöông tröôïng cung haàu nöõ thí chuû ôû ñaây ñaõ laâu. Thaân Phi Quyønh nghe thì caøng ngaïc nhieân tôï hoà nhö laõo Phöông tröôïng ôû ñaây coù taøi tieân tri bieát tröôùc naøng seõ ñeán neân môùi cho vò tieåu taêng naøy chôø saün. – Ña taï ñaïi sö. Vaäy thì phieàn ñaïi sö daãn ñöôøng cho toâi vaøo yeát kieán Phöông tröôïng. Hoøa thöôïng cuùi thaáp ñaàu noùi: – Môøi nöõ thí chuû vaøo trong duøng traø nghæ chaân tieåu taêng seõ baùo vôùi Phöông tröôïng. – Ñaïi sö môøi! Vò hoøa thöôïng khoâng khaùch khí thi leã laàn nöõa roài quay ngöôøi ñi tröôùc daãn ñöôøng caû boïn Thaân Phi Quyønh ñöôïc daãn vaøo trong xuyeân qua moät vöôøn hoa caûnh roài theo moät loái cöûa hoâng vaøo saâu noäi vieân ñaây laø moät caên nhaø ba gian chính laø khaùch ñöôøng tieáp 597 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 598 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thieän nam tín nöõ. Vò hoøa thöôïng quay ngöôøi noùi: – Nöõ thí chuû xin chôø ôû ñaây! Thaân Phi Quyønh bieát quy luaät nhaäp töï khi aáy lieàn ngoài xuoáng treân moät chieác gheá caïnh baøn baùt böûu noùi vôùi Hoà ñaïi nöông: – Hoà ma ma cuõng ngoài xuoáng luoân ñi. Hoà ñaïi nöông an toïa xong lieàn thaáy moät vò tieåu sa di mang traø ñeán ñaët leân baøn cung kính môøi: – Nöõ thí chuû môøi duøng traø! Vò hoøa thöôïng vöøa roùt ñi ra ngoaøi trong nhaùy maét quay vaøo. Thaân Phi Quyønh lieàn nhoùm ngöôøi daäy noùi: – Ñaïi sö ñaõ baûo vôùi Phöông tröôïng chöù? Hoøa thöôïng cuùi ngöôøi thi leã ñaùp: – Hoäi baåm nöõ thí chuû Phöông tröôïng hieän taïi chính ñaùng haønh coâng nhaäp ñònh ñaønh phaûi phieàn nöõ thí chuû chôø moät luùc. Ngöôøi xuaát gia laáy haønh thieän nhaäp ñònh laøm phaùp moân tu taäp ñöông nhieân khoâng theå quaáy ñoäng. Thaân Phi Quyønh chaép tay hoûi: – Khoâng bieát laõo Phöông tröôïng bao giôø môùi xaû coâng? – Tieåu taêng khoâng roõ chæ nghe Phöông tröôïng daën laïi tieåu taêng haàu heát nöõ thí chuû ôû ñaây. – AØ laõo Phöông tröôïng nhö ñang haønh thieän nhaäp ñònh toâi cuõng khoâng daùm quaáy nhieãu coù ñieàu muoán hoûi thaêm ñaïi sö moät ngöôøi. – A Di Ñaø Phaät xin nöõ thí chuû cöù noùi? – Ñaïi sö coù bieát moät laõo nhaân goïi laø Kim Thieát Khaåu khoâng? Vò hoøa thöôïng cöôøi ñaùp: – Kim thí chuû saùng naøy coù ñeán tieåu taêng ñöông nhieân laø bieát. Thaân Phi Quyønh thaàm möøng nhö vaäy laø khoâng sai môùi hoûi tieáp: – Vöøa roài Kim Thieát Khaåu coù mang moät ngöôøi thanh nieân thuï thöông ñeán ñaây... Hoøa thöôïng khoâng ñôïi naøng hoûi heát caâu lieàn tieáp lôøi noùi: – Nöõ thí chuû muoán noùi ñeán Nhaïc thí chuû? Thaân Phi Quyønh voäi gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy ñaïi sö quen Nhaïc Tieåu Tuaán? 598 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 599 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Khoâng tieåu taêng chæ nghe noùi Nhaïc thí chuû laø sö ñeä cuûa Kim thí chuû neáu khoâng nhö theá thì khi naøo laõo Phöông tröôïng chòu chaáp nhaän trò thöông cho Nhaïc thí chuû!? – AØ... Nhaïc Tieåu Tuaán laø nghóa ñeä cuûa toâi hieän taïi noù ôû ñaâu ñaïi sö coù theå daãn toâi ñeán ñoù ñöôïc khoâng? Hoøa thöôïng laéc ñaàu ñaùp: – Ñieàu naøy tieåu taêng... Thaân Phi Quyønh nhaän ra hoøa thöôïng coøn ngaàn ngaïi beøn noùi ngay: – Chính Kim Thieát Khaåu baûo toâi ñeán ñaây. – Tieåu taêng bieát cho neân laõo Phöông tröôïng môùi sai tieåu taêng ra taän cöûa haàu tieáp nöõ thí chuû coù ñieàu tình hình hoâm nay hôi ñaëc bieät neáu khoâng coù tieåu taêng daãn ñöôøng thì ngöôøi coù khaû naêng thaêng thieân ñoän thoå cuõng ñöøng hoøng vaøo noùi teä töï! Thaân Phi Quyønh cöôøi thaàm nghó: – Laõo hoøa thöôïng thöôøng ngaøy xem ra cuõng bieát khoa tröông! Hoøa thöôïng noùi tieáp: – Nöõ thí chuû laø ngöôøi ñöôïc laõo Phöông tröôïng ñoàng yù ñeå vaøo teä töï cho neân tieåu taêng cuõng khoâng giaáu gieám gì. Laõo Phöông tröôïng hieän taïi chính ñang ôû trong thieàn thaát duøng Tieáp Daãn thaàn coâng giuùp Nhaïc thí chuû daãn ñaïo chaân khí quy nguyeân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc quaáy ñoäng. Thaân Phi Quyønh aø leân moät tieáng noùi: – Thì ra laø vaäy. Hoøa thöôïng chaáp tay tröôùc ngöïc cöôøi noùi tieáp: – Cho neân nöõ thí chuû löôïng thöù taïm thôøi ngoài chôø ôû ñaây chöøng naøo Nhaïc thí chuû tænh laïi thì môùi coù theå vaøo gaëp ñöôïc. – Ña taï ñaïi sö. Tuy vaäy trong loøng naøng cuõng khoâng maáy phaán khôûi bôûi vì Nhaïc Tieåu Tuaán voán ñöôïc boïn Thaát Coâng Baùt Coâng duøng hai luoàng chaân khí ñaû thoâng hai maïch Nhaâm Ñoác vaän chuyeån thuaän chieàu. Nhöng khí huyeát trong ngöôøi chaøng nguyeân laïi laø nghòch haønh hieän taïi ngoaïi tröø hai maïch Nhaâm Ñoác laø thuaän haønh coøn laïi Thaäp Nhò kinh laïc vaø Kyø Kinh baùt maïch ñeàu nghòch haønh. Ñeán nhö Nguõ Coâng löïc aáy coøn boù tay khoâng bieát vò phöông tröôïng Vónh Traàn töï naøy laø kyø nhaân dò só naøo baûn lónh ñeán ñaâu maø coù theå trò lieäu ñöôïc cho chaøng? Nghó roài thì chôït nghó laïi: – Nhöng Kim Thieát Khaåu neáu nhö khoâng chaéc chaén laõo phöông tröôïng cöùu trò ñöôïc cho chaøng haù laïi cöïc khoå leùn mang chaøng ñeán ñaây? Nghó theá thì loøng thaáy an taâm hôn beøn chaáp tay hoûi: 599 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 600 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Daùm hoûi laõo phöông tröôïng cuûa quyù töï phaùp hieäu xöng hoâ theá naøo? Hoøa thöôïng chaép tay hoaøn leã ñaùp: – Laõo phöông tröôïng phaùp hieäu Thöôïng Ñaïi Haï Giaùc. – Ñaïi giaùc thieàn sö nhaân vaät naøy chöøng nhö chöa nghe qua treân voõ laâm! Thaân Phi Quyønh nghó nhanh roài nghieâm tuùc hoûi: – Laõo phöông tröôïng laø phaät moân cao taêng khoâng bieát voán xuaát thaân danh moân ñaïi phaùi naøo? Hoøa thöôïng cöôøi ñieàm nhieân ñaùp: – Laõo phöông tröôïng tuoåi ñaõ ngoaøi chín möôi nhöng xöa nay khoâng heà haønh cöôùc treân giang hoà cuõng chöa töøng tuyeân thò vôùi ñeä töû moân phaùi xuaát thaân tieåu taêng quaû thaät khoâng roõ ñieàu naøy. Noùi chuyeän ñeán ñoù lieàn thaáy hai vò tieåu sa di khaùc böng hai maâm ñöïng côm vaø thöùc aên vaøo doïn leân baøn. Hoøa thöôïng chaép tay noùi ngay: – Ñaõ quaù ngoï chö vò ñeán ñaây ñöôøng daøi haún chöa duøng côm tröa vaäy xin duøng ñôõ böõa côm chay ñaïm baïc! Ñöøng noùi laø chæ hoâm nay maø suoát maáy ngaøy nay Thaân Phi Quyønh chöøng nhö chæ ñeå heát taâm trí vaøo thöông theá cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán cho neân caên baûn moät hoät côm cuõng khoâng nuoát noåi. Luùc naøy nghe chaøng ñaõ ñöôïc phöông tröôïng trò thöông tuy chöa bieát keát quaû ra sao nhöng loøng naøng xem nhö möôøi phaàn ñaõ nheï heát taùm chín neân môùi thaät söï thay ñoåi. Naøng voäi chaép tay xaù leã: – Ña taï ñaïi sö quan taâm! – Nöõ thí chuû chôù neân khaùch khí tieåu taêng xin caùo töø! Noùi roài chaép tay thi leã theâm laàn nöõa ñoaïn quay ngöôøi böôùc thaúng vaøo trong. Hoà ñaïi nöông thaáy chæ coøn laïi boïn hoï chuû tôù saùu ngöôøi beøn noùi: – Nhò tieåu thö ñaõ maáy hoâm nay tieåu thö khoâng aên ñöôïc mieáng naøo chuùng ta khoâng neân khaùch khí. Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu laàn ñaàu tieân töø maáy hoâm nay môùi thaáy maët naøng coù chuùt khôûi saéc noùi: – Khoâng rieâng gì ta moïi ngöôøi cuõng ñoùi naøo chuùng ta cuøng aên! Böûa côm qua nhanh roài laïi coù vò sa di daâng traø ñeán. Thôøi gian chaäm chaïp troâi qua ñoái vôùi Thaân Phi Quyønh töøng giaây chôø ñôïi xem ra thaät daøi nhöng maõi ñeán khi trôøi ngaõ chieàu vaãn chöa nghe thaáy tin töùc gì. 600 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 601 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh ñöùng leân ngoài xuoáng khoâng bieát bao nhieàu laàn nhöng vò hoøa thöôïng hoài tröa chaúng thaáy boùng daùng ñaâu caû. Moät hoài laâu laïi thaáy hai vò sa di phuïc vuï böng côm chay doïn leân baøn noùi: – Chö vò thí chuû môøi duøng côm toái! Laàn naøy thì naøng khoâng kieân nhaãn noùi lieàn hoûi: – Xin hoûi quyù töï vò ñaïi sö naøo laøm nhieäm vuï tri khaùch? Hieän taïi ôû ñaâu? Moät vò sa di chaép tay ñaùp: – Chính laø Quaûng Teá ñaïi sö hoài tröa tieáp nöõ thí chuû ñaïi sö luùc naøy ñang raát baän coù leõ cuõng saép ñeán môøi chö vò taïm thôøi duøng côm! Thaân Phi Quyønh noùi: – Ña taï nhò vò ñaïi sö. Hai vò hoøa thöôïng lui ra ngoaøi boïn hoï cuõng khoâng caàn khaùch saùo lieàn ngoài vaøo aên côm toái. Xong böõa côm thì hoaøng hoân cuõng vöøa saäp xuoáng moät vò sa di mang traø vaøo keøm theo moät ngoïn neán chaùy saùng. Nhöng chung quy vaãn chöa nhìn thaáy vò hoøa thöôïng tri khaùch Quaûng Teá kia ñaâu. Phaûi nhö vaäy qua theâm moät luùc nöõa baây giôø môùi thaáy Quaûng Teá ñaïi sö xuaát hieän vôùi nuï cöôøi treân maët cuùi ngöôøi noùi ngay: – Phieàn nöõ thí chuû chôø laâu Nhaïc thí chuû vöøa tænh laïi xin môøi theo tieåu taêng. Thaân Phi Quyønh nghe thì möøng khoân xieát nhaûy caãng reo leân: – AØ thöông theá cuûa Tuaán ñeä ñaõ hoaøn toaøn bình phuïc roài sao? – Phaät toå töø bi! Nhaïc thí chuû chæ laø do khí huyeát khoâng thuaän nhau ñaõ ñöôïc laõo phöông tröôïng duøng Tieáp Daãn thaàn coâng daãn khí quy nguyeân neân ñaõ hoài tænh laïi. Coù ñieàu vöøa roài Nhaïc thí chuû coøn baän haønh khí ñieàu töùc tieåu taêng phuïng meänh laõo phöông tröôïng laøm hoä phaùp cho Nhaïc thí chuû maõi ñeán hai canh giôø khieán nöõ thí chuû chôø laâu! Noùi ñeán ñoù laïi chaáp tay tröôùc ngöïc haønh leã tieáp: – Nhaïc thí chuû hieän ñang duøng côm chay trong khaùch xaù phieàn noãi hôi chaät heïp neân caùc vò nöõ thí chuû naøy taïm thôøi ngoài duøng traø chôø ôû ñaây. Thaân Phi Quyønh hieåu beân trong taát chæ laø ñeå giöõ bí maät cuõng chæ vì an toaøn cho chaøng neân lieàn gaät ñaàu noùi: – Hoà ma ma caùc ngöôi taïm ngoài ôû ñaây khoâng caàn vaøo trong. Noùi roài kheùp ngöôøi thi leã tieáp: – Phieàn ñaïi sö daãn ñöôøng. 601 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 602 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoøa thöôïng lieàn quay ngöôøi ñi tröôùc daãn ñöôøng boïn hoï theo haønh lang ñi saâu vaøo trong qua moät luùc thì ñeán moät khaùch xaù toïa laïc caùch bieät vôùi beân trong töïa löng vaøo vaùch nuùi. Quaûng Teá ñaïi sö döøng chaân laïi ñöa tay ñaåy nheï cöûa goã cuùi ngöôøi xuoáng noùi: – Nöõ thí chuû môøi! Thaân Phi Quyønh böôùc chaân vaøo trong lieàn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài moät mình beân baøn aên côm naøng möøng khoân taû böôùc nhanh ñeán reo leân: – Tuaán ñeä quaû nhieân ñeä ñaõ hoài tænh laïi! Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng baát ngôø chaøng khoâng nghó Thaân Phi Quyønh laïi vaøo taän ñaây voäi boû ñuõa xuoáng ñöùng leân chaép tay haønh leã noùi: – Quyønh tyû ñeán bao giôø vaäy? Thaân Phi Quyønh döøng chaân laïi ñöa maét quan saùt chæ thaáy chaøng coù hôi gaày ñi nhöng thaàn thaùi vaãn anh tuaán khoâi ngoâ giöõa hai ñaàu mi aån öôùc saéc tía aùnh maét long lanh höõu thaàn thì raát möøng. Naøng hieåu caên do nghó ngay: – Ñaây chính laø vì sau khi Ñaïi Giaùc phöông tröôïng duøng Tieáp Daãn thaàn coâng ñaïo daãn chaân khí trong ngöôøi Tuaán ñeä hôïp nhaát haønh löu nhö vaäy hai coå kình löïc cuûa Thaát Coâng Baùt Coâng ñeàu aån taøng laïi trong ngöôøi Tuaán ñeä töï nhieân noäi löïc taêng tieán gaáp nhieàu laàn. Nghó vaäy naøng raát möøng ñaùp: – Ta vöøa ñeán hoài tröa. AÙi... Moïi chuyeän ñeàu do tyû tyû khoâng bieát Tuaán ñeä luyeän qua Nghòch Thieân Huyeàn Coâng, caên baûn chaân khí trong ngöôøi nghòch haønh laïi duøng noäi löïc böùc chaân khí ngöôi thuaän haønh trôû laïi khieán ngöôi môùi chòu khoå theá naøy! Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Chuyeän naøy laøm sao maø traùch tyû tyû ñöôïc tyû tyû chæ xuaát phaùt töø haûo taâm luùc tyû tyû duøng chaân löïc ñaû thoâng kinh maïch cho tieåu ñeä tieåu ñeä ñònh baùo cho tyû tyû bieát laø tieåu ñeä coù luyeän Nghòch Thieân Huyeàn Coâng nhöng khoâng sao môû mieäng ñöôïc... – AÙi taïi ta luùc aáy töï taùc töï thoï khoâng chòu hoûi cho roõ. Naøy neân ngoài xuoáng aên côm tieáp ñi chöù! – Tieåu ñeä aên ñaõ no. Chaøng ñaùp roài cöôøi töôi noùi tieáp: – Vöøa roài tieåu ñeä nghe laõo Phöông tröôïng noùi trong ngöôøi tieåu ñeä coù ñeán hai coã chaân khí treä löu trong hai maïch Nhaâm Ñoác. Hai coã chaân löïc naøy cöïc maïnh chí ít cuõng phaûi coù ñeán ba möôi naêm coâng löïc. Hieän taïi do Phöông tröôïng ñaïo daãn cuøng chaân khí baûn thaân tieåu ñeä nhaäp löu laøm moät khieán chaân löïc tieåu ñeä phuùt choác taêng gaáp möôøi laàn. Laõo Phöông tröôïng baûo ñaây laø moät kyø duyeân ñaïi ngoä cuõng coù theå noùi trong hoïa ñaéc phuùc coù ñieàu khoâng bieát coù phaûi chính tyû tyû ñaõ thaâu nhaäp chaân löïc vaøo ngöôøi tieåu ñeä? 602 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 603 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – OÀ tyû tyû naøo coù ñöôïc naêng löïc nhö vaäy? Naøng xöng hoâ thaät töï nhieân trìu meán roài cöôøi töôi nhö hoa sôùm mai xuaân noùi tieáp: – Ñoù chính laø do hai vò laõo tieàn boái trong luùc duøng heát noäi löïc ñaû thoâng hai maïch Nhaâm Ñoác cho Tuaán ñeä thì ñoät nhieân bò ngöôøi ngaàm aùm toaùn cheát taïi tröôøng, hai coã chaân löïc aáy khoâng kòp thaâu veà cho neân môùi treä löu laïi trong ngöôøi ñeä. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì giaät mình la leân: – Hai vò laõo tieàn boái naøo vaäy? – Chuyeän laø theá naøy... Baây giôø naøng môùi keå laïi chuyeän töø khi chaøng truùng phaûi Hoûa Dieäm Ñao cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu naøng ngaám ngaàm theo chaân Huy phu nhaân veà ñeán Quy Vaân Trang roài leùn mang chaøng ñi tranh chaáp theá naøo giöõa ba phe cuoái cuøng thì Kim Thieát Khaåu ñaõ ngaám ngaàm mang chaøng ñeán taän Vónh Traán töï naøy nhaát nhaát keå töôøng taän cho chaøng nghe. Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi laáp baáp noùi: – Chaúng ngôø töø sau khi tieåu ñeä truùng thöông ñeán giôø laïi phaùt sinh ra nhieàu chuyeän nhö vaäy! – Laõo ca ca ñaâu? – Höø laõo ca ca laø ai? – Hì... Chaúng phaûi Kim Thieát Khaåu thì coøn ai vaøo ñaây? – AØ khi ta ñeán ñaây thì Kim Thieát Khaåu coøn ñaùnh nhau vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì hôi lo laéng noùi: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu luyeän ñoäc moân taø giaùo voâ cuøng lôïi haïi laõo ca ca giôø naøy chöa veà khoâng bieát coù chuyeän gì xaûy ra khoâng? Thaân Phi Quyønh cöôøi ñaùp: – Tuaán ñeä yeân taâm laõo ca ca cuûa ngöôi quyeát khoâng thua baø ta ñaâu... – Haø haø... Ñuùng laém tieåu laõo maø thua laõo thaùi baø kia thì coi nhö xui taän maïng nheù! Caû hai ngöôøi nghe ra gioïng Kim Thieát Khaåu thì ñoàng thanh oà leân moät tieáng ñöa maét nhìn ra cöûa quaû nhieân ñaõ thaáy boùng laõo ôû nôi cöûa. Kim Thieát Khaåu nhe raêng cöôøi hì hì roài nhuùn chaân phoùc vaøo trong thaáp gioïng noùi: – Tieåu laõo ta voán ñaõ ñeán töø sôùm theá nhöng nghó tôùi nghó lui trong ngöôøi laõo ñeä ngöôi coù hai luoàng chaân khí treä löu Nhaâm Ñoác muoán ñaïo daãn noù hoøa nhaäp quy nguyeân khoâng phaûi laø chuyeän deã. Cho duø Phöông tröôïng söï thuùc cuûa ta Phaät moân thieàn coâng tinh thaâm nhöng chi ít cuõng phaûi maát hai canh giôø môùi ñaïo daãn noåi hai coå chaân khí naøy. 603 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 604 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ñaõ vaäy sau khi tieåu laõo ñeä ngöôi hoûi tieåu huynh thì cuõng phaûi caàn theâm moät hai canh giôø nöõa haønh coâng ñieàu khí tieåu laõo ta maáy hoâm nay ít ñöôïc thö thaû nhaân tieän cô hoäi naøy xuoáng traán uoáng moät böûa röôïu cho ñaõ côn ngöùa! Thaân Phi Quyønh nhìn boä daïng vaø caùch aên noùi cuûa laõo laø ñaõ nöïc cöôøi haát haøm hoûi: – Uoáng röôïu uoáng taän ñeán giôø naøy ö? Kim Thieát Khaåu ñöa maáy ngoùn tay thoâ thaùp sôø leân chieác muõi caø chua cöôøi noùi: – Ban ñaàu tieåu laõo queân khuaáy ñeán khi uoáng nhieàu roài môùi nhôù chaúng thaø uoáng say roài ñi ñaâu thì ñöôïc nhöng leân chuøa naøy thì khoâng xong... Thaân Phi Quyønh nghe vaäy lieàn hoûi: – Sao laïi khoâng xong? – AÙi da coâ nöông aø sao khoâng nghó xem ñaây laø nôi naøo tieåu laõo haù daùm uoáng say tuùy luùy roài leân ñaây yeát kieán sö thuùc? Tieåu laõo ñaønh tìm ñeán beân khe suoái döôùi chaân nuùi ñaùnh moät giaác cho bay heát muøi röôïu roài môùi moø leân ñaây. Thaân Phi Quyønh chôït nhôù moät chuyeän hoûi: – Laõo ca ca ñaùnh nhau vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaáy chöù? Naøng giôø cuõng goïi laõo baèng laõo ca ca. – Ñöông nhieân, khoâng ñaùnh nhau, haù meï con nöõ ma ñaàu kia chòu ñeå yeân! Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Laõo ca thaéng chöù? – Ta khoâng thaéng muï aáy, muï aáy cuõng baïi, theá laø ai ñi ñöôøng naáy. – Nhöng baø ta luyeän ñoäc moân Hoûa Dieäm Ñao?... – Khoâng sai, ban ñaàu muï ta ñaùnh lieàn maáy chöôûng ta ñeàu traùnh ñöôïc, sau ñoù laïi duøng kieám, ta chæ hoïc theo kieám phaùp cuûa muï ta ñeå öùng phoù, khieán muï ta ñieân tieát, nhöng bieát khoâng laøm gì ñöôïc neân môùi chòu ñeå ta ñi. Noùi ñeán ñoù, chôït laõo “A” leân moät tieáng noùi: – Laõo ca ca ta maûi noùi chuyeän nhaûm, maø queân maát chuyeän chính. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Chuyeän gì quan troïng laém sao? Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu noùi: – Noùi ra e coøn quan troïng hôn trôøi saäp... Roài laõo tieáp: – Luùc laõo ca ca ñeán ñaây yeát kieán sö thuùc, vöøa roài sö thuùc baûo ta noùi laïi vôùi hai 604 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 605 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngöôi laø nhanh leân Tuyeát Sôn. Thaân Phi Quyønh khoâng hieåu laø coù chuyeän gì gaáp maø laïi phaûi hoài Tuyeát Sôn, beøn nhíu maøy hoûi: – Caû hai, nghóa laø tieåu muoäi vaø Tuaán ñeä veà Tuyeát Sôn? – Ñuùng vaäy! Naøng nghe thì hôi choät daï, ñi cuøng chaøng veà Tuyeát Sôn, chaúng leõ laø ñeå ra maét gia gia? Chæ nghó vaäy ñaõ thaáy ñoû maët. Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôïc laïi hoûi: – Tieåu ñeä vaø Quyønh tyû veà Tuyeát Sôn laøm gì? Kim Thieát Khaåu gioïng thaät nhoû noùi: – Nghe sö thuùc suy ñoaùn, treân Tuyeát Sôn chöøng nhö coù bieán! – Coù bieán? Thaân Phi Quyønh giaät thoùt mình, tim ñaäp thình thòch, voäi hoûi: – Laõo ca ca noùi sao? Treân Tuyeát Sôn khaû naêng coù bieán ö? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai noùi: – Ñieàu naøy ta khoâng roõ, phaûi ñôïi khi caùc ngöôi ñi leân ñoù thì seõ roõ. Thaân Phi Quyønh baùn tính baùn nghi noùi: – Gia gia toâi ôû Tuyeát Sôn, leõ naøo Tuyeát Sôn laïi coù bieán? Kim Thieát Khaåu thaáp gioïng noùi: – Bieán coù khaû naêng xuaát phaùt töø ngöôøi leänh toå! – Gia gia toâi? Coù theå chuyeän gì ñöôïc chöù? – Tieåu laõo neáu nhö maø bieát, chaúng hoùa ra laø thaàn tieân soáng ö? – Noùi vaäy chuùng toâi phaûi ñi ngay hay sao? – Ñöông nhieân caøng sôùm caøng toát, nhöng cuõng ñeå laõo ca ca ta noùi cho heát... Thaân Phi Quyønh hoûi: – Coøn chuyeän gì nöõa? Kim Thieát Khaåu cöôøi hì hì noùi: – Laõo ca ta vieäc raát nhieàu xong chuyeän ôû ñaây phaûi ñi Hoaøi Döông phaùi xong chuyeän ôû Hoaøi Döông phaùi thì laïi ñi Baéc Haûi. Laõo hôi döøng laïi ñöa tay aùo leân chuøi boït meùp vaêng ra roài noùi tieáp: – Tröôùc heát chuyeän ôû ñaây laõo ca ta phaûi noùi roõ heát chuyeän cuûa laõo ñeä... Noùi ñeán ñoù aùnh maét laõo nhìn leân ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán gaät guø mæm cöôøi tieáp: 605 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 606 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tieåu sö ñeä ngöôi voán luyeän qua Nghòch Thieân Huyeàn Coâng xuaát töø Thieân Truùc Maät Toâng toaøn thaân khí huyeát nghòch haønh khoâng sôï baát cöù moät thuû phaùp naøo ñoät kích vaøo. Nhöng neáu ngöôi luyeän ñeán caûnh giôùi cuoái cuøng thì coù theå töï nghòch daãn thaønh thuaän töø thuaän daãn thaønh nghòch toùm laïi khí huyeát nghòch thuaän tuøy taâm maø löu chuyeån ñoù laø ñaït ñeán caûnh giôùi thaëng thöøa coâng phu. Luyeän Nghòch Thieân Huyeàn Coâng voán ñaõ khoù maø muoán ñaït ñeán trình ñoä töï nghòch chuyeån thuaän thì coøn khoù hôn leân trôøi. Sö thuùc nhaân nhaän ra trong ngöôøi ngöôi coù hai coã chaân khí löu chuyeån trong hai maïch Nhaâm Ñoác maø hai coã chaân löïc naøy raát cöông maõnh chí ít cuõng coù ñeán saùu möôi naêm coâng löïc ñaây thaät laø cô hoäi nghìn naêm hieám coù. Do vaäy sö thuùc muoán thaønh toaøn cho ngöôi laáy noù boài taêng theâm nguyeân khí cuûa ngöôi cho neân ñaõ duøng tieáp daãn thaàn coâng ñaïo daãn hai coã chaân khí aáy hoøa nhaäp vaøo vôùi chaân khí caên baûn cuûa ngöôi laøm moät cuøng doøng löu trong chaâu thaân. Nhaân vì coâng löïc cuûa ngöôi giôø ñaõ taêng tieán gaáp möôøi laàn coù theå noùi ñaït ñeán ñænh thaëng thöøa noäi coâng cho neân töø nay Nghòch Thieân Huyeàn Coâng maø ngöôi ñaõ luyeän coù theå nghòch löu hay thuaän löu tuøy taâm sôû duïc maø thaønh. Thöû hoûi ñaùng möøng khoâng chöù? Thaân Phi Quyønh khoâng ngôø thaønh töïu cuûa chaøng coøn ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa mình baát giaùc möøng ñeán röôùm nöôùc maét reo leân: – Tuaán ñeä xin chuùc möøng! Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng möøng khoân xieát chaép tay thi leã noùi: – Thaønh töïu naøy cuûa tieåu ñeä ñeàu nhôø aân töù cuûa Quyønh tyû. AÙi... Chæ coù ñieàu hai vò tieàn boái Thaát Coâng Baùt Coâng chæ vì tieåu ñeä maø bò ngöôøi ngaàm haï ñoäc thuû taïi haï nhaát ñònh ñieàu tra cho ra hung thuû laø ai môùi khoâng theïn vôùi nhò vò tieàn boái nôi chín suoái. Kim Thieát Khaåu noùi: – Chuùng ta chôù neân noùi quaù xa coâng löïc tieåu sö ñeä ngöôi hieän taïi coù theå noùi trong voõ laâm ít coù ngöôøi ñòch noåi theá nhöng veà kieám phaùp thì chöa oån chæ baèng moät chieâu tuyeät kieám laàn tröôùc ta daïy ngöôi thì chöa ñöôïc. Sö thuùc nhaän ra laõo sö ñeä ngöôi laø kyø taøi ñôøi naøy huyeát kieáp toaøn voõ laâm laàn naøy ñeàu nhôø vaøo moät mình ngöôi gaùnh vaùc cho neân ngöôøi muoán ta ñem Thieân Sôn Tam Chieát truyeàn thuï heát cho ngöôi. Thieân Sôn Nhaát Chieát chính laø chieâu laàn tröôùc ta truyeàn cho ngöôi hieän taïi coøn hai chieâu nöõa nhöng ngöôi phaûi ñi gaáp leân Tuyeát Sôn cho neân khoâng kòp truyeàn heát. Giôø ta chæ daïy cho ngöôi chieâu thöù hai Thieân Sôn Nhò Chieát coøn chieâu thöù ba chôø ngöôi töø Tuyeát Sôn veà ta seõ daïy tieáp töø ñaây treân ñöôøng ñeán Tuyeát Sôn ngöôi caàn phaûi chuyeân taâm luyeän cho thaønh thuïc môùi ñöôïc. Noùi roài laõo ñöùng leân vaãy tay noùi: – Haûo laõo ca ca ñaõ noùi heát ñeán ñaây ta daïy ngöôi xong chieâu kieám roài coøn phaûi laøm nhieàu vieäc. Thaân Phi Quyønh nhìn laõo cöôøi gheïo: – Laõo ca tôï hoà nhö luùc naøo cuõng baän laém nhæ! 606 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 607 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Sao laïi khoâng baän? Truyeàn kieám xong ta phaûi ñeán Hoaøi Döông phaùi... – A laõo ca ca ñeán Hoaøi Döông phaùi laøm gì? – Ñaïi hoäi Trích Baùt saép ñeán ñaõ nhö nöôùc chaûy ñeán chaân beân trong coù moät aâm möu raát lôùn ta phaûi ñeán baùo cho Huy Khaâm Nghieâu ñi thoâng baùo vôùi Toáng ñaïi laõo gia. Ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu ñeán phoù öôùc toát nhaát caàn phaûi löu laïi moät nöûa beân ngoaøi neáu khoâng thì taát caû rôi vaøo baåy... Thaân Phi Quyønh nghe khi naøo tin lôøi laõo bôûi vì phaûi bieát naøng laø ngöôøi trong cuoäc naøng bieát ñaïi hoäi naøy do chính anh reã cuûa naøng laø Chuùc Thieân Tuøng chuû trì beân trong khoâng heà coù aâm möu lôùn naøo saép ñaët tröôùc. Nhöng cuõng khoâng noùi ra chuyeän bí maät naøy chæ hoûi tieáp: – Vaäy laõo ca ca ñeán Baéc Haûi laøm gì? – A ñuùng roài! Laõo ñöa tay leân xoa chieác muõi caø chua theo coá taät cöôøi noùi: – Suyùt nöõa ta queân maát laõo thaùi baø Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ luyeän hoûa coâng ñeán ñeä thaäp nhò taàng coâng phu caùc ngöôi sau naøy gaëp baø ta tuyeät ñoái traùnh ñoäng thuû vôùi baø ta. Thaân Phi Quyønh toû veû khoâng tin hoûi: – Baø aáy lôïi haïi ñeán theá sao? – Ñöông nhieân ñöông nhieân ñeán laõo ca ta cuõng khoâng töôûng töôïng ñöôïc laø baø ta lôïi haïi nhö theá. Vöøa tröa naøy khi ñoäng thuû vôùi baø aáy Tieân Thieân Khí Coâng cuûa ta tuy aùp böùc ñöôïc chöôûng löïc Hoûa Dieäm Ñao cuûa baø ta tröôùc ngöïc khoâng theå thi trieån ra ñöôïc. Theá nhöng sau laàn ñaáu noäi coâng ñoù maëc daàu goïi laø bình thuû nhöng baøn tay ta noùng doäp leân nhö boûng nöôùc soâi ñeán vaït aùo vaø choøm raâu naøy cuõng muoán chaùy tieâu, thöû hoûi khoâng lôïi haïi hay sao chöù? May maø luùc aáy ta duøng tieåu xaûo huø ñöôïc baø ta môùi chòu döøng tay, ai ñi ñöôøng naáy laàn naøy ta phaûi ñi Baêng Cung moät chuyeán môùi ñöôïc! Noùi ñeán ñoù laõo boãng höôi tay leân toû yù khoâng noùi chuyeän nöõa la toaùng leân: – Thoâi thoâi ngöôi hoûi maõi khoâng thoâi ta thì ñaùp khoâng xong cöù theá thì treã heát thôøi gian cuûa laõo ñeä... Noùi roài ñöa tay ngoaéc Nhaïc Tieåu Tuaán: – Laõo ñeä ñeán ñaây chuùng ta luyeän kieám! Thaân Phi Quyønh ñöùng leân noùi: – Thieân sôn thaàn kieám laø thuûy toå kieám phaùp trong thieân haï nhaát ñònh thaàn maät voâ phöông toâi seõ ra phía ngoaøi cöûa laøm hoä phaùp cho hai ngöôøi luyeän kieám! Kim Thieát Khaåu hieåu taâm yù cuûa naøng khoâng muoán nhìn ngöôøi khaùc luyeän kieám beøn xua tay cöôøi noùi: 607 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 608 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thaân coâ nöông tieåu laõo voán khoâng xem coâ nöông laø ngöôøi ngoaøi, Nhaïc laõo ñeä luyeän kieám coâ nöông cöù ngoài xem khoâng sao! Noùi roài lieàn naém chaët kieám tröôùc heát töôøng taän phaân tích giaûng giaûi chieâu thöù hai trong Thieân Sôn Tam Chieát kieám phaùp ñoaïn môùi duøng kieám muùa chaàm chaäm cho chaøng xem moät voøng. Vöøa roài khi laõo phaân tích chieâu kieám thì nghe raát daøi naøo laø bieán hoùa theá naøy naøo laø chuyeån kieám theá kia nhöng ñeán luùc muùa kieám thì chæ thaáy kieám ñaâm tôùi tröôùc nöûa chöøng phaûn hoài goïi laø Chieát ñoaïn thaâu kieám trao cho chaøng hoûi: – Nhö theá ngöôi hieåu roài chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu: – Tieåu ñeä hieåu. – Haûo ngöôi thöû muùa moät laàn xem! Nhaïc Tieåu Tuaán theo y heät vöøa roài laõo laøm löôùt kieám ra tröôùc roài xoay coå tay phaûn kieám trôû ngöôïc laïi... Chaúng ngôø Kim Thieát Khaåu nhaên maët xua tay la leân: – Hoûng beùt hoûng beùt chaúng truùng chuùt naøo! Roài laõo naém laáy thanh kieám trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa giaûng giaûi vöøa muùa kieám theo töøng phaân ñoaïn naøo laø xuaát thuû nhö theá naøo quaùn chuù noäi löïc ra sao kieám phaûn hoài ra sao tæ mæ phaân tích cho chaøng hay. Nhaïc Tieåu Tuaán ñoái vôùi chieâu thöùc thöù nhaát trong Thieân Sôn Tam Chieát kieám phaùp xem nhö raát thaønh thuïc vaäy maø ñeán chieâu thöù hai nhìn coù veû ñôn giaûn cuõng phaûi maát caû nöûa canh giôø môùi muùa ñuùng quyeát yeáu cuûa chieâu kieám. Kim Thieát Khaåu luùc aáy môùi gaät ñaàu noùi: – Khaù roài ñaáy ngöôi chæ caàn lónh hoäi heát quyeát yeáu cuûa chieâu roài töø töø chuyeân caàn luyeän laø ñöôïc. Haûo laõo ca ta ñi ñaây! Thaân Phi Quyønh töø naûy giôø khoâng leân tieáng chæ laúng laëng nhìn chaøng luyeän kieám baây giôø ñöùng leân hoûi: – Laõo ca ca chuùng toâi cuõng neân leân ñöôøng ngay baây giôø chöù? – Ñuùng ñuùng! Kim Thieát Khaåu ñaõ nhaûy ra ñeán cöûa coøn quay ñaàu laïi noùi: – Caùc ngöôi phaûi töùc toác leân ñöôøng töø ñaây ñeán Tuyeát Sôn ñöôøng xa laém! oOo 608 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2