Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 47

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

65
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 47', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 47

  1. 643 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Baûy THI TRIEÅN THAÀN LÖÏC T haân Phi Quyønh töø naõy giôø ñöùng xem, lieân töôûng töø chuyeän Kim Thieát Khaåu cho bieát Tuyeát Sôn coù bieán ñeán giôø lieân tieáp maáy laàn boïn hoï bò caûn ñöôøng, maø tôï hoà nhö ñeàu chæ do ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng, hoaëc giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp ra tay. Chaúng leõ Tuyeát Sôn coù bieán lieân quan gì vôùi ngöôøi Khoâng Ñoäng sao? Laïi nghó, giôø neáu cöù tieáp tuïc ñi baèng xe ngöïa nhaát ñònh seõ bò boïn chuùng tìm caùch ngaên caûn, chæ e ñeán khi leân Tuyeát Sôn thì chaäm maát? Naøng nghó nhanh moät keá, beøn quay ñaàu noùi: – Tuaán ñeä, chuùng ta roõ raøng bò ngöôøi Khoâng Ñoäng tìm caùch caûn ñöôøng, ta coù caùch naøy ñaùnh laïc höôùng cuûa chuùng. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu hoûi: – Caùch gì? Thaân Phi Quyønh noùi: – Giôø Hoà ma ma vaø boïn Xuaân Phong cöù tieáp tuïc leân xe phoùng theo döôøng caùi maø ñi, ta vaø Tuaán ñeä seõ kieám ngöïa khaùc theo ñöôøng taét maø ñi, nhö vaäy môùi ñaùnh laïc höôùng boïn chuùng ñöôïc! – Hay laém! Xuaân phong reo leân, roài noùi: – Vaäy boïn tieåu tyø neân leân ñöôøng ngay baây giôø chöù? – ÖØm! Baây giôø boïn hoï thi leã Thaân Phi Quyønh vaø Nhaïc Tieåu Tuaán, roài leân ngöïa. Töû Kim Tieâu chaúng ñôïi daën doø lieàn ra roi ñaùnh xe ngöïa ñi. Thaân Phi Quyønh vaø Nhaïc Tieåu Tuaán lieàn reû sang höôùng khaùc tìm ñeán moät traán nhoû mua moät ñoâi ngöïa, roài theo ñöôøng taét leân Tuyeát Sôn. Tuyeát Sôn coøn coù teân Ñaïi Tuyeát Sôn, tuyeát ñoùng quanh naêm khoâng tan, trôøi ñaát chæ moät maøu traéng xoùa, nôi naøy ngoaøi nhöõng ngöôøi leân kieám thaûo döôïc quyù, thì raát vaéng daáu chaân ngöôøi. Nôi maø Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân aån cö ñöôïc goïi laø Tröôøng Xuaân coác, naèm trong moät sôn coác. Maëc cho beân ngoaøi tuyeát ñoùng baêng quanh naêm, theá nhöng trong sôn coác naøy vaãn aám aùp nhö muøa xuaân, cho neân môùi coù teân laø Tröôøng Xuaân coác. Tröa hoâm aáy boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Thaân Phi Quyønh ñeán döôùi chaân ngoïn Tuyeát Sôn, môùi boû ngöïa ñi boä. Laõnh phong rít qua, tuyeát rôi khoâng nhieàu, nhöng khaép nôi truøng truøng lôùp lôùp nhöõng ngoïn nuùi lôùn nhoû ñeàu phuû moät lôùp tuyeát traéng xoùa meânh moâng baát taän. Nhaïc Tieåu Tuaán doïc ñöôøng ñöôïc Thaân Phi Quyønh keå trong Tröôøng Xuaân coác caûnh saéc töù quyù nhö xuaân khoâng thua gì caûnh Giang Nam, giôø leân ñaây chæ thaáy toaøn tuyeát laø tuyeát thì khoâng khoûi ngaïc nhieân, vöøa chaïy vöøa hoûi: 643 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  2. 644 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tuyeát Sôn quanh naêm ñoùng baêng, laøm sao coù theå moät Tröôøng Xuaân coác boán muøa nhö xuaân ñöôïc nhæ? Thaân Phi Quyønh ñöa maét nhìn quanh mæm cöôøi noùi: – Tuaán ñeä, haún ngöôi nhìn thaáy ôû ñaây baêng tuyeát meânh moâng, khoâng khaû naêng coù moät sôn coác boán muøa nhö xuaân? – Nhöng Tröôøng Xuaân coác laø nôi tyû tyû tröôûng thaønh, ñöông nhieân laø phaûi coù, tieåu ñeä neáu nhö ngöôøi ta chöa ñaët chaân ñeán ñoù aét khoâng tin noåi! – Ñuùng vaäy, ai chöa ñeán ñoù thì thaät khoù tin, nhöng Tröôøng Xuaân coác laø moät nôi raát aån maät, naêm xöa ñöôïc gia gia ta phí coâng söùc ñeán maáy naêm duøng töøng taûng baêng lôùn ñem veà vít laáy coác khaåu, ngöôi khoâng bieát thì duø ñöùng ngay tröôùc coác khaåu cuõng khoâng phaùt hieän ra! – Coù chuyeän vaäy sao? – ÖØm, cuõng saép ñeán roài, chuùng ta ñi nhanh! Nhaïc Tieåu Tuaán thi trieån khinh coâng phoùng chaïy theo chaân Thaân Phi Quyønh, hai ngöôøi nhö hai caùnh nhaïn phöông Baéc löôùt ñi treân tuyeát, chaân tôï hoà nhö khoâng heà chaïm ñaát. Treân vuøng baêng tuyeát naøy, neáu ngöôøi bình thöôøng ñi laïi raát khoù khaên, bôûi vì chaân luoân luùn saâu trong tuyeát, nhöng vôùi boïn hoï thì khoâng heà phí söùc, ñoàng thôøi chaïy caøng nhanh thì ngöôøi caøng aám neân caên baûn khoâng heà thaáy laïnh. Qua moät hoài laâu, boïn hoï ñeán tröôùc moät vaùch nuùi baêng döïng ñöùng cao coù ñeán maáy möôi tröôïng. Thaân Phi Quyønh boãng döøng chaân laïi, quay ñaàu noùi: – Ñeán nôi roài! Nhaïc Tieåu Tuaán döøng laïi theo naøng, ñöa maét ngô ngaùc nhìn vaùch nuùi tuyeát döïng ñöùng, thaàm kinh ngaïc nghó: – Coác khaåu ôû ñaâu? Chaúng leõ ñaõ ñeán nôi? Coác ôû ñaây ö? Thaân Phi Quyønh cöôøi veû bí maät nhaùy maét hoûi: – Tuaán ñeä, ngöôi thöû tìm xem, coác khaåu ôû ñaâu? Vaùch nuùi chaïy daøi caû maáy möôi tröôïng, ñaâu ñaâu cuõng tuyeát ñoùng traéng nhö nhau khoâng coù moät choã naøo ñaùng khaû nghi, maëc daàu ñaõ ñöôïc naøng cho bieát coác khaåu bò vít bôûi baêng khoái, nhöng cuõng ñaønh chòu, laéc ñaàu mæm cöôøi ñaùp: – Tieåu ñeä khoâng tìm ra noåi. Thaân Phi Quyønh gioïng ngoït ngaøo: – Haûo, theo tyû tyû! Cuoái vaùch nuùi tuyeát phía beân traùi laø moät vöïc thaúm, tuy nhìn chæ thaáy tuyeát traéng nhö nhau, nhöng cuõng coù theå ñoaùn ra ñöôïc beân döôùi laø moät vöïc tuyeát raát saâu. Thaân Phi Quyønh böôùc ñeán vaùch nuùi tuyeát, ñöa tay ruùt thanh Haøn Anh kieám ra chí vaøo moät choã tuyeát cao taàm ngöôøi töø töø ñaâm saâu vaøo. Chæ thaáy naøng duøng löïc ñöa löôõi kieám caét thaønh 644 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  3. 645 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long moät voøng troøn chöøng moät xích, roài thaâu kieám laïi, cuoái cuøng duøng tay ñaåy nheï, laäp töùc khoái tuyeát troøn töø töø chuyeån ñoäng tröôït haún vaøo trong ñeå loä ra moät mieäng hang. – Haûo, chuùng ta vaøo ñi! Thaân Phi Quyønh noùi roài lieàn nhuùn mình nhaûy nheï vaøo beân trong. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân noùi: – Thì ra coác khaåu naèm ôû ñaây, ngay tröôùc maét maø tieåu ñeä khoâng theå nhaän ra noåi! Vöøa noùi chaøng vöøa nhuùn chaân nhaûy vaøo trong. Thaân Phi Quyønh thaáy chaøng nhaûy vaøo roài, khi aáy môùi beû khoái baêng vöøa roài bò caét tieän, ñaët trôû laïi mieäng coác, duøng löïc ñaåy trôû ra vöøa khít kín, cöôøi noùi: – Ñaây voán laø moät sôn coác töï nhieân, naêm xöa gia gia ñaêng sôn tìm nôi aån tích, voâ tình phaùt hieän coác nuùi naøy, beân trong traùnh ñöôïc gioù maø laïi aám aùp, cho neân môùi ñaët teân laø Tröôøng Xuaân coác. Sau ñoù ñöa caû nhaø leân ñaây aån cö, nhöng vì sôï ngöôøi ngoaøi phaùt hieän, cho neân ñaõ duøng nhieàu khoái baêng lôùn töø nôi khaùc mang veà ñaây laáp bít cuûa coác, daàn daàn nhöõng khoái baêng theo thôøi gian lieàn dính vôùi nhau thaønh moät khoái khoâng heà ñeå laïi daáu veát. Moät laàn ra vaøo chæ caàn duøng kieám khoeùt moät loã troøn, sau ñoù ñaët khoái baêng vöøa khoeùt trôû laïi, chaúng maáy choác thì mieäng coác seõ laäp töùc lieàn vôùi nhau, ngöôøi ngoaøi neáu khoâng bieát, seõ khoâng bao giôø tìm vaøo ñaây ñöôïc. – AØ, thì ra laø nhö vaäy! ÔÛ trong coác, quaû nhieân khoâng coøn nghe thaáy tieáng haøn phong rít qua, nhieät ñoä cuõng aám haún leân. Ñöa maét nhìn ñaõ thaáy moät con ñöôøng nhoû töï nhieân chaïy saâu vaøo trong, aùnh saùng môø nhaït cuõng ñuû nhìn thaáy ñeå ñi. Hai ngöôøi ñi theo coác ñaïo chöøng hai daëm thì vöôït ra khoûi coác khaåu, khoaûng khoâng tröôùc maët môû roäng ra. Nhaïc Tieåu Tuaán boãng nghe nhöõng tieáng ì aàm vang leân doäi vaøo vaùch nuùi, khoâng khí cuõng boãng trôû neân laïnh. Nhaïc Tieåu Tuaán hít saâu moät hoài noùi: – ÔÛ ñaây laïnh thaät! Thaân Phi Quyønh khoâng noùi gì, naém laáy tay chaøng keùo ñi theâm chöøng möôøi böôùc, roài quay ngöôøi chæ lui phía sau noùi: – Ngöôi nhìn lui xem! Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu nhìn leân, môùi phaùt hieän ra töø treân cao taàm hôn traêm tröôïng, moät thaùc nöôùc daøi nhö con roàng ñoå xuoáng phía ngoaøi, thì ra vöøa roài boïn hoï ñi ngang qua döôùi moät thaùc nöôùc, cho neân khoâng khí môùi trôû neân laïnh nhö vaäy. Moät caûnh huøng vó thô moäng maø trong ñôøi chaøng chöa töøng nhìn thaáy bao giôø, töø ñaây ngöôùc maét nhìn thaúng leân ñaõ coù theå nhìn thaáy baàu trôøi nhoû beù bò haïn cheá bôûi nhöõng vaùch nuùi döïng ñöùng, khoâng khí beân treân roõ raøng khoâng theå truyeàn xuoáng saâu ñöôïc döôùi coác nuùi naøy. Thaân Phi Quyønh laïi daãn chaøng men theo chaân vaùch nuùi maø ñi, treân ñaàu con thaùc vaãn ñoå aàm aàm, nhöng khoâng khí giôø ñaây ñaõ aám haún leân, thieân nhieân taïo neân caûnh vaät thaät laø kyø laï! 645 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  4. 646 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ñi chöøng hai möôi tröôïng nöõa thì ra ñeán moät khoaûng troáng baèng phaúng, baàu trôøi theo ñoù cuõng môû ra, töø ñaây coù theå nhìn thaáy nuùi truøng ñieäp vaây quanh taïo neân moät böùc bình phong che chaän nhöõng caùi khaéc nghieät beân ngoaøi cuûa thieân nhieân, ñeå taïo thaønh moät caên nhaø quanh naêm aám aùp, caây coû xum xueâ, thöïc khoâng khaùc gì caûnh trôøi xuaân ôû Giang Nam, duy nhaát moät ñieàu laø aùnh aùng coù phaàn hôi thieáu! Nhaïc Tieåu Tuaán phoùng taàm maét chieâm ngöôõng caûnh vaät ôû ñaây maø khoâng khoûi kinh ngaïc thoát leân: – Ñeïp tuyeät! Ñaây laø Tröôøng Xuaân coác? Roài chaêng quay ñaàu nhìn Thaân Phi Quyønh, maét saùng leân thuù vò noùi: – Vaøo ñeán Tröôøng Xuaân coác khieán tieåu ñeä nhôù ñeán moät nôi caùch bieät vôùi theá giôùi beân ngoaøi, kyù taûi trong Ñaøo Hoa Nguyeân Kyù cuûa Ñaøo Tieàm! Thaân Phi Quyønh öûng hoàng ñoâi maù noùi: – Chaúng phaûi sao, ôû ñaây cuõng coù ñaát troàng troït, cuõng coù hoà ñaùnh caù, noùi chung moät vaøi gia ñình coù theå sinh soáng ôû ñaây suoát ñôøi! Nhaïc Tieåu Tuaán chaéc löôõi taùn thaùn: – Tröôøng Xuaân coác thieân ñaïo caûnh xuaân trong muøa ñoâng, laáy nuùi laøm thaønh, laáy thaùc laøm haûo, kieân coá huøng vó maø neân thô dieãm leä. – AÙi da, khoâng ngôø gia gia cuûa Quyønh tyû chaúng nhöõng laø ngöôøi coù voõ coâng caùi theá, maø coøn laø moät kyø nhaân laûng maïn phieâu daät, bieát taän höôûng heát caùi thuù cuûa trôøi ñaát, ñuùng laø moät Laõo Thaàn Tieân! Nhaïc Tieåu Tuaán maûi meâ ngaém nhìn caûnh saéc trôøi ñaát, ñoái vôùi chaøng ôû ñaây moïi caûnh vaät chöøng nhö ñeàu khaùc laï tuyeät myõ maø khoâng nôi naøo coù theå coù ñöôïc, caên baûn queân haún hieän taïi tröôùc maët. Thaân Phi Quyønh chæ mæm cöôøi ngoït ngaøo nhìn chaøng khoâng noùi gì. Boïn hoï caû hai khoâng ñeå yù luùc naøy ñaõ xuaát hieän moät boùng ngöôøi cao lôùn ñöùng caùch hoï khoâng xa, maét cöù chaàm chaàm nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán. Thaân Phi Quyønh boãng phaùt hieän ra ngöôøi naøy, lieàn chaïy ñeán reo leân: – A, Tö Ñoà baù baù! Nhaïc Tieåu Tuaán bò tieáng naøng ñaùnh ñoäng söïc tænh laïi, luùc naøy quay ñaàu nhìn môùi thaáy moät laõo giaø to lôùn nhöng löng hôi coøng xuoáng maét ñang chaêm nhìn mình. Laõo gia öøm moät tieáng, roài caát gioïng oang oang nhö saám hoûi: – Tieåu töû kia laø ai? Thaân Phi Quyønh ñaùp: – Ñaây laø Nhaïc Tieåu Tuaán, moân haï Thieân Sôn phaùi, keát nghóa tyû ñeä vôùi ñieät nöõ. Roài naøng quay laïi vaãy tay Nhaïc Tieåu Tuaán laïi, giôùi thieäu: – Tuaán ñeä, nhanh ñeán ra maét Tö Ñoà baù baù. Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay vaùi daøi laõo giaø, noùi: 646 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  5. 647 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaõn boái Nhaïc Tieåu Tuaán baùi kieán Tö Ñoà laõo tieàn boái! Tö Ñoà laõo nhaân nguyeân laø nhaân vaät thaønh danh maáy möôi naêm veà tröôùc, ngoaïi hieäu Ñoäc Bích Khai Thieân Tö Ñoà Döïc. Laõo thaáy chaøng thieáu nieân anh tuaán khoâi ngoâ thì cöôøi ha haû noùi: – Tieåu huynh ñeä, thì ra ngöôi laø moân haï Thieân Sôn phaùi, nhaát ñònh coâng löïc kieám phaùp tinh thaâm laém nheù! Roài laõo nghieâng ñaàu hoûi Thaân Phi Quyønh: – Nhò coâ nöông khoâng phaûi cuøng Ñaïi coâ nöông xuoáng nuùi, sao laïi ñoät nhieân veà ñaây? Thaân Phi Quyønh: – Toâi veà thaêm gia gia, gia gia khoûe chöù? – A, coâ nöông veà khoâng kheùo roài, chæ sôï khoù gaëp ñöôïc Laõo Thaàn Tieân. Thaân Phi Quyønh vöøa vaøo ñeán coác nhìn thaáy Tö Ñoà Döïc vaãn bình thöôøng thì loøng ñaõ hôi möøng, thaàm nghó haún khoâng coù chuyeän gì xaûy ra, chaúng ngôø luùc naøy nghe noùi vaäy thì giaät mình hoûi voäi: – Gia gia ñi ñaâu chaêng? Tö Ñoà Döïc nheo maét giaø cöôøi ñaùp: – Laõo Thaàn Tieân coù ñeán naêm möôi naêm nay khoâng heà rôøi khoûi coác nöûa böôùc, coù theå ñi ñaâu ñöôïc chöù? Sau khi caùc vò coâ nöông ñi roài, Laõo Thaàn Tieân hôi buoàn vì vaéng veû, neân ñaõ beá quan nhaäp ñònh! – Beá quan nhaäp ñònh? Thaân Phi Quyønh caûm thaáy kyø quaùi, moät nhaân vaät nhö gia gia naøng voõ coâng ñaït ñeán caûnh giôùi thoâng huyeàn nhaäp thaùnh, giôø laïi töï nhieân beá quan nhaäp ñònh ñeå luyeän gì theâm chöù? Neân bieát, moät ngöôøi khi ñaõ luyeän coâng ñaït ñeán caûnh giôùi thoâng huyeàn nhaäp thaùnh, bieát cuøng trôøi ñaát thì tuøy taâm sôû duïc, nhö nhaäp ñònh tieáp tuïc luyeän coâng phu, chæ e ñaõ khoâng thu thaäp ñöôïc gì theâm nöõa, thaäm chí coù theå ngöôïc trôû laïi bò taåu hoûa nhaäp ma. Ñoù laø caùi lyù Cuøng Taéc Phaûn. Trong loøng nghó nhanh roài hoûi: – Tö Ñoà baù baù, gia gia tröôùc luùc beá quan nhaäp ñònh, coù töøng noùi laø luyeän coâng phu gì khoâng? Tö Ñoà Döïc laéc ñaàu ñaùp: – Khoâng, töø sau khi caùc vò coâ nöông ñi roài, khoâng laâu thì Coâ Sôn Chuû ñeán thaêm haøn huyeân vôùi Laõo Thaàn Tieân ñeán ba ngaøy ba ñeâm. Laõo Thaàn Tieân laàn naøy beá quan nhaäp ñònh coù theå coù lieân quan ñeán caâu chuyeän vôùi Coâ Sôn Chuû, khoâng chöøng. Laõo Thaàn Tieân ñang tu luyeän moät moân coâng phu truy taàm pheùp tröôøng sinh baát laõo Thaân Phi Quyønh nghe noùi Coâ Sôn Chuû ñeán vieáng, thì loøng hôi sinh nghi noùi: – Noùi vaäy gia gia nhaäp ñònh sau luùc Coâ Sôn Chuû veà roài, gia gia cuõng khoâng noùi 647 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  6. 648 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long gì vôùi baù baù ö? – A, Chuyeän Laõo Thaàn Tieân beá quan nhaäp ñònh, laõo huû nghe Leâ Taåu noùi. Thaân Phi Quyønh ngaïc nhieân hoûi: – Höø, Leâ Taåu laø ai? – Leâ Taåu laø ngöôøi ñöôïc Ñaïi coâ nöông phaùi ñeán thò haàu Laõo Thaàn Tieân. Ñaïi coâ nöông sôï sau khi Nhò coâ nöông vaø Tam coâ nöông ñi roài, Laõo Thaàn Tieân nhaäp ñònh khoâng ai thò haàu chaêm soùc, cho neân phaùi Leâ Taåu ñeán, nghe ñaâu Leâ Taåu tröôùc ñaây töøng haàu beân caïnh Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Thaân Phi Quyønh nghe theá thì giaät thoùt mình, nhaän ra tình hình khoâng oån, buoäc mieäng la leân: – Sao toâi khoâng heà nghe Ñaïi thö noùi? – OÀ, Chính khi ñoù Coâ Sôn Chuû mang ñeán, baø noùi Ñaïi coâ nöông lo cho Laõo Thaàn Tieân, ñaây cuõng laø taám loøng hieáu thaûo. – Höø, nhaát ñònh beân trong coù nguyeân do roài! Thaân Phi Quyønh caét ngang roài voäi giuïc: – Chuùng ta nhanh vaøo trong xem gia gia! Laïi quay ñaàu giuïc Nhaïc Tieåu Tuaán: – Tuaán ñeä, chuùng ta ñi! Khoâng ñôïi Tö Ñoà Döïc kòp noùi gì theâm, naøng phoùng ngöôøi chaïy nhanh vaøo trong moät ñoäng khaåu. Tö Ñoà Döïc nhìn theo naøng laéc ñaàu chaéc löôõi: – Töø nhoû ñeán lôùn Nhò coâ nöông tính tình vaãn theá, chaúng ñoãi tí naøo! Roài löõng thöõng böôùc theo chaân naøng vaøo ñoäng. Thaân Phi Quyønh voán nghe Kim Thieát Khaåu noùi Tuyeát Sôn coù bieán, maø chuyeän khaû naêng xuaát phaùt töø ngöôøi cuûa gia gia, giôø ñaây naøng nghe noùi coù Leâ Taåu naøo ñoù ñöôïc ñaïi thö phaùi ñeán, chöøng nhö laø ngöôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì caøng hoaûng hoàn. Chaân chaïy tôï hoà nhö khoâng chaïm ñaát, tieáp ngay theo sau naøng laø Nhaïc Tieåu Tuaán, chaøng luùc naøy cuõng gaáp theo chaân Thaân Phi Quyønh, caûnh vaät ôû trong ñoäng caên baûn khoâng coøn loøng daï naøo ñeå maét nhìn. Qua moät luùc, boïn hoï ñaõ ñeán cuoái coác, tröôùc maët moät vaùch nuùi ñaù chaän ngang, nhìn thaáy ngay moät cöûa thaïch ñoäng khaù lôùn, beân treân ñeà maáy chöõ vaøo vaùch ñaù “Tröôøng Xuaân ñoäng phuû”. Tröôùc ñoäng phuû laø moät baäc caáp möôøi maáy baäc. Thaân Phi Quyønh chaúng chaïy theo töøng baäc caáp maø noùng loøng tung ngöôøi phoùng aøo leân treân baäc caáp cuoái cuøng. Ñoät nhieân luùc aáy töø trong ñoäng phuû moät boùng ngöôøi nhaûy ra chaän ñöôøng theùt lôùn: – Döøng laïi, ngöôi laø ai maø daùm ñeán laøm naùo ñoäng Tröôøng Xuaân ñoäng phuû? Thaân Phi Quyønh döøng chaân laïi ñöa maét töùc giaän nhìn ngöôøi naøy, chæ thaáy ñoù laø moät trung nieân phuï nhaân vaän aùo luïc, tay caàm tröôøng kieám, neùt maët veû xaûo traù, theùt lôùn: 648 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  7. 649 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ta laø ai ö? Ta hoûi ngöôi laø ai môùi phaûi? Trung nieân phuï nhaân queùt maét nhìn boïn hoï hai ngöôi roài haát haøm hoûi: – Tö Ñoà laõo nhò thuû giöõ coác khaåu, caùc ngöôi laøm sao vaøo taän ñaây ñöôïc? Thaân Phi Quyønh döông ñoâi maøy lieãu noùi: – Ngöôi töø ñaâu ñeán? Ñaõ bieát Tröôøng Xuaân ñoäng phuû, haù laïi khoâng bieát ta laø ai? Töø trong ñoäng phuû laïi coù ngöôøi nghe ngoaøi naøy tieáng caõi oàn aøo lieàn chaïy ra, trung nieân phu nhaân vöøa roài beøn hoûi: – Thöïc ra ngöôi laø ai? Thaân Phi Quyønh öôõn ngöïc noùi: – Ta laø Thaân Phi Quyønh, caùc ngöôi nghe roài, sao coøn khoâng xeùo ñi! Trung nieân phuï nhaân aùo luïc quay laïi noùi nhoû vôùi ngöôøi vöøa roài: – Nhanh vaøo trong thoâng baùo! Phuï nhaân vöøa chaïy ra lieàn gaät ñaàu roài quay ngöôøi voït nhanh vaøo trong ñoäng phuû. Nhaùy maét, theo chaân trung nieân phuï nhaân vöøa roài ñi ra, coøn coù theâm moät phuï nhaân khaùc thaân vaän tröôøng y thieân thanh maët maøy saéc xaûo, toùc bôùi cao, mi lieãu maét daøi, quaû nhieân laø ñeïp, nhöng caùi ñeïp thöïc ñanh ñaù! Thaân Phi Quyønh bæu moâi höø moät tieáng hoûi: – Ngöôi coù phaûi laø Leâ Taåu khoâng? Thanh y phu nhaân eûo ngöôøi thöôùt tha böôùc tôùi, cöôøi ñaùp: – Coâ laø Nhò tieåu thö ö? Tieän thieáp chính laø Leâ Taåu, phuïng meänh Ñaïi tieåu thö ñeán ñaây thò haàu Laõo Thaàn Tieân. – Höø, ta töø choã Ñaïi tieåu thö ñeán ñaây, sao khoâng heà nghe noùi gì caû? Leâ Taåu nhoeûn mieäng cöôøi laû lôi noùi: – UÙi da, Nhò tieåu thö cuûa toâi aø, may maø tieän thieáp theo chaân Coâ Sôn Chuû ñeán ñaây, neáu khoâng thì ngöôøi ta cho raèng tieän thieáp maïo danh thaâm nhaäp vaøo ñaây vôùi möu ñoà gì! Noùi ñeán ñoù, baø ta boãng a leân moät tieáng quay ñaàu noùi: – Höông Chaâu, Höông Ngoïc, caùc ngöôi sao khoâng nhanh ñeán ra maét Nhò tieåu thö! Hai phuï nhaân kia lieàn tieán leân cuùi ngöôøi chaøo: – Boïn tieåu nöõ yeát kieán Nhò tieåu thö. Thaân Phi Quyønh khoâng ñeå maét ñeán chuùng haát haøm hoûi: – Gia gia ta ñaâu? Leâ Taåu ñaùp: 649 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  8. 650 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hoäi baåm Nhò tieåu thö, Laõo Thaàn Tieân chính ñang tham thieân nhaäp ñònh ñaõ ñöôïc ba thaùng. – Gia gia ta nhaäp ñònh luyeän coâng phu gì? Leâ Taåu cöôøi cöôøi ñaùp: – Laõo Thaàn Tieân luyeän coâng phu gì, tieän thieáp khoâng bieát, Laõo Thaàn Tieân ñaõ khoâng noùi, tieän thieáp naøo daùm hoûi? Laõo Thaàn Tieân tröôùc luùc beá quan nhaäp ñònh, chæ noùi laàn naøy beá quan phaûi ñeán ba naêm, trong thôøi gian nhaäp ñònh luyeän coâng, tuyeät ñoái khoâng ai ñöôïc vaøo quaáy nhieãu! – Haûo, vaäy thì ta vaøo hoûi gia gia! Noùi roài naøng khoaùt chaân ñònh ñi. Leâ Taåu thaát kinh voäi ñöa tay caûn laïi la leân: – Nhò tieåu thö, khoâng ñöôïc! – Höø, ngöôi daùm caûn ta? – Tieän thieáp khoâng daùm, theá nhöng Nhò tieåu thö neân nghe tieän thieáp noùi moät lôøi. – Noùi ñi! – Tieän thieáp nghe noùi Nhò tieåu thö cuõng laø ngöôøi luyeän voõ ngheä raát cao cöôøng, ñuùng chöù? – A, hay laø ngöôi ñònh thöû baûn lónh cuûa ta? Leâ Taåu mæm cöôøi noùi: – Nhò tieåu thö hieåu nhaàm roài, tieän thieáp chæ nghó Nhò tieåu thö ñaõ laø ngöôøi luyeän voõ coâng, ñöông nhieân hieåu raèng luùc moät ngöôøi ñang nhaäp ñònh luyeän coâng, neáu nhö bò ngöôøi ngoaøi laøm kinh ñoäng thì seõ ra sao chöù? Thaân Phi Quyønh khöïng ngöôøi, roài traán tænh laïi cöôøi noùi: – Ngöôi thaät kheùo aên noùi! Leâ Taåu cöôøi ngoït ngaøo noùi tieáp: – Nhò tieåu thö quaù khen, tieän thieáp chæ laø nhaéc nhôû tieåu thö luùc naøy khoâng theå ñaùnh ñoäng Laõo Thaàn Tieân. – ÖØm, vaäy gia gia ta bao giôø môùi xaû coâng? Leâ Taåu laøm nhö nhaåm tính, roài cöôøi ñaùp: – Möôøi ngaøy, Laõo Thaàn Tieân cöù moãi möôøi ngaøy thì xaû coâng moät laàn, xaû coâng chæ chöøng moät buoåi aên uoáng hoa quaû vaø phuïc duøng moät loaïi linh döôïc ñaëc cheá, trong thôøi gian naøy môùi coù theå cuøng ngöôi noùi chuyeän. – Vaäy thì ta phaûi ñôïi theâm maáy ngaøy nöõa? – Tính ra laàn naøy ñaõ nhaäp ñònh ñöôïc ba hoâm, haún Nhò tieåu thö phaûi chôø theâm baûy hoâm nöõa... 650 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
  9. 651 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Roài nhaùy nhaùy maét ra veû thaân thieát noùi: – Nhò tieåu thö ñöôøng xa nghìn daëm veà thaêm haún roäng raõi thôøi gian, taïm thôøi vaøo nghæ, tieän thieáp seõ cho ngöôøi laøm thöùc aên mang leân, baûy ngay qua nhanh thoâi maø! Thaân Phi Quyønh phaùt moät cöû chæ döùt khoaùt noùi: – Khoâng! Ta khoâng theå löu laïi treân nuùi laâu ñöôïc, ta veà thaêm gia gia, nhaát ñònh phaûi nhìn thaáy ngöôøi maïnh khoûe môùi yeân taâm. Leâ Taåu boài moät nöõ cöôøi laøm duyeân noùi: – Nhò tieåu thö xin cöù yeân taâm, tieän thieáp voán thò haàu beân caïnh Thaùnh maãu, laàn naøy vinh haïnh ñöôïc Ñaïi tieåu thö ñeå maét tôùi, noùi laém Thaùnh maãu môùi chòu ñeå tieän thieáp ñeán ñaây thò haàu Laõo Thaàn Tieân, tieän thieáp chaêm soùc raát möïc chu ñaùo, Nhò tieåu thö xin cöù yeân taâm laø ñöôïc! Thò haàu beân caïnh Thaùnh maãu maáy tieáng naøy loït vaøo tai naøng khieán naøng caøng giaät mình sinh nghi, noùi ngay: – Khoâng ñöôïc, ta ñaõ veà ñeán Tuyeát Sôn leõ naøo khoâng gaëp gia gia, ngöôi chôù noùi nhieàu! Leâ Taåu trôù maët ngaïc nhieân la leân: – Nhò tieåu thö sao khoâng nghe lôøi khuyeân cuûa tieän thieáp? – Ta muoán gaëp gia gia, ngöôi loâi thoâi gì chöù? Leâ Taåu laéc ñaàu noùi: – Nhò tieåu thö xin thöù toäi tieän thieáp thaát leã, Nhò tieåu thö tuy raèng laø toân nöõ cuûa Laõo Thaàn Tieân, nhöng tieän thieáp thaân nhaäm troïng traùch thò haàu beân caïnh Laõo Thaàn Tieân, quyeát khoâng theå ñeå ai ñaùnh ñoäng Laõo Thaàn Tieân trong luùc ñang nhaäp ñònh, duø coù cheát cuõng phaûi ngaên caûn. Thaân Phi Quyønh nghe baø ta noùi cuõng khoâng phaûi khoâng coù lyù, giôø laøm naùo ñoäng cuõng khoâng phaûi laø saùch hay beøn thaáp gioïng noùi: – Ta chæ muoán vaøo xem gia gia ta, quyeát khoâng laøm naùo ñoäng ñeán ngöôøi laø ñöôïc! – Khoâng ñöôïc! Leâ Taåu noùi raát cöông quyeát: – Trong luùc Laõo Thaàn Tieân ñang beá quan nhaäp ñònh, böôùc vaøo nöûa böôùc cuõng khoâng ñöôïc, nhôû xaûy ra chuyeän. A, laøm kinh ñoäng ñeán Laõo Thaàn Tieân tieän thieáp coù cheát cuõng khoâng tieác, nhöng tieän thieáp bieát aên noùi theá naøo vôùi Ñaïi tieåu thö ñaây? Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy thaùi ñoä cuûa Leâ Taåu veû thaønh khaån thieát tha thì ñaõ hôi meàm loøng. oOo 651 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2