Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 49

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 49', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 49

 1. 666 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Boán Möôi Chín THIEÂN ÑÒA ÑAÏI HOÄI T haân Phi Quyønh chöa hieåu aát giaùp gì thì bò Tam muoäi cuûa mình phoùng kieám ñaâm tôùi cöïc hieåm, naøng ñaønh nhuùn chaân nhaûy neù traùnh, mieäng la hoaûng leân: – Tam muoäi, ngöôi laøm gì vaäy? Thaân Phi Yeán hai maét ngaàu ñoû, caêm phaãn theùt lôùn: – Chôù goïi ta laø Tam muoäi! Trong tieáng theùt, laïi vung kieám cheùm toâi. Thaân Phi Quyønh chæ laùch ngöôøi neù traùnh, ba chò em boïn hoï töø nhoû luyeän voõ ngheä cuøng nhau, kieám phaùp, thaân phaùp ñeàu quaù quen thuoäc, chæ thaáy xuaát chieâu laø bieát kieám seõ nhö theá naøo, neân caên baûn neù traùnh khoâng maáy khoù khaên. – Tam muoäi, ngöôi ñieân aø? Thaân Phi Yeán laïnh gioïng theùt lôùn: – Ngöôi thaät chaúng bieát xaáu hoå, caáu keát cuøng ngöôøi ngoaøi keùo veà ngaàm troäm Thieân Nieân ngoïc baûo cuûa gia gia, chính ngöôi môùi ñieân! Laàn thöù ba Thaân Phi Quyønh bò Tam muoäi taán coâng ñaønh giô kieám choáng ñôõ, moät chieâu Phi Vaân Xuaát Ñænh, ñaùnh baät kieám Tam muoäi ra ngoaøi, phaãn noä noùi: – Ngöøng tay, ngöôi nghe ai noùi theá chöù? Thaân Phi Yeán thaâu hoài tröôùc kieám, cöôøi khinh bæ noùi: – Muoán ngöôøi khoâng bieát, toát nhaát chôù laøm, ngöôi caàn gì phaûi hoûi ta nghe ai noùi chöù? Huoáng gì traêm nghe khoâng baèng moät thaáy, ngöôi löông taâm taùn taän, duøng Meâ thaàn döôïc leùn cho gia gia uoáng, neáu khoâng nhanh ñöa thuoác giaûi ra thì chôù traùch ta khoâng nieäm tình chò em. Thaân Phi Quyønh nghe thì vöøa giaän vöøa töùc theùt leân: – Haûo! Ngöôi chôø ñaây, ñeå ta ñem Leâ Cô vaøo ñaây hoûi laø bieát roõ ngay! Thaân Phi Yeán vung kieám caûn ñöôøng, nhaùt gioïng noùi: – Khoâng caàn hoûi, haù ta chaúng bieát ngöôi ñònh gieát ngöôøi dieät khaåu hay sao? Noùi ngöôi bieát, chính ta ñaõ giaûi khai huyeät ñaïo cho Leâ Cô, roài baø ta ñaõ noùi heát aâm möu cuûa caùc ngöôi. Ñuùng taïi luùc naøy, ñoät nhieân “AÀm” moät tieáng, caùnh cöûa ñaõ bò ñaùnh saäp xuoáng, moät laõo giaø cao lôùn huøng huïc xoâng vaøo, thôû phì phì xem ra möôøi phaàn töùc giaän, chæ tay vaøo maët Thaân Phi Quyønh gaàm leân nhö saám: – AÙi da, Nhò nha ñaàu, ta cöù ngôõ ngöôi trôû veà thaêm Laõo Thaàn Tieân, khoâng ngôø 666 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 667 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngöôi manh taâm daãn ngöôøi ngoaøi vaøo ñaây taïo phaûn... Ngöôøi naøy chính laø Tö Ñoà Döïc, laõo noùi chöa döùt lôøi thì thaân hình deành daøng saán tôùi boå moät chöôûng, laïi theùt: – Tieåu töû, nha ñaàu, hai ngöôi thaät lôùn gan daùm löøa laõo phu, thaùch caùc ngöôi lieân thuû, ta nhaát ñònh boå ñoâi heát... Laõo ta thaønh danh Ñoäc Bích Khai Thieân ñöông nhieân moät chöôûng boå tôùi coâng löïc kinh hoàn. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy laõo taán coâng tôùi, theá chöôûng huøng haäu quyeát chaúng thua keùm gì boïn Khoâng Ñoäng Töù Haïo, beøn nhaûy ngöôøi neù traùnh, mieäng la leân: – Tö Ñoà tieàn boái, tröôùc heát neân laøm roõ chuyeän... Tö Ñoà Döïc moät chöôûng khoâng truùng thì caøng giaän döõ, gaàm lôùn: – Nhö vaäy coøn chöa roõ raøng ö? Höø, taëc ñoà, cheát! Laïi theâm moät chöôûng theá nhö Thaùi sôn aùp ñænh aùp tôùi tröôùc ngöïc chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy laõo giaø thoâ loã huøng hoå taán coâng maø chaúng chòu nghe noùi heát leõ, töùc giaän giô chöôûng leân ngheânh tieáp chaúng caàn khaùch khí. AÀm! Moät tieáng vang traàm laëng khoâng döõ doäi, chöôûng löïc cuûa Tö Ñoà Döïc quaû nhieân bò hoùa giaûi voâ thanh voâ töùc, caû ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán chæ hôi dao ñoäng thoaùi nheï nöûa böôùc. Ñoäc Bích Khai Thieân Tö Ñoà Döïc thaân thuû phi phaøm, ñang côn töùc giaän phaùt moät chöôûng phaûi ñeán taùm thaønh coâng löïc, thaáy thieáu nieân hoùa giaûi deã daøng thì kinh ñoäng voâ cuøng. Laõo thaàm nghó: – AÙi, khoâng leõ haén luyeän ñöôïc Phaät moân Tieáp Daãn Thaàn coâng? Tuy nghó vaäy, nhöng baûn lónh cuûa laõo ta chaúng phaûi taàm thöôøng, cöôøi gaèn maáy tieáng gaät ñaàu noùi: – Tieåu töû khaù laém, tieáp laõo phu theâm chöôûng naøy! Ñuùng luùc aáy, ñoät nhieân “Coong” moät tieáng ngaân daøi, thì ra Thaân Phi Quyønh vöøa xuaát kieám khoáng cheá moät kieám cuûa Thaân Phi Yeán, ñanh gioïng theùt lôùn: – Caùc ngöôi ngöøng tay! Tö Ñoà Döïc chính ñònh ñaùnh chöôûng ra, nghe vaäy thaâu chöôûng laïi, gioïng nhö saám hoûi: – Nhò nha ñaàu, ngöôi coøn gì muoán noùi? Thaân Phi Quyønh maët laïnh nhö baêng, gioïng saéc nhö dao: – Caùc ngöôi moät ngöôøi nhö chaáp phuï cuûa ta, moät ngöôøi laø tyû muoäi cuøng moät huyeát thoáng vôùi ta, ta muoán hoûi caùc ngöôi moät caâu, caùc ngöôi tin lôøi ta hay laø tin lôøi cuûa ngöôøi ngoaøi manh taâm xuùi giuïc? 667 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 668 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Bò hoûi moät caâu naøy caû hai nhaát thôøi khöïng ngöôøi, nhöng Tö Ñoà Döïc lieàn hoûi ngay: – Ngöôi ñònh noùi laø Leâ Taåu? – Leâ Taåu ö? Thaân Phi Quyønh nheách moâi cöôøi nhaït noùi tieáp: – Caùc ngöôi coù bieát thaân phaän ñích thöïc cuûa haén khoâng? Tö Ñoà Döïc giôø thì luùng tuùng thaät söï, laáp baáp noùi: – Chaúng leõ baø ta khoâng phaûi laø Leâ Taåu? Thaân Phi Quyønh höø moät tieáng noùi: – Tieän nhaân kia chính laø Leâ Cô, moät trong hai nöõ haàu thaân caän cuûa Cô Sôn Chuû Khoâng Ñoäng phaùi! Tö Ñoà Döïc baùn tín baùn nghi laáp baáp trong mieäng: – Baø ta ñöôïc Cô Sôn Chuû ñích thaân daãn theo ñeán baûo löu laïi thò haàu Laõo Thaàn Tieân, Cô Sôn Chuû maáy möôi naêm nay thaâm giao vôùi Laõo Thaàn Tieân, leõ naøo... Thaân Phi Quyønh giô tay caét ngang, chæ vaøo ngöôøi gia gia naøng noùi: – Gia gia bò con yeâu nöõ aùm toaùn, chaúng noùi naêng cuõng chaúng nhuùc nhích, laõo theo gia gia ta ñaõ maáy möôi naêm, kinh nghieäm giang hoà phong phuù, chaúng leõ khoâng nhaän thaáy gia gia ta laøm sao ö? Tö Ñoà Döïc nghe thì chaán ñoäng caû ngöôøi la leân: – Khoâng phaûi Laõo Thaàn Tieân ñang nhaäp ñònh luyeän coâng ö? Hoûi thì hoûi, nhöng thaân hình laõo nhö moät laøn khoùi löôùt nhanh ñeán beân giöôøng, luùc naøy quaû nhieân ñaõ nhaän ra saéc maët Laõo Thaàn Tieân khaùc thöôøng, maét ngaây daïi thaát thaàn, thoaùng aån hieän neùt phaãn khí. Thaáy taän maét caûnh naøy, Ñoäc Bích Khai Thieân Tö Ñoà Döïc caû ngöôøi rung leân ñaày phaãn noä, da thòt treân maët rung giaät lieân hoài, qua moät luùc môùi thaát thanh noùi: – Laõo Thaàn Tieân coâng löïc xuaát thaàn nhaäp hoùa, laøm sao laïi... Ñoät nhieân laõo quay phaét ngöôøi theùt lôùn: – Ñeå laõo phu chaïy ra baét yeâu phuï Leâ Cô vaøo ñaây, Laõo Thaàn Tieân bò gì, hoûi thì bieát ngay! Thaân Phi Quyønh cöôøi nhaït laéc ñaàu caûn laïi: – Chaäm maát roài, khi yeâu phuï thaáy thaân theá bò baïi loä, haù ôû laïi ñaây chòu troùi? Tö Ñoà Döïc laëng ngöôøi luøng buøng trong mieäng: – Con taëc nhaân naøy... AÙi, laõo phu nhaát ñònh baét ngöôi veà ñaây! Noùi roài, chaúng chòu ñeå Thaân Phi Quyønh ngaên caûn, tung ngöôøi voït ra khoûi thaïch thaát. 668 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 669 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Yeán thaâu kieám laïi, cuùi thaáp ñaàu maët hoå theïn chín ñoû aáp uùng noùi: – Nhò thö,... Tieåu muoäi coù lôøi traùch laàm Nhò thö... Thaân Phi Quyønh cöôøi noùi: – Chuùng ta laø tyû muoäi, sai bieát loãi thì boû qua, nhöng ta hoûi Tam muoäi moät caâu, ngöôi laøm sao cuõng chaïy veà Tuyeát Sôn? Thaân Phi Yeán noùi: – Thaùnh maãu noùi Nhò thö... Noùi maáy tieáng, coâ ta ngöôùc maët leân roài leùn nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán moät caùi, luùc naøy môùi nhaän ra chaøng khoâi ngoâ tuaán tuù, khieán ngöôøi nhìn phaûi ñoäng loøng, baát giaùc coâ theïn chín maët ñeán taän tai, cuùi nhanh ñaàu traùnh aùnh maét chaøng. Thaân Phi Quyønh ngöôïc laïi nghe Tam muoäi nhaéc ñeán Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì töùc haän cuõng ñoû böøng caû maët noùi: – Laõo yeâu baø naøy roõ raøng duøng chuyeän vu khoáng, ngaäm maùu phun ngöôøi, roõ raøng vu khoáng ta veà troäm Thieân Nieân Ngoïc Baûo. Höø, moùn nôï naøy ta nhaát ñònh thanh toaùn! Tieáp roài naøng lieàn naém tay Tam muoäi giôùi thieäu hai ngöôøi vôùi nhau: – Ñaây laø Tam muoäi Thaân Phi Yeán, ñaây laø nghóa ñeä cuûa ta Nhaïc Tieåu Tuaán, Tuaán ñeä, Tam muoäi chæ môùi möôøi taùm tuoåi, ngöôi cöù goïi noù moät tieáng Yeán muoäi laø ñöôïc. Roài laïi noùi vôùi Phi Yeán: – Tuaán ñeä moân haï Thieân Sôn phaùi, voõ coâng cöïc cao, ngöôi goïi Nhaïc ñaïi ca. Thaân Phi Yeán maët vaãn coøn theïn ñoû, ngöôùc leân nhìn chaøng lí nhí chaøo trong mieäng: – Nhaïc ñaïi ca! Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng ñaønh leân tieáng chaøo laïi: – Yeán muoäi! Chaøng goïi mieãn cöôõng khoâng töï nhieân, maët cuõng öûng ñoû leân vì theïn. Thaân Phi Quyønh luùc aáy môùi ñem chuyeän Ñaïi Giaùc sö baûo naøng trôû veà Tuyeát Sôn keå cho Phi Yeán nghe, roài sau ñoù vaøo ñaây ñaõ xaûy ra nhöõng chuyeän gì. Thaân Phi Yeán maét phaãn noä rít leân: – Cô Sôn Chuû maáy möôi naêm nay thaâm giao vôùi gia gia, laàn naøy baø ta giôû troø naøy laø coù yù ñoà gì? Boïn hoï noùi chuyeän vôùi nhau ñeán ñoù thì ñaõ thaáy Tö Ñoà Döïc quay trôû laïi, maët thaát voïng, ñöông nhieân khoâng truy kòp Leâ Cô. Thaân Phi Yeán chaïy tôùi hoûi: 669 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 670 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tö Ñoà baù baù, khoâng ñuoåi kòp yeâu phuï sao? Tö Ñoà Döïc maët hoå theïn phaãn haän noùi: – AÙi,... Laõo phu ñaùng cheát, laõo phu soáng ñaõ ñeán chöøng naøy tuoåi ñaàu coøn bò con yeâu phuï löøa, laõo phu thaät voâ cuøng hoå theïn vôùi Laõo Thaàn Tieân... Thaân Phi Quyønh noùi: – Tö Ñoà baù baù, khoâng neân töï traùch mình nhö theá nöõa. Yeâu phuï tuy ñaõ chaïy, nhöng chaïy ñaâu cho thoaùt, chuùng ta giôø keùo ñeán Khoâng Ñoäng thanh toaùn moùn nôï naøy. Nhöng tröôùc maët caàn phaûi cöùu gia gia môùi laø quan troïng, laõo xem gia gia bò yeâu phuï duøng thuû ñoaïn aùm toaùn naøo? Tö Ñoà Döïc traàm ngaâm noùi: – Laõo Thaàn Tieân tuy luyeän ñaït ñeán thoâng huyeàn ñaït thaùnh, muoán aùm toaùn ngöôøi quyeát khoâng deã, duy nhaát coù moät khaû naêng... Thaân Phi Yeán hoûi: – Theá naøo chöù? – Duïng ñoäc! Tö Ñoà Döïc buoâng goïn hai tieáng, roài laïi noùi: – Theá nhöng muoán haï ñoäc Laõo Thaàn Tieân cuõng khoâng phaûi deã... Thaân Phi Yeán hieåu ra gaät ñaàu noùi: – Ñuùng vaäy, gia gia noäi löïc tinh thaâm, chæ caàn phaùt hieän ra trong cô theå truùng ñoäc, gia gia coù theå töï vaän coâng ñaåy ñoäc ra ngoaøi deã daøng. Tö Ñoà Döïc noùi: – Cho neân, chæ coù moät caùch laø duøng maïn tính ñoäc döôïc, cöù tröôøng kyø ñaùnh ñoäc töøng chuùt moät môùi khieán Laõo Thaàn Tieân khoâng ñeà phoøng, ñeán khi ñoäc tính laâu ngaøy tích luõy trong taïng phuû, luùc aáy duø phaùt hieän thì vaän coâng ñaåy ra cuõng ñaõ muoän... Thaân Phi Quyønh noùi: – Tö Ñoà baù baù noùi raát chí lyù, yeâu nöõ kia nhaát ñònh trong suoát ba thaùng vöøa qua ñaõ duøng maïn tính ñoäc döôïc ngaàm haïi gia gia. Thaân Phi Yeán caêm haän noùi: – Yeâu nöõ Leâ Cô naøy neáu bò ta baét gaëp, nhaát ñònh baùch kieám phaân thaây môùi haû moái haän naøy! Tö Ñoà Döïc noùi: – Tam coâ nöông, luùc naøy khoâng phaûi laø luùc phaùt taùc phaãn noä, caàn phaûi nghó xem phöông phaùp naøo coù theå giaûi ñoäc cöùu Laõo Thaàn Tieân môùi ñuùng. Thaân Phi Yeán reo leân: – Ñuùng, chuùng ta giaûi ñoäc baèng caùch naøo ñaây? 670 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 671 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh noùi: – Muoán giaûi ñoäc cho gia gia, tröôùc heát caàn phaûi xem xeùt gia gia truùng loaïi ñoäc döôïc naøo, sau ñoù môùi tìm caùch giaûi döôïc. Tö Ñoà Döïc gaät ñaàu noùi: – Khoâng sai, ñoäc döôïc coù nhieàu loaïi, khoâng theå sai nhaàm. Tröôùc heát caàn phaûi phaân bieät roõ ñoäc tính, roài môùi thi thuû cöùu trò. Thaân Phi Yeán noùi: – Chuùng ta phaûi laøm sao ñaây? Thaân Phi Quyønh noùi ngay: – Chæ coøn moät caùch ñi tìm Cô Linh Vaân vaø Hoûa Linh Tieân ñoøi thuoác giaûi! Thaân Phi Yeán gaät ñaàu noùi: – Ñuùng, chuùng ta ñi. Muoäi nghe noùi laàn naøy ñaïi hoäi Tròch Baùt, Cô Sôn Chuû cuõng ñeán, hay laø chuùng ta tìm ñeán Hoaøng Sôn? Thaân Phi Quyønh quay ñaàu noùi: – Khoâng ñöôïc, gia gia thaân truùng kyø ñoäc, caàn phaûi coù ngöôøi chaêm soùc beân caïnh, Tam muoäi löu laïi chaêm soùc gia gia, Tö Ñoà baù baù thuû hoä ñoäng phuû. Chuyeän tìm Cô Sôn Chuû laáy thuoác giaûi, cöù ñeå mình ta vaø Tuaán ñeä ñi laø ñuû. Tö Ñoà Döïc than daøi noùi: – Cô Sôn Chuû ñaõ khoâng nghó tình thaâm giao haï ñoäc thuû, giôø caùc vò ñi chæ e khoù laáy ñöôïc thuoác giaûi. Thaân Phi Quyønh thoaùng chuùt suy nghó roài noùi: – Tröôùc heát ta ñeán gaëp Ñaïi thö, Cô Sôn Chuû nhö khoâng chòu ñöa thuoác giaûi ra, thì chuùng ta seõ quyeát moät phen vôùi baø ta. Tö Ñoà Döïc thoaùng chuùt ngaàn ngaïi ñöa maét nhìn Thaân Phi Quyønh noùi: – Khoâng Ñoäng cao thuû nhö maây tuï vaân taäp, Nhò coâ nöông... – Ta khoâng sôï! Nhaïc Tieåu Tuaán boãng chen vaøo noùi: – Quyønh tyû tyû, tieåu ñeä nhôù ñeán moät chuyeän. Thaân Phi Quyønh quay ñaàu hoûi: – Chuyeän gì? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Chuùng ta laàn naøy leân Tuyeát Sôn chính laø do laõo ca ca truyeàn ñaït yù cuûa Ñaïi Giaùc sö, tieåu ñeä nghó laõo ca ca nhaát ñònh ñaõ sôùm phaùt hieän ra aâm möu cuûa Khoâng Ñoäng, laõo ca ca nhaát ñònh seõ giuùp chuùng ta. 671 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 672 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh vui möøng reo leân: – Ñuùng nheù, chæ caàn laõo ca ca chòu trôï giuùp, thì chuùng ta nhaát ñònh thaéng. Thaân Phi Yeán ngaïc nhieân hoûi: – Nhò thö, laõo ca ca laø ai? Thaân Phi Quyønh ñaùp: – Laõo ca ca laø moân haï cuûa Thieân Sôn phaùi laõo nhaân, coâng löïc cao thaâm, chuyeän naøy keå ra raát daøi, ñeå sau naøy coù dòp ta seõ keå cho Tam muoäi nghe, giôø chuùng ta phaûi ñi ñaây! Ngaøy ñaïi hoäi Tròch Baùt moàng taùm thaùng chaïp roài cuõng ñeán! Baây giôø chæ môùi vaøo ñaàu giôø tî, tröôùc maët Hoaøng Sôn Tròch Baùt Thieàn Vieän, moät con ñöôøng laùt ñaù chaïy daøi töø chaân nuùi leân chính ñang coù moät ñoaøn ngöôøi luïc tuïc ñi leân. Ñoaøn ngöôøi naøy chính do Voõ laâm ñaïi laõo Toáng Traán Sôn daãn ñaàu, vaø sau ñoù laø ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi, duy nhaát chæ coù ngöôøi cuûa Nga My laø khoâng thaáy ñeán. Trong ñoaøn goàm coù Toáng Traán Sôn, Toáng Vaên Tuaán vaø Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh laø ngöôøi cuûa Thieân Hoa sôn trang, Hoa Sôn phaùi Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân vaø moân nhaân Tuùc Kieám Minh, Haønh Sôn phaùi Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn, Chung Nam phaùi Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng, Baùt Quaùi moân Chöôûng moân nhaân Trònh Huyeàn Phong vaø Cam Huyeàn Thoâng, Luïc Hôïp Moân Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït nhaân, Hoaøi Döông tam hieäp vaø theâm moät soá cao thuû haøng nhaát löu. Cuoái cuøng laø Voõ Ñöông phaùi Ngoïc Huyeàn Töû vaø Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh, Thieáu Laâm phaûi coù La Haùn Ñöôøng chuû Voâ Truï ñaïi sö vaø Kieàn Khoân Thuû Ñoàng Theá Xöông cuøng taùm tay cao thuû. Hai beân ñaïi moân Tròch Baùt Thieàn Vieän luùc naøy coù taùm thieáu nieân thaân vaän kinh trang boù saùt ngöôøi maøu xanh, tuoåi chæ chöøng möôøi baûy möôøi taùm, löng ñeo tröôøng kieám, treân ngöïc aùo thaáy ñeo phuø hieäu nhoû ñeà hai chöõ Ngheânh Taân. Ñoaøn ngöôøi vöøa ñaët chaân leân baäc caáp cuoái cuøng, thì lieàn thaáy moät trong taùm thieáu nieân aùo xanh hoaønh ngang chaän ñöôøng chaép tay cuùi ngöôøi hoûi: – Xin hoûi chö vò laø ngöôøi moân phaùi naøo? Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh saán leân hai böôùc hoaøn leã ñaùp: – Voõ laâm tieàn nhieäm Minh chuû Toáng ñaïi laõo gia, cuøng Chöôûng moân Baùt ñaïi moân phaùi: Thieáu Laâm, Voõ Ñöông, Hoa Sôn, Haønh Sôn, Chung Nam, Baùt Quaùi, Luïc Hôïp vaø caû Hoaøi Döông Tam Hieäp tieáp thö môøi ñeán döï ñaïi hoäi. Phieàn laõo ñeä vaøo trong thoâng baùo vò chuû trì ñaïi hoäi ra ngheânh tieáp chuùng ta! Noùi caâu naøy Hoaéc Vaïn Thanh coù phaàn khoa tröông, ñöông nhieân moät sô hôû khoâng phaûi taát caû caùc vò Chöôûng moân nhaân ñeàu ñeán döï. Theá nhöng, noùi vaäy cuõng chæ bieåu thò coù yù toân troïng lôøi môøi ñoái phöông maø thoâi. Chính taïi luùc boïn hoï noùi vôùi nhau, thì lieàn thaáy töø beân trong moät laõo giaø cao gaày, 672 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 673 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thaân vaän hoaøng baøo, daùng boä haáp taáp böôùc ñeán chaép tay vaùi daøi thi leã Toáng Traán Sôn, noùi: – Toáng laõo gia, chö vò Chöôûng moân, ñaïi sö, ñaïo tröôûng quang laâm ñaïi hoäi, huynh ñeä ngheânh tieáp treã, xin roäng löôïng tha thöù! Toáng Traán Sôn ñöa maét nhìn ñaõ nhaän ra ngöôøi naøy chính laø Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng, Laïc Ban Ñình, trong loøng hôi giaän thaàm nghó: – Ñaïi hoäi hoâm nay roõ raøng moät tay Khoâng Ñoäng toå chöùc, Cô Linh Vaân laïi töï ñeà cao thaân phaän, thöïc quaù ñaùng. Nghó vaäy, nhöng coá vôø vuoát raâu quay ñaàu hoûi: – Hoaéc toång quaûn, ngöôøi naøy laø ai? Hoaéc toång quaûn cuõng töùc giaän, Khoâng Ñoäng chæ phaùi moät tay Höõu hoä phaùp ra ngheânh tieáp Chöôûng moân Baùt ñaïi moân phaùi, thöû hoûi leã ôû choã naøo? Nghe hoûi voäi quay ngöôøi ñaùp: – Hoäi baåm laõo gia, ngöôøi naøy laø Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng, Laïc Ban Ñình! Laïc Ban Ñình ñöông nhieân cuõng ñaõ nhaän ra aùnh maét khoâng thieän yù cuûa ñoái phöông voäi tieán leân thi leã laàn nöõa noùi: – Toáng laõo gia thöù toäi, taïi haï chính laø Laïc Ban Ñình nhaäm chöùc Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng, theá nhöng hoâm nay trong ñaïi hoäi naøy nhaän theâm chöùc Toång ngheânh taân, ñaïi bieåu ñaïi hoäi ngheânh tieáp quyù khaùch caùc phöông caùc phaùi, hy voïng Toáng ñaïi laõo gia löôïng thöù! Vaùi daøi xong ñöùng thaúng ngöôøi leân, quaû nhieân baây giôø moïi ngöôøi môùi ñeå yù, phuø hieäu gaén ngöïc traùi cuûa laõo ta coù ñeán ba chöõ Toång Ngheânh Taân. Toång ngheânh taân ñöông nhieân chuyeân chaáp traùch ngheânh tieáp khaùch! Toáng Traán Sôn cöôøi nhaït moät tieáng hoûi: – Noùi vaäy ñaïi hoäi ngaøy hoâm nay khoâng phaûi do Cô Sôn Chuû ñöùng ra chuû trì? Moät caâu naøy coøn coù thaâm yù traùch Cô Linh Vaân ñaõ khoâng töï thaân ra tieáp. Laïc Ban Ñình voäi cuùi ngöôøi noùi: – Hoäi baåm Toáng laõo gia, Cô Sôn Chuû ngaøi phaùt khôûi ñaïi hoäi naøy, ñöông nhieân seõ ñeán. Coù ñieàu luùc naøy xa giaù coøn chöa ñeán nôi neân khoâng töï tieáp quyù khaùch ñöôïc, hy voïng chö vò quyù khaùch roäng löôïng haûi haø. Toáng Traán Sôn baät cöôøi khinh thò, noùi: – Xem ra chuùng ta ñeán sôùm nhæ! Laïc Ban Ñình boài moät nuï cöôøi ñaùp: – Toáng laõo gia vaø chö vò quyù khaùch taïm thôøi vaøo trong duøng traø. Ñaõ ñeán ñöông nhieân phaûi vaøo, Toáng Traán Sôn phaát tay noùi: 673 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 674 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Phieàn Toång ngheânh taân daãn ñöôøng! – Vaâng, vaâng! Laïc Ban Ñình gaät ñaàu ñaùp lia lòa, roài quay ngöôøi ñi tröôùc daãn ñöôøng, caû ñoaøn ngöôøi theo chaân laõo ta xuyeân qua saân tieàn ñeán tröôùc moät ñaïi ñieän cöïc lôùn, chæ thaáy beân treân hoaønh ngang taám bieån goã sôn son theáp vaøng boán chöõ Ñaïi Huøng baûo ñieän, coù leõ hieän taïi taïm thôøi möôïn laøm hoäi tröôøng. Qua heát saân tieàn, quaû nhieân thaáy döôùi ñaát ñaõ traûi thaûm vaøng töø ñaây vaøo ñeán trong ñaïi ñieän, cöûa ñieän môû toang, ngay beân döôùi cöûa ñieän moät taám vaûi ñöôïc giaêng ngang ñeà boán chöõ khaùc Thieân Ñòa Ñaïi hoäi. Toáng Traán Sôn nhìn thaáy boán chöõ naøy baát giaùc cöôøi thaàm, nghó: – Thieân Ñòa Ñaïi hoäi laø quaùi gì chöù? Danh baát chính, ngoân baát thuaän, chæ boán chöõ naøy cuõng thaáy boïn chuùng döông danh khoa tröông, chaúng bieát ñònh laøm troø troáng gì ñaây? Treân baäc theàm laø moät haønh lang roäng chöøng nöûa tröôïng coù ñaët hai chieác baøn daøi hai beân, sau moãi chieác baøn ñeàu coù hai thieáu nöõ aùo vaøng maët xinh nhö hoa. Treân baøn beân phaûi phuû moät taám vaûi ñoû, khoâng noùi cuõng bieát laø ñeå cho khaùch ñeán döï hoäi kyù teân vaøo ñoù nhö caùc ñaïi hoäi vaãn thöôøng laøm. Theá nhöng chieác baøn beân traùi ñeå moät chieác maâm goã vôùi nhieàu maûnh vaûi gaám ñoû tía, khoâng bieát ñeå laøm gì. Nhaân vì hai chieác baøn daøi keâ saùt nhau ngay cöûa vaøo, chæ ñeå chöøa moät loái ñi vöøa hai ngöôøi tranh nhau, roõ raøng laø boïn hoï coá yù saép ñaët nhö vaäy. Hay noùi caùch khaùc, muoán vaøo hoäi tröôøng chæ moät con ñöôøng duy nhaát theo loái naøy töøng ngöôøi moät maø vaøo. Tieáp ñoù, hai beân haønh lang coøn coù theâm taùm tay thieáu nieân voõ só gioáng nhö taùm tay thieáu nieân thuû veä beân ngoaøi ñaïi moân, aùo xanh, trong kieám thaét löng, maët maøy laïnh luøng, tuy tuoåi chæ chöøng möôøi baûy möôøi taùm, theá nhöng chæ nhìn ôû giöõa hai ñaàu maøy aån öôùc saéc xanh cuõng bieát boïn hoï ñeàu coù luyeän qua baøng moân dò coâng. Treân ngöïc moãi ngöôøi ñeo phuø hieäu troøn vôùi hai chöõ ngheânh taân, nhöng khoâng noùi cuõng bieát boïn hoï laøm nhieäm vuï thuû veä beân trong ngaên ngöøa bieán coá xaûy ra. Laïc Ban Ñình daãn ñaùm quaàn huøng vaøo ñeán hai chieác baøn daøi thì döøng chaân laïi, quay ngöôøi noùi: – Toáng laõo gia, xin môøi löu danh laïi ñaây! Moät hoaøng y thieáu nöõ lieàn naém laáy moät quan buùt ñaõ chaäm ñaày möïc hai tay cung kính ñöa ñeán tröôùc maët Toáng Traán Sôn noùi: – Môøi quyù khaùch ñeà teân! Toáng Traán Sôn ñöa maét nhìn taám vaûi gaám traûi roäng treân baøn thaáy ñeà haøng chöõ Danh saùch quyù khaùch caùc ñaïi moân phaùi tham döï Thieân Ñòa ñaïi hoäi. Laõo laø ngöôøi ñaàu tieân, lieàn naém laáy quan buùt ñeà xuoáng vieát chöõ Toáng Traán Sôn. 674 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 675 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaøng y thieáu nöõ ñoùn laïi quan buùt roài trao tieáp cho Toáng Vaên Tuaán. Luùc naøy Laïc Ban Ñình laïi daãn Toáng Traán Sôn sang baøn beân traùi, moät vò hoaøng y thieáu nöõ khaùc naém leân moät mieáng vaûi gaám ñoû tía vuoâng vöùc ñeà hai chöõ Quy Taân, mæm cöôøi noùi: – Quyù khaùch döï hoäi xin mang leân phuø hieäu naøy môùi nhaäp hoäi tröôøng! Mieäng buoâng lôøi thaùnh thoùt nhö ngoïc, maët töôi cöôøi khieán ngöôøi ta khoù cöï tuyeät, roài döøng laïi tröôùc maët Toáng Traán Sôn. Nhö vaäy laø khaùch vaøo döï ñaïi hoäi tröôùc heát ñeà teân, roài ñeán mang phuø hieäu môùi vaøo hoäi tröôøng. Hoaøng y thieáu nöõ nhanh nheïn duøng chieác kim nhoû gaén mieáng vaûi gaám leân ngöïc traùi Toáng Traán Sôn, ñoaïn cuùi ngöôøi thi leã noùi: – Ña taï! Caû ñoaøn ngöôøi nhaát nhaát ñeàu laøm xong thuû tuïc naøy môùi vaøo hoäi tröôøng, hoäi tröôøng voán laø moät ñaïi ñieän raát roäng lôùn coù theå chöùa vaøi traêm ngöôøi, nhöng luùc naøy döïng moät maøn vaûi vaøng raát roäng giaêng ngang beä Phaät che kín beân trong, beân treân boán chöõ lôùn Thieân Ñòa ñaïi hoäi. Ngay döôùi boán chöõ lôùn ñoû ñaët saün moät chieác aùn daøi, sau aùn laø hai chieác gheá Thaùi sö boïc gaám choã döïa raát cao, bieåu thò ngöôøi coù thaân phaän cao nhaát môùi toïa vò taïi ñaây, hai beân coøn coù theâm hai chieác gheá nhoû khaùc. Hai beân taû höõu chieác aùn ngoaøi ra coøn coù theâm boán chieác gheá tua boïc gaám khaùc. Ñoái dieän vôùi tröôøng aùn laø chín haøng gheá, nhöng chæ ba haøng gheá ñaàu laø boïc gaám xanh caùch bieät, ñaây laø haøng toïa vò cuûa Quy Taân. Töø haøng gheá thöù tö trôû ñi chæ laø nhöõng haøng gheá bình thöôøng, duøng ñeå tieáp khaùch thaáp hôn vaø haøng ñeä töû. Laïc Ban Ñình daãn boïn Toáng Traán Sôn ñi thaúng ñeán haøng gheá Quy Taân, coøn moät soá moân nhaân ñeä töû thì ngoài laïi ôû nhöõng haøng gheá sau. Soá khaùch thöông ñeán döï ñaïi hoäi cuõng caøng luùc caøng ñoâng, ñöông nhieân nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi ñeán döï ñaïi hoäi thaân theá cuõng khoâng nhoû, nhöng chung quy chæ laø anh huøng caát cöù moät phöông, noùi chung laàn naøy quaàn haøo haéc baïch löôõng ñaïo gaàn nhö taäp trung ñaày ñuû. Anh huøng caùc phöông, luïc laâm caùc xöù, hieám khi coù dòp tuï hoäi ñoâng nhö theá naøy, ngöôøi quen cuõ, ngöôøi môùi bieát tay baét maët möøng noùi chuyeän oàn aøo haún leân. Ñöông nhieân caâu chuyeän cuûa boïn hoï cuoái cuøng vaãn laø ñaët nhieàu nghi vaán xoay quanh ñaïi hoäi Thieân Ñòa naøy? Ñeán luùc nhaän ra ngöôøi ngoài haøng gheá ñaàu coù maët Toáng ñaïi laõo gia, thì ít nhieàu ñeàu caûm thaáy yeân taâm, tieáng oàn aøo baøn taùn cuõng giaûm xuoáng. Toáng Traán Sôn maáy möôi naêm tröôùc ñaõ ñaêng quang nhaäm chöùc voõ laâm minh chuû, thanh danh vaø uy tín raát lôùn, trong voõ laâm tröôùc ñaây coù baát cöù chuyeän hieàm khích 675 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 676 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thuø haän lôùn nhoû naøo, cuõng ñeàu nhôø ñeán Toáng Traán Sôn giaûi hoøa daøn xeáp. Chæ töø hai naêm trôû laïi ñaây, Toáng Traán Sôn lui veà aån cö ôû Thieân Hoa sôn trang, neân ngöôøi ta ít thaáy oâng xuaát hieän treân giang hoà, theá nhöng khoâng vì theá ma uy tín vaø oai danh cuûa oâng bò lu môø. Ñaïi hoäi Thieân Ñòa laàn naøy quaàn huøng ñeàu linh caûm hung nhieàu laønh ít, nhöng giôø ñaây nhìn thaáy coù maët Toáng minh chuû vaø nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu Baùt ñaïi moân phaùi tham gia, thì töï tin ñaïi hoäi khoâng ñeán noåi quaù hung hieåm. Thôøi gian chaàm chaàm troâi qua, baây giôø ñaõ saép heát giôø, trong thieàn vieän boãng troãi leân moät hoài chuoâng ngaân daøi. Ñaây ñoù coù ngöôøi thoát leân: – Baét ñaàu roài! Tieáng chuoâng chöa döùt, thì haønh lang beân traùi boãng troãi neân tieáng nhaïc du döông nghe thaät eâm tai. Trong tieáng nhaïc, goùc maøn beân traùi ñöôïc keùo nheï loä ra moät loái ñi, ñi ñaàu laø moät baïch dieän thö sinh, thaân vaän tröôøng baøo maøu thieân thanh, löng thaét tröôøng kieám tua baïc. Baïch dieän thö sinh maët saùng maøy raäm, tay phaûi naém loûng chieác quaït, thaàn thaùi oai nghi anh tuaán, mieäng thoaùng hieän nuï cöôøi, chaân töøng böôùc ñænh ñaïc böôùc ñeán gaàn chieác tröôøng aùn thì döøng laïi. Quaàn huøng döï ñaïi hoäi ñöông nhieân ngoaøi moät soá ngöôøi nhö: Toáng Traán Sôn, Voâ Truï thieàn sö, Cam Huyeàn Thoâng, Maïnh Ñaït Nhaân, Luïc Phi Hoàng ñaõ coù laàn giaùp maët ngöôøi naøy thì bieát ngay chính laø vò Toång hoä phaùp Chuùc Thieân Tuøng. Soá coøn laïi nhaän khoâng bieát, cho neân ñaõ nghe thaáy nhieàu tieáng xì xaàm baøn taùn. Lai noùi, luùc naøy tieáp lieàn theo chaân Chuùc Thieân Tuøng goàm coù Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu, Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät, Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu, Nguõ Xoa chaân nhaân Vaên Thieân Loâi, Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø, Töông Taây Song Thi Beá Muïc Cöông Thi vaø Tam Nhaõn Cöông Thi, Phaàn Söông Baùo Ñaèng Cao, boïn hoï ra xong thì töï saép töø phaûi qua traùi ñöùng beân traùi taám maøn. Gaàn nhö cuøng luùc vôùi boïn Chuùc Thieân Tuøng ñi ra, thì töø beân phaûi cuõng lieàn thaáy böùc maøn keùo ra, moät ñoaøn ngöôøi khaùc xuaát hieän. Ñi ñaàu laø moät thieáu phuï xinh ñeïp nhö ñoùa phuø dung, ngöôøi cao thon thaû, tuoåi öôùc chöøng hai baûy hai taùm, maét haïnh maøy lieãu, thaân vaän aùo maøu caùnh traø, löng thaét tröôøng kieám tua baïc, ngöôøi naøy chính laø Thaân Phi Loan, phu nhaân cuûa Toång hoä phaùp Chuùc Thieân Tuøng, ñoàng thôøi laø vò ñaïi tieåu thö trong Thanh Saùt Thuû. Tieáp lieàn sau ñoù laø Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo toaøn thaân vaän aùo ñoû, roài ñeán moät laõo baø toùc baïc traéng, thaân vaän thanh y, chính laø Maûi Hoa Baø Baø Truùc Taâm Cô. Keá theo baø ta laø moät ngöôøi khieán boïn Toáng Traán Sôn caûm thaáy kinh ngaïc nhaát, 676 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 677 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chính laø Truùc Thu Lan. Sau ñoù ñeán Vöu nhò nöông, Vöu Nhö Thò, Ñoaït Meänh Baø Töû Vu baø baø, cuoái cuøng laø nöõ nhaân töøng maïo danh Xuaân Mai thaâm nhaäp vaøo Thieân Hoa sôn trang, ngöôøi naøy teân thaät laø Lieãu Thanh Thanh. Caû ñoaøn ngöôøi ñeán beân phaûi tröôøng aùn thì döøng chaân laïi, cuõng xeáp thaønh moät haøng ngang ñöùng nghieâm tuùc. Sau khi hai ñoaøn ngöôøi naøy yeân vò xong, lieàn thaáy tieáp ñoù laø hai laõo nhaân töø hai beân taû höõu taám maøn böôùc ra, hai laõo nhaân thaân vaän tröôøng baøo maøu luïc, maët hao hao gioáng nhau, ñaàu toùc baïc nhö cöôùc, döôùi caèm ñeå choøm raâu sôn döông löa thöa. Hai laõo gia ñoàng böôùc ñeán hai beân tröôøng aùn thì döøng laïi, hôi cuùi ngöôøi chaøo hai ñoaøn ngöôøi kia. Chuùc Thieân Tuøng voäi vaøng ñaùp leã noùi: – Nhò laõo môøi ngoài! Hai laõo nhaân aùo luïc cuõng khoâng khaùch khí, lieàn böôùc ñeán hai chieác gheá trong boán chieác gheá boïc gaám taû höõu tröôøng aùn ngoài xuoáng. Quaàn huøng döï hoäi phaàn lôùn ñeàu ñaõ nhaän ra hai laõo nhaân naøy, trong loøng hôi caûm thaáy laï, thaàm nghó: – Hai laõo naøy chaúng phaûi trong nhoùm Khoâng Ñoäng Töù Haïo sao? Nhöng ôû ñaây chæ xuaát hieän hai ngöôøi, vaäy coøn hai ngöôøi nöõa ñaâu? Trong luùc moïi ngöôøi coøn ñang suy nghó baøn taùn, thì lieàn thaáy Phaàn Söông Baùo Ñaèng Cao laáy töø trong ngöôøi ra moät taám thieäp hoàng lôùn, böôùc leân moät böôùc doõng daïc noùi lôùn: – Hoâm nay ngaøy moàng taùm thaùng chaïp... Laõo hôi döøng laïi ñeå cho moïi ngöôøi chuù yù maø im laëng roài môùi haéng gioïng noùi tieáp: – Taïi Tròch Baùt Thieàn Vieän naøy, Thieân Ñòa ñaïi hoäi ñöôïc toå chöùc laàn ñaàu, chuùng toâi xin traân troïng tuyeân boá ñaïi hoäi baét ñaàu... Vò chuû trì ñaïi hoäi laàn naøy laø Chuùc Toång hoä phaùp, xin môøi laâm vò! Moïi ngöôøi hôi ngaïc nhieân, khoâng ngôø ñaïi hoäi naøy do Toång hoä phaùp Chuùc Thieân Tuøng chuû trì. Chuùc Thieân Tuøng thaàn thaùi uy nghi phaát nheï chieác quaït trong tay, roài töøng böôùc ñi ñeán chieác gheá beân traùi caïnh hai chieác gheá Thaùi sö boïc gaám ñoû sau chieác aùn, roài döøng chaân laïi, ñaàu hôi cuùi nheï coi nhö ra maét toaøn tröôøng. Ñaèng Cao nhìn veà haøng nöõ töôùng beân phaûi noùi lôùn: – Xin môøi phu nhaân Toång hoä phaùp laâm vò! Thaân Phi Loan böôùc ñeán chieác gheá beân phaûi ñoái xöùng vôùi chieác gheá cuûa Chuùc 677 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 678 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Tuøng qua hai chieác gheá Thaùi sö, hôi kheùp ngöôøi nghieâng haønh leã ra maét. Hieän taïi moïi ngöôøi nhìn thaáy hai chieác gheá Thaùi sö cao nhaát chöa coù ngöôøi ngoài ñeàu thaàm ñoaùn ra ñöôïc chính laø toïa vò cuûa Khoâng Ñoäng phaùi Cô Sôn Chuû vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu chöù chaúng nghi! Boïn hoï töï khai ñaïi hoäi, ñöông nhieân phaàn naøo ñeà cao mình, nhöng tröôùc maët caùc ñaïi danh ñaïi phaùi voõ laâm, maø laøm theá thì cuõng hôi cuoàng voïng laém vaäy. Laïi nghe Ñaèng Cao lôùn tieáng noùi tieáp: – Cung thænh Giaùo chuû, Phoù giaùo chuû quang laâm! Giaùo chuû, Phoù giaùo chuû ñöông nhieân chính laø Cô Sôn Chuû vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Coù ñieàu khieán ngöôøi ta hôi ngaïc nhieân, Khoâng Ñoäng phaùi Chöôûng moân xöa nay chæ töï xöng laø Sôn Chuû, cuõng nhö Cô Linh Vaân töø luùc keá nhaäm Chöôûng moân ñeán giôø chæ goïi Cô Sôn Chuû. Vaäy maø hieän taïi Ñaèng Cao laïi lôùn tieáng tuyeân boá Giaùo chuû, khoâng bieát boïn hoï ñònh saùng laäp giaùo phaùi gì ñaây? Luùc naøy chæ thaáy sau lôøi cuûa Ñaèng Cao, taám maøn vaøng töø töø ñöôïc keùo haún sang hai beân ñeå loä moät loái ñi. Böôùc ra ñaàu tieân laø boán trung nieân phuï nhaân aùo xanh, löng deo tröôøng kieám tua xanh phaân thaønh hai caëp, böôùc ñi chaäm raûi. Caëp ñi ñaàu, moät ngöôøi tay naém thanh kieám hình löôõi löûa, ngöôi coøn laïi tay naém thanh tröôïng ñaàu chim öng. Boïn hoï ñeán sau hai chieác gheá Thaùi sö thì saép thaønh haøng chöõ nhaát maø ñöùng nghieâm tuùc. Sau cuøng môùi ñeán moät laõo baø toaøn thaân hoàng haøo, toùc ñieåm traéng, maët daøi caèm nhoïn, chæ nhìn cuõng nhaän ra ngay chính laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu, baø ta ñi thaúng ñeán chieác gheá Thaùi sö boïc gaám ñoû beân phaûi thì döøng laïi, nhöng chöa ngoài ngay. Ñeán luùc naøy, Hoûa Linh Thaùnh Maãu vöøa xuaát hieän thì khoâng khí toaøn hoäi tröôøng trôû neân caêng thaúng, hôn caû traêm cao thuû quaàn huøng nhö im phaêng phaéc, tôï hoà nhö caây kim rôi treân neàn ñaù cuõng nghe thaáy tieáng. Tieáp ñeán, töø sau böùc maøn laïi coù theâm hai laõo giaø böôùc ra, ngöôøi ñi beân traùi mình ngaén buïng troøn, maët heät nhö laõo thaùi baø chính laø vò Taû hoä phaùp Khoâng Ñoäng Ñoaøn Baù Döông, ngöôøi ñi beân phaûi cao gaày, maët choaét maét nhoû, chính laø Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng Laïc Ban Ñình, nhö hieän taïi coøn nhaäm chöùc Toång ngheânh taân. Ngay sau hai vò Taû Höõu hoä phaùp, moät vò luïc y thieáu phuï ñôõ tay moät laõo nhaân daùng ngöôøi gaày nhoû töøng böôùc ñi ra. Laõo nhaân toùc baïc ñoàng nhan, vôùi ngöôøi luyeän coâng ñaït ñeán ñoàng nhan thì leõ ra thaàn thaùi quaéc thöôùc, maët hoàng maét saùng môùi ñuùng. Vaäy maø laõo nhaân naøy chæ thaáy hai maét môø ñuïc, thaàn saéc meät moûi, ñeán böôùc ñi tôï hoà khoâng noåi phaûi caàn ñeán moät ngöôøi 678 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 679 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long dìu ñi! Vò luïc baøo laõo nhaân naøy khoâng noùi cuõng ñoaùn ra ñöôïc chính laø Khoâng Ñoäng phaùi Chöôûng moân nhaân Cô Sôn Chuû Cô Linh Vaân. Trung nieân phuï nhaân aùo luïc dìu laõo chính laø moät trong hai thò nöõ thaân caän. Khoâng Ñoäng sôn chuû xöa nay danh chaán thieân haï, coâng löïc ñaït thoâng huyeàn nhaäp thaùnh, laø baïn thaâm giao vôùi Tuyeát Sôn Laõo Thaàn Tieân, hieän taïi tröôùc maët giaø yeáu ñeán noãi khoâng theå töï ñi ñöôïc, leõ ra phaûi neân quy aån vui cuøng thuù sôn tuøng daõ haïc. Vaäy maø giôø laïi ñöùng ra khai ñaïi hoäi, saùng giaùo xöng chuû, neáu ngöôøi coù maét tinh teá suy xeùt thì cuõng nhaän ra ngay ñaây laø moät maøn kòch, maø ñaïo dieãn chính laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu möôïn danh tieáng cuûa Cô Sôn Chuû maø thoâi! Luùc Khoâng Ñoäng Cô Sôn Chuû xuaát hieän, do Chuùc Thieân Tuøng chæ ñaïo, caû ñoaøn ngöôøi laäp töùc voã tay aàm leân chaøo ñoùn. Ñöông nhieân, tieáng voã tay nhieät lieät chæ xuaát phaùt töø ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng, quan khaùch voõ laâm quaàn huøng ñeán döï chæ ngoài yeân giöõ thaùi ñoä baøng quan, khoâng ai voã tay phuï hoïa. Khoâng Ñoäng Cô Sôn Chuû ñöôïc luïc y phuï nhaân dìu ñeán ngoài xuoáng treân chieác gheá Thaùi sö beân traùi, hai vò Taû Höõu hoä phaùp vaø luïc y phuï nhaân phaân ra ñöùng haàu ngay sau löng caån thaän hoä trì. Hoûa Linh Thaùnh Maãu chôø ñeán khi Khoâng Ñoäng Cô Sôn Chuû ngoài xuoáng roài môùi töø töø ngoài xuoáng gheá beân caïnh goïi laø giöõ ñuùng leã! Tieáp ñoù môùi ñeán Chuùc Thieân Tuøng vaø phu nhaân Thaân Phi Loan cuøng ngoài xuoáng, duy nhaát coøn hai chieác gheá troáng, haún chính laø hai choã daønh cho hai laõo coøn laïi trong Töù Haïo chöa kòp ñeán! Ñaèng Cao haéng gioïng roài doõng daïc noùi lôùn: – Tieáp ñeán... Chuùng toâi xin trình leân danh saùch nhöng vò cao nhaân tham gia khôûi phaùt saùng laäp Thieân Ñòa Giaùo... Laõo ta vöøa döùt lôøi, lieàn thaáy Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu khoâng bieát töø bao giôø ñaõ rôøi khoûi choã ñöùng ra ngoaøi, luùc naøy cöû chæ cung kính töø tröôùc ñieän böôùc vaøo. Tieáp theo sau laõo ta laø hai hoaøng y thieáu nöõ, treân tay moãi ngöôøi böng moät chieác maâm baïc, maâm baïc ñöôïc phuû khaên gaám theâu hoa vaên, beân treân laïi laø moät cuoán saùch moûng gaùy vaøng. Saùch Nghò Phu ñi thaúng ñeán tröôùc tröôøng aùn môùi döøng chaân laïi. Chuû trì ñaïi hoäi Toång hoä phaùp Chuùc Thieân Tuøng luùc aáy töø töø ñöùng daäy. Saùch Nghò Phu quay ngöôøi naém laáy hai cuoán caåm nang treân maâm, hai hoaøng y thieáu nöõ laäp töùc trôû goùt lui ra ngoaøi. Saùch Nghò Phu hai tay cung kính daâng hai cuoán caåm nang trình leân. Chuùc Thieân Tuøng ngöôøi chæ hôi cuùi nheï, ñöa tay ñoùn laáy hai cuoán caåm nang. Saùch Nghò Phu luùc aáy môùi coi nhö xong nhieäm vuï cuûa mình, quay trôû laïi caùnh 679 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 680 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long traùi ñöùng nguyeân vò trí cuûa mình. Quaàn huøng nhìn moät loaït ñoäng taùc cuûa boïn hoï xem ra nghieâm tuùc long troïng, nhöng roõ raøng ñeàu ñaõ coù söï saép ñaët tröôùc, moät ñieàu suy nghó nhaát laø trong hai cuoán caåm nang kia, cöù theo nhö lôøi tuyeân boá cuûa Ñaèng Cao thì phaûi laø danh saùch nhöõng ngöôøi khôûi phaùt saùng laäp caùi goïi laø Thieân Ñòa Giaùo, nhöng nhöõng ngöôøi ñoù laø ai? Chính vì theá maø luùc naøy ai ai cuõng chaâm theo doõi töøng li töøng tí moïi haønh ñoäng cuûa boïn hoï vaø chôø ñôïi... Chuùc Thieân Tuøng tieáp laáy hai cuoán caåm nang roài khoâng ngoài xuoáng nöõa, ñöa ñoâi maét saùng nhö löu tinh queùt moät voøng toaøn tröôøng, cuoái cuøng tay phaûi daét chieác quaït vaøo thaét löng, ñoaïn giôû cuoán caåm nang naèm treân cuøng, doõng daïc caát tieáng noùi: – Boån giaùo ñònh danh Thieân Ñòa Giaùo, trôøi che phuû taát caû, ñaát chôû mang taát caû, xöa nay thaùnh hieàn tuaán kieät, khoâng ai laø khoâng laäp thaân giöõa trôøi ñaát. Soâng nuùi haûi hoà tuy roäng bao la, daøi voâ taän, nhöng khoâng gì laø khoâng naèm trong trôøi ñaát, caùi nghóa trôøi ñaát roäng lôùn bao la quaùn xuyeán vaïn vaät, haù khoâng lôùn laém sao? Laáy Thieân Ñòa laäp giaùo chính laø dung naïp taát caû caùc moân caùc phaùi thoáng nhaát laøm moät nhaø, thieân haï voõ laâm töï nhieân hôïp nhaát, khoâng coøn phaân bieät taø chính, khoâng coøn chia reû quyù tieän, moïi giang hoà phaân tranh töø ñoù maø cuõng bò dieät trong voâ hình, ñoù chính laø caùi leõ ñaûo loän cuûa Thieân Ñòa Giaùo. Thieân haï thoáng nhaát, voõ laâm hoøa hôïp, tinh anh voõ hoïc cuõng nhaân ñoù maø ñöôïc phaùt huy roäng lôùn, muïc ñích duy hoä ñaïi ñaïo, ñaây laø toân chæ cuûa boån giaùo! Noùi ñeán ñoù, gaõ hôi döøng laïi, haéng gioïng moät tieáng roài môùi baét ñaàu chaäm raûi noùi tieáp: – Boån giaùo ngaøy hoâm nay moàng taùm thaùng chaïp naêm Bính Ngoï, trieån khai ñaïi hoäi laàn thöù nhaát taïi Tròch Baùt Thieàn Vieän nay, trònh troïng tuyeân boá coâng cöû Cô Linh Vaân voán Khoâng Ñoäng Sôn Chuû laøm Giaùo chuû, Chuùc Linh Tieân voán Khoâng Ñoäng Sôn Chuû laøm Phoù Giaùo chuû... Noùi ñeán ñoù ñaõ thaáy töø döôùi quaàn huøng baét ñaàu coù tieáng xì xaøo to nhoû baøn luaän. Chuùc Thieân Tuøng vôø nhö khoâng ñeå yù, tieáp tuïc noùi vaøo vaán ñeà chính: – Tieáp ñeán, toâi xin coâng boá danh saùch nhöng vò cao nhaân trong voõ laâm caùc phaùi tham gia khôûi saùng laäp giaùo, thöù nhaát... Moïi ngöôøi nghe tuyeân boá danh saùch nhöõng ngöôøi tham gia laäp giaùo thì töï nhieân yeân laëng trôû laïi loùng tai laéng nghe. – Thöù nhaát... Vò tieàn Voõ laâm minh chuû Toáng Traán Sôn... Vöøa nghe ñoïc ñeán teân Toáng Traán Sôn, thì baát giaùc quaàn huøng oà leân kinh ngaïc. Toáng Traán Sôn nhö bò ñieän giaät, döïng ngöôøi ñöùng leân la lôùn: – Haõy khoan! oOo 680 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2