Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 5

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

82
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 5

 1. 53 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Naêm ÑOÄ THUYEÀN QUAÙ GIANG NGOÄ GIAI NHAÂN T öø xa thoaït troâng tôï hoà nhö treân beán taøu coù aùnh ñeøn, nhöng khi ñeán gaàn môùi hay chính laø hai chieác ñeøn loàng treo tröôùc muõi moät con thuyeàn khaù lôùn. Tröôùc muõi thuyeàn thaáy hai gaõ thuyeàn phu ñang loay hoay thaùo giaây chaõo, coù leõ thuyeàn saép rôøi beán. Nhaïc Tieåu Tuaán chaïy ñeán beán taøu, caên baûn khoâng ñeå yù con thuyeàn theá naøo, chaøng thaáy thuyeàn saép rôøi beán thì hoát hoaûng vöøa chaïy vöøa goïi lôùn: – EÂ, nhaø thuyeàn... xin chôø moät laùt, thuyeàn caùc ngöôi qua beân kia soâng phaûi khoâng? Cho toâi qua soâng, tieàn cöôùc... Moät trong hai gaõ thuyeàn phu khoâng ñôïi chaøng noùi heát, ngöûng ñaàu theùt lôùn: – Döøng laïi, ngöôi muoán laøm gì höû? Nhaïc Tieåu Tuaán khöïng ngöôøi döøng laïi, chaáp tay noùi: – Taïi haï muoán ñoä thuyeàn qua soâng! Gaõ trung nieân thuyeàn phu tröøng maét quaùt lôùn: – Maét ngöôi ñeå ñaâu maø khoâng nhìn roõ thuyeàn gì chöù, xeùo ngay! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe nhö khoâng roõ caâu noùi, beøn tieáp lôøi: – Taïi haï muoán hoûi thuyeàn caùc vò qua bôø beân kia phaûi khoâng, taïi haï xin ñi nhôø roài seõ traû tieàn. Baèng nhö khoâng phaûi thì thoâi, naøo coù gì maø laõo huynh laïi buoâng lôøi hoáng haùch vaäy chöù? Gaõ ñaïi haùn ñöùng thaúng ngöôøi choáng tay ôû hoâng quaéc maét theùt: – Tieåu töû khaù laï, haún ngöôi muø hay sao chöù! Nhaïc Tieåu Tuaán laïi thaáy ñoái phöông buoâng theâm lôøi loã maõng thì böïc töùc noùi: – Ngöôi chæ laø teân cheøo thuyeàn, côù sao buoâng lôøi chöûi ngöôøi! Gaõ ñaïi haùn vaãn ngaïo maïn noùi: – OÂng buoâng lôøi chöûi, vì ngöôi coù maét nhö muø, coøn chöa chòu xeùo ñi ö? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe theâm caâu naøy thì giaän thaät söï, quaùt lôùn: – Höø, caùc ngöôi caäy theá löïc ai maø hoáng haùch cuoàng ngaïo chöù? Gaõ ñaïi haùn thuyeàn phu thöù hai luùc naøy môùi ñöùng thaúng ngöôøi leân, phuûi tay noùi vôùi ñoàng boïn: – Ngöôi laém lôøi vôùi thöù coù maét khoâng troøng kia laøm gì chöù, cho haén xuoáng soâng uoáng nöôùc laø xong! 53 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 54 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Haûo! Gaõ ñaïi haùn ban ñaàu ñaùp lieàn moät tieáng, roài khoaùt boä saán tôùi, baøn tay to nhö chieác quaït choäp vaøo ngöïc Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán maøy kieám nhíu chaët, laïnh gioïng noùi: – Môû mieäng laø chöûi ngöôøi, vung tay laø ñaùnh ngöôøi, caùc ngöôi thaät laø cöôøng ñoà voâ pheùp voâ taéc! Noùi döùt lôøi, chæ baèng moät theá ñaõ choäp cöùng caùnh tay hoä phaùp cuûa gaõ ñaïi haùn, giaät roài haát maïnh moät caùi khieán caû taám thaân to deành daøng cuûa haén ñoå keành treân boong thuyeàn laên xa caû tröôïng. Gaõ thöù hai thaáy ñoàng boïn bò haï ño vaùn, töùc giaän gaàm leân: – Thaèng nhaõi, ngöôi chaùn soáng. Trong tieáng quaùt, ngöôøi haén nhö con hoå döõ choàm tôùi, caû hai tay choäp vaøo ngöïc Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa roài ñaõ ñaùnh chaïy boïn Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ñeàu laø haïng thaân thuû khoâng taàm thöôøng trong laøng haéc ñaïo, luùc naøy nhìn thaáy hai teân thuyeàn phu tuy huõng höøng hoå hoå, nhöng chæ laø haïng voõ bieàn caäy söùc traâu maø thoâi, caên baûn khoâng ñaùng ra tay. Chaøng chæ thuaän tay khoaùt moät voøng gaït hai tay haén ra, roài ñaåy moät caùi nheï, laø caû ngöôøi haén laïi nhö ñoàng boïn laên nhaøo treân saøn vaùn. Maáy tieáng quaùt lôùn roài hai thaân hình ñoå aàm aàm treân vaùn thuyeàn nhö ñaùnh ñoäng ngöôøi trong khoang, khi caû hai teân loàm coàm ñöùng leân ñònh nhaûy vaøo ñaùnh tieáp, boãng moät muøi höông thoang thoaûng trong laøn giang phong, tieáp lieàn moät gioïng noùi trong treûo vang leân: – Caùc ngöôi ñaùnh nhau vôùi ai ñaáy? Hai gaõ ñaïi haùn ñaõ ra theá chuyeän bò ñaùnh, nghe gioïng ngöôøi naøy thì thuït lui cuùi ñaàu cung kính noùi: – Thuùy coâ nöông! ÔÛ cöûa khoang thuyeàn ñaõ xuaát hieän moät boùng nöõ nhaân ñöôïc goïi laø Thuùy coâ nöông, thaân hình maûnh khaûnh thöôùt tha trong taám aùo choaøng xanh, maét haïnh troøn xoe, gioïng haøm uy löïc hoûi laïi: – Ta hoûi caùc ngöôi ñaùnh nhau vôùi ai? Moät trong hai gaõ ñaïi haùn chæ tay vaøo gaõ thieáu nieân laï laãm, gioïng caêm töùc noùi: – Teân tieåu töû naøy maét muõi ñeå ñaâu khoâng chòu nhìn cho roõ laïi ñònh xoâng leân thuyeàn, tieåu nhaân ra tay caûn laïi, chaúng ngôø bò haén ñaùnh ngaõ... Thieáu nöõ aùo xanh luùc naøy môùi ngöng maét nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán, noùi: – Ngöôøi ta chæ laø moät coâng töû ñoïc saùch nhö theá, xem ra caùc ngöôi kieám chuyeän tröôùc, ñuùng khoâng? 54 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 55 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Moät gaõ ñaïi haùn ñaùp: – Thuùy coâ nöông, chôù xem töôùng maïo haén thö sinh nho nhaõ, thöïc tình thaân thuû cao cöôøng laém ñoù! Thieáu nöõ nghe theá thì aäm öø trong hoïng, roài laïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán maøy lieãu hôi nhíu laïi haát haøm hoûi: – Vò coâng töû kia, thaâm canh baùn daï xoác ñeán beán taøu naøy, chaúng leõ muoán kieám chuyeän vôùi chuùng ta sao? Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn nhaõ nhaën noùi: – Coâ nöông minh xeùt, taïi haï nhaân noân noùng qua soâng, vöøa ñeán beán thì thaáy thuyeàn saép nhoå neo, neân voäi vaõ nhaûy leân hoûi thaêm xem coù phaûi thuyeàn qua beân kia soâng khoâng? Chaúng ngôø nhò vò thuyeàn phu naøy môû mieäng chaúng leã maïo... Thieáu nöõ cöôùp lôøi hoûi ngay. – Chuùng môû mieäng chaúng leã maïo ñaéc toäi vôùi coâng töû sao? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Boïn hoï vöøa môû mieäng laø baûo taïi haï xeùo, roài coøn baûo laø muø maét. Chaúng ngôø thieáu nöõ nghe vaäy thì baät cöôøi, roài noùi: – Ngöôi ñeán beán thuyeàn xoäc hoûi ngöôøi ta, ngöôøi ta baûo xeùo xem ra coøn khaùch saùo ñaáy! Ñeán nhö ngöôi coù maét maø khoâng chòu nhìn cho roõ, chi ít cuõng coù tai nghe xem laø thuyeàn cuûa ai chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì löûa giaän xoâng leân, hoûi vaën: – Thuyeàn cuûa ai chöù? Thieáu nöõ cöôøi thaønh tieáng khanh khaùch: – Cho neân ngöôøi ta baûo ngöôi muø cuõng chaúng traùch! Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït ñoáp laïi moät caâu: – Ta nhìn thaáy coâ nöông töôùng maïo thanh tao ñaøi caùc, haún laø ngöôøi thoâng minh bieát nhaân tình theá thaùi, chaúng ngôø cuõng laø choàn moät goø vôùi chuùng! Thieáu nöõ nghe caâu naøy thì noåi giaän theùt leân the theù: – Ngöôi daùm chöûi ngöôøi ta? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi vang noùi: – Hieáp ngöôøi coù khi bò ngöôøi hieáp cuõng laø leõ thöôøng, coâ nöông môû mieäng thoùa maï taïi haï, chaúng leõ taïi haï khoâng coù quyeàn thoùa maï laïi coâ nöông ö! Thieáu nöõ giaän ñeán taùi maët, höø moät tieáng noùi: – Ta cöù ngôõ laø nhaân vaät aên loän gan huøm maät gaáu naøo, chaúng ngôø chæ laø thaèng nhaõi maø daùm tìm tôùi thuyeàn tieåu thö chuùng ta. Haûo, ta cho ngöôi bieát muøi lôïi haïi! 55 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 56 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Döùt lôøi löôùt ngöôøi tôùi vung tay ngoïc quaït vaøo maët Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn cöôøi nhaït: – Caùc ngöôi quaû nhieân chæ laø haïng choù yû hôi chuû caén ngöôøi! Trong khi noùi, chaøng cuõng chæ laø thuaän tay choäp laáy truùng coå tay ñoái phöông, chæ nhaân vì ñoái phöông laø haïng nöõ nhi neân khoâng nôõ ñaåy ngaõ maø thoâi. Nghó vaäy, tay chaøng vöøa choäp vaøo coå tay ñoái phöông laø buoâng ra ngay... Laïi noùi, thieáu nöõ thaáy tay ñaùnh tôùi bò choäp, thì voäi vaøng vuøng tay thoaùt ra, chaúng nhaän thaáy vöøa roài ñoái phöông ñaõ khoâng muoán choäp cöùng tay mình, chæ nghó laø deã daøng thoaùt khoûi tay cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Tuy vaäy, ñoâi maù cuõng ñaõ ñoû gay leân vì theïn, haäm höïc heùt lôùn: – Hay laém, ngöôi daùm uy hieáp ta! Höø, ñeâm nay nhaát ñònh khoâng tha cho ngöôi! Chæ thaáy tay aùo phaùt leân, soaït moät tieáng ngaân daøi, trong tay coâ ta ñaõ loang loaùng aùnh theùp, thì ra moät ngoïn ñoaûn kieám ñaõ naèm goïn trong tay. – Cöôøng ñoà, xem kieám! Mieäng theùt tay vung, thaân hình di ñoäng chuaån bò cheùm tôùi ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Ñoät nhieân ngay luùc aáy töø höôùng cuûa khoang thuyeàn moät gioïng oanh vaøng vang leân haøm chuùt oai löïc: – Tieåu Thuùy khoâng ñöôïc voâ leã! Thieáu nöõ bò goïi laø Tieåu Thuùy voäi ngöøng tay, khoâng quay ñaàu laïi, lôùn gioïng noùi: – Tieåu thö, laø do haén traùi lyù tröôùc! Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy ñöa maét nhìn cöûa khoang thuyeàn môùi thaáy moät ngöôøi xuaát hieän, ñoù laø nöõ lang trong y phuïc maøu xanh caùnh traø, daùng ngöôøi caân ñoái thanh thoaùt, chæ coù ñieàu treân maët che kín baèng moät maïng vaûi, cho neân khoâng nhìn roõ dung maïo. Trong laøn daï phong treân beán soâng, taø aùo thieáu nöõ vaø maùi toùc thöôùt tha tung bay, caøng nhìn caøng thaáy nhö boùng moät thieân thaàn thoaùt tuïc, kieàu dieãm vaïn phaàn. Thanh y nöõ lang gaät nheï ñaàu thaáp gioïng noùi: – Ta ñaõ nghe heát, chính laø do caùc ngöôi caäy ñoâng hieáp ngöôøi, ñaõ sai sao coøn chöa chòu nhanh taï toäi vôùi vò töôùng coâng kia! Tieåu Thuùy lieác xeùo Nhaïc Tieåu Tuaán moät caùi veû haäm höïc, nhöng khoâng daùm caõi lôøi tieåu thö cuûa mình, daï moät tieáng roài hôi nghieâng mình haønh leã, gioïng mieãn cöôûng noùi: – Cho toâi xin loãi! Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ñieàm nhieân, oâm quyeàn höôùng veà thanh y nöõ lang noùi: – Ñaõ maïo muoäi quaáy nhieãu tieåu thö, taïi haï caûm thaáy aùy naùy voâ cuøng. Xin caùo töø! Noùi roài, quay ngöôøi ñònh böôùc, nhöng thanh y nöõ lang gioïng oanh caát leân: 56 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 57 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vò töôùng coâng kia xin löu böôùc! Nhaïc Tieåu Tuaán quay ngöôøi laïi hoûi: – Khoâng bieát tieåu thö coøn gì chæ giaùo? Thanh y nöõ lang noùi: – Chaúng phaûi töôùng coâng noân noùng qua soâng sao? Chieác thuyeàn naøy cuûa Haân gia chính laø qua soâng ñaây, neáu töôùng coâng khoâng cheâ thì môøi leân thuyeàn! Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi, quaû thaät chaøng ñang noân noùng muoán qua soâng, vöøa roài bò hai gaõ ñaïi haùn vaø caû aû Tieåu Thuùy kia cuøng laøm khoù laøm deã, khoâng ngôø giôø vò tieåu thö naøy laïi töï mieäng môøi mình cuøng ngoài thuyeàn qua soâng. Chaøng voán xöa nay chöa töøng quan heä nhieàu vôùi nöõ nhi, luùc naøy hôi ngöôïng ngaäp luùng tuùng noùi: – Ñieàu naøy... chæ e khoâng tieän... Trong aùnh maét thieáu nöõ löu loä neùt khaùc thöôøng, nhìn chaøng roài noùi: – Chuùng ta chæ cuøng thuyeàn qua soâng, coù gì laø baát tieän, töôùng coâng xin cöù töï nhieân leân thuyeàn cho! Noùi roài, quay nheï ngöôøi, goùt ngoïc thöôùt tha ñi vaøo trong khoang thuyeàn. Treân maët Tieåu Thuùy ngöôïc laïi hieän veû ngaïc nhieân, chaêm nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán moät luùc roài tôï hoà nhö hieåu ra, höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Tieåu thö chuùng ta ñaõ môøi leân thuyeàn, ngöôi coøn ñöùng loùng ngoùng laøm gì maø chöa chòu leân chöù? Noùi roài ñöùng ra moät beân, toû yù môøi khaùch leân tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán coøn truø tröø theâm giaây laùt, cuoái cuøng caát böôùc ñi leân thuyeàn. Ñeán tröôùc khoang thuyeàn. Tieåu Thuùy nhanh chaân ñeán veùn reøm noùi: – Môøi! Nhaïc Tieåu Tuaán voán nghó chæ caàn ngoài ngoaøi qua soâng laø ñuû, huoáng gì ngöôøi ta laø khueâ nöõ, chaøng thaáy khoâng tieän vaøo cuøng khoang, beøn phaùt tay noùi: – Ña taï thieän yù cuûa tieåu thö coâ nöông, taïi haï chæ ngoài beân ngoaøi naøy moät laùt laø ñaõ quaù ñuû! Tieåu Thuùy nguyùt daøi chaøng ta moät caùi roài buoät mieäng buoâng moät caâu: – AÙi da, nhìn töôùng maïo ngöôi thoâng minh ñónh ñaïc, chaúng ngôø chæ laø moït saùch... Chaúng ngôø beân trong thuyeàn lieàn coù tieáng thanh y nöõ lang voïng ra: – Töôùng coâng nhö ñaõ leân thuyeàn, sao khoâng chòu vaøo trong khoang duøng traø? Qua soâng chí thieåu cuõng maát caû canh giôø, ngoài beân ngoaøi soùng gioù daï phong, haù coù theå ñaõi khaùch nhö vaäy sao? Toâi thaáy töôùng coâng chôù neân khaùch khí nöõa! 57 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 58 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu Thuùy moät tay veùn reøm, mieäng thì giuïc: – Ñuùng roài, tieåu thö ñaõ môøi, ngöôi coøn khaùch saùo sao? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nhaän ra boïn hoï moät chuû moät tôù, töø ngöõ khí saéc thaùi phong caùch ñeàu khaùc nhau, nhöng xem ra boïn hoï nhö raát thaân thieát vôùi nhau, ngöôøi hoâ ngöôøi öùng, cuoái cuøng thì chaøng cuõng phaûi böôùc chaân vaøo haún beân trong. Trong khoang thuyeàn khaù roäng, ngaên naép goïn gaøng, hai beân khoang thuyeàn ñeàu laø cöûa kính, luùc naøy kheùp kín, beân ngoaøi coù theå nhìn roõ laøn nöôùc baøng baïc, nhöng aám cuùng vaø khoâng moät luoàng gioù laïnh naøo loït vaøo. Nhìn thaáy chaøng böôùc vaøo, thanh y nöõ lang ñang ngoài beân chieác baøn con lieàn ñöùng leân nheï gioïng môøi: – Töôùng coâng, xin ngoài! Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay noùi: – Taïi haï thaät laøm phieàn tieåu thö! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng nhaän ra caùi lieác maét thaâm yù cuûa nöõ lang qua chieác maïng che maét, gioïng nhö tieáng ngoïc: – Chuùng ta beøo nöôùc gaëp nhau, aâu cuõng laø moät chöõ duyeân, töôùng coâng quaù khaùch khí laøm gì! Tieåu Thuùy luùc naøy chöøng nhö nghe ra taâm tình cuûa tieåu thö mình, ñoåi gioïng keùo daøi noùi: – Töôùng coâng xin môøi ngoài nhaù! Tieåu tyø xin pha traø... Noùi roài lieác daøi Nhaïc Tieåu Tuaán theâm moät caùi nöõa vôùi nuï cöôøi aån hieän treân moâi, roài quay ngöôøi böôùc ra ngoaøi. Thanh y nöõ lang chaúng ñeå taâm ñeán Tieåu Thuùy, noùi: – Töôùng coâng sao cöù maõi ñöùng vaäy, môøi ngoài! Nhaïc Tieåu Tuaán coøn noùi theâm lôøi khaùch saùo nöõa môùi ngoài leân chieác gheá trong. Beân ngoaøi, boïn thuyeàn phu luùc naøy ñaõ choáng thuyeàn ñi, rôøi xa bôø töøng con soùng cöù daäp dìu voã maïn, khieán con thuyeàn ñong ñöa nheø nheï. Thanh y nöõ lang cuõng ñaõ ngoài trôû laïi gheá, nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Tieåu Thuùy vöøa roài noùi töôùng coâng nhö moït saùch, cuõng chaúng sai laém ñaâu! Môû ñaàu moät caâu, roài coâ ta thay ñoåi ngöõ khí hoûi: – Toâi thaáy töôùng coâng chöøng nhö khoâng phaûi laø ngöôøi trong giang hoà? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp: – Taïi haï voán khoâng phaûi laø ngöôøi trong voõ laâm! – A... töôùng coâng laø theá gia ñeä töû, ñoïc saùch haønh vaên, phaûi khoâng? 58 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 59 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï tuy chöa töøng ñaêng kinh öùng thí, nhöng quaû thaät cuõng möôøi naêm khoå nhoïc beân ñeøn saùch! Thanh y nöõ lang neùt maët haân hoan cöôøi noùi: – Thaûo naøo, chæ coù ngöôøi ñoïc saùch môùi coù phong thaùi tao nhaõ thoaùt tuïc... Vöøa luùc naøy thì Tieåu Thuùy cuõng böng khay traø böôùc vaøo, cheâm moät caâu: – Chæ coù ñieàu hôi ngoác ngheách huû laäu! Thanh y nöõ lang gaét lôøi: – Tieåu Thuùy, khoâng ñöôïc voâ leã nhieàu lôøi! Tieåu Thuùy daï moät tieáng, böng khay traø ñeán tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Töôùng coâng xin duøng traø! – Ña taï coâ nöông! Tieåu Tuaán vöøa ñoùn cheùn traø vöøa noùi, Tieåu Thuùy cuõng ñònh chen theâm moät caâu, chaúng ngôø thanh y nöõ lang ñaõ cöôùp lôøi hoûi: – Toâi coøn chöa ñöôïc thænh giaùo toân tính ñaïi danh cuûa töôùng coâng? – Taïi haï hoï Nhaïc, phuùc tinh Tieåu Tuaán! Tieåu Thuùy nhanh mieäng nhanh moàm noùi ngay: – Tieåu thö cuûa toâi laø Huy Hueä Quaân... – Tieåu Thuùy... Thanh y nöõ lang quaùt lôùn, nhöng Tieåu Thuùy cöôøi xoøa noùi: – Tieåu thö hoûi tính danh ngöôøi ta, thì cuõng neân baùo ra tính danh cuûa mình môùi phaûi leã chöù! Tieåu thö töï mình khoâng tieän noùi thì tieåu tyø noùi thay, chaúng ñuùng hay sao? Thanh y nöõ lang ngaàm thôû daøi vôùi con haàu cuûa mình, roài noùi: – Ta chaúng coù yù giaáu Nhaïc töôùng coâng. Roài quay nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Nhaïc töôùng coâng laàn naøy qua soâng ñònh ñi ñaâu? Tieåu Thuùy laïi nhanh moàm chen vaøo: – Nhaïc töôùng coâng ñi Traán Giang! Huy Hueä Quaân hoûi lieàn: – Töôùng coâng ñi Traán Giang laøm gì? – Taïi haï muoán tìm moät ngöôøi. Tieåu Thuùy laïi chen vaøo noùi ngay: – A, noùi vaäy Nhaïc töôùng coâng khoâng ôû laïi Traán Giang laâu, chuùng ta moät hai hoâm 59 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 60 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cuõng veà Döông Chaâu, töôùng coâng sau khi xong vieäc ñeán Döông Chaâu cuûa chuùng toâi chôi moät chuyeán nheù! Con haàu nhö noùi ñuùng yù chuû, chæ thaáy trong aùnh maét Hueä Quaân löu loä thu ba, tieáp lôøi noùi: – Neáu töôùng coâng quang laâm haøn xaù, tieåu muoäi voâ cuøng hoan hyû ngheânh tieáp! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ngöõ khí coâ ta veû raát thaønh thaät, baát giaùc ngô ngaån trong loøng, voäi noùi: – Taïi haï neáu raûnh roãi, nhaát ñònh seõ ñeán vieáng quyù gia. Hueä Quaân coù chuùt khoâng vui noùi: – Thaønh yù cuûa tieåu muoäi, leõ naøo chæ nghe maáy tieáng neáu raûnh roãi, Nhaïc töôùng coâng neân ñoåi laïi moät chuùt! Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – YÙ tieåu thö muoán ñoåi laïi nhö theá naøo? – AØ, ñoåi laïi xong vieäc ôû Traán Giang, Nhaïc töôùng coâng thaáy theá naøo? – Neáu ñoåi laïi nhö vaäy, chaúng phaûi laø xong vieäc ôû Traán Giang, nhaát ñònh ñeán vieáng quyù gia sao? Coâ ta laø ngöôøi thoâng minh ñöông nhieân khoâng tieän noùi thaúng ra laø môøi mình ñeán nhaø chôi, neân môùi baûo laø caùi ñoåi laïi maáy chöõ naøy, coi nhö laø ta noùi ra seõ nhaát ñònh ñeán thaêm nhaø coâ ta ôû Döông Chaâu! Chaøng chæ troá maét nhìn Hueä Quaân maø khoâng noùi ñöôïc caâu naøo. Tieåu Thuùy töø luùc naøo cuõng ñaõ nhanh choùng ruùt khoûi khoang thuyeàn. Hueä Quaân cuõng khoâng noùi thaønh lôøi, qua moät hoài boãng thôû daøi gioïng u oaùn: – Nhaïc töôùng coâng khoâng thích? Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt hoaûng noùi ngay: – Tieåu thö quaù lôøi, taïi haï... – Toâi bieát, töôùng coâng chæ xem chuùng ta nhö ngöôøi gaëp gôõ qua ñöôøng roài thoâi, coù ñieàu toâi khoâng hieåu do ñaâu... Do ñaâu... Noùi ñeán ñoù chöøng nhö ngheïn lôøi khoâng tieáp heát caâu ñöôïc, coâ ta luùng tuùng roài thay ñoåi ngöõ khí noùi tieáp: – Nhaïc töôùng coâng coù tö chaát phaåm haïnh, phong ñoä khieán toâi caûm phuïc, toâi haän moät ñieàu laø sinh ra phaän nöõ nhi, neáu khoâng coù theå cuøng Nhaïc töôùng coâng keát giao huynh ñeä, haù khoâng phaûi laø chuyeän vui ñoù sao? Coå nhaân vaãn thöôøng noùi: Soáng treân ñôøi coù moät ngöôøi tri kyû, coù theå cheát maø khoâng nuoái tieác... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe maø khoâng khoûi giaät mình, voäi vaøng chaáp tay noùi: – Thöøa mong coâ nöông öu aùi, taïi haï thöïc hoå theïn maø khoâng daùm thoï lónh! 60 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 61 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc töôùng coâng neáu khoâng cheâ, toâi tieåu töû Hueä Quaân, töôùng coâng... Cöù goïi toâi baèng teân laø ñöôïc. – Ñieàu naøy... Hueä Quaân khoâng ñeå chaøng noùi heát, tieáp lôøi ngay: – Vöøa roài toâi ñaõ noùi: Soáng treân ñôøi coù ñöôïc ngöôøi tri kyû, coù theå cheát maø khoâng nuoái tieác, toâi töï tin mình khoâng phaûi laø haïng nöõ nhi theá tuïc, maø töôùng coâng cuõng khoâng phaûi laø haïng phaøm phu tuïc töû. Tieåu muoäi chæ muoán tieáp ñaõi Nhaïc huynh do thaønh taâm haûo yù, neân môùi môøi ñeán Döông Chaâu quang laâm teä xaù, leõ naøo Nhaïc huynh laïi khoâng chieáu coá? Nghe noùi vaäy thì Nhaïc Tieåu Tuaán caøng phaùt hoaûng hoàn: – Coâ nöông naëng lôøi, taïi haï quyeát khoâng coù yù ñoù, chæ laø... – Nhaïc huynh ñaõ noùi vaäy thì... Noùi ñeán ñoù coâ nöông boãng ñöa tay leân töø töø gôõ taám maøn che maët ñeå loä hoa dieän cuûa mình, roài tieáp: – Taám maïng naøy laø do cha toâi buoäc mang, oâng noùi haønh taåu giang hoà khoâng neân ñeå loä dieän maïo vôùi ngöôøi ngoaøi, Nhaïc huynh chính nhaân quaân töû, tieåu muoäi nguyeän gôõ maïng ñeå taän maët töông kieán, ñeå khoûi ngaøy sau gaëp laïi nhau khoâng bieát. Taám maïng gôû ñi ñeå loä moät khuoân maët thieáu nöõ bình thöôøng, roõ raøng laø neùt hoa khoâng coù gì ñaùng goïi laø ñaëc saéc ñoäng loøng ngöôøi, thöïc khaùc vôùi aû haàu Tieåu Thuùy saéc nöôùc hôn nhieàu. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa roài loøng cöù nôm nôùp lo ngaïi, luùc naøy nhìn roõ maët Hueä Quaân roài thì môùi yeân taâm, cöôøi noùi: – Tieåu thö xin mang taám maïng laïi ñi! Hueä Quaân duy nhaát laø coù ñoâi maét ñen laùy löu loä thu ba nhìn ngöôøi deã say ñaém vaø moät gioïng noùi thanh thoùt nhö oanh vaøng. – Nhaïc huynh nhôù kyõ khuoân maët tieåu muoäi roài chöù? Vöøa noùi vöøa cöôøi ñeå loä theâm haøm raêng ñeàu ñaën traéng tinh, quaû ñaây laø moät öu ñieåm khaùc cuûa Hueä Quaân. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Taïi haï ñaõ nhôù! Hueä Quaân ñaõ mang chieác maïng che maët, noùi tieáp: – Theá nhöng Nhaïc huynh vaãn coøn chöa traû lôøi tieåu muoäi, laø sau khi xong chuyeän ôû Traán Giang coù ñeán thaêm teä xaù khoâng? Laàn naøy thì Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng tieän khöôùc töø: – Thöøa mong tieåu thö chieáu coá, xong chuyeän ôû Traán Giang, taïi haï nhaát ñònh seõ 61 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 62 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vieáng quyù gia. Hueä Quaân thôû nheï moät hoài, thaáp gioïng laåm baåm: – Quaû laø toâi khoâng nhìn nhaàm ngöôøi, Nhaïc huynh ñuùng laø baäc chính nhaân quaân töû... Vöøa noùi ñeán ñoù, boãng thaáy Tieåu Thuùy veùn reøm böôùc vaøo noùi ngay: – Tieåu thö, tieåu tyø nhìn thaáy treân bôø coù nhieàu aùnh ñeøn, xem ra coù theå laø ngöôøi cuûa Cöûu thaùi gia phaùi ñeán ñoùn chuùng ta! Hueä Quaân nghe baùo vaäy cuõng laåm nhaåm trong mieäng: – Cöûu cöûu tuy bieát ta seõ ñeán, theá nhöng cuõng khoâng theå phaùi ngöôøi ñeå ñoùn xa nhö vaäy! Tieåu Thuùy cöôøi veû bí aån noùi: – Cuõng chöa haún theá, Cöûu laõo gia khoâng phaùi ngöôøi ñeán, thì cuõng coù ngöôøi seõ... Hueä Quaân voäi quaùt caét ngang: – Tieåu Thuùy, ngöôi noùi baäy gì höû? Tieåu Thuùy bò quaùt thì ruït coå theø löôõi veû hoùm hænh, roài ruùt nhanh ra ngoaøi. Thuyeàn töø töø caëp beán, cuoái cuøng thì döøng haún laïi. Gioïng Tieåu Thuùy töø beân ngoaøi goïi voïng vaøo: – Tieåu thö ôi! Chính laø thieáu gia töï thaân ñeán ñoùn tieåu thö, kieäu ñoã ngay treân beán, tieåu thö nhanh leân bôø thoâi! Hueä Quaân nghe vaäy thì ñöùng leân, noùi: – Nhaïc huynh, môøi! Boïn hoï chöa kòp böôùc, thì Tieåu Thuùy beân ngoaøi veùn reøm böôùc vaøo thaáp gioïng noùi vôùi chuû nhaân: – Tieåu thö leân tröôùc, Nhaïc töôùng coâng chôø moät laùt roài leân. Hueä Quaân ngaïc nhieân noùi: – Taïi sao? Thuyeàn ñaõ caëp beán, Nhaïc töôùng coâng laø khaùch cuûa ta, ñöông nhieân laø phaûi môøi leân tröôùc, ngöôøi loän xoän gì höû? Tieåu Thuùy daï moät tieáng, roài ñaønh quay ra ngoaøi veùn reøm cao leân. Hueä Quaân nghieâng ñaàu noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc huynh chôù neân queân vieáng Döông Chaâu, ñeå tieåu muoäi ngoùng troâng... Nhaïc Tieåu Tuaán chæ khaùch khí nghieâng mình ñaùp leã, roài cöù böôùc ñi ra khoang thuyeàn. Boïn thuyeàn phu ñaõ baét caàu thuyeàn leân bôø, Tieåu Tuaán ñi tröôùc, tieáp laø Hueä Quaân 62 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 63 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöôïc Tieåu Thuùy dìu moät beân theo sau. Treân bôø luùc naøy coù baûy taùm gaõ trung nieân haùn töû vaän voõ phuïc moät maøu xanh nhö nhau, tay naém ñuoâi xeáp haøng ngay ngaén ngheânh tieáp. Xa moät chuùt laø moät xe kieäu phuû reøm thieân thanh, moät laõo phu xe ñöùng beân caïnh con tuaán maõ loâng traéng nhö tuyeát, thoaït nhìn cuõng bieát ngay loaïi kieäu quyù phaùi. Boïn ngöôøi naøy ñeàu höôùng maët xuoáng thuyeàn chôø ñôïi, nhöng ñöùng gaàn caàu thuyeàn nhaát laø moät thieáu nieân anh tuaán, thaân vaän tröôøng baøo maøu lam, löng thaét ñai ngoïc, chaân ñi haøi hoàng, toùc boái cao thaét luïa cuõng maøu lam. Töôùng maïo uy phong nho nhaõ, theá nhöng trong ñoâi maét daøi nhoû, maø caëp moâi moûng coù chuùt gì loä ngaïo khí töï kieâu! Lam y thieáu nieân nhìn thaáy ngöôøi ñaàu tieân böôùc leân bôø laø moät nho sinh laï maët, baát giaùc khoâng khoûi ngôù ngöôøi! Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy cuõng ñaõ nhaän roõ gaõ Lam y thieáu nieân, môùi chôït hieåu ra vöøa roài vì sao Tieåu Thuùy laïi chaïy vaøo baûo Hueä Quaân neân leân bôø tröôùc? Trong loøng hôi phaäp phoøng, chaøng bieát ñaây chính laø vò thieáu gia maø Tieåu Thuùy vöøa noùi, beøn oâm quyeàn thi leã. Lam y thieáu nieân coù veû raát chuù yù ñeán thieáu nieân xa laï naøy, theá nhöng cao ngaïo khoâng can traû leã ñoái phöông, ñöa maét nhìn Hueä Quaân roài böôùc leân moät böôùc ñoùn tieáp, cöôøi hoûi: – Bieåu muoäi, sao maõi ñeán giôø môùi tôùi? Ngu huynh töø hoài tröa ñaõ ñeán beán thuyeàn ñôïi ñeán giôø, cöù nghó laø bieåu muoäi hoâm nay khoâng ñeán! Hueä Quaân nghieâng mình thi leã noùi: – Phieàn bieåu ca ñöôøng xa ñeán ñoùn, tieåu muoäi coù vieäc neân chaäm treã, ai baûo moïi ngöôøi laïi ñi ñoùn xa theá naøy chöù! Lam y thieáu nieân noùi: – Phuï thaân khoâng yeân taâm baûo maáy hoâm nay ñöôøng naøy khoâng ñöôïc yeân oån cho neân môùi baûo ngu huynh ñeán ñoùn xa theá naøy. – AÙi... Cöûu cöûu thaät laø... Muoäi ñaâu phaûi laø treû con, chaúng leõ laïi sôï ñi laïc ñöôøng? Lam y thieáu nieân luùc naøy môùi ñöa aùnh maét veà phía Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Bieåu muoäi, ngöôøi naøy laø... Hueä Quaân "aø" leân moät tieáng, nhö chôït nhôù ra beøn noùi: – Muoäi queân giôùi thieäu, vò naøy laø Nhaïc töôùng coâng... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñôïi naøng noùi heát, tieáp lôøi ngay: – Taïi haï laø Nhaïc Tieåu Tuaán, vöøa roài thöøa mong tieåu thö cho ngoài nhôø thuyeàn qua soâng. Noùi roài chaøng quay laïi chaép tay thi leã Hueä Quaân vaø noùi tieáp: 63 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 64 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ña taï tieåu thö giuùp ñôû, taïi haï voâ cuøng caûm kích, xin caùo töø! AÙnh maét Hueä Quaân long lanh qua maïng thöa, thaáp gioïng noùi: – Nhaïc töôùng coâng chôù neân khaùch khí! Lam y thieáu nieân nhìn Hueä Quaân, roài göôïng cöôøi chaép tay noùi: – Nhaïc töôùng coâng xin töï nhieân! Noùi roài gaõ chaúng ñeå yù ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán theá naøo, quay nhìn Hueä Quaân noùi tieáp: – Bieåu muoäi, ñaõ toái laém roài, nhanh môøi leân kieäu thoâi! Nhaïc Tieåu Tuaán baùi bieät boïn hoï laø laäp töùc saûi böôùc khaúng khaùi ñi ngay. Hueä Quaân coøn ñöa maét tieãn hình boùng chaøng theâm moät luùc ñeán môø nhaït trong maøn ñeâm, môùi böôùc leân kieäu. Tieåu Thuùy giuùp naøng buoâng reøm xuoáng. Lam y thieáu nieân ñöông nhieân cuõng nhaän ra aùnh maét khoâng bình thöôøng cuûa bieåu muoäi mình, trong maét gaõ loùe leân chuùt taø khí, roài phaát tay ra hieäu. Laõo phu xe laäp töùc ra roi thuùc ngöïa keùo kieäu chaïy ñi. Lam y thieáu nieân cuõng lieàn leân ngöïa chaïy nöôùc kieäu moät beân, boïn thuû haï caàm ñuoác cuõng luïc tuïc theo sau, phuùt choác treân beán thuyeàn trôû laïi caûnh tónh laëng ñeâm tröôøng. Khi boïn ngöôøi kia ñi xong. Khoâng laâu sau döôùi soâng xuaát hieän moät chieác thuyeàn nan raát nhoû, beán soâng toái ñen khoâng theå nhìn xa ñöôïc, cho neân con thuyeàn nhoû naøy cuõng khoù bò phaùt hieän. Chieác thuyeàn nan daøi nhoû löôùt nhanh treân soâng, khi gaàn ñeán bôø chæ thaáy moät boùng ngöôøi phoùng nhanh leân bôø. Ñoù laø moät trung nieân haùn töû thaân hình taùm thöôùc, maët traéng maét tinh, trong maøn ñeâm chæ thaáy hai luoàng nhaõn quang xanh nhaït. Chæ nhìn cuõng bieát khoâng phaûi laø nhaân vaät noäi coâng taàm thöôøng! Trung nieân haùn töû ñöa ñoâi maét loä haøn quang chaêm nhìn xuyeân maøn ñeâm theo ñoaøn ngöôøi ngöïa vöøa ñi, roài chæ caùi nhuùn mình, caû thaân hình nhö laøn söông ñeâm thoaûng theo gioù. Thaân phaùp cao cöôøng, haønh tung bí aån, roõ raøng laø ngöôøi naøy muoán bí maät baùm theo ñoaøn ngöôøi ngöïa kia. Theá nhöng ngöôi naøy laø ai? Baùm theo ñoaøn ngöôøi kia laøm gì? AÉt chæ coù baûn thaân ngöôøi naøy môùi bieát ñöôïc! Traán Giang, teân xöa laø Kinh Khaåu, ñaây laø choã giao nhau giöõa Vaän Haø vaø Tröôøng Giang, thöông nghieäp raát phaùt trieån, daân sinh phoàn hoa, coøn laø nôi ñoâ hoäi cuûa khaùch thöôûng ngoaïn. 64 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 65 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Luùc naøy ñaõ khuya, nhöng treân ñöôøng vaãn thaáy aùnh ñeøn töø caùc laàu töûu quaùn toûa ra saùng röïc. Ñaây ñoù vang ra gioïng ca tieáng cöôøi, haún laø nhöõng töûu laàu khaù lôùn vaãn coøn ñoâng khaùch. Nhaïc Tieåu Tuaán vaøo thaønh choïn moät tieåu ñieám böôùc vaøo. Chính sau khi Nhaïc Tieåu Tuaán vaøo quaùn, tieáp lieàn coù moät boùng ngöôøi xuaát hieän, thaàn thaùi leùn leùn luùt luùt, nhìn ngang nhìn doïc caån thaän roài böôùc tôùi ñöa maét nhìn taám bieån hieäu thaáy ñeà Bình An khaùch ñieám, môùi nheï nhaøng ruùt ñi. Neáu nhìn voõ phuïc vaø dung dieän ngöôøi naøy, nhaát ñònh seõ nhaän ra ngay chính laø tay maõ phu vöøa roài daãn ngöïa cho Lam y thieáu nieân! Theá nhöng haén ta leùn luùt theo chaân Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán ñaây laøm gì? Moät ñeâm nghæ troï bình yeân. Saùng ngaøy hoâm sau, Nhaïc Tieåu Tuaán thanh toaùn tieàn phoøng, ñoaïn hoûi thaêm tieåu nhò ñöôøng ñi Thöôøng Chaâu roài môùi ra khoûi quaùn böôùc ñi. Chaøng voán coù moät con ngöïa, theá nhöng hoài toái qua khi ngoài trong quaùn ôû Qua Chaâu, vì xaûy ra chuyeän roài Truùc Thu Lan naém tay chaøng maø keùo ñi, neân ngöïa boû laïi ôû quaùn röôïu, hieän taïi môùi ñaønh ñi boä. Ñeán tröa, Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán ñöôïc Ñan Döông, chaøng khoâng vaøo thaønh ngay maø nghæ chaân aên tröa trong moät phaïn ñieám beân ngoaøi thaønh. Laïi noùi, nôi ñaây chính laø yeáu ñaïo giao thoâng Baéc Nam, khaùch ñöôøng döøng chaân nghæ laïi cuõng khoâng phaûi laø ít, trong quaùn naêm saùu chieác baøn ñeàu ñaày aép ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaønh ngoài chung baøn vôùi ba ngöôøi khaùch aên vaän theo loái thöông nhaân. Chaøng goïi moät toâ mì vaø moät ñóa baùnh bao, chính luùc caùc thöù vöøa doïn leân chaøng chuaån bò aên thì ba ngöôøi khaùch ngoài cuøng baøn ñöùng leân boû ñi, tieáp lieàn ñoù moät trung nieân haùn töû thaân hình taàm thöôùc, thaân vaän tröôøng baøo, böôùc vaøo quaùn, chöøng nhö thaáy baøn Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài coøn troáng choã, beøn böôùc ñeán oâm quyeàn noùi: – Huynh ñaøi chæ ngoài moät mình thoâi sao? Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôùc maét nhìn noùi: – Ñuùng, taïi haï chính laø Nhaïc moã, ngöôi laø... Teân tieåu boäc boài moät nuï cöôøi nhoû nheï noùi: – Tieåu moã phuïng meänh boån coâng töû ñeán môøi Nhaïc coâng töû. – A... Theá chuû ngöôi laø ai? Gaëp coâng töû toâi, töï nhieân Nhaïc coâng töû seõ bieát ngay. – Taïi haï vôùi coâng töû ngöôi bình sinh khoâng quen bieát, sai ngöôi ñeán môøi ta coù chuyeän gì? Tieåu boäc cuùi thaáp ngöôøi noùi: 65 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 66 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñieàu naøy thì tieåu noâ khoâng bieát, chi vaâng theo leänh boån coâng töû ñeán môøi thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy chuyeän hôi kyø laï, khoâng bieát vò coâng töû kia laø ai, nhöng trong loøng chaøng cuõng khoûi hieáu kyø, beøn gaät ñaàu noùi: – Thoâi ñöôïc phuû hoä coâng töû ngöôi ôû ñaâu? – Coâng töû toâi chæ ôû tröôùc maët kia khoâng xa, môøi Nhaïc coâng töû haï coá! Nhaïc Tieåu Tuaán chìa tay noùi: – Haûo, phieàn tieåu laõo ñeä daãn ñöôøng! – Vaâng, vaâng! Teân tieåu boäc nhanh mieäng ñaùp maáy tieáng, quay ngöôøi chaân böôùc, mieäng noùi tieáp: – Xin theo tieåu noâ! Nhaïc Tieåu Tuaán laëng leõ theo chaân haén, ñi chöøng hôn moät daëm, Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn quanh thaáy vaéng hoe khoâng coù veû gì laø laân caän coù ngöôøi, beøn ngaïc nhieân hoûi: – Coâng töû ngöôi ôû ñaâu? Teân tieåu boäc ñöa tay chæ veà phía tröôùc noùi: – ÔÛ trong löông ñình phía tröôùc! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì nhìn theo höôùng haén chæ, luùc naøy môùi nhaän ra moät maùi ñình nghæ chaân hình luïc giaùc aån mình döôùi daõy tuøng giaø beân ñöôøng, ngoaøi ñình moät con tuaán maõ toaøn thaân loâng traéng nhö tuyeát, baát giaùc chaøng giaät mình thaàm nghó: – Í! Con baïch maõ naøy chaúng phaûi laø cuûa gaõ thieáu nieân aùo lam hoài toái gaëp beân beán thuyeàn ñoù sao? Nghó ñeán ñoù, thì chaân cuõng ñaõ theo teân tieåu boäc ñi ñeán tröôùc ñình. Luùc naøy thì ñaõ nhìn thaáy roõ beân chieác baøn ñoù coù moät thieáu nieân ñang ngoài, thoaït troâng chaúng phaûi laø gaõ Lam y thieáu nieân hoài toái, thì coøn ai vaøo ñaây chöù? oOo 66 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2