Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 50

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

45
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 50', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 50

 1. 681 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Naêm Möôi THIEÂN ÑÒA GIAÙO B aây giôø nhö ñaõ ñöôïc saép ñaët cuï theå, Lang Sôn Nhaát Baùi vöøa thaáy Toáng Traán Sôn ñöùng leân caét ngang lôøi Chuùc Thieân Tuøng thì voäi böôùc tôùi xua tay noùi: – Toáng laõo gia, neáu coù yù kieán gì thì xin ñôïi ñeán luùc Chuùc Toång hoä phaùp ñoïc xong roài phaùt bieåu, ñeán luùc ñoù moïi ngöôøi môùi cuøng nghe roõ raøng ñöôïc, baây giôø xin taïm thôøi ngoài xuoáng cho. Luùc Toáng Traán Sôn vaø Saùch Nghò Phu noùi vôùi nhau, thì Chuùc Thieân Tuøng ñaõ tieáp tuïc ñoïc tieáp teân töøng ngöôøi: – Ñaïi bieåu Thieáu Laâm phaùi Voâ Truï thieàn sö vaø Ñoàng Theá Xöông, ñaïi bieåu Voõ Ñöông phaùi Ngoïc Huyeàn Töû vaø Söû Truyeàn Ñænh, Hoa Sôn Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân, ñaïi bieåu Haønh Sôn phaùi Truùc Tam Sôn, ñaïi bieåu Chung Nam phaùi Luïc Phi Hoàng, Baùt Quaùi moân Chöôûng moân nhaân Trònh Huyeàn Phong, vaø Cam Huyeàn Thoâng, ñaïi bieåu Luïc Hôïp moân Maïnh Ñaït Nhaân, Hoaøi Döông phaùi Hoaøi Döông Tam Hieäp Huy Khaâm Nghieâu, Teá Trieát Phu vaø Dòch Thanh Lan... Chuùc Thieân Tuøng ñoïc raát nhanh, moät hoài ñoïc heát danh saùch cuûa nhöõng ngöôøi ñang ngoài ôû haøng gheá giaønh cho quy taân. Ñeán luùc naøy, thì khoâng rieâng gì Toáng Traán Sôn, maø taát caû ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi vaø Hoaøi Döông Tam Hieäp ñeàu ñöùng baät daäy. Toáng Traán Sôn maøy nhíu laïi caát tieáng aâm traàm noùi: – Chuùc chuû toïa khoâng caàn ñoïc tieáp nöõa, Toáng moã hieän taïi tröôùc maët anh huøng thieân haï trònh troïng tuyeân boá phuû nhaän ñaõ kyù teân trong danh saùch nhöõng ngöôøi khôûi phaùt saùng laäp caùi goïi laø Thieân Ñòa Giaùo naøy. Cuõng trònh troïng phuû nhaän vieäc coâng cöû Giaùo chuû vaø Phoù Giaùo chuû, xin Toång hoä phaùp xoùa teân cho... Hoa Sôn phaùi Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân cuõng lôùn tieáng noùi: – Toáng ñaïi laõo gia noùi raát ñuùng, boån nhaân tin töôûng raèng tröôùc ñaïi hoäi naøy, ngöôøi cuûa caùc ñaïi moân phaùi khoâng ai tham gia vaøo chuyeän khôûi phaùt saùng laäp giaùo, caøng khoâng coù chuyeän coâng cöû Giaùo chuû. Toång chuû toïa caàn phaûi minh baïch laøm roõ chuyeän naøy môùi ñaùng goïi laø danh chính ngoân thuaän. Tieáp ñoù ngöôøi cuûa Thieáu Laâm, Voõ Ñöông, Haønh Sôn, Chung Nam, Luïc Hôïp, Baùt Quaùi vaø Hoaøi Döông, ñeàu laø nhöõng ngöôøi vai veá cöïc cao trong Baùt ñaïi moân phaùi thì ai naáy khoâng khoûi giaät mình kinh ñoäng. Nhöng luùc naøy thaáy boïn hoï ñöùng leân phuû nhaän thì hôi yeân daï, cuõng laäp töùc ñöùng leân nhao nhao theo. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñeán luùc naøy môùi thaáy töø töø ñöùng leân, hai maét nhö hoûa tinh queùt toaøn tröôøng moät voøng, xua tay noùi lôùn: 681 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 682 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Chö vò chôù laøm naùo ñoäng, boån toøa ñöông nhieân coù lôøi phuùc ñaùp coâng khai chính ñaùng trong chuyeän naøy, ñeå chö vò taän maét coâng nhaän moïi chuyeän ñeàu danh chính ngoân thuaän... Noùi roài baø khoâng kòp ñeå Toáng Traán Sôn leân tieáng, gioïng haøm uy löïc goïi lôùn: – Laïc Ban Ñình! Laïc Ban Ñình daï ran moät tieáng, khuùm nuùm böôùc nhanh ñeán tröôùc tröôøng aùn cuùi ngöôøi cung kính noùi: – Coù thuoäc haï! Hoûa Linh Thaùnh Maãu caát gioïng the theù hoûi: – Trong Baùt ñaïi moân phaùi coù nhöõng ngöôøi naøo ñöôïc môøi maø khoâng ñeán? Thì ra, baø ta hoûi Laïc Ban Ñình vì laõo phuï traùch Toång ngheânh taân, nhöng moïi ngöôøi coøn chöa bieát baø ta töï döng hoûi chuyeän naøy laøm gì? Laïc Ban Ñình cung kính ñaùp: – Hoäi baåm Phoù giaùo chuû, trong Baùt ñaïi moân phaùi chæ coøn phaùi Nga My laø chöa thaáy ñeán. Hoûa Linh Thaùnh Maãu phaát tay aùo, Laïc Ban Ñình töï ñoäng lui ra, Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïi goïi lôùn: – Saùch Nghò Phu! – Coù thuoäc haï! Saùch Nghò Phu ñaùp lôùn ñoàng thôøi nhanh chaân cung kính böôùc ñeán tröôùc tröôøng aùn. Hoûa Linh Thanh Maãu thaàn thaùi laïnh luøng ñaày uy quyeàn hoûi lôùn: – Boån giaùo khai ñaïi hoäi coâng boá saùng laäp giaùo, phaùt thieáp môøi ñeán Chöôûng moân Nga My Lieân Sinh ñaïi sö, laõo ta chaúng nhöõng khoâng phaùi ngöôøi ñaïi dieän ñeán tham gia, roõ raøng laø khinh thò boån giaùo. Ngöôi noùi ñi, treân giang hoà, ngöôøi daùm maïo phaïm khinh thò boån giaùo chòu toäi gì? Saùch Nghò Phu cuùi ñaàu ñaùp lôùn: – Khinh thò vaø khaùng cöï boån giaùo, cheát! Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïi hoûi: – Neáu nhö laø moät moân phaùi thì sao? Saùch Nghò Phu ñaùp: – Dieät moân! Hoûa Linh Thaùnh Maãu saéc maët trôû neân ñanh laïnh, buoâng roõ töøng tieáng: – Haûo! Saùch Nghò Phu, chuyeän naøy ta giao cho ngöôi toaøn quyeàn haønh söï! 682 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 683 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thuoäc haï tuaân meänh! Saùch Nghò Phu ñaùp lôùn roài lui ra ngoaøi. Moät chieâu naøy khieán toaøn tröôøng rung ñoäng, ñöông nhieân ñoái phöông choïn caùch haï ñoäc thuû khai tröôøng huyeát kieáp ñoái vôùi Nga My laø ñeå phuû ñaàu taát caû caùc ñaïi moân phaùi vaø quaàn huøng caùc phöông. Hoûa Linh Thaùnh Maãu baây giôø môùi ñöa maét nhìn Toáng Traán Sôn noùi: – Toáng Traán Sôn, ngöôi noùi laø khoâng heà kyù teân vaøo danh saùch laäp giaùo cuõng khoâng heà coâng cöû Giaùo chuû, Phoù giaùo chuû, ñuùng khoâng? Töø ba möôi naêm nay, chöa töøng ngöôøi naøo daùm keâu ñích danh teân Toáng Traán Sôn, maø laïi ngay tröôùc maët quaàn huøng ñoâng ñaûo theá naøy. Vaäy maø hoâm nay baø ta laïi daùm ñoái dieän goïi ñích danh Toáng Traán Sôn, hieån nhieân coù yù ñeà cao thaân phaän cuûa mình, vaø nhöõng ngöôøi coøn laïi ñeàu chæ laø thuoäc haï! Toáng Traán Sôn giöõ traán tænh ñöùng baát ñoäng, gioïng nhö saám ñaùp: – Khoâng sai, quyù giaùo neân laøm cho roõ chuyeän naøy! Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi nhaït noùi: – Giaáy traéng möïc ñen coøn raønh raønh ra ñoù, chaúng leõ coù ngöôøi naøo giaû maïo buùt tích cuûa ngöôi chaêng? Noùi ñeán ñoù, baø quay ñaàu nhìn Chuùc Thieân Tuøng ra leänh: – Toáng hoä phaùp, ñem caåm nang ghi danh saùch trình ñeán cho Toáng Traán Sôn taän maét chöùng kieán xem coù ñuùng laø buùt tích cuûa laõo ta hay khoâng? Chuùc Thieân Tuøng nhìn Hoûa Linh Thaùnh Maãu thoaùng chuùt ngaàn ngaïi noùi: – Phoù giaùo chuû... Hoûa Linh Thaùnh Maãu höø moät tieáng caét ngang: – Ngöôi sôï laõo ta huûy boû caåm nang chaêng? Ngöôi yeân taâm, Toáng Traán Sôn xöa nay thanh danh raát lôùn, laïi laø ngöôøi danh moân chính phaùi, ñöông nhieân khoâng khi naøo laøm chuyeân bæ oåi heøn maït nhö vaäy bao giôø, ngöôi cöù ñöa ñeán ñi! Chuùc Thieân Tuøng daï moät tieáng, roài vaãy tay goïi Lang Sôn Nhaát baùi Saùch Nghò Phu ñeán, ra leänh: – Ngöôi ñem caåm nang danh saùch ñeán cho Toáng ñaïi laõo gia xem! Saùch Nghò Phu nhaän meänh, hai tay naém laáy cuoán caåm nang mang ñeán tröôùc maët Toáng Traán Sôn mæm cöôøi noùi: – Toáng laõo gia, môøi xem! Toáng Traán Sôn hai tay ñoùn laáy cuoán caåm nang, laät ñeán trang thöù ba, ngay döôùi ba chöõ lôùn “Ngöôøi phaùt khôûi”, teân ñaàu tieân trong danh saùch quaû nhieân ñeà ba chöõ Toáng Traán Sôn maø ñuùng laø buùt tích cuûa laõo, khoâng giaû tí naøo!!! Ñöông nhieân, ñaây laø ñoái phöông giaû maïo buùt tích cuûa laõo, theá nhöng giaû maø ñeán 683 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 684 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long baûn thaân laõo cuõng khoâng theå nhaän ra moät ñieåm naøo khaùc thöôøng thì thaät laø sieâu tuyeät. Toáng Traán Sôn nhaát thôøi laëng ngöôøi, roài trao cuoán caåm nang qua cho Hoa Sôn Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân xem. Hoûa Linh Thaùnh Maãu aùnh maét quaét saùng haøm neùt ñaéc yù nhìn Toáng Traán Sôn hoûi: – Ngöôi xem kyõ roài chöù? Ñuùng laø buùt tích cuûa Toáng Traán Sôn ngöôi chöù? Toáng Traán Sôn phaãn noä trong loøng, phaùt ra thaønh tieáng cöôøi daøi noùi: – Caùc ngöôi thaät cao minh! Theá nhöng, Toáng moã chöa töøng kyù teân vaøo caåm nang naøy, vaäy maø treân caåm nang laïi coù teân. Nhöng chöõ kyù hôi loaïn khieán laõo phu khoâng khoûi hoaøi nghi chöõ kyù cuûa mình! Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñöa aùnh maét saéc laïnh quaùn nhìn toaøn tröôøng roài hoûi: – Caùc ngöôi xem xong heát roài chöù? Coù leõ ñeàu cho raèng chöõ kyù trong caåm nang kia ñeàu laø giaû maïo? Luùc naøy moïi ngöôøi ñaõ chuyeàn tay nhau xem, cuoán caåm nang cuoái cuøng ñeán tay Dòch Thanh Lan, roài gaáp laïi trao cho Saùch Nghò Phu. Saùch Nghò Phu trôû laïi tri trình daâng cho Chuùc Thieân Tuøng. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi gaèn noùi: – Thaùnh maãu noùi kheùo laém, nhung chuùng ta neáu khoâng noùi chöõ kyù kia laø giaû, chaúng leõ chuùng ta thöøa nhaän ñaõ kyù teân vaøo ñoù? Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi nhaït maáy tieáng noùi: – Toát laém, trong voõ laâm xöa nay thò phi haéc baïch caên baûn khoù phaân ñònh, chö vò nhö cöù troïng voïng nhaân vaät voõ laâm moät thôøi, cho raèng boån giaùo giaû maïo teân cuûa caùc ngöôi trong caåm nang laäp giaùo, ñöông nhieân cuõng coù nghóa laø khoâng cam chòu thoâi ôû ñaây. Ñaõ theá thì chuùng ta cöù ñuùng theo quy luaät voõ laâm xöa nay, baèng vaøo baûn lónh coâng phu quyeát ñònh moät tröôøng thò phi, khoâng bieát chö vò nghó theá naøo? Ñoái phöông ñaõ chính thöùc khieâu chieán, chaúng leõ Baùt ñaïi moân phaùi khieáp sôï? Toáng Traán Sôn vuoát raâu cöôøi khaø khaø ñaùp ngay: – Thaùnh maãu ñaõ coù yù nhö vaäy, laõo phu ñöông nhieân chaúng khi naøo thoaùi thaùc. Thieáu Laâm phaùi Voâ Truï thieàn sö chaép tay tröôùc ngöïc leân tieáng: – A Di Ñaø Phaät! Quyù phaùi haún laø ñaõ chuaån bò tröôùc chuyeän naøy? Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi nhaït moät tieáng khoâng ñaùp, quay ñaàu laïnh gioïng leân tieáng ra leänh cho Chuùc Thieân Tuøng: – Toång hoä phaùp, khaùch ñeán döï hoäi coù ai khoâng phuïc, thì do ngöôøi ra maët tieáp hoï vaøi chieâu, ñeán luùc naøo taát caû taâm phuïc khaåu phuïc thì thoâi. Coøn neáu ngöôøi naøo vu khoáng gaây chuyeän khích baùt, lung laïc quaàn huøng, coù yù ñoái ñaàu vôùi boån giaùo, ngöôi cöù gieát khoâng keå laø ai. 684 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 685 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Khaåu khí cuoàng voïng vaø ñaày saùt khí. Chuùc Thieân Tuøng cuùi ngöôøi ñaùp lôùn: – Thuoäc haï tuaân meänh! Ñaùp roài lieàn ñöùng leân rôøi khoûi choã, böôùc ñeán tröôùc maët Toáng Traán Sôn chaép tay noùi: – Toáng laõo gia, chö vò chöôûng moân nhaân, vò naøo coù yù chæ giaùo xin ra quaûng tröôøng tröôùc thieàn vieän! Toáng Traán Sôn töùc giaän ñeán bieán saéc maët höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Sao? Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng nguyeän töï xuaát thaân chæ giaùo ö? Chuùc Thieân Tuøng cöôøi cöôøi noùi: – Toáng laõo gia hieåu nhaàm, chæ caàn chö vò thaéng noåi taïi haï, thì Phoù giaùo chuû ñöông nhieân seõ töï thaân xuaát ñaàu. Theá nhöng, chö vò neáu nhö ñeán taïi haï cuõng khoâng thaéng noåi, thì Phoù giaùo chuû haù caàn phaûi xuaát tröôøng chæ giaùo? Haønh Sôn Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn töùc giaän cöôøi gaèn maáy tieáng chæ tay noùi: – Truùc moã taïi giang hoà haønh cöôùc gaëp khoâng ít ngöôøi, theá nhöng chöa töøng nghe thaáy ngöôøi naøo daùm buoâng lôøi cuoàng ngaïo ñeán theá naøy! Chuùc Thieân Tuøng chæ ñöa aùnh maét khinh thò lieác nhìn nhanh laõo ta moät caùi noùi: – Ñoù chæ töï traùch caùc haï thieåu vaên thieåu kieán! Roài laïi chaáp tay thi leã Toáng Traán Sôn laàn nöõa noùi: – Toáng laõo gia, môøi! Toáng Traán Sôn tuy raát caêm töùc lôøi cuoàng ngaïo cuûa gaõ thö sinh naøy, theá nhöng thaân phaän Minh chuû voõ laâm, ñöông nhieân khoâng caàn nhieàu lôøi ñaáu khaåu, chaúng noùi theâm tieáng naøo, laõo haát vaït aùo roài quay ngöôøi caát böôùc ñi ra ngoaøi tieàn vieän. Hoa Sôn Chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân vaø nhöõng ngöôøi khaùc cuõng lieàn luïc tuïc böôùc theo. Chuùc Thieân Tuøng mieäng mæm cöôøi, phaát nheï chieác quaït, thaàn tình thö thaùi saûi böôùc ñi, tieáp lieàn ñeán boïn Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu cuõng thaùp tuøng theo sau. Sau cuøng laø ñaùm quaàn huøng caùc phöông cuõng rôøi choã ngoài ra ngoaøi quaûng tröôøng. Luùc naøy, ôû treân haønh lang hai chieác baøn kia ñaõ ñöôïc doïn ñi, thay vaøo ñoù laø hai chieác gheá Thaùi sö boïc gaám ñoû ñöôïc ñem tôùi keà saùt beân nhau. Giaùo chuû Cô Linh Vaân vaãn do trung nieân phuï nhaân dìu ñi, hai beân Taû Höõu nhò vò hoä phaùp theo thaùp tuøng, vaø Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Moät ñoaøn ra ngoaøi, hai ngöôøi ngoài leân hai chieác gheá Thaùi sö giaùm saùt ñaáu tröôøng. 685 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 686 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vaãn nhö beân trong hoäi tröôøng, beân traùi laø boïn Saùch Nghò Phu, beân phaûi laø nhöõng nöõ töôùng nhö Thaân Phi Loan, Hoûa Ma Nöõ, Maûi Hoa Baø Baø, Vöu nhò nöông, Ñoaït Meänh baø baø, ñöùng thaønh haøng ngang chöõ nhaát. Chuùc Thieân Tuøng thaàn thaùi ung dung, oâm quyeàn thi leã hoûi: – Toáng laõo gia töï thaân xuaát tröôøng chæ giaùo chöù? Toáng Traán Sôn thaáy haén coá tình khieâu chieán vôùi mình thì phaùt noä, suyùt nöõa thì buoäc mieäng theùt leân moät caâu: – Ngöôi khoâng xöùng ñaùng! Theá nhöng neáu laøm vaäy thì maát ñi phong ñoä Voõ laâm ñaïi laõo, do vaäy chæ öøm moät tieáng, quay ñaàu traàm gioïng goïi: – Tuaán nhi, ñem kieám laïi! Toáng Vaên Tuaán lieàn nhaûy ra, cuùi ngöôøi noùi nhanh: – Cha, Chuùc Toång hoä phaùp so vôùi haøi nhi tuoåi taùc hôn keùm khoâng nhieàu, haén tuyeät ñoái khoâng xöùng ñaùng ñoäng thuû cuøng cha, hay laø ñeå haøi nhi xuaát traän ñaàu tieáp haén vaøi chieâu xem thöû haén baûn lónh cao ñeán ñaâu, laïi daùm buoâng lôøi cuoàng ngaïo khieâu chieán vôùi Baùt ñaïi moân phaùi? Toáng Traán Sôn thaàm bieát tröôøng aùc ñaáu hoâm nay ñoái phöông ñaõ coù chuû ñoäng chuaån bò, Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng ra ñaáu maø chæ phaùi Chuùc Thieân Tuøng, roõ raøng haén ta phaûi coù moät baûn lónh cao cöôøng chöù chaúng nghi! Theá nhöng, ôû vaøo ñòa vò tuoåi taùc nhö laõo, neáu ñaáu vôùi haén thì quaû haï thaáp mình, may maø Toáng Vaên Tuaán ñöôïc laõo truyeàn thuï voõ ngheä töø luùc coøn nhoû, haáp thuï gaàn nhö toaøn boä voõ coâng cuûa laõo, quyeát khoâng taàm thöôøng. Khi aáy gaät ñaàu cöôøi noùi: – Haûo! Theá nhöng ngöôøi naøy nhaát ñònh voõ ngheä cao cöôøng, con phaûi thaän troïng môùi ñöôïc! Toáng Vaên Tuaán cuùi ngöôøi ñaùp: – Haøi nhi bieát! Noùi roài böôùc ra giöõa saân caùch Chuùc Thieân Tuøng taàm baûy taùm xích thì döøng chaân laïi, oâm quyeàn noùi: – Taïi haï Toáng Vaên Tuaán tröôùc heát xin tieáp Toång hoä phaùp vaøi chieâu! Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø thaáy vaäy cuõng lieàn nhaûy ra noùi: – Toång hoä phaùp, ñeå thuoäc haï tieáp traän naøy. Chuùc Thieân Tuøng phaùt tay caûn laïi noùi: – Khoâng caàn! Cöûu Chæ La Haùn ñaønh quay trôû laïi choã cuûa mình. 686 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 687 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chuùc Thieân Tuøng maét nhö löu tinh nhìn nhanh Toáng Vaên Tuaán moät löôït, roài ngaãng cao ñaàu noùi: – Ngöôi laø Toáng Vaên Tuaán, haäu dueä cuûa Toáng laõo gia ö? Toáng Vaên Tuaán nghe thì phaùt noä, ñoái phöông hoûi moät caâu tròch thöôïng roõ raøng khoâng xem chaøng vaøo ñaâu, chaøng beøn cöôøi gaèn maáy tieáng noùi: – Khoâng sai, boån coâng töû chính laø Toáng Vaên Tuaán, coøn ngöôi vöøa laø cao ñoà Giaùo chuû Cô Linh Vaân, vöøa laø nghóa töû cuûa Phoù giaùo chuû Chuùc Linh Tieân chöù gì? Toáng Vaên Tuaán coá tình goïi thaúng huùy Cô Linh Vaân vaø Chuùc Linh Tieân, ñöông nhieân choïc ñuùng choã giaän cuûa ñoái phöông, chæ thaáy haén nhíu maøy, aån öôùc saéc xanh, chöùng toû can khí ñaõ xoâng leân, gaèn gioïng: – Ngöôi ñaõ muoán lónh giao cuøng ta, vaäy thì tieáp chieâu! Haén chaúng ruùt kieám ra, chæ thaáy chieác quaït trong tay xeáp laïi, chaân böôùc thaúng tôùi moät böôùc, xuaát quaït ñieåm tôùi huyeät Trung Ñình treân ngöôøi Toáng Vaên Tuaán. Chæ baèng moät boä tieán thaúng trung cung xuaát thuû, thaàn thaùi raát cao ngaïo töï thò, ñuû thaáy caên baûn khoâng coi Toáng Vaên Tuaán vaøo ñaâu. Toáng Vaên Tuaán tröôøng kieám chöa xuaát khoûi voõ, nhaûy ngöôøi neù traùnh, mieäng la lôùn: – Chuùc Toång hoä phaùp, sao khoâng ruùt kieám ra? Toáng Vaên Tuaán quaû nhieân khoâng hoã theïn laø coâng töû cuûa Toáng ñaïi laõo gia, thaân phaùp mau leï, khí ñoä khaúng khaùi, ñoái phöông chöa xuaát kieám thì nhaát ñònh chöa ra chieâu. Chuùc Thieân Tuøng cöôøi nhaït noùi: – Chuùc moã muoán xem Toáng gia baùch kieám uy löïc ñeán chöøng naøo? Chöøng naøo ngöôi böùc ñöôïc ta ruùt kieám, thì luùc aáy ta seõ töï ra kieám. Toáng Vaên Tuaán thöôøng ngaøy cuõng laø moät thieáu nieân cao ngaïo töï thò, theá nhöng ñoái phöông xem ra coøn cao ngaïo töï thò hôn, khieán gaõ baát giaùc töùc giaän nhöng khoâng theå laøm gì ñöôïc. Chæ cöôøi gaèn gaät guø noùi: – Haûo! Caùc haï khaåu khí quaû nhieân chaúng nhoû, Toáng moã ngöôïc laïi xem ngöôi khoâng xuaát kieám thì laøm theá naøo tieáp noåi kieám cuûa ta ñaây! Soaït, döùt lôøi quaû nhieân ruùt kieám ra khoûi voõ, chaúng noùi theâm tieáng naøo, kieám vung leân phaùt chieâu Phi vaân xuaát ñænh, theá nhö maõnh xaø boå tôùi. Toáng Traán Sôn xuaát thaân töø Hoa Sôn phaùi, do ñoù Toáng Vaên Tuaán kieám ra chieâu ñaàu chính naèm trong Hoa Sôn kieám phaùp, nhöng kieám vöøa ñöôïc nöûa ñöôøng thì boãng nhieân ñoåi sang Xuyeân vaân lieät thaïch laïi laø kieám phaùp cuûa Thieân Sôn phaùi. Vöøa ra chieâu ñaõ bieán aûo, roõ raøng Toáng Vaên Tuaán chaúng chuùt khaùch khí vôùi ñoái phöông, chæ thaáy aùnh kieám loang loaùng, chieâu naøy heát chieâu khaùc ñaõ tieáp. 687 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 688 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Vaên Tuaán ra kieám ñaõ nhanh, nhöng Chuùc Thieân Tuøng xem ra coøn nhanh hôn chaøng nöûa boä, ngöôøi laùch nheï thoaùt giöõa nhöõng aùnh kieám cuûa ñoái phöông. Soaït moät tieáng, chieác thieát phieán trong tay quaû nhieân ñaùnh baät löôõi kieám Toáng Vaên Tuaán ra ngoaøi. Chæ moãi chieâu ñaàu, maø Chuùc Thieân Tuøng cuõng ñaõ thi trieån thaân phaùp heát söùc kyø aûo, boïn ngöôøi Baùt ñaïi moân phaùi nhìn khoâng khoûi hoa maét leân. Toáng Traán Sôn giaät mình thaàm keâu leân: – Tuyeát Sôn Thieân Y Thuû Phaùp! Chæ coù Thieân Y Thuû Phaùp cuûa Tuyeát Sôn khoâng coi troïng hình thöùc, tuøy thuû xuaát chieâu, nhöng phaù giaûi heát taát caû thuû phaùp caùc phaùi. Noùi thì chaäm, luùc aáy boïn hoï thì ñaáu cöïc nhanh, trong nhaùy maét ñaõ thaáy Toáng Vaên Tuaán ra lieàn möôøi maáy chieâu tôï hoà nhö doøng suoái chaûy maõi baát taän, nhöng thæ chung Chuùc Thieân Tuøng vaãn phieâu hoát giöõa laøn kieám aûnh, ñaõ vaäy thænh thoaûng coøn tieáp caän khieán Toáng Vaên Tuaán coù phaàn luùng tuùng khoâng ra ñöôïc heát chieâu. Toáng Vaên Tuaán bò ñoái phöông nhaäp noäi theo saùt nhö hình vôùi boùng, thanh tröôøng kieám trong tay chöøng nhö khoâng theå phaùt huy ñöôïc sôû tröôøng cuûa noù, khieán Toáng Vaên Tuaán töùc giaän theùt lôùn moät tieáng, löôùt kieám phaûn thuû cheùm moät ñöôøng. Chæ thaáy Chuùc Thieân Tuøng cöôøi nhaït maáy tieáng, ngöôøi tôï nhö chieác laù löôùt nheï ra ngoaøi moät boä traùnh kieám. Toáng Vaên Tuaán moät kieám ñaåy ñöôïc ñoái phöông ra ôû taàm xuaát kieám thuaän lôïi, lieàn thi trieån ngay Toáng gia baùch kieám chuû ñoäng taán coâng, khoâng ñeå ñoái phöông aùp saùt nhö vöøa roài. Chuùc Thieân Tuøng giôø ñaây caû ngöôøi ñaõ loït vaøo maøn kieám aûnh cuûa Toáng Vaên Tuaán, cuõng khoâng coøn daùm khinh ñòch, Toáng gia baùch kieám quaû nhieân voâ cuøng lôïi haïi, töøng chieâu ñeàu laø tuyeät chieâu saéc saûo kyø dieäu. Tuy vaäy theá kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán tôï hoà nhö luùc naøo cuõng chaäm hôn chieác quaït treân tay Chuùc Thieân Tuøng nöûa chieâu, neân caên baûn ñeàu bò hoùa giaûi nöûa chöøng. Nhaùy maét, boïn hoï ñaõ giao thuû hôn ba möôi chieâu, quaàn huøng ñöùng xem ñaáu, giôø chæ coøn thaáy hai boùng ngöôøi moät traéng moät xanh loaùng thoaùng trong maøn kieám aûnh vaø maøn quaït. Vôùi nhöõng ngöôøi khaùc thì taëc löôõi thaàm thaùn phuïc hai ngöôøi treû tuoåi voõ coâng ñeàu cao thaâm, nhöng vôùi Toáng Traán Sôn thì nhìn maø laëng caû ngöôøi! Bôûi vì Toáng Traán Sôn laø ngöôøi hieåu roõ noäi tình nhaát, Toáng Vaên Tuaán luùc naøy xuaát kieám ñaõ duïng heát Toáng gia baùch kieám maø ñaáu. Phaûi bieát Toáng gia baùch kieám voán xuaát töø Thieân Sôn Daät Taåu, töø maáy naêm nay ít ngöôøi hoùa giaûi noåi heát Toáng gia baùch kieám. Huoáng gì Toáng Vaên Tuaán tranh tieân xuaát kieám, leõ ra Chuùc Thieân Tuøng phaûi 688 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 689 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chaäm hôn Toáng Vaên Tuaán nöûa chieâu môùi ñuùng. Vaäy maø giôø ñaây chieác quaït trong tay Chuùc Thieân Tuøng ngöôïc laïi cöïc nhanh, trong töøng chieâu ñeàu thaáy ngheânh ñaàu ñoùn chieâu hoùa giaûi chaúng chuùt khoù khaên, roõ raøng laø sau maø ñeán tröôùc, haù chaúng phaûi laø hôn nöûa chieâu ñoù sao? Phaân tích kyõ hôn, Toáng Vaên Tuaán vöøa ra chieâu ñaàu chöa heát thì bò chieác quaït trong tay ñoái phöông ra sau ñeán tröôùc ñieåm tôùi phaù giaûi, Toáng Vaên Tuaán nöûa chöøng ñaønh phaûi hoùa chieâu thöù hai, nhöng chieâu thöù hai chöa döùt thì lieàn bò chieác quaït laïi ñieåm tôùi hoùa giaûi nhö thöôøng, buoäc Toáng Vaên Tuaán laïi bieán chieâu thöù ba. Noùi toùm laïi, hôn ba möôi chieâu ñaõ qua, Toáng Vaên Tuaán ra chieâu nöûa chöøng baát ñaéc dó ñeàu phaûi bieán chieâu, hay noùi caùch khaùc laø moät chieâu chöa thaønh! Toáng Traán Sôn kinh ñoäng laø phaûi! Toáng gia baùch kieám maáy möôi naêm nay ñöôïc meänh danh voâ ñòch khoâng ai phaù giaûi noåi, vaäy maø giôø ñaây toaøn boä bò phaù giaûi bôûi moät thanh nieân tuoåi chæ huynh ñeä vôùi Toáng Vaên Tuaán, thöû hoûi khoâng khieán laõo ta chaán ñoäng sao ñöôïc? Neân bieát raèng, muoán phaù kieám phaùp cuûa moät moân phaùi, caàn phaûi coù söï nghieân cöùu raát kyõ, ñeàu ra ñoái saùch tyû ñaáu môùi thaønh coâng. Cöù theá cuõng ñuû bieát ñoái phöông nhaát ñònh ñaõ coù söï chuaån bò ra moät thuû phaùp ñaëc thuø ñeå phaù giaûi chöù chaúng nghi! Toáng Traán Sôn caøng nhìn maët caøng ñoû gay thì giaän laãn kinh, chính luùc ñònh leân tieáng ngaên caûn traän ñaáu, ñoät nhieân nghe tieáng cöôøi nhaït cuûa Chuùc Thieân Tuøng noùi: – Ñuû roài, Toáng gia baùch kieám roát raùo cuõng chæ chöøng aáy maø thoâi! Döùt lôøi, thaân hình xoay nhanh löôùt tôùi saùt beân ngöôøi Toáng Vaên Tuaán, xuaát thuû baït kieám. Löôùt ngöôøi baït kieám, thuû phaùp cuûa haén xem ra bình thöôøng khoâng coù chöông phaùp, theá nhöng cao thuû tinh maét môùi nhaän ra choã uyeân thaâm kyø aûo cuûa noù. Toáng Vaên Tuaán luùc aáy ñang treân ñaø ra kieám, thaáy ñoái phöông xoay ngöôøi nhaäp noäi vung tay baét kieám thì giaät mình, voäi thaâu kieám thì ñaõ chaäm moät böôùc. Löôõi kieám bò hai ngoùn tay cuûa Chuùc Thieân Tuøng keïp cöùng. Toáng Vaên Tuaán trong côn nguy caáp, voäi xoay tay ruùt kieám, ñoàng thôøi tay traùi phoùng ra moät chöôûng vaøo ngöôøi ñoái phöông. Chuùc Thieân Tuøng tay traùi hai ngoùn keïp löôõi kieám, tay phaûi chieác quaït chæ thaáy phaåy nheï moät caùi, mieäng theùt lôùn: – Xeùo ñi! Toáng Vaên Tuaán moät chöôûng khoâng thaønh, ngöôïc laïi bò moät löïc ñaïo cöïc maïnh, khieán caû ngöôøi laãn kieám baät ngöôïc ra ngoaøi ngoài phòch treân ñaát. Chuùc Thieân Tuøng khoâng truy kích, maø ñeán nhìn moät caùi cuõng khoâng theøm, toû ra cao ngaïo khí ñoä hôn ñoái phöông, phe phaåy chieác quaït tröôùc ngöïc noùi: 689 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 690 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coøn vò naøo muoán chæ giaùo nöõa khoâng? Toáng Vaên Tuaán luùc naøy choáng kieám tung ngöôøi ñöùng daäy, maët chín ñoû vì theïn, ñònh xoâng vaøo trí maïng, nhöng Toáng Traán Sôn ñaõ ra hieäu, khieán gaõ ñaønh thoaùi lui. Hoaéc Vaïn Thanh tieáp sau lieàn tung ngöôøi nhaûy ra theùt lôùn ñaày töùc giaän: – Hoaéc moã xin lónh giaùo cao chieâu! Gaàn nhö cuøng moät luùc vôùi laõo ta, laïi thaáy Haønh Sôn phaùi Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn cuõng phoùng ra, lôùn tieáng noùi: – Hoaéc toång quaûn xin chaäm tay, huynh ñeä muoán xem tuyeät kyõ Khoâng Ñoäng ra sao, traän naøy xin nhöôøng huynh ñeä vaäy! Hoaéc Vaïn Thanh coøn chöa kòp ñaùp thì ñaõ nghe Chuùc Thieân Tuøng cöôøi nhaït noùi: – Nhò vò haø taát phaûi tranh nhau, coù höùng thì caû hai vò cuøng vaøo moät löôït! Truùc Tam Sôn maét long leân, cöôøi ha haû noùi: – Caùc haï thaân phaän Toång hoä phaùp Thieân Ñòa Giaùo haún cuõng hieåu leã soá giang hoà? Ngöôi coi boïn laõo phu laø haïng gì chöù? Chuùc Thieân Tuøng cöôøi khinh maïn ñaùp: – Ñoäng thuû tyû ñaáu maïnh thaéng yeáu thua, laáy voõ coâng maø luaän cao thaáp, haù phaûi baøn ñeán thaân phaän? Truùc Tam Sôn bò noùi moät caâu giaän ñeán ñoû maët, cöôøi gaèn moät tieáng, ruùt phaét thanh kieám baûn lôùn töø treân löng chæa thaúng vaøo ngöôøi Chuùc Thieân Tuøng quaùt lôùn: – Raát toát, laõo phu hoâm nay phaûi giaùo huaán loaïi cuoàng ñoà khoâng bieát trôøi cao ñaát roäng naøy! Hoaéc Vaïn Thanh thaáy Truùc Tam Sôn ñaõ cöïc noä, thaân phaän laõo ta cuõng laø Chöôûng moân nhaân Haønh Sôn phaùi, neân khoâng tieän tranh ñaáu, beøn töï ñoäng thoaùi lui. Chuùc Thieân Tuøng chæ nheo maét nhìn xeùo Truùc Tam Sôn moät caùi, cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi phaûi chaêng ngoaïi hieäu nhaân xöng Kim Tinh Linh Vieân Truùc Tam Sôn? – Khoâng sai, chính laø laõo phu. – OÀ... Ngöôi vöøa noùi ñònh giaùo huaán ta? – Ñuùng, chính laõo phu vöøa noùi theá! Chuùc Thieân Töøng gaäp chieác quaït tröôùc ngöïc laïi, chæ thaúng vaøo ngöôøi Truùc Tam Sôn noùi lôùn: – Vöøa roài taïi haï chæ vì muoán chieâm ngöôõng Toáng gia baùch kieám cho neân môùi cuøng Toáng Vaên Tuaán ñoäng thuû ba möôi ba chieâu röôõi, ba möôi ba chieâu röôõi chính laø moät phaàn ba cuûa baùch kieám, tuy chöa ñöôïc moät nöûa, nhöng... Noùi ñeán ñoù haén coá tình hôi döøng laïi, ñöa maét nhìn thaúng Truùc Tam Sôn noùi tieáp: 690 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 691 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñeán nhö kieám phaùp cuûa Haønh Sôn taïi haï cuõng coù nghe qua, nhöng neáu muoán giaùo huaán taïi haï thì chæ sôï khoâng noåi, chaúng hay caùc haï ñònh giaùo huaán taïi haï maáy chieâu ñaây? Lôøi naøy, haøm yù beân trong moïi ngöôøi ñeàu hieåu ra, haén chæ nhaän muoán chieâm ngöôõng Toáng gia baùch kieám cho neân môùi ñaønh dieãn ba möôi chieâu, ñeán nhö Haønh Sôn kieám phaùi thì chaúng ñaùng vaøo ñaâu! Kim Linh Tinh Vieân ñöông nhieân laø bieát taâm yù ñoái phöông, nhöng lôø ñi hoûi: – Ngöôi noùi ñi! Chuùc Thieân Tuøng ngaãng cao ñaàu noùi: – Thieân haï tuy roäng lôùn, theá nhöng döôùi kieám Chuùc moã chæ e khoâng maáy ngöôøi qua noåi möôøi chieâu, nhöng taïi haï giôø chæ duøng chieác quaït taàm thöôøng naøy tieáp caùc haï möôøi chieâu vaäy! Döôùi kieám cuûa haén ít khi ai qua noåi möôøi chieâu, vaäy maø vôùi Truùc Tam Sôn thì chæ duøng quaït tieáp möôøi chieâu, haøm yù ñoái phöông khoâng ñuû tö caùch ñeå haén duøng ñeán kieám! Truùc Tam Sôn cöïc noä thaønh tieáu, ngöûa coå cöôøi gaèn maáy tieáng gaät guø hoûi: – Caùc haï töï tin ñeán theá sao? – Ñöông nhieân, chæ caàn caùc haï qua noåi möôøi chieâu xem nhö taïi haï thua! – Thua thì phaûi theá naøo? Chuùc Thieân Tuøng xoøe chieác quaït keâu leân moät tieáng “soaït” phe phaåy maáy caùi, cöôøi khinh thò noùi: – Taïi haï thaân laøm Toång hoä phaùp Thieân Ñòa Giaùo xuaát traän lónh giaùo chö vò, thì coi nhö ñaïi bieåu cho Thieân Ñòa Giaùo, laáy chuyeän thaéng thua phaân ñònh thò phi. Vöøa roài Phoù giaùo chuû cuõng ñaõ coù leänh roõ, thaéng thì phaûi thaéng cho caùc vò taâm phuïc khaåu phuïc, taïi haï neáu baïi thì cuøng nghóa laø Thieân Ñòa Giaùo baïi, maø Thieân Ñòa Giaùo moãi khi ñaõ bò baïi, thì sau naøy trong thieân haï voõ laâm seõ khoâng bao giôø coøn nghe nhaéc ñeán ba chöõ Thieân Ñòa Giaùo. Maáy caâu naøy khieán quaàn huøng baát giaùc khoâng khoûi ñoäng saéc maët, ñeán ngöôøi cuûa Thieân Ñòa Giaùo cuõng khoâng khoûi caûm thaáy haén buoâng lôøi quaù töï phuï. Truùc Tam Sôn ngöûa coå cöôøi daøi moät traøng chaán ñoäng khoâng gian noùi: – Haûo! Laõo phu tuy khoâng phaûi ñaïi bieåu cho caû Baùt ñaïi moân phaùi theá nhöng laõo phu ñuû tö caùch ñaïi bieåu cho Haønh Sôn phaùi ñeán döï hoäi, chæ caàn coù moät lôøi naøy cuûa Chuùc Toång hoä phaùp, laõo phu nguyeän lónh giaùo möôøi chieâu vaäy! Chuùc Thieân Tuøng trôû chieác quaït trong tay cöôøi noùi: – Môøi! Truùc Tam Sôn hoaønh ngang thanh kieám baûn lôùn boán xích, ngöng thaàn tuï khí noùi: 691 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 692 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Laõo phu trong kieám coù kieám, caùc haï caån thaän! Chuùc Thieân Tuøng thaàn thaùi vaãn thaûn nhieân cöôøi ñaùp: – Tuøy nghi caùc haï! Moïi ngöôøi nghe moät caâu naøy cuûa Truùc Tam Sôn khoâng hieåu caâu trong kieám coù kieám laø haøm yù gì? Neân bieát, naêm xöa khi xaûy ra chuyeän xích mích giöõa Haønh Sôn vaø Khoâng Ñoäng, sau traän chieán aáy Haønh Sôn thuû baïi. Töø ñoù ít thaáy ngöôøi Haønh Sôn ñi laïi treân giang hoà. Hai ba möôi naêm nay, ñöông nhieân Haønh Sôn khoâng giaây phuùt naøo queân ñöôïc moái nhuïc aáy, chæ chôø coù ngaøy röûa nhuïc traû thuø, laàn naøy Truùc Tam Sôn ñaïi bieåu Haønh Sôn ñeán phoù hoäi, taát ñaõ coù söï chuaån bò trong loøng. Moät lôøi, kieám trong coù kieám haún khoâng phaûi taàm thöôøng roài! – Haûo, caùc haï tieáp kieám! Chæ thaáy thaân hình nhoû thoù cuûa Truùc Tam Sôn, vaäy maø söû duïng thanh kieám baûn lôùn daøi boán xích, xem ra vôùi chieàu daøi thaân hình laõo khoâng hôn keùm laø bao. Kieám vung leân, moät chieâu bình thöôøng khoâng coù gì bieán hoùa, nhöng cuõng thaáy kieám taïo moät ñaïo haøn quang, caên baûn boùng ngöôøi bò lu môø ñi tröôùc kieám, tôï hoà nhö trong phuùt choác boùng ngöôøi bieán maát. Quaàn huøng toaøn tröôøng ñeán döï hoäi, ai cuõng ñeàu laø haønh gia kieám phaùp, luùc naøy nhìn Truùc Tam Sôn ra kieám khoâng khoûi ngaàm gaät ñaàu taùn thaùn, quaû nhieân laõo ta khoâng hoã danh ngöôøi ñöùng ñaàu moät ñaïi kieám phaùi. Theá nhöng, khoâng thaáy Chuùc Thieân Tuøng di ñoäng thaân hình, cuõng khoâng heà neù traùnh, tay phaát lieân tuïc, quaït xoøe ra ngheânh tieáp chieâu kieám. Truùc Tam Sôn ra kieám cöïc nhanh, ñöông nhieân nhaùy maét kieám quaït xaùp nhau, laõo chæ caûm thaáy bò maøn quaït löôùt tôùi, thaân kieám bò moät löïc chaán ñoäng maïnh, thanh kieám baït nhanh ra ngoaøi khoâng moät tieáng ñoäng nhoû. Neân bieát raèng, trong ñoäng thuû binh khí caøng lôùn caøng naëng thì caøng coù öu theá khi ñaáu löïc, thanh kieám trong tay Truùc Tam Sôn thuoäc loaïi cöï kieám, voán khoâng heà sôï bò tieáp xuùc, vaäy maø khoâng ngôø bò moät chieác quaït taàm thöôøng trong tay ñoái phöông ñaùnh baät ra. Truùc Tam Sôn chæ thoaùng chuùt kinh ñoäng, mieäng phaùt ra tieáng cöôøi gaèn, caû ngöôøi taù löïc ñoái phöông tung boãng leân khoâng taàm ba tröôïng, roài boå nhanh xuoáng, ñaàu döôùi chaân treân. Cöï kieám rung nhanh taïo ra moät maøn kieám aûnh töø khoâng trung choäp xuoáng ñaàu ñoái phöông nhö möa raøo gioù baác. Theá kieám chöa ñeán maø kieám khí ñaõ ñeán, chu vi taàm hai tröôïng vuoâng truøm ñaày saùt khí khieán ngöôøi ta ñöùng gaàn khoâng khoûi giaät mình. Ñaây chính laø tuyeät chieâu OÂ Vaân Phuû Ñænh trong Haønh Sôn kieám phaùp, ñeán Voõ 692 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 693 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long laâm ñaïi laõo Toáng Traán Sôn meänh danh ñaïi kieám gia nhìn thaáy cuõng phaûi taëc löôõi taùn thaùn. Chuùc Thieân Tuøng laø ngöôøi trong cuoäc ñaáu, nhöng cuõng nhö bao ngöôøi ñöùng xem, ngaãng ñaàu leân nhìn, thaàn thaùi thaûn nhieân chöøng nhö khoâng moät chuùt chuaån bò. Maõi ñeán khi lôùp kieám vaân phuû xuoáng gaàn ñænh ñaàu môùi thaáy quaït trong tay vung leân xoøe nhanh ra, ñoàng thôøi caû ngöôøi xoay nhanh nhö con vuï leân cao, nhìn khoâng khaùc gì hình moät kim thao ñoät khôûi toûa haøo quang. Moïi ngöôøi chæ kòp nghe “coong coong...” Moät loaït ñoäng binh khí chaïm nhau, chí ít cuõng phaûi baûy taùm tieáng gaàn nhö cuøng moät luùc. Truùc Tam Sôn tuy chæ ra moät chieâu OÂ Vaân Phuû Ñænh nhung kyø thöïc beân trong haøm chöùa ñeán baûy taùm kieám, ñuû thaáy toác ñoä ra kieám nhanh ñeán chöøng naøo roài. Khi nhöõng tieáng binh khí chaïm nhau, thì cuõng laø luùc aùnh kieám, aùnh quaït bieán maát, ñeán tieáng cuoái cuøng thì Truùc Tam Sôn laàn nöõa möôïn löïc chaán töø chieác quaït cuûa ñoái phöông tung ngöôøi voït tieáp leân khoâng trung, laàn naøy ñaõ thaáy cao côõ ñeán naêm tröôïng. Quaàn huøng baát giaùc ñoàng thanh oà leân moät tieáng, phaûi bieát raèng ngöôi coù khinh coâng thaëng thöøa baát quaù cuõng chæ tung ngöôøi cao ba boán tröôïng laø sieâu haïng. Vaäy maø laàn naøy Truùc Tam Sôn chæ taù löïc chaân cuûa ñoái phöông ñeå tung ngöôøi leân khoâng naêm tröôïng, ñuû bieát kieám phaùp cuûa Haønh Sôn coù choã ñoäc ñaùo ñaëc thuø khoâng moân kieám phaùp naøo coù ñöôïc. Noùi thì deã, nhöng luùc aáy laïi nhanh, khi ngöôøi tung ngöôïc leân khoâng roài boå nhanh xuoáng, nhöng laàn naøy kieám phaùt ra naêm ñaïo kieám aûnh, theá khoâng meàm maïi uyeån chuyeån nhö vöøa roài, maø kieám khí rít leân döõ doäi nhö traêm thaùc ñoå gheành. Chuùc Thieân Tuøng töø ñaàu ñeán giôø chæ moät thaùi ñoä thaûn nhieân cao ngaïo, nhöng luùc naøy cuõng ñaõ thay ñoåi saéc, aùnh maét ngöøng laïi nghieâm troïng ngöôùc nhìn ñoái phöông. Chöøng nhö ñeán luùc naøy trong loøng gaõ môùi caûm thaáy ra raèng, duøng quaït ñeå ñoái kieám vôùi Chöôûng moân kieám phaùi nhö Truùc Tam Sôn laø quaù khinh ñòch! Truùc Tam Sôn ra chieâu naøy laø chieâu Thieân Long Taàm Huyeät coøn aûo dieäu hôn caû chieâu vöøa roài, nhöng luùc naøy Chuùc Thieân Tuøng tay hoaønh ngang quaït tröôùc ngöïc, khoâng thaáy gaõ nhuùn chaân, nhöng thaân hình boãng voït thaúng leân khoâng, ñuùng vöøa luùc Truùc Tam Sôn töø treân naêm tröôïng boå xuoáng taàm ba tröôïng, song phöông tieáp xuùc vôùi nhau ngay treân khoâng trung. oOo 693 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2