Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 51

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 51', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 51

 1. 694 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Naêm Möôi Moát BAÛN LÓNH TOÅNG HOÄ PHAÙP M oïi ngöôøi kinh ngaïc, chæ kòp nhìn thaáy thaân hình Chuùc Thieân Tuøng tung ngöôïc ngöôøi leân khoâng, chöù khoâng kòp nhìn gaõ ñaõ ra chieâu nhö theá naøo. Khi song phöông tieáp xuùc vôùi nhau, chæ nghe vang leân “Coong” moät tieáng chaán ñoäng khoâng gian, roài hai thaân hình laàn naøy bò chaán ñoäng maïnh vaêng ra hai phía taû höõu. Cuõng trong tích taéc aáy, moïi ngöôøi coøn kòp thaáy töø thanh cöï kieám cuûa Truùc Tam Sôn nhöõng tia löûa loùe ra choùi maét. Ban ñaàu moïi ngöôøi cöù ngôõ ñoù laø vì kieám quaït chaïm nhau maø gaây neân aùnh löûa, nhöng ñeán luùc thaáy nhöõng aùnh löûa kia bay voït thaúng theo höôùng cuûa Chuùc Thieân Tuøng môùi bieát laø khoâng phaûi. Cao thuû ñöông nhieân thaân thuû cuõng khaùc ngöôøi thöôøng, moät soá ngöôøi ñaõ kòp nhaän ra ñoù laø nhöõng vaät gì thì buoäc mieäng la leân: – Phi kieám! Quaû nhieân khoâng sai, naêm thanh kieám nhoû xíu phoùng thaúng vaøo ngöôøi Chuùc Thieân Tuøng, luùc naøy coøn ñang lô löõng treân khoâng trung. Baáy giôø moïi ngöôøi môùi hieåu ra haøm yù caâu noùi trong kieám coù kieám cuûa Truùc Tam Sôn. Phaûi bieát khi thaân hình ôû treân khoâng, thì xoay sôû neù traùnh chieâu cuûa ñoái phöông laø khoù, huoáng gì luùc naøy caû hai ñeàu bò chaán ñoäng sau moät chieâu maø baén ra ngoaøi, cho neân Truùc Tam Sôn choïn ñuùng thôøi cô naøy haï saùt thuû thì thaät laø laõo luyeän. Chuùc Thieân Tuøng khoâng hoã danh laø Toång hoä phaùp cuûa Thieân Ñòa giaùo, baáy giôø ngöôøi chöa chaïm ñaát, nghe tieáng gioù vaø tieáng la leân cuûa quaàn huøng thì bieát coù bieán, ngoaùi ñaàu nhìn nhanh thì kòp nhaän ra naêm löôõi kieám nhoû ñaõ ñeán sau löng. Luùc naøy ñöøng noùi laø neù traùnh, ngay ñeán phaát quaït ñôõ kieám cuõng chaúng kòp. Trong tình theá nguy caáp, tay traùi phaát tay aùo moät caùi phaùt ra kình löïc choáng ñôõ. Noùi thì daøi, chuyeän xaûy ra chæ trong chôùp maét. Khi Truùc Tam Sôn phaùt ra quaùi chieâu cuoái cuøng thì ñoät nhieân caûm thaáy trôøi ñaát toái moø, caû ngöôøi ñoät nhieân rôi phòch xuoáng ñaát. Gaàn nhö cuøng luùc naøy Chuùc Thieân Tuøng phaát tay aùo moät caùi, roài caû ngöôøi cuõng nhaøo xuoáng, nhöng chæ laûo ñaûo vaøi böôùc laø traàm oån laïi ñöôïc ngay, voäi ñöa tay aùo leân nhìn môùi thaát saéc khi nhaän ra tay aùo bò kieám ñaâm thuõng naêm loã nhoû baèng ñaàu ñuõa, maët haén khoâng khoûi bieán saéc. Xoay ngöôøi laïi, aùn quaït tröôùc ngöïc, nhöng nhìn thaáy Truùc Tam Sôn coøn naèm treân ñaát chöa ñöùng leân, baát giaùc caát tieáng hoûi: – Ngöôi sao vaäy? 694 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 695 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Luùc naøy quaàn huøng cuõng ñaõ nhaän ra caùi ngaõ ngöôøi cuûa Truùc Tam Sôn coù gì khaùc thöôøng, Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh vaø Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöùng töông ñoái gaàn nhaát, lieàn cuøng chaïy ñeán beân Truùc Tam Sôn. Hoaéc Vaïn Thanh voäi hoûi: – Truùc ñaïi hieäp, ñaïo huynh truùng thöông ôû ñaâu? Truùc Tam Sôn luùc naøy ñöôïc hai ngöôøi ñôõ ñöùng daäy, ñöa maét nhìn quanh ngöôøi moät luùc thaáy khoâng moät chuùt thöông tích, trong loøng thaàm thaáy kyø quaùi buoäc mieäng noùi: – Laï thaät treân ngöôøi huynh ñeä khoâng heà truùng thöông! Maïnh Ñaït Nhaân noùi: – Truùc huynh vöøa roài laøm sao laïi teù xuoáng? Truùc Tam Sôn uû maët ñaùp: – Luùc huynh ñeä phaùt ra naêm ngoïn tieåu phi kieám, boãng nhieân thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng, ñònh ñeà khí traán tónh laïi nhöng khí khoâng tuï ñöôïc, cho neân môùi ngaõ xuoáng, chuyeän naøy thaät huynh ñeä chöa töøng gaëp qua! Maïnh Ñaït Nhaân nghe noùi thì trong loøng cuõng sinh nghi, Haønh Sôn phaùi luyeän pho kieám Ñaèng Khoâng Phi Kieám thì chæ baèng moät coå chaân khí tung ngöôøi leân khoâng, maø thi trieån kieám phaùp, vôùi nhaân vaät cao nhaát trong Haønh Sôn phaùi ñöông nhieân kieám thuaät ñaõ ñaït ñeán caûnh giôùi thaëng thöøa, xöa nay chöa töøng ñeå laïc moät chieâu. Trong loøng nghó nhanh roài hoûi: – Truùc huynh giôø thöû vaän chaân khí xem theá naøo? Truùc Tam Sôn laø tay laõo luyeän giang hoà, nghó laïi maáy möôi naêm nay baèng pho Ñaèng Khoâng Phi Kieám maø thaønh danh, tyû ñaáu ñaõ khoâng bieát maáy traêm laàn, nhöng chöa töøng xaûy ra hieän töôïng nhö theá naøy. Baáy giôø nghe noùi vaäy lieàn nhaém hôø maét laïi hít vaøo moät hôi roài vaän haønh chaân khí, nhöng vöøa vaän khí thì ñoät nhieân phaùt hieän chaân khí luùc nhö coù luùc nhö khoâng, chung quy khoâng theå vaän haønh theo yù muoán ñöôïc. Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra neùt ñoãi saéc treân maët Truùc Tam Sôn lieàn voäi hoûi: – Truùc huynh thaáy theá naøo? Truùc Tam Sôn môû maét ra nhíu maøy thoát lôùn: – Kyø quaùi thaät, huynh ñeä phaùt hieän chaân khí trong ngöôøi luùc coù luùc khoâng, nhö bò thaát taùn. Hieän töôïng naøy huynh ñeä maáy möôi naêm luyeän coâng chöa töøng gaëp qua. Noùi ñeán ñoù laõo öøm moät tieáng roài thaáp gioïng gheù ñaàu noùi: – Chö vò ñaïo huynh giôø cuõng thöû vaän khí kieåm tra xem coù gì khaùc thöôøng khoâng, nhöng nhôù ñöøng ñeå loä ra saéc maët! 695 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 696 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Moïi ngöôøi nghe Truùc Tam Sôn noùi moät caâu naøy thì giaät mình, ñöông nhieân yù laõo hoaøi nghi beân trong ñaõ coù chuyeän môø aùm gì ñaây? Khi aáy ai naáy ngaàm vaän khí, nhöng chaúng phaùt hieän ñöôïc ñieàu gì khaùc thöôøng. Truùc Tam Sôn thaáy theá buoàn raàu noùi: – AÙi, coù leõ huynh ñeä ñaõ giaø roài chaêng? Maïnh Ñaït Nhaân noùi: – Coù leõ vöøa roài luùc thi trieån chieâu kieám ñaõ quaù vaän chaân khí neân chaân khí bò phaùt taùn cuõng neân? Boãng nghe Toáng Vaên Tuaán chen vaøo noùi: – Cha, haøi nhi luùc vaän khí cuõng caûm thaáy chaân khí khoâng ngöng tuï ñöôïc! Toáng Traán Sôn kinh ngaïc la leân: – Coù chuyeän vaäy sao? Maïnh Ñaït Nhaân trong loøng thaàm nghó: – Truùc Tam Sôn vaø Toáng Vaên Tuaán ñeàu ñaõ ñoäng thuû qua vôùi Chuùc Thieân Tuøng, giôø caû hai ñeàu nhaän ra chaân khí trong ngöôøi bò phaùt taùn khoâng ñeà tuï ñöôïc, chaúng leõ beân trong coù gì coå quaùi chaêng? Chuùc Thieân Tuøng luùc naøy ñöùng ôû xa, nhìn thaáy ñaùm quaàn huøng to nhoû vôùi nhau maø khoâng ai ra ñaáu, lieàn phaát quaït maáy caùi veû khoâng kieân nhaãn, leân tieáng hoûi: – Chö vò baøn baïc xong chöa, coù vò naøo muoán chæ giaùo taïi haï? Chöôûng moân nhaân cuûa Baùt Quaùi moân laø Trònh Huyeàn Phong lieàn ruùt thanh tröôøng kieám böôùc ra tröôøng ñaáu, cuùi ñaàu haønh leã noùi: – Baàn ñaïo baát taøi cuõng nguyeän tieáp lónh Toång hoä phaùp vaøi chieâu. Chuùc Thieân Tuøng vöøa roài nhaän ñöôïc baøi hoïc töø traän ñaáu cuûa Truùc Tam Sôn cho neân khoâng daùm khinh ñòch maø duøng quaït ñaáu vôùi kieám, baáy giôø cuõng lieàn ruùt thanh tröôøng kieám tua baïc beân hoâng ra, chaép tay hoaøn leã noùi: – Taïi haï xin haàu tieáp ñaïo huynh! Trònh Huyeàn Phong nhìn thaáy thaàn thaùi ngaïo ngheã khinh baïc cuûa ñoái phöông thì hôi töùc giaän, nhöng thaàm nghó: – Ngöôøi naøy tuoåi treû taøi cao, nhaát thaân voõ coâng ñaït ñeán thaëng thöøa hoûa haàu, ñuùng laø baäc kyø taøi ñôøi nay. Ñaùng tieác moät ñieàu laø khoâng ñöùng vaøo haøng chính phaùi quaân töû, laïi ñaàu nhaäp laøm moân haï phaùi Khoâng Ñoäng, khoâng nhöõng trôû thaønh ñaïi ñòch cuûa Baùt Quaùi moân, maø sau naøy nhaát ñònh coøn laø moái ñaïi hoïa cho voõ laâm. Xem ra ta phaûi tröø khöû haén môùi ñöôïc. Trònh Huyeàn Phong nieân kyõ ñaõ ngoaøi baûy möôi, raâu toùc baïc traéng, luùc naøy tónh laäp baát ñoäng, ñaàu oùc chæ ñeå vaøo moät yù nieäm laø tröø ñaïi hoïa cho voõ laâm, hai maét nhö hai 696 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 697 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngoâi hoûa tinh nhìn chaâm chaâm vaøo maët Chuùc Thieân Tuøng khoâng heà chôùp. Chuùc Thieân Tuøng baét gaëp aùnh maét naøy thì baát giaùc thaáy moät luoàng khí laïnh chaïy suoát caû ngöôøi, thaàm nghó: – AÙnh maét laõo ta ñaày saùt khí, tôï hoà nhö nhaát ñònh baèng moïi giaù phaûi laáy ñöôïc maïng ta môùi chòu thoâi! Tuy nghó nhö vaäy nhöng vaãn traàm tónh noùi: – Ñaïo tröôûng xin ra chieâu! Trònh Huyeàn Phong nhö söïc tónh, chaép moät tay tröôùc ngöïc cuùi ñaàu noùi: – Thieän tai! Thieän tai! Baàn ñaïo xin lónh chæ! Taû boä böôùc tôùi moät böôùc kieám trong tay phaûi khoaùt ra, kieám khí vang leân vuø moät tieáng, ba ñaïo kieám aûnh löôùt tôùi. Kieàn Tam Lieân, ñaây laø moät chieâu khôûi thöùc trong pho Baùt Quaùi kieám cuûa Baùt Quaùi moân, tuy khoâng coù gì kyø aûo nhöng nghe kieám khí vaø toác ñoä ra chieâu cuõng ñuû nhaän ra taïo chæ kieám thuaät cuûa ñoái phöông. Ñöông nhieân Baùt Quaùi moân laäp neân pho kieám phaùp naøy laø laáy töø söï bieán hôïp kyø aûo Taùm Taùm Saùu Tö queû trong Kinh Dòch ñeå laäp kieám chieâu. Kieàn Tam Lieân tuy chæ laø chieâu khôûi thöùc nhöng cuõng laø chieâu neàn taûng bieán hoùa cho taát caû saùu möôi ba chieâu keá tieáp. Chuùc Thieân Tuøng tay chaép thanh Thanh Bình kieám, khoaùt chaân traùi ra ngoaøi nöûa boä, thaân hình thaáp xuoáng traùnh chieâu cuûa ñoái phöông, maét nhìn thaúng, tay kieám ñaåy nheï ra tôï hoà nhö moät ñoäng taùc cheøo thuyeàn. Trònh Huyeàn Phong thaáy chieâu ñaàu ñaõ heát, ñoái phöông quaû nhieân traùnh kieám khoâng maáy khoù khaên, laõo lieàn xoay thaân hình taïo thaønh moät goùc ñoä khaùc, kieám trong tay trôû ngöôïc, ra chieâu thöù hai. Töø chieâu Kieàn Tam Lieân bieán thaønh chieâu Ly Trung Hö, hai laøn kieám hoaønh ngang kòp chaän theá kieám ñaâm tôùi cuûa Chuùc Thieân Tuøng, ñoàng thôøi hai ñieåm kieám aûnh ñieåm vaøo hai ñaïi huyeät treân ngöôøi ñoái phöông. Chuùc Thieân Tuøng khoâng ngôø luùc ñoái phöông ra kieám caûn theá kieám cuûa mình, ôû giöõa coøn haøm aån hai ñieåm kieám aûnh nhö vaäy, trong mieäng phaùt ra tieáng cöôøi nhaït, caû ngöôøi laùch sang phaûi, thanh Thanh Bình kieám rung leân. Chæ thaáy khi Thanh Bình kieám tung leân phaùt ra haøng traêm ñieåm kieám hoa, caû khoâng gian tröôùc maét laäp töùc taïo thaønh moät böùc maøn kieám aûnh nhö hoa anh ñaøo rôi laû taû trong laøn xuaân phong. Trònh Huyeàn Phong thaàn tình baát loaïn, thaáy kieám aûnh ñoå xuoáng nhö möa nhöng khoâng heà xao ñoäng, thaân hình luùc taû luùc höõu, kieám treân tay heát höôi leân laïi phaït xuoáng. Ngöôøi beân ngoaøi ñöùng nhìn khoâng bieát thì chæ nghó laõo ñaïo só chính ñang laøm pheùp tröø taø maø thoâi! 697 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 698 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nguyeân laø trong Baùt Quaùi kieám, luùc thi trieån, chaân ñaïp baùt moân, kieám phaùt theo baùt quaùi. Chæ thaáy kieám aûnh cuûa Trònh Huyeàn Phong tôï nhö Baùt Quaùi laäp traän vaây troøn laáy ñoái phöông, tieáp lieàn chæ nghe “Keng, keng...” nhieàu tieáng kieám theùp chaïm vaøo nhau, roài toaøn boä kieám aûnh tieâu maát nhö sau côn möa trôøi laïi saùng. Trònh Huyeàn Phong thi trieån Baùt Quaùi kieám phaùp ñeán ñænh thaëng thöøa, luùc naøy phaù ñöôïc maøn kieám aûnh thöïc hö baát phaân cuûa ñoái phöông, lieàn coâng vaøo moät kieám. Chuùc Thieân Tuøng moät chieâu huyeàn aûo bò phaù, boãng thaáy aùnh kieám loang leân ñaâm tôùi, lieàn thi trieån kieám ra chieâu ngheânh tieáp. Nhöng heã kieám cuûa Chuùc Thieân Tuøng vöøa phoùng ra laø kieám aûnh cuûa Trònh Huyeàn Phong laïi bieán maát, ñoàng thôøi ôû moät goùc ñoä khaùc kieám aûnh laïi xuaát hieän Nguyeân ñaây chính laø choã kyø dieäu cuûa Baùt Quaùi kieám, bôûi vì nguyeân lyù kieám phaùp hoaøn toaøn döïa vaøo Tieân Thieân Baùt Quaùi, phaân laøm Höõu, Thöông, Sinh, Ñoå, Töû, Caûnh, Kinh, khai, taùm cöûa. Chæ caàn moät khi ñoái phöông ñaõ rôi vaøo traän theá Baùt Quaùi thì khoâng khaùc gì rôi vaøo Baùt Quaùi ñoà cuûa Gia Caùt Löôïng naêm xöa, khoâng coøn phaân bieät ñöôïc Ñoâng Taây Nam Baéc, ñaàu loaïn maø maát phöông höôùng, taâm trí roái bôøi, ñoù chính laø luùc ñoái phöông seõ ra tay. Ngöôøi ngoaøi nhìn thì taát roõ, theá nhöng baûn thaân Chuùc Thieân Tuøng luùc naøy ñaõ rôi vaøo kieám traän, heã vöøa thaáy boùng ñoái phöông ra kieám laø bieán maát chaúng khaùc gì nhö moät boùng ma aån hieän dò thöôøng. Neân bieát Khoâng Ñoäng phaùi manh taâm xöng baù voõ laâm töø laâu, cho neân caên baûn suoát hai möôi naêm nay thaâu thaäp caùc pho kieám cuûa caùc moân phaùi khaùc treân voõ laâm veà nghieân taäp, tìm caùch phaù giaûi, ñöông nhieân Baùt Quaùi kieám cuõng khoâng ngoaïi leä. Theá nhöng boïn hoï coù ñieàu chöa bieát heát, Trònh Huyeàn Phong luyeän Baùt Quaùi kieám so vôùi nguyeân baûn Baùt Quaùi kieám phaùp ñaïi theå töông ñoàng, nhöng tinh hoa bieán aûo beân trong thì hoaøn toaøn khaùc nhau. Cho neân Chuùc Thieân Tuøng giôø môùi bò vaây khoån trong Baùt Quaùi kieám cuûa Trònh Huyeàn Phong. Chuùc Thieân Tuøng laø moân haï cuûa Coâ Sôn Chuû voõ hoïc haáp thuï chaân truyeàn ñoàng thôøi coøn laø con baøi chuû trong ñaïi hoäi quyeát ñònh naøy, ñöông nhieân cuõng khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng. Luùc naøy thaáy ñaõ ra taùm kieám, ñeàu bò ñoái phöông hoùa giaûi moät caùch voâ hình, laïi theâm moät kieám ban ñaàu nöõa laø chín chieâu, cöù theo nhö gaõ noùi luùc ñaàu thì ñoái phöông chæ caàn qua ñöôïc möôøi chieâu thì haén seõ töï chòu thua. Nghó theá trong ñaàu phaùt giaän, haén theùt daøi moät tieáng, roài ñoät nhieân gaäp haún ngöôøi xuoáng laøm hai khuùc, muõi Thanh Bình kieám choáng xuoáng ñaát cong voøng, hai chaân taù löïc tung thaúng ngöôøi leân khoâng, chaân treân ñaàu cao taàm hai tröôïng Chính luùc thì thaân kieám khua nhanh taïo ra chín laøn kieám aûnh tieáp laáy taùm ñaïo kieám hö aûo cuûa Trònh Huyeàn Phong. Quaàn huøng ñöùng beân ngoaøi theo doõi traän ñaáu ñeán 698 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 699 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hoài kòch lieät. Toáng Traán Sôn vöøa nhìn thaáy moät theá öôõn ngöôøi ra kieám kyø dieäu cuûa Chuùc Thieân Tuøng, baát giaùc keâu leân: – Phaân Quang kieám phaùp! Moät chieâu kieám naøy, trong ñaùm quaàn huøng ñeán döï hoäi, duy nhaát chæ coù ñaïi haønh gia nhö Toáng Traán Sôn môùi goïi leân ñöôïc teân pho kieám phaùp naøy, coøn nhöõng ngöôøi khaùc ñeàu ngôù ngöôøi haù hoác moàm mieäng keâu khoâng ngôùt: – Tuyeät! – Tuyeät! Khoâng sai, chieâu kieám cuûa Chuùc Thieân Tuøng vöøa phaùt ra chính laø chieâu Cöûu Long Thuû Thuûy trong Phaân Quang kieám phaùp. Chính laø pho kieám do Cô Sôn Chuû vaø Khoâng Ñoäng Töù Haïo tónh nghieân maáy möôi naêm chuyeân duøng ñeå phaù Baùt Quaùi kieám phaùp. Moät ngöôøi moät khi ñaõ bò vaây trong Baùt Quaùi traän ñoà thì duy nhaát laø ñoän thoå hay thaêng thieân môùi deã daøng thoaùt khoûi voøng vaây. Nhöng ôû ñaây Chuùc Thieân Tuøng voït leân khoâng baèng theá Lyù ngö ñaûo ñænh thì caøng kyø aûo hôn, thaân hình vöøa tung leân laïi phaùt kieám ra chieâu, taùm kieám öùng phoù vôùi taùm laøn kieám aûnh cuûa ñoái phöông, coøn ñöôøng thöù chín ñöông nhieân chính laø kieám quyeát ñònh! Trònh Huyeàn Phong baáy giôø nhìn thaáy ñoái phöông tung ngöôøi leân khoâng thoaùt ra khoûi kieám traän cuûa mình, ñoàng thôøi ra chieâu kyø aûo thì giaät mình thaàm nghó nhanh: – Teân naøy thaät khoâng deã ñoái phoù! Chính ñaïo kieám aûnh truøm xuoáng vöøa kheùo xoùa tan taùm laøn kieám aûnh cuûa Trònh Huyeàn Phong, coøn ñaïo kieám aûnh thöù chín thì nhaèm thaúng vaøo ngöôøi, khieán laõo khoâng kòp suy nghó gì, huùt chaân khí vaøo kieám ñöa leân choáng ñôõ. Vôùi Trònh Huyeàn Phong ñöông nhieân nghó raèng ñoái phöông ra moät chieâu chín kieám, taát beân trong taùm kieám ñaàu laø aûo, kieám thöù chín môùi laø thaät, cho neân giô kieám choáng ñôõ. Tuy veà theá thì baát lôïi, nhöng laáy noäi coâng tu taäp thì coù phaàn hôn, laõo phaàn naøo töï tin trong loøng. Nhöng laõo ñaõ tính nhaèm, chín ñaïo kieám aûnh cuûa Chuùc Thieân Tuøng phaùt ra xem tôï hoà nhö tieàn haäu baát ñoàng, nhöng kyø thöïc chæ cuøng moät luùc neân môùi coù teân laø Phaân Quang kieám phaùp, chæ vì kieám xuaát cöïc nhanh, taïo neân aûo aûnh nhö vaäy, nhöng beân trong chín kieám ñoù ñeàu laø thaät, quyeát khoâng moät kieám aûo! Ñöùng beân ngoaøi ñöông nhieân nhaän ra raát roõ, Hoa Sôn chöôûng moân nhaân Thöông Caûnh Vaân vaø Voõ Ñöông Ngoïc Huyeàn Töû thaáy tình hình nguy hieåm thì khoâng heïn maø ñoàng ruùt phaét kieám ra nhaûy vaøo cöùu öùng. Baùt Quaùi moân Cam Huyeàn Phong voán cuõng nhìn thaáy sö huynh thaát theá gaëp nguy, nhöng coøn ñang do döï, luùc naøy kòp nhìn thaáy Ngoïc Huyeàn Töû vaø Thöông Caûnh 699 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 700 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vaân nhaûy ra thì cuõng la lôùn: – Sö huynh, caån thaän! Ngöôøi theo ñoù ra kieám xoâng tôùi öùng trôï. Treân thöïc teá chuyeän chæ xaûy ra trong chôùp maét, kòp nghe “keng, keng, keng...”, chín tieáng lieân tieáp nhau ñinh tai nhöùc oùc, khieán ngöôøi ta phaûi sôûn caû gai oùc. Phaûi bieát thanh kieám trong tay Thöông Caûnh Vaân laø thanh Thaùi Baïch kieám, vung leân phaùt kieám taïo maøn kieám aûnh traéng xoùa moät vuøng. Coøn thanh kieám trong tay Ngoïc Huyeàn Töû laïi laø Thanh Cöông kieám, ñoàng thôøi xuaát chieâu taïo neân maøn kieám xanh leø nhö löûa trong loø ñoàng chín tôùi. Hai nhaân vaät naøy thaân phaän cöïc cao trong voõ laâm, vaäy maø luùc naøy cuõng khoâng giöõ noåi thaân phaän cuûa mình cuõng nhö leã soá quy luaät giang hoà, cuøng luùc phaùt kieám öùng cöùu, ñaõ thaáy tình hình luùc baáy giôø nguy kòch ñeán chöøng naøo roài. Baáy giôø, sau loaït tieáng kieám theùp chaïm nhau thì kieám aûnh hoaøn toaøn bieán maát, aâm thanh dö höôûng theâm moät luùc nöõa roài cuõng tieâu maát, toaøn tröôøng laëng leõ phaêng phaét khoâng moät tieáng thôû maïnh. Theá nhöng, baèng maét thì toaøn tröôøng ñaõ nhaän ra Chuùc Thieân Tuøng chaân ñaùp treân ñaát, khuoân maët anh tuaán giôø ñaây xanh nhö thieát, trong ñoâi maét phaùt haøn quang aáy ñaèng ñaèng saùt khí. Caëp maøy raäm nhíu chaët, ngöng thaàn tuï khí, coá göôïng taïo laïi phong ñoä uy laãm cuûa mình, theá nhöng vaãn khoâng sao che ñaäy ñöôïc hôi thôû gaáp cuûa mình. Trònh Huyeàn Phong caû ngöôøi cheát laëng vôùi thanh kieám trong tay noùi ñuùng hôn chæ coøn ñoác kieám vôùi löôõi kieám cuït taàm nöûa xích, thì ra vöøa roài laõo moät luùc phaûi tieáp ñeán baûy kieám cuûa Chuùc Thieân Tuøng! Laõo raâu toùc voán ñaõ baïc traéng, giôø ñaây bò roái bôøi laáp leân maët, khieán khuoân maët cuûa laõo trong phuùt choác tôï hoà nhö giaø ñi theâm hai möôi tuoåi. Ñöông nhieân neáu khoâng coù Thöông Caûnh Vaân vaø Ngoïc Huyeàn Töû vöøa roài ñôõ cho hai kieám ñaàu tieân thì khoâng bieát hieän giôø laõo ñaõ ra sao roài? Luùc naøy hai ngöôøi kia tay vaãn ñang naém vöõng kieám ñöùng beân caïnh laõo, phoøng hoä. Chæ coù Cam Huyeàn Phong vì chaäm moät böôùc neân khoâng kòp nhaäp cuoäc, luùc naøy chaïy laïi beân caïnh chöôûng moân sö huynh gaáp gioïng hoûi: – Sö huynh coù sao khoâng? Trònh Huyeàn Phong coù leõ ñeán luùc naøy hoàn phaùch môùi trôû veà trong theå xaùc, hôi nghieâng ñaàu nhìn Cam Huyeàn Phong laïc gioïng thoát leân: – Khoâng... Laõo khoâng môû mieäng thì thoâi, vöøa môû mieäng ñaùp ñöôïc tieáng “Khoâng”, thì boãng 700 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 701 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng cô hoà ngaõ khuîu treân ñaát. Cam Huyeàn Phong caû kinh voäi hai tay ñôõ laáy thaân hình laõo hoûi: – Chöôûng moân sö huynh laøm sao vaäy? Trònh Huyeàn Phong sau giaây phuùt nghæ söùc, môùi caát gioïng theàu thaøo noùi: – Kyø quaùi, ngu huynh...ñoät nhieân caûm thaáy chaân khí thaát taùn... Cam Huyeàn Phong noùi: – Sö huynh nhanh ngoài xuoáng nghæ ngôi ñieàu khí. Cam Huyeàn Phong vöøa noùi vöøa ñôõ ngöôøi sö huynh ngoài xuoáng. Khoâng ñoäng thuû thì khoâng vieäc gì, nhöng heã cuøng ñoái phöông ñaùnh nhau, quaù vaän chaân khí thì laäp töùc chaân khí bò ñöùt ñoaïn, tôï hoà nhö thaát taùn. Thöû hoûi tình hình naøy khoâng ñaùng khaû nghi ñaõ truùng phaûi aùm toaùn cuûa ñoái phöông hay sao? A, nhaát ñònh chính laø khi chuùng ta caû ñoaøn chuaån bò nhaäp hoäi tröôøng, moãi ngöôøi ñöôïc vò hoaøng y coâ nöông gaén leân ngöôøi maõnh vaûi gaám ñoû tía ñeà hai chöõ Quyù Taân ñaõ ngaàm haï ñoäc thuû? Thieân Ñòa giaùo laàn naøy coâng khai môû hoäi tuyeân boá laäp giaùo, yù ñoà ñen toái xöng baù toaøn voõ laâm Trung Nguyeân, vôùi boïn hoï thì trôû ngaïi lôùn nhaát ñöông nhieân laø Baùt ñaïi moân phaùi, giôø ñaây taát caû cao thuû tinh anh cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñaõ naèm goïn trong tay chuùng, ñöông nhieân moäng ñoà vöông coi nhö ñaõ thaønh! Cam Huyeàn Thoâng chæ suy luaän trong ñaàu ñeán ñoù thì khoâng caùch gì neùn côn giaän, ngöôøi choàm leân nhö con maõnh hoå, gaàm moät tieáng cöïc lôùn chæ tay noùi: – Chuùc Thieân Tuøng, thuû ñoaïn cuûa caùc ngöôi thaät bæ oåi, taâm ñòa thaät hieåm ñoäc ñen toái, daùm lôïi duïng cô hoäi haï thuû ñaùnh ñoäc Taùn coâng kyø ñoäc leân ngöôøi chuùng ta, thaûo naøo ngöôi cuoàng ngaïo lôùn loái daùm tuyeân boá khoâng coù ai qua noåi ngöôi möôøi chieâu, caùc ngöôi haù khoâng sôï söï coâng phaãn cuûa toaøn voõ laâm ö? Chuùc Thieân Tuøng ngôù ngöôøi chau maøy hoûi: – Cam Huyeàn Thoâng, ngöôi noùi gì chöù? Cam Huyeàn Thoâng cöôøi nhaït mæa mai noùi: – Ta noùi gì trong loøng ngöôi haún ñaõ quaù roõ roài coøn phaûi hoûi! Chuùc Thieân Tuøng quaùt leân moät tieáng khaúng khaùi noùi tieáp: – Chö vò laø cao thuû ñöùng ñaàu trong voõ laâm, taïi haï chæ baèng vaøo baûn lónh sôû hoïc maø thaéng, naøo coù giôû thuû ñoaïn gian xaûo naøo? Höø neáu coøn chöa phuïc thì cöù cuøng Chuùc moã thöû vaøi chieâu. Ñoät nhieân luùc aáy thaáy Hoûa Linh Thaùnh Maãu töø treân gheá Thaùi sö ñöùng phaét daäy, gioïng laïnh nhö baêng caét ngang: – Chuùc Thieân Tuøng, khoâng caàn nhieàu lôøi vôùi chuùng. Baùt ñaïi moân phaùi ñaõ khoâng 701 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 702 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long keå leà luaät giang hoà tyû ñaáu duøng nhieàu hieáp ít, vaäy thì chuùng ta haønh ñoäng cuõng khoâng caàn khaùch khí giöõ leã. Baây ñaâu, cuøng xoâng leân, ñaøng naøo thì ngaøy hoâm nay giöõa ta vôùi chuùng moät maát moät coøn quyeát ñònh thieân haï, ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi quyeát khoâng ñeå thoaùt moät teân! Lôøi naøy baø ta noùi vôùi Chuùc Thieân Tuøng, nhöng cuõng laø moät meänh leänh toång coâng kích. Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu thaân phaän laø Phoù toång hoä phaùp, vöøa nghe haï leänh, ñöông nhieân thi haønh ngay. Laäp töùc thaáy laõo ta daãn moät ñoaøn ngöôøi goàm: Phaàn Söông Baùo Ñaèng Cao, Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø, Töông Taây Song Thi Baân Loâi, Baân Ñieän vaø Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät vaø Nguõ Xoa Chaân nhaân, tay naém binh khí böùc vaây tôùi ñaùm quaàn huøng. Chæ thaáy moät ñoaøn nöõ töôùng vaãn coøn ñöùng yeân chöa ai böôùc tôùi. Luùc naøy neáu nhö ñeå maét chuù yù thì coù theå nhaän ra ngay sau löng Mai Hoa baø baø Truùc Tam Coâ coù moät thieáu nöõ thaàn saéc ra veû noân noùng, hai maét cöù nhìn ñau ñaùu ra ñaïi moân thieàn vieän nhö chôø ñôïi ai, xem ra trong loøng raát soát ruoät, coâ ta chính laø Truùc Thu Lan. Laïi noùi, Voõ Laâm Ñaïi Laõo Toáng Traán Sôn maét nhaän thaáy tình hình khoâng oån, moät tröôøng huyeát kieáp khoù traùnh khoûi, beøn quay ñaàu hoûi nhanh: – Trònh huynh, Truùc huynh, nhò vò coøn chieán ñaáu ñöôïc khoâng? Truùc Tam Sôn noùi: – Huynh ñeä caûm thaáy chaân khí thaát taùn, nhöng caên baûn khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Toáng Traán Sôn laõo ñöa aùnh maét nhìn Voâ Truï thieàn sö vaø Ngoïc Huyeàn Töû noùi: – Tình theá tröôùc maét ñaõ raát gaáp, ñaïi sö nhanh ra leänh cho ñeä töû baøy La Haùn traän laøm theá ñoaïn haäu khi chuùng ta ruùt lui. Taùm vò ñeä töû Voõ Ñöông baøy kieám traän löu ñoäng phoøng hoä cöùu ngöôøi truùng Taùn coâng ñoäc khoâng chieán ñaáu ñöôïc. Chuùng ta caàn phaûi baûo trì traän ñòa chaët cheû môùi mong keùo daøi traän ñaáu vôùi boïn chuùng. Voâ Truï thieàn sö vaø Ngoïc Huyeàn Töû lieàn gaät ñaàu quay ñi ra leänh cho ñeä töû. Möôøi taùm vò ñeä töû cao thuû Thieáu Laâm lieàn daøn La Haùn traän, chuaån bò di ñoäng kòp thôøi cöùu öùng. Toáng Traán Sôn nhìn thaáy ngöôøi cuûa Thieáu Laâm vaø Voõ Ñöông ñaõ baøy theá traän khaù nghieâm tuùc thì ngaàm gaät ñaàu, roài gheù mieäng noùi nhoû maáy caâu vôùi Thöông Caûnh Vaân, ñoaïn naém laáy thanh tröôøng kieám trong tay, böôùc haún leân tröôùc. Ñaùm cao thuû Thieân Ñòa giaùo saùt beân nhau binh khí trong tay ñang töøng böôùc tieán tôùi, luùc naøy boãng thaáy Toáng Traán Sôn moät mình moät kieám böôùc ra tröôùc thaàn thaùi oai huøng tieán thì khoâng khoûi giaät mình ñeàu thoaùi lui moät böôùc. 702 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 703 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chæ nhìn thaáy theá cuõng ñuû thaáy uy danh Voõ Laâm Nhaát Kieám moät thôøi cuûa Toáng Traán Sôn vaãn coøn in ñaäm daáu aán trong ñaàu caùc cao thuû voõ laâm. Duy chæ coù moät mình Chuùc Thieân Tuøng ñöùng yeân baát ñoäng, ngöôøi ta ra kieám, ngöôïc laïi gaõ thì cho kieám vaøo voõ, chaép tay thi leã cuøng Toáng Traán Sôn noùi: – Toáng ñaïi laõo gia haún muoán töï ra tay chæ giaùo chaêng? Toáng Traán Sôn maét phaùt haøn quang daày uy löïc, traàm gioïng cöôøi maáy tieáng: – Haéc, haéc... Gaõ thieáu nieân, ngöôi muoán ñoäng thuû cuøng laõo phu thì thaät chöa xöùng, nhanh goïi Chuùc Linh Tieân ra ñaây! Chuùc Thieân Tuøng nghe khaåu khí ñoái phöông ra veû cao ngaïo tröôûng boái, thì phaùt noä, cöôøi lôùn roài noùi: – Ngöôi... Gaàn nhö cuøng luùc naøy, Toáng Traán Sôn cuõng kòp nhaän ra ñieàu gì, voäi la leân: – Ngöôi... Hai ngöôøi tröôùc sau moät phaàn traêm giaây cuøng theùt lôùn moät tieáng roài khöïng ngöôøi nhìn nhau. Ñöông nhieân boïn hoï nhìn nhau baèng hai caùi nhìn khaùc bieät. Chuùc Thieân Tuøng nhaän ra thaàn saéc cuûa Toáng Traán Sôn hôi khaùc thöôøng, thì aáp uùng hoûi: – Taïi haï sao chöù? Hai aùnh maét cuûa Toáng Traán Sôn daùn chaët leân khuoân maët cuûa Chuùc Thieân Tuøng khieán gaõ khoâng khoûi luùng tuùng, neân gioïng noùi môùi baát bình thöôøng. Toáng Traán Sôn nhìn chaêm moät luùc nöõa khuoân maët Chuùc Thieân Tuøng roài môùi ñoåi gioïng noùi: – Chuùc toång hoä phaùp phaûi chaêng nhuû danh laø Long Quaân? Thì ra luùc naøy giaùp maët vôùi Chuùc Thieân Tuøng laõo chôït phaùt hieän neùt quen quen treân maët Chuùc Thieân Tuøng, vaø theâm moät noát ruoài son bò khuaát döôùi caùnh maøy traùi raäm ròt. Coøn nhôù tröôùc ñaây khi Nhaïc Tieåu Tuaán tìm ñeán Thieân Hoa sôn trang caàu kieán Toáng Traán Sôn chæ laø vì muoán hoaøn thaønh hai taâm nguyeän cuûa sö phuï chaøng. Taâm nguyeän thöù nhaát chæ caàn Toáng Traán Sôn gaät ñaàu chæ ñieåm laø giaûi quyeát xong, nhöng Toáng Traán Sôn coøn chöa noùi ra. Taâm nguyeän thöù hai laø tìm laïi ngöôøi con trai ñoäc nhaát cuûa sö phuï chaøng bò maát tích möôøi naêm veà tröôùc, theá nhöng chæ bieát moät ñaëc ñieåm duy nhaát laø ngöôøi naøy beân maøy traùi coù noát ruoài son, vaø teân goïi laø Long Quaân. Ñöông nhieân Toáng Traán Sôn chöa noùi ra thì Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng bieát sö phuï mình Voâ Danh laõo nhaân laø ai? Nhöng vôùi Toáng Traán Sôn thì quaù bieát roõ Voâ Danh laõo 703 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 704 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhaân laø em reå cuûa laõo, choàng cuûa nhò muoäi, hoï Traàn teân Khaûi Tieân. Phu phuï hoï Traàn naøy nhaân coù chuyeän baát hoøa maø ly thaân coù ñeán hai möôi naêm, chæ caàn laõo chòu gaät ñaàu ñöùng ra giaûng hoøa laø xong. Ñoù laø chuyeän vì sao Toáng Traán Sôn giao chieác ngoïc boäi cuûa mình cho Nhaïc Tieåu Tuaán mang ñöa ñeán cho tam muoäi laø Huy phu nhaân. Chính laø muoán tam muoäi ñi khuyeân giaûi nhò muoäi cuûa mình. Quan heä nhö theá, ñöùa beù maát tích möôøi saùu naêm veà tröôùc chính laø ngoaïi ñieät cuûa Toáng Traán Sôn, goïi laõo baèng cöûu cöûu. Baáy giôø Chuùc Thieân Tuøng nghe ñoái phöông hoûi mình nhuû danh coù phaûi laø Long Quaân khoâng? Thì nhaát thôøi ngôù ngöôøi, trong tieàm thöùc saâu xa, Chuùc Thieân Tuøng caûm thaáy caùi teân naøy raát quen, theá nhöng khoâng nhôù ra, chæ laéc ñaàu ñaùp: – Taïi haï khoâng phaûi teân Long Quaân, Toáng ñaïi laõo gia coù leõ ñaõ nhaàm chaêng? Toáng Traán Sôn caøng luùc caøng nhìn thaáy neùt maët cuûa Chuùc Thieân Tuøng raát gioáng vôùi Traàn Khaûi Tieân, trong loøng thaàm tin chín möôøi phaàn laø ñuùng, beøn hoûi tieáp moät caâu: – Ngöôi naêm nay bao nhieâu tuoåi? Chuùc Thieân Tuøng laàn naøy nghe thì ngôù ngöôøi, nhöng chöa kòp ñaùp, boãng nghe tieáng Hoûa Linh Thaùnh Maãu quaùt lôùn: – Toáng Traán Sôn, ngöôi daùm khieâu chieán vôùi boån giaùo chuû, boån phoù giaùo chuû cho ngöôi ñöôïc maõn nguyeän. Döùt lôøi, chæ thaáy baø ta naém thanh tröôøng kieám hình löôõi löûa trong tay trung nieân phuï nhaân, tung ngöôøi rôøi khoûi gheá Thaùi sö vuùt xuoáng nheï nhö chieác laù. Toáng Traán Sôn ñöông nhieân nhaän ra baø ta laøm vaäy laø ñeå caét ñöùt caâu hoûi cuûa laõo vôùi Chuùc Thieân Tuøng, lieàn cöôøi phaù leân noùi: – Cuõng ñöôïc, ñôïi laõo phu phaân moät traän cao thaáp vôùi ngöôi xong roài thì hoûi cuõng chöa muoän. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngöng kieám ñònh thaàn nhìn xoaùy vaøo maët ñoái phöông gaèn gioïng: – Hoâm nay giöõa ta vaø ngöôi khoâng phaûi phaân cao thaáp maø phaân ñònh sinh töû môùi thoâi. Ñoät nhieân tay kieám phoùng tôùi tröôùc ngöôøi Toáng Traán Sôn. Toáng Traán Sôn cöôøi lôùn: – Haûo, haûo... Laõo phu khoâng tin ngöôi laáy noåi maïng Toáng moã. Trong khi noùi thì kieám cuõng ñaõ töø töø phoùng ra. Ñaïi cao thuû ra chieâu tyû ñaáu khoâng nhö ngöôøi thöôøng, chieâu heát söùc bình thöôøng, theá nhöng kieám chöa ñeán maø kieám khí ñaõ truøm ngöôøi ñoái phöông, caùi goïi laø kieám khí 704 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 705 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long naøy cuõng ñuû laáy maïng ñoái phöông trong nhaùy maét roài! Trong Baùt ñaïi moân phaùi, vöøa roài luùc Toáng Traán Sôn böôùc ra ñoái maët thì ñaõ giao cho chöôûng moân Hoa Sôn Thöông Caûnh Vaân baøn baïc cuøng Luïc Hôïp moân Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, tìm caùch ñoái phoù. Trong luùc Toáng Traán Sôn ñang noùi chuyeän, Thöông Caûnh Vaân cuøng Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi phaân tích nhanh tình hình ta vaø ñòch cuï theå roài phaân phoái nhaân thuû chuaån bò ñoái ñaàu. Cho neân luùc naøy thaáy quaàn ma nhaát loaït xoâng vaøo, thì khoâng ai hoaûng loaïn hay luùng tuùng maø moãi ngöôøi theo söï phaân coâng cuõng ñaõ töï tìm laáy ñoái thuû cho mình. Voâ Truï thieàn sö tay choáng nhanh ngoïn thieàn tröôïng xuoáng ñaát, “soaït” moät tieáng ruùt phaét thanh tröôøng kieám, treo voõ kieám treân caây tröôïng roài böôùc tôùi chaép tay tröôùc maët Chuùc Thieân Tuøng noùi: – Laõo naïp xin thænh giaùo Chuùc thí chuû! Neân bieát taêng chuùng Thieáu Laâm töï xöa nay raát ít duøng ñeán kieám, cho neân coù ngöôøi ngoä nhaän Thieáu Laâm töï khoâng thieän duïng kieám thuaät. Thaät ra trong thaát thaäp nhò ngheä thì Ñaït Ma kieám chieám vò trí ñaàu tieân, chæ coù ñieàu phaûi tu taäp ñeán haøng tröôûng laõo thì môùi ñöôïc pheùp luyeän Ñaït Ma kieám, cho neân ít ngöôøi bieát laø nhö vaäy. Voâ Truï thieàn sö töï nhieân boû thieàn tröôïng duøng kieám taát coù tính toaùn, ñoàng thôøi khoâng noùi cuõng bieát kieám phaùp saép thi trieån seõ laø Ñaït Ma kieám. Chuùc Thieân Tuøng tuy treû tuoåi nhöng ñaõ tinh taäp nghieân cöùu qua taát caû caùc moân kieám phaùp, thaàm hieåu Ñaït Ma kieám uy löïc theá naøo cho neân khoâng daùm khinh ñòch, lieàn ruùt tröôøng kieám ra oâm quyeàn thi leã noùi: – Ñöôïc ñaïi sö chæ giaùo, thaät vaïn haïnh! – Chuùc thí chuû, môøi! – AØ, taïi haï bình sinh cuøng ngöôøi ñoäng thuû khoâng bao giôø ra chieâu tröôùc! – Ñaõ vaäy laõo naïp xin ñaéc toäi! Döùt lôøi, kieám trong tay vuùt xeùo leân taïo neân moät ñöôøng kieám quang nhö sao baêng, aùnh theùp löôùt ñeán nghe rôïn ngöôøi. Chuùc Thieân Tuøng chaúng daùm khinh thöôøng, chuyeån ngöôøi neù traùnh roài ra chieâu ñoái ñòch. Tieáp lieàn beân kia cuõng thaáy chöôûng moân Hoa Sôn Thöông Caûnh Vaân ñoäng thuû cuøng Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu. Saùch Nghò Phu tröôùc nay chæ baèng ñoâi tay traàn ñoäng thuû trong tröôøng hôïp quaù böùc baùch, luùc naøy thaáy ngöôøi ñaáu vôùi mình laø chöôûng moân Hoa Sôn kieám phaùi, ñöông nhieân laø laõo khoâng daùm coi thöôøng, lieàn ruùt chieác thieát tieâu trong löng ra ñaáu. Phaûi bieát raèng Hoa Sôn kieám phaùp chæ ñöùng sau Toáng gia baùch kieám. Tính ra thì 705 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 706 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thöông Caûnh Vaân coøn laø sö ñeä cuûa Toáng Traán Sôn, cho neân baûn lónh kieám thuaät phaûi thuoäc vaøo haøng thaëng thöøa, khi naøo nhaân vaät nhö Saùch Nghò Phu laïi daùm khinh thò? Traän ñaáu coù veû döõ doäi maõnh lieät nhaát laø Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh vaø Phaàn Söông Baùo Ñaèng Cao. Chæ thaáy Hoaéc Vaïn Thanh theùt lôùn moät tieáng, chaúng noùi theâm lôøi thöù hai, song chöôûng tung ra nhaûy vaøo taán coâng ngay. Ñaèng Cao cuõng laø tay ñaïi cao thuû, quyeàn chöôûng aên mieáng traû mieáng raát nhanh. Ngoaøi ra coøn coù maáy traän ñaáu Kieàn Khoân Thuû Ñoàng Theá Xöông ñaùnh nhau cuøng Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät, Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng ñaáu vôùi Nguõ Xoa Chaân nhaân Vaïn Thieân Phong, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân ñaáu vôùi Taû hoä phaùp Ñoaøn Baù Döông, Cam Huyeàn Thoâng ñaáu vôùi Laïc Ban Ñình. Hoaøi Nam Töû Teá Trieát Phu lieân thuû cuøng laõo nhò Dòch Thanh Lan tieáp ñaáu vôùi huynh ñeä Töông Taây Song Thi Baân Loâi, Baân Ñieän. Duy nhaát coøn laïi hai ngöôøi Voõ Ñöông Ngoïc Huyeàn Töû vaø Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu tay caàm tröôøng kieám ñöùng tröôùc La Haùn traän cuûa phaùi Thieáu Laâm. Boïn hoï laøm nhieäm vuï giaùm traän, cho neân khoâng nhaûy vaøo ñaáu, nhöng nhieäm vuï cuûa hoï cuõng chaúng nheï tí naøo. Bôûi vì ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi luùc naøy ñeàu ñaõ bò truùng Taùn coâng ñoäc, thöôïng saùch laø toác chieân toác thaéng, coøn neáu nhö keùo daøi khieán chaân khí hao toån thì ñoäc tính trong ngöôøi phaùt taùc. La Haùn traän chieám moät goùc cuûa quaûng tröôøng tröôùc Ñaïi Huøng baûo ñieän traän theá raát oån ñònh do Ngoïc Huyeàn Töû vaø Huy Khaâm Nghieâu chæ huy chuaån bò öùng phoù khi coù ngöôøi bò thaát thuû. Ngoaøi ra coøn coù Toáng Vaên Tuaán, Truùc Tam Sôn vaø Trònh Huyeàn Phong, boïn hoï giôø ñaây bò Taùn coâng ñoäc phaùt taùc, thaàn trí nguõ quan bình thöôøng nhöng khoâng coù khaû naêng ñeå nhaûy vaøo tham chieán. Bôûi vaäy boïn hoï chæ ñöùng beân caïnh La Haùn traän ñeå döï phoøng baát traéc maø thoâi. Taát caû moïi saép ñaët vaø chuaån bò ñeàu do Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân chæ ñaïo, xem ra laõo ta laøm quaân sö khoâng theïn, ñaâu ñaâu cuõng oån thoûa, thích ñaùng. Quaûng tröôøng tröôùc ñaïi vieän laùt toaøn ñaù thanh, luùc naøy taïo neân moät traän hoãn chieán maø ñeàu laø cao thuû haøng nhaát löu trong voõ laâm, thöïc khoâng phaûi laø ñieàu deã thaáy. Chæ nghe nhöõng tieáng la theùt hoøa vaøo nhöõng tieáng binh khí chaïm nhau kinh ngöôøi, phuùt choác tröôùc thieàn vieän Phaät moân taïo neân moät tröôøng huyeát ñaáu kinh thieân ñoäng ñòa. oOo 706 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2