Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 52

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

73
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 52', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 52

 1. 707 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Naêm Möôi Hai & Naêm Möôi Ba BAØY TRAÄN CÖÏ ÑÒCH T rong tröôøng kòch ñaáu, Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh vaø Phaàn Söông Baùo Ñaèng Cao laø döõ doäi nhöùt, boïn hoï noäi trong möôøi chieâu ñaàu chaúng ai chòu nhöôøng ai nöûa böôùc, tröïc tieáp ngheânh chöôûng nghe aàm aàm. Sau moät chöôûng vöøa döùt, Ñaèng Cao maët ñoû raàn leân theùt daøi moät tieáng, roài xoâng tôùi nhö con baùo say maùu tung tieáp moät chöôûng trí maïng vaøo giöõa ngöïc Hoaéc Vaïn Thanh. Hoaéc Vaïn Thanh voäi ñöa chöôûng leân choáng ñôõ, theá nhöng luùc naøy chaân khí trong ngöôøi tieâu hao khoâng ít, moät chöôûng phaùt ra nhöng löïc baát toøng taâm, “bình” moät tieáng, caû ngöôøi bò baät maïnh veà sau, ngöïc tôï hoà nhö vöøa bò truùng moät quaû chuøy ngaøn caân, khí huyeát ñaûo ngöôïc khoâng göôïng laïi noåi, chaân laûo ñaûo thoaùi luøi saùu baûy böôùc. Ñaèng Cao moät chöôûng ñaéc thuû, cöôøi vang ha haû voâ cuøng ñaéc chí: – Chaúng ngôø danh chaán thieân haï Kim Giaùp Thaàn chaúng qua cuõng chæ... Nhöng hai tieáng “coù theá” cuoái caâu chöa kòp noùi ra heát, thì Kim Giaùp Thaàn nhö con maõnh hoå truùng thöông, doàn heát toaøn boä chaân löïc cuoái cuøng vaøo hai quyeàn, phoùng caû ngöôøi lao vaøo thí maïng. Kim Giaùp Thaàn vöøa môùi truùng moät chöôûng cöïc maïnh giôø laïi lao vaøo vôùi toác ñoä kinh hoàn thöïc naèm ngoaøi suy nghó cuûa Ñaèng Cao, khi laõo phaùt hieän ra thì caû ngöôøi nhö cheát khöïng laïi. Chæ vöøa kòp ñöa tay leân thuû tröôùc ngöïc, thì “bình” moät tieáng long trôøi ñaát, caû ngöôøi tung haún leân khoûi maët ñaát vaêng veà sau taàm hai tröôïng rôi phòch xuoáng ñaát. Hoaéc Vaïn Thanh vöøa roài trong côn cöïc noä ñaõ doác heát toaøn löïc maáy möôi naêm khoå luyeän vaøo moät chöôûng keát lieãu ñoái phöông naøy, cho neân khi Ñaèng Cao baén ngöôøi veà sau thì Hoaéc Vaïn Thanh cuõng khoâng göôïng laïi ñöôïc, hoäc ra moät voøi maùu töôi, ñoàng thôøi ngaõ khuïy xuoáng ñaát. Ngoïc Huyeàn Töû giaùm saùt ñaáu tröôøng thaáy vaäy lieàn phaát tay ra hieäu cho hai moân ñeä aùo xaùm chaïy ñeán ñôõ laáy ngöôøi Hoaéc Vaïn Thanh mang luøi veà sau. Huy Khaâm Nghieâu laäp töùc laáy ra bình thuoác trò thöông maø tröôùc ñoù Voâ Truï thieàn sö ñaõ trao cho oâng, môû laáy thuoác nheùt voäi vaøo moàm Hoaéc Vaïn Thanh. Neân bieát Hoaéc Vaïn Thanh trong ngöôøi bò truùng Taùn coâng ñoäc, vöøa roài nhaân ñaáu vôùi Ñaèng Cao lieàn chín möôøi chöôûng, ñoäc tính ñaõ phaùt taùc, ñeán chöôûng trí maïng cuoái cuøng, ñaõ doác heát bình sinh chaân löïc, cho neân noäi taïng bò chaán ñoäng maïnh, xem ra noäi thöông chaúng nheï tí naøo. Luùc naøy, ñaáu vôùi Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät laø Kieàn Khoân Thuû 707 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 708 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ñoàng Theá Xöông cuõng ñaõ hôn ba möôi chieâu, nhaân coâng löïc bò thaát taùn cho neân truùng phaûi moät quyeàn cuûa Vieân Quaûng Kieät vaøo vai, baät ngöôøi veà sau boán naêm böôùc, ngaõ ngöôøi treân ñaát. Vieân Quaûng Kieät luùc aáy ñaéc thuû cöôøi gaèn moät tieáng, roài khoâng boû lôõ cô hoäi, nhaûy ngöôøi tôùi ñònh boài tieáp theâm moät quyeàn keát lieãu ñôøi ñoái phöông. Ñuùng luùc aáy chæ thaáy hai boùng xaùm löôùt tôùi chaén ngang tröôùc maët Ñoàng Theá Xöông, kieám muùa tít vun vuùt baûo veä. Trong theá ñaùnh tôùi cöïc nhanh khoâng thaâu hoài laïi ñöôïc, quyeàn cuûa Vieân Quaûng Kieät tuy ñaùnh baät ñöôïc hai tay kieám thuû Voõ Ñöông, theá nhöng gaõ cuõng bò truùng moät kieám vaøo caùnh tay, “aùi” leân moät tieáng roài baät ra sau. Hai tay kieám thuû chæ baûo veä cho Ñoàng Theá Xöông, ñeå moät kieám thuû khaùc lo dìu Ñoàng Theá Xöông veà sau, roài cuõng töï ñoäng ruùt lui, khoâng ham ñaùnh nhau vôùi Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät. Coù theå noùi tröôøng huyeát chieán ñaõ ñeán ñænh ñaàu, nguyeân do cuõng chæ vì ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu truùng phaûi Taùn coâng ñoäc, neân quyeát toác chieán toác thaéng, ngoaøi ba möôi chieâu chæ e khoù khaùng cöï noåi. Ñeán nhö Thöông Caûnh Vaân ñaáu vôùi Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu cuõng ñaõ thaáy chuyeån bieán maïnh. Thöông Caûnh Vaân raát cô caûnh, thaáy ñoái phöông vöøa caûn kieám cuûa mình thì ñaõ kòp phaùt hieän ñoái phöông thuaän tay ra chöôûng, cöôøi nhaït moät tieáng roài cuõng tung tay traùi moät chöôûng ra choáng ñôõ. “Boáp” moät tieáng aâm traàm, hai chöôûng ñuïng nhau, caû Saùch Nghò Phu laãn Thöông Caûnh Vaân ñeàu bò chaán luøi veà sau moät böôùc. Thöông Caûnh Vaân thöôøng ngaøy cuõng coù tính töï thò töï cao, luùc naøy tröïc ñaáu chöôûng vôùi moät nhaân vaät thuoäc haøng baøng moân taû ñaïo, ñöông nhieân khoâng coi vaøo ñaâu, nhöng chaúng ngôø moät chöôûng naøy song phöông bình thuû, thì khoâng khoûi giaät mình keâu leân: – Ñaïi löïc kim cöông chöôûng! Nguyeân laø Ñaïi löïc kim cöông chöôûng phaùt ra voâ thanh voâ saéc, noäi löïc tieàm taøng ngay taïi chöôûng taâm, ñeán khi tieáp xuùc vôùi chöôûng cuûa ñoái phöông thì môùi boäc phaùt ra. Saùch Nghò Phu sau khi duøng tay traùi tieáp Thöông Caûnh Vaân moät chöôûng, chuyeån chieác tieâu sang tay traùi, cöôøi hì hì noùi: – Thöông chöôûng moân nhaân tieáp huynh ñeä moät chöôûng nöõa xem. Noùi roài vaän kình löïc vaøo tay phaùt chöôûng ñaùnh ra. Moät chöôûng ñaùnh ra raát chaäm, theá nhöng nhìn thì cuõng bieát ngay laø Bích Khoâng chöôûng, nhöng thöïc chaát beân trong coù choã khoâng gioáng. 708 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 709 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Neân bieát, Bích Khoâng chöôûng moãi laàn xuaát ra kình phong cöïc maïnh, chöôûng xuaát laø ñaõ nghe tieáng kình, theá nhöng moät chöôûng ñaùnh ra cuûa Saùch Nghò Phu vaãn aâm nhu nheï nhaøng. Thöông Caûnh Vaân thaân phaän chöôûng moân nhaân cuûa moät ñaïi moân phaùi, ñöông nhieân ñaõ nhaän ra choã khaùc laï naøy, theá nhöng cuõng khoâng nhöôøng ñoái phöông, döông thuû leân tieáp chieâu cuûa ñoái phöông. Theá nhöng, khi hai chöôûng chaïm nhau, Thöông Caûnh Vaân boãng nhieân caûm thaáy trong coå kình phong cuûa ñoái phöông coøn haøm aån theâm moät coå kình phong saéc maïnh thöù hai, baát giaùc trong ñaàu chaán ñoäng maïnh, voäi thoát leân: – Í, Thoâi taâm chöôûng! Thöông Caûnh Vaân maáy möôi naêm luyeän kieám ñeán ñoä tinh thaâm, kieám thoâng taâm, taâm ñoäng kieám ñoäng, khi naûy bò coå kình löïc thöù hai chaán ñoäng maïnh vaøo taâm taïng, yù khoâng nghó maø töï phaùt theo taâm, vung maïnh kieám leân moät ñöôøng. Saùch Nghò Phu thi thoá ñaéc thuû moät chöôûng Thoâi Taâm chöôûng, coøn chöa heát möøng, naèm moäng cuõng khoâng ngôø trong moät tíc taéc aáy ñoái phöông ñoät nhieân ra kieám. Neân bieát, thoâng thöôøng ngöôøi ta hoaëc ra chöôûng vaø kieám hai chieâu cuøng moät luùc, hoaëc kieám ra tröôùc roài nhaân cô ñaùnh ra chöôûng sau, ñoù laø nguyeân lyù ra kieám khoâng caàn vaän nhieàu kình löïc, nhöng khi ñaõ ra chöôûng, kình löïc toaøn boä taäp trung ra kieám voán ñaõ khoù maø ñeà tuï chaân löïc vaøo kieám caøng khoù hôn. Luùc naøy tay traùi naém oáng tieâu, voán duïng tieâu baèng tay phaûi, ñöông nhieân trong côn nguy caáp cuõng vung tieâu leân caûn ñöôøng kieám laïi, nhöng khoâng theå naøo ñieâu luyeän vaø maïnh ñöôïc baèng tay phaûi. Chöôûng tieáp xuùc khoâng phaùt ra thaønh tieáng noå, nhöng khi caû ngöôøi Thöông Caûnh Vaân bò chaán ñoäng baät ngöôïc veà sau thì cuõng chính laø luùc kieám duïng heát taàm. “Keng” “Phöït” Moät tieáng binh khí chaïm nhau keøm theo moät tieáng cheùm ngoït. Roài moät tieáng ruù thaûm thieát.... Thöông Caûnh Vaân baén ngöôøi rôi veà phía sau, thì Saùch Nghò Phu cuõng bò cheùm xaû moät ñöôøng töø baû vai xuoáng ñeán taàm ngöïc, maùu tuoân thaønh voøi ngaõ xuoáng, maét coøn trôïn tröøng nhö chöa kòp hieåu chuyeän gì vöøa xaûy ra, ñaõ töû meänh taïi ñöông tröôøng. Thöông Caûnh Vaân chaân khí gaàn nhö caïn kieät, phaûi choáng kieám göôïng ngöôøi laïi nhöng ñaàu oùc quay cuoàng toái saàm roài cuõng thaû ngöôøi laên quay treân ñaát. Gaàn nhö cuøng luùc naøy, ñaáu vôùi Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø laø Du Long Thaàn Kieám Söû Truyeàn Ñænh, ñaáu vôùi Töông Taây Song Thi Baân Loâi, Baân Ñieän laø Hoaøi Nam Töû Teá Trieát Phu vaø Dòch Thanh Lan, ñaáu vôùi Nguõ Xoa Chaân nhaân vaø Phi Hoàng Döïc Só, boán ngöôøi tröôùc sau bò coâng löïc thaát taùn ñaønh phaûi boû ñaáu ruùt veà sau coá thuû. 709 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 710 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baùt ñaïi moân phaùi roõ raøng laø caøng ñaáu caøng bò thieät haïi nhieàu, theá ñòch töï nhieân caøng luùc caøng duõng maõnh, taïo thaønh moät aùp löïc raát lôùn. Ngoïc Huyeàn Töû ñöùng giaùm saùt ñaáu tröôøng, nhìn thaáy Thöông Caûnh Vaân chaân löïc thaát taùn, ngöôøi ñöùng leân khoâng noåi, voäi vaøng phaùi ngöôøi ra dìu veà sau, trong loøng laõo lo laéng voâ cuøng. Neáu tình hình cöù nhö theá naøy thì taát caû moïi ngöôøi seõ boû maïng taïi ñaây chôù chaúng nghi. Thöông Caûnh Vaân sau khi ñöôïc dìu veà, xoa boùp aùn ma moät hoài thì thaàn trí tónh laïi, gioïng theàu thaøo noùi: – Ngoïc Huyeàn ñaïo huynh haõy goïi moïi ngöôøi thoái lui. Ñoái phöông ñaõ ngaàm thi gian keá, chuùng ta caøng ñoäng thuû thì ñoäc tính caøng phaùt taùc nhanh, luùc naøy thoaùi lui taäp trung tìm ñöôøng ñoät phaù voøng vaây môùi hy voïng thoaùt naïn... Ngoïc Huyeàn Töû noùi: – Ñaïo huynh cöù taïm thôøi nghæ ngôi, tình hình tröôùc maét chæ sôï muoán ngöøng laïi cuõng khoâng coøn kòp nöõa roài. Thöông Caûnh Vaân thôû daøi than: – Ñaây laø ñaïi kieáp vaän! Ñöông nhieân phaûi hieåu raèng, caùc cao thuû cuûa Baùt ñaïi moân phaùi ñeán phoù hoäi hoâm nay ñeàu laø truï coät cuûa voõ laâm Trung Nguyeân, neáu nhö hoâm nay boïn hoï khoâng bò ñoái phöông haï Taùn coâng ñoäc thì chaúng bao giôø bò thua nhanh ñeán nhö vaäy. Hieän taïi tröôùc maét chæ coøn laïi boán ngöôøi ñang quyeát ñaáu vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu, Voâ Truï thieàn sö ñaáu vôùi Chuùc Thieân Tuøng, Maïnh Ñaït Nhaân ñaáu vôùi Ñoaøn Baù Döông vaø Cam Huyeàn Thoâng ñaáu vôùi Laïc Ban Ñình. Laïi noùi Voõ Laâm Ñaïi Laõo Toáng Traán Sôn moät kieám trong tay chaúng khaùc naøo roàng ñöôïc gioù, vuøng vaãy kinh hoàn, theá nhöng khoâng ngôø ñaáu ñeán ngoaøi boán möôi chieâu maø vaãn khoâng haï noåi Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Trong ñaàu Toáng Traán Sôn luùc ñaáu naûy ra hai ñieàu ñaùng nghó: – Moät laø vöøa roài taän maét chöùng kieán Chuùc Thieân Tuøng khi ñaáu vôùi Toáng Vaên Tuaán ñaõ phaù giaûi ñöôïc Toáng gia baùch kieám. Thöù hai laø moïi ngöôøi ñaõ bò truùng Taùn coâng ñoäc cuûa ñoái phöông, neáu doác toaøn löïc quyeát ñaáu thì noäi trong naêm möôi chieâu, neáu khoâng thaéng ñöôïc ñoái phöông, khi maø chaân löïc bò thaát taùn thì caùi baïi seõ laø ñieàu chaéc chaén. Ñeán nhö baûn thaân laõo laø ngöôøi coù noäi löïc tinh thaâm haøng thöôïng thöøa, maø nhieàu laém cuõng chæ naèm trong baûy taùm chuïc chieâu laø nhieàu. Cho neân trong loøng oâng ta coù hai ñöôøng suy tính. Thöù nhaát moãi khi ñoäng thuû thì xuaát chieâu phaûi laø saùt chieâu, nhaát ñònh trong voøng hai möôi chieâu phaûi haï cho ñöôïc Hoûa Linh Thaùnh Maãu. theá nhöng sau khi giao thuû vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì môùi bieát laø ñoái phöông chaúng nhöõng coâng löïc tinh thaâm maø kieám phaùp töïa hoà nhö cuõng kyø dò voâ cuøng. Xem ra keá naøy khoâng thoâng ñöôïc. Chæ sôï hieän taïi ñaáu vôùi baø ta phaûi ngoaøi naêm traêm chieâu môùi phaân thaéng baïi. 710 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 711 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Suy tính thöù hai laø coá keùo daøi traän ñaáu khoâng thi trieån chaân löïc, traùnh cuøng ñoái phöông tieáp chieâu maø chæ hoùa giaûi, hoaëc traùnh neù kieám cuûa ñoái phöông maø thoâi. Hieän taïi thì laõo ñang choïn phöông saùch thöù hai ñeå ñaáu vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Laïi noùi Voâ Truï thieàn sö cuõng coù suy tính gioáng nhö Toáng Traán Sôn, thanh tröôøng kieám trong tay thi trieån Ñaït Ma kieám phaùp theá raát uy maõnh, nhöng beân trong raát ít tuï noäi löïc, ñaáu nhau xem nhö bình thuû vôùi Chuùc Thieân Tuøng. Maïnh Ñaït Nhaân vaø Cam Huyeàn Thoâng phaân ñaáu vôùi hai tay Taû Höõu hoä phaùp. Maïnh Ñaït Nhaân voán ña möu tuùc trí neân cuõng nhaän ra tình hình luùc naøy, ñòch ñoâng mình ít, ñaõ vaäy ngöôøi naøo cuõng bò ngaàm truùng Taùn coâng ñoäc, cho neân trong luùc ñaáu vôùi Ñoaøn Baù Döông chæ nhöõng luùc baát ñaéc dó môùi tieáp chieâu cuûa ñoái phöông, coøn laïi ñeàu neù traùnh hoaëc hoùa giaûi chieâu maø thoâi. Cam Huyeàn Thoâng nhaát thaân sôû hoïc so vôùi chöôûng moân sö huynh Trònh Huyeàn Phong coù phaàn keùm hôn, nhöng kieám trong tay thi trieån Baùt Quaùi kieám cuõng thaàn toác kyø aûo khoâng keùm, coù ñieàu ra kieám laáy toác ñoä laøm loaïn kieám ñoái phöông laø chính, chöù khoâng tuï chaân löïc nhieàu, cho neân ñaáu vôùi Laïc Ban Ñình cuõng xem nhö bình thuû. Ñoaøn Baù Döông ngöôøi luøn thaáp, nhöng xöû duïng thanh tröôøng kieám daøi gaàn nhö cuøng vôùi ngöôøi laõo, luùc naøy ñaùnh raát haêng. Maïnh Ñaït Nhaân chæ nöông theo theá kieám ñoái phöông maø hoùa giaûi. Laõo voán thaønh danh vôùi kieám Luïc Hôïp kieám phaùp, nguyeân lyù laáy nhu khaéc cöông, maëc cho ñoái phöông taán coâng aøo aït, nhöng kieám trong tay Maïnh Ñaït Nhaân luùc naøo cuõng hoøa hoaõn theo kieám ñoái phöông quaán laáy döùt khoâng ra, ñieàu ñoù khieán cho Ñoaøn Baù Döông caøng theâm töùc giaän, muõi thôû phì phì. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi thaàm trong loøng, chính luùc naøy Thöông Caûnh Vaân haï ñöôïc Saùch Nghò Phu thì cöôøi leân hì hì coá tình noùi lôùn: – Cam huynh, Thöông chöôûng moân ñaõ laáy tieát teân hoï Saùch roài, chuùng ta ñaáu vôùi hai teân hoä phaùp naøy, cuõng neân kieám chuùt huyeát cuûa chuùng môùi ñöôïc. Cam Huyeàn Thoâng ñöông nhieân hieåu taâm yù, lieàn gaät ñaàu phaù leân moät hoài cöôøi noùi: – Haûo chuùng ta phaûi thaâu thaäp hai con choù caäy chuû caén caøn naøy. Ñoaøn Baù Döông quaû nhieân nghe vaäy thì ñieân tieát gaàm leân: – Maïnh soùi. Ngöôi thaät laø lôùn moàm, oâng vaën coå ngöôi. Xem kieám. Maïnh Ñaït Nhaân thaáy ñoái phöông truùng keá phaãn noä thì chæ cöôøi nhaït. Khi thaáy Ñoaøn Baù Döông vung tay kieám cheùm maïnh vaøo baèng caû hai tay, heát söùc bình sinh thì möøng khaép khôûi. Kieám chæ thuaän theo kieám ñoái phöông maø gaït nheï ra ngoaøi, quaû laø cao thuû duøng “taùm laïng baït thieân caân”. Khi kieám ñoái phöông bò gaït cheách ra ngoaøi, thöøa luùc ñoái phöông hôû söôøn lieàn phoùng chæ theo chöõ Hôïp ñieåm vaøo huyeät Kyø moân döôùi naùch cuûa Ñoaøn Baù Döông. 711 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 712 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Luïc Hôïp Thaàn Chæ laø moân coâng phu cöïc kyø lôïi haïi, xöa nay voán thaønh danh “Thaàn chæ” trong bieät moân naøy, huoáng hoà gì Ñoaøn Baù Döông bò choïc giaän neân chæ muoán laáy moät kieám tröïc ñaáu vôùi ñoái phöông, hôû söôøn quaù roõ, khi aáy muoán nhaûy neù cuõng khoâng kòp. “Höï” moät tieáng, Ñoaøn Baù Döông caû ngöôøi rung maïnh leân nhö quaû caàu bò kim ñaâm vaøo ngaõ long loùc treân ñaát, thanh kieám cuõng rôùt laên theo ngöôøi. Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ham truy kích, ñaéc thuû lieàn noùi lôùn: – Cam huynh, chuùng ta khoâng neân ñaáu nhieàu. Quaû nhieân Cam Huyeàn Thoâng cuõng tung ngöôøi nhaûy ngöôïc veà sau, ñeå laïi moät mình Laïc Ban Ñình ñöùng khöïng ngöôøi ngô ngaùc. Caû ñaáu tröôøng giôø chæ coøn laïi hai caëp laø Toáng Traán Sôn ñaáu vôùi Hoûa Linh Thaùnh Maãu vaø Voâ Truï thieàn sö ñaáu vôùi Chuùc Thieân Tuøng. Baùt ñaïi moân phaùi luùc naøy theâm Maïnh Ñaït Nhaân vaø Cam Huyeàn Thoâng coøn baûo toaøn chaân khí thaùo luøi phoøng thuû, cho neân cuõng caûm thaáy löïc löôïng coù phaàn maïnh leân moät chuùt. Hoûa Linh Thaùnh Maãu nhìn thaáy tình hình toaøn ñaáu tröôøng thì töùc giaän theùt leân: – Caùc ngöôi laø ñoà aên haïi, coøn khoâng nhanh vaøo taán coâng. Hoâm nay tuyeät ñoái khoâng theå ñeå cho baát cöù teân naøo thoaùt khoûi nôi ñaây. Moät tieáng quaùt naøy cuõng ñuû cho boïn Laïc Ban Ñình chaúng daùm chaàn chöø, lieàn cuøng vôùi Cöûu Chæ La Haùn, Töông Taây Song Thi, Nguõ Xoa Chaân nhaân vaø moät soá laâu la khaùc, nhaøo tôùi La Haùn traän xoâng ñaùnh. Boïn Vu baø baø, Maûi Hoa baø baø Truùc Tam Coâ, Lieãu Thanh Thanh vaø Hoûa Ma Nöõ, luùc naøy cuõng ñaõ thaáy ruùt binh khí nhaûy xuoáng baäc theàm hôïp cuøng vôùi boïn ngöôøi kia taán coâng. Trong nhaùy maét tình hình hoaøn toaøn ñaáu tröôøng voán moät ñaáu moät, giôø trôû thaønh moät cuoäc hoãn ñaáu loaïn ñaû, gaëp ñaâu cheùm ñoù. Ngoïc Huyeàn Töû voán chæ ñöùng giaùm traän vaø phoøng thuû tuyeán sau, thaáy tình hình chuyeån bieán khoâng oån, luùc naøy cuõng lieàn cuøng Huy Khaâm Nghieâu, Maïnh Ñaït Nhaân vaø Cam Huyeàn Thoâng vaän ñoäng toaùn La Haùn traän ngheânh chieán aùc lieät. Ñeán nhö boïn Toáng Vaên Tuaán, Truùc Tam Sôn, vaø Trònh Huyeàn Phong töø ñaàu ñeán giôø chæ tònh döôõng chaân khí, giôø ñaây cuõng göôïng xuaát kieám chieán ñaáu moät maát moät coøn. Xem ra tröôøng huyeát chieán ñaõ ñeán hoài kòch lieät gay caán nhaát. Toáng Vaên Tuaán ruùt kieám xoâng tôùi Lieãu Thanh Thanh theùt lôùn: – Tieän nhaân, boån coâng töû laáy maïng ngöôi. Lieãu Thanh Thanh ñaõ xaâm nhaäp vaøo Thieân Hoa sôn trang döôùi caùi teân laø Xuaân Mai, baáy giôø cöôøi nhaït la leân: 712 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 713 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ngöôi töôûng ñaây laø Thieân Hoa sôn trang ö? “Keng”, chæ tieáp nhau moät kieám ñaàu, chaân khí trong ngöôøi Toáng Vaên Tuaán laäp töùc thaát taùn, khieán caû ngöôøi khoâng truï noåi, laûo ñaûo veà sau. Lieãu Thanh Thanh ñaéc thaéng xoâng tôùi ñònh keát lieãu ñoái phöông, may luùc aáy coù moät ñeä töû Thieáu Laâm töï vung kieám ñeán caûn ñöôøng, coi nhö cöùu ñöôïc Toáng Vaên Tuaán thoaùt hieåm. Truùc Tam Sôn vaø Trònh Huyeàn Phong cuõng cuøng laø moät caùnh, chæ tieáp ñöôïc Vu baø baø vaø Maûi Hoa baø baø moät chieâu thì phaûi thoái lui, muoán ñaáu nhöng löïc baát toøng taâm, phaûi nhôø ngöôøi cuûa Thieáu Laâm ñeán tieáp öùng môùi thoaùt naïn. Möôøi taùm tay cao thuû Thieáu Laâm töï boá trí La Haùn traän voán raát maät thieát nhöng luùc naøy vì hoãn ñaáu taïo thaønh nhöõng nhoùm nhoû, nhöng töøng nhoùm hoïp laïi cuõng taïo ñöôïc moät söùc maïnh toång hôïp ñuû ñeå cöï laïi ñoái phöông. Boïn hoï taát caû chæ duøng thieát tröôïng, laáy tröôøng ñaáu laøm sôû tröôøng, khoâng ñeå cho ñoái phöông kòp aùp saùt tôùi ngöôøi Moät tröôøng hoãn ñaáu kinh thieân ñoäng ñòa, chæ thaáy tröôùc quaûng tröôøng Tròch Baùt Thieàn Vieän ngöôøi phoùng nhao nhaùo, kieám vung tua tuûa, tröôïng baùt aàm aàm, cuoàng phong rít gioù. Thaät taän maét chöùng kieán môùi thaáy heát söï taøn khoác cuûa söï tranh ñoaït voõ laâm Trung Nguyeân. Coù leõ phaûi ba boán möôi naêm môùi thaáy laïi moät tröôøng huyeát chieán gheâ rôïn nhö vaäy, khieán ngöôøi ta nhìn khoâng khoûi phaûi thôû daøi. Neân bieát toaøn boä ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi luùc naøy nhö cuøn ñöôøng, vôùi hoï sinh töû giôø ñaây ñeå ngoaøi taâm, chæ bieát khaùng cöï vôùi luõ ma ñaàu laâu ñöôïc chöøng naøo hay chöøng aáy, coù leõ laø khaùng cöï ñeán khi naøo khoâng coøn moät ngöôøi naøo trong boïn hoï nöõa môùi thoâi. Trong phuùt choác ñaõ nghe thaáy vaøi tieáng ruù theâ thaûm vang leân, roõ raøng ñaõ coù ngöôøi truùng thöông ngaõ laên treân ñaát. Thöông Caûnh Vaân nhìn thaáy caûnh ñaáu tröôøng maùu ñoå thòt rôi, göôïng choáng kieám ñöùng leân hít saâu moät hôi laáy heát söùc löïc noùi lôùn: – Chö vò ñaïo huynh, ñöøng nghó gì ñeán huynh ñeä, coù theå ñoät phaù voøng vaây thì taäp trung phaù vaây thoaùt thaân. Chæ caàn Baùt ñaïi moân phaùi coù ngöôøi thoaùt khoûi ñaây, lieân hôïp vôùi taát caû voõ laâm Trung Nguyeân nhaát ñònh seõ tröø khöû ñöôïc luõ aùc ma naøy. Neáu nhö chaäm chaân, coù leõ ngaøy hoâm nay phaûi ñoàng ö quy taän taïi Tròch Baùt Thieàn Vieän naøy. Moät lôøi naøy laõo laáy heát hôi söùc bình sinh cuoái cuøng ñeå noùi, vang nhö saám, nhöng khi tieáng noùi cuoái cuøng vöøa döùt thì caû ngöôøi khoâng göôïng noåi ñoå aàm xuoáng treân neàn gaïch. Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi leân haéc haéc noùi: – Caùc ngöôi naèm moäng hay sao maø nghó ñeán chuyeän phaù voøng vaây? Toáng Traán Sôn gaït muõi kieám ñoái phöông, theùt lôùn: – Chuùc Linh Tieân, laõo phu tuy nieân kyõ ñaõ cao, nhöng hoâm nay nhaát ñònh laáy 713 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 714 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long maïng ngöôøi vì voõ laâm tröø ñaïi hoïa môùi ñöôïc. Kieám theo lôøi xuaát, laàn naøy ra chieâu quaû nhieân voâ cuøng tinh thaâm lôïi haïi, böùc Hoûa Linh Thaùnh Maãu thoaùi lieàn maáy böôùc. Ñoät nhieân chính ngay luùc aáy coù tieáng nieäm phaät raát lôùn töø khoâng trung voïng laïi: – A Di Ñaø Phaät! Moïi ngöôøi ñang ñaùnh nhau loaïn xaï, nhöng khoâng ít ngöôøi nghe thaáy tieáng nieäm phaät ngaân cao thì baát giaùc nhaûy luøi laïi, hoaëc ñöa maét nhìn xem. Chæ thaáy töø beân ngoaøi ñaïi moân, moät vò hoøa thöôïng thaân cao nhö moät vò hoä phaùp böôùc vaøo, trong tay caàm moät thanh coå kieám, maét nhö löu tinh phaùt quang, tieán vaøo tröôøng ñaáu. Tieáp ngay theo chaân laõo hoøa thöôïng laø moät vò hoøa thöôïng khaùc thaân vaän baïch caø sa, sau cuøng laø boán nöõ nhaân aên vaän khoâng gioáng nhau, theá nhöng boïn hoï ngöôøi naøo cuõng caàm treân tay tröôøng kieám, khí theá haøo huøng. Toáng Traán Sôn vöøa nhìn thaáy maáy ngöôøi naøy thì vui möøng khoân taû voäi goïi lôùn: – Lieân Sinh ñaïi sö, caùc ngöôøi ñeán hay laém. Roài phaït moät kieám ñaåy lui Hoûa Linh Thaùnh Maãu, phoùng luøi ra sau chaän ñöôøng boán nöõ nhaân, goïi lôùn: – Tam muoäi, gaõ thieáu nieân ñang ñaáu nhau vôùi Voâ Truï thieàn sö chính laø Long Quaân cuûa Tam muoäi bò thaát tích töø möôøi saùu naêm veà tröôùc ñaáy. Luùc naøy boïn Huy Khaâm Nghieâu ñeàu ñaõ kòp nhaän ra boïn ngöôøi vöøa ñeán, goàm coù phöông tröôïng Phuïc Hoå töï, phaùi Nga Mi, Lieân Sinh ñaïi sö, Huy phu nhaân, Huy Hueä Quaân, Tieåu Thuùy vaø theâm moät phuï nhaân khaùc maø Toáng Traán Sôn vöøa goïi laø Tam muoäi. Trung nieân phuï nhaân, tam muoäi cuûa Toáng Traán Sôn voán aån ñaät treân Cöûu Hoa sôn möôøi maáy naêm nay, chính Huy phu nhaân vöøa goïi veà. Hoûa Linh Thaùnh Maãu maët bieán saéc taùi xanh, töùc giaän rít leân: – Nhò laõo ñaàu, nhanh chaën boïn chuùng laïi, tuyeät ñoái khoâng ñeå cho teân naøo thoaùt thaân. Nhò laõo maø baø ta vöøa goïi laø Ñaïi Haïo vaø Tam Haïo trong Khoâng Ñoäng Töù Haïo, coøn hai ngöôøi Nhò Haïo vaø Töù Haïo ñi Tuyeát Sôn chöa kòp veà. Boïn hoï thaân phaän cöïc cao, naûy giôø khoâng tham gia tröôøng ñaáu, ñöông nhieân coù nhieäm vuï khaùc, giaùm saùt tröôøng ñaáu, chæ caàn ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi coù ai ñònh ñoät vaây thì do boïn hoï hai ngöôøi ra tay caûn laïi. Theá nhöng, tình hình luùc naøy coù bieán chuyeån. Baùt ñaïi moân phaùi naûy giôø bò vaây khoán, choáng choïi raát vaát vaû, luùc naøy boãng nhieân thaáy Nga My phaùi Lieân Sinh ñaïi sö moät ñoaøn saùu ngöôøi xoâng vaøo thì tinh thaàn phaán chaán haún leân. 714 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 715 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chính vì vaäy maø Hoûa Linh Thaùnh Maãu môùi ra leänh cho Ñaïi Haïo, Tam Haïo ra tay chaän hoï laïi. Hai laõo giaø ñaàu traéng xoùa, nghe leänh “ÖØm” moät tieáng, roài vuø vuø hai thaân hình löôùt nhanh nhö hai caùnh chim öng. Theá nhöng gaàn nhö cuøng moät luùc boïn hoï phoùng ra tieàn ñieän, thì töø beân ngoaøi tieán laïi coù moät boùng ngöôøi nhanh nhö laøn khoùi xaùm xoâng vaøo. Boùng ngöôøi naøy xoâng vaøo heát söùc nhanh vaø ñoät ngoät, thoaït nhìn khoâng bieát voâ tình hay coá yù maø ñaâm saàm vaøo hai laõo giaø kia ñang soùng vai phoùng ra. Neáu nhö coù ñaâm saàm vaøo thì cuõng chæ ñaâm vaøo moät ngöôøi, chaúng ngôø khi ba boùng ngöôøi saùp vaøo nhau, chæ nghe Ñaïi Haïo vaø Tam Haïo “OÁi” leân moät tieáng. “Bòch, bòch, bòch” ba thaân hình rôi xuoáng treân ñaát, chaân laûo ñaûo töï thoaùi veà sau moät vaøi böôùc. Ñaïi Haïo vaø Tam Haïo laáy laøm kyø laï, chaúng hieåu ngöôøi naøo maø chaúng maét chaúng muõi laïi phoùng böøa vaøo ngöôøi mình, luùc naøy tröông maét nhìn, chæ thaáy moät laõo giaø, ngöôøi gaày choaét, maët tam giaùc, maét hoûm, moâi moûng, muõi heånh, maøy thöa, thoaït troâng chæ moät maët phaù töôùng, khoâng yeáu meänh thì cuõng khoù nuoâi. Treân tay ngöôøi naøy coøn naém hai beân hai chieác bao boá lôùn, chính hai chieác bao naøy vöøa roài ñaõ ñuïng vaøo ngöôøi boïn hoï, khoâng bieát beân trong ñöïng gì maø nghe ra cuõng raát naëng. Laõo nhaân maët chuoät muõi heånh kia ñöa caëp maét ti hí nhìn boïn hoï, roài ñaët hai chieác bao boá xuoáng ñaát, thôû hoån heån, töùc giaän noùi lôùn: – Nhò vò laõo ñaàu chaïy ñi ñaâu maø nhö ma ñuoåi, chaúng xem huynh ñeä trong tay mang caùi gì ñeán ñaây, ñuïng maïnh nhö trôøi giaùng. May maø huynh ñeä lanh tay leï maét kòp naém vöõng, baèng khoâng ñeå cho hai chieác bao boá naøy laên loùc treân ñaát, haù chaúng phaûi uoång töû hai maïng ngöôøi roài hay sao? Khoâng noùi cuõng bieát nhaân vaät coå quaùi naøy chính laø Kim Thieát Khaåu. Ñaïi Haïo khoâng nhaän ra laõo giaø maët choaét muõi heånh naøy lai lòch theá naøo, theá nhöng sau cuù va chaïm vöøa roài, laõo ñaùp ngöôøi traàm oån treân ñaát, cuõng ñuû thaáy coâng löïc khoâng phaûi taàm thöôøng. Laõo chaúng daùm khinh thöôøng ñoái phöông, chæ laïnh luøng hoûi: – Caùc haï laø ai, thöù cho laõo phu thaáy laï laém. Vôùi boïn khoâng Ñoäng Töù Haïo xöa nay coi trôøi baèng vung, noùi ra lôøi aáy keå nhö cuõng laø quaù khaùch khí laém roài. Kim Thieát Khaåu ñöa caëp maét löôn nhìn heát ngöôøi naøy ñeán nhìn ngöôøi kia moät luùc, toeùt mieäng cöôøi heành heäch xoa tay noùi: – Nhò vò laõo ca ñaây haún laø Ñaïi Haïo vaø Tam Haïo trong khoâng Ñoäng Töù Haïo danh chaán thieân haï? Huynh ñeä doïc ñöôøng laøm aên ñöôïc ngöôøi phoù thaùc mang ñeán cho nhò vò laõo ca hai ngöôøi. 715 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 716 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ngöôøi kia baûo huynh ñeä chæ caàn mang hai ngöôøi naøy ñeán cho nhò vò laõo ca, nhaát ñònh nhaän ñöôïc tieàn thöôûng hai möôi löôïng. Hì hì... hieän taïi ngöôøi ñaõ ñöa ñeán, nhò vò xin kieåm haøng, huynh ñeä xin tieàn thöôûng roài coøn phaûi ñi kieám aên. Laõo noùi caâu cuoái cuøng, mieäng cöôøi, tay xoa xoa vaøo nhau vôùi veû maët caàu taøi. Ñaïi Haïo hôi ngaïc nhieân, nhöng vaãn hoûi: – Ngöôøi ñaâu? Kim Thieát Khaåu chæ tay vaøo hai chieác bao boá, boài nuï cöôøi noùi: – ÔÛ trong bao, huynh ñeä töø döôùi chaân nuùi vaùc leân ñaây phaûi ñeán möôøi baûy möôøi taùm daëm ñöôøng, suyùt gaõy caû löng. Thöïc tình kieám chuùt ñænh tieàn khoâng deã chuùt naøo, hì hì... Trong voõ laâm thieân haï, xöa nay ít coù ngöôøi nhìn bieát maët khoâng Ñoäng Töù Haïo maø daùm xöng mình hai tieáng huynh ñeä. Theá nhöng, boïn Ñaïi Haïo Tam Haïo chöøng nhö cuõng hôi gôøm con ngöôøi quaùi dò naøy neân khoâng daùm phaùt taùc, chæ thaáy Tam Haïo haát haøm hoûi: – Ngöôi nhanh môû bao ra xem. Kim Thieát Khaåu thôû phuø moät hôi, laéc lö cöôøi noùi: – Huynh ñeä vaùc ngöôøi ñeán ñaây muoán gaõy löng, giôø thôû coøn chöa kòp ra hôi, xin nhò vò laõo ca töï mình ñeán môû ñi cho. Ñaïi Haïo töùc giaän noùi: – Tam ñeä, ngöôi ñeán xem beân trong bao laø ngöôøi naøo. Luùc naøy Truùc Thu Lan töø ñaàu ñeán giôø ñöùng treân haønh lang soát ruoät lo laéng, nay nhìn thaáy Kim Thieát Khaåu thì töôi haún saéc maët, nhö laâu ngaøy gaëp ngöôøi thaân, phoùng ngöôøi chaïy xuoáng reo leân: – Laõo ca ca, chaøng... Kim Thieát Khaåu quay ñaàu laïi nhìn thaáy naøng, toeùt mieäng cöôøi caét ngang: – Chôù noân, chôù noân... “Chaøng” ñang ôû sau ñaáy, laõo ca ñeán tröôùc moät böôùc. Chaøng maø boïn hoï vöøa thoát leân laø ai ñaây neáu chaúng phaûi laø Nhaïc Tieåu Tuaán? oOo Trôû laïi chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Thaân Phi Quyønh, hai ngöôøi nhaân vì chuyeän ñaïi hoäi Tròch Baùt Thieàn Vieän vaøo ngaøy moàng taùm thaùng chaïp ñaõ ñeán tröôùc maét, cho neân boïn hoï noân noùng ngaøy ñeâm ñi khoâng nghæ leân Hoaøng Sôn. Saùng hoâm aáy laø ngaøy moàng taùm thaùng chaïp, boïn hoï ñeán chaân Hoaøng Sôn. Hai con tuaán maõ lieân tuïc phoùng maáy ngaøy ñeâm lieàn, may maø thuoäc loaïi tuaán maõ 716 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 717 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöôïc choïn löïa kyõ caøng neân môùi khoâng bò ngaõ khuîu doïc ñöôøng. Hai ngöôøi boû ngöïa thi trieån khinh coâng chaïy leân nuùi. Hoaøng Sôn huøng vó, caûnh nuùi non truøng truøng ñieäp ñieäp, caøng leân cao maây caøng thaáp döôùi chaân, thieân nhieân taïo ra muoân maøu saéc tuyeät ñeïp. Theá nhöng hoï luùc naøy chaúng coøn loøng daï naøo ñaâu maø ngaém caûnh tieâu dao. Ñang chaïy boãng Thaân Phi Quyønh döøng chaân laïi, thaáp gioïng la leân: – Í, Tuaán ñeä, ngöôi nhìn kìa! Nhaïc Tieåu Tuaán döøng chaân laïi, theo tay naøng chæ, môùi thaáy döôùi moät goác tuøng giaø coù hai boùng ngöôøi moät nam moät nöõ ngoài beân nhau, löng quay veà phía boïn hoï, beân caïnh coøn thaáy hai chieác bao boá. Vì ôû xa, Nhaïc Tieåu Tuaán caên baûn khoâng nhaän ra ñieàu gì khaùc laï, chaøng chæ nghó haún laø moät ñoâi nam nöõ tình töù ruû nhau ñeán ñaây ngaém caûnh maø thoâi. Cho neân maët chaøng hôi öûng ñoû, lí nhí noùi: – Quyønh tyû phaùt hieän ra chuyeän gì sao? Thaân Phi Quyønh noùi: – Myõ nhaân aùo xanh kia daùng raát gioáng Leâ Cô, hay ta thöû ñeán ñoù xem sao. Nhöng luùc naøy boïn hoï ñöa maét nhìn laïi thì thaáy döôùi goác caây tuøng chæ coøn laïi nöõ nhaân aùo xanh, coøn nam nhaân kia thì bieán ñaâu maát. Chuyeän chæ xaûy ra trong moät tíc taéc, khi boïn hoï quay ñaàu noùi chuyeän vôùi nhau maø thoâi. Ñieàu naøy caøng khieán Thaân Phi Quyønh sinh nghi, lieàn tung chaân chaïy ñeán. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy theá cuõng chaïy theo naøng. Thaân Phi Quyønh chaân chaïy coøn caùch goác tuøng chöøng maáy tröôïng, thì ñaõ reo leân: – Tuaán ñeä, nhanh leân ñaây, quaû khoâng sai... Chính laø Leâ Cô. Nhaïc Tieåu Tuaán chaân vöøa chaïy vöøa thoát leân: – Vaäy sao? – Khoâng sai, hì hì... chuùng ta ñôïi caùc ngöôi ñaõ laâu laém roài. Gioïng moät oâng giaø the theù caát leân choùi tai, nhöng gioïng raát quen. Nhaïc Tieåu Tuaán vui möøng la leân: – A, laõo ca ñaáy phaûi khoâng? – Tieåu laõo ñeä, ngöôi laøm ta chôø ñeán soát caû ruoät. Theo lôøi noùi, moät boùng ngöôøi treân taøng caây tuøng xanh nheï thaû rôi xuoáng ñaát. Hai ngöôøi nhìn kyõ laïi thì quaû nhieân chính laø Kim Thieát Khaåu. Laõo ñöa ñoâi maét löôn lieác nhìn quanh roài caát tieáng cöôøi lôùn: – Caùc vò tieåu thö mau nhanh ra heát ñi cho. 717 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 718 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laäp töùc töø khaép nôi caùc buïi raäm coøn coù theâm naêm boùng ngöôøi khaùc nhaûy ra. Kim Thieát Khaåu toeùt mieäng cöôøi noùi tieáp: – Caùc vò coâ nöông thua cuoäc roài ñaáy nheù, ta ñoaùn Nhaïc laõo ñeä seõ ñi qua ñaây, quaû chaúng sai. Hai bình röôïu thua ta, nhaát ñònh phaûi chung, khoâng ñöôïc quòt ñaáy. Thì ra boïn naêm ngöôøi naøy chính laø Hoà ñaïi nöông, vaø boïn Xuaân Phong boán ngöôøi. Thaân Phi Quyønh chöøng nhö ñaõ hieåu ra vaán ñeà, nhìn thaáy Leâ Cô ngoài im baát ñoäng chöøng nhö ñaõ bò ñieåm huyeät, beøn quay ñaàu hoûi: – Laõo ca ca, huynh laøm sao bieát ñöôïc maø khoáng cheá yeâu phuï naøy? Kim Thieát Khaåu toeùt mieäng cöôøi ñaùp: – Chaúng phaûi haén töø Tuyeát Sôn thaùo chaïy hay sao? Nhaïc Tieåu Tuaán chen vaøo noùi: – Hì hì... Sôn nhaân maø khoâng bieát ñöôïc quaù khöù vò lai, haù coù theå goïi laø thaàn toaùn sao? – Hì hì... Chaúng giaáu gì laõo ñeä, chính boïn khoâng Ñoäng Nhò Haïo ñaõ khai ra cho tieåu ca nghe ñaáy. Thaân Phi Quyønh thoùt leân roài hoûi tieáp: – Noùi theá laõo ca ca ñaõ gaëp boïn Nhò Haïo vaø Töù haïo? Kim Thieát Khaåu chæ tay vaøo hai chieác bao boá treân ñaát cöôøi noùi: – Khoâng nhöõng gaëp maø boïn chuùng coøn naèm caû trong hai bao boá naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì laáy laøm kyø laï, caát tieáng hoûi: – Laõo ca ca. Kim Thieát Khaåu xua tay ngaên laïi, noùi: – Ñöøng hoûi nhieàu, caùc ngöôi töôûng ñaïi hoäi treân Tròch Baùt Thieàn Vieän yeân tónh laém sao? Noùi cho caùc ngöôi bieát ngöôøi cuûa Baùt ñaïi moân phaùi hieän taïi ñang bò vaây khoán, neáu khoâng kòp thôøi leân cöùu öùng chæ e hoï seõ tieâu tuøng heát. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi hoûi: – Chuyeän nghieâm troïng vaäy sao? Haûo, laõo ca ca, chuùng ta ñi thoâi. Kim Thieát Khaåu laéc ñaàu, gioïng reà raø noùi: – Laõo ca chính laø vì chôø caùc ngöôi, neáu khoâng thì ñaõ leân ñoù tröôùc roài. Tieåu laõo ñeä, chuyeän ngaøy hoâm nay vai troø cuûa ngöôi voâ cuøng quan troïng, laõo taëc baø hoï Chuùc kia voâ cuøng lôïi haïi, chæ coù ngöôi laø ñoái thuû. Ñeán ñaây, giôø ta daïy ngöôi chieâu cuoái cuøng trong Thieân Sôn Tam Chieát... Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùng chuùt hoaøi nghi: – Chieâu kieám thöù ba naøy khoù khoâng? Vöøa hoïc laø duøng ñöôïc ngay sao? 718 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 719 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hì hì... Ñöông nhieân, neáu khoâng laõo ca ca ta laïi noùi ñieàu voâ boå. Naøo, gheù saùt laïi ñaây mau. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe lôøi gheù saùt ngöôøi ñeán beân mieäng laõo, chæ nghe laõo to nhoû maáy caâu roài thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi laép baép trong mieäng: – Sau khi ra chieâu thöù hai, chæ vieäc cheách kieám leân traùi chöøng ba thoán thoâi aø? – Hì hì chính vaäy. – Ñôn giaûn theá thoâi ö? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai noùi: – Xem ñôn giaûn nhö vaäy, nhöng noù laø toaøn boä tinh hoa cuûa Thieân Sôn Tam Chieát, ngöôi chôù xem thöôøng. Caàn nhôù kyõ nheù, thoâi laõo ca ca ta ñi tröôùc moät böôùc ñaây, neáu chaäm e khoâng kòp. Noùi roài hai tay naém laáy hai chieác bao boá leân, quay ñaàu noùi theâm: – Yeâu phuï naøy giao cho caùc ngöôi ñaáy. Laõo thaân hình ñaõ tung leân khoâng, chôït nhö coøn nhôù ñieàu gì, chæ nghe thaáy lôøi laõo ta voïng laïi: – Caùc vò coâ nöông nhôù laø ñaõ thua ta hai bình röôïu ñaáy nheù. Laõo thaân hình nhoû thoù, hai tay xaùch hai ngöôøi ngoài trong bao, vaäy maø löôùt ñi vuøn vuït leân nuùi tôï hoà nhö xaùch hai chieác bao khoâng. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng quay ñaàu laïi hoûi: – Quyønh tyû, chuùng ta cuõng ñi thoâi. Thaân Phi Quyønh noùi: – Yeân taâm, coù laõo ca ca ra tay trôï giuùp, nhaát ñònh khoâng coù chuyeän gì xaûy ra ñaâu. Yeâu phuï Leâ Cô naøy giôø ñaõ naèm trong tay chuùng ta, tröôùc heát phaûi buoäc haén phaûi khai ra laø ñaõ haï ñoäc gì treân ngöôøi gia gia, roài laáy thuoác giaûi. Nhaïc Tieåu Tuaán nhö chôït nhôù ra, gaät ñaàu ñaùp: – Quyønh tyû noùi raát phaûi. Thaân Phi Quyønh lieàn vung tay voã “Boáp” moät caùi leân vai Leâ Cô, khieán baø ta töø töø tónh laïi, ngöôùc maét nhìn leân môùi thaáy chính laø boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, Thaân Phi Quyønh ñang ñöùng vaây quanh mình thì giaät thoùt mình, trong loøng thaàm keâu leân: – Sao ta laïi loït vaøo tay con nha ñaàu naøy? Thaân Phi Quyønh maët laïnh nhö tieàn hoûi: – Leâ Cô, ngöôi khoâng nghó ra taïi sao laïi rôi vaøo tay ta nhæ? Ta coù theå neå maët Cô Sôn chuû maø tha cheát cho ngöôi, theá nhöng ngöôi phaûi traû lôøi cho thöïc nhöõng ñieàu ta hoûi, 719 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 720 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chæ caàn nöûa caâu giaû doái thì chôù traùch ta ñoäc aùc. Naøng vöøa noùi heát caâu, lieàn nghe “Soaït, soaït...” maáy tieáng, keøm theo aùnh theùp loaùng leân, thì ra boïn Xuaân Phong caû boán ngöôøi ñoàng loaït, nhaát teà ruùt phaét ñoaûn kieám ra ñaày veû haêm doïa. Leâ Cô nhìn thaáy khoâng khoûi chaán ñoäng, nhöng chôït phaùt hieän ra nôi naøy laø ñaâu, beøn cöôøi nhaït noùi: – Nhò tieåu thö, neân bieát ñaây khoâng phaûi laø Ñaïi Tuyeát Sôn chöù? Thaân Phi Quyønh höø moät tieáng noùi: – Baát keå ñaây laø ñaâu, nhöng ngöôi ñaõ naèm trong tay ta roài thì phaûi ñaùp lôøi ta hoûi môùi mong soáng soùt. Leâ Cô cöôøi ngaët ngheõo noùi: – Caùc ngöôi coù leõ coøn chöa bieát, ôû ñaây caùch Tròch Baùt Thieàn Vieän chöa ñeán hai möôi daëm, voán thuoäc phaïm vi caám ñòa cuûa Thieân Ñòa giaùo roài. – Höø, theá naøo laø Thieân Ñòa giaùo chöù? – A, haún laø ngöôi chöa bieát, baét ñaàu töø giôø Ngoï ngaøy hoâm nay, Thieân Ñòa giaùo chính thöùc coâng khai laäp giaùo treân voõ laâm, thoáng nhaát toaøn Trung Nguyeân, moät vuøng trong phaïm vi hai möôi daäm quanh Tròch Baùt Thieàn Vieän seõ trôû thaønh nôi caám ñòa baát khaû xaâm phaïm. Thaân Phi Quyønh môùi hoûi ra, chaúng ngôø boïn ngöôøi khoâng Ñoäng laâu nay raép taâm aâm möu, chính laø toå chöùc Thieân Ñòa giaùo xöng baù voõ laâm, beøn laïnh gioïng noùi: – Höø, Khoâng Ñoäng phaùi caùc ngöôi maø cuõng khaåu khí lôùn vaäy ö? oOo 720 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2