Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 54

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 54', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 54

 1. 721 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Naêm Möôi Boán TRUY LUØNG HUNG THUÛ L eâ Cô nghe Thaân Phi Quyønh noùi vaäy thì bóu moâi noùi: – Ngöôi khoâng tin ö? sao khoâng thöû leân Tròch Baùt Thieàn Vieän maø xem, luùc naøy chæ e Baùt ñaïi moân phaùi ñaõ phuû phuïc xöng thaàn. Nhaïc Tieåu Tuaán la lôùn: – Ta nhaát ñònh khoâng tin. Leâ Cô maét boãng saùng leân chæ tay noùi: – Caùc ngöôi nhìn xem, chaúng phaûi laø veä binh tuaàn sôn ñeán ñoù ö? Vöøa noùi heát caâu, boïn Thaân Phi Quyønh chöa kòp ñöa maét nhìn, ñaõ nghe gioïng noùi oàm oàm nhö saám ñoäng hoûi voïng tôùi: – Caùc ngöôi laø ai? Moät ñoaøn ngöôøi gaàn möôøi ngöôøi löôùt tôùi aøo aøo, khí theá huøng hoå. Khi caû boïn ngöôøi ñeán gaàn, chæ thaáy moät laõo nhaân maët ñen raâu ria xoàm xoaøm chaäm chaân laïi, töïa hoà nhö coá yù laøm vaäy ñeå toõ thaân phaän mình hôn taùm ngöôøi kia. Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy ñaõ nhaän ra moät soá trong boïn hoï chính laø Xuyeân Taây Tam Lang Hoaøng Dieän Traàm Cöûu, Baïch Tî Lang Baùch Thaéng, Ñoaøn Vyõ Lang Tröông Sieâu, Thieát Buùt Lyù Baùch Khoâi, Cöông Traûo Haø Baù Thoâng vaø Hoå Traûo Toân Voâ Haïi. Ngoaøi ra coøn coù maáy teân nöõa maø chaøng chöa töøng gaëp, maáy ngöôøi naøy ñeàu laø thuoäc haï cuûa Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu. Thaân Phi Quyønh khoâng theøm quay laïi laïnh luøng noùi: – Coù ta ôû ñaây, caùc ngöôi khoâng nhanh xeùo ñi hay sao? Cöông Traûo Haø Baù Thoâng huøng hoå noùi: – Ngöôi laø ai maø daùm lôùn loái vôùi ñaïi gia? Muoán... Chöõ “Cheát” chöa kòp thoaùt ra cöûa mieäng, boãng “Boäp, boäp” lieàn hai caùi taùt naåy löûa, chính laø Hoå Traûo Toân Voâ Haïi löôùt tôùi ñaùnh lieàn. Haø Baù Thoâng nhìn thaáy thöôïng nhaân cuûa mình thì cuïp maët xuoáng. Toân Voâ Haïi lieàn cuùi ngöôøi chaép tay thi leã Thaân Phi Quyønh, noùi: – Tieåu nhaân khoâng bieát Nhò coâ nöông ôû ñaây, boïn thuoäc haï coù lôøi voâ leã, nhöõng mong coâ nöông tha toäi. Leâ Cô gioïng the theù rít leân noùi: – Hoå Traûo Toân ngöôi chæ nhìn thaáy Nhò coâ nöông maø khoâng thaáy ta ôû ñaây hay 721 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 722 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long sao? Chuû cuûa ngöôi, Trieäu Quang Ñaåu hieän giôø ôû ñaâu? Hoå Traûo Toân ngôù ngöôøi ngöôùc maét leân nhìn thaáy trung nieân phuï nhaân aùo xanh ñang bò boïn Xuaân Phong boán ngöôøi caàm kieám vaây quanh, ngô ngaùc hoûi: – Chuyeän gì theá naøy? Chính luùc ñoù, moät gioïng nhö hoå gaàm töø khoâng trung voïng laïi: – Ngöôøi naøo hoûi ñeán laõo phu? Hoå Traûo Toân vöøa nghe thaáy thì ruùm ngöôøi laïi, ñöùng ra sau cung kính thoát leân: – Chuû nhaân ñeán. Thì ra vöøa roài Leâ Cô hoûi ñeán Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu, coù leõ chính laõo ta ñang xuaát hieän. Tieáp lieàn theo ñoù hai boùng ngöôøi cao lôùn xuaát hieän cöïc nhanh, khi ñeán gaàn hôn ñaõ thaáy moät ngöôøi thaân vaän boá y maøu tro, ngöôøi gaày ñeùt nhö caây truùc, khuoân maët khoâng chuùt bieåu hieän thaàn saéc cuûa söï soáng, ñeán ñoâi maét cuõng traéng daõ nhö con soùi ñoùi. Ngöôøi naøy chính laø Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî voán cuøng vôùi Hoå Traûo Toân Voâ Haïi laø hai thuoäc haï taâm phuùc cuûa Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu. Nôi naøo coù Hoå Traûo Toân Voâ Haïi thì chöa haún coù Haéc Hoå Thaàn, nhöng nôi naøo coù Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî xuaát hieän, thì ngay sau ñoù ñaõ coù maët Haéc Hoå Thaàn. Hieän taïi ngay sau löng Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî laø moät laõo nhaân maét lôùn maøy raäm, maët ñen nhö ñít noài, toaøn thaân vaän y phuïc moät maøu ñen tuyeàn, khoâng noùi cuõng bieát chính laø nhaân vaät ñöôïc coi laø hung thaàn trong laøng haéc ñaïo, Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu. Nguyeân laø Trieäu Quang Ñaåu ñöôïc nhaän meänh leänh thoáng lónh caû nghìn nhaân maõ phaân laøm nhieàu nhoùm traán thuû caû vuøng quanh Tròch Baùt Thieàn Vieän, baùn kính hai möôi daëm. Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy boïn ngöôøi naøy khoâng chuùt hoaûng sôï, cöôøi nhaït noùi: – Leâ yeâu phuï, ngöôi töôûng baày lang soùi naøy coù theå cöùu noåi ngöôi ö? Neáu ngöôi khoâng ñaùp thöïc lôøi cuûa ta, thì ngay caû Cô Sôn chuû ñeán ñaây cuõng khoâng cöùu noåi ngöôi. Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî thaân hình nhö boä xöông khoâ löôùt tôùi, gioïng aâm traàm laïnh luøng nhö tieáng quyû ñoùi voïng veà töø ñòa phuû: – Nha ñaàu lôùn maät thaät, ngöôi daùm buoâng lôøi voâ leã tröôùc maët Haéc Hoå Thaàn, ngöôi cheát. Chaúng noùi theâm lôøi thöù hai, ñaõ thaáy caùnh tay quyû cuûa laõo thoø ra khoûi oáng tay aùo chuïp tôùi, luùc naøy môùi kòp nhaän ra naêm ngoùn tay khoâ khoác tôï xöông boïc da, moùng tay daøi ngoaèn coù maøu ñen, ñuû thaáy moùng coù taåm ñoäc. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy hieåm, lieàn nhaûy ñeán chaén ngang heùt lôùn: 722 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 723 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Xeùo ñi! Baèng moät theá caàm naõ thuû cöïc nhanh, ñeán Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî cuõng baát ngôø, chæ nghe laõo huù daøi moät tieáng nhö tieáng soùi, caû ngöôøi bò Nhaïc Tieåu Tuaán choäp truùng coå tay haát vaêng ra ngoaøi. Theá nhöng Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî thaønh danh khoâng nhoû, thaân hình bò haát vaêng chaúng khaùc gì chieác laù nheï rôi treân ñaát, ñeán moät tí buïi cuõng khoâng bay leân, caên baûn khoâng heà bò ngaõ. Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî chaân vöøa chaïm ñaát lieàn ñònh xoâng vaøo, nhöng luùc aáy Haéc Hoå Thaàn khoaùt tay gaàm leân: – Ngöôi lui ra! Haéc Hoå Thaàn vöøa roài taän maét thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán baèng moät theá caàm naõ thuû haát vaêng thuoäc haï taâm phuùc thaân caän nhaát cuûa mình ñeán ngay caû laõo cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc chieâu thöùc cuûa chaøng theá naøo, thì trong loøng ñaõ bieát laø tay thieáu nieân naøy chaúng phaûi ñôn giaûn, cho neân môùi quyeát ñònh ra maët. AÙnh maét laõo ta ñaõ nhìn ra Thaân Phi Quyønh, roài laïi nhìn thaáy Leâ Cô thì khoâng khoûi ngô ngaån hoûi: – Nhò coâ nöông, chuyeän naøy theá naøo? Thaân Phi Quyønh bieát roõ lai lòch cuûa Haéc Hoå Thaàn khoâng nhoû, nhöng haát haøm quaùt: – ÔÛ ñaây khoâng coù chuyeän cuûa ngöôi! Trieäu Quang Ñaåu töïa hoà nhö bò gaùo nöôùc laïnh taït vaøo maët, aùnh maét laõo saéc laïnh, long leân traàm gioïng noùi: – Laõo phu laø Toång traán tuaàn sôn, Nhò coâ nöông cuõng bieát Leâ Cô laø Nhò Cô, taû höõu thò haàu cuûa Cô Sôn chuû, chuùng ta ñeàu laø ngöôøi moät nhaø, khoâng neân gaây khoù deã cho nhau. Neáu nhö coù chuyeän gì hieåu laàm thì cöù ñeán tröôùc maët giaùo chuû baåm caùo. Nhò coâ nöông baét Leâ Cô nhö vaäy... Thaân Phi Quyønh quaéc maét quaùt: – Trieäu Quang Ñaåu, ta ñaõ noùi ôû ñaây khoâng coù chuyeän cuûa ngöôi, chôù neân xen vaøo. Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu saéc maët saïm laïi, ñanh gioïng noùi: – Nhò coâ nöông noùi vaäy khoâng ñuùng, cho duø ñaây laø chuyeän rieâng cuûa coâ nöông, theá nhöng laõo phu thaân phaän Toång tuaàn sôn, ôû ñaây ñöông nhieân thuoäc ñòa phaän caám ñòa sôû taïi cuûa laõo phu, laøm sao khoâng nhuùng tay vaøo ñöôïc chöù? Thaân Phi Quyønh höø leân moät tieáng laïnh luøng noùi: – Khoâng Ñoäng phaùi dieät vong ñaõ ôû tröôùc maét, ngöôi coøn “Toång tuaàn sôn” caùi quaùi gì? Coøn chöa nhanh xeùo ñi cho khuaát maét ta ö? 723 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 724 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laàn naøy thì aùnh maét Haéc Hoå Thaàn long leân quaùt: – Nhò coâ nöông, ngöôi vöøa noùi gì? – Höø ta noùi gì ngöôi khoâng nghe roõ ö? Haéc Hoå Thaàn traàm gioïng: – Nhò coâ nöông ngöôi ñònh taïo phaûn ö? – Höø ta töø Tuyeát Sôn ñeán ñaây chính laø muoán tìm Chuùc Linh Tieân thanh toaùn. Haéc Hoå Thaàn giôø thì môùi hieåu ra taâm yù cuûa ñoái phöông, cöôøi lôùn thaønh moät traøng daøi chaán ñoäng caû sôn coác, noùi: – Thì ra nhò coâ nöông ñaõ ñoãi taâm thay yù, laõo phu tröôùc heát baét ngöôi veà Tròch Baùt Thieàn Vieän môùi ñöôïc. Thaân Phi Quyønh gioïng ñaày töùc giaän: – Trieäu Quang Ñaåu ngöôi daùm? – Haéc haéc, laõo phu sao khoâng daùm? Noùi roài laõo saán tôùi, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ quaùt lôùn: – Ñöùng yeân! Haéc Hoå Thaàn thaáy vöøa roài Nhaïc Tieåu Tuaán haát vaêng Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî thì bieát chaøng khoâng phaûi laø tay taàm thöôøng, khi aáy cöôøi gaèn noùi: – Haûo, ngöôi daùm ra maët anh huøng, ñeå laõo phu thaâu thaäp tieåu töû ngöôi tröôùc. Noùi roài khoaùt chaân saán tôùi, Haéc Hoå Thaàn quaû nhieân danh baát hö truyeàn, khí theá hung maõnh, tay phaûi giô ra, baøn tay saéc ñen to lôùn gaáp hai laàn ngöôøi thöôøng, choäp tôùi. Thaân Phi Quyønh la leân: – Tuaán ñeä, caån thaän, Haéc Hoå Ñoäc Chöôûng. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng coi Haéc Hoå Thaàn vaøo ñaâu, quay ñaàu noùi: – Quyønh tyû coù nghe noùi “Hoïa hoå khoâng thaønh ra hoïa caåu”, chöù? Tieåu ñeä chung quy chæ coi boïn chuùng nhö boïn choù ngao chaïy rong giang hoà thoâi. Moät caâu noùi naøy khieán boïn Xuaân Phong nghe khoâng nhòn ñöôïc cöôøi noåi, cöôøi aàm leân. Haéc Hoå Thaàn voán hung danh chaán ñoäng laøng haéc ñaïo, xöa nay töï thò cao ngaïo, ñaàu nhaäp Thieân Ñòa giaùo, nhaäm chöùc Toång tuaàn sôn döôùi tay coù caû ngaøn thuoäc haï. Nay bò Nhaïc Tieåu Tuaán coi nhö con choù ngao thì töùc giaän ñeán caû ngöôøi tung leân, raâu toùc döïng ñöùng. Laõo voán ra tay choäp moät traûo bình thöôøng, nhöng khi nghe vaäy thì caû ngöôøi bieán chieâu nhaøo tôùi nhö moät con hoå voà moài, mieäng gaàm leân: – Tieåu töû, moät caâu naøy cuûa ngöôi ñuû khieán laõo phu phaûi aên töôi tim gan ngöôi môùi haû giaän. 724 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 725 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thì ra Haéc Hoå Thaàn coøn aên tim gan ngöôøi soáng. Haéc Hoå Thaàn coù ngoùn Hoå Phong Baùt Thöùc chaán danh giang hoà, xöa nay voán ít ngöôøi tieáp noåi laõo ta ba thöùc, moät chöôûng ñaùnh ra bao goàm caû taùm thöùc, chính laø vì quaù söùc phaãn noä. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng chuùt traùnh neù, giô chöôûng leân tröïc tieáp ngheânh chieâu. Chæ nghe “Bình, bình” lieàn chín tieáng cöïc lôùn, cuoàng phong noåi daäy, ñaù chaïy caùt bay muø trôøi, ngöôøi cuûa caû hai beân bò chaán ñoäng ñeán phaûi thoaùi luøi caû tröôïng môùi ñöùng vöõng. Khi ñaát ñaù taûn daàn môùi thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán chaân thoaùi lui caû böôùc daøi, maët traéng xanh. Haéc Hoå Thaàn ngöôïc laïi chaân luøi caû xích, toùc raâu roái bôøi, maét hung quang giôø ñaây thaát thaàn, treân ngöïc coù daáu chöôûng aán naùt caû aùo ngoaøi. – Chöôûng löïc kinh hoàn. Laõo ta chæ thoát leân ñöôïc maáy tieáng roài nhö chieác bong boùng xì hôi, hoäc ra moät voøi maùu töôi roài ngaõ phòch xuoáng taét thôû. Thì ra khi Nhaïc Tieåu Tuaán nghe laõo ta aên caû tim gan ngöôøi soáng thì baát giaùc phaãn haän, quyeát tröø haïi cho giang hoà, neân tieáp lieàn taùm chöôûng, chöôûng thöù chín khoâng chuùt nöông tay ñaùnh naùt ngöïc ñoái phöông. Haéc Hoå Thaàn danh chaán giang hoà, boïn Hoå Traûo Toân Voâ Haïi, Hoå Thöôøng Ngao Voâ Kî vaø caùc laâu la khaùc xöa nay voán chæ döïa vaøo Haéc Hoå Thaàn maø taùc quaùi. Luùc naøy taän maét chöùng kieán chuû nhaân mình bò moät chöôûng boû maïng ñöông tröôøng thì hoàn tieâu phaùch taùn, maïnh teân naøo teân naáy chaïy. Nhaïc Tieåu Tuaán theùt lôùn nhö saám: – Caùc ngöôi ñöùng laïi cho ta! Hoå Traûo Toân Voâ Haïi caû ngöôøi khöïng laïi, run laåy baåy noùi: – Nhaïc thieáu hieäp... Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâm neùt maët ñaày uy phong noùi: – Ta bieát caùc ngöôi chæ laø tay chaân cuûa Haéc Hoå Thaàn, thöôøng ngaày döïa oai huøm laøm aùc, nhöng cuõng khoâng ñeán noãi laø loaïi ñaïi aùc, ta chaúng caàn gieát ñaâu. Lyù Baïch Khoâi, Haø Baù Thoâng, caùc ngöôi cuõng ñeàu laø luïc laâm thaûo khaáu, nhöng thöôøng ngaày cuõng bieát ñeán theá naøo laø nghóa khí, chæ vì meâ muoäi gia nhaäp aùc ñaûng... Caû boïn taùm chín teân ruùm caû ngöôøi laïi, phuû phuïc döôùi ñaát xin tha maïng. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Neáu ta muoán haï thuû thì caùc ngöôi ñaõ khoâng coøn cô hoäi ñeå xin tha, ta ñaõ noùi laø khoâng gieát caùc ngöôi ñaâu, nhöng baét ñaàu töø giôø phuùt naøy phaûi mau caûi taø quy chính, röûa tay ñoà teå laøm con ngöôøi môùi. Thieân Ñòa giaùo seõ bò dieät tröø trong tröùng nöôùc. Trieäu Quang Ñaåu chính laø caùi göông lôùn cho caùc ngöôi ñaáy, thoâi nhanh xuoáng nuùi ñi. Caû boïn raïp ngöôøi xuoáng laïy daøi ba caùi, roài môùi luûi thuûi moãi teân ñi moät ñöôøng. 725 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 726 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh thaáy boïn kia ñaõ ñi roài, quay ñaàu laïnh gioïng noùi vôùi Leâ Cô: Leâ Cô, ngöôi vöøa chöùng kieán caùi cheát cuûa Haéc Hoå Thaàn chöù? Ta giôø coøn phaûi leân Tròch Baùt Thieàn Vieän, khoâng coù nhieàu kieân nhaãn ñoái vôùi ngöôi nöõa ñaâu. Noùi roài ra leänh: – Xuaân Phong, ta hoûi haén moät caâu, neáu nhö khoâng chòu ñaùp thì cöù xeûo haén moät loã tai, hai caâu khoâng ñaùp thì xeûo hai loã tai, cöù theá roùc cho heát thòt treân ngöôøi haén, xem haén coù coøn ngoan coá nöõa ñöôïc khoâng? Xuaân Phong nghe thì cuùi ngöôøi ñaùp: –Tieåu tyø tuaân meänh, chæ caàn ñeå laïi cho haén caùi loã mieäng ñeå traû lôøi maø thoâi. Noùi roài, nhaûy phoùc tôùi ñöa thanh kieám saùng loaùng keà ngay beân loã tai traùi Leâ Cô nhö saün saøng ra tay thi haønh ngay. Leâ Cô vöøa roài chöùng kieán Haéc Hoå Thaàn moät chöôûng cheát ngay ñöông tröôøng, roài caû boïn Hoå Traûo Toân cuùi ñaàu xin tha cheát, bieát ñoái phöông chaúng noùi chôi chuùt naøo, neáu coøn ngoan coá taát chòu tuøng xeûo chöù chaúng sai. – Nhò coâ nöông, xin baûo coâ ta döøng tay, toâi xin noùi heát. – Haûo. Thaân Phi Quyønh gaät ñaàu hoûi: – Noùi ñi, ngöôi phuïng meänh ai ñeán haï ñoäc gia gia ta? Ñoù laø laïi ñoäc gì? Leâ Cô laàn naøy quaû nhieân thaønh thöïc khai ra: – Toâi chính laø phuïng meänh Phoù sôn chuû, luùc aáy Cô sôn chuû coøn chöa phaùt taùc, Phoù sôn chuû lieàn noùi vôùi Cô sôn chuû: Ba vò toân nöõ cuûa laõo thaàn tieân ñeàu ñaõ xuoáng nuùi, beân caïnh khoâng coù ngöôøi thò haàu chaêm soùc, sôn chuû vaø Laõo Thaàn Tieân thaâm giao nhieàu naêm, chính sôn chuû ñaõ ñöa toâi leân Tuyeát Sôn, roài do toâi haï ñoäc, ñoäc döôïc cuõng gioáng nhö loaïi sôn chuû bò truùng, chính laø Taùn coâng ñoäc, gia theâm ít löôïng Meâ Thaát Taùn... Nhaïc Tieåu Tuaán baát ngôø hoûi laïi: – Sao? Noùi vaäy sôn chuû caùc ngöôi cuõng bò truùng ñoäc ö? Leâ Cô gaät ñaàu ñaùp: – Ñuùng, chính do Lieãu Cô haï thuû, bôûi vì sôn chuû voán khoâng taùn thaønh phoù sôn chuû ñöùng ra laäp giaùo. – Ngöôi vaø Lieãu Cô ñeàu laø thò tyø taâm phuùc cuûa sôn chuû, taïi sao laïi ñi nghe theo lôøi cuûa phoù sôn chuû? Leâ Cô cöôøi khoå ñaùp: – Bôûi vì chuùng ta nguyeân laø ngöôøi cuûa phoù sôn chuû, ñoàng thôøi taát caû thuoäc haï phoù sôn chuû ñeàu phaûi uoáng moät loaïi thuoác ñoäc ñònh kyø haøng thaùng, neáu khoâng nghe theo lôøi phoù sôn chuû thì ñeán ñònh kyø chaúng coù thuoác giaûi, seõ boû maïng ngay. 726 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 727 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hieåm ñoäc thaät. Thaân Phi Quyønh hoûi tieáp: – Ngöôi cho gia gia ta uoáng Taùn Coâng Ñoäc vaø Meâ Thaát Taùn coù thuoác giaûi khoâng? – Ñieàu naøy toâi khoâng bieát roõ. – Vaäy hai loaïi ñoäc döôïc kia do ai cheá? – Chính do ñích thaân Maõi Hoa Baø Baø vaø Ñoaït Meänh Baø phoái cheá, toâi nghó nhaát ñònh boïn hoï coù thuoác giaûi. Bôûi vì Taùn Coâng Ñoäc döôïc voán laø loaïi bieät ñoäc gia truyeàn cuûa hoï Vu töø Thieåm Taây, Meâ Thaát Taùn laïi laø maät phöông cuûa Truùc Tam Coâ, hai loaïi ñoäc döôïc naøy ñaëc bieät naøy khoâng saéc khoâng höông, chæ caàn hoøa trong traø thì khoâng theå naøo phaùt hieän ñöôïc. Cho neân, hia ngöôøi kia luoân luoân ôû beân caïnh phoù giaùo chuû, chính laø sôï bò tieát loä bí maät naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán töø khi thaát laïc Truùc Thu Lan töø Döông Chaâu ñeán giôø khoâng maûy may tin töùc naøng, hieän taïi nghe Maõi Hoa Baø Baø Truùc Tam Coâ coù maët ôû beân caïnh Hoûa Linh Thaùnh Maãu, nhaát ñònh naøng cuõng coù maët taïi ñoù. Nghó vaäy chaøng beøn hoûi: – Maõi Hoa Baø Baø Truùc Tam Coâ cuõng ñaàu nhaäp Khoâng Ñoäng phaùi sao? Leâ Cô noùi: – Truùc Tam Coâ nguyeân laø taâm phuùc cuûa phoù sôn chuû, nhieäm vuï cuûa baø ta laø giaû ñi baùn hoa, nhöng thöïc chaát laø ñi khaép giang hoà caùc nôi loâi keùo ngöôøi trong voõ laâm. Maõi Hoa Baø Baø raát gioûi duïng ñoäc, neân laøm nhieäm vuï naøy cuõng chæ laø chuyeän khoâng maáy khoù khaên. Caû chuïc naêm nay, ngöôøi treân giang hoà cöù thaàm ngôõ baø ta ñaõ coù phaàn caûi taø quy chính, khoâng ngôø beân trong laïi coøn coù aâm möu khaùc hieåm ñoäc hôn. Nhaïc Tieåu Tuaán boãng quay ñaàu hoûi: – Quyønh tyû hoûi xong roài chöù? Thaân Phi Quyønh lieàn hieåu yù chaøng noân noùng leân Tròch Baùt Thieàn Vieän, ñöùng thaúng ngöôøi leân noùi: – Haûo, chuùng ta ñi. Laïi quay ñaàu caên daën boïn Xuaân Phong: – Ñeán Tròch Baùt Thieàn Vieän do Thu Söông vaø Ñoâng Tuyeát aùp giaûi Leâ Cô, Xuaân Phong, Haï Vuõ chuaån bò baét ngöôøi, coøn Hoà ma ma theo ta. Thu Söông, Ñoâng Tuyeát “Daï” ran nhaän meänh, Xuaân Phong hoûi: – Nhò tieåu thö muoán boïn tieåu tyø baét ai? Thaân Phi Quyønh noùi: 727 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 728 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Maõi Hoa Baø Baø voõ coâng kyø dò, do ta töï thaân ñoái phoù, ngöôi vaø Haï Vuõ baét Vu Baø Baø cho ta, caùc ngöôi phaûi nhôù laø chuyeän naøy voâ cuøng quan troïng, tuyeät ñoái khoâng ñeå cho baø ta chuoàn maát. – Tieåu tyø ghi nhôù. oOo – Luùc naøy ôû tröôùc thieàn vieän trong Tròch Baùt Thieàn Vieän, tình hình tröôøng huyeát ñaáu coù nhieàu thay ñoåi lôùn. Baùt ñaïi moân phaùi voán bò haõm trong vaây khoán, nhöng luùc naøy boãng coù Lieân Sinh ñaïi sö daãn theo ñeä töû cuøng boïn ngöôøi cuûa Huy phu nhaân chaïy vaøo tham gia traän ñaáu, song phöông daàn daàn taïo thaønh theá bình oån, thaäm chí phe baùt ñaïi moân phaùi coøn coù phaàn nhieàu khaû quan hôn. Baùt ñaïi moân phaùi sau hoài kòch ñaáu, tuy coù nhieàu ngöôøi nhaân vì chaân khí thaát taùn, neân ñaønh thoaùi lui sau La Haùn Traän, chæ thaáy coøn vaøi ngöôøi chuû choát nhö Toáng Traán Sôn, Voâ Truï ñaïi sö, Maïnh Ñaït Nhaân, Cam Huyeàn Thoâng. Boïn hoï coù chuû yù töø ñaàu chæ ñaùnh caàm chöøng, cho neân khoâng tuï nhieàu chaân khí ñeå ñaáu, laïi theâm coâng löïc boïn hoï voán cöïc kyø thaâm haäu, cho neân ngoaøi naêm saùu möôi chieâu vaãn caàm cöï ñöôïc. Phía Thieân Ñòa Giaùo ngöôïc laïi thaáy toån thaát khaù naëng neà, luùc naøy boïn Lieân Sinh ñaïi sö cuøng Huy phu nhaân saùu baûy ngöôøi chaïy vaøo, voán boïn Khoâng Ñoäng Nhò Haïo ra caûn ñöôøng, nhöng chaúng ngôø bò Kim Thieát Khaåu xoâng vaøo ñuïng phaûi roài caàm chaân beân ngoaøi. Laïc Baùn Ñinh nhaân vì Cam Huyeàn Thoâng ñaõ töï thoaùi lui, neân raûnh tay, khi aáy chaïy tôùi ñoùn ñaùnh Lieân Sinh ñaïi sö. Vu Baø Baø vaø Truùc Tam Coâ cuõng lieàn chaën ñaùnh Huy phu nhaân vaø Traàn phuï nhaân. Neân bieát vöøa roài khi trung nieân phuï nhaân hoï Traàn naøy xuaát hieän, thì Toáng Traán Sôn coù noùi moät caâu, theá nhöng luùc aáy tình hình ñaáu tröôøng hoãn loaïn vôùi traêm thöù tieáng ñoäng, laïi theâm khoâng ai ñeå yù, cho neân caên baûn ít ngöôøi nghe ñöôïc. Chuùc Thieân Tuøng ngöôïc laïi ñaùnh nhau gaàn vôùi boïn Toáng Traán Sôn coù nghe loaùng thoaùng, trong loøng caûm thaáy raát kyø laï, nhöng cuõng chæ laø moät chuùt suy nghó qua nhanh trong ñaàu, caên baûn khoâng baän taâm laém. Hoûa Linh Thaùnh Maãu khi aáy nghe caâu ñoù thì maët tím taùi theùt lôùn: – Hoï Toáng kia, ngöôi hoà ngoân loaïn ngöõ, hoâm nay hoaëc ngöôi cheát hoaëc ta cheát. Theùt roài, tay muùa kieám taán coâng tôùi taáp khoâng ñeå Toáng Traán Sôn coøn kòp thôøi giôø noùi gì theâm. Beân kia, Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo nhìn thaáy boùng Huy Hueä Quaân, trong maét coâ ta thì Huy Hueä Quaân laø tình ñòch soá moät, lieàn muùa kieám xoâng ñeán theùt lôùn: – Huy Hueä Quaân, ngöôi ñeán kheùo laém, xem kieám. 728 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 729 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy Hueä Quaân vung thanh Haáp Kim Kieám cöôøi nhaït ñaùp: – Ngöôi tröø phi thi trieån hoûa khí, haù daùm ñoäng thuû vôùi boån coâ nöông? “Baït” moät tieáng, thanh Haáp Kim Kieám ñaùnh baït kieám ñoái phöông ra ngoaøi. Tieåu Thuùy cuõng nhaän ra Lieãu Thanh Thanh nhaûy vaøo vung kieám quaùt: – Haûo, ngöôi chính laø Xuaân Mai. Ngoïc Huyeàn Töû nhìn thaáy ñöôïc taêng cöôøng nhieàu sinh löïc quaân thì phaán chaán voâ cuøng, khi aáy thò yù cho Maïnh Ñaït Nhaân vaø Cam Huyeàn Thoâng thay mình giaùm saùt tröôøng ñaáu. Chính vöøa luùc naøy thì thaáy Töông Taây Song Thi hai teân hung haõn nhaûy tôùi, trong loøng nghó nhanh caàn phaûi tröø khöû hai teân hung thaàn naøy, lieàn vung kieám chóa thaúng tôùi quaùt lôùn ra leänh: – Nguõ Haønh Lieät Traän. Laäp töùc naêm trong taùm ñeä töû aùo lam cuûa Voõ Ñang nhaûy aøo aøo ra vaây laáy huynh ñeä Töông Taây Song Thi theo theá nguõ haønh taán coâng. Chung quy laïi, ñaáu tröôøng luùc naøy öu theá daàn daàn thuoäc veà baùt ñaïi moân phaùi khieán moïi ngöôøi thôû phaøo nheï nhoõm, tuy theá vaãn chöa bieát keát cuïc theá naøo. Trôû laïi Kim Thieát Khaåu vaãn ñoâi co vôùi boïn Ñaïi Haïo, Tam Haïo. Tam Haïo nghe ñaïi ca mình noùi nhö theá thì ñònh ñeán naém laáy chieác bao boá, nhöng Kim Thieát Khaåu ñaõ ñöa tay ngaên caûn laïi, mieäng cöôøi hì hì noùi: – Tam Haïo laõo ca, chaäm ta moät chuùt ñöôïc khoâng? Tam Haïo coù veõ khoâng nhaãn naïi ñöôïc, noùi: – Ngöôi coøn muoán chuyeän gì? Kim Thieát Khaåu ruït ñaàu so vai, chìa tay cöôøi noùi: – Huynh ñeä... Hì hì, khoå cöïc laém môùi vaùc hai bao naøy leân ñeán taän treân naøy... – Ngöôi muoán laáy tieàn ö? Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu cöôøi ñaùp: – Haøng ñöa ñeán nôi, ñöông nhieân tieàn phaûi caàm tay. Tam Haïo cöôøi “Haéc” moät tieáng maët giaän döõ: – Tieàn ñaây. “Vuø” moät tieáng phoùng tay ñaùnh tôùi moät chöôûng. – AØi, ta muoán laáy tieàn, ngöôi muoán ñaùnh, treân ñôøi naøy coù ñaïo lyù gì kyø vaäy, thì ñaùnh ñi neø. Vöøa noùi, laõo ta vöøa nhanh nhö chôùp choäp chieác bao taûi beân traùi huô leân tröôùc ngöôøi choáng ñôõ. 729 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 730 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Neân bieát, nhaân vaät nhö Khoâng Ñoäng Töù Haïo thuoäc haøng thöôïng thöøa cao thuû, moät chöôûng ñaùnh ra cöïc nhanh, vaäy maø Kim Thieát Khaåu coøn nhanh hôn, tay ra sau maø bao boá ñeán tröôùc, ñuû thaáy khoâng thua keùm gì Tam Haïo. Ñaïi Haïo voán ñaõ nhaän ra ñöôïc con ngöôøi coå quaùi naøy thaân taøng baát loä, laïi nghe noùi trong bao chöùa ngöôøi, thì sinh nghi. Vöøa thaáy Tam Haïo ra tay thì theùt lôùn caûn laïi: – Tam ñeä, döøng tay. Khoâng Ñoäng Töù Haïo, tu luyeän baûy taùm möôi naêm coâng löïc, ñaït ñeán caûnh giôùi chöôûng löïc thu phaùt tuøy taâm, thoaït troâng töôûng chöøng nhö chöôûng saép chaïm vaøo bao, nghe tieáng theùt cuûa Ñaïi Haïo thì lieàn thaâu chöôûng, thôû phuø moät tieáng nhaûy luøi laïi. – Ñaïi ca, coù chuyeän gì vaäy? Ñaïi Haïo noùi: – Vò baèng höõu naøy ñaõ cöïc khoå mang hai bao naøy leân ñaây, chuùng ta cuõng khoâng neân nhoû moïn, haén caàn bao nhieâu cöù ñöa cho haén vaäy. Kim Thieát Khaåu cöôøi caàu taøo ñaùp: Vò Ñaïi Haïo naøy xem ra hieåu thoâng. Tam Haïo töùc giaän haát haøm hoûi: – Bao nhieâu? – Hì hì... khoâng nhieàu, chæ hai möôi löôïng baïc... – Haûo, thì hai möôi löôïng. – Haøng ñaõ ôû tröôùc maët, huynh ñeä phaûi laáy tieàn ngay. Tam Haïo thaáy ñoái phöông gioïng noùi quaù cöùng, baát ñaéc dó quay ñaàu noùi vôùi moät trong boán trung nieân phuï nhaân aùo xanh: – Caùc ngöôi nhanh vaøo laáy ra ñaây hai möôi löôïng baïc. Trung nieân phuï nhaân öùng thanh “Daï” moät tieáng, roài phoùng chaân trôû vaøo trong noäi ñieän, chæ choác laùt sau phoùng ra, treân tay hai xaâu baïc lôùn ñöa tôùi: – EÂ, ñaây hôn hai möôi löôïng ñaáy, ngöôi nhanh caàm laáy ñi. Kim Thieát Khaåu khoâng ñöa tay ra nhaän ngay maø cöôøi cöôøi noùi: – Tieåu laõo xöa nay laø ngöôøi giöõ ñuùng pheùp taéc, tieåu laõo khoâng öùc hieáp, ñaõ noùi hai möôi löôïng laø hai möôi löôïng. Coâ nöông noùi nhö choã naøy hôn hai möôi löôïng thì tieåu laõo khoâng daùm nhaän, chæ xin nhaän ñuû hai möôi löôïng thoâi. Trung nieân phuï nhaân nhaên maët theùt gioïng la leân: – Ngöôi ñònh laûi nhaûi gì höû? Ñaïi Haïo chöøng nhö cuõng khoâng coøn kieân nhaãn nöõa, tröøng maét cöôøi gaèn noùi: – Baèng höõu coù phaûi ngöôi ñònh loâi thoâi keùo daøi thôøi gian khoâng? Haún laø chôø 730 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 731 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long quaân chi vieän? Kim Thieát Khaåu cöôøi ha haû noùi: – Laõo ca chæ noùi ñuùng moät nöûa, huynh ñeä chính laø ñang chôø moät ngöôøi, coù leõ ngöôøi naøy cho coøn cao giaù hôn ñeå mua hai chieác bao boá naøy, tuyeät ñoái khoâng phaûi quaân chi vieän gì ñaâu. Ñaïi Haïo cöôøi gaèn noùi: – Thöïc ra baèng höõu ngöôi muoán gì? Neáu hoâm nay khoâng nhanh noùi ra, cöù uùp uùp môû môû giôõn maët thì ñöøng traùch ta khoâng khaùch khí. Noùi roài laõo quaû nhieân saán tôùi nöûa böôùc maët ñaày veû haêm doïa. Kim Thieát Khaåu ruït coå thoaùi lui moät böôùc, cöôøi hì hì noùi: – Nhò chôù neân noùng naûy maø hoûng vieäc, chaúng leõ ñònh ra tay vôùi tieåu laõo sao? Tam Haïo voán tính noùng nhö löûa, nhaûy tôùi theùt leân: – Chaúng leõ khoâng daùm ra tay vôùi ngöôi sao? Döùt lôøi, quaû nhieân “Vuø” moät taùt tôùi, Ñaïi Haïo cuõng nhaûy tôùi ñònh ra tay. Kim Thieát Khaåu nhaûy luøi, hai tay naém laáy hai bao boá cöôøi noùi: – Ngoan ngoaõn chöù. Caùc ngöôi muoán laáy caùi maïng giaø ta thì chaäm moät chuùt coù ñöôïc khoâng chöù? Chaúng leõ ñeán chuyeän sinh töû huynh ñeä caùc ngöôi maø cuõng khoâng ngoù ngaøng gì ñeán sao? Ñaïi Haïo trong loøng caøng sinh nghi hôn, lieàn thaâu chöôûng döøng laïi nhíu maøy noùi: – Ngöôi vöøa noùi gì? – Ta noùi gì, ngöôi khoâng nghe roõ ö? – Ngöôi vöøa noùi laø huynh ñeä cuûa boïn ta? – Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi ñaùp: – Coøn phaûi hoûi, caùc ngöôi caû thaûy boán huynh ñeä, ñi ñaâu maát hai ngöôøi roài? Ñaïi Haïo cöôøi leân khung khuùc hoûi: – Ngöôi noùi raèng trong hai bao boá kia laø hai laõo ñeä cuûa ta chaêng? Kim Thieát Khaåu huùng hieáng ñoâi maét löôn noùi: – Tin hay khoâng tuøy ngöôi. – Ñeå laõo phu xem thöû. Tam Haïo vöøa noùi xong ñaõ nhanh nhö chôùp choäp laáy chieác tuùi vaûi treân tay traùi Kim Thieát Khaåu. Theá nhöng, laõo ñaõ nhanh, Kim Thieát Khaåu coøn nhanh hôn, ruùt tay laïi cöôøi hì hì noùi: 731 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 732 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Khoâng ñöôïc, hai chieác tuùi vaûi naøy phaûi tröôùc ba maët baûy maøy môùi ñöôïc môû ra. Ñaïi Haïo laõo luyeän giang hoà, tính tình thaâm traàm kyõ löôõng, luùc naøy ñaõ nhaän ra thaân thuû cuûa laõo nhaân naøy nhaát ñònh treân caû boïn hoï, theá nhöng khoù tin noåi Nhò Haïo vaø Töù Haïo cuøng luùc bò baét nhoát trong hai tuùi vaûi naøy. AÙnh maét laõo chaâm nhìn vaøo Kim Thieát Khaåu noùi: – Thöïc ra ngöôi ñònh bao giôø môùi chòu môû hai tuùi vaûi naøy ra cho laõo phu xem höû? Kim Thieát Khaåu ñònh ñaùp, boãng aùnh maét laõo saùng leân ngöng nhìn ra ngoaøi ñaïi moân, reo leân: – Caùc ngöôi xem, chính chuû haøng ñaõ ñeán roài kia. Boïn Ñaïi Haïo, Tam Haïo nghe vaäy lieàn ngoaùi ñaàu nhìn theo tay laõo, chæ thaáy moät laõo nhaân aùo quaàn xoác xeách, raâu toùc daøi baïc traéng ñang phoùng vaøo. Chính luùc aáy Kim Thieát Khaåu nhaân luùc boïn hoï ngoaùi ñaàu nhìn, lieàn hai tay xaùch hai tuùi vaûi chaïy voït ra cöûa ñoùn ñaàu laõo nhaân kia la leân: – Laõo ca sao giôø naøy môùi tôùi, khieán tieåu laõo chôø ñeán soát caû ruoät. Laõo giaø chaïy ñi noùi, nhìn thaáy ñaáu tröôøng aùc lieät, trong ñoù coù boïn ngöôøi cuûa Thieáu Laâm vaø Voõ Ñang thì theùt leân nhö saám daäy: – Boïn aùc taêng Thieáu Laâm vaø ñaïo só thuùi Voõ Ñang kia mau nhanh ñeán ñaây noäp maïng. Vöøa theùt vöøa ñònh xoâng tôùi, nhöng Kim Thieát Khaåu ñaõ maët nhaên maøy nhoù ñoùn ñaàu, mieäng la baøi baûi: – Laõo ca taïm thôøi bôùt noùng, ñeå huynh ñeä ta coù lôøi giaûi thích... Laõo nhaân ñaõ nhaän ra Kim Thieát Khaåu, khöïng ngöôøi laïi ñöùng tröôùc maët laõo ta hoûi: – Laõo huynh coù phaûi chính laø ngöôøi coi boùi Kim Thieát Khaåu laàn tröôùc laõo phu gaëp khoâng? Kim Thieát Khaåu nhoeûn cöôøi ñaùp: – Khoâng sai, huynh ñeä chính laø gaõ coi boùi Kim Thieát Khaåu, laàn tröôùc treân Baùt Coâng sôn ñaõ boác cho laõo huynh moät queû, beân hoâm nay ñeán ñaây nhaát ñònh seõ tìm ñöôïc hung thuû ñích thöïc, huynh ñeä boùi khoâng sai ñaáy chöù? Baïch phaùt laõo nhaân chaép tay noùi: – A... Ña taï laõo huynh ngöôi. Kim Thieát Khaåu cuõng naâng naâng hai chieác tuùi vaûi leân, cöôøi hì hì noùi: – Chuùng ta ñeàu laø ngöôi moät nhaø, chôù neân khaùch khí. Hì hì... Khoâng bieát laõo huynh ñònh caûm taï tieåu laõo theá naøo ñaây? 732 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 733 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baïch phaùt laõo nhaân khoaùt tay noùi: – Nhaát ñònh haäu taï, theá nhöng tröôùc heát traùnh ra ñeå laõo phu thanh toaùn boïn taêng ñaïo Thieáu Laâm, Voõ Ñang naøy caùi ñaõ. Kim Thieát Khaåu vaãn giang tay chaèng ngang Baïch phaùt laõo nhaân laïi, noùi: – Huynh ñeä chöa töøng noùi vôùi laõo huynh, hung thuû laø ngöôøi Thieáu Laâm, Voõ Ñang kia maø. Baïch phaùt laõo nhaân phaùt noä gaét leân: – Khoâng caàn ngöôi noùi, laõo phu cuõng töï bieát chính laø boïn chuùng, nhanh traùnh ra. Kim Thieát Khaåu vaãn giang tay caûn ñöôøng noùi: – Neáu laõo huynh ngöôi nhaát ñònh tìm ngöôøi cuûa Thieáu Laâm vaø Voõ Ñang ñeå trí maïng thì ñaïi sai roài. Baïch phaùt laõo nhaân trôïn maét kinh ngaïc thoát leân hoûi: – Noùi vaäy hung thuû saùt haïi laõo Thaát, laõo Baùt cuûa ta laø keû naøo? Thì ra vò Baïch phaùt laõo nhaân naøy chính laø Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh, hoâm ñoù treân Baùt Coâng sôn, laõo nhaân vì thaáy caùi cheát cuûa Thaát Coâng vaø Baùt Coâng daáu tích ñeå laïi töïa hoà nhö laø Thaùi Cöïc Ñieåm vaø Baùt Nhaõ thieàn chöôûng, cho neân cho raèng hung thuû nhaát ñònh phaûi laø ngöôøi cuûa Thieáu Laâm vaø Voõ Ñang. Kim Thieát Khaåu nghe laõo ta hoûi mình, thì baát giaùc ñaéc yù cöôøi phaù leân, laéc lö chieác ñaàu nhoû choaét noùi: – Ñaây chính laø duyeân côù maø tieåu laõo heïn laõo huynh ñeán Tròch Baùt Thieàn Vieän naøy vaøo ngaøy hoâm nay, huynh ñeä ñaûm baûo nhaát ñònh seõ tìm ñöôïc hung thuû ñích thöïc. Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh chaúng theå kieân nhaãn ñöôïc, gaét gioïng hoûi: – Ngöôi noùi nhanh ñi, hung thuû laø keû naøo chöù? Kim Thieát Khaåu hai tay nhaác hai chieác bao vaûi leân cao hôn ñaùp: – Hai keû hung thuû, huynh ñeä ñaõ sôùm nhoát chuùng vaøo ñaây roài, chính laø ñôïi huynh ñeán ba maët baûy maøy hoûi cho roõ raøng. Noùi ñeán ñoù, laõo ñaët hai chieác bao vaûi xuoáng ñaát, roài quay nhìn Ñaïi Haïo, Tam Haïo vaãy tay noùi: – Nhò vò laõo ca cuõng nhanh laïi ñaây, hai ngöôøi trong bao vaûi naøy coù quan heä vôùi nhò vò ñaáy. Ñaïi Haïo khoâng theå naøo laàn noåi ra lai lòch cuûa laõo nhaân nhoû thoù kyø quaùi naøy, theá nhöng chæ baèng vaøo khaåu khí cuûa laõo ta cuõng nhaát ñònh coù lai lòch chaúng nhoû. Nhaát laø ñoái vôùi hai chieác bao vaûi naøy, cöù nghe laõo ta noùi thì töïa hoà nhö chính laø Nhò Haïo vaø Töù Haïo ñang ôû trong ñoù. Laõo ban ñaàu quaû thöïc khoâng tin, nhöng luùc naøy xem ra khoâng tin cuõng khoâng ñöôïc, beøn cöû böôùc ñi tôùi. 733 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 734 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu luùc aáy ñaõ nhìn thaáy ñaõ ñaày ñuû maët Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh, Ñaïi Haïo vaø Tam Haïo, môùi noùi: – Tröôùc luùc huynh ñeä môû chieác tuùi vaûi naøy ra, coù moät lôøi noùi tröôùc, sau khi hai tuùi vaûi naøy ñöôïc môû ra thì toát nhaát caû ba vò chôù neân khích ñoäng maïnh maø noåi noùng hoûng chuyeän. Caàn phaûi nghe huynh ñeä giaûi thích roõ moïi chuyeän xem ñuùng hay khoâng môùi ñöôïc. Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh, Ñaïi Haïo vaø Tam Haïo ñeàu gaät ñaàu, veû caêng thaúng naëng neà. Kim Thieát Khaåu chaúng noùi theâm lôøi naøo nöõa, xaên tay aùo leân nhanh nheïn môû giaây hai chieác tuùi ñeå loä ra hai ngöôøi. Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh buoät mieäng hoûi: – Hai ngöôøi naøy laø ai? Nhöng vôùi boïn Ñaïi Haïo, Tam Haïo thì bò chaán ñoäng maïnh ñoàng thanh la lôùn: – AÙi... Ñuùng laø laõo Nhò vaø laõo Töù. Laõo Nhò, laõo Töù ñöông nhieân chính laø hai ngöôøi coøn laïi trong Khoâng Ñoäng Töù Haïo. Ñaïi Haïo maët taùi xanh ñaày phaãn noä saán tôùi theùt hoûi: – Thaát phu, ngöôi ñaõ laøm gì Nhò ñeä, Töù ñeä cuûa ta? Nhò Haïo vaø Töù Haïo hai ngöôøi ngoài trong hai chieác tuùi vaûi maét nhaém nghieàn, thaàn thaùi thaûn nhieân nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra, thoaït troâng chaúng khaùc gì taêng nhaân nhaäp ñònh. Theá nhöng, khoâng caàn noùi roõ cuõng ñuû bieát boïn hoï ñeàu bò khoáng cheá huyeät ñaïo roài. Tam Haïo nhanh tay nhaûy tôùi vung chöôûng ñaùnh nheï vaøo ngöôøi Nhò Haïo vaø Töù Haïo ñeå giaûi khai huyeät ñaïo. Theá nhöng, caû hai vaãn ngoài yeân baát ñoäng, roõ raøng laø laõo ta khoâng theå giaûi khai noåi huyeät ñaïo treân ngöôøi boïn hoï. Kim Thieát Khaåu ñöa tay caûn laïi, cöôøi cöôøi noùi: – Huynh ñeä ta vöøa roài ñaõ noùi qua, nhò vò toát nhaát neân traán tænh laïi moät chuùt, chôù neân xung ñoät. Cöù ñeå huynh ñeä ta noùi roõ ra heát moïi chuyeän thì seõ roõ. Ñaïi Haïo maët haàm haàm töùc giaän theùt lôùn: – Noùi ñi. Kim Thieát Khaåu tay vuoát choøm raâu sôn döông löa thöa döôùi caèm, cöôøi noùi: – Huynh ñeä chæ ñieåm huyeät treân ngöôøi boïn hoï, thöïc ra khoâng coù gì nguy haïi, chæ caàn sau khi kinh huyeät giaûi khai thì bình an voâ söï. Coøn nhö chuyeän... Noùi ñeán ñoù, laõo a leân moät tieáng quay ñaàu sang nhìn Ñaïi Haïo noùi tieáp: – Ñuùng roài, Ñaïi Haïo laõo huynh haún bieát roõ laõo Nhò vaø laõo Töù cuûa caùc ngöôi coù 734 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 735 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long luyeän qua hai moân Ñaïi Thuû AÁn vaø Ngoâ Coâng Chæ chöù? Tam Haïo haát haøm noùi: – Boïn huynh ñeä chuùng ta moãi ngöôøi luyeän moät moân coâng phu ñaëc bieät, treân giang hoà coøn ai laïi khoâng bieát chuyeän naøy chöù? Kim Thieát Khaåu ñöa maét nhìn Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh nhuùn vai cöôøi noùi tieáp: – Vaäy thì chaúng ñuùng sao chöù? Ñaïi Thuû AÁn ñaùnh truùng ngöôøi thöông tích ñeå laïi gioáng nhö Baùt Nhaõ Thieàn Chöôûng cuûa Thieáu Laâm. Ngöôøi luyeän thaønh Ngoâ Coâng Chæ khi xuaát thuû baèng song chæ, ngoùn troû vaø ngoùn giöõa ñaùnh truùng ngöôøi chính ñeå laïi hai ñieåm nhoû maøu ñoû gaàn gioáng vôùi Thaùi Cöïc Ñieåm cuûa Voõ Ñang. Hieän taïi thì laõo huynh haún ñaõ roõ roài chöù? Nguõ Coâng Trang Coâng Ñònh maét loä hung quang gaèn gioïng quaùt: – Noùi theá laõo Thaát, laõo Baùt cuûa ta chính boû maïng bôûi tay hai teân thaát phu naøy. Laõo phu hoâm nay nhaát ñònh ñoøi laïi nôï maùu naøy... Vöøa noùi vöøa ñònh xung ñoät, nhöng Kim Thieát Khaåu voäi xua tay caûn laïi khuyeân giaûi: – Chôù neân noùng nhö vaäy, bieát hung thuû saùt nhaân chính laø hai ngöôøi boïn hoï, theá nhöng baûn thaân Nhò Haïo vaø Töù Haïo cuõng laø keû bò haïi. Khoâng Ñoäng Töù Haïo thaønh danh treân giang hoà coù ñeán baûy möôi naêm nay, tính tình tuy coå quaùi, nhöng taâm tröôïng nghóa khí, thöû nghó taïi sao phaûi haï thuû bæ oåi ñeán theá chöù? Ñöông nhieân boïn hoï laøm vaäy cuõng chæ laø chuyeän baát ñaéc dó maø thoâi, cho neân huynh ñeä chæ khoáng cheá huyeät ñaïo laø vì leõ ñoù. Ñaïi Haïo nghe ra beân trong taát coù noäi tình, nhíu maøy hoûi lôùn: – Ngöôi noùi vaäy coù nghóa laø sao? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai noùi: – Bôûi Nhò Haïo vaø Töù Haïo ñeàu bò Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngaàm haï thuû ñaùnh meâ thaàn döôïc vaät, khoâng rieâng gì hai ngöôøi, maø chæ e taát caû ñeä töû Khoâng Ñoäng phaùi ñeàu truùng chieâu naøy cuûa baø ta... oOo 735 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2