Tiếng việt 1 - Bài 57,58

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
68
lượt xem
6
download

Tiếng việt 1 - Bài 57,58

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Không có chân, có cánh Sao gọi là con sông… 3.Thái độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 57,58

  1. Bài 57 ang - anh I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : ang, anh, cây bàng, cành chanh. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Không có chân, có cánh Sao g i là con sông… 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : Bu i sáng. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: cây bàng, cành chanh. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói: ng ru ng. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : rau mu ng, lu ng cày, nhà trư ng, nương r y ( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “N ng ã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái b n mư ng cùng vui vào h i.” -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:ang, anh– Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: ang, anh, cây bàng, Phát âm ( 2 em - ng thanh) cành chanh Phân tích và ghép bìa cài:ang. +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng ng a.D y v n: ang Khác : ang b t u b ng a -Nh n di n v n:V n ang ư c t o b i: a và ng ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh ang và ong? Phân tích và ghép bìa cài: bàng -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : bàng, cây bàng ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) ang bàng c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  3. cây bàng ng thanh) b.D y v n anh: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) anh chanh Theo dõi qui trình cành chanh Vi t b.con: ang, anh, cây bàng, - c l i hai sơ trên b ng cành chanh. ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a h c -Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, (c nhân - thanh) lưu ý nét n i) -Hư ng d n ct ng d ng: buôn làng bánh chưng h i c ng hi n lành 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò c (cá nhân 10 em – ng Ti t 2: thanh) 1.Ho t ng 1: Kh i ng Nh n xét tranh. 2. Ho t ng 2: Bài m i: c (cnhân– thanh) +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách. c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : Vi t v t p vi t a.Luy n c: c l i bài ti t 1
  4. GV ch nh s a l i phát âm c a HS Quan sát tranh và tr l i b. c câu ng d ng: “Không có chân có cánh, Sao g i là con sông? Không có lá, có cành Sao g i là ng n gió? ” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Bu i sáng”. +Cách ti n hành : H i:- ây là c nh nông thôn hay thành ph ? -Trong bu i sáng, m i ngư i ang i âu? -Trong bu i sáng, m i ngư i trong gia ình em làm vi c gì? -Bu i sáng, em làm nh ng vi c gì? -Em thích bu i sáng n ng hay mưa? Bu i sáng bu i mùa ông hay bu i sáng mùa hè? -Em thích bu i sáng, trưa hay chi u? Vì sao? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò
  5. Bài 58 inh - ênh I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh. 2.Kĩ năng : c ư c câu ng d ng : Cái gì cao l n lênh khênh ng mà không v ng, ngã k nh ngay ra? 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung :Máy cày, máy n , máy khâu, máy tính. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: máy vi tính, dòng kênh. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : buôn làng, h i c ng, bánh chưng, hi n lành( 2 – 4 em c) - c câu ng d ng: “Không có chân có cánh Sao g i là con sông…” -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:inh, ênh – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: +M c tiêu: nh n bi t ư c: inh, ênh, máy vi tính, Phát âm ( 2 em - ng thanh) dòng kênh Phân tích và ghép bìa cài:inh. +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng nh a.D y v n: inh Khác : inh b t u b ng I -Nh n di n v n:V n inh ư c t o b i: i và nh ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) H i: So sánh inh và anh? Phân tích và ghép bìa cài: tính -Phát âm v n: ánh v n và c trơn ti ng ,t - c ti ng khoá và t khoá : tính, máy vi tính ( cá nhân - ng thanh) c xuôi – ngư c - c l i sơ : ( cá nhân - ng thanh) inh tính c xuôi – ngư c ( cá nhân -
  7. máy vi tính ng thanh) b.D y v n ênh: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) ênh kênh Theo dõi qui trình dòng kênh Vi t b.con: inh, ênh, máy vi tính, - c l i hai sơ trên b ng dòng kênh ⊕ Gi i lao Tìm và c ti ng có v n v a h c -Hư ng d n vi t b ng con : c trơn t ng d ng: +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, (c nhân - thanh) lưu ý nét n i) +Hư ng d n vi t trên không b ng ngón tr -Hư ng d n ct ng d ng: ình làng b nh vi n thông minh nh ương c (cá nhân 10 em – ng 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò thanh) Ti t 2: Nh n xét tranh. 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cnhân– thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: +M c tiêu: c ư c câu ng d ng HS m sách . c cá nhân 10 em Luy n nói theo ch Vi t v t p vi t +Cách ti n hành :
  8. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 Quan sát tranh và tr l i GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Cái gì cao l n lênh khênh ng mà không v ng, ngã k nh ngay ra?” c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “Máy cày, máy n , máy khâu, máy tính”. +Cách ti n hành : H i:-Máy cày dùng làm gì? -Thư ng th y âu? -Máy n dùng làm gì? -Máy khâu dùng làm gì? -Máy tính dùng làm gì? -Em còn bi t nh ng máy gì n a? Chúng dùng làm gì? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò
  9. RÚT KINH NGHI M: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………
Đồng bộ tài khoản