Tiếng việt 1 - Bài 75, 76

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
7
download

Tiếng việt 1 - Bài 75, 76

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : oc, ac, con sóc, bác sĩ. 2.Kĩ năng :Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Vừa học vừa chơi. -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: con sóc, bác sĩ. -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt 1 - Bài 75, 76

  1. Bài 75 ÔN T P I.M c tiêu: 1.Ki n th c : H c sinh c và vi t ư c ch c ch n 14 ch ghi v n v a h c t bài 68 n 74 2.Kĩ năng : c úng các t ng và câu ng d ng 3.Thái : Nghe và hi u, k l i t nhiên truy n k : Chu t nhà và chu t ng II. dùng d y h c: -GV: -B ng ôn. Tranh minh ho cho câu ng d ng.Tranh minh ho ph n truy n k -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : -Vi t và c t ng ng d ng : chu t nh t, lư t ván, tr ng mu t, tu t lúa, vư t lên, m ư t - c thu c lòng o n thơ ng d ng: “Con mèo mà trèo cây cau H i thăm chú chu t i âu v ng nhà ..”. -Nh n xét bài cũ
  2. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : HS nêu -H i: Tu n qua chúng ta ã h c ư c nh ng v n gì m i? -GV g n B ng ôn ư c phóng to HS vi t vào v bài t p 2.Ho t ng 2 :On t p: Vi t theo dãy +M c tiêu:On các ch vàv n ã h c +Cách ti n hành : -Vi t s n 2 b ng ôn trong SGK -GV cv n Tìm và c ti ng có v n v a ôn -Nh n xét 14 v n có gì gi ng nhau c (cá nhân - ng thanh) -Trong 14 v n, v n nào có âm ôi ( cá nhân - ng thanh) ⊕ Gi i lao c. c t ng ng d ng: -Vi t t lên b ng -GV ch nh s a phát âm -Gi i thích t : chót vót bát ngát Vi t Nam
  3. (Chót vót: r t cao . Cánh ng bát ngát: r t r ng) c (cá nhân 10 em – ng thanh) - c l i toàn bài Quan sát tranh. Th o lu n v tranh minh ho . 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Tìm ti ng có v n v a ôn Ti t 2: HS c trơn (cá nhân– ng 1.Ho t ng 1: Kh i ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: Vi t v t p vi t - c ư c câu ng d ng. -K chuy n l i ư c câu chuy n: HS c tên câu chuy n Chu t nhà và chu t ng +Cách ti n hành : a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “M t àn cò tr ng phau phau Th o lu n nhóm và c i di n Ăn no t m mát r nhau i n m ?” lên thi tài ( Là cái gì?) -GV ch nh s a phát âm cho HS c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t:
  4. -GV vi t m u -Theo dõi HS vi t e.K chuy n: +M c tiêu: K l i ư c câu chuy n: “Chu t nhà và chu t ng” +Cách ti n hành : -GV d n vào câu chuy n -GV k di n c m, có kèm theo tranh minh ho Tranh1: Tranh 2: Tranh 3: Tranh 4: + Ý nghĩa :Bi t yêu quý nh ng gì do chính tay mình làm ra. 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
  5. Bài 76 oc - ac I.M c tiêu: 1.Ki n th c :H c sinh nh n bi t ư c : oc, ac, con sóc, bác sĩ. 2.Kĩ năng : c ư c t ng và câu ng d ng. 3.Thái :Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung : V a h c v a chơi. II. dùng d y h c: -GV: -Tranh minh ho t khoá: con sóc, bác sĩ. -Tranh câu ng d ng và tranh minh ho ph n luy n nói. -HS: -SGK, v t p vi t, v bài t p Ti ng vi t. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : Hát t p th 2.Ki m tra bài cũ : - c và vi t b ng con : chót vót,bát ngát ,Vi t Nam ( 2 – 4 em) - c SGK: “M t àn cò tr ng phau phau Ăn no t m mát r nhau i n m ?( 2 em) -Nh n xét bài cũ
  6. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u bài : +M c tiêu: +Cách ti n hành : Gi i thi u tr c ti p : Hôm nay cô gi i thi u cho các em v n m i:oc, ac – Ghi b ng 2.Ho t ng 2 :D y v n: Phát âm ( 2 em - ng thanh) +M c tiêu: nh n bi t: oc, ac, con sóc, bác sĩ Phân tích và ghép bìa cài: oc +Cách ti n hành : Gi ng: k t thúc b ng t a.D y v n: uôt Khác: oc b t u b ng o -Nh n di n v n:V n oc ư c t o b i: o và c ánh v n ( c nhân - ng thanh) GV cm u c trơn ( cá nhân - ng thanh) -So sánh: v n oc và ot Phân tích và ghép bìa cài: sóc ánh v n và c trơn ti ng ,t -Phát âm v n: ( cá nhân - ng thanh) - c ti ng khoá và t khoá :sóc, con sóc c xuôi – ngư c ( cá nhân - ng thanh) - c l i sơ : oc sóc c xuôi – ngư c ( cá nhân - con sóc ng thanh)
  7. b.D y v n ac: ( Qui trình tương t ) ( cá nhân - ng thanh) ac Theo dõi qui trình bác Vi t b.con: uôt, ươt, chu t nh t, bác sĩ lư t ván - c l i hai sơ trên b ng Tìm và c ti ng có v n v a h c ⊕ Gi i lao c trơn t ng d ng: -Hư ng d n vi t b ng con : (c nhân - thanh) +Vi t m u trên gi y ô li ( Hư ng d n qui trình t bút, lưu ý nét n i) +Ch nh s a ch sai -Hư ng d n ct ng d ng: h t thóc b n nh c c (cá nhân 10 em – ng con cóc con v c thanh) 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò Nh n xét tranh. Ti t 2: Tìm ti ng có v n v a h c 1.Ho t ng 1: Kh i ng c (cánhân – ng thanh) 2. Ho t ng 2: Bài m i: HS m sách. c cá nhân 10 em +M c tiêu: c ư c câu ng d ng Vi t v t p vi t Luy n nói theo ch +Cách ti n hành : Quan sát tranh và tr l i
  8. a.Luy n c: c l i bài ti t 1 GV ch nh s a l i phát âm c a HS b. c câu ng d ng: “Da cóc mà b c b t l c B t l c mà b c hòn than” ( Là cái gì?) c. c SGK: ⊕ Gi i lao d.Luy n vi t: e.Luy n nói: +M c tiêu:Phát tri n l i nói t nhiên theo n i dung “V a chơi v a h c”. +Cách ti n hành : H i:-Em hãy k nh ng trò chơi ư c h c trên l p? -Em hãy k tên nh ng b c tranh p mà cô giáo ã cho em xem trong các gi h c? - Em th y cách h c như th có vui không? 3.Ho t ng 3: C ng c d n dò RÚT KINH NGHI M ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản