intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học Công đoàn

Chia sẻ: Kim Cương KC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển Đảng viên trong sinh viên trong các trường đại học là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn đã đạt được những kết quả tốt. Bài báo đề xuất kết quả, phương hướng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học Công đoàn

  1. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI TIÏËP TUÅC ÀÖÍI MÚÁI, NÊNG CAO CHÊËT LÛÚÅ TRONG SINH VIÏN TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC TRÊÌN THÕ MINH QUÏË* Ngaây nhêån:5/12/2019 Ngaây phaãn biïån: 20/12/2019 Ngaây duyïåt àùng: 25/12/2019 Toám tùæt:  Phaát triïín àaãng viïn trong sinh viïn àaåi hoåc laâ möåt trong nhûäng nhiïåm vuå quan troång àïí cûåc, tùng cûúâng sûác treã, sûác chiïën àêëu cho Àaãng. Nhiïìu nùm qua Àaãng böå Trûúâng Àaåi hoåc Cö naây vaâ laâ möåt trong nhûäng thaânh tûåu nöíi bêåt cuãa nhaâ trûúâng. Kyã niïåm 90 nùm ngaây thaânh lêå túái Àaåi höåi Àaãng böå trûúâng nhiïåm kyâ (2020-2025), baâi viïët naây àïì cêåp kïët quaã vaâ phûúng hûúá nêng cao chêët lûúång hún nûäa cöng taác phaát triïín àaãng trong nhiïåm kyâ túái. Tûâ khoáa:  Àöíi múái cöng taác àaãng, nêng cao chêët lûúång cöng taác àaãng, phaát triïín àaãng viïn, sinh v INNOVATING TO IMPROVE THE QUALITY OF PARTY DEVELOPMENT FOR TRADE UN Abstract : Developing Party members among students in universities is one of important tasks to contribute b For the past few years, the Party Committee in Trade Union University has achieved good results. The art direction and solutions to innovate, improve the quality of Party developmentin the future. Keywords : Innovation, improvement of Party development, students, Trade Union University. À aåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá XI khùèng trong sinh viïn trûúâng àaåi hoåc thûåc chêët nhùçm goáp àõnh: “Xêy dûång chiïën lûúåc phaát triïín nguöìn phêìn xêy dûång àöåi nguä àaãng viïn thanh niïn coá nùng nhên lûåc cho àêët nûúác..., trong àoá têåp trung lûåc, trñ tuïå vaâ àaåo àûác caách maång “vûâa höìng, vûâa cho giaãi phaáp àaâo taåo, àaâo taåo laåi nguöìn nhên lûåcchuyïn” nhû Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä dùån. trong nhaâ trûúâng”1. Trong Di chuác, Chuã tõch Höì Chñ Àaãng böå Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân thuöåc Àaãng Minh cùn dùån: “Àoaân viïn vaâ thanh niïn ta noái chung böå Khöëi caác trûúâng Àaåi hoåc, Cao àùèng Haâ Nöåi; sûá laâ töët, moåi viïåc àïìu hùng haái xung phong, khöng maång laâ àaâo taåo àöåi nguä caán böå cho töí chûác cöng ngaåi khoá khùn, coá chñ tiïën thuã. Àaãng cêìn phaãi chùm àoaân vaâ àaâo taåo nguöìn nhên lûåc chêët lûúång cao cho lo giaáo duåc àaåo àûác caách maång cho hoå, àaâo taåo hoåsûå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, nghiïn cûáu khoa hoåc thaânh nhûäng ngûúâi thûâa kïë xêy dûång chuã nghôa xaä vïì cöng nhên, cöng àoaân; tham gia vúái Töíng Liïn höåi vûâa “höìng” vûâa “chuyïn” 2 . àoaân xêy dûång caác chñnh saách vïì ngûúâi lao àöång. Caác trûúâng àaåi hoåc laâ trung têm àaâo taåo phaát Thûåc hiïån chuã trûúng cuãa Àaãng vaâ lúâi dùån cuãa Baác triïín nguöìn nhên lûåc, nhêët laâ nguöìn nhên lûåc chêët Höì, Àaãng böå Nhaâ trûúâng luön daânh sûå quan têm lûúång cao, trong àoá hêìu hïët nùçm trong lûáa tuöíi thanh phaát triïín Àaãng trong sinh viïn, coi àoá laâ möåt nhiïåm niïn vúái nhiïåt huyïët cöëng hiïën vaâ tinh thêìn saáng taåo, vuå quan troång goáp phêìn nêng cao chêët lûúång àaâo xung kñch trïn moåi lônh vûåc. Cöng taác phaát triïín àaãng taåo vaâ thûåc hiïån töët caác nhiïåm vuå chñnh trõ cuãa Nhaâ trûúâng. Àaãng böå Trûúâng ÀHCÀ àaä vaâ àang laâ àiïím 1 saáng vïì phaát triïín Àaãng trong sinh viïn trong Àaãng   Àaãng  CSVN:  Vùn  kiïån  Àaåi höåi  àaåi  biïíu  toaân  quöëc  lêìn  thûá XII. Nxb CTQG, HN. 2016,  tr.116  Höì Chñ Minh: Toaân têåp, têåp 15. Nxb CTQG, HN. 2011, tr.612 2 * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng  àoaân Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 47 cöng àoaâ Söë 17 thaáng 12/2019
  2. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI böå Khöëi caác trûúâng caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng Haâ Trong àoá, nùm hoåc gêìn nhêët vaâ 01 kyâ hoåc gêìn nhêët Nöåi. Viïåc phaát triïín àaãng viïn cuãa Àaãng böå Trûúâng coá àiïím trung bònh chung hoåc têåp xïëp loaåi Khaá trúã ÀHCÀ hoaân toaân theo àuáng Àiïìu lïå Àaãng Cöång saãn lïn; àiïím reân luyïån cuãa 03 hoåc kyâ tûúng ûáng xïëp Viïåt Nam (CSVN) vaâ caác quy àõnh cuãa Àaãng böå cêëp loaåi Khaá trúã lïn. Trûúâng húåp àùåc biïåt do Àaãng uãy trïn. Theo Àiïìu lïå Àaãng CSVN: “Cöng dên Viïåt Nam quyïët àõnh nhû: Sinh viïn àaåt giaãi thûúãng trong caác tûâ mûúâi taám tuöíi trúã lïn; thûâa nhêån vaâ tûå nguyïån:cuöåc thi úã Trung ûúng, Böå, Ngaânh, Thaânh phöë töí thûåc hiïån Cûúng lônh chñnh trõ, Àiïìu lïå Àaãng, tiïu chûác hoùåc àûúåc Giêëy khen cuãa Hiïåu trûúãng Nhaâ chuêín vaâ nhiïåm vuå àaãng viïn, hoaåt àöång trong möåt trûúâng trong nùm hoåc gêìn nhêët. töí chûác cú súã àaãng; qua thûåc tiïîn chûáng toã laâ ngûúâi 3. Àaä àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån hoåc lúáp “Böìi ûu tuá, àûúåc nhên dên tñn nhiïåm, àïìu coá thïí àûúåc dûúäng nhêån thûác vïì àaãng” coân trong thúâi haån sûã xeát àïí kïët naåp vaâo Àaãng” 3 . Theo àoá, Ban Bñ  thû duång (60 thaáng). khoáa XII coá Hûúáng dêîn söë 01-HD/TW ngaây 20/9/ 4. Coá lyá lõch roä raâng, khöng vi phaåm caác àiïìu kiïån 2016  Hûúáng dêîn möåt söë vêën àïì cuå thïí thi haânh Àiïìu do Trung ûúng quy àõnh, àaä àûúåc thêím tra xaác minh. lïå Àaãng; Àaãng uãy Khöëi caác trûúâng Àaåi hoåc, Cao àùèng Vúái  nhûäng  quy  àõnh  àoá,  haâng  nùm,  Àaãng  uãy Haâ  Nöåi  coá  Hûúáng  dêîn  söë  15-HD/ÀUK  ngaâyTrûúâng ÀHCÀ àïìu coá kïë hoaåch àïí Àoaân Thanh niïn 21/11/2016  hûúáng dêîn tiïu chuêín vaâ quy trònh phaát lûåa choån sinh viïn ûu tuá úã caác Khoa giúái thiïåu sang triïín àaãng viïn Àaãng böå khöëi caác trûúâng àaåi hoåc, cao Chi böå raâ soaát theo tiïu chuêín, lûåa choån vaâ cûã quêìn àùèng Haâ Nöåi . Cùn cûá caác vùn baãn hûúáng dêîn nïu chuáng ûu tuá ài hoåc lúáp böìi dûúäng lyá luêån chñnh trõ trïn, thûåc hiïån Nghõ quyïët khoáa XXII Àaãng böå trûúâng cho àöëi tûúång kïët naåp Àaãng. Cuå thïí: ÀHCÀ, Àaãng uãy trûúâng àaä chuã àöång cuå thïí hoáa vaâ Nùm  Nùm  Nùm  Nùm  Töíng 4  triïín khai trònh tûå, thuã tuåc trong quaá trònh thûåc hiïån TT  Chó tiïu  2016  2017  2018  2019  nùm  cöng taác phaát triïín àaãng viïn. Cuå thïí àaä ban haânh Söë quêìn  chuáng  ûu tuá  ài  Hûúáng dêîn söë 01-HD/ÀU ngaây 01/8/2017 thay thïë hoåc  lúáp  böìi  dûúäng  lyá  1  165  191  183  204  743  luêån  chñnh  trõ  cho  àöëi  Hûúáng  dêîn  söë  21-HD/ÀU  ngaây  29/10/2015, tûúång kïët naåp Àaãng   Hûúáng dêîn tiïu chuêín vaâ quy trònh phaát triïín àaãng Söë  sinh  viïn  àûúåc  kïët  2  38  41  42  57  178  viïn trong trûúâng ÀHCÀ  phuâ húåp vúái àùåc àiïím tònh naåp vaâo Àaãng   hònh cuãa nhaâ trûúâng. Trïn thûåc tïë, tiïu chuêín kïët Tñnh trung bònh, möîi nùm  nhaâ trûúâng kïët naåp naåp àaãng trong sinh viïn cao hún mûác cuãa Àaãng uãy àûúåc gêìn 50 àaãng viïn múái laâ sinh viïn. Caác sinh Khöëi caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng Haâ Nöåi yïu cêìu:viïn àûúåc kïët naåp Àaãng taåi trûúâng, àïìu trúã thaânh lûåc 1.  Vïì phêím chêët chñnh trõ, àaåo àûác, löëi söëng: lûúång noâng cöët, tiïn phong xung kñch trong thûåc hiïån Sinh viïn vaâo Àaãng phaãi coá nhêån thûác vaâ àöång cú nhiïåm vuå cuãa caác àún võ, cú quan cöng taác cuãa ngaânh phêën àêëu vaâo Àaãng àuáng àùæn; coá lêåp trûúâng, quanCöng àoaân, goáp phêìn tñch cûåc vaâo sûå nghiïåp xêy àiïím vûäng vaâng, kiïn àõnh muåc tiïu lyá tûúãng cuãa dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. Cöng taác phaát triïín àaãng Àaãng; chêëp haânh nghiïm chónh chuã trûúng àûúâng viïn tûâ sinh viïn cuãa trûúâng coá söë lûúång nùm sau löëi cuãa Àaãng, chñnh saách phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác.cao hún nùm trûúác vaâ chêët lûúång àûúåc nêng lïn. Coá phêím chêët àaåo àûác töët, coá löëi söëng laânh maånh, Nhiïìu àaãng viïn múái àûúåc kïët naåp phaát huy àûúåc àûúåc têåp thïí tñn nhiïåm; gûúng mêîu trong hoåc têåp, tñnh tiïn phong gûúng mêîu, goáp phêìn tùng thïm reân luyïån, cöng taác; chêëp haânh töët nöåi quy, quy chïë sûác chiïën àêëu, àaãm baão tñnh kïë thûâa phaát triïín cuãa cuãa nhaâ trûúâng; tñch cûåc tham gia hoaåt àöång cuãa Àaãng trong nhaâ trûúâng. àoaân thïí chñnh trõ - xaä höåi. Àaåt àûúåc kïët quaã àoá laâ do Àaãng uãy àaä nghiïm 2.  Vïì  thaânh tñch cöng taác,  hoåc  têåp: Sinh viïn tuác triïín khai, quaán triïåt caác chó thõ, nghõ quyïët, caác thuöåc hïå àaâo taåo daâi haån, têåp trung, àaä hoåc taåi trûúâng kïët luêån, kïë hoaåch cuãa Trung ûúng, Thaânh uãy Haâ ñt nhêët 18 thaáng. Taåi thúâi àiïím xeát khöng coá mön hoåc, hoåc phêìn, tñn chó naâo chûa àaåt; coá 03 hoåc kyâ coá3  Àaãng  uãy  ÀHCÀ:  Hûúáng  dêîn  söë  01-HD/ÀU  ngaây  01/8/2017. àiïím trung bònh chung hoåc têåp àaåt loaåi Khaá trúã lïn. Höì sú lûu Vùn phoâng Àaãng uãy. 48 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 17 thaáng 12/2019
  3. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI Nöåi vaâ Àaãng uãy Khöëi vïì cöng taác phaát triïín àaãng noái hiïån cöng taác kïët naåp àaãng viïn úã caác Chi böå. Haâng chung vaâ phaát triïín àaãng trong sinh viïn túái caác chi nùm töí chûác sú kïët àaánh giaá kïët quaã thûåc hiïån cöng böå bùçng nhiïìu hònh thûác. Àaãng uãy khöng chó cuå thïí taác phaát triïín àaãng viïn; àaãm baão thûåc hiïån àuáng caác hoáa vùn baãn cuãa Àaãng uãy cêëp trïn maâ coân saát sao nguyïn tùæc, thuã tuåc vaâ quy trònh kïët naåp àaãng viïn. chó àaåo caác böå phêån tham mûu nhû: Àoaân Thanh  - Chi böå caác khoa chuã quaãn sinh viïn laâ ngûúâi niïn, Höåi sinh viïn, caác chi böå coá quaãn lyá sinh viïn trûåc tiïëp quaãn lyá sinh viïn cêìn nêng cao chêët lûúång tñch cûåc böìi dûúäng, tòm nguöìn giúái thiïåu cho Àaãng. sinh hoaåt, baão àaãm chi böå thêåt sûå laâ haåt nhên laänh Nhûäng tiïu chuêín, quy trònh kïët naåp àaãng viïn àûúåc àaåo nhiïåm vuå phaát triïín àaãng trong sinh viïn. Möîi Àaãng uãy hûúáng dêîn, àûa vaâo nöåi dung hoåc têåp cuãa cêëp uãy, àaãng viïn phaãi thûúâng xuyïn gêìn guäi kõp tuêìn lïî hoåc chñnh trõ àêìu khoáa àïí caác sinh viïn àïìu thúâi nùæm bùæt têm tû, nguyïån voång àïí giuáp àúä vaâ böìi nùæm roä, coá yá thûác tûå giaác phêën àêëu. Hêìu hïët sinh dûúäng sinh viïn trong hoåc têåp, reân luyïån vaâ trong viïn àïìu nhêån thûác coi phêën àêëu trúã thaânh àaãng laâ caác hoaåt àöång phong traâo. Möîi giaáo viïn laâ àaãng àiïìu vinh dûå; tûâ àoá khñch lïå hoå ra sûác phêën àêëu hoåcviïn cuãa Chi böå khoa, nhêët laâ caác thêìy cö giaáo chuã têåp, reân luyïån, thuác àêíy caác phong traâo thi àua trong nhiïåm cêìn nùæm saát àöång viïn, giuáp àúä, theo doäi sûå Nhaâ trûúâng thïm söi nöíi hún. Coá thïí noái caác hoaåt phêën àêëu vaâo àaãng cuãa sinh viïn. Maånh daån giao àöång do Àoaân TN, Höåi SV töí chûác àaä mang laåi hiïåu nhûäng khêu, nhûäng cöng viïåc khoá, àoâi hoãi sûå nhiïåt quaã cao àöëi vúái böìi dûúäng phaát triïín àaãng cho sinh tònh, xung kñch àïí sinh viïn reân luyïån baãn lônh, nêng viïn trong nhûäng nùm qua. cao nhêån thûác, phaát huy khaã nùng saáng taåo, xûáng Hiïån nay, caách maång khoa hoåc vaâ cöng nghïå àaáng laâ nhûäng “haåt giöëng àoã” cuãa Àaãng. Caác Khoa 4.0. phaát triïín nhû vuä baäo, thûåc sûå trúã thaânh lûåcchó àaåo caác Chi àoaân phaát huy töët vai troâ, traách nhiïåm lûúång saãn xuêët trûåc tiïëp, kinh tïë tri thûác ngaây caângcuãa mònh trong viïåc böìi dûúäng, giaáo duåc, giuáp àúä, chiïëm ûu thïë  trong phaát triïín; tiïëp tuåc àöíi múái, giúái thiïåu àoaân viïn ûu tuá cho Àaãng. Möîi àaãng viïn nêng cao chêët lûúång cöng taác phaát triïín àaãng viïn vaâ têåp thïí chi böå cêìn coá thaái àöå nghiïm tuác, khaách trong trûúâng àaåi hoåc, böí sung nguöìn lûåc trñ tuïå cho quan, khoa hoåc khi xem xeát, àaánh giaá àuáng caác sinh Àaãng laâ rêët cêìn thiïët. Thûåc hiïån lúâi daåy cuãa Chuã viïn tñch cûåc, xaác àõnh àuáng nguöìn kïët naåp Àaãng. tõch Höì Chñ Minh, “Thanh niïn laâ ngûúâi chuã tûúng - Àöëi vúái möîi àoaân viïn, sinh viïn, tûå giaác, tñch lai cuãa nûúác nhaâ... Nûúác nhaâ thõnh hay suy, yïëu cûåc, chuã àöång trong hoåc têåp, chêëp haânh töët quy chïë hay maånh möåt phêìn laâ do thanh niïn”, “Böìi dûúäng hoåc têåp, reân luyïån. Luön nöî lûåc phêën àêëu tñch cûåc, thïë hïå caách maång cho àúâi sau laâ möåt viïåc rêët quan cêìn cuâ trong hoåc têåp, biïët caãi tiïën phûúng phaáp trong troång vaâ rêët cêìn thiïët” 4 . hoåc têåp, hoåc têåp kinh nghiïåm cuãa àöìng àöåi. Tñch cûåc Àaãng uãy nhaâ trûúâng rêët phêën khúãi trûúác con söëtham gia hoaåt àöång xêy dûång chi àoaân nhû tham gia sinh viïn àûúåc kïët naåp Àaãng hùçng nùm nhûng trïn caác sinh hoaåt têåp thïí lúáp,  vùn hoaá,  vùn nghïå, ài thûåc tïë, con söë naây vêîn coân khiïm töën, àïí nêng cao tham quan, thûåc tïë, thïí thao... gùæn liïìn vúái viïåc taåo chêët lûúång cöng taác phaát triïín àaãng trong sinh viïn àiïìu kiïån àïí hoåc töët hún cho baãn thên vaâ cho têåp nhiïåm kyâ túái, cêìn coá giaãi phaáp chuã yïëu sau: thïí, àöìng thúâi thïí hiïån tñnh tiïn phong, gûúng mêîu, - Àaãng uãy nhaâ trûúâng tiïëp tuåc  chó àaåo caác chi böå, yá thûác töí chûác kyã luêåt, nùng lûåc töí chûác vêån àöång Àoaân, Höåi tiïëp cêån, nùæm sinh viïn ngay tûâ hoåc kyâquêìn chuáng vaâ phaát huy tñnh tñch cûåc chñnh trõ cuãa àêìu nùm thûá nhêët, theo doäi vaâ giuáp àúä àûa vaâo quy sinh viïn. trònh giúái thiïåu àoaân viïn ûu tuá cho àaãng vaâ cûã ài Àïí tiïëp tuåc àöíi múái, nêng cao chêët lûúång hún hoåc lúáp “böìi dûúäng nhêån thûác vïì Àaãng”, àïí hïët nùm nûäa cöng taác phaát triïín àaãng tûâ sinh viïn trong trûúâng thûá hai, sang nùm hoåc thûá ba xem xeát kïët naåp àaãng. ÀHCÀ thúâi kyâ múái, laâ kïët quaã phêën àêëu cuãa caã hïå Khùæc phuåc tònh traång kïët naåp àaãng chó têåp trung vaâothöëng chñnh trõ trong nhaâ trûúâng, cuãa baãn thên möîi nùm cuöëi, àûa cöng taác phaát àaãng ngaây caâng hiïåu sinh viïn dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng uãy trûúâng.   quaã hún. Tùng cûúâng cöng taác kiïím tra, giaám saát viïåc thûåc 4 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, têåp 15. Nxb CTQG, HN. 2011, tr.612 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 49 cöng àoaâ Söë 17 thaáng 12/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2