intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

82
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận bàn về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay tuy không còn là vấn đề mới mẻ. Song, cuộc đấu tranh để giành quyền và xác lập vị trí cho người phụ nữ cũng như xây dựng một xã hội “nam nữ bình quyền” theo đúng nghĩa vẫn chưa bao giờ dừng lại. Qua nghiên cứu những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bài báo đã liên hệ chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay. Qua đó, bài báo rút ra một số luận điểm quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Đỗ Thị Nga<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 112(12)/1: 255 - 260<br /> <br /> TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> THEO QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH<br /> Đỗ Thị Nga*<br /> Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Luận bàn về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay tuy<br /> không còn là vấn đề mới mẻ. Song, cuộc đấu tranh để giành quyền và xác lập vị trí cho người phụ<br /> nữ cũng như xây dựng một xã hội “nam nữ bình quyền” theo đúng nghĩa vẫn chưa bao giờ dừng<br /> lại. Qua nghiên cứu những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của<br /> người phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bài báo đã liên hệ chỉ ra những mặt tích cực<br /> và hạn chế trong việc phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam hiện nay. Qua đó, bài báo rút ra<br /> một số luận điểm quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người phụ nữ<br /> Việt Nam trong thời gian tới.<br /> Từ khóa: Phụ nữ, vai trò của người phụ nữ, phụ nữ Việt Nam hiện nay, Hồ Chí Minh.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Khi nói tới người phụ nữ truyền thống Việt<br /> Nam trong xã hội cũ, chúng ta thường nhìn<br /> nhận vị trí vai trò của họ từ những góc cạnh<br /> bó hẹp trong phạm vi khuôn khổ của gia đình.<br /> Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, vị trí,<br /> vai trò của người phụ nữ Việt Nam đã được<br /> nâng lên một tầm cao mới bởi họ giờ đây<br /> không đơn giản chỉ là những “người xây tổ<br /> ấm” mà họ đã trở thành những người đảm<br /> đương những công việc và trọng trách quan<br /> trọng trong xã hội. Việc nghiên cứu những<br /> quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí,<br /> vai trò của người phụ nữ cũng như nghiên cứu<br /> thực trạng phát huy vai trò của người phụ nữ<br /> Việt Nam hiện nay là một việc làm cần thiết để<br /> đề ra phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục<br /> nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người<br /> phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.<br /> QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ<br /> CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỐI VỚI SỰ<br /> NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM<br /> Một trong những nội dung cơ bản của tư<br /> tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là mục<br /> tiêu cơ bản của cách mạng Việt Nam là giải<br /> phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng<br /> con người, trong đó giải phóng phụ nữ là một<br /> phần vô cùng quan trọng của sự nghiệp cách<br /> *<br /> <br /> Mobile: 0975143277; Email: donga1104@gmail.com<br /> <br /> mạng. Theo Hồ Chí Minh, nói đến phụ nữ là<br /> nói đến phần nửa xã hội, “nếu không giải<br /> phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa<br /> loài người”, nếu không giải phóng phụ nữ thì<br /> việc xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa…<br /> như thế là cách mạng không trọn vẹn. Nhiều<br /> lần Người từng nói “chúng ta làm cách mạng<br /> để giành lấy tự do, độc lập, dân chủ, bình<br /> đẳng, trai gái đều ngang quyền nhau”.<br /> Với Hồ Chí Minh, sự nghiệp giải phóng phụ<br /> nữ phải được thực hiện bằng những hành<br /> động cụ thể, những việc làm thiết thực chứ<br /> không phải chỉ dừng lại ở những quan điểm,<br /> tư tưởng. Trong “Tuyên ngôn độc lập”<br /> (1945), Bác trịnh trọng tuyên bố với thế giới<br /> và quốc dân đồng bào: “Tất cả mọi người đều<br /> sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ<br /> những quyền không ai có thể xâm phạm<br /> được; trong những quyền ấy, có quyền được<br /> sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh<br /> phúc” [1]. Những quyền ấy được Bác trích<br /> trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước<br /> Mỹ. Nhưng trong xã hội Mỹ bấy giờ người<br /> phụ nữ chưa có quyền đi bầu cử vì thế họ<br /> chưa trở thành những người công dân thực sự.<br /> Hay nói đúng hơn, người phụ nữ chưa hề có<br /> tên trong quyền “bình đẳng” của người Mỹ.<br /> Phải đến năm 1920 (tức là sau 144 năm giành<br /> độc lập) – phụ nữ Mỹ mới giành được quyền<br /> đi bầu cử, họ mới chính thức trở thành những<br /> 255<br /> <br /> Đỗ Thị Nga<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> người công dân thực sự. Còn trong “Tuyên<br /> ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh thì khác, “tất<br /> cả mọi người” Việt Nam đều có quyền bình<br /> đẳng, quyền bình đẳng ấy trước hết được biểu<br /> hiện ở quyền bầu cử Quốc hội:“Tất cả công<br /> dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở<br /> lên, đều có quyền bầu cử và ứng cử”. Hiến<br /> pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà<br /> năm 1946“… tuyên bố với thế giới: phụ nữ<br /> Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn<br /> ông để được hưởng chung mọi quyền tự do của<br /> một công dân”[2]. Như vậy có thể nói rằng,<br /> ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công,<br /> khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra<br /> đời, về mặt pháp lý và quyền chính trị, người<br /> phụ nữ Việt Nam đã được giải phóng. Điều<br /> này chứng tỏ, người phụ nữ có vị trí, vai trò vô<br /> cùng quan trọng trong xã hội.<br /> Trong quan điểm tư tưởng của Bác và trong<br /> đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt<br /> Nam, phụ nữ Việt Nam luôn là một lực lượng<br /> cách mạng, một lực lượng quan trọng không<br /> thể thiếu trong công cuộc kháng chiến của<br /> nước nhà. Người từng nói: “An Nam cách<br /> mạng cũng phải có nữ giới tham gia mới<br /> thành công, xem trong lịch sử cách mạng<br /> chẳng lần nào là không có đàn bà, con gái<br /> tham gia…[3]. “Việt Nam kách mệnh cũng<br /> phải có nữ giới tham gia mới thành công” [4].<br /> Thực tế nhất trong “Lời kêu gọi toàn quốc<br /> kháng chiến” chống lại sự quay trở lại xâm<br /> lược của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh cũng<br /> không quên nhắc tới vị trí của người phụ nữ:<br /> “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất<br /> kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người<br /> trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân<br /> tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên<br /> đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.” [5]<br /> Trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của dân<br /> tộc Việt Nam chống lại sự xâm lăng của các<br /> cường quốc đế quốc, người phụ nữ Việt Nam<br /> có công lao và những đóng góp không nhỏ.<br /> Họ là các mẹ anh hùng, họ là các chị thanh<br /> niên xung phong, họ là những nữ du kích, nữ<br /> chiến sĩ. Họ là những con người gan dạ không<br /> quản ngày đêm và bom đạn, vừa lao động sản<br /> 256<br /> <br /> 112(12)/1: 255 - 260<br /> <br /> xuất, vừa sẵn sàng cho cuộc chiến bảo vệ Tổ<br /> quốc. Phương châm của họ là "Ruộng rẫy như<br /> chiến trường, cuốc cày như vũ khí", gồm có<br /> hàng vạn nữ nông dân và công nhân luôn<br /> chắc "tay cày, tay súng", "tay búa, tay súng",<br /> thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm<br /> đang” trên ruộng đồng, công trường, nhà<br /> máy, xí nghiệp, hầm mỏ làm nên một hậu<br /> phương vững chắc. Người phụ nữ bước ra từ<br /> các cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc,<br /> được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam<br /> tôn vinh là những nữ anh hùng và những bà<br /> mẹ Việt Nam anh hùng. Ghi nhận những công<br /> lao, những thành tích đóng góp của phụ nữ<br /> trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại<br /> của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng phụ<br /> nữ Việt Nam 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất<br /> khuất, trung hậu, đảm đang". Đánh giá về vai<br /> trò, vị trí của người phụ nữ trong quá trình<br /> phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, Bác<br /> khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do<br /> phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà<br /> thêm tốt đẹp, rực rỡ” [6], “nhân dân ta anh<br /> hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh<br /> hùng”, dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn<br /> các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến<br /> những người ưu tú đã và đang chiến đấu anh<br /> dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do<br /> tổ tiên ta để lại. Đây là những lời nhận xét<br /> tuy ngắn gọn nhưng lại sâu sắc và thấm thía<br /> nhất của Hồ Chí Minh để khẳng định vai trò<br /> và tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam<br /> trong xã hội.<br /> MỘT SỐ MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ<br /> CỦA VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA<br /> NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI VIỆT<br /> NAM HIỆN NAY<br /> Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí<br /> Minh, phụ nữ Việt Nam hôm nay đang ngày<br /> càng khẳng định vai trò và vị trí của mình<br /> trong mọi lĩnh vực, mọi công tác, trong gia<br /> đình và trong xã hội. Từ việc phải đảm đương<br /> vai trò "đối nội" trong khuôn khổ gia đình<br /> luôn tuân thủ những phép tắc, lễ nghi truyền<br /> thống và phát huy những giá trị đạo đức,<br /> phong tục của dân tộc từ ngàn đời xưa, phụ<br /> nữ Việt Nam ngày nay còn tài cán với các<br /> <br /> Đỗ Thị Nga<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> trọng trách "đối ngoại" – những công việc<br /> không còn chỉ giành cho nam giới. Họ khẳng<br /> định giá trị, khả năng bằng sự nghiệp và tính<br /> vươn lên của bản thân. Khát vọng với sự<br /> nghiệp không đơn giản chỉ như thoát khỏi<br /> vòng cương tỏa từ khuôn khổ gia đình mà họ<br /> luôn biết vươn lên trong mọi lĩnh vực, từ học<br /> vấn học vị đến các lĩnh vực kinh doanh, kỹ<br /> nghệ. Hơn thế nữa, họ khẳng định vị thế như<br /> <br /> 112(12)/1: 255 - 260<br /> <br /> là những người đứng đầu tập đoàn, công ty<br /> doanh nghiệp, thậm chí là những lãnh đạo<br /> trong các tổ chức của chính phủ và phi chính<br /> phủ. Theo số liệu thống kê trong Báo cáo<br /> chính phủ số 63/BC-CP về bình đẳng giới<br /> 2009 và Chương trình quốc gia về bình đẳng<br /> giới 2011cho thấy, trong số đại biểu quốc hội<br /> và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, phụ nữ<br /> Việt Nam chiếm một lực lượng không nhỏ.<br /> <br /> Biểu đồ 1. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, 1997- 2011. Đơn vị (%) [7]<br /> <br /> Biểu đồ 2. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND ba cấp, 1989-2011. Đơn vị (%) [8]<br /> <br /> Biểu đồ 3. Tỷ lệ lãnh đạo quản lý theo giới tính, 2007-2010. Đơn vị (%) [9]<br /> <br /> 257<br /> <br /> Đỗ Thị Nga<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Số liệu trong Biểu đồ 1 cho thấy, nhiệm kỳ<br /> Quốc hội khóa 2011 – 2016 nữ đại biểu<br /> chiếm tỷ lệ 122 nữ/tổng số 500 đại biểu, đạt<br /> 24,4%. Tuy số lượng có sự thấp đi so với 3<br /> nhiệm kỳ trước đó, song chất lượng đội ngũ<br /> nữ đại biểu lại tăng lên ở trình độ đại biểu có<br /> bằng cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Số đại<br /> biểu HĐND các cấp (Biểu đồ 2) có sự tăng<br /> lên trong các nhiệm kỳ liên tiếp. Không chỉ<br /> trong các cơ quan công quyền của chính phủ,<br /> số lượng nữ là lãnh đạo quản lý trong các cơ<br /> quan các cấp, các ngành cũng có sự tăng lên<br /> hàng năm. Tỷ lệ nữ là lãnh đạo các cấp các<br /> ngành năm 2010 là 23,3% tăng hơn so với các<br /> năm trước đó. Tuy nhiên xét trong tổng thể so<br /> với nam thì tỷ lệ này hiện thấp hơn nhiều, cụ<br /> thể cứ 4 nam mới có 1 nữ là lãnh đạo (Biểu<br /> đồ 3). Với tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo và<br /> công tác chính trị, xã hội đã được Liên Hiệp<br /> Quốc đánh giá “Phụ nữ Việt Nam tham gia<br /> hoạt động chính trị cao nhất thế giới”.<br /> Trình độ trí thức của phụ nữ Việt Nam hiện<br /> nay cũng có sự tăng lên đáng kể. Theo số liệu<br /> thống kê, Việt Nam có tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại<br /> học là 36,24%, thạc sỹ 33,95%, tiến sỹ<br /> 25,96% [10]. Trong các lĩnh vực y tế, giáo<br /> dục, công nghệ, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật<br /> có nhiều nữ cán bộ đạt thành tích cao, có<br /> nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, đạt<br /> nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc<br /> tế. Đó là những con số đáng mừng, là tín hiệu<br /> vui cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam<br /> hiện đại. Những con số đã nói lên vai trò và vị<br /> thế không nhỏ của người phụ nữ Việt Nam<br /> trong gia đình và trong xã hội hiện đại.<br /> Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực ta cũng<br /> phải nhìn nhận thực tế trong xã hội Việt Nam<br /> hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, nhiều<br /> góc tối trong nhận thức về vai trò, vị trí của<br /> người phụ nữ. Nạn bạo hành gia đình, bạo<br /> hành phụ nữ vẫn còn tồn tại, tư tưởng trọng<br /> nam khinh nữ vẫn còn nặng nề trong nhiều<br /> gia đình người Việt, trong một số cơ quan ban<br /> ngành của Đảng, Nhà nước và các doanh<br /> nghiệp. Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp<br /> Quốc và Tổng cục thống kê, 58% phụ nữ Việt<br /> Nam là nạn nhân của bạo lực gia đình; 30%<br /> 258<br /> <br /> 112(12)/1: 255 - 260<br /> <br /> số phụ nữ bị đánh đập, lạm dụng, cưỡng bức<br /> bằng nhiều hình thức do người chồng gây ra;<br /> mỗi năm có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em<br /> (nữ) là nạn nhân của nạn buôn bán người và<br /> lạm dụng tình dục [11]… Đây là những hạn<br /> chế trong tư duy, trong nhận thức của xã hội<br /> về người phụ nữ, những tồn tại cần được<br /> khắc phục.<br /> TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA<br /> NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG XÃ<br /> HỘI HIỆN ĐẠI.<br /> Cả cuộc đời 79 mùa xuân, Bác đã giành trọn<br /> vẹn cho dân cho nước. Trước lúc đi xa, trong<br /> Di chúc thiêng liêng Bác căn dặn toàn Đảng,<br /> toàn dân: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu<br /> nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng<br /> đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng<br /> và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực<br /> để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày<br /> thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể<br /> cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì<br /> phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách<br /> mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho<br /> phụ nữ” [12]. Đây là tâm nguyện và cũng là<br /> những lời căn dặn vô cùng quý báu Bác dành<br /> tặng “một nửa thế giới” để tiếp tục khẳng<br /> định quyền và vị trí của người phụ nữ trong<br /> xã hội Việt Nam hôm nay và mai sau. Thấm<br /> nhuần quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ<br /> Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách<br /> mạng, Đảng ta đã thực hiện nhất quán đường<br /> lối, quan điểm về giải phóng phụ nữ, thực<br /> hiện nam nữ bình quyền, đặt sự nghiệp giải<br /> phóng phụ nữ gắn liền với sự nghiệp giải<br /> phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải<br /> phóng con người. Trong Nghị quyết của Đảng<br /> khẳng định: “Giải phóng và phát triển toàn<br /> diện phụ nữ là một trong những mục tiêu của<br /> cách mạng Việt Nam, có ảnh hưởng trực tiếp<br /> và lâu dài đến sự phát triển của đất<br /> nước”[13]. Bộ luật Lao động của nước Cộng<br /> hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng khẳng<br /> định: Nhà nước bảo đảm quyền làm việc của<br /> phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới;<br /> tạo mọi điều kiện để lao động nữ phát huy<br /> khả năng của mình… Điều này thể hiện sự<br /> quan tâm của Đảng và Chính Phủ ta đối với<br /> <br /> Đỗ Thị Nga<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> sự nghiệp giải phóng “một nửa thế giới”.<br /> Thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ, đáp<br /> ứng tâm nguyện của nhân dân và sự quan tâm<br /> của Đảng, Nhà nước, phụ nữ Việt Nam hôm<br /> nay cũng cần phải nỗ lực, cố gắng hết mình<br /> để vươn lên trong cuộc sống và trong công<br /> việc, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng,<br /> bất khuất, trung hậu đảm đang”. Để làm được<br /> điều này, phụ nữ Việt Nam phải thực hiện tốt<br /> những yêu cầu sau:<br /> - Một là, phải thẳng thắn loại bỏ những tư<br /> tưởng lạc hậu, những quan điểm tiêu cực còn<br /> đang tồn tại do chế độ xã hội cũ để lại như<br /> “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, “phu<br /> xướng, phụ tùy” “trọng trai, khinh gái”… Có<br /> thể nói rằng, những phẩm chất truyền thống<br /> của người phụ nữ Việt Nam “tề gia nội trợ”,<br /> chăm chồng nuôi con, “tại gia tòng phụ, xuất<br /> giá tòng phu, phu tử tòng tử”, “công, dung,<br /> ngôn, hạnh”… là tài sản vô giá, là những giá<br /> trị trường tồn làm nên vẻ đẹp của người phụ<br /> nữ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại cũng đòi<br /> hỏi mỗi chúng ta phải cởi mở trong tư duy để<br /> tạo điều kiện cho những người phụ nữ có thể<br /> phát huy trí tuệ và tài năng cống hiến cho đất<br /> nước. Tạo điều kiện để người phụ nữ phát<br /> triển toàn diện bản thân, tham gia vào các<br /> hoạt động của xã hội bình đẳng như nam giới.<br /> - Hai là, bản thân người phụ nữ phải tự giải<br /> phóng mình trước. Điều này có nghĩa là,<br /> người phụ nữ Việt Nam phải tự cố gắng phấn<br /> đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc<br /> sống, phải nỗ lực hết mình trong mọi công<br /> việc, phải phát huy tối đa khả năng của bản<br /> thân, gạt bỏ những tư tưởng tự ti, cam chịu,<br /> “am phận thủ thường”, thiếu tin tưởng vào<br /> bản thân và tuyệt đối loại bỏ tư tưởng ỷ lại,<br /> trông chờ vào Đảng, Nhà nước và xã hội đem<br /> lại quyền lợi cho mình. Phụ nữ cần tăng<br /> cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục<br /> khó khăn, phát huy nội lực để hoàn thành<br /> nhiệm vụ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ<br /> Chí Minh. Phụ nữ phải tự lực, tự cường và<br /> đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Có<br /> như vậy, phụ nữ mới bảo đảm được quyền<br /> bình đẳng thực sự.<br /> <br /> 112(12)/1: 255 - 260<br /> <br /> - Ba là, hoàn thiện, thể chế hóa các quan<br /> điểm, chủ trương của Đảng chính sách của<br /> Nhà nước về công tác phụ nữ và công tác cán<br /> bộ nữ trong tình hình mới, lồng ghép vấn đề<br /> giới trong quá trình xây dựng và thực hiện các<br /> chương trình, kế hoạch chung. Xây dựng và<br /> hoàn thiện hệ thống pháp luật về phụ nữ và<br /> quyền của người phụ nữ, xử lý triệt để những<br /> vi phạm về bạo hành, ngược đãi, lạm dụng và<br /> buôn bán phụ nữ.<br /> - Bốn là, phát huy vai trò của Hội liên hiệp<br /> phụ nữ Việt Nam và chi hội phụ nữ các cấp<br /> về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tích<br /> cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị<br /> trí, vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đấu<br /> tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính<br /> đáng cho người phụ nữ. Hội Phụ nữ các cấp<br /> phải trở thành trường học rộng lớn trong sự<br /> nghiệp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, tổ<br /> chức phụ nữ để giúp họ thực hiện sự nghiệp<br /> giải phóng phụ nữ. Giải phóng phụ nữ, thực<br /> hiện bình đẳng về giới là nguyện vọng thiết<br /> tha của phụ nữ, nhưng mỗi người phụ nữ<br /> không thể đứng ra tự giải phóng cho mình mà<br /> cần có một tổ chức đại diện. Vì vậy, Hội Phụ<br /> nữ các cấp cần chủ động phối hợp với các<br /> ngành tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban<br /> hành những chủ trương, chính sách tạo điều<br /> kiện cho công tác phụ vận được thực hiện tốt.<br /> KẾT LUẬN<br /> Chiến tranh đã đi xa, đất nước đã hoàn toàn<br /> thống nhất, toàn Đảng toàn dân ta đang chung<br /> tay, chung sức, chung lòng dựng xây đất nước<br /> ngày càng phát triển. Mặc dù cuộc đấu tranh<br /> đòi quyền bình đẳng và xây dựng xã hội “nam<br /> nữ bình quyền” không còn gay gắt nữa,<br /> nhưng những giá trị trong tư tưởng, quan<br /> điểm của Hồ Chí Minh về người phụ nữ và<br /> vai trò của người phụ nữ Việt Nam vẫn còn<br /> nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Những<br /> tư tưởng, quan điểm của Người vẫn luôn là<br /> ngọn đuốc sáng soi đường để phụ nữ Việt<br /> Nam hôm nay ngày càng nâng cao nhận thức,<br /> phát huy vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của<br /> mình để cống hiếm tâm sức, trí lực dựng xây<br /> một xã hội Việt Nam văn minh, bình đẳng.<br /> 259<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2