Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Triềuu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
13
lượt xem
1
download

Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích những tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học; đánh giá một cách khái quát thực trạng các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học<br /> và việc vận dụng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam<br /> Ng« V¨n Vò(*)<br /> Tãm t¾t: T¹p chÝ khoa häc lµ n¬i c«ng bè, ®¨ng t¶i, phæ biÕn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn<br /> cøu, nh÷ng tri thøc míi cña c¸c nhµ khoa häc. ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò n©ng cao chÊt<br /> l−îng vµ uy tÝn cña mét t¹p chÝ khoa häc lu«n lµ môc tiªu h−íng tíi trong chiÕn l−îc<br /> ph¸t triÓn cña nhiÒu t¹p chÝ, trong ®ã cã c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m<br /> KHXH ViÖt Nam. Bµi viÕt ph©n tÝch nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi t¹p chÝ khoa<br /> häc; ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t thùc tr¹ng c¸c t¹p chÝ khoa häc cña ViÖn Hµn l©m<br /> KHXH ViÖt Nam; trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p x©y dùng t¹p chÝ khoa häc<br /> cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam tiÕp cËn tiªu chuÈn quèc tÕ.<br /> Tõ khãa: T¹p chÝ khoa häc, Bµi b¸o khoa häc, ISI, Scopus, Tiªu chuÈn quèc tÕ<br /> Ngµy nay, qu¸ tr×nh héi nhËp quèc<br /> tÕ ®ang diÔn ra s©u réng cïng víi sù<br /> ph¸t triÓn cña kinh tÕ tri thøc, x©y<br /> dùng vµ ph¸t triÓn t¹p chÝ khoa häc<br /> theo tiªu chuÈn quèc tÕ lµ mét xu thÕ<br /> tÊt yÕu ë tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ<br /> giíi.(∗)T¹p chÝ lµ mét trong c¸c kªnh<br /> th«ng tin quan träng ®Ó c«ng bè, giíi<br /> thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, øng dông<br /> khoa häc vµ c«ng nghÖ. C¸c t¹p chÝ khoa<br /> häc ë ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c t¹p chÝ<br /> khoa häc cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt<br /> Nam nãi riªng hiÖn ®ang trong qu¸<br /> tr×nh ®æi míi h−íng ®Õn c¸c tiªu chuÈn<br /> quèc tÕ, mµ môc tiªu cô thÓ ®−îc ®Ò cËp<br /> nhiÒu lµ ®−îc xÕp h¹ng trong hÖ thèng<br /> <br /> TS., T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam; Email:<br /> ngovu68@gmail.com<br /> <br /> (∗)<br /> <br /> ISI(*) hay Scopus(**), hai hÖ thèng tiªu<br /> chuÈn ®−îc biÕt ®Õn réng r·i trong céng<br /> ®ång nghiªn cøu khoa häc.<br /> Theo c«ng bè trong B¸o c¸o trÝch<br /> dÉn t¹p chÝ n¨m 2014 cña TËp ®oµn<br /> truyÒn th«ng vµ xuÊt b¶n Thomson<br /> Reuters, ë ViÖt Nam ch−a cã t¹p chÝ<br /> khoa häc nµo ®−îc chÊp nhËn trong hÖ<br /> thèng ISI. So s¸nh ViÖt Nam víi mét sè<br /> ISI (Institute for Science Information) lµ ViÖn<br /> Th«ng tin khoa häc ®−îc s¸ng lËp bëi nhµ khoa<br /> häc ng−êi Mü Eugene Garfield vµo n¨m 1960. ISI<br /> ®−îc Thomson Scientific & Healthcare mua l¹i<br /> n¨m 1992, lµ bé phËn cña TËp ®oµn truyÒn th«ng<br /> vµ xuÊt b¶n Thomson Reuters. ISI cung cÊp c¬ së<br /> d÷ liÖu toµn diÖn vÒ c¸c nghiªn cøu cã ¶nh h−ëng<br /> vµ quan träng nhÊt trªn thÕ giíi.<br /> (**)<br /> Scopus lµ mét bé phËn cña Elsevier (Science<br /> Direct) - tËp ®oµn xuÊt b¶n hµng ®Çu thÕ giíi,<br /> cung cÊp mét c¬ së d÷ liÖu ®å sé vÒ trÝch dÉn/tãm<br /> l−îc, nguån c¸c bµi b¸o/tµi liÖu khoa häc ®· ®−îc<br /> ph¶n biÖn.<br /> <br /> (*)<br /> <br /> 16<br /> quèc gia cã tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn t−¬ng<br /> ®ång trong khu vùc §«ng Nam ¸ th× hä<br /> ®· v−ît xa vÒ sè t¹p chÝ ®−îc ISI xÕp<br /> h¹ng (Thailand cã 7 t¹p chÝ, Malaysia cã<br /> 10 t¹p chÝ, Philippines cã 7 t¹p chÝ vµ<br /> Singapore cã 58 t¹p chÝ) (Ph¹m ThÞ<br /> H¹nh, §Æng TrÇn Th−êng, 2014, tr.4).<br /> ë ViÖt Nam, viÖc thiÕu v¾ng c¸c t¹p<br /> chÝ ®−îc c«ng nhËn ë tÇm quèc tÕ ®·<br /> dÉn ®Õn hÖ qu¶ lµ, hÇu hÕt c¸c c¸c nhµ<br /> khoa häc ®Çu ngµnh trong n−íc ®Òu t×m<br /> kiÕm ®¨ng t¶i, c«ng bè nh÷ng thµnh<br /> qu¶ nghiªn cøu cña m×nh tr−íc céng<br /> ®ång c¸c nhµ khoa häc trªn c¸c t¹p chÝ<br /> quèc tÕ; ®ång thêi, c¸c t¹p chÝ ViÖt Nam<br /> rÊt khã kh¨n trong viÖc thu hót ®−îc<br /> c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cã gi¸ trÞ,<br /> nh÷ng tri thøc míi tõ c¸c nhµ khoa häc<br /> ë c¸c quèc gia trong khu vùc vµ thÕ giíi.<br /> §©y lµ mét th¸ch thøc lín, t¹o søc Ðp ®Ó<br /> c¸c t¹p chÝ khoa häc ë ViÖt Nam nãi<br /> chung vµ ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt<br /> Nam nãi riªng ph¶i n©ng cÊp h−íng ®Õn<br /> c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, ®Æc biÖt ®èi víi<br /> c¸c t¹p chÝ khoa häc ®ang trong nh÷ng<br /> b−íc ®Çu tiªn héi nhËp quèc tÕ víi môc<br /> tiªu lµ ®−îc xÕp h¹ng trong c¸c hÖ thèng<br /> tiªu chuÈn quèc tÕ nh− ISI hay Scopus.<br /> I. Tiªu chuÈn t¹p chÝ khoa häc theo chuÈn quèc tÕ<br /> <br /> MÆc dï vÉn cßn cã c¸c ý kiÕn kh¸c<br /> nhau, nh−ng ISI vµ Scopus vÉn lµ sè Ýt<br /> c¸c tæ chøc ph©n lo¹i chÊt l−îng t¹p chÝ<br /> cña c¸c c«ng tr×nh khoa häc ®−îc thõa<br /> nhËn vµ sö dông réng r·i trong céng<br /> ®ång khoa häc quèc tÕ. Tiªu chÝ ®¸nh<br /> gi¸ xÕp h¹ng t¹p chÝ khoa häc chuÈn<br /> quèc tÕ cña hai tæ chøc nµy cã nhiÒu<br /> ®iÓm t−¬ng ®ång. D−íi ®©y chóng t«i sÏ<br /> tr×nh bµy 8 tiªu chuÈn c¬ b¶n cña t¹p<br /> chÝ khoa häc chuÈn quèc tÕ.<br /> 1. XuÊt b¶n ®óng thêi h¹n<br /> XuÊt b¶n ®óng thêi h¹n lµ tiªu<br /> chuÈn c¬ b¶n cña mét t¹p chÝ. §©y lµ<br /> yÕu tè quan träng hµng ®Çu ®Ó ®−îc ISI,<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015<br /> <br /> Scopus xem xÐt. TÝnh ®Þnh kú xuÊt b¶n<br /> t¹p chÝ thÓ hiÖn chÊt l−îng t¹p chÝ ë hai<br /> khÝa c¹nh: Møc ®é dåi dµo cña nguån<br /> bµi cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn liªn tôc<br /> cña t¹p chÝ; Møc ®é chuyªn nghiÖp<br /> trong tæ chøc ho¹t ®éng cña tßa so¹n ®Ó<br /> gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nguån bµi t¹p chÝ<br /> (NguyÔn H÷u §¹t, 2014, tr.10).<br /> HÖ thèng ISI kh«ng chÊp nhËn c¸c<br /> t¹p chÝ xuÊt b¶n chËm trÔ so víi thêi<br /> h¹n cam kÕt. Scopus cã thÓ tõ chèi thÈm<br /> ®Þnh c¸c t¹p chÝ cã trªn 4 sè ph¸t hµnh<br /> chËm so víi thêi gian cam kÕt.<br /> 2. Héi ®ång biªn tËp<br /> Mét t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn ph¶i<br /> cã tÝnh ®a d¹ng quèc tÕ trong héi ®ång<br /> biªn tËp. Theo ISI, sù ®a d¹ng vÒ mÆt<br /> ®Þa lý cña c¸c thµnh viªn héi ®ång biªn<br /> tËp thÓ hiÖn søc ¶nh h−ëng ë tÇm quèc<br /> tÕ cña t¹p chÝ. T¹p chÝ ®¹t tiªu chuÈn<br /> nµy ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã tiÒm n¨ng tiÕp<br /> tôc xuÊt b¶n c¸c nghiªn cøu cã chÊt<br /> l−îng trong t−¬ng lai.<br /> Héi ®ång biªn tËp bao gåm ®éi ngò<br /> c¸c nhµ khoa häc cã uy tÝn thuéc nh÷ng<br /> quèc gia kh¸c nhau, trùc tiÕp tham gia<br /> vµo c«ng viÖc x¸c ®Þnh c¸c chñ ®Ò, néi<br /> dung cÇn trao ®æi, còng nh− thÈm ®Þnh<br /> vµ ®¸nh gi¸ b¶n th¶o. C¸c nhµ khoa häc<br /> nµy lµm viÖc theo mét quy tr×nh thèng<br /> nhÊt, chÆt chÏ, th−êng lµ ph¶n biÖn kÝn,<br /> ®Ó x¸c ®Þnh c¸c b¶n th¶o göi tíi cã héi<br /> ®ñ sù cÇn thiÕt vµ c¸c ®iÒu kiÖn (phæ<br /> biÕn tri thøc khoa häc hiÖn hµnh, møc<br /> ®é ®ãng gãp nÒn t¶ng tri thøc mang tÝnh<br /> chuÈn mùc...) ®Ó xuÊt b¶n hay kh«ng.<br /> 3. §éi ngò céng t¸c viªn viÕt bµi<br /> Yªu cÇu cña t¹p chÝ cã uy tÝn theo<br /> chuÈn quèc tÕ lµ ph¶i trë thµnh diÔn<br /> ®µn cña nh÷ng nhµ khoa häc cã uy tÝn<br /> trªn thÕ giíi. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn quan<br /> träng, ph¶n ¸nh ®−îc vai trß vµ vÞ trÝ<br /> cña t¹p chÝ trong céng ®ång khoa häc<br /> trªn thÕ giíi. ViÖc mét t¹p chÝ khoa häc<br /> <br /> Tiªu chuÈn quèc tÕ…<br /> <br /> (nhÊt lµ t¹i c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn)<br /> th−êng xuyªn c«ng bè c«ng tr×nh cña c¸c<br /> t¸c gi¶ n−íc ngoµi sÏ chøng tá t¹p chÝ ®ã<br /> lµ diÔn ®µn ®èi víi c¸c nhµ khoa häc ë<br /> n−íc ngoµi, vµ v× vËy, cã c¬ së quan<br /> träng ®Ó kh¼ng ®Þnh ph¹m vi ¶nh h−ëng<br /> cña t¹p chÝ v−ît ra ngoµi l·nh thæ cña<br /> quèc gia ®ã. MÆt kh¸c, còng nhê viÖc<br /> c«ng bè c¸c c«ng tr×nh khoa häc cña c¸c<br /> t¸c gi¶ n−íc ngoµi mµ c¬ héi tiÕp nhËn<br /> nh÷ng th«ng tin vµ thµnh tùu nghiªn<br /> cøu míi, qu¸ tr×nh giao l−u khoa häc<br /> trªn ph¹m vi khu vùc vµ quèc tÕ ®èi víi<br /> c¸c nhµ khoa häc b¶n ®Þa trë nªn s©u<br /> s¾c vµ bÒn v÷ng h¬n.<br /> 4. §Þnh d¹ng bµi t¹p chÝ<br /> C¸c t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn trªn<br /> thÕ giíi ®Òu x©y dùng vµ phæ biÕn c¸c<br /> quy ®Þnh, yªu cÇu vÒ h×nh thøc ®èi víi<br /> c¸c bµi b¸o c«ng bè. Theo th«ng lÖ quèc<br /> tÕ, khi mét bµi b¸o khoa häc ®−îc ®¨ng<br /> trªn t¹p chÝ th−êng kÌm theo c¸c th«ng<br /> tin sau ®©y:<br /> - Dung l−îng (®é dµi) tèi ®a cña mét<br /> bµi b¸o: Yªu cÇu vÒ giíi h¹n dung l−îng<br /> cña mét bµi b¸o lµ quan träng vµ cÇn<br /> thiÕt, nhê ®ã t¹p chÝ chñ ®éng x¸c ®Þnh<br /> ®−îc sè l−îng c¸c bµi b¸o ®−îc c«ng bè<br /> trªn mçi sè xuÊt b¶n. Theo th«ng lÖ, c¸c<br /> t¹p chÝ th−êng ®−a ra giíi h¹n bµi viÕt<br /> theo ®¬n vÞ trang, kÌm theo c¸c quy<br /> ®Þnh vÒ khæ giÊy, kho¶ng c¸ch dßng,<br /> kho¶ng c¸ch lÒ, font vµ cì ch÷. Th«ng<br /> th−êng lµ kh«ng v−ît qu¸ 9.000 tõ. T¹p<br /> chÝ Journal of the History of Ideas quy<br /> ®Þnh cô thÓ: C¸c bµi b¸o ®−îc göi tíi ®Ó<br /> c«ng bè cã ®é dµi kh«ng v−ît qu¸ 9.000<br /> tõ, bao gåm c¶ c¸c chó thÝch ch©n trang.<br /> - C¸c th«ng tin cña bµi b¸o: Mçi bµi<br /> b¸o cã ®Çy ®ñ th«ng tin: Ngµy tßa so¹n<br /> nhËn ®−îc bµi b¸o, ngµy ph¶n biÖn<br /> ®¸nh gi¸, yªu cÇu söa ch÷a l¹i bµi b¸o<br /> (nÕu cã), ngµy bµi b¸o ®−îc ®¨ng, tãm<br /> t¾t (nÕu bµi b¸o ®−îc viÕt b»ng c¸c ng«n<br /> ng÷ kh¸c tiÕng Anh th× cã tãm t¾t b»ng<br /> <br /> 17<br /> tiÕng Anh), c¸c m· sè ph©n lo¹i chuyªn<br /> ngµnh cña bµi b¸o, c¸c tõ khãa, tµi liÖu<br /> tham kh¶o, cam ®oan cña t¸c gi¶ (c«ng<br /> bè lÇn ®Çu, b¶n quyÒn) (TrÇn V¨n<br /> Nhung, 2012, tr.95). Cuèi bµi b¸o ®−a<br /> th«ng tin vÒ t¸c gi¶, bao gåm: Chøc<br /> danh khoa häc, n¬i lµm viÖc (cã thÓ kÌm<br /> theo ®Þa chØ n¬i lµm viÖc, ®iÖn tho¹i, th−<br /> ®iÖn tö), c¸c h−íng nghiªn cøu chÝnh,<br /> mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu tiªu biÓu<br /> cña t¸c gi¶.<br /> - ChØ dÉn tham kh¶o: ViÖc trÝch dÉn<br /> vµ thÓ hiÖn trÝch dÉn trong c«ng tr×nh<br /> nghiªn cøu lµ cÇn thiÕt vµ b¾t buéc. C¸c<br /> t¹p chÝ khoa häc quèc tÕ ®Òu yªu cÇu c¸c<br /> t¸c gi¶ ph¶i tr×nh bµy trÝch dÉn ®Çy ®ñ<br /> vµ ®ång thêi theo 2 h×nh thøc sau: trÝch<br /> dÉn cuèi bµi (endnotes) vµ trÝch dÉn<br /> trùc tiÕp, ch©n trang (footnotes). TÊt c¶<br /> c¸c t¹p chÝ khoa häc cã uy tÝn trªn thÕ<br /> giíi ®Òu ®−a ra c¸c quy ®Þnh rÊt chi tiÕt<br /> vÒ quy c¸ch miªu t¶ t−¬ng øng víi mçi<br /> lo¹i tµi liÖu kh¸c nhau nh−: s¸ch,<br /> phÇn/ch−¬ng s¸ch; bµi t¹p chÝ; b¸o c¸o<br /> khoa häc trong kû yÕu; luËn ¸n, luËn<br /> v¨n khoa häc, hay b¸o c¸o khoa häc...<br /> - Ng«n ng÷ th«ng tin th− viÖn vÒ bµi<br /> viÕt: Do tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ chñ yÕu<br /> cña céng ®ång nghiªn cøu khoa häc quèc<br /> tÕ nªn trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh t¹p<br /> chÝ, ISI yªu cÇu ng«n ng÷ chuÈn ¸p<br /> dông cho c¸c th«ng tin th− viÖn bµi viÕt<br /> (bao gåm: tªn bµi b¸o, tªn t¸c gi¶, tãm<br /> t¾t bµi viÕt, tõ khãa, tµi liÖu trÝch dÉn,<br /> tµi liÖu tham kh¶o) ph¶i dïng ng«n ng÷<br /> tiÕng Anh. ISI th−êng chØ tËp trung<br /> thÈm ®Þnh c¸c t¹p chÝ ®−îc xuÊt b¶n<br /> toµn bé b»ng tiÕng Anh. ChØ cã mét sè Ýt<br /> t¹p chÝ ®−îc ISI thÈm ®Þnh b»ng ng«n<br /> ng÷ kh¸c nh−ng th«ng tin th− viÖn vÒ<br /> bµi viÕt ph¶i b»ng tiÕng Anh.<br /> 5. Néi dung t¹p chÝ<br /> Theo c¸c quy chuÈn cña ISI, tªn t¹p<br /> chÝ cÇn ph¶i thÓ hiÖn th«ng tin s¸t víi<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 11.2015<br /> <br /> 18<br /> lÜnh vùc mµ t¹p chÝ bao phñ: T¹p chÝ cã<br /> nh¾m ®Õn ®éc gi¶ quèc tÕ hay kh«ng.<br /> T¹p chÝ cã ph¶n ¸nh ®−îc bèi c¶nh<br /> nghiªn cøu khoa häc thÕ giíi hay kh«ng.<br /> Néi dung cña t¹p chÝ ph¶i lµm phong<br /> phó thªm c¬ së d÷ liÖu hay bæ sung cho<br /> chñ ®Ò/lÜnh vùc nµo ®ã. T¹p chÝ ph¶i bæ<br /> sung cho phÇn néi dung cßn thiÕu cña<br /> mét ngµnh hay mét lÜnh vùc cô thÓ. ISI<br /> cã mét khèi l−îng d÷ liÖu trÝch dÉn lín<br /> s½n cã vµ ®−îc theo dâi hµng ngµy, ®éi<br /> ngò thÈm ®Þnh cña ISI cã kh¶ n¨ng rÊt<br /> tèt trong viÖc ph¸t hiÖn c¸c chñ ®Ò/lÜnh<br /> vùc míi trong khoa häc. Tªn bµi b¸o vµ<br /> phÇn tãm t¾t ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ néi<br /> dung tæng qu¸t cña bµi b¸o.<br /> 6. Ph¶n biÖn<br /> Ph¶n biÖn ®−îc ISI xem lµ mét tiªu<br /> chuÈn quan träng cña t¹p chÝ khoa häc<br /> quèc tÕ. ChÊt l−îng néi dung cña mét<br /> t¹p chÝ phô thuéc nhiÒu vµo chÊt l−îng<br /> cña ph¶n biÖn. ISI thÈm ®Þnh chÊt<br /> l−îng mét t¹p chÝ trªn c¬ së xem xÐt t¹p<br /> chÝ ®ã cã ¸p dông ph¶n biÖn ®Ó ®¸nh gi¸<br /> sù phï hîp vÒ néi dung cña c¸c b¶n<br /> th¶o göi ®¨ng, ®é tin cËy cña ph−¬ng<br /> ph¸p nghiªn cøu, tÝnh nguyªn thñy cña<br /> kÕt qu¶ nghiªn cøu, sù ®Çy ®ñ th«ng tin<br /> cña c¸c tµi liÖu trÝch dÉn trong bµi viÕt.<br /> Th«ng th−êng mét bµi b¸o cã Ýt nhÊt 2<br /> chuyªn gia ph¶n biÖn, thùc hiÖn mét<br /> c¸ch ®éc lËp, Èn danh víi t¸c gi¶.<br /> Trong quy tr×nh xuÊt b¶n t¹p chÝ<br /> khoa häc, Elsevier x¸c ®Þnh râ: c«ng t¸c<br /> ph¶n biÖn/thÈm ®Þnh cña chuyªn gia lµ<br /> mét kh©u thiÕt yÕu cña c«ng t¸c xuÊt<br /> b¶n c¸c c«ng tr×nh khoa häc, vµ lµ mét<br /> trong nh÷ng nÒn t¶ng c¨n b¶n cña ho¹t<br /> ®éng khoa häc. Theo sè liÖu thèng kª,<br /> th«ng th−êng sè l−îng c¸c c«ng tr×nh<br /> khoa häc ®−îc c«ng bè trªn c¸c t¹p chÝ<br /> khoa häc cã uy tÝn chØ kho¶ng 20% - 30%<br /> trªn tæng sè c¸c c«ng tr×nh ®−îc göi ®Õn,<br /> thËm chÝ ë t¹p chÝ British Medican<br /> <br /> Journal th× con sè nµy chØ kho¶ng 10%.<br /> §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ c«ng ®o¹n ®äc<br /> ph¶n biÖn t¹i c¸c t¹p chÝ uy tÝn trªn thÕ<br /> giíi th−êng tõ chèi kho¶ng kh«ng d−íi<br /> 70% sè l−îng c¸c c«ng tr×nh ®−îc göi tíi.<br /> 7. TrÝch dÉn<br /> ISI x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu thu<br /> thËp tÊt c¶ c¸c trÝch dÉn ®Õn c¸c bµi b¸o<br /> ®−îc xuÊt b¶n, c¶ t¹p chÝ trong hÖ thèng<br /> ISI vµ t¹p chÝ ch−a ®−îc ISI liÖt kª. ISI<br /> sö dông d÷ liÖu vÒ trÝch dÉn ®Ó ®¸nh gi¸<br /> tÇm ¶nh h−ëng vµ quan träng cña c¸c<br /> t¹p chÝ. ViÖc sö dông d÷ liÖu trÝch dÉn<br /> ®Ó ®¸nh gi¸ tÇm ¶nh h−ëng cña c¸c t¹p<br /> chÝ ®−îc ISI gi¶i thÝch vµ xem xÐt cÈn<br /> träng. Theo ISI, ph−¬ng ph¸p nµy chØ cã<br /> ý nghÜa khi xem xÐt c¸c t¹p chÝ trong<br /> cïng ngµnh.<br /> C¸c ph©n tÝch d÷ liÖu trÝch dÉn ®−îc<br /> ®Þnh l−îng qua c¸c tham sè cô thÓ sau:<br /> - Tæng sè trÝch dÉn (Total Citations):<br /> Lµ sè liÖu vÒ tæng c¸c trÝch dÉn ®Õn c¸c<br /> bµi b¸o cña mét t¹p chÝ trong mét<br /> kho¶ng thêi gian. ISI thùc hiÖn viÖc thu<br /> thËp c¸c trÝch dÉn theo nguyªn t¾c kh«ng<br /> trïng l¾p (vÝ dô trong mét bµi b¸o, t¸c gi¶<br /> trÝch dÉn 5 lÇn cïng mét nguån bµi nµo<br /> ®ã th× trÝch dÉn ®èi víi bµi b¸o nµy chØ<br /> tÝnh lµ mét lÇn). Tham sè nµy ®−îc ISI<br /> sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c t¹p<br /> chÝ. Nh×n chung c¸c t¹p chÝ cã tæng sè<br /> trÝch dÉn cµng cao th× cã ¶nh h−ëng cµng<br /> lín (TrÇn M¹nh TuÊn, 2012, tr.142).<br /> - HÖ sè ¶nh h−ëng (IF): HÖ sè ¶nh<br /> h−ëng cña mét t¹p chÝ lµ sè lÇn trÝch<br /> dÉn trung b×nh cña nh÷ng bµi b¸o khoa<br /> häc mµ t¹p chÝ ®ã ®· c«ng bè 2 n¨m<br /> tr−íc. HÖ sè nµy thay ®æi theo tõng<br /> n¨m. IF cña t¹p chÝ T trong n¨m N ®−îc<br /> tÝnh b»ng tû sè A/B, trong ®ã A lµ tæng<br /> sè lÇn trÝch dÉn, tÝnh trong tÊt c¶ c¸c Ên<br /> phÈm cña n¨m N ®Õn c¸c bµi ®¨ng trªn<br /> T trong hai n¨m liªn tiÕp ngay tr−íc<br /> n¨m N, vµ B lµ tæng sè c¸c bµi ®¨ng<br /> <br /> Tiªu chuÈn quèc tÕ…<br /> <br /> 19<br /> <br /> trªn T trong hai n¨m nµy. VÝ dô, nÕu<br /> trong hai n¨m 2012 vµ 2013, t¹p chÝ T<br /> ®¨ng tÊt c¶ 100 bµi b¸o, vµ cã 250 lÇn<br /> c¸c bµi trong sè 100 bµi nµy cña T ®−îc<br /> trÝch dÉn trong tÊt c¶ c¸c bµi ë c¸c t¹p<br /> chÝ, héi nghÞ cña n¨m 2014, th× IF cña T<br /> trong n¨m 2014 sÏ lµ 250/100=2,5.<br /> IF ®−îc dïng cho nhiÒu môc ®Ých,<br /> nh−: cho biÕt uy tÝn vµ sù ph¸t triÓn cña<br /> t¹p chÝ, lµ c¨n cø ®Ó nhµ khoa häc chän<br /> t¹p chÝ göi bµi, nhµ qu¶n lý dïng ®Ó<br /> ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ nghiªn cøu cña c¸c<br /> nhµ khoa häc, c¬ së ®Ó xÐt gi¶i th−ëng,<br /> cÊp duyÖt kinh phÝ. IF cßn ®−îc dïng ®Ó<br /> ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng khoa häc cña c¸c<br /> khoa, tr−êng ®¹i häc vµ viÖn nghiªn cøu,<br /> ®o hiÖu qu¶ khoa häc cña c¸c quèc gia.<br /> - ChØ sè H (H - index): N¨m 2005,<br /> nhµ vËt lý ng−êi Mü Jorge Hirsch cña<br /> §¹i häc California, thµnh phè San<br /> Diego, bang California ®· ®−a thªm chØ<br /> sè H ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ khoa häc<br /> vµ lµm c¬ së so s¸nh ®ãng gãp khoa häc<br /> cña c¸c nhµ khoa häc kh¸c nhau (trong<br /> cïng lÜnh vùc). Theo Jorge Hirsch, mét<br /> nhµ khoa häc cã chØ sè H nÕu trong sè N<br /> c«ng tr×nh cña «ng ta cã H c«ng tr×nh<br /> khoa häc (H < N) cã sè lÇn trÝch dÉn cña<br /> mçi bµi ®¹t ®−îc tõ H trë lªn. Nh− vËy,<br /> chØ sè H chøa ®ùng ®−îc c¶ hai th«ng<br /> tin: sè l−îng (sè c¸c bµi b¸o ®−îc c«ng<br /> bè) vµ chÊt l−îng, tÇm ¶nh h−ëng (sè<br /> lÇn ®−îc c¸c nhµ khoa häc kh¸c trÝch<br /> dÉn) cña ho¹t ®éng khoa häc.<br /> TT<br /> <br /> Tªn t¹p chÝ<br /> <br /> 8. Néi dung trùc tuyÕn<br /> Kh¶ n¨ng tù giíi thiÖu vÒ m×nh cña<br /> mét t¹p chÝ ph¶n ¸nh phÇn nµo chÊt<br /> l−îng vµ sù phï hîp cña t¹p chÝ ®èi víi<br /> céng ®ång nghiªn cøu quèc tÕ. §iÒu nµy<br /> còng ph¶n ¸nh tham väng cña mét t¹p<br /> chÝ trong viÖc h−íng tíi céng ®ång<br /> nghiªn cøu quèc tÕ.<br /> C¸c t¹p chÝ ph¶i cã website riªng<br /> cña m×nh hoÆc hÖ thèng chÊp nhËn bµi<br /> trùc tuyÕn (online submission system);<br /> ®ång thêi c¸c th«ng tin trªn website cÇn<br /> ph¶i ®−îc cËp nhËt gièng nh− b¶n in<br /> cña t¹p chÝ giÊy.<br /> II. Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng t¹p chÝ<br /> cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam theo tiªu chuÈn<br /> quèc tÕ<br /> <br /> 1. Thùc tr¹ng c¸c t¹p chÝ cña ViÖn<br /> Hµn l©m KHXH ViÖt Nam hiÖn nay<br /> C¸c t¹p chÝ KHXH cña ViÖn Hµn<br /> l©m KHXH ViÖt Nam ra ®êi hÇu hÕt<br /> g¾n bã chÆt chÏ víi sù h×nh thµnh vµ<br /> ph¸t triÓn cña c¸c viÖn nghiªn cøu<br /> chuyªn ngµnh thuéc ViÖn Hµn l©m<br /> KHXH ViÖt Nam. HiÖn nay, ViÖn Hµn<br /> l©m KHXH ViÖt Nam cã 34 t¹p chÝ khoa<br /> häc, trong ®ã 01 t¹p chÝ xuÊt b¶n riªng<br /> biÖt b»ng tiÕng Anh (Vietnam’s SocioEconomic Development), kú h¹n xuÊt<br /> b¶n 3 th¸ng/kú. Cã 5 t¹p chÝ trong sè 33<br /> t¹p chÝ xuÊt b¶n b»ng tiÕng ViÖt cã xuÊt<br /> b¶n phÈm phiªn b¶n 2 b»ng tiÕng Anh<br /> (xem b¶ng d−íi).<br /> C¬ quan xuÊt b¶n<br /> <br /> Chu kú xuÊt<br /> b¶n<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vietnam Social Sciences<br /> <br /> ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam<br /> <br /> 2 th¸ng / kú<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vietnam Economic Review<br /> <br /> ViÖn Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ ThÕ giíi<br /> <br /> 1 th¸ng / kú<br /> <br /> 3<br /> <br /> Philosophy<br /> <br /> ViÖn TriÕt häc<br /> <br /> 3 th¸ng / kú<br /> <br /> 4<br /> <br /> Social Sciences Information<br /> Review<br /> <br /> ViÖn Th«ng tin KHXH<br /> <br /> 3 th¸ng/kú<br /> <br /> 5<br /> <br /> European Studies Review<br /> <br /> ViÖn Nghiªn cøu Ch©u ¢u<br /> <br /> 1 n¨m / kú<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản