TIÊU CHUẨN 5S

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

1
1.112
lượt xem
267
download

TIÊU CHUẨN 5S

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. SEIRI (Sàng lọc): Sàng lọc và loại bỏ những vật dụng với số lượng không cần thiết tại nơi làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIÊU CHUẨN 5S

 1. Updated: 03/28/09 TIEÂU CHUAÅN 5S I – NOÄI DUNG TIEÂU CHUAÅN: 1. SEIRI (Saøng loïc): Saøng loïc vaø loaïi boû nhöõng vaät duïng vôùi soá löôïng khoâng caàn thieát taïi nôi laøm vieäc 2. SEITON (Saép xeáp): Saép xeáp moïi thöù ngaên naép, traät töï ñeå coù theå thuaän lôïi khi söû duïng, giöõ gìn trong ñieàu kieän toát nhaát traùnh bò hoûng. 3. SEISOU (Veä sinh): Veä sinh vaø kieåm tra moïi choã taïi nôi laøm vieäc. 4. SEIKETSU (Saên soùc): Ngaên ngöøa buïi baån vaø luoân saên soùc, giöõ gìn veä sinh nôi laøm vieäc baèng caùch lieân tuïc thöïc hieän caùc böôùc ôû treân: Saøng loïc – Saép xeáp – Veä sinh. 5. SHITSUKE (Saün saøng): Töï giaùc laøm vieäc toát vaø luoân tuaân thuû nghieâm ngaët qui ñònh taïi nôi laøm vieäc. II – HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN: Thông thường một công ty quản lý yếu kém sẽ có một số điểm đặc trưng sau đây: Có rất nhiều những thứ không cần thiết và chúng không được sắp xếp gọn gàng. Di chuyển các đồ vật trong nội bộ tổ chức đòi hỏi phải đi lại nhiều, quãng đường xa, không có ranh giới rõ ràng lối đi với khu vực làm việc. Page 1 of 12
 2. Updated: 03/28/09 Lãng phí thời gian, công sức trong phần lớn công việc. Nhiều sai sót trong công việc Nhiều công việc phải làm lại, giao hàng luôn chậm trễ và phải làm ngoài giờ nhiều. Tồn kho nguyên liệu, bán thành phẩm quá nhiều và mất nhiều thời gian xếp dỡ. Thiết bị văn phòng, trang thiết bị sản xuất bẩn thỉu, diện tích bỏ không, tỷ lệ máy hỏng cao. Sàn nhà, tường, cửa sổ, thiết bị chiếu sáng bẩn thỉu, bám bụi, thiếu ánh sáng. Nơi làm việc không an toàn, luôn có nhiều tai nạn và sự cố xảy ra. Những nơi công cộng (phòng ăn, tủ đồ đạc, nhà vệ sinh ...) thiếu vệ sinh. Tinh thần làm việc của công nhân kém. Người lao động không tự hào về công ty và công việc của mình. Chính điều này đã dẫn đến đời sống, sức khoẻ của cán bộ công nhân viên không được đảm bảo. Tài sản, văn phòng phẩm của công ty không được tận dụng hết khả năng công suất. Mọi người không có ý thức tự giác do vậy tinh thần làm việc và bầu không khí cởi mở, dẫn đến chất lượng cuộc sống thấp, năng suất lao động không cao. Việc áp dụng 5S sẽ đem lại những lợi ích gì? Khi thực hiện 5S thành công trong công ty, 5S sẽ đưa lại sự thay đổi kỳ diệu. Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ các hoạt động chung, 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của mọi người, qua đó người làm việc sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc. Ngày nay, 5S là một chương trình nâng cao năng suất rất phổ biến ở Nhật Bản và đang dần dần trở nên phổ biến ở nhiều nước khác vì những lợi ích sau: Nơi làm việc trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Page 2 of 12
 3. Updated: 03/28/09 Mọi người trong cũng như ngoài công ty dễ dàng nhận rõ kết quả. Tăng cường phát huy sáng kiến. Mọi người trở nên có kỷ luật hơn. Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp của mình. Kết quả tốt đẹp của công ty sẽ đem lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Ðối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì lợi ích này còn có thể được nhận biết thông qua nhiều yếu tố khác. Các doanh nghiệp sẽ nhận thấy: Năng suất lao động được nâng cao (P ? Productivity) Chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cải thiện (Q ? Quality) Chi phí được cắt giảm (C ? Cost) Hàng hoá sẽ được giao đúng hạn (D ? Delivery) An toàn lao động được đảm bảo (S ? Safety) Tinh thần lao động, tinh thần tập thể được cải thiện rõ rệt (M ? Morale) Cần những điều kiện nào để áp dụng thành công 5S? Việc áp dụng 5S vào các doanh nghiệp quả thực không khó, bởi vì 5S có thể áp dụng đối với mọi loại hình doanh nghiệp: nhỏ, vừa và lớn; với các doanh nghiệp ở bất kỳ ngành nào: sản xuất, thương mại, dịch vụ và quản lý hành chính. Triết lý của 5S dễ hiểu, không đòi hỏi phải hiểu biết các thuật ngữ khó. Tuy vậy để chương trình 5S thu được thành công đòi hỏi: Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ: Ðiều kiện tiên quyết cho sự thành công khi thực hiện 5S là sự hiểu biết và ủng hộ của lãnh đạo. Lãnh đạo cần hình thành các nhóm công tác và chỉ đạo thực hiện Thực hiện 5S bắt đầu bằng đào tạo và huấn luyện: Ðào tạo cho mọi người nhận thức được ý nghĩa của các hoạt động 5S, cung cấp cho họ những phương pháp thực hiện. Khi đã có nhận thức và có phương tiện thì mọi người sẽ tự giác tham gia và chủ đông trong các hoạt động 5S Page 3 of 12
 4. Updated: 03/28/09 Mọi người cùng tự nguyện tham gia vào thực hiện 5S: Bí quyết thành công khi thực hiện 5S là tạo ra một môi trường thích hợp khuyến khích mọi người tham gia. Lặp lại vòng 5S với tiêu chuẩn cao hơn: Thực hiện chương trình 5S là sự lặp lại không ngừng các hoạt động nhằm đảm bảo duy trì và cải tiến công tác quản lý. Việc áp dụng 5S cần phải trải qua những bước nào? Ðể thực hiện thành công một chương trình 5S, bạn cần phải tiến hành qua 7 bước: Bước 1. Chuẩn bị. Trong bước này cán bộ lãnh đạo phải làm sao Hiểu rõ nguyên lý và lợi ích của 5S Tìm hiểu kinh nghiệm về các hoạt động 5S tại các công ty khác Cam kết thực hiện 5S Thành lập ban ban chỉ đạo thực hiện 5S Chỉ định người có trách nhiệm chính về hoạt động 5S Ðào tạo người có trách nhiệm chính và các thành viên hướng dẫn thực hiện Bước 2: Thông báo chính thức của lãnh đạo. Lãnh đạo phải chính thức: Thông báo về chương trình thực hiện 5S. Trình bày mục tiêu của chương trình 5S cho tất cả mọi người. Công bố thành lập ban chỉ đạo thực hiện, phương hướng triển khai, phân công nhóm/cá nhân chịu trách nhiệm đối với từng khu vực cụ thể. Lập ra các công cụ tuyên truyền, quảng bá như biểu ngữ, áp phích, bản tin... Tổ chức đào tạo về các nội dung cơ bản của 5S cho mọi người. Bước 3: Toàn bộ nhân viên thực hiện tổng vệ sinh Tổ chức "ngày tổng vệ sinh" ngay sau khi lãnh đạo thông báo thực hiện 5S. Chia vùng, phân công nhóm phụ trách. Cung cấp đầy đủ dụng cụ và các thiết bị cần thiết. Thực hiện ngày tổng vệ sinh toàn công ty. Sàng lọc mọi thứ không cần thiết Page 4 of 12
 5. Updated: 03/28/09 Duy trì 2 cuộc tổng vệ sinh hàng năm. Bước 4: Thực hiện Seri (Sàng lọc) Lập tiêu chuẩn loại bỏ những thứ không cần thiết. Sàng lọc sơ bộ để loại bỏ những thứ không cần thiết sau ngày tổng vệ sinh. Mọi người tập trung xác định và phân loại những thứ không cần thiết và loại bỏ chúng. Những thứ không dùng nữa nhưng vẫn có giá trị cần được đánh giá lại trước khi có quyết định xử lý để tránh lãng phí. Làm công tác sàng lọc thường xuyên tại vị trí làm việc và sàng lọc tổng thể toàn công ty tổ chức 2 lần 1 năm. Bước 5: Thực hiện Seri, Seiton và Seiso hàng ngày Thường xuyên loại bỏ những thứ không cần thiết. Tận dụng chỗ làm việc hiệu quả hơn. Luôn tìm cách thực hiện, cải tiến địa điểm và phương pháp lưu giữ để giảm tối thiểu thời gian tìm kiếm và lấy ra. Lập thời khoá biểu và thực hiện vệ sinh hàng ngày để tạo ra một môi trường thoải mái đảm bảo sức khoẻ. Huy động mọi người phát huy sáng kiến cải tiến tại chỗ làm việc. Bước 6: Ðánh giá định kỳ 5S Các hoạt động 5S cần được duy trì thường xuyên và nâng cao. Ðể khuyến khích duy trì và nâng cao các hoạt động này cần có các hoạt động đánh giá. Nội dung công tác đánh giá bao gồm: Lập kế hoạch đánh giá và khích lệ hoạt động 5S. Cán bộ đánh giá thường xuyên đánh giá hoạt động 5S. Phát động phòng trào thi đua giữa các phòng ban về hoạt động 5S. Trao thưởng định kỳ cho nhóm và cá nhân thực hiện tốt 5S. Tổ chức tham quan tìm hiểu việc thực hiện 5S ở các đơn vị khác. Tổ chức các phong trào thi đua 5S giữa các công ty để hoàn thiện hơn Bước 7: Tiến hành cải tiến công cụ quản lý 5S. Page 5 of 12
 6. Updated: 03/28/09 Sau một thời gian áp dụng 5S và thu được những thành công nhất định trong công ty, thì tiến hành duy trì và cải tiến công cụ quản lý 5S là một việc làm cần thiết. Giờ đây công ty đã có điều kiện và tiền đề để áp dụng những công cụ quản lý hiện đại hơn, nhằm thu được những thành công lớn hơn. Các công cụ tiếp theo mà bạn có thể lựa chọn áp dụng là: Kaizen, TQM, QCC... Vậy tại sao lại phải thuê chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm để hỗ trợ công ty trong việc xây dựng chương trình 5S? Doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện và áp dụng chương trình 5S, tuy nhiên điều này sẽ khiến doanh nghiệp gặp một số khó khăn sau đây Mất nhiều thời gian trong việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung và yêu cầu của 5S (Tuy nhiên điều này có thể khắc phục bằng cách tham gia các lớp tập huấn về 5S do các tổ chức chuyên môn tiến hành). Không khách quan khi đánh giá thực trạng của mình và khi so sánh với các yêu cầu của 5S. Mất nhiều thời gian trong việc mày mò tìm hướng đi và tiến hành các bước thực hiện, áp dụng chương trình 5S. Việc duy trì và cải tiến hệ chương trình gặp nhiều thống quản lý chất lượng sau chứng nhận gần như không được thực hiện có hiệu quả. Chính vì vậy, một cơ quan tư vấn chuyên nghiệp và có kinh nghiệm sẽ giúp các tổ chức/các doanh nghiệp rất nhiều trong việc rút ngắn thời gian nghiên cứu áp dụng, giúp họ có những bước đi đúng hướng, đồng thời tránh được các tác động tiêu cực do tiến hành những hoạt động kém hiệu quả. BAÛNG CAÂU HOÛI 5 S Boä phaän:……………………………….Ngaøy: ……………………………….Chuyeân gia ñaùnh giaù: ………………………………….. Page 6 of 12
 7. Updated: 03/28/09 Caâu hoûi Tieâu chuaån ñaùnh giaù 5 4 3 2 1 ñ ñ ñ ñ ñ 1. Neàn nhaø: 1.1 Neàn nhaø khoâng coù veát daàu loang, khoâng coù raùc? 1.2 Caùc thuøng raùc phaûi coù ñuû cho töøng khu vöïc vaø ñaët ñuùng vò trí chæñònh? 1.3 Khoâng coù gieû lau, bao bì hö, bao bì khoâng söû duïng…rôi treân neàn nhaø? 1.4 Khoâng coù vaät tö, duïng cuï naèm böøa baõi treân neàn nhaø? 2. Traàn nhaø, cöûa ra vaøo, vaùch töôøng? 2.1 Khoâng coù maïng nheän, buïi 2.2 Khoâng coù daáu tay, veát daàu in treân töôøng, cöûa ra vaøo 2.3 Khoâng ñaët gieû lau ôû ngoaøi vi trí qui ñònh nhö maùy moùc thieát bò, chaân boàn, treân ñöôøng oáng, neàn nhaø xöôûng, treân thuøng raùc 2.4 Khoâng coù maïng nheän 3. Caùc phöông tieän phuïc vuï saûn xuaát, coâng taùc 3.1 Khi khoâng söû duïng phaûi ñaët ñuùng nôi qui ñònh 3.2 Nhöõng phöông tieän hö hoûng khoâng söûa chöõa ñöôïc phaûi loaïi khoûi nhaø xöôûng hay kho vaø caát giöõ vaøo ñuùng nôi qui ñònh 3.3 Caùc phöông tieän duïng cuï phaûi saïch seõ khoâng dính daàu môõ hay buïi baùm 3.4 Phaûi phaân coâng cuï theå nhieäm vuï töøng nhaân vieân chòu traùch nhieäm baûo quaûn caùc coâng cuï 3.5 Coù phaân chia roõ raøng cho vieäc caát giöõ nguyeân phuï lieäu phuï tuøng vaø caùc phöông tieän phuïc vuï coâng taùc saûn xuaát, coâng taùc veä sinh vaø caùc coâng taùc khaùc Page 7 of 12
 8. Updated: 03/28/09 3.6 Coù baûng thoâng baùo, ghi cheùp phaûi caäp nhaät ñaày ñuû thoâng tin, caùc thoâng baùo phaûi ghi roõ ngaøy thaùng, chöùc danh hoï teân ngöôøi thoâng baùo 3.7 Caùc baûng bieåu, khaåu leänh phaûi ñöôïc sôn hay keû chöõ roõ neùt vaø ñaët ôû vò trí deã nhìn 4. Maùy moùc thieát bò: 4.1 Khoâng coù buïi daàu môõ hay caùc chaát baån baùm vaøo 4.2 Phaûi coù höôùng daãn vaän haønh cho thieát bò gaén tröïc tieáp vaøo nôi vaän haønh 4.3 Phaûi coù keá hoaïch veä sinh lau chuøi maùy moùc ñònh kyø 4.4 Daây ñieän daây tín hieäu ñöôøng oáng gioù phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa thieát bò, maùy moùc phaûi goïn gaøng coù thaåm myõ vaø khoâng coù khaû naêng gaây ra tai naïn lao ñoäng 4.5 Con laên baèng taûi daây truyeàn saûn xuaát phaûi saïch seõ khoâng dính keo, daàu môõ 5. Kho 5.1 Moïi loaïi haøng trong kho phaûi ñaët ñuùng thöù töï theo sô ñoà kho. 5.2 Phaûi coù sô ñoà kho, ñaët ôû nôi deã thaáy deã tìm 5.3 Khoâng ñeå buïi baùm treân bao bì, saûn phaåm 5.4 Ñöôøng vaøo laáy haøng phaûi thoâng thoaùng vaø khoâng bò trôû ngaïi bôûi phöông tieän vaän chuyeån 5.5 Caùc phöông tieän phoøng vaø baùo chaùy phaûi hoaït ñoäng toát 5.6 Caùc phöông tieän chöõa chaùy phaûi ñaët ñuùng nôi qui ñònh vaø saün saøng hoaït ñoäng khi caàn 5.7 Caùc vaät tö, bao bì hö hoûng phaûi ñöôïc ñaët rieâng ôû choã nhaát ñònh theo sô ñoà kho vaø phaûi ñònh kyø baùo caùo thanh lyù 5.8 Phaûi coù lich trình veä sinh haøng thaùng Page 8 of 12
 9. Updated: 03/28/09 Toång ñieåm Tyû leâ % PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ KAIZEN Không ngừng cai tiên với Kaizen ̉ ́ Kaizen là hoat đông cai tiên liên tuc với sự tham gia cua moi người nhăm ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ cai thiên không ngừng môi trường lam viêc, cuôc sông môi cá nhân, môi gia ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ̃ ̀ đinh. Có hai cach tiêp cân để nâng cao năng suât trong cac công ty: ́ ́ ̣ ́ ́ • Cach tiêp cân từng bước - Kaizen. ́ ́ ̣ • Cach tiêp cân mang tinh đôt phá - Đôi mới ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ Khi ap dung ở nơi lam viêc, Kaizen nghia là cai tiên liên tuc và nó đoi hỏi sự ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̀ cam kêt và nỗ lực liên tuc cua moi người, cac can bộ quan lý cung như công ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̃ nhân. Kaizen là những cai tiên nhỏ thực hiên từng bước trong môt thời gian dai. ̉ ́ ̣ ̣ ̀ Thực tê, cac công ty Nhât thường chú trong thực hiên Kaizen hoăc chương ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ trinh có sự tham gia cua nhân viên vì cac chương trinh nay năm trong tâm ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ kiêm soat cua cac can bộ quan ly. Kaizen it tôn kem hơn là đâu tư mới. Nó ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ nâng cao chât lượng công viêc nó ghi nhân sự tham gia cua nhà quan ly, ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ nâng cao chât lượng san phâm, dich vụ và giam chi phí hoat đông. ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ Cac nhà quan lý phương Tây tôn sung đôi mới. Đôi mới là sự đôt phá về ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ công nghệ hoăc ap dung cac kỹ thuât san xuât mới. Đôi mới mang tinh đôt ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̣ phá và gây tac đông manh con Kaizen thì dân dân và tinh tê, kêt quả không ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ nhin thây ngay. Trong khi Kaizen là môt quá trinh liên tuc thì đôi mới thường ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ là hiên tượng tức thời. ̣ Page 9 of 12
 10. Updated: 03/28/09 Đầu trang So sanh Kaizen và đôi mới ́ ̉ ̣ Nôi dung Kaizen Đôi mới ̉ Dai han nhưng không Ngăn han nhưng gây ̀ ̣ ́ ̣ Tinh hiêu quả ́ ̣ gây ân tượng ́ ân tượng ́ Nhip độ ̣ Cac bước nhỏ ́ Cac bước lớn ́ Khung thời gian Liên tuc và gia tăng ̣ ́ ̃ Cach quang Đôt ngôt và dễ thay ̣ ̣ ̉ Thay đôi Dân dân và nhât quan ̀ ̀ ́ ́ ̉ đôi ý tưởng và nỗ lực cá ́ ́ ̣ Cach tiêp cân Nỗ lực tâp thể ̣ nhân Môt vai người được ̣ ̀ Liên quan Tât cả moi người ́ ̣ lựa chon ̣ Cach thức ́ Duy trì và cai tiên ̉ ́ Đôt phá và xây dựng ̣ Bí quyêt ́ Bí quyêt truyên thông ́ ̀ ́ Đôt phá kỹ thuât ̣ ̣ ̀ Yêu câu Đâu tư chut it ̀ ́ ́ Đâu tư lớn ̀ Đinh hướng ̣ Con người Công nghệ Kêt quả đôi với lợi ́ ́ Đanh giá ́ Quá trinh và nỗ lực ̀ ̣ nhuân Bang trên so sanh cac đăc điêm chinh giữa Kaizen và Đôi mới. Môt trong ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ những điêm hâp dân cua Kaizen là nó không đoi hỏi cac kỹ thuât phức tap ̉ ́ ̃ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ hay công nghệ mới. Để thực hiên Kaizen, ban chỉ cân cac kỹ thuât thông ̣ ̣ ̀ ́ ̣ thường, đơn gian như bây công cụ kiêm soat chât lượng (biêu đồ Pareto, ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̉ nhân qua, tổ chức, kiêm soat, phân tan, cac đồ thị và phiêu kiêm tra). Thông ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ thường cân phai biêt kêt hợp sử dung bay công cụ noi trên. ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ Kaizen giông như môt vườn ươm nuôi dưỡng những chôi non là những thay ́ ̣ ̀ đôi nhỏ, con Đôi mới thì như nham thach xuât hiên môi khi nui lửa phun. ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̃ ́ Page 10 of 12
 11. Updated: 03/28/09 Đầu trang Quan điêm cơ ban cua Kaizen: ̉ ̉ ̉ • Những hoat đông hiên tai luôn có nhiêu cơ hôi để cai tiên ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ • Cac phương tiên và phương phap hiên tai có thể luôn được cai tiên ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ nêu như có môt nỗ lực nao đo. ́ ̣ ̀ ́ • Tich luy những cai tiên nhỏ bé sẽ tao ra môt sự biên đôi lớn. ́ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ • Lôi cuôn toan thể công nhân viên ́ ̀ • ap dung cac đề xuât sang kiên ́ ̣ ́ ́ ́ ́ Cac đôi tương cai tiên cua Kaizen: ́ ́ ̉ ́ ̉ • Phương phap lam viêc ́ ̀ ̣ • Quan hệ công viêc ̣ • Môi trường lam viêc ̀ ̣ • Điêu kiên lam viêc ở moi nơi ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ Cac hoat đông Kaizen có thể đươc khơi xương bơi: ́ ̣ ̣ • ̃ ̣ Lanh đao • Môt bộ phân (phong, ban) cua tổ chức ̣ ̣ ̀ ̉ • ̣ ́ ̀ ̣ Môt nhom lam viêc • ́ Nhom Kaizen • Từng cá nhân Đầu trang Kêt hơp Kaizen và đôi mơi ́ ̉ Tiên bộ thực tế đat được thông qua đôi mới noi chung sẽ giông như hinh ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ anh thể hiên trong bức tranh trên nêu như nó thiêu chiên lược Kaizen đi ̉ ̣ ́ ́ ́ cung. Điêu nay xay ra do hệ thông được tao dựng từ kêt quả cua sự đôi mới ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̉ sẽ bị phá vỡ nêu không có sự cố găng liên tuc để duy trì và sau đó cai tiên ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ no. Trong thực tế không có cai gì tôn tai vinh cửu. Tât cả cac hệ thông đêu đi ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ́ ̀ đên sự xuông câp sau khi chung được thiêt lâp. Môt trong cac đinh luât nôi ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ Page 11 of 12
 12. Updated: 03/28/09 tiên nhât cua Parkinson là “Môt tổ chức khi đã hinh thanh được môt câu truc ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ thì cung là luc tổ chức đó băt đâu xuông câp”. Noi cach khac, để cai thiên ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̣ hoăc thâm chí để duy trì hiên trang thì tât yêu phai có những nỗ lực liên tuc. ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ Khi không có sự nỗ lực liên tuc thì sự xuông câp là không tranh khỏi. Do đo, ̣ ́ ́ ́ ́ thâm chí khi đôi mới tao ra môt chuân mực hoat đông mới tôn tai thì mức ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ hoat đông mới cung sẽ suy giam nêu như chuân mực nay không được bổ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̉ ̀ sung và cai tiên liên tuc. Do vây, bât cứ khi nao đôi mới đat được thì nó phai ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ được tiêp nôi với cac hoat đông cua Kaizen để duy trì và cai tiên no. ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ Trong khi đôi mới là môt sự đôt phá mà anh hưởng cua nó được tao dựng ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ dân dân nhờ sự canh tranh có chủ ý và sự phá huỷ cac chuân mực, con ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ Kaizen là nỗ lực với cac anh hưởng tich luỹ đanh dâu môt tiên bộ vững chăc ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ theo thời gian. Nêu cac chuân mực chỉ tôn tai để duy trì hiên trang, chung sẽ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ không bị anh hưởng chừng nao mức hoat đông đó có thể châp nhân được. ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Kaizen, măt khac có nghia là môt nỗ lực thường xuyên không chỉ để duy trì ̣ ́ ̃ ̣ mà con nâng câp cac chuân mực. Cac nhà chiên lược Kaizen tin răng cac ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ chuân mực về ban chât là dự đinh giông như cac bâc đá với môt chuân mực ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ nay dân tới chuân mực khac khi cac nỗ lực cai tiên liên tuc được thực hiên. ̀ ̃ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ Page 12 of 12
Đồng bộ tài khoản