intTypePromotion=1

Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142-90

Chia sẻ: Minh Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:44

0
36
lượt xem
4
download

Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142-90 trình bày về nông sản thực phẩm - hướng dẫn lựa chọn phương pháp phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại. Tiêu chuẩn này hướng dẫn việc lựa chọn các phương pháp kiểm tra công tác, phương pháp đánh giá, phương pháp thử nghiệm khẳng định và phương pháp phân tích dư lượng thuốc trừ dịch hại khác theo từng loại thuốc trừ dịch hại cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142-90

 1. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCvN 5142 - 90 Nhãm M tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5142- 90 (CAC/ PR8 - 1986 ) n«ng s¶n thùc phÈm Híng dÉn lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch D lîng thuèc trõ dÞch h¹i Recommendations for methods of analysis of pesticide residues Tiªu chuÈn nµy híng dÉn viÖc lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra c«ng t¸c, ph- ¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, ph¬ng ph¸p thö nghiÖm kh¼ng ®Þnh vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch d lîng thuèc trõ dÞch h¹i kh¸c theo tõng lo¹i thuèc trõ dÞch h¹i cô thÓ. Trong mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cã thÓ lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p phï hîp kh«ng nªu trong tiªu chuÈn nµy. Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi CAC/ PR8- 1986. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. C¨n cø ®Ó chän c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: a) §· in thµnh tµi liÖu c«ng khai. b) §· ®îc hîp t¸c nghiªn cøu hoÆc ®îc biÕt lµ ®· ®îc phª chuÈn trong mét sè phßng thÝ nghiÖm víi sù c«ng nhËn c¸c sè liÖu ®· ®îc th«ng b¸o trong c¸c xuÊt b¶n phÈm. c) Kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kh«ng chØ dïng cho mét lo¹i d lîng, ®ã lµ nh÷ng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÒu lo¹i d lîng. d) Phï hîp cµng nhiÒu cµng tèt c¸c tæ hîp mÆt hµng cã thuèc trõ dÞch h¹i ë møc hoÆc thÊp h¬n MRL qui ®Þnh. e) Cã kh¶ n¨ng ¸p dông trong phßng thÝ nghiÖm hîp ph¸p ®îc trang bÞ m¸y mãc th«ng thêng. ViÕt c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh cã thÓ ¸p dông cña c¸c ph¬ng ph¸p ®èi víi c¸c hîp chÊt kh«ng nªu trong tµi liÖu xuÊt b¶n gèc vµ ®· ®îc chÊp nhËn trong mét sè trêng hîp nÕu thÊy thÝch hîp vµ cã tÝnh khoa häc. H¬n n÷a, nªn u tiªn cho s¾c ký khÝ láng hoÆc s¾c ký cao ¸p láng nh lµ bíc x¸c ®Þnh ®èi víi c¸c ph¬ng ph¸p kiÕn nghÞ. Quang phæ vµ s¾c ký líp máng thêng n»m trong môc "C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¸c", khèi phæ (MS) ®îc chØ ®Þnh víi môc ®Ých kh¼ng ®Þnh. Khi khèi phæ ®· ¸p dông thµnh c«ng cho môc ®Ých nµy theo kinh nghiÖm cña Nhãm c«ng t¸c chø kh«ng cã c¸c t liÖu ®· ®îc c«ng bè, ®iÒu nµy ®îc biÓu QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 737/Q§ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1990 cña Uû ban Khoa häc Nhµ níc. 393
 2. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt thÞ díi tiªu ®Ò " thö nghiÖm kh¼ng ®Þnh" bëi môc "(MS)". 1.2. Thö nghiÖm kh¼ng ®Þnh: C¸c gîi ý vÒ thö nghiÖm kh¼ng ®Þnh ®îc ghi trong cét cuèi. Sù kh¼ng ®Þnh vÒ ®Æc tÝnh cña mét d lîng chØ ®Þnh b»ng mét thö nghiÖm ®éc lËp lµ mét phÇn cÇn thiÕt cña thùc hµnh ph©n tÝch ®óng quy c¸ch ( xem 1.3), ®Æc biÖt lµ khi giíi h¹n ban ®Çu ®· vît giíi h¹n Codex. ViÖc lùa chän cuèi cïng cña thö nghiÖm kh¼ng ®Þnh phô thuéc vµo kü thuËt ®îc sö dông trong x¸c ®Þnh ban ®Çu, vµo thiÕt bÞ cã s½n vµ kü n¨ng cÇn thiÕt. 1.3. ¸p dông ph¬ng ph¸p: Lµm cho mét ph¬ng ph¸p ®îc phª chuÈn tríc khi nã ®îc ¸p dông lÇn ®Çu trong ®iÒu kiÖn cô thÓ thêng lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®èi víi kiÓm nghiÖm viªn, dï cho c¸c ph¬ng ph¸p ®· liÖt kª ®îc chän lùa mét c¸ch cÈn thËn. CÇn tiÕp tôc viÖc kiÓm tra, hiÖu chØnh ®èi víi viÖc thùc hiÖn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¶ ë giíi h¹n MRL vµ ë giíi h¹n thÊp h¬n. C¸c ph¬ng ph¸p nµy chØ kiÕn nghÞ cho thuèc trõ dÞch h¹i hoÆc c¸c tæ hîp mÆt hµng ®· th«ng b¸o trong c¸c tµi liÖu ®· trÝch dÉn. §èi víi tÊt c¶ c¸c thuèc trõ dÞch h¹i hoÆc c¸c tæ hîp mÆt hµng míi, ph¬ng ph¸p ph¶i ®îc phª chuÈn theo thùc hµnh ph©n tÝch ®óng quy c¸ch ( xem TCVN 5141- 90, CAC/PR7-1984 ). 1.4. Tham kh¶o tµi liÖu: Theo phÇn 3, cã thÓ tham kh¶o : ­ C¸c bµi b¸o chung vÒ ph¬ng ph¸p luËn cña d lîng thuèc trõ dÞch h¹i (phÇn 3.1). ­ C¸c sæ tay (phÇn 3.2) vµ ­ C¸c tµi liÖu riªng (phÇn 3.3). Sau mçi tµi liÖu tham kh¶o, c¸c hîp chÊt mµ c¸c ph¬ng ph¸p liªn quan ¸p dông ®îc chØ ®Þnh bëi sè CCPR (m· sè cña hîp chÊt d lîng thuèc trõ dÞch h¹i) cña chóng. 1.5. C¸c ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n: Trong mét sè trêng hîp, c¸c ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ dïng c¸c qui tr×nh Ýt phøc t¹p h¬n còng cã thÓ ®îc ¸p dông, thÝ dô trêng hîp khi mét níc xuÊt khÈu muèn kiÓm tra mÆt hµng s¶n xuÊt trong níc ®ã cã tu©n theo MRL cña Codex hay kh«ng. Trong trêng hîp nµy, viÖc xö lý lai lÞch cña mÆt hµng cã thÓ ®· biÕt hoÆc ®· ®îc thõa nhËn v× thÕ ph¬ng ph¸p sö dông kh«ng cÇn ph¶i tû mû nh trong c¸c trêng hîp mÉu cha biÕt lai lÞch cÇn t×m hiÓu. Còng nh vËy, khi MRL cao so víi giíi h¹n x¸c ®Þnh, ph¬ng ph¸p luËn ®¬n gi¶n h¬n cã thÓ ®îc ¸p dông ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn "®¹t hoÆc kh«ng ®¹t" hoÆc cho môc ®Ých lùa chän nhanh. C¸c ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ kh«ng bao giê cã thÓ ®îc coi nh lµ ph¬ng ph¸p thay thÕ cho c¸c ph¬ng ph¸p chÝnh x¸c h¬n, còng kh«ng thÓ xem lµ "®¬n gi¶n" víi ý nghÜa yªu cÇu kü n¨ng thÊp h¬n. Ngîc l¹i, nhiÒu ph¬ng ph¸p "®¬n gi¶n" sÏ thùc hiÖn mét c¸ch tèt ®Ñp víi c¸c c«ng nh©n cÈn thËn, cã kinh 138
 3. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 nghiÖm kh¸ quen thuéc víi nh÷ng khuyÕt tËt cè h÷u cña ph¬ng ph¸p ®ã. Trong nh÷ng giíi h¹n trªn, c¸c kiÕn nghÞ vÒ nh÷ng ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ cã thÓ ®îc ®a ra. Tiªu chuÈn cho viÖc xÕp lo¹i mét ph¬ng ph¸p lµ "®¬n gi¶n ho¸" gåm: - Sö dông TLC, quang phæ hoÆc GLC c¬ b¶n hay HPLC cho bíc x¸c ®Þnh: - Sö dông c¸c lîng nhá dung m«i; - Kh«ng hoÆc chØ lÇn ®Çu lµm s¹ch; - Kh«ng dïng c¸c thuèc thö ®¾t hoÆc hiÕm; - Mét qui tr×nh ®ñ møc thiÕt thùc ®Ó phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm Ýt lý tëng h¬n. C¸c ph¬ng ph¸p ®îc cho lµ ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn trªn ®· ®îc chØ râ b»ng " S" trong phÇn 2, danh môc c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ trong phÇn 3.3 c¸c tµi liÖu tham kh¶o. Trong c¸c sæ tay ®îc liÖt kª ë phÇn 3.2 cña tµi liÖu tham kh¶o, mét sè ph¬ng ph¸p ®îc nªu ra cã thÓ xÕp lo¹i lµ "®¬n gi¶n ho¸"; tuy nhiªn ®iÒu nµy ®· cha ®îc nªu lªn mét c¸ch râ rµng. 2. Danh môc c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: C¸c ph¬ng ph¸p M· sè kiÓm tra céng t¸c C¸c ph¬ng ph¸p Thö nghiÖm C¸c hîp chÊt hoÆc c¸c ph¬ng ph©n tÝch kh¸c kh¼ng ®Þnh ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c 1 2 3 4 001.abdrin/diebdrin 1a, 1n, 1o, 1p, 2a, 5, 8b, 8c 2f, 3b, 7, 2d, 3a, 4 (XII-5,6 Bottomley 8d S1-5, S8-10, S12, Eichner Abbott (2) /S/ S19)8a Mestres (5) Ambrus Greve (5) Musial Ault Luke, BC (2) Greve (2)/S/ Luke, MA(2) Panel (4) Mestres (4,10) Telling Neident Porter Sissons (1) Specht (1) Stijve (4,5)/S/ Veierov /S/ 002. Azin 2c, 2d, 3a, 4 2e, 4 (63A) 2f, 7 phot metyl (XII-6 S5, S8, S19) 4 (63) /S/ Bowman (1) Bowman (1) Cochrane (3) Abbott (1) Eichner Ernst (1)/S/ Ambrus Funch Mendoza (1, 2)/S/ Panel (3) Hant (1) Krause, C Mestres (5) Krause, RT (4) 139
 4. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt Meagher (2) /S/ Mestres (1, 10) Sissons (2) 003. Binapacryl 2a, 3a, 4 (XII-4, 6 4 (8A, 43) Baker, P8 (3) S19) Austin Roseboom Baker, PB (3) Roseboom Specht (1) 1 2 3 4 004.Bromophit 2a, 2c, 2d (XII-3,6; 4 (210A), 6d Ernst (1)/S/ S5, S8-10. S13, Bottomley Mestres (5) S17, S19). Eichner Abbott (1) Krause, c Ambrus Mestres (10) Panel (7, 8) Sisson (2) Stijve (6) 005. Bromophotetyl 2a, 3a, 4(XII-3,6; 4 (263), 6d Ernst(1)/S/ S13, S17, S19) Luke, BG (3) Mestres (5) Abbott (1) Mestres (10) Specht (1) 006.Captafol 2d, 4 (XII-6; S8, 2e, 4 (266A), 6d Bnettler S19) Agneessens Pomerantz (1)/S/ Ambrus Baker, PB (2) Richner Gilvydis Kilgore (2) Mestres (10) Pomerantz (2) Specht (1) 007. Captan 1g, 2a, 3a, 2d, 4 2e, 4 (12A), 5 3b (XII-6; S8, S12; Agneessens Buetter S19) Baker, PB (2) Pomerantz (1)/S/ Ambrus Eichner Gilvydis Kilgore (1) Mestres (10) Pomerantz (2) Specht (1) 008. Carbaryl 1e, 1h, 1q, 2d, 2e 2f, 6e, 7 2q, 3a Cohen Cabras Ambrus Funch Cochrane (3) Krause, RT (4) Davies Lawrence (2) Ernst (1)/S/ Luke, MA (2) Mendoza (1,2)/S/ 140
 5. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 Mestres (6) 009.Cacbondisunfua Kh«ng Bielorai (MS) Greve (1) Heusez (1) Malone Mestres (9) 010. Cacbon 1d Berck (MS) tetraclorua Bielorai Greve (4) Heuser (1) Malone Mestres (9) 011. Cacbon 1c, 2c, 2d, 3a,3d 2e, 8e 2f, 7 phenothion 4(XII-5,6; S8, S10, Bowman (1) Bowman (1) S13, S16, S19) Eichner Ernst (1)/S/ Abbott (1) Hild Mendoza (1)/S/ Mestres (1, 10) Mestres (5) Specht (1) Wilkins 012.Clodan 1c, 2a, 2d, 3a, 4 5, 6d, 8b 2f, 3b, 6c, 7 (XII-5,6; S9, S10, Eichner S12, S19), 8a Mestres (4, 10) Chau (1) Ault Neidert Mestres (5) Cochrane (2) Specht (1) Stijve (5)/S/ Veierov/S/ 013. Clodimefom 2d 2e, 6a 6a 014. Clofenvinphot 2c, 2d, 3a, 4 2e, 4 (239), 5 Ernst (1)/S/ (XII-3, 5, 6, S8 Eichner Mestres (5) S13, S17, S19) Krause, C Abbott Mestres (10) Ambrus Sissons (2) Specht (1) Stijve (6) 015. Clomequat Kh«ng 6a, Sachse Mooney Tafuri (1,2) Nierle Stijve (2) Tafuri (2) 016.Cloroben- 2a, 2d, 3a 2e 7 zilat Formica Mestres (5) Mestres (10) 017. Clopyrifot 1p, 2a, 2c, 2d, 3a, 2e, 5, 8e 2f (XII-6; S8, S9, S13, Bowman (1) Bowman (1) 141
 6. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 S19) Braun (1) Ambrus Luke, BG (3) Ernst (1)/S/ Luke, MA (2) Mestres (5,6) Mestres (10) Neidert Specht (1) Stijve (6) 018. Cumaphot 2c, 3a 2e, 8e 7 Bowman (1) Bowman (1) Krause, RT (2) Ernst (1)/S/ Stijve (6) Zakrevsky /S/ 019. Crufomat 2d, 4 (XII-6, S19) 2e,8e 2f Bowman (1) Bowman (1) Grunhalgh(1,2) 020. 2, 4-D 2b, 3a 4(27), 5 2f, 7 Allebone Cochrane (3) Bjerke Meagher (1) Clark Mestres (5) Dupuy Specht (2) Munro Siltanen Specht (2) 022. Diazinon 1a, 2a, 2c, 2d, 3a, 4 4(35B),8e 2f, 6c, 7 (XII-5, 6, S5, S8, Adachi/S/ Bowman (1) S10, S13, S17, Bottomley Ernst (1)/S/ S19) Abbott (1) Bowman (1) Mendoza (1,2,)/S/ Ambrus Carson Panel (7) Eichner Mestres (5) Krause, C Singh Luke, MA (2) Mestres (1,10) Sissons (2) Specht (1) Stijve (6) 023. 1, 2- 1d Berck Newsome (3) Dibromoetan Greve (4) Haikes Heuser (1) Malone Mckay Mestres (9) Newsome (3) Rains 142
 7. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 024. 1, 2 1d Berck (MS) Dicloroetan Greve (4) Heuser (1) Malone Mestres (9) 025. Diclovot 2c, 2d, 3a, 4 2a, 4 (200), 8e 2f (XII-3) S5, S13 Bottomley Cochrane (3) S17) Dale Ernst (1)/S/ Abbott (1) Draeger (1) Mendoza (2)/S/ Ambrus Eichner Mestres (5) Panel (1, 3) Elgar Krause, C Mestres (6, 10) Stijve (6) 026. Dicofol 2a, 2d, 3a, 4 4 (69) 2f, 5 (69A), 7 (XII-6; S8, S9, Eichner S12, S19) Greve (5) Mestres (1 ,10) Morgan Specht (1) 027. Dimethoat 2c,2d,3a, 4(XII-3 4 (42, 236), 5 2f, 7 6; S5, S8, S13, Adachi /S/ Cabras S17, S19) Abbott (1) Carson Greenhalgh (2) Ambrus Eichner Mestres (5) Panel (3, 7, 8) Krause, C Luke, MA (2) Mestres (1 ,10) Specht (1) Steller Wagner (1) 028. Dioxathion 2c, 4, (S8, S13) 8e 7 Abbott (1) Eichner Enst (1)/S/ Sissons (2) Stijve (6) 029. Diphenyl 1f, 2d Farrow Beernaert Player Lord Mestres (3)/S/ Mestres (1,3) Pyysalo 030. Diphenylamin 2d 2e Allen (1) Allen (1) Luke, BG (1) 031. Diquat Kh«ng 2e, 4 (37), 6d King (1) 143
 8. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 Calderbank (2) 032. Endosunfan 1b, 2a, 2d, 3a, 4 4 (50), 5 2f, 3b, 7 (XII-5, 6; S19) Agneessens Abbott (2)/S/ Abrus Luke, MA (2) Chau (2) Telling Neidert Cochrane (3) Porter Greve (1) Sissons (1) Mestres (5) Specht (1) Musial Putnam 034. Ethion 1a, 2a, 2c, 2d, 3a, 8e 2f, 7 4 (XII-3, 5, 6; S8, Bowman (1) Bowman (1) S9, S13, S17, S19) Carson Ernst (1)/S/ Abbott (1) Eichner Mendoza (1,2)/S/ Ivey Mestres (5) Luke, 8G (3) Wilkings Mestres (1, 10) Specht (1) Stijve (6) 035. Etoxiquin 2d 2e, 4 (500) 4 (500) Ernst (2) Weilenmann Winell 036. Fenclophot 1a, 2a, 2e, 2d, 3a, Carson, 8e 2f, 7 4(XII-3, 5, 6; S8-10, Eichner Enst (1)/S/ S13, S17, S19) Mestres (10) Mestres (5) Abbott (1) Neidert Singh Specht (1) Stijve (6) 037. Fenitrothion 2a, 2c, 2d, 3a, 4 4(58), 6a, 8e 2f, 7 (XII-3, 5,6; S8-10, Adachi /S/ S13, S17, S19) Bottomley Ernst (1)/S/ Abbott (1) Eichner Mestres (5) Ambrus Funch Singh Desmarchelier Krause, C Panel (7, 8) Mestres (1,10) Moell hoff (4) Sisson (2) Specht (1) Stijve (6) Takimoto 038. Fensunfothion 2c, 2d, 3a, 4 2a, 6a Bowman (3) (XII-3; S8, S13, Bowman (3) Geenhalgh (3) S16, S17) Eichner Wilkins George Hild 144
 9. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 Hill Williams (1) 039. Fenthion 2c, 2d, 3a, 4 2e, 8e 2f (XII-3; S5, S8, S13, Bowman (2) Ernst (1) S16, S17) Abbott (1) Eichner Wilkins Ambrus Hild Krause, C Mestres (1,10) Wright 040. Fentin Kh«ng 2e, 4 (55), 6e 2e Baker, PG (1) 041. Folpet 2a, 2c, 2d, 3a, 4 4 (91A) Buettler (S8, S12) Alawi Pomerantz (1)/S/ Ambrus Baker, PB (2) Gilvydis Mestres (10) Pomerantz (2) 042.Focmothion 4 (XII-6; S5, S8, 4 (236), 6b 6b S19) Abbott (1) Specht (1) Ernst Ambrus Mestres (5) 043. Heptaclo 1a, 1n, 1o, 2a, 2d, 5, 6d, 8b 2f, 3b, 6c, 7 3a, 4 (XII-5, 6; Eichner 8d S1-4, S8-10, S12, Greve (5) Abbott (2)/S/ S19), 8a Luke, BG (2) Chau (1, 4) Ambrus Mestres (4) Mestres (5) Greve (2)/S/ Neidert Musial Telling Porter Ward Sissons (1) Specht (1) Stijve (4)/S/ Veierov /S/ 045. Hydroxianua Kh«ng 2e, 4 (11) Heuser (1) Jaulmes Valantour 046. Hydrophotphua Kh«ng 2e, 4 (13) Bruce Greve (4) 047. Bromua 4 (S18) 4 (149) 2e v« c¬ Greve (3) Heuser (2) Panel (2) Roughan Stijve (3)/S/ Stijve (7)/S/ Vanwees/S/ 049. Malathion 1a, 2a, 2c, 2d, 3a, 8e 2f, 7 145
 10. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 4(XII-3,5,6; S5, S8, Adachi /S/ Bowman (1) S10, S13, S17, Bottomley Cochrane (3) S19) Abbott (1) Bowman (1) Ernst (1)/S/ Ambrus Carson Mendoza (1,2)/S/ Desmarchelier Eichner Mestres (5) Panel (1,3,7,8) Krauuse, C Singh Mestres (1, 6,10) Sissons (2) Specht (1) Stijve (6)/S/ 050.Mancozebo Xem dithi«cacbamat 051. Metidathion 2a, 2c, 2d, 3a, 4 2e, 4 (232), Ernst (1)/S/ (XII-6; S5, S8, S13, Eichner Mestres (5) S19) Krauuse, C Ambrus Mestres (1,10) Specht (1) 052. Metylbromua 4 (148) 4 (149) Fairall Fairall Greve (4) Heuser (1,3) Mestres (9) 053. Mevinphot 2c, 2d, 3a, 4 4 (93) 2f, 7 (XII-3,6;S5,S8,S13, Eichner Cochrane (3) S17, S19) Abbott (1) Krauuse, C Ernst (1)/S/ Ambrus Mestres (10) Mendoza (1)/S/ Specht (1) Mestres (5) 054.Monocrotophot 1p, 2e, 2d 2e 2f Ampbrus Lawrence (1) Ernst /S/ Lawrence (1) Mestres (5) 055.Omethoat 1p, 2e, 2d, 4 4 (236), 5 7 (XII-6), S13, S17, Eichner Ernst (1) S19) Specht (2) Mestres (5) Abbott (1) Steller Panel (3) Wagner (1) 056.Octophenyl- 2d 2e Beernaert phenol Farrow Cochrane (3) Lord Mestres (3)/S/ Mestres (1,3) Pyysalo Nose 057. Paraquat Kh«ng 2e, 4 (134A), 6d Cochrane (3) Calderbank (1) Khan Lott 146
 11. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 058. Parathion 1a, 1c, 2a, 2c, 2d 4 (87A)/S/ 2f, 7 3a, 4 (XII-3,4,5,6, 4(87B), 8e Bowman (1) S5,S8, Adachi /S/ S10,S13,S17 S19) Abbott (1) Bowman (1) Ernst (1)/S/ Ambrus Carson Mendoza (1,2) Panel (3) Eichner Mestres (5)/S/ Funch Singh Krause, C Luke, MA (2) Mestres (1,10) Moellhoff (4) Sissons (2) Specht (1) 060. Photsalon 2a, 2c, 2d, 3a 2e, 5, 6a Ernst (1)/S/ 4(XII-5,6; S8, S19) Eichner Mestres (5) Abbott (1) Krause, RT (4) Ambrus Mestres (10) Specht (1) Stijve (6) 061. Photphamidon 2c, 2d, 3a, 4 2e, 7 (S5, S13) Abbott (1) Bottomley Mestres (5) Ambrus Eichner Mestres (10) Voss 062. Piperonyl 1l, 4 (XII-6;S19) 2e, 4 (163) Isshiki butoxit Krause, RT (4) Specht (1) 063.Pyretrin 2d, 4 (XII-6;S19) 2e, 6b Kh«ng Mestres (6) Specht (1) 064.Quintozen 2a, 2d, 3a, 4 Agneesens 2f, 7 (XII-4, 5,6; S8, S9, Baker, PB (1) Baker, (1) S12, S19) Devos/S/ Mestres (5) Eichner Goursaud Greve (5) Mestres (5) 065. Thiabendazol 2d 2e, 4 (256) Cochrane (3) Aharonson Farrow Farrow Mestres (2) Gnaegi Tanaka 147
 12. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 Gorbach (1) Tjan (2) Maeda Wegman /s/ Mestres (1,2) Mestres (11) /S/ Rajzman /S/ 066. Triclofon 2c, 2d, 3a, (S5, 2e, 4 (112), 5, 8e 2f S13) Abbott (1) Bottomley Cochrane (3) Ambrus Eichner Ernst (1) /S/ Mestres (10) Mestres (5) 067. Xihexatin Kh«ng 2e, 6a 2e Gauer Love Moellhoff (3) 068. Azinphotetyl 2e, 2d, 4 (XII-3, 4 (62) /S/ Ernst (1) /S/ 5,6, S3, S5, S8, 4 (62A) Mestres (5) S17, S19) Eichner Abbott (1) Funch Hunt (1) Krause, C Krause, RT (4) Mestres (10) Specht (1) 069. Benomyl Xem 072 cacben- dazim 070. Bromopropylat 2a, 2d Greve (5) Stijve (1) Stijve (1) 071.Campheclo+ 2a, 4 (XII-5,6; 2e, Cochrane (3) S9, S19) Stijve (4)/S/ Jansson 072.Cacbendazim Ambrus 2e, 6a, 6d Cochrane (3) Aharonson Ernst/S/ Bardalaye Farrow Farrow Polzhofer Gnaegi Rouchaud Corbach (1) Tjan (2) Maeda Wegman/S/ Mestres (1) Mestres (11)/S/ VanHaver 073. Demeton-S- 4 (S5, S13, S16) Hild 2f, metyl Abbott (1) Hill Ernst (1)/S/ Ambrus Krouse, C Wilkins Szeto (1) Thornton (2) 148
 13. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 Wagner (2) 074.Disunfoton 2a, 2c, 3a, 4 2e, 8e 2e, 2f, 7 (XII-3,6; S5, S8, Mendoza S13, S16, S17, S19) Belanger Mestres (5) Abbott (1) Bowman (2) Wilkins Ambrus Eichner Panel (7) Hild Hill Sissons (2) Specht (1) Szeto (1) Thornton (1) 075.Propoxur 1e, 2d, 2g, 4 4 (216)/S/ 7 (XII-6; S19) 6a Cochrane (3) Ambrus Appaiah/S/ Davies Cohen Ernst (1)/S/ Lauwrence (2) Medoza (2)/S/ Niessen/S/ Specht (1) 076.Thiometon 2d, 4 (S13) 6b Ernst (1)/S/ Abbott (1) Hill Wilkins Ambrus 077.Thiophanatmetyl Ambrus 2e, 5 Wegman /S/ Gnaegi Gorbach (1) Mestres (11)/S/ VanHaver 078.Vamidothion 4 (XII-3; S17) 6a, 6a Dornseiffen Ernst (1) Mestres (5) 079.Amitrol Kh«ng 2e Lokke (1) Galoux Kroller /S/ Storherr /S/ 080.Chinometthionat 2d 2e, 4 (189) 7 Ambrus Havens /S/ Fracoeur /S/ Krause, RT (3) Tietz /S/ Tjan (1) 081.Clorotalonil 2a, 3a 2e, 6b 7 Ambrus Agneessens Mestres (5) Greve (5) Lokke (2) 082.Diclofluanit 2a, 2d, 4 (XII-6; 4 (203) /S/ Mestres (5) 149
 14. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 S8, S12, S19) Agneessens Ambrus Eichner Greve (5) Lokke (2) Mestres (10) Specht (1) Vogeler (1)/S/ 083.Dicloran 2d, 3a Agneessens 7 Ambrus Devos /S/ Greve (5) 084. Dodin (84) 1i, 2e Newsome (1) Newsome (1) 085.Fenamiphot 2c, 2d, 4 (S16) 2e Wilkins Hild Hill Thornton (3) 086.Pirimiphotmetyl 2a, 2c, 2d, 4 (S8) 2e, 4 (476), 6b 6b Ambrus Bottomley Mestres (6) Desmarchlier Luke, MA (2) Panel (7,8) Mestres (6,10) Stijve (6) 087. Dinocap 2a, 2d, 4 (XII-6; 2e, 4 (68) Johansson/S/ S19) Johansson Ambrus Specht (1) 088.Peptophot (hñy bá) 089. Sec- butyl- Kh«ng 2e, 6b Hunter amin Day Seudamove 090. Clopyrifot- 2e, 4, (XII-6; S19) Bottomley (MS) mety1 Desmarchelier Mestres (6, 10) Panel (8) +) Cßn thiÕu c¸c tiªu chuÈn ch¾c ch¾n do thµnh phÇn biÕn ®æi cña c¸c c«ng thøc campheclo vµ c¸c tèc ®é kh¸c nhau cña hiÖn tîng chuyÓn ho¸ cña c¸c chÊt ®· ng¨n c¶n viÖc ®Þnh lîng chÝnh x¸c c¸c d lîng cña campheclo. 091. Xianofenfot 4 (XII-6; S19) Sumitomo Kh«ng 092. Demeton 2e, 2d, 4 (S5, S16) 2e 2f Abbott (1) Hild Ernst (1)/S/ Wilkins 093.Bioresmetrin Kh«ng 6d 6d Baker, PG (2) Bottomley Papadopoulou 094.Metomyl 1q, 2d, 2g 2a, 4 (299), 6a Cochrane (3) Ambrus Chapman (1) Thean Ogata 150
 15. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 Pease 095. axephat 1p, 2c, 2d 4 (358), 6a 2e Leary Luke, MA (2) 096. Cacbofuran 1e, 1q, 2g, 3a 2e, 6a 2e, 2f Ambrus Krause, RT (4) Cochrane (3) Lawrence (2) Mendoza (2)/S/ Moellhoff (2) 097. Cactap Kh«ng 6a 6a §¨ng trong c«ng b¸o chÝnh thøc 098. Dialifot 2a, 2d 2e, 4 (281) Ernst (1)/S/ Eichner Westlake 099.Edifenphot Kh«ng Vogeler (2) Kh«ng 101.Pirimicacb¬ 2d 4 (309), 5, 6a 6a Ambrus Mestres (8) 102.Maleic hydrazit 1m 4 (297) Newsome (7) Lane /S/ Hoffman King (3) 103.Photmet 2c, 2d 2e 7 Ambrus Bowman (1, 4) Bowman (1) Mestres (1, 10) Ernst (1)/S/ Mestres (5) 104.Daminozit Kh«ng 2e, 6b Newsome (4) Allen (2) 105.Dithiocacbamat 3a, 4 (S15) 2e, 7 Keppel Blaicher Custafsson Panel (6) Greve (6) Mcleod Mestres (7) Newsome (5) Ott /S/ Ripley (1) 106. Etephon Kh«ng 2e Cochrane (3) Cochrane (4) Hurter Ernst (3) 107. Ethiofencacb¬ Kh«ng 4 ( 393) Kh«ng Draeger (3) 108. Etylenthiourea 1j, 2d 4 (389) Autio King (2) Cichrane (3) Massey Hirvi Nssh Newsome (2) 151
 16. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 Newsome (2) Pflugmacher Nitz Ripley (2) 109.oxit Kh«ng 2e, 6d Sano fenbutatin Sano 110. Imazalil 2d, 4 (XII-6; S19) 2e Cayley Cayley Wijnants Breenberg (1) Norman Specht (1, 3) Wijnants 111.Iprodion 2d, 4 (XII-6; S8, 2e, 4 (419), 6e 6e S19) Agneessens 112. Phorat 2a, 2c, 2d, 4 2e Cochrane (3) (XII-3; S8, S13, Ernst (1)/S/ S16, S17) Boshoff Mestres (5) Abbott (1) Bowmans (1,2) Panel (7) Ambrus Brown Wilkins Eichner Hild Hill Sissons (2) Szeto (1) 113. Propacgit 2a, 2d, 3a 2e, 6a (MS) Ambrus Devine (1,2) 114.Guazatin Kh«ng Kobayashi Kh«ng 115.Tecnasen 2a, 2d, 4 (XII-6; 2e, 4 (108) (MS) S8, S12, S19) Agneessens Devos /S/ Eichner Specht (1) 116.Triforin Bourke 2e, 4 (338), 6d 6d Newsome (5) 117.Aldicacb¬ 1q, 2g 2e, 4 (250), 6a 7 Ambrus Cochrane (5) Cochrane (3) Davies Ernst (1)/S/ Greenhalgh (3) Mendoza (2)/S/ 118.Xipecmtrin 2a, 2d, 4 (XII-6; 6g (MS) 152
 17. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 S19) Baker, PG (2) Ambrus Bottomley Chapman (2) Papadopeulou 119.Fenvalerat 2a, 2d 2e, 6g Reichel Ambrus Baker, PG (2) Bottomley Chapman (2) Greenberg (2) Lee Papadopeulou Reichel Siebers Talekar 120.Permethrin 2a, 2d 2e, 6g Reichel Ambrus Agneessens Baker, PG (2) Belanger Bottomley Chapman (2) Fujie Greve (5) Mestres (6) Oehler Papadopoulou Reichel Siebers Williams (2) 122. Amitraz Kh«ng 2e Kh«ng 123.Eteimfot 2a, 2c, 2d 6e Cabras Ambrus Bottomley Ernst (1)/S/ Panel (8) Bowman (5) 124.Mecacbam 2d, 4(XII-6;S19) 6b Kh«ng Abbott (1) Mestres (10) 125.Metacrifot 4 (XII-6; S19) Wallbank Kh«ng Desmarchelier Panel (8) 126.oxamyl 1q, 2g, 5 2e Ambrus Bromilow Chapman (1) Greenberg (3) Holt Krause, RT (2) Thean 153
 18. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 1 2 3 4 127. Phenotrin Kh«ng 6g 6g Baker, PG (2) Bottomley Papadopoulou 128. Phenthoat 2e, 2c, 2d 6b Ernst (1)/S/ Ambrus Adachi /S/ 129. Azoxiclotin Kh«ng Moellhoff (3) Xem Xihexatin 130. Diflubenzuron Kh«ng 2e Kh«ng Austin 131. Isofenphot 2a, 2d 2e Kh«ng Wagner (3) 132. Methiocacbo 1q, 2g 4 (79A) Cochrane (3) Cohen 133. Triadimefon 2d, 4 (XII-6; S19) 2e (MS) Specht (1,3) 134. Aminocacbo Kh«ng Kh«ng Kh«ng 135. Deltametrin 2d 6d (MS) Ambrus Agneessens Baker, PG (2) Bottomley Mestres (6) Mourot Papadopoulou Siebers 136. Proximidon 2a, 4 (S8) Agneessens Kh«ng 137. Bendiocacb¬ 2g 6d (MS) Ambrus Szeto (2) 138. Metalaxyl 2d 2e, 4 (517) Newsome (8) Waliszewski (2) 139. Butocacb¬xim Kh«ng Li Kh«ng 140. Nitrofen 1a, 2a, 2d,2e 2e, 4 (340) Mestres (6) 4 (XII-6; S19) Adler Yu 141. Phoxim 2d, 4 (XII-6; S19) 4 (307) Kh«ng Ambrus Bowman (6) Dräger (3) 142. Procloraz Kh«ng Maclaine Pont Kh«ng Somerville 143. Tri zophot 2e, 2d, 4 (XII-6; 4 (401), 6d (MS) S19) Rado /S/ Ambrus Specht (1) Waliszewski (1) 144. Bitertanol Kh«ng Specht (3) Kh«ng Mendes 154
 19. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5142 - 90 1 2 3 4 145. Cacbosunfan Kh«ng Leppert (1, 2) Kh«ng 146. Xihalotrin Kh«ng 6g Kh«ng 147. Metopren Kh«ng 2e, 6d Kh«ng Chamberlain Hurt Millert (1, 2) 148. Propamocacb¬ Kh«ng Kh«ng Gentile /S/ 149. Etoprofot 2e, 2d 2e Kh«ng argauer Ding 150. Propylenthiourer Kh«ng Lembo Kh«ng Maier Nitz 151. Dimetipin Kh«ng 2e Kh«ng 152. Fluxitrinat 2d 2e Kh«ng 153. Pyrazophot 2d 4 (328), 6d Kh«ng Gonbach (2) 154.Thiodicacb¬ 2g Ware Kh«ng Phô lôc 1 C¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. C¸c bµi b¸o chung C¸c bµi b¸o hoÆc c¸c s¸ch sau ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò chung trong ph©n 155
 20. TCVN 5142 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt tÝch d lîng thuèc trõ dÞch h¹i (còng nh c¸c sæ tay ®îc giíi thiÖu trong phÇn 3.2). ­ Beck, H. Untersuchungsmethoden zur Bestimung deracks tande von Chlorkohlenwasserstoff - Testiziden in oder suflebensmitteln. Bundesgessundheitsblatt, 17, 269-276 (1974). ­ Burke, J.A. Nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm vÒ ph©n tÝch d lîng thuèc trõ dÞch h¹i. Nh÷ng tiÕn bé trong khoa häc vÒ thuèc trõ dÞch h¹i, H.Geissbuchler (chñ bót), Nhµ xuÊt b¶n Pergamon, oxford (UK), trang 633- 642 (1979). ­ Carl, M. KiÓm tra chÊt lîng trong phßng thÝ nghiÖm trong viÖc x¸c ®Þnh hµng ngµy vÒ c¸c thuèc trõ dÞch h¹i ®· clo ho¸ trong : Nh÷ng tiÕn bé trong khoa häc thuèc trõ dÞch h¹i, H. Geissbuchler (chñ bót), Nhµ xuÊt b¶n Pergamon, oxford (UK), trang 600-660 (1979). ­ Cochrane, W.P. DÉn xuÊt ho¸ häc trong ph©n tÝch thuèc trõ dÞch h¹i, Nhµ xuÊt b¶n Plenum, New York (1981). ­ Egli, H. Gi÷ ®é æn ®Þnh cña d lîng thuèc trõ dÞch h¹i J.agr. Fd Chem (T¹p chÝ Ho¸ thùc phÈm N«ng nghiÖp), 30, 861 - 866 (1982). ­ Prehse, H vµ Time, G. Møc ®é tin cËy cña ph©n tÝch d lîng vÒ mÆt ®Þnh lîng: §iÒu cã lîi qua viÖc øng dông ph¹m vi réng. B¶n tin d lîng, 73, 27 - 47 (1980). ­ Gunther, I.A. Xö lý c¸c sè liÖu vÒ d lîng thuèc trõ dÞch h¹i ë møc ®é ph©n tÝch, B¶n tin d lîng 76, 155-171 (1980). ­ Horwitz, W. Vai trß cña ngêi ph©n tÝch trong ho¸ häc ph©n tÝch, FDA Bylines 4, 169 -178 (1979). ­ Horwitz, W. TÝnh tÊt yÕu cña ®é biÕn ®æi trong ph©n tÝch d lîng thuèc trõ dÞch h¹i, trong : Nh÷ng tiÕn bé trong khoa häc vÒ thuèc trõ dÞch h¹i, H. Geissbuchler (chñ bót), Nhµ xuÊt b¶n Pergamon, oxford (UK), trang 649- 655 (1979). ­ Horwitz, W. §¸nh gi¸ cao c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®îc dïng cho viÖc ®iÒu chØnh thùc phÈm vµ dîc phÈm, ho¸ ph©n tÝch 54, 67 - 76A (1982). ­ T liÖu ISO IS 5725. §é chÝnh x¸c cña c¸c ph¬ng ph¸p thö- Sù x¸c ®Þnh ®é lÆp l¹i vµ sù trïng lÆp. ­ C¸c b¸o c¸o cña IUPAC vÒ thuèc trõ dÞch h¹i (13), sù ph¸t triÓn vµ viÖc ®¸nh gi¸ vÒ ®é gÇn ®óng cña c¸c ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ho¸ trong ph©n tÝch d lîng, Pune Appl. Chem 53. 1039-1049 (1981) /S/. ­ Moye, H.A (chñ bót), Ph©n tÝch d lîng thuèc trõ dÞch h¹i, TËp 58 trong : Ph©n tÝch ho¸ häc, John Wiley vµ Sons. New York (1981). ­ Sæ tay ph©n tÝch thuèc trõ dÞch h¹i, qu¶n lý thùc phÈm vµ dîc phÈm, Washington, D.C (USA), ch¬ng 1 (1982). 156

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản