TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
421
lượt xem
86
download

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - MỤC ĐÍCH: Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY

  1. TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM MAY I - MUÏC ÑÍCH: Xaùc ñònh chaát löôïng saûn phaåm cuûa coâng ty, giuùp QC kieåm haøng thoáng nhaát, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. II – PHAÏM VI: Tieâu chuaån naøy aùp duïng chung cho caùc saûn phaåm may cuûa coâng ty . III – ÑÓNH NGHÓA: Vieäc phaân caáp chaát löôïng ñöôïc döïa treân 04 möùc nhö sau: - Loaïi A: laø loaïi ñaït 100% veà chaát löôïng. - Loaïi B laø khoâng ñaït chaát löôïng nhöng cho qua. - Loaïi C laø haøng hö, phaûi chænh söûa. - Loaïi D laø haøng pheá, sale off. IV – NOÄI DUNG: STT TIEÂU CHUAÅN A B C D 1. Veä sinh CN 1.1 Chæthöøa X 1.2 Dính daàu maùy X 1.3 Phaán maøu X 1.4 Veõ boùng X 2. Loãi nguyeân phuï lieäu. 2.1 Loãi vaûi: 2.1 Maát sôïi: - 2mm maøu nhaït X - 1mm maøu ñaäm X 2.1 Noåi soïc: - 2mm maøu nhaït X - 1mm maøu ñaäm X 2.3 Loang maøu: - Vuøng A X - Vuøng B X 2.4 Sôïi maøu: - Vuøng A X - Vuøng B X 2.5 Xeùo canh: - Soïc 1,5mm X - Trôn 2mm X
  2. 2.2 Loãi phuï lieäu: 3. Thaåm myõ 3.1 Ñoái xöùng: X Vuøng A: Giöõa 2 ñieåm
  3. Baèng nhau & ñoái xöùng tuyeät ñoái X Daøi ngaén 0,5 cm X Ñöôøng chæcaùch meùp raêng daây X keùo 0,1 cm Daây keùo tra phaûi caân ôû phaàn cuoái Ñoaïn cuoái daây keùo bò gôïc soùng X X 0,5 cm 5.6 Ñoùng Passent Daây passents phaûi baèng nhau & ñoái X xöùng Daøi ngaén 0,5 cm X 5.7 Baï coå Baï coå caân vôùi thaân aùo X Baï coå bò caán 0,5 cm X 5.8 Baï naùch Baï naùch caân vôùi thaân aùo X Baï naùch caêng hoaïi ñuùng vôùi thaân X aùo 0,5 cm 5.9 Manchettes Mancheetesbaèng nhau & ñoái xöùng X Mancheetesdaøi, ngaén 0,3 cm X 6.0 TP lai aùo Dieãu lai aùo TP ñeàu trong khoaûng X caùch quy ñònh Dieãu lai aùo to, nhoû = 0,3 cm X 6.1 Neïp aùo Cuõng nhö phaàn lai aùo
  4. 6.2 Kansai lai Kansai lai aùo ñuû boïc bôø X aùo Kansai dö meùp vaûi 0,05 cm X 6.3 Vieàn aùo Caùc chi tieát vieàn aùo ñeàu tuyeät X ñoái Vieàn aùo bò caàm 0,5 cm X 6.4 Cuoán bieân Meùp cuoán bieân 0 X 6.5 Maät ñoä chæcuoán bieân 20 X muõi/1cm 6.6 Chieàu daøi khung baèng ñöôøng kính X nuùt + 0,2 cm Chieàu daøi khung baèng ñöôøng kính X nuùt + 0,3 cm Chieàu daøi khung baèng ñöôøng kính X nuùt + 0,4 cm 6.7 Caùc thoâng soá eo, moâng, chieàu daøi Ngöôïc maø dö T.5 0,5 cm X  0,8 cm Ngöôïc maø dö thoâng soá < 1  1,5 X cm 6.8 Nhöõng thoâng soá nhö: tuùi moå, truï aùo, coå aùo Neáu nhö thoâng soá 0,5  1 cm X 5. Taøi lieäu tham khaûo: khoâng coù.
  5. 6. Phuï Luïc: khoâng coù. kho
Đồng bộ tài khoản