intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 169-92

Chia sẻ: Thảo Lê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
31
lượt xem
3
download

Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 169-92

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 169-92 trình bày nội dung về máy kéo - máy nông nghiệp phương pháp xác định các chỉ tiêu đánh giá chi phí năng lượng. Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định các chỉ tiêu đánh giá chi phí năng lượng của các máy móc, công cụ nông nghiệp liên hợp với máy kéo, làm việc cơ động hoặc tĩnh tại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn cơ điện nông nghiệp: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 169-92

 1. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 Nhãm C Tiªu chuÈn ngµnh 10 TCN 169-92 M¸y kÐo - M¸y n«ng nghiÖp Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng lîng Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng lîng cña c¸c m¸y mãc, c«ng cô n«ng nghiÖp liªn hîp víi m¸y kÐo, lµm viÖc c¬ ®éng hoÆc tÜnh t¹i. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chi phÝ n¨ng lîng ph¶i ®îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu kü thuËt n«ng häc cña m¸y. 1.2. M¸y kÐo dïng khi thö ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë ®iÒu 3.8.5 cña TCVN 1773-91. 1.3. Tríc khi thö ph¶i ®iÒu tra, ®iÒu chØnh vµ ch¹y rµ m¸y theo ®óng kü thuËt quy ®Þnh. 1.4. Ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®o ®èi víi m¸y lµm viÖc c¬ ®éng ë c¸c chÕ ®é lµm viÖc vµ ch¹y kh«ng. Mçi chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ®o Ýt nhÊt bèn lÇn t¬ng øng víi c¸c ®êng ch¹y ®i vµ vÒ. 1.5. CÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®o ®èi víi lµm viÖc tÜnh t¹i ë c¸c chÕ ®é cã t¶i vµ kh«ng t¶i. 1.6. CÇn ph¶i kiÓm tra, hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ ®o tríc khi thö. Danh môc thiÕt bÞ ®o vµ sai sè cho phÐp quy ®Þnh ë phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nµy. Trêng hîp sö dông thiÕt bÞ ®o kh¸c th× ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c t¬ng tù nh c¸c thiÕt bÞ, dông cô quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 1.7. §o¹n ®êng thÝ nghiÖm dµi Ýt nhÊt 50m nÕu tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y b»ng hoÆc nhá h¬n 2,5 m/s vµ Ýt nhÊt 100m nÕu tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y lín h¬n 2,5 m/s. §èi víi ruéng níc do ®iÒu kiÖn chän ruéng cã khã kh¨n nªn cho phÐp rót ng¾n chiÒu dµi quy ®Þnh trªn, nhng kh«ng ®îc Ýt h¬n 30m vµ 60m t¬ng øng. 1.8. C¸c ®iÒu kiÖn thö kh¸c nh ®Êt ®ai, h¹t gièng c©y trång... do tiªu chuÈn ngµnh hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña tõng mÉu m¸y cô thÓ quy ®Þnh. 91
 2. 10 TCN 169-92 Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 2. Néi dung thö 2.1. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng lîng cña m¸y quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 T.T ChØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh M¸y c¬ ®éng M¸y tÜnh t¹i 1 C«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬ Nh, kW + + 2 C«ng suÊt chi phÝ trªn trôc thu c«ng suÊt N tcs, kW 3 C«ng suÊt chi phÝ cho truyÒn ®éng thuû lùc Ntl, KW 4 C«ng suÊt chi phÝ cho ma s¸t ë bé truyÒn - - ®éng, ë trôc thu c«ng suÊt vµ ë truyÒn ®éng thñy lùc Nms, kW 5 C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n Nl, kW + 6 C«ng suÊt chi phÝ cho trît N , kW + 7 C«ng suÊt c¶n kÐo NK, kW + + 8 Chi phÝ c«ng suÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm + + N0, kW.h/ha (kW.h/t.km) 9 Lùc c¶n riªng cña m¸y n«ng nghiÖp KC, N/m2 + (N/m) 10 Tiªu thô nhiªn liÖu giê G, kg/h + + 11 Tiªu thô nhiªn liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g, + + kg/ha (kg/t.km) 12 HiÖu suÊt chung cña m¸y , % + + 13 HÖ sè sö dông c«ng suÊt cña ®éng c¬ + + Chó thÝch: 1) DÊu (+) lµ chØ tiªu b¾t buéc ph¶i x¸c ®Þnh; 2) DÊu ( ) lµ chØ tiªu cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo tõng liªn hîp m¸y cô thÓ khi lµm viÖc; 3) DÊu (-) lµ chØ tiªu khuyÕn khÝch x¸c ®Þnh; 4) Nh÷ng chØ tiªu lµ hÖ qu¶ cña c¸c chØ tiªu ghi ë b¶ng 1 vµ nh÷ng chØ tiªu phô kh¸c kh«ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. CÇn ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých ®Ó chän mét trong c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬ (Nh) nh sau: a) Ph¬ng ph¸p th¸o ®éng c¬ khái m¸y: 92
 3. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 Thö ®éng c¬ trªn bµn phanh thuû lùc hoÆc bµn phanh ®iÖn theo ph¬ng ph¸p ®· ®îc quy ®Þnh ë ®iÒu 3.7 cña TCVN 1773-91. b) Ph¬ng ph¸p kh«ng th¸o ®éng c¬ khái m¸y: Thö x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu lµm viÖc cña ®éng c¬ qua trôc trÝch c«ng suÊt b»ng bµn phanh cè ®Þnh hoÆc bµn phanh lu ®éng, thÝ dô nh P400M. Tr×nh tù tiÕn hµnh thö nh sau: §Æt bµn thö vµ m¸y kÐo trªn nÒn ph¼ng. §êng t©m cña trôc trÝch c«ng suÊt cña m¸y kÐo vµ trôc nèi cña bµn thö ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng däc ®èi xøng cña m¸y kÐo, cho phÐp xª dÞch sang bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i mÆt ph¼ng ®èi xøng mét kho¶ng kh«ng ®îc lín h¬n 25 mm. C¸c kho¸ nèi ghÐp trôc c¸c ®¨ng víi trôc trÝch c«ng suÊt ph¶i ch¾c ch¾n. Cho ®éng c¬ lµm viÖc, ®Ó tay cung cÊp nhiªn liÖu t¬ng øng víi vÞ trÝ cung cÊp lín nhÊt: KiÓm tra nhiÖt ®é níc khi ra khái ®éng c¬ vµ nhiÖt ®é dÇu nhên trong c¸c te ®Ó ®¶m b¶o trong giíi h¹n 85 – 950C. CÇn ph¶i theo dâi kim chØ cña ®ång hå b¸o nhiÖt ®é dÇu thuû lùc g¾n trªn bµn thö ®Ó nhiÖt ®é kh«ng ®îc qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh. Duy tr× nhiÖt ®é dÇu quy ®Þnh b»ng c¸ch ®iÒu chØnh lu lîng níc lµm nguéi. ChÕ ®é t¶i ®Ó thö thÓ hiÖn trªn ®ång hå cña bµn thö cã ®¬n vÞ ®o lµ kPa. §iÒu chØnh chÕ ®é t¶i b»ng c¸ch tiÕt lu thay ®æi ¸p suÊt dÇu thñy lùc th«ng qua v« l¨ng ®iÒu khiÓn. Trong mçi thÝ nghiÖm, ghi c¸c sè liÖu møc t¶i vµ tèc ®é quay trªn c¸c ®ång hå cña thiÕt bÞ. CÇn ph¶i thÝ nghiÖm Ýt nhÊt 12 møc t¶i kh¸c nhau theo chiÒu t¨ng dÇn vµ ngîc l¹i. Nh¾c l¹i thÝ nghiÖm 3 lÇn. C¨n cø vµo sè liÖu thu ®îc trong c¸c thÝ nghiÖm vµ dïng b¶ng hiÖu chuÈn mÉu kÌm theo bµn thö x¸c ®Þnh c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬. 3.2. C«ng suÊt chi phÝ trªn trôc trÝch c«ng suÊt cña m¸y kÐo ®îc x¸c ®Þnh nh sau: L¾p ten z« c¸c ®¨ng vµo trôc trÝch c«ng suÊt cña m¸y kÐo. L¾p m¸y n«ng nghiÖp vµo m¸y kÐo qua ten z« c¸c ®¨ng vµ ®iÒu chØnh ®óng theo yªu cÇu khi lµm viÖc (®Ó khi m¸y lµm viÖc th× ten z« c¸c ®¨ng lµm viÖc b×nh thêng, khi m¸y di chuyÓn hay quay vßng kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ®o). Nèi ®Çu ra cña c¸c bé c¶m biÕn ®o tèc ®é quay vµ m« men xo¾n trªn ten z« c¸c ®¨ng víi c¸c kªnh ®o cña m¸y ghi c¸c th«ng sè vÒ n¨ng lîng (rêi r¹c vµ t¬ng tù cña thiÕt bÞ ®o n¨ng lîng tù ®éng). Cho m¸y lµm viÖc trªn ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7, lÊy c¸c sè liÖu tèc ®é quay vµ m« men xo¾n (thÓ hiÖn trªn mµn hiÖn sè) tõ m¸y ®o n¨ng lîng. TÝnh to¸n sè liÖu thu nhËn ®îc vµ ¸p dông c«ng thøc (1) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.2 ®Ó x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ trªn trôc trÝch c«ng suÊt. 3.3. Khi cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¸c truyÒn ®éng thuû lùc th× ¸p dông theo ph¬ng ph¸p vµ dông cô ®o ®· ®îc xÐt duyÖt theo thñ tôc quy ®Þnh. 93
 4. 10 TCN 169-92 Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 3.4. Khi cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho ma s¸t ë bé truyÒn ®éng, ë trôc trÝch c«ng suÊt vµ ë truyÒn ®éng thuû lùc th× ¸p dông theo ph¬ng ph¸p vµ dông cô ®o ®· ®îc xÐt duyÖt theo thñ tôc quy ®Þnh. 3.5. X¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n thùc hiÖn khi m¸y kÐo ch¹y kh«ng trªn nÒn mµ m¸y ho¹t ®éng vµ m¸y n«ng nghiÖp ë tr¹ng th¸i chuÈn bÞ lµm viÖc. Cã hai ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh sau: a) Ph¬ng ph¸p ®o b»ng d¾t kÐo: Dïng mét m¸y kÐo kh¸c ®Ó kÐo m¸y cÇn thÝ nghiÖm. Gi÷a hai m¸y kÐo l¾p lùc kÕ tù ghi ®Ó x¸c ®Þnh lùc c¶n l¨n. Lùc c¶n l¨n ®îc ®o ë nh÷ng sè truyÒn vµ vËn tèc t¬ng øng víi sè truyÒn vµ vËn tèc lµm viÖc cña m¸y. Khi thÝ nghiÖm ph¶i cho m¸y kÐo ®îc thö lµm viÖc nhng kh«ng gµi sè, kh«ng sö dông phanh vµ ly hîp. C¨n cø vµo sè liÖu vÒ lùc c¶n l¨n ë vËn tèc lµm viÖc t¬ng øng, ¸p dông c«ng thøc (2) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.3 ®Ó x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n. Chó thÝch: Ph¬ng ph¸p d¾t kÐo kh«ng ¸p dông ®èi víi m¸y lµm viÖc ë ruéng níc. b) Ph¬ng ph¸p ®o b»ng bé c¶m biÕn: G¾n c¸c bé c¶m biÕn ®Ó ®o m« men vµ tèc ®é quay trªn b¸n trôc cña m¸y kÐo khi ch¹y kh«ng. Nh÷ng tÝn hiÖu ®o tõ c¸c bé c¶m biÕn ®îc chuyÓn ®Õn thiÕt bÞ ®o n¨ng lîng tù ®éng nhê c¸c d©y nèi cã d¾c c¾m chuyªn dïng kÌm theo thiÕt bÞ. Sau khi xö lý sè liÖu ghi nhËn trªn thiÕt bÞ ®o, x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n theo c«ng thøc (3) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.3. Chó thÝch: Trêng hîp m¸y kÐo l¾p b¸nh lång lµm viÖc ë ruéng níc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n theo ph¬ng ph¸p riªng cha quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 3.6. C«ng suÊt chi phÝ cho trît x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c«ng suÊt, ®é trît trªn c¸c b¸nh chñ ®éng vµ ¸p dông c«ng thøc (4) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.4. C«ng suÊt trªn trôc b¸nh chñ ®éng x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p t¬ng tù nh quy ®Þnh ë ®iÒu 3.5b. §é trît x¸c ®Þnh theo mét trong hai ph¬ng ph¸p sau: a) Ph¬ng ph¸p ®Õm sè vßng quay cña b¸nh chñ ®éng: §¸nh dÊu mét ®iÓm mèc trªn b¸nh chñ ®éng. Khi m¸y ch¹y ®· æn ®Þnh trªn ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7 cÇn ph¶i quan s¸t ®iÓm mèc trªn b¸nh xe ®Ó ®Õm hÕt sè vßng nguyªn ®ång thêi bÊm ®ång hå ®o thêi gian t¹i c¸c thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®Õm. C¨n cø vµo sè vßng ®Õm ®îc, thêi gian ®Õm vµ thêi gian thÝ nghiÖm chung ®Ó x¸c ®Þnh sè vßng quay cña b¸nh chñ ®éng trªn ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm. CÇn ph¶i ®Õm b¸nh chñ ®éng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i ®Ó x¸c ®Þnh sè vßng quay trung b×nh. 94
 5. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 TiÕn hµnh ®Õm sè vßng quay cña b¸nh chñ ®éng khi m¸y kÐo ch¹y kh«ng vµ khi cã t¶i. Xö lý sè liÖu vµ x¸c ®Þnh ®é trît theo c¸c c«ng thøc (4), (5), (6) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.5. b) Ph¬ng ph¸p ®o b»ng bé c¶m biÕn: G¾n c¸c bé c¶m biÕn ®o sè vßng quay t¹i hai b¸nh chñ ®éng cña m¸y kÐo. L¾p b¸nh xe sè 5 vµo m¸y kÐo theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. C¾m nh÷ng ®Çu nèi cña c¸c bé c¶m biÕn trªn b¸nh chñ ®éng m¸y kÐo vµ b¸nh xe sè 5 vµo thiÕt bÞ ®o n¨ng lîng tù ®éng. Cho m¸y kÐo lµm viÖc trªn ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7, ghi vµ tÝnh sè liÖu trªn thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh ®é trît. 3.7. X¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo b»ng c¸ch ®o lùc c¶n kÐo, vËn tèc lµm viÖc vµ ¸p dông c«ng thøc (7) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.6. a) §o lùc c¶n kÐo: * §o b»ng c«ng kÕ: L¾p c«ng kÕ vµo phÝa sau m¸y kÐo b»ng bé g¸ ch¾c ch¾n vµ kh«ng ¶nh h- ëng ®Õn ph¬ng lùc kÐo cña m¸y kÐo. D©y cã ®Çu nèi chuyªn dïng ®îc l¾p vµo ®Çu trôc trÝch c«ng suÊt ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng cho c¬ cÊu tÝch ph©n cña c«ng kÕ. ChØ sè ë bé phËn ®o c«ng vµ chØ sè ë bé phËn ®o ®o¹n ®êng di chuyÓn cña m¸y thÓ hiÖn trªn c«ng kÕ vµ ph¶i ®îc ghi t¹i c¸c thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc thÝ nghiÖm. C¨n cø vµo sè liÖu thu nhËn ®îc x¸c ®Þnh lùc c¶n kÐo theo c«ng thøc (8) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.7. * §o b»ng lùc kÕ: §èi víi m¸y n«ng nghiÖp kiÓu mãc cÇn ph¶i l¾p lùc kÕ tù ghi (kiÓu thuû lùc hoÆc kiÓu lß xo) gi÷a m¸y n«ng nghiÖp vµ m¸y kÐo b»ng khíp nèi cøng. §èi víi m¸y n«ng nghiÖp kiÓu treo dïng khung ®o lùc chuyªn dïng (kiÓu §øc KNN-1) ®Ó l¾p lùc kÕ tù ghi. CÇn lu ý lµm tr¬n c¸c gèi ®ì trît vµ gèi ®ì l¨n tríc vµ sau khi l¾p khung vµo m¸y kÐo vµ m¸y n«ng nghiÖp. Trªn ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm lùc c¶n kÐo ®îc ghi b»ng biÓu ®å l¾p ë lùc kÕ. Xö lý biÓu ®å b»ng dông cô ®o diÖn tÝch vµ ¸p dông c«ng thøc (9) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.7 ®Ó x¸c ®Þnh lùc c¶n kÐo trung b×nh. * §o b»ng bé c¶m biÕn: Tuú theo lùc c¶n m¸y n«ng nghiÖp ®Ó g¾n c¸c bé c¶m biÕn ®o lùc cho thÝch hîp, bao gåm lo¹i 1T, 2T, 3T, 4T vµo khung ®o lùc hoÆc khíp nèi cøng. Sè liÖu thu ®îc trªn ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm thÓ hiÖn trªn thiÕt bÞ ®o n¨ng lîng tù ®éng. b) §o tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y: Tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p bÊm giê, c¸ch tiÕn hµnh nh sau: 95
 6. 10 TCN 169-92 Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp T¹i c¸c vÞ trÝ mèc cña ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7 c¾m hai cäc dµi 2m ë hai phÝa ®èi xøng qua t©m ®êng ch¹y cña m¸y. Mét ngêi ®øng ë mèc thø nhÊt t¹i vÞ trÝ th¼ng hµng víi hai cäc c¾m nãi trªn vµ cã nhiÖm vô phÊt cê ra hiÖu khi m¸y b¾t ®Çu vµo ®o¹n thÝ nghiÖm. Mét ngêi kh¸c ®øng ë vÞ trÝ t¬ng tù ngêi cÇm cê nhng ë mèc thø 2 vµ cã nhiÖm vô bÊm giê khi m¸y b¾t ®Çu vµo vµ ra khái ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm. VËn tèc chuyÓn ®éng cña m¸y ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (10) quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.8. 3.8. X¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu b»ng mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau tuú theo môc ®Ých thö m¸y: a) §o b»ng b×nh ®ong: B×nh ®ong cã thíc chia v¹ch vµ kho¸ ba ng¶ ®îc ®Æt trªn ®êng nhiªn liÖu vµo ®éng c¬, nèi gi÷a b×nh läc l¾ng vµ b×nh läc th« nhiªn liÖu. CÇn ph¶i g¸ l¾p b×nh ®ong thËt ch¾c ch¾n ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, tiÖn lîi cho ngêi ®äc thíc ®o vµ ®¶m b¶o n¹p ®ñ lîng nhiªn liÖu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh mét thÝ nghiÖm. C¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh ®o nh sau: Khi m¸y cha ch¹y vµo ®êng thÝ nghiÖm cÇn vÆn kho¸ ba ng¶ ®Ó nhiªn liÖu võa vµo b×nh ®ong võa vµo th¼ng ®éng c¬. Khi m¸y ch¹y chØ cßn c¸ch cäc mèc thÝ nghiÖm mét kho¶ng 2-5 m (tuú theo thÝ nghiÖm víi t¶i träng lín hay nhá, tèc ®é thÊp hay cao ®Ó íc lîng kho¶ng c¸ch nµy cho thÝch hîp) cÇn ph¶i vÆn kho¸ ba ng¶ ®Ó ®iÒu khiÓn cho nhiªn liÖu tõ b×nh ®ong cung cÊp vµo ®éng c¬. §äc chØ sè v¹ch chia trªn thíc ®o ®ång thêi víi bÊm ®ång hå thêi gian t¹i c¸c thêi ®iÓm m¸y b¾t ®Çu vµo rµ vµ ra khái ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm. CÇn l- u ý khi kÕt thóc mét thÝ nghiÖm l¹i vÆn kho¸ ba ng¶ cho nhiªn liÖu võa vµo b×nh ®ong võa vµo ®éng c¬ ®Ó khái chÕt m¸y do hÕt nhiªn liÖu ë b×nh ®ong vµ chuÈn bÞ cho thÝ nghiÖm tiÕp theo. C¨n cø vµo sè v¹ch chia ®äc ®îc trªn thíc ®o, thêi gian thÝ nghiÖm vµ sè liÖu hiÖu chuÈn b×nh ®ong ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu theo c¸c c«ng thøc (15), (16), (17), (18) quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 4.11, 4.12 vµ 4.13. b) §o b»ng bé c¶m biÕn: L¾p bé c¶m biÕn ®o nhiªn liÖu (YP-154) trªn èng dÉn gi÷a b×nh läc vµ b¬m cao ¸p. Dïng d©y cã d¾c c¾m chuyªn dïng ®Ó nèi tõ bé c¶m biÕn nhiªn liÖu tíi thiÕt bÞ ®o tù ®éng. Trong thêi gian thÝ nghiÖm ghi sè xung vµ thêi gian lÊy tõ thiÕt bÞ ®o tù ®éng vµ qua sè liÖu chuÈn thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu. c) §o b»ng m¸y ®o nhiªn liÖu x¸ch tay, thÝ dô nh NN-1A: l¾p m¸y ®o vµo vÞ trÝ nh ®· tr×nh bµy ë c¸ch ®o b»ng bé c¶m biÕn. Khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm bËt c«ng t¾c cho m¸y lµm viÖc. Sè liÖu chi phÝ nhiªn liÖu theo thêi gian ®îc thÓ hiÖn trªn mµn hiÖn sè cña m¸y ®o. 4. C«ng thøc tÝnh to¸n 96
 7. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 4.1. C«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬, Nh (kW) ®îc tÝnh theo c¸c c«ng thøc quy ®Þnh ë ®iÒu 5.1 cña TCVN 1685-91. §éng c¬ ®iªzen – ph¬ng ph¸p thö, ë ®iÒu 6.3.2 cña TCVN 1773-91. M¸y kÐo n«ng nghiÖp – ph¬ng ph¸p thö 4.2. C«ng suÊt chi phÝ trªn trôc thu c«ng suÊt Ntcs (kW): 0,735.M tcs .n ntc N tcs (1) 716,2 Trong ®ã: Mtcs vµ ntcs lµ m« men quay (kG.m) vµ tèc ®é quay (vg/ph) cña trôc trÝch c«ng suÊt. 4.3. C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n Nl (kW): 2,72.Pl .V * Khi ®o b»ng d¾t kÐo Nl (2) 10 4 Trong ®ã: Pl - lùc c¶n l¨n trung b×nh, N; V - vËn tèc chuyÓn ®éng cña m¸y, km/h. * Khi ®o b»ng bé c¶m biÕn (kW): 0,735.M t .nt 0,735.M p .n p ck Nl .1 (3) 716,2 716,2 100 Trong ®ã: Mt, Mp, nt, np - m« men quay (kG.m), tèc ®é quay (vg/ph) cña trôc b¸nh chñ ®éng t¬ng øng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i khi ch¹y kh«ng. ck - ®é trît cña b¸nh chñ ®éng khi ch¹y kh«ng. 4.4. C«ng suÊt chi phÝ cho trît N (kW): N = 0,01 . Ncd. (4) Trong ®ã: Ncd - c«ng suÊt ®o ®îc trªn trôc b¸nh chñ ®éng, kW - ®é trît cña b¸nh chñ ®éng, % 4.5. §é trît cña b¸nh chñ ®éng, (%): nb nk * §èi víi ruéng kh« .100 (5) nb Trong ®ã: nb - sè vßng quay trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng khi m¸y kÐo cã t¶i (trung b×nh céng sè vßng quay cña b¸nh ph¶i vµ b¸nh tr¸i), vßng. nk - sè vßng quay trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng khi m¸y kÐo ch¹y kh«ng (trung b×nh céng sè vßng quay cña b¸nh ph¶i vµ b¸nh tr¸i), vßng. rt rl * §èi víi ruéng níc .100 (5') rt Trong ®ã: 97
 8. 10 TCN 169-92 Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp rt - b¸n kÝnh tÜnh ®o tõ t©m trôc b¸nh chñ ®éng ®Õn mÆt nÒn mµ m¸y lµm viÖc, m. rl - b¸n kÝnh vßng l¨n cña b¸nh xe øng víi ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm vµ víi t¶i träng nhÊt ®Þnh, m. B¸n kÝnh vßng l¨n ®îc tÝnh theo c«ng thøc: S rl (6) 2. .nb Trong ®ã: S - chiÒu dµi cña ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm, m; nb - sè vßng quay trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng, vßng. 4.6. C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo NK (kW): 2,72.R.V NK (7) 10 4 Trong ®ã: R - lùc c¶n kÐo trung b×nh, N; V - vËn tèc chuyÓn ®éng cña m¸y, km/h. 4.7. Lùc c¶n kÐo cña m¸y n«ng nghiÖp R: A * Khi ®o b»ng c«ng kÕ R (8) S Trong ®ã: A - ®é t¨ng chØ sè ë bé phËn ®o c«ng; S - ®é t¨ng chØ sè ë bé phËn ®o qu·ng ®êng. F * Khi ®o b»ng lùc kÕ tù ghi (N) R e. e.h (9) l Trong ®ã: e - hÖ sè ®µn håi cña lß xo lùc kÕ, N/mm; F - diÖn tÝch gi¶n ®å ghi b»ng lùc kÕ, mm2; l - chiÒu dµi cña gi¶n ®å, mm; h - chiÒu cao trung b×nh cña gi¶n ®å, mm. 4.8. VËn tèc chuyÓn ®éng trung b×nh cña m¸y, V (km/h): 3,6.S V (10) T Trong ®ã: S - chiÒu dµi cña ®o¹n ®êng thÝ nghiÖm, m; T - thêi gian thÝ nghiÖm, s. 4.9. Chi phÝ c«ng suÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm N0, kW.h/ha (kW.h/t.km): Nh N0 (11) W Trong ®ã: Nh - c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬, kW; W - n¨ng suÊt giê lµm viÖc thuÇn tuý cña m¸y, ha/h (t.km/h) 98
 9. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 M tn W 3600. (12) T Trong ®ã: Mtn - khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn b»ng m¸y trong thêi gian thÝ nghiÖm, ha, t.km. T - thêi gian thÝ nghiÖm, s. 4.10. Lùc c¶n riªng cña m¸y n«ng nghiÖp K0, N/m2 hoÆc kG/cm2: R * §èi víi cµy: K 0 (13) B.a R * §èi víi m¸y n«ng nghiÖp kh¸c K0, N/m (kG/cm): K0 (14) B Trong ®ã: R - lùc c¶n kÐo cña m¸y n«ng nghiÖp, N (hoÆc kG); B - bÒ réng lµm viÖc cña m¸y n«ng nghiÖp, m (hoÆc cm): a - ®é s©u lµm viÖc cña cµy, m (hoÆc cm). 4.11. Khèi lîng nhiªn liÖu tiªu trong thÝ nghiÖm Gtn (g): Gtn= Vtn. gtn (15) Trong ®ã: Vtn - thÓ tÝch nhiªn liÖu ®· tiªu thô, cm3; tn - khèi lîng riªng cña nhiªn liÖu ë nhiÖt ®é thÝ nghiÖm, g/cm3. tn = 20 0 - .(t0 - 200) (16) Trong ®ã: 20 0 - khèi lîng riªng cña nhiªn liÖu ë 200C, g/cm3. - hÖ sè gi·n në thÓ tÝch cña nhiªn liÖu; t0 - nhiÖt ®é cña nhiªn liÖu khi thÝ nghiÖm, 0C. 4.12. Tiªu thô nhiªn liÖu giê G, kg/h: 3,6.Gtn G (17) T Trong ®ã: Gtn - khèi lîng nhiªn liÖu tiªu thô trong thÝ nghiÖm, g; T - thêi gian thÝ nghiÖm, s. 4.13. Tiªu thô nhiªn liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g, kg/ha (kg/t.km): G g (18) W Trong ®ã: G - tiªu thô nhiªn liÖu giê, kg/h. W - n¨ng suÊt giê lµm viÖc thuÇn tuý cña m¸y, ha/h (t.km/h) 4.14. HiÖu suÊt chung cña m¸y (%): 99
 10. 10 TCN 169-92 Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp NK N tcs .100 (19) Nh Trong ®ã:NK - c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo, kW; Ntcs - c«ng suÊt chi phÝ trªn trôc thu c«ng suÊt, kW; Nh - c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬, kW. 4.15. HÖ sè sö dông c«ng suÊt cña ®éng c¬ K: N tb K (20) N dm Trong ®ã: Ndm - c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬, kW; Ntb - c«ng suÊt trung b×nh trong mét chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, kW. 1 n N tb . N i .Ti (21) t i 1 Trong ®ã: Ni - c«ng suÊt trung b×nh chi phÝ ®Ó thùc hiÖn mét lo¹i h×nh c«ng viÖc trong chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, kW; Ti - thêi gian thùc hiÖn mét lo¹i h×nh c«ng viÖc trong chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, s; t - thêi gian mét chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, s; n - sè lo¹i h×nh c«ng viÖc trong chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y. 5. LËp biªn b¶n thö 5.1. KÕt qu¶ thö ph¶i ®îc s¾p xÕp díi d¹ng c¸c biªn b¶n thö bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau: a) Tr×nh bµy ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y, c¸c yªu cÇu kü thuËt sö dông m¸y, c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña m¸y trong thêi gian thö. b) LiÖt kª danh môc c¸c thiÕt bÞ, dông cô ®o, sai sè cho phÐp vµ c¸c sè liÖu chuÈn thiÕt bÞ ®o tríc khi thö. c) C¸c kÕt qu¶ thö theo néi dung quy ®Þnh ë ®iÒu 2 cña tiªu chuÈn nµy. d) C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ thö ®¸nh gi¸ møc ®é phï hîp cña m¸y vÒ chi phÝ n¨ng lîng. 5.2. TÊt c¶ c¸c biªn b¶n thö ph¶i ®îc ghi râ tªn m¸y, ngµy vµ n¬i thö, ®iÒu kiÖn thö, kÕt qu¶ thö, tªn vµ ch÷ ký cña ngêi phô tr¸ch… vµ ph¶i ®îc lu tr÷ trong thêi h¹n Ýt nhÊt 5 n¨m. MÉu biªn b¶n thö xem ë phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nµy. Phô lôc 1 Danh môc thiÕt bÞ dông cô ®o T.T Tªn gäi CÊp chÝnh x¸c hoÆc sai sè cho 100
 11. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 phÐp 1 Bµn phanh thuû lùc, ®iÖn hoÆc c¬ häc 1,5 2 Lùc kÕ tù ghi 1T-3T (DT-3) 1,5 3 C«ng kÕ 4 ThiÕt bÞ ®o n¨ng lîng tù ®éng (EMA-P) 5 Kh©u ®o lùc kÐo b»ng ten z¬ kiÓu vßng 1,5 6 Ten z¬ c¸c ®¨ng 1,5 7 C¸c trôc ®o ten z¬ 1,5 8 Bé ®Õm xung ®iÖn ®o tèc ®é quay 9 Bé c¶m biÕn sè vßng quay kiÓu tiÕp xóc hoÆc kh«ng tiÕp xóc 10 §ång hå bÊm gi©y 0,2 11 §ång hå ®o sè vßng quay kiÓu c¬ häc 1,0 12 B¸nh xe sè 5 13 Khung ®o lùc KKN-1 14 B×nh ®ong cã thíc ®o vµ kho¸ ba ng¶ 15 M¸y ®o nhiªn liÖu x¸ch tay (NN-1A) 16 Tû träng kÕ 17 NhiÖt kÕ thñy ng©n giíi h¹n ®o 1500C 18 C©n kü thuËt giíi h¹n ®o 500 g 0,01 19 Bé qu¶ c©n mÉu 20 C¸c lo¹i thíc ®o chiÒu dµi 21 Thíc ®o th¨ng b»ng 22 Cäc dµi 2 m 23 KhÝ ¸p kÕ 24 Dông cô ®o diÖn tÝch gi¶n ®å Phô lôc 2 (Tham kh¶o) 101
 12. 10 TCN 169-92 Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng lîng Ngµy thö: .......................................... Liªn hîp m¸y: .............................................. N¬i thö: ............................................. §éng c¬: ...................................................... §iÒu kiÖn thö: ................................... Sè truyÒn: ..................................................... Ngêi phô tr¸ch:................................ ..................................................... TT Tªn gäi c¸c chØ tiªu Khi ch¹y kh«ng Khi lµm viÖc §êng ®i §êng vÒ §êng ®i §êng vÒ CK1 CK3 CK1 CK3 LV1 LV2 LV4 LV1 LV2 LV4 CK2 CK2 LV3 LV3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 §o¹n ®êng S, m 2 Thêi gian T, s 3 Tèc ®é V, km/h 4 M« men trªn trôc b¸nh chñ ®éng: * Bªn tr¸i Mt, kG.m * Bªn ph¶i Mp, kG.m 5 M« men trªn trôc trÝch c«ng suÊt, Mtcs, kG.m 6 Tèc ®é quay trôc b¸nh chñ ®éng: * Bªn tr¸i nt, vg/ph * Bªn ph¶i np, vg/ph 7 Tèc ®é quay trôc trÝch c«ng suÊt ntcs, vg/ph 8 C«ng suÊt trªn trôc b¸nh chñ ®éng Ncd, kW 9 C«ng suÊt trªn trôc thu c«ng suÊt Ntcs, kW 10 §é trît d, % 11 C«ng suÊt chi phÝ cho trît Nd, kW 102
 13. Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp 10 TCN 169-92 12 Lùc c¶n kÐo R, N 13 C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo NK, kW 14 Lùc c¶n l¨n Pl, N 15 C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n Nl, kW 16 Lùc c¶n riªng K0, N/m2 (N/m) 17 Chi phÝ c«ng suÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm N0, kW.h/ha (kW.h/t.km) 18 Tiªu thô nhiªn liÖu giê G, kg/h 19 Tiªu thô nhiªn liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g, kg/ha (kg/t.km) 20 HiÖu suÊt chung cña m¸y h, % 21 HÖ sè sö dông c«ng suÊt cña ®éng c¬ K 103

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản