Tiêu chuẩn công trình thủy lợi

Chia sẻ: Nguyen Huu Hong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:186

0
125
lượt xem
32
download

Tiêu chuẩn công trình thủy lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo quyết định của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 51/2002/QĐ-BNN,ngày 17 tháng 6 năm 2002 về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn công trình thủy lợi

 1. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp v ph¸t triÓn n«ng th«n Sè 51/2002/Q§-BNN, ng y 17 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc ban h nh tiªu chuÈn ng nh ------***------ Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ng y 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn N«ng th«n; - C¨n cø v o Ph¸p lÖnh chÊt l−îng h ng ho¸ ng y 24 th¸ng12 n¨m 1999; - C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ng y 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ ban h nh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ng y 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng; - C¨n cø v o Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt v ban h nh Tiªu chuÈn ng nh ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1999-Q§-BNN-KHCN ng y 1/10/1999; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr−ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ v chÊt l−îng s¶n phÈm, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Nay ban h nh c¸c tiªu chuÈn ng nh: 1. 14TCN 118-2002: Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng lËp c¸c dù ¸n ®Çu t− thuû lîi. 2. 14TCN 119-2002: Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng lËp thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi. §iÒu 2. Tiªu chuÈn n y cã hiÖu lùc sau 15 ng y kÓ tõ ng y ký ban h nh. §iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ v CLSP, Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi h nh QuyÕt ®Þnh n y./. KT. Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr−ëng NguyÔn §×nh ThÞnh : §· ký
 2. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . Tiªu chuÈn ngµnh 14 TCN 118 - 2002 thµnh phÇn, NéI DUNG vµ khèi l−îng lËp C¸C Dù ¸N ®Çu t− THUû LîI 1. Nh÷ng QUY §ÞNH CHUNG 1.1. Tiªu chuÈn n y quy ®Þnh th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng lËp c¸c dù ¸n ®Çu t− Thuû lîi: B¸o c¸o Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (BCNCTKT) v B¸o c¸o Nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT), bao gåm: 1. C¸c dù ¸n thuû lîi: ®Çu t− x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a lín, n©ng cÊp c¸c dù ¸n ® ®Çu t− x©y dùng; 2. C¸c ®èi t−îng kh¸c theo c¸c quy ®Þnh t−¬ng øng cña Quy chÕ ®Çu t− v x©y dùng ban h nh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ng y 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. 1.2. Dù ¸n ®−îc ®Çu t− cÇn b¶o ®¶m: 1. ThÓ hiÖn ®óng ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng v Nh n−íc; 2. Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x héi vïng, l nh thæ v c¸c ng nh cã liªn quan, tr−íc hÕt l quy ho¹ch l−u vùc s«ng; 3. §¸p øng yªu cÇu bÒn v÷ng v mü quan; 4. B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i; 5. ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn; 6. Sö dông vèn ®Çu t− cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1. 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ dïng trong tiªu chuÈn: 1. Dù ¸n thuû lîi. L tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn (ChØ bao gåm ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp) ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh nh»m khai th¸c nguån lîi cña n−íc, ph¸t triÓn v b¶o vÖ t i nguyªn n−íc, phßng tr¸nh lò lôt v t¸c h¹i cña n−íc g©y ra trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. 2. Vïng dù ¸n. L khu vùc chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña Dù ¸n thuû lîi. 3. Gi¶i ph¸p (hoÆc biÖn ph¸p) thuû lîi. L c¸c gi¶i ph¸p (hoÆc biÖn ph¸p) c«ng tr×nh v phi c«ng tr×nh ®Ó khai th¸c nguån lîi, ph¸t triÓn v b¶o vÖ t i nguyªn n−íc, phßng tr¸nh lò lôt v t¸c h¹i cña n−íc g©y ra, bao gåm:
 3. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . a) Cung cÊp n−íc: - HÖ thèng cung cÊp n−íc mÆt (Hå chøa, Cèng, §Ëp, Tr¹m b¬m v.v...) ; - HÖ thèng cung cÊp n−íc ngÇm (Tr¹m b¬m v.v...). b) Tiªu tho¸t n−íc: - HÖ thèng tiªu tho¸t n−íc mÆt (Cèng, §Ëp, Tr¹m b¬m v.v...); - HÖ thèng tiªu tho¸t n−íc ngÇm (Tr¹m b¬m v.v...). c) Ng¨n thuû triÒu, ng¨n mÆn, bao gåm: §ª hoÆc bê bao; §Ëp v cèng. d) Phßng tr¸nh lò lôt, bao gåm: §iÒu ho lò; §iÒu tiÕt lò; ChËm lò; Ng¨n lò; C¸ch ly lò; Ph©n lò; Tho¸t lò. e) Hé bê, bao gåm: ChØnh trÞ s«ng; C¸c c«ng tr×nh hé bê; Trång c©y ch¾n sãng v.v... 4. Lo¹i (hoÆc h×nh thøc) c«ng tr×nh thuû lîi. L c¸c lo¹i h×nh c«ng tr×nh thuû lîi kh¸c nhau, cã ®Æc ®iÓm kü thuËt riªng kh¸c h¼n nhau nh−ng cã thÓ cã cïng 1 chøc n¨ng: a) Hå chøa: Hå ®iÒu tiÕt n¨m, nhiÒu n¨m; Hå chèng lò, hå cÊp n−íc, hå ph¸t ®iÖn, hå tæng hîp, hå ®iÒu ho v.v... b) §Ëp: §Ëp t¹o hå; §Ëp d©ng (cã cöa v kh«ng cöa); §Ëp tr n (cã cöa v kh«ng cöa, tr n mÆt, tr n s©u v.v...). c) Cèng lÊy n−íc: Cèng ngÇm; Cèng lé thiªn; Cèng cã ¸p; Cèng kh«ng ¸p. d) Tr¹m b¬m: Tr¹m b¬m næi; Tr¹m b¬m cè ®Þnh; Tr¹m b¬m ch×m; Tr¹m b¬m trôc ®øng; Tr¹m b¬m trôc xiªn; Tr¹m b¬m trôc ngang. e) h. HÖ thèng dÉn n−íc: HÖ thèng kªnh hë; HÖ thèng kªnh ngÇm; HÖ thèng ®−êng èng; Tuy nen v.v... 5. Vïng tuyÕn. L 1 khu vùc kh«ng gian x¸c ®Þnh ë ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh Ýt thay ®æi, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ bè trÝ 1 hoÆc v i tuyÕn c«ng tr×nh víi c¸c yªu cÇu: a) Kh«ng l m thay ®æi s¬ ®å khai th¸c tæng hîp t i nguyªn n−íc cña l−u vùc; b) Kh«ng l m thay ®æi gi¶i ph¸p c«ng tr×nh; c) Quy m« c«ng tr×nh thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ; d) §iÒu kiÖn x©y dùng t−¬ng tù; e) HiÖu Ých thay ®æi Ýt. 6. TuyÕn c«ng tr×nh. L tuyÕn cô thÓ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng hÖ to¹ ®é, n»m trong vïng tuyÕn, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó bè trÝ c«ng tr×nh. 7. HÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi. L tËp hîp c¸c c«ng tr×nh thuû lîi t¹o th nh dù ¸n thuû lîi. 8. Hîp lý ho¸. L ®èi t−îng nghiªn cøu ®¹t ®Õn møc ®é hîp lý vÒ mäi mÆt, cã tÝnh kh¶ thi v chÊp nhËn ®−îc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan v chñ quan nhÊt ®Þnh. 9. Tèi −u ho¸. L ®èi t−îng nghiªn cøu ®¹t ®Õn møc ®é ho n h¶o v −u viÖt nhÊt vÒ mäi mÆt, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan v chñ quan nhÊt ®Þnh. 10. Chi tiÕt ho¸.
 4. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . L ®èi t−îng nghiªn cøu ®¹t ®Õn møc chi tiÕt v cô thÓ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. 11. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi vïng, liªn tØnh. L quy ho¹ch tæng hîp bao trïm tÊt c¸c c¸c ng nh kinh tÕ - x héi trong ph¹m vi nhiÒu tØnh, mang tÝnh chØ ®¹o trong ®ã cã xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè: a) Khai th¸c tæng hîp v hîp lý, b¶o vÖ bÒn v÷ng t i nguyªn thiªn nhiªn: §Êt, n−íc, rõng, khÝ hËu v.v... v phßng tr¸nh lò lôt v t¸c h¹i do n−íc g©y ra. b) Ph¸t triÓn v sö dông hîp lý t i nguyªn con ng−êi: TrÝ tuÖ v lao ®éng. c) Ph¸t triÓn thèng nhÊt, ®ång bé, hîp lý v to n diÖn c¸c ng nh kinh tÕ x héi: N«ng nghiÖp v n«ng th«n; Ph¸t triÓn v x©y dùng ®« thÞ; C«ng nghiÖp; N¨ng l−îng; Gi¸o dôc; Y tÕ; VÖ sinh v søc khoÎ céng ®ång; V¨n ho¸, v c¸c mÆt kh¸c. d) X©y dùng h¹ tÇng c¬ së ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x héi. e) B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i. 12. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x héi l nh thæ (gäi t¾t l quy ho¹ch l nh thæ). Nh− thuËt ng÷ 11, nh−ng ph¹m vi l tØnh, th nh phè hoÆc c¸c vïng l nh thæ trong tõng tØnh, th nh phè. 13. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ng nh. L quy ho¹ch ph¸t triÓn to n diÖn cña tõng ng nh kinh tÕ x héi, phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi vïng, liªn tØnh v l nh thæ. 14. Ph−¬ng h−íng qui ho¹ch hoÆc ®Þnh h−íng quy ho¹ch. L qui ho¹ch, trong ®ã chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p chÝnh, quan träng v quyÕt ®Þnh, ®ång thêi ®−a ra khung chØ ®¹o chung cña quy ho¹ch. 15. Qui hoach chi tiÕt: L qui ho¹ch cô thÓ cho: a) Tõng ph©n vïng (hoÆc tiÓu vïng), trong ®ã ®Ò cËp tíi nh÷ng ®Æc thï riªng cña ph©n vïng nh»m cô thÓ ho¸ quy ho¹ch chung cña to n l−u vùc hoÆc vïng quy ho¹ch ®èi víi ph©n vïng. b) Tõng lÜnh vùc riªng nh−: t−íi, tiªu tho¸t n−íc, phßng tr¸nh lò lôt v.v... 16. Quy ho¹ch lÜnh vùc hoÆc quy ho¹ch chuyªn m«n. L quy ho¹ch ®èi víi tõng lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c nhau: nh− quy ho¹ch thuû n«ng, quy ho¹ch cÊp tho¸t n−íc cho d©n sinh v c«ng nghiÖp, quy ho¹ch thuû ®iÖn, quy ho¹ch phßng tr¸nh lò, lôt v.v... 2. Thµnh phÇn, néi dung vµ khèi l−îng LËp B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (bcnctkt) 2.1. Yªu cÇu chung. 1. BCNCTKT l 1 giai ®o¹n cña b−íc chuÈn bÞ ®Çu t− ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc nhãm A, nh»m b−íc ®Çu nghiªn cøu c¸c luËn cø vÒ kinh tÕ - kü thuËt - x héi - m«i tr−êng trong vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Ó xem xÐt s¬ bé: a) Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−; b) Quy m«, tæng møc ®Çu t−; c) S¬ bé x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n;
 5. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . d) Dù kiÕn h×nh thøc ®Çu t− v biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t−. 2. BCNCTKT xem xÐt c¸c vÊn ®Ò quan träng v cÇn thiÕt nhÊt vÒ Kinh tÕ - kü thuËt- x héi cña dù ¸n. BCNCTKT ®−îc thùc hiÖn cÇn b¶o ®¶m: a) §óng víi ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi cña §¶ng v Nh n−íc; b) Phï hîp víi: - Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x héi cña vïng v l nh thæ cã liªn quan ® ®−îc ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy hoach tæng thÓ ph¸t triÓn ng nh cã liªn quan ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, bao gåm c¸c lÜnh vùc cã liªn quan sau: + T i nguyªn n−íc cña l−u vùc; + T i nguyªn ®Êt; + T i nguyªn rõng; + N«ng nghiÖp v n«ng th«n; + C«ng nghiÖp; + N¨ng l−îng; + Giao th«ng vËn t¶i; + Nu«i trång thuû s¶n; + C¸c ng nh liªn quan kh¸c. c) Khai th¸c v sö dông tæng hîp, b¶o vÖ bÒn v÷ng t i nguyªn n−íc, phßng tr¸nh cã hiÖu qu¶ lò lôt v t¸c h¹i do n−íc g©y ra; d) G¾n thuû lîi víi giao th«ng, víi x©y dùng n«ng th«n v ®« thÞ; e) G¾n t i nguyªn n−íc víi t i nguyªn rõng, t i nguyªn ®Êt, kho¸ng s¶n, khÝ hËu, nhu cÇu v kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c©y trång v vËt nu«i. f) §¸p øng yªu cÇu bÒn v÷ng v mü quan; g) B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i; h) ¸p dông c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn; i) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt; j) Sö dông vèn ®Çu t− cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.2. Th nh phÇn BCNCTKT: bao gåm: 1. §iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh s¬ bé sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−; c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp v thùc hiÖn dù ¸n. 2. Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÎn kinh tÕ x héi, Quy ho¹ch l−u vùc s«ng, v c¸c Quy ho¹ch ph¸t triÓn ng nh cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t−. 3. Nghiªn cøu v lËp BCNCTKT. 4. LËp hå s¬ BCNCTKT. 2.3. Néi dung v khèi l−îng chñ yÕu. 2.3.1. Néi dung v khèi l−îng ®iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCTKT v
 6. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . khi thùc hiÖn dù ¸n. 1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−. a) Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t nh÷ng néi dung chñ yÕu v quan träng vÒ c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch cña §¶ng v Nh n−íc cã liªn quan ®Õn dù ¸n. b) Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t néi dung chñ yÕu v quan träng cña c¸c Quy ho¹ch cã liªn quan ®Õn dù ¸n. c) Thu thËp, nghiªn cøu v liÖt kª cô thÓ tªn c¸c luËt, c¸c qui chÕ, c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan l m c¨n cø ®Ó lËp BCNCTKT. 2. §iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp t i liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. a) §Þa h×nh v ®Þa m¹o: Thùc hiÖn theo Tiªu chuÈn ng nh vÒ "Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng kh¶o s¸t ®Þa h×nh trong c¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n v thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû l¬i - 14TCN - 116-1999". b) §Þa chÊt & Kho¸ng s¶n. - §¸nh gi¸ tæng qu¸t cÊu t¹o ®Þa chÊt cña vïng dù ¸n. - §¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh kho¸ng s¶n trong vïng dù ¸n (Lo¹i v gi¸ trÞ, sù ph©n bè, tr÷ l−îng). Tû lÖ b¶n ®å tõ 1/100.000-1/25.000 tuú theo quy m« cña dù ¸n. c) §Þa chÊt c«ng tr×nh, §Þa chÊt thuû v¨n, §éng ®Êt v ho¹t ®éng ®Þa ®éng lùc hiÖn ®aÞ: Thùc hiÖn theo Tiªu chuÈn ng nh vÒ "Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong c¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n v thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi - 14TCN 115 -2000". d) KhÝ t−îng, Thuû v¨n c«ng tr×nh; Thuû lùc hÖ thèng kªnh r¹ch v s«ng ngßi. - §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu & thêi tiÕt cña l−u vùc v vïng dù ¸n. - Thu thËp t i liÖu vÒ KTTV ® cã v x¸c ®Þnh s¬ bé c¸c ®Æc tr−ng chÝnh vÒ khÝ t−îng thuû v¨n cña l−u vùc v vïng dù ¸n - Kh¶o s¸t, thu thËp t i liÖu, x¸c ®Þnh s¬ bé c¸c ®Æc tr−ng thuû lùc hÖ thèng kªnh r¹ch v s«ng ngßi t¹i nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc lËp BCNCTKT. 3. §iÒu tra, thu thËp t i liÖu vÒ t i nguyªn thiªn nhiªn cã liªn quan ®Õn dù ¸n. a) T i nguyªn §Êt v thæ nh−ìng. - T i nguyªn ®Êt cña vïng dù ¸n. Thu thËp b¶n ®å t i nguyªn ®Êt v thæ nh−ìng cña vïng dù ¸n tû lÖ tõ 1/ 100.000- 1/25.000, tuú theo quy m« cña vïng dù ¸n. - §¸nh gi¸ s¬ bé thùc tr¹ng sö dông ®Êt trong vïng dù ¸n. - Ph−¬ng h−íng Qui ho¹ch sö dông v ph¸t triÓn ®Êt cña vïng dù ¸n. b) T i nguyªn Rõng. - §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ hiÖn tr¹ng t i nguyªn rõng trong l−u vùc cã liªn quan ®Õn vïng dù ¸n. Thu thËp t i liÖu v b¶n ®å t i nguyªn rõng tû lÖ tõ 1/100.000-1/25.000 tuú theo quy m« rõng. - Ph−¬ng h−íng Qui ho¹ch ph¸t triÓn t i nguyªn rõng trong l−u vùc cã liªn quan ®Õn vïng dù ¸n. c) T i nguyªn n−íc:
 7. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . - HiÖn tr¹ng T i nguyªn n−íc. §¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng t i nguyªn n−íc trong vïng dù ¸n, trªn c¸c mÆt: ph¸t triÓn, b¶o vÖ v khai th¸c t i nguyªn n−íc. - Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn, b¶o vÖ v khai th¸c T i nguyªn n−íc. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò ra hoÆc r so¸t l¹i (nÕu ® cã) ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn, b¶o vÖ v khai th¸c T i nguyªn n−íc trong vïng dù ¸n víi yªu cÇu g¾n n−íc víi ®Êt, rõng, c©y trång v vËt nu«i; G¾n thuû lîi víi x©y dùng n«ng th«n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, gi¶i quyÕt n−íc th¶i trong vïng dù ¸n, n−íc th¶i c«ng nghiÖp, l ng nghÒ v.v... 4. HiÖn tr¹ng dù ¸n (§èi víi c¸c dù ¸n c¶i t¹o, söa ch÷a lín, n©ng cÊp). a) NhiÖm vô v qui m« dù ¸n. Tãm t¾t nhiÖm vô v quy m«, n¨ng lùc thiÕt kÕ cña dù ¸n ® x©y dùng. b) §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng. §iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp t i liÖu v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng cña dù ¸n (chÊt lùîng, møc ®é an to n bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh, n¨ng lùc v hiÖu qu¶ dù ¸n). c) Nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng néi dung cÇn c¶i t¹o, söa ch÷a lín hoÆc n©ng cÊp. 5. §iÒu tra, thu thËp t i liÖu v nghiªn cøu vÒ d©n sinh- kinh tÕ - x héi - m«i tr−êng cña vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n. a) D©n sè v x héi. - §iÒu tra v ®¸nh gi¸ s¬ bé thùc tr¹ng d©n sè v x héi trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. - Nghiªn cøu vÒ ®Þnh h−íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn d©n sè v x héi trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. b) N«ng nghiÖp v n«ng th«n. - Kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng N«ng nghiÖp v N«ng th«n (NN&NT) trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. - Tãm t¾t ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn NN&NT trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. c) C«ng nghiÖp. - Thu thËp v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng c«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. - §¸nh gi¸ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. d) Giao th«ng & vËn t¶i. - Thu thËp v ®¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh hÖ thèng GTVT trong vïng dù ¸n v c¸c vïng kh¸c cã liªn quan. - §¸nh gi¸ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn GTVT trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. e) N¨ng l−îng. - Thu thËp v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh hÖ thèng n¨ng l−îng trong vïng dù ¸n v vïng cã liªn quan. - §¸nh gi¸ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng n¨ng l−îng vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan.
 8. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . g) Cung cÊp n−íc sinh ho¹t, c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp. - §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh cung cÊp n−íc sinh ho¹t , c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n. - Nghiªn cøu v tãm t¾t ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng cung cÊp n−íc sinh ho¹t, c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n. h) §iÒu kiÖn vÖ sinh v søc khoÎ céng ®ång. Kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vÖ sinh v søc khoÎ céng ®ång trong vïng dù ¸n. i) M«i tr−êng sinh th¸i. Kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh m«i tr−êng v sinh th¸i trong vïng dù ¸n, ®Æc biÖt ®èi víi vïng dù ¸n cã liªn quan tíi khu vùc b¶o tån thiªn nhiªn. k) T×nh h×nh vÒ lò lôt, óng ngÊp, chua phÌn, c¹n kiÖt trong vïng dù ¸n. l) C¸c lÜnh vùc kh¸c cã liªn quan ®Õn Dù ¸n. 6. Tæng hîp nhu cÇu n−íc v tæng c©n b»ng n−íc cho dù ¸n. a) TÝnh to¸n s¬ bé tæng nhu cÇu n−íc cho c¸c ng nh trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan theo c¸c thêi kú ph¸t triÓn KTXH. b) Tæng c©n b»ng n−íc s¬ bé cho vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. 7. Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−. a) Sù cÇn thiÕt ®èi víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− vÒ mÆt ph¸t triÓn kinh tÕ x héi b) Sù cÇn thiÕt ®èi víi yªu cÇu an ninh v quèc phßng. §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− vÒ mÆt an ninh quèc phßng. c) C¸c mÆt kh¸c. 8. Nh÷ng thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCTKT v khi thùc hiÖn dù ¸n. Kh¶o s¸t, ®iÒu tra v ph©n tÝch cô thÓ nh÷ng thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCTKT v thùc hiÖn dù ¸n vÒ c¸c mÆt: a) Kü thuËt; b) Kinh tÕ x héi; c) C¸c mÆt kh¸c nÕu cã. 2.3.2. Nghiªn cøu Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc cã liªn quan ®Õn dù ¸n. Tuú theo yªu cÇu cña dù ¸n, cÇn thu thËp, nghiªn cøu v tr×nh b y tãm t¾t nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña quy ho¹ch chuyªn ng nh t−¬ng øng vÒ t i nguyªn n−íc sau ®©y ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn hoÆc th«ng qua: 1. Quy ho¹ch thuû n«ng & c¶i t¹o ®Êt. 2. Quy ho¹ch cÊp tho¸t n−íc cho d©n sinh- c«ng nghiÖp. 3. Quy ho¹ch thuû ®iÖn. 4. Quy hoach giao th«ng thuû. 5. Quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n. 6. Quy ho¹ch an d−ìng- du lÞch-gi¶i trÝ. 7. Quy ho¹ch phßng tr¸nh lò lôt, qui ho¹ch ®ª ®iÒu. 8. Quy ho¹ch phßng tr¸nh n−íc biÓn d©ng.
 9. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . 9. Quy ho¹ch phßng tr¸nh båi xãi bê v lßng dÉn. 10. Quy ho¹ch phßng tr¸nh c¹n kiÖt nguån n−íc. 11. Quy ho¹ch l−u vùc s«ng. Trong tr−êng hîp kh«ng cã quy ho¹ch th× ph¶i cã ph−¬ng h−íng quy ho¹ch ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn hoÆc th«ng qua. 2.3.3. Néi dung v khèi l−îng nghiªn cøu v tÝnh to¸n ®Ó lËp BCNCTKT. 1. Nghiªn cøu môc tiªu, nhiÖm vô, quy m« dù ¸n v h×nh thøc ®Çu t−. a) Môc tiªu cña dù ¸n. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò ra môc tiªu vÒ thuû lîi cña dù ¸n nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x héi vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan nÕu cã. b) NhiÖm vô v quy m« cña dù ¸n. Dù kiÕn nhiÖm vô, qui m« v c«ng suÊt hîp lý cña dù ¸n, trong khu«n khæ khung ph©n ®Þnh cña qui ho¹ch. Tr−êng hîp cÇn ph¶i v−ît ra ngo i khung quy ho¹ch th× cÇn ®−a ra c¸c luËn cø kinh tÕ kü thuËt. c) H×nh thøc ®Çu t−. Nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh thøc ®Çu t− v ®Ò xuÊt h×nh thøc ®Çu t− hîp lý. 2. Lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh, ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh v nhu cÇu diÖn tÝch sö dông ®Êt. a) BiÖn ph¸p c«ng tr×nh. Ph©n tÝch ®Ó lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh ®¹t yªu cÇu kh¶ thi trong khu«n khæ kÕt luËn cña Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc. Sè l−îng biÖn ph¸p c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. Trong tr−êng hîp biÖn ph¸p c«ng tr×nh ®Ò xuÊt kh¸c víi kÕt luËn cña Quy ho¹ch th× cÇn thiÕt ph¶i ®−a ra c¸c luËn cø kinh tÕ kü thuËt. b) §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. - C«ng tr×nh ®Çu mèi. Ph©n tÝch v lùa chän vïng tuyÕn hîp lý cña c«ng tr×nh ®Çu mèi. Sè l−îng vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. - §−êng dÉn chÝnh. Ph©n tÝch v lùa chän vïng tuyÕn hîp lý cña ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. - C¸c c«ng tr×nh chÝnh (c«ng tr×nh chñ yÕu). Ph©n tÝch, lùa chän vïng tuyÕn hîp lý cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh (thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi v trªn ®−êng dÉn chÝnh). Sè l−îng vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. - C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCTKT kh«ng cÇn ph¶i lùa chän ®Þa ®iÓm cña c¸c c«ng tr×nh thø yÕu. c) Nhu cÇu diÖn tÝch ®Êt sö dông. - §Êt sö dông l©u d i Dù kiÕn nhu cÇu hîp lý vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông l©u d i ®Ó x©y dùng dù ¸n bao gåm: hå chøa, c«ng tr×nh ®Çu mèi v to n bé hÖ thèng ®−êng dÉn, c¸c b i VLXD thiªn nhiªn v.v..., trªn c¬ së gi¶m tíi møc tèi ®a viÖc sö dông ®Êt v
 10. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . nh÷ng ¶nh h−ëng vÒ m«i tr−êng x héi v t¸i ®Þnh c−. CÇn ph¶i ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ cô thÓ. - §Êt sö dông t¹m thêi. Dù kiÕn nhu cÇu hîp lý vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông t¹m thêi trong thêi gian x©y dùng dù ¸n bao gåm: mÆt b»ng c«ng tr−êng, ®−êng thi c«ng, c¸c b i VLXD thiªn nhiªn vv.... 3. Ph©n tÝch v lùa chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, kü thuËt. a) C«ng tr×nh chÝnh (c«ng tr×nh chñ yÕu). - Lo¹i c«ng tr×nh. Lùa chän lo¹i c«ng tr×nh hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v hÖ thèng ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng lo¹i c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. - Qui m« c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh hîp lý qui m« c«ng tr×nh cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng ph−¬ng ¸n quy m« c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. - KÕt cÊu c«ng tr×nh. Lùa chän kÕt cÊu hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. - Nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nÒn mãng ®Æc biÖt. Lùa chän biÖn ph¸p hîp lý vÒ xö lý nÒn mãng ®Æc biÖt (nÕu cã) cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. b) Hå chøa. - Quy m« hå chøa. Lùa chän ph−¬ng ¸n quy m« hîp lý cña hå chøa v x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña hå chøa: Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. - C¸c biÖn ph¸p khai th¸c tæng hîp vïng hå. Dù kiÕn s¬ bé c¸c biÖn ph¸p chÝnh ®Ó khai th¸c tæng hîp hå chøa. c) C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCTKT kh«ng yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu cô thÓ c¸c c«ng tr×nh thø yÕu cña dù ¸n. Tæng sè, lo¹i h×nh v khèi l−îng tæng hîp c¸c c«ng tr×nh n y ®−îc phÐp dïng c¸c chØ tiªu më réng cña c¸c dù ¸n t−¬ng tù vÒ kü thuËt, quy m« hoÆc tham kh¶o c¸c dù ¸n t−¬ng tù. d) C«ng nghÖ v thiÕt bÞ. - ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc. + Dù kiÕn c«ng nghÖ hîp lý, c«ng n¨ng sö dông hîp lý thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; + Dù kiÕn lo¹i v c«ng suÊt hîp lý cña c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; + Dù kiÕn bè trÝ hîp lý thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; + TÝnh to¸n s¬ bé to n bé thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc cña dù ¸n. - HÖ thèng v ThiÕt bÞ ®iÖn.
 11. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . + Dù kiÕn s¬ ®å nèi ®iÖn phï hîp cña dù ¸n víi hÖ thèng ®iÖn quèc gia hoÆc khu vùc. + Dù kiÕn s¬ ®å hîp lý nèi ®iÖn chÝnh cña dù ¸n. + Dù kiÕn c«ng nghÖ hîp lý, c«ng n¨ng sö dông hîp lý thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; + Dù kiÕn bè trÝ, lo¹i v c«ng suÊt hîp lý cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; + TÝnh, chän s¬ bé to n bé thiÕt bÞ ®iÖn cña dù ¸n. 4. Ph©n tÝch lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, dÞch vô h¹ tÇng. a) C¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t− , thiÕt bÞ v nguyªn liÖu. Ph©n tÝch v lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh¶ thi vÒ cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ v nguyªn liÖu chñ yÕu cho dù ¸n (nÕu cã). b) N¨ng l−îng. Ph©n tÝch v lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh¶ thi vÒ cung cÊp n¨ng l−îng cho dù ¸n. c) DÞch vô, h¹ tÇng. Ph©n tÝch v lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh¶ thi vÒ cung cÊp dÞch vô v h¹ tÇng cho dù ¸n . 5. Ph©n tÝch v lùa chän s¬ bé c¸c ph−¬ng ¸n x©y dùng. a) BiÖn ph¸p x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh. - DÉn dßng thi c«ng. LËp s¬ bé biÖn ph¸p vÒ dÉn dßng thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi l ®Ëp ng¨n s«ng hoÆc hå chøa. - BiÖn ph¸p x©y dùng . LËp s¬ bé biÖn ph¸p x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. b) Tæ chøc x©y dùng. - Tæng mÆt b»ng x©y dùng. LËp s¬ bé tæng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh ®Çu mèi. §Ò xuÊt 1 ph−¬ng ¸n hîp lý. - Tæng tiÕn ®é thi c«ng. LËp s¬ bé tæng tiÕn ®é thi c«ng dù ¸n. §Ò xuÊt 1 ph−¬ng ¸n hîp lý. 6. Ph−¬ng ¸n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, di d©n v t¸i ®Þnh c−. §Ò xuÊt 1 ph−¬ng ¸n hîp lý. a) Hå chøa. - Tæn thÊt vïng hå. + §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé sè d©n ph¶i di chuyÓn v t¸i ®Þnh c− theo c¸c ph−¬ng ¸n møc n−íc d©ng b×nh th−êng. + §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ tæn thÊt trong vïng hå: ruéng ®Êt, nh cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v..., c¸c kho¸ng s¶n v t i nguyªn kh¸c theo c¸c ph−¬ng ¸n møc n−íc d©ng b×nh th−êng. + §¸nh gi¸ s¬ bé ¶nh h−ëng cña viÖc x©y dùng hå chøa vÒ mÆt kinh tÕ x
 12. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . héi, m«i tr−êng ®èi víi vïng bÞ ngËp do hå chøa g©y ra. - Gi¶i phãng lßng hå, ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c−. + X¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i, khèi l−îng v chi phÝ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®Ó gi¶i phãng lßng hå. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé ®Ó gi¶i phãng lßng hå. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé vÒ ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c− ®èi víi d©n trong vïng hå. BiÖn ph¸p b¶o c¸c danh lam th¾ng c¶nh c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... b) C«ng tr×nh ®Çu mèi. - Tæn thÊt. §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé sè d©n ph¶i di chuyÓn, ruéng ®Êt, nh cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... v c¸c tæn thÊt kh¸c do x©y dùng c«ng tr×nh ®Çu mèi. - Gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c−. X¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i v khèi l−îng v chi phÝ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé vÒ ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c− ®èi víi d©n trong vïng c«ng tr×nh ®Çu mèi. BiÖn ph¸p b¶o c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... c) HÖ thèng ®−êng dÉn. - Tæn thÊt. §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé sè d©n ph¶i di chuyÓn, ruéng ®Êt, nh cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö, v.v... v c¸c tæn thÊt kh¸c do x©y dùng hÖ thèng ®−êng dÉn. - Gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï v t¸i ®Þnh c−. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó x©y dùng hÖ thèng ®−êng dÉn . + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé vÒ ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c− ®Ó x©y dùng hÖ thèng ®−êng dÉn. BiÖn ph¸p b¶o c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... 7. §¸nh gi¸ s¬ bé t¸c ®éng cña m«i tr−êng. Thùc hiÖn theo h−íng dÉn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn t i nguyªn n−íc. 8. X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t−, ph−¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng ho n vèn v tr¶ nî, thu l i. a) Tæng møc ®Çu t−. TÝnh to¸n s¬ bé tæng møc ®Çu t−, bao gåm: - Chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t−; - Chi phÝ chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t−; - Chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t− v x©y dùng; - Chi phÝ chuÈn bÞ s¶n xuÊt;
 13. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . - L i vay ng©n h ng cña chñ ®Çu t− trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t− nÕu cã; - Vèn l−u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt); - Chi phÝ b¶o hiÓm; - Chi phÝ dù phßng 10 - 20 %; 9. Ph−¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé huy ®éng c¸c nguån vèn. 10. Ph©n bæ vèn ®Çu t− cho c¸c ng nh h−ëng lîi. a) X¸c ®Þnh cô thÓ c¸c ng nh h−ëng lîi cña dù ¸n. b) X¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n s¬ bé ph©n bæ vèn ®Çu t− cho c¸c ng nh h−ëng lîi. 11. Kh¶ n¨ng ho n vèn v tr¶ nî, thu l i. a) X¸c ®Þnh s¬ bé kh¶ n¨ng ho n vèn v ph−¬ng ¸n tr¶ nî (®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn ®Çu t−). b) X¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n s¬ bé thu l i nÕu cã. 12. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt kinh tÕ x héi. a) Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt kinh tÕ; b) Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt x héi. 13. Tæng tiÕn ®é ®Çu t− X¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i tiÕn ®é sau ®©y: a) TiÕn ®é chuÈn bÞ ®Çu t−. b) TiÕn ®é chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t−. c) TiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t− v x©y dùng dù ¸n. d) TiÕn ®é chuÈn bÞ s¶n xuÊt. 14. TÝnh ®éc lËp khi vËn h nh, khai th¸c c¸c tiÓu dù ¸n (nÕu cã). X¸c ®Þnh cô thÓ tÝnh ®éc lËp khi vËn h nh, khai th¸c c¸c tiÓu dù ¸n. 2.4. Hå s¬ b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. 2.4.1. Th nh phÇn hå s¬ BCNCTKT: bao gåm: 1. B¸o c¸o tãm t¾t; 2. B¸o c¸o chÝnh; 3. C¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh. 2.4.2. Th nh phÇn, néi dung cña B¸o c¸o tãm t¾t: B¾t buéc cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n. 1. Th nh phÇn cña B¸o c¸o tãm t¾t. B¸o c¸o tãm t¾t l t i liÖu tãm t¾t giíi thiÖu nh÷ng néi dung quan träng v tèi cÇn thiÕt cña BCNCTKT, dïng ®Ó: - Cung cÊp cho c¸c c¸n bé l nh ®¹o v c¸c c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã liªn quan; - L t i liÖu ®Ó b¸o c¸o víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn trong c¸c cuéc häp tr×nh duyÖt BCNCTKT. Th nh phÇn cña B¸o c¸o tãm t¾t bao gåm : a) B¶n thuyÕt minh. b) C¸c b¶ng biÓu (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). c) C¸c b¶n ®å & b¶n vÏ (kÌm theo b¶n thuyÕt minh).
 14. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . 2. Néi dung cña B¸o c¸o tãm t¾t. Néi dung cña B¸o c¸o tãm t¾t giai ®o¹n NCTKT cÇn ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau: a) Nªu ®−îc nh÷ng néi dung chñ yÕu cña BCNCTKT. b) Néi dung b¸o c¸o ph¶n ¶nh trung thùc v chÝnh x¸c víi b¸o c¸o chÝnh v c¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh. c) Quan ®iÓm râ r ng, døt kho¸t. C¸ch tr×nh b y khoa häc, sóc tÝch, dÔ hiÓu, r nh m¹ch; v¨n phong s¸ng sña, ng¾n gän. Néi dung cô thÓ cña B¸o c¸o tãm t¾t quy ®Þnh ë Môc A.1 Phô lôc A. 2.4.3. Th nh phÇn, néi dung cña B¸o c¸o chÝnh: B¾t buéc cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n. 1. Th nh phÇn cña B¸o c¸o chÝnh. B¸o c¸o chÝnh liÖu chÝnh cña BCNCTKT dïng l m c¨n cø ®Ó xem xÐt, phª duyÖt BCNCTKT, gåm cã: a) B¶n thuyÕt minh. b) C¸c b¶ng biÓu (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). c) C¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn dù ¸n (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). d) C¸c b¶n ®å m u & b¶n vÏ (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). e) C¸c ®Üa CD hoÆc ®Üa mÒm. 2. Néi dung cña B¸o c¸o chÝnh. Néi dung cña B¸o c¸o chÝnh giai ®o¹n NCTKT cÇn ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau: a) Nªu ®Çy ®ñ c¸c néi dung chÝnh dù ¸n, bao gåm c¸c luËn cø, c¸c ph−¬ng ¸n, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan v kÕt qu¶ chÝnh cña BCNCTKT. b) KÌm theo nh÷ng b¶n ®å, b¶n vÏ tæng hîp chÝnh v biÓu b¶ng tæng hîp chÝnh. c) §¶m b¶o ph¶n ¶nh sù trung thùc, ®Çy ®ñ v chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu, t i liÖu v biÓu b¶ng còng nh− b¶n vÏ so víi c¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh. d) Quan ®iÓm râ r ng, døt kho¸t. C¸ch tr×nh b y khoa häc, sóc tÝch, dÔ hiÓu, r nh m¹ch; V¨n phong s¸ng sña. Néi dung cô thÓ cña B¸o c¸o chÝnh quy ®Þnh ë Môc A.2 Phô lôc A. 2.4.4. C¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh. 2.4.4.1. C¸c lo¹i B¸o c¸o chuyªn ng nh. C¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh l t i liÖu nghiªn cøu cô thÓ v s©u s¾c vÒ néi dung tõng ng nh chuyªn m«n t−¬ng øng cã liªn quan ®Ó phôc vô cho viÖc lËp B¸o c¸o chÝnh cña dù ¸n. C¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh dïng l m c¨n cø ®Ó viÕt B¸o c¸o chÝnh cña BCNCTKT, quy ®Þnh nh− sau: 1. B¸o c¸o §CCT. 2. B¸o c¸o khÝ t−îng thuû v¨n. 3. B¸o c¸o t i nguyªn n−íc. 4. B¸o c¸o thuû lùc hÖ thèng s«ng ngßi ®èi víi c¸c dù ¸n vïng ¶nh h−ëng thuû triÒu. 5. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ s¬ bé t¸c ®éng m«i tr−êng. 6. B¸o c¸o gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï di d©n v t¸i ®Þnh c−. 2.4.4.2. Th nh phÇn B¸o c¸o chuyªn ng nh: gåm cã:
 15. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . 1. B¶n thuyÕt minh. 2. C¸c b¶ng biÓu (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 3. C¸c v¨n b¶n cã liªn quan (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 4. C¸c b¶n ®å & b¶n vÏ (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 2.4.4.3. Néi dung c¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh. Néi dung C¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh cÇn ph¶i: - Nªu ®Çy ®ñ néi dung chi tiÕt cña cña chuyªn ng nh bao gåm c¸c luËn cø, c¸c tÝnh to¸n, c¸c ph−¬ng ¸n, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan v c¸c kÕt qu¶ ®Ó lËp BCNCTKT phï hîp víi qui ®Þnh vÒ th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng t−¬ng øng. - KÌm theo ®Çy ®ñ nh÷ng biÓu b¶ng v nh÷ng b¶n ®å, b¶n vÏ cÇn thiÕt. - §¶m b¶o trung thùc, v chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu, t i liÖu, tÝnh to¸n. - Quan ®iÓm râ r ng, døt kho¸t. C¸ch tr×nh b y khoa häc, sóc tÝch, dÔ hiÓu, r nh m¹ch; V¨n phong s¸ng sña. Néi dung C¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh giai ®o¹n NCTKT quy ®Þnh t¹i Môc A.3 Phô lôc A. 3. thµnh phÇn, néi dung vµ khèi l−îng LËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT) 3.1. Yªu cÇu chung: 1. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT): - L m c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh tiÕn h nh c«ng t¸c chuÈn bÞ thùc hiªn ®Çu t−; - L m c¨n cø ph¸p lý vÒ kinh tÕ- kü thuËt ®èi víi viÖc lËp ThiÕt kÕ kü thuËt - tæng dù to¸n hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt- thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng; - L m c¬ së ®Ó lËp hå s¬ mêi thÇu v dù thÇu c«ng t¸c T− vÊn thiÕt kÕ; - L m c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu x©y l¾p. 2. Khi lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT) cÇn ph¶i nghiªn cøu c¸c luËn cø vÒ kinh tÕ - kü thuËt - x héi - m«i tr−êng trong vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n, xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó l m c¬ së cho viÖc lùa chän v quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt chñ yÕu sau ®©y: a) Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−. b) Lùa chän h×nh thøc ®Çu t−. c) Lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n. d) Lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ. e) X¸c ®Þnh nguån vèn, kh¶ n¨ng t i chÝnh,tæng møc ®Çu t−, ph−¬ng ¸n ho n tr¶ vèn ®Çu t− nÕu cã. f) X¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ -kü thuËt - x héi cña dù ¸n. g) X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 3. Néi dung BCNCKT cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò quan träng v cÇn thiÕt nhÊt vÒ Kinh tÕ - kü thuËt - x héi cña dù ¸n trªn c¬ së kÕ thõa v cô thÓ ho¸ dù ¸n qui ho¹ch hoÆc BCNCTKT nÕu cã ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n kh¶ thi phï hîp v thèng nhÊt víi:
 16. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . a) Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x héi cña vïng v l nh thæ ® ®−îc ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; b) Quy ho¹ch tæng thÓ hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch ph¸t triÓn ng nh cã liªn quan ® ®−îc ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc th«ng qua; c) Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc; d) T i nguyªn ®Êt; e) T i nguyªn rõng; f) N«ng nghiÖp v n«ng th«n; g) C«ng nghiÖp; h) N¨ng l−îng; i) k. Giao th«ng vËn t¶i; j) l. Nu«i trång thuû s¶n; k) m. C¸c ng nh liªn quan kh¸c. 3. BCNCKT cÇn tu©n thñ: a) LuËt t i nguyªn n−íc, c¸c LuËt cã liªn quan; C¸c Ph¸p lÖnh cã liªn quan; b) C¸c chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch, NghÞ quyÕt v.v... cã liªn quan cña §¶ng v Nh n−íc; c) C¸c Quy ®Þnh, Quy chuÈn, tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m cã liªn quan. 3.2. Th nh phÇn cña B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. 3.2.1. Th nh phÇn BCNCKT bao gåm: 1. §iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n trong viÖc lËp BCNCKT v khi thùc hiÖn dù ¸n. 2. Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t c¸c lo¹i quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch cã liªn quan ®Õn viÖc lËp Dù ¸n. 3. Nghiªn cøu v lËp BCNCKT. 4. LËp hå s¬ BCNCKT. 3.3. Néi dung v khèi l−îng chñ yÕu cña giai ®o¹n lËp BCNCKT. 3.3.1. Néi dung v khèi l−îng ®iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCKT v khi thùc hiÖn dù ¸n. 1. Tr−êng hîp ® lËp BCNCTKT. Bæ sung v cËp nhËt c¸c vÊn ®Ò ® nªu t¹i §iÒu 2.3.1. 2. Tr−êng hîp kh«ng lËp BCNCTKT. Thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ® qui ®Þnh t¹i §iÒu 2.3.1 3.3.2. Nghiªn cøu c¸c lo¹i Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy häach cã liªn quan ®Õn dù ¸n giai ®o¹n lËp BCNCKT. 1. Tr−êng hîp ® lËp BCNCTKT. Bæ sung v cËp nhËt c¸c vÊn ®Ò ® nªu t¹i §iÒu 2.3.2. 2. Tr−êng hîp kh«ng lËp BCNCTKT.
 17. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . Thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ® qui ®Þnh t¹i §iÒu 2.3.2. 3.3.3. Néi dung v khèi l−îng Nghiªn cøu v tÝnh to¸n ®Ó lËp BCNCKT trong tr−êng hîp kh«ng lËp BCNCK: 3.3.3.1. Nghiªn cøu môc tiªu, nhiÖm vô, quy m« dù ¸n v h×nh thøc ®Çu t−. 1. Môc tiªu cña dù ¸n. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän môc tiªu cô thÓ vÒ thuû lîi cña dù ¸n ®Çu t− nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x héi vïng dù ¸n. 2. NhiÖm vô v quy m« cña dù ¸n . Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ nhiÖm vô, qui m« v c«ng suÊt cña dù ¸n, trong khu«n khæ khung ph©n ®Þnh cña qui ho¹ch. Trong tr−êng hîp v−ît khái khung quy ho¹ch ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn th× cÇn ph¶i tr×nh b y c¸c luËn cø v ph©n tÝch cô thÓ. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. 3. H×nh thøc ®Çu t−. Nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh thøc ®Çu t− ®Ó lùa chän h×nh thøc ®Çu t− cã tÝnh kh¶ thi. 3.3.3.2. Lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh, ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh v nhu cÇu diÖn tÝch ®Êt sö dông. 1. BiÖn ph¸p c«ng tr×nh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh tèi −u cña dù ¸n trong khu«n khæ kÕt luËn cña Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. Trong tr−êng hîp biÖn ph¸p c«ng tr×nh ®−îc chän kh¸c víi kÕt luËn cña Quy ho¹ch th× cÇn thiÕt ph¶i tr×nh b y c¸c luËn cø v ph©n tÝch cô thÓ. 2. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. a) C«ng tr×nh ®Çu mèi. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän vïng tuyÕn tèi −u cña c«ng tr×nh ®Çu mèi. Sè vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2; trong ®ã tËp trung nghiªn cøu kü vïng tuyÕn kiÕn nghÞ ®−îc chän. b) §−êng dÉn chÝnh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän vïng tuyÕn tèi −u cña ®−êng dÉn chÝnh. Sè vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2; trong ®ã tËp trung nghiªn cøu kü vïng tuyÕn kiÕn nghÞ ®−îc chän. c) C¸c c«ng tr×nh chÝnh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän vïng tuyÕn tèi −u cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh (thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh). Sè vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2; trong ®ã tËp trung nghiªn cøu kü vïng tuyÕn kiÕn nghÞ ®−îc chän. d) C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCKT cÇn ph¶i lùa chän ®Þa ®iÓm hîp lý cña c¸c c«ng tr×nh thø yÕu, chñ yÕu dùa v o ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Ó x¸c ®Þnh. 3.3.3.3. Nhu cÇu diÖn tÝch ®Êt sö dông. 1. §Êt sö dông l©u d i. X¸c ®Þnh cô thÓ nhu cÇu vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông l©u d i ®Ó x©y dùng dù ¸n bao
 18. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . gåm hå chøa, c«ng tr×nh ®Çu mèi v to n bé hÖ thèng ®−êng dÉn, hÖ thèng giao th«ng ®Ó qu¶n lý dù ¸n,vv..., trªn c¬ së gi¶m tíi møc tèi ®a viÖc sö dông ®Êt v nh÷ng ¶nh h−ëng vÒ m«i tr−êng x héi v t¸i ®Þnh c− CÇn ph¶i ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ cô thÓ. 2. §Êt sö dông t¹m thêi. X¸c ®Þnh cô thÓ vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông t¹m thêi trong thêi gian x©y dùng dù ¸n bao gåm: mÆt b»ng c«ng tr−êng, ®−êng thi c«ng, c¸c b i VLXD thiªn nhiªn v.v...; ®ång thêi cÇn cã biÖn ph¸p kh«i phôc ®Ó sö dông l¹i ®Êt. 3.3.3.4. Ph©n tÝch v lùa chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, kü thuËt. 1. C«ng tr×nh chÝnh. a) Lo¹i c«ng tr×nh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän lo¹i c«ng tr×nh tèi −u cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v hÖ thèng ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. b) Qui m« c«ng tr×nh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän qui m« c«ng tr×nh tèi −u cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu tõ kh«ng Ýt h¬n 2. c) KÕt cÊu c«ng tr×nh. Lùa chän kÕt cÊu hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. d) Nh÷ng biÖn ph¸p xö lý hîp lý nÒn mãng ®Æc biÖt (nÕu cã). Lùa chän biÖn ph¸p hîp lý vÒ xö lý nÒn mãng ®Æc biÖt (nÕu cã) cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. 2. Hå chøa. a) Quy m«. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n quy m« tèi −u cña hå chøa. b) C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh. X¸c ®Þnh cô thÓ c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña hå chøa. c) Khai th¸c tæng hîp hå chøa. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p hîp lý vÒ khai th¸c tæng hîp vïng hå. 3. C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCKT kh«ng yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu cô thÓ c¸c c«ng tr×nh thø yÕu cña dù ¸n, nh−ng ph¶i liÖt kª ®Çy ®ñ sè l−îng v qui m« hîp lý, kÕt cÊu hîp lý cña chóng. Khèi l−îng tæng hîp c¸c c«ng tr×nh n y ®−îc phÐp x¸c ®Þnh trªn c¬ së dïng thiÕt kÕ ®Þnh h×nh , thiÕt kÕ mÉu hoÆc tham kh¶o c¸c dù ¸n t−¬ng tù. 4. C«ng nghÖ v thiÕt bÞ. a) ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc. - Lùa chän c«ng nghÖ tèi −u, c«ng n¨ng sö dông tèi −u cña thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; - Lùa chän lo¹i v c«ng suÊt tèi −u cña c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n;
 19. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . - Bè trÝ hîp lý thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; - X¸c ®Þnh cô thÓ to n bé thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc cña dù ¸n. b) HÖ thèng v ThiÕt bÞ ®iÖn. - Nghiªn cøu ®Ó lùa chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tèi −u cña dù ¸n víi hÖ thèng ®iªn quèc gia hoÆc khu vùc. - Nghiªn cøu ®Ó lùa chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tèi −u cña néi bé dù ¸n - Lùa chän c«ng nghÖ tèi −u, c«ng n¨ng sö dông tèi −u vÒ thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; - Lùa chän lo¹i v c«ng suÊt tèi −u cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; - Bè trÝ hîp lý thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; - Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ hÖ thèng ®iÖn cña dù ¸n. - X¸c ®Þnh cô thÓ to n bé khèi l−îng thiÕt bÞ v vËt t− kü thuËt ®iÖn cña dù ¸n. - X¸c ®Þnh cô thÓ to n bé khèi l−îng x©y l¾p vÒ phÇn ®iÖn cña dù ¸n. 3.3.3.5. C¸c ph−¬ng ¸n kiÕn tróc. 1. Ph−¬ng ¸n kiÕn tróc c«ng tr×nh dÇu mèi. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kiÕn tróc hîp lý cña c«ng tr×nh ®Çu mèi. 2. Ph−¬ng ¸n kiÕn tróc khu qu¶n lý dù ¸n. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kiÕn tróc hîp lý cña khu qu¶n lý dù ¸n. 3.3.3.6. C¸c biÖn ph¸p x©y dùng. 1. BiÖn ph¸p x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh. a) DÉn dßng thi c«ng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän biÖn ph¸p hîp lý vÒ dÉn dßng thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh chÝnh l ®Ëp ng¨n s«ng hoÆc hå chøa. b) BiÖn ph¸p x©y dùng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kh¶ thi vÒ biÖn ph¸p x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. 2. Tæ chøc x©y dùng. a) Tæng mÆt b»ng x©y dùng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän tæng mÆt b»ng x©y dùng tèi −u c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. b) Tæng tiÕn ®é x©y dùng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän tæng tiÕn ®é x©y dùng kh¶ thi. 3.3.3.7. ThiÕt kÕ s¬ bé ®èi víi ph−¬ng ¸n ®Ò nghÞ chän. 1. §èi t−îng ph¶i thiÕt kÕ s¬ bé ë giai ®o¹n NCKT. CÇn ph¶i tiÕn h nh thiÕt kÕ s¬ bé cho ph−¬ng ¸n chän ®èi víi: a) Dù ¸n cÊp III trë lªn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh: - C«ng tr×nh ®Çu mèi. - §−êng dÉn chÝnh. - C«ng tr×nh lín, quan träng v phøc t¹p trªn ®−êng dÉn chÝnh. - ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc lo¹i míi ¸p dông lÇn ®Çu.
 20. ARICO C«ng ty CP T− vÊn X©y Dùng N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn n«ng th«n 81 - 83 Kh−¬ng th−îng - §èng §a - Hµ néi CONSULT Corp. Tel: (84).4.564.0660 - (84).4.852.2007 - Email: Arico.consult@Gmail.com . - BiÖn ph¸p & tæ chøc x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi, ®−êng dÉn chÝnh v nh÷ng c«ng tr×nh quan träng trªn ®−êng dÉn chÝnh. b) Dù ¸n cÊp IV ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh phøc t¹p. 2. Yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ s¬ bé c«ng tr×nh ®Çu mèi. a) Nghiªn cøu ®Ó chän ®−îc ph−¬ng ¸n lo¹i c«ng tr×nh tèi −u. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. b) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n qui m« c«ng tr×nh tèi −u. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. c) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−ong ¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh hîp lý. d) X¸c ®Þnh kÝch th−íc hîp lý cña c«ng tr×nh trªn c¬ së kÕt qu¶ tÝnh to¸n æn ®Þnh v tÝnh to¸n thñy lùc. e) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n bè trÝ hîp lý côm c«ng tr×nh ®Çu mèi trong tuyÕn lùa chän. Sè l−îng ph−¬ng ¸n bè trÝ ®−îc nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. 3. Yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ s¬ bé ®−êng dÉn chÝnh Nghiªn cøu ®Ó chän ®−îc ph−¬ng ¸n lo¹i ®−êng dÉn chÝnh tèi −u. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2 Ph−¬ng ¸n . b) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n qui m« ®−êng chÝnh tèi −u. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. c) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ®−êng dÉn chÝnh hîp lý. d) X¸c ®Þnh kÝch th−íc hîp lý cña c«ng tr×nh trªn c¬ së kÕt qu¶ tÝnh to¸n æn dÞnh v tÝnh to¸n thñy lùc. 4. Yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ s¬ bé c¸c c«ng tr×nh quan träng v phøc t¹p trªn ®−êng dÉn chÝnh. a) Nghiªn cøu ®Ó x¸c dÞnh ®−îc tuyÕn hîp lý cña c¸c c«ng tr×nh . Sè l−îng ph−¬ng ¸n tuyÕn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. b) Nghiªn cøu ®Ó chän ®−îc ph−¬ng ¸n lo¹i c«ng tr×nh tèi −u. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2 Ph−¬ng ¸n . c) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n qui m« c«ng tr×nh tèi −u. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. d) Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh hîp lý. e) X¸c ®Þnh kÝch th−íc hîp lý cña c«ng tr×nh trªn c¬ së kÕt qu¶ tÝnh to¸n æn ®Þnh v tÝnh to¸n thñy lùc, t×nh thÊm . 5. Yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ s¬ bé ®èi víi thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh ®−îc ¸p dông lÇn ®Çu tiªn. a) Lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ lo¹i thiÕt bÞ. Sè l−îng ph−¬ng ¸n ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. b) Lùa chän quy m«, c«ng suÊt tèi −u; c) Lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u bè trÝ chung thiÕt bÞ v cöa . d) X¸c ®Þnh kÝch th−íc c¬ b¶n. e) X¸c ®Þnh kÕt cÊu chÝnh hîp lý. g) TÝnh to¸n t¶i träng v tÝnh to¸n kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh.
Đồng bộ tài khoản