Tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung ứng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
174
lượt xem
34
download

Tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung ứng

  1. T IEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG ÖÙNG Teân nhaø cung öùng : Maët haøng cung caáp : Ngöôøi lieân laïc : Ñòa chæ : Ñieän thoaïi : Fax STT Haïng muïc ñaùnh giaù Haïng muïc ñöôïc ñaùnh giaù Ñieåm 1 Quùa trình quan heä vôùi Cty. 2 Chaát löôïng. 3 Giaù caû. 4 Phaûn hoài xöû lyù söï coá phaùt sinh. 5 Thôøi gian giao haøng. 6 Phöông thöùc thanh toaùn. 7 Khaû naêng cung öùng veà soá löôïng. Toång soá ñieåm (A): Thang ñieåm : 1 - Quaù keùm ; 2 - Keùm ; 3 - Trung bình ; 4 - Khaù ; 5 - Toát Chaáp nhaän : A > 60% Toång soá ñieåm toái ña cuûa caùc haïng muïc ñöôïc ñaùnh giaù vaø khoâng - coù ñieåm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản