intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 64-2004

Chia sẻ: Thảo Lê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
31
lượt xem
1
download

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 64-2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 64-2004. Tiêu chuẩn ngành trình bày nội dung về sản xuất ván dăm - yêu cầu an toàn trong vận hành. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong vận hành đối với các dây chuyền công nghệ sản xuất ván dăm. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành 04TCN 64-2004

  1. Bé n«ng nghiÖp vµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. --------- * -------- tiªu chuÈn ngµnh 04TCN 64 - 2004 S¶n xuÊt v¸n d¨m - yªu cÇu an toµn TRONg VËN HµNH particalboard production - Safety requirements in operation (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 10 /2004/Q§/BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004) 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh ®èi víi c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n d¨m. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn - 04 TCN 2 - 1999 V¸n D¨m. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. - TCVN 4723 - 89 . ThiÕt bÞ gia c«ng gç. Yªu cÇu chung vÒ an toµn ®èi víi kÕt cÊu m¸y. - TCVN 4717 - 89 . ThiÕt bÞ s¶n xuÊt che ch¾n an toµn. Yªu cÇu chung vÒ an toµn. - TCVN 2293 - 78 . Gia c«ng gç. Yªu cÇu chung vÒ an toµn. - TCVN 4756 - 89 . Qui ph¹m nèi ®Êt vµ nèi kh«ng thiÕt bÞ ®iÖn. - TCVN 8164 - 79 . C¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i. Ph©n lo¹i vµ nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toµn. - TCVN 5507 - 91. Ho¸ chÊt nguy hiÓm. Qui ph¹m an toµn trong s¶n xuÊt, sö dông, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. - TCVN 6155 - 96. B×nh chÞu ¸p lùc. Yªu cÇu kü thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, s÷a ch÷a. - TCVN 6006 - 95. Nåi h¬i. Yªu cÇu an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a. - TCVN 3254 - 89. An toµn ch¸y. Yªu cÇu chung. - TCVN 3890 - 84. Ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y. Bè trÝ, b¶o qu¶n, kiÓm tra, b¶o dìng.
  2. 2 - TCVN 3288 - 79. HÖ thèng th«ng giã. Yªu cÇu chung vÒ an toµn. - TCVN 3153 - 79. HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n, thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. - TCVN 2291 - 78. Ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ngêi lao ®éng. Ph©n lo¹i 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong Tiªu chuÈn nµy theo 04 TCN 2 - 1999 4 C¸c yªu cÇu vÒ an toµn 4.1 Yªu cÇu chung 4.1.1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n d¨m chØ ®îc phÐp ®a vµo vËn hµnh khi ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. 4.1.2 ChØ nh÷ng ngêi tõ 18 tuæi trë lªn cã ®ñ søc khoÎ, ®· ®îc huÊn luyÖn vµ kiÓm tra s¸t h¹ch chuyªn m«n vµ kü thuËt an toµn ®¹t yªu cÇu míi ®îc vËn hµnh m¸y. 4.1.3 Ngêi vËn hµnh khi sö dông m¸y ph¶i sö dông ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®îc trang cÊp. 4.2 An toµn chung vÒ m¸y, thiÕt bÞ 4.2.1 Yªu cÇu chung vÒ an toµn ®èi víi kÕt cÊu m¸y theo TCVN 4723 - 89. 4.2.2 Yªu cÇu chung vÒ an toµn ®èi víi c¸c bé phËn che ch¾n cña thiÕt bÞ TCVN 4717 - 89. 4.2.3 Yªu cÇu chung vÒ bè trÝ mÆt b»ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ theo quy ®Þnh cña nhµ thiÕt kÕ vµ TCVN 2293-78. 4.3 Yªu cÇu vÒ an toµn trong vËn hµnh c¸c m¸y c«ng nghÖ chÝnh Kh«ng ®îc sö dông m¸y tr¸i víi quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh nÕu thÊy cã hiÖn tîng kh¸c l¹, ph¶i dõng m¸y kiÓm tra vµ b¸o ngay cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm. Thùc hiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp theo ®Þnh kú ®èi víi tÊt c¶ c¸c m¸y trong toµn bé d©y chuyÒn. 4.3.1 Yªu cÇu vÒ an toµn trong vËn hµnh m¸y b¨m d¨m. Tríc khi vËn hµnh m¸y ph¶i: - KiÓm tra c¸c bé phËn cña m¸y, kiÓm tra ®iÖn ¸p, kiÓm tra hÖ thèng thuû lùc. - KiÓm tra b¬m dÇu b«i tr¬n c¸c bé phËn. - KiÓm tra møc dÇu b«i tr¬n. - KiÓm tra ®iÖn ¸p, nÕu ®iÖn ¸p nhá h¬n ®iÖn ¸p qui ®Þnh th× kh«ng ®îc vËn hµnh m¸y.
  3. 3 - KiÓm tra cêng ®é dßng ®iÖn, khi cã t¶i cêng ®é dßng ®iÖn nhá h¬n 100A míi ®îc vËn hµnh thiÕt bÞ. - KiÓm tra nhiÖt ®é gèi ®ì trôc qu¹t hót. NÕu nhiÖt ®é lín h¬n nhiÖt ®é qui ®Þnh ph¶i dõng m¸y, kiÓm tra x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. 4.3.2 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh m¸y nghiÒn d¨m. Tríc khi vËn hµnh m¸y ph¶i: - KiÓm tra møc dÇu cña hép gi¶m tèc trôc xo¾n, møc dÇu cña b¬m dÇu. - KiÓm tra b¬m níc. - KiÓm tra c¬ cÊu dÞch chuyÓn bµn nghiÒn, "phít dÇu". - KiÓm tra van h¬i, van phãng bét, van chÆn nót gç. - KiÓm tra ®iÖn ¸p, nÕu ®iÖn ¸p nhá h¬n ®iÖn ¸p qui ®Þnh kh«ng ®îc vËn hµnh m¸y. 4.3.3 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh hÖ thèng ®êng èng vËn chuyÓn, phun trén keo vµ sÊy d¨m. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cÇn thêng xuyªn: - KiÓm tra ¸p kÕ, nhiÖt kÕ t¹i vÞ trÝ cung cÊp h¬i cho m¸y sÊy. - KiÓm tra thiÕt bÞ an toµn b¸o ch¸y, thiÕt bÞ phun dËp níc, ho¸ chÊt ch÷a ch¸y bªn trong thiÕt bÞ sÊy. - KiÓm tra ®é Èm cña d¨m . NÕu ®é Èm cña d¨m lín h¬n møc cho phÐp (d¨m sÏ dÝnh vµo thµnh èng, g©y ïn t¾c, dÉn ®Õn ch¸y næ) ph¶i b¸o ngay cho bé phËn sÊy ®Ó ®iÒu chØnh ®é Èm d¨m . ­ KiÓm tra kÝch thíc cña d¨m. NÕu kÝch thíc d¨m kh«ng ®¹t kÝch thíc qui ®Þnh ph¶i b¸o ngay cho bé phËn nghiÒn ®iÒu chØnh l¹i kÝch thíc cña d¨m . 4.3.4 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh thiÕt bÞ lªn khu«n, tr¶i th¶m, vËn chuyÓn v¸n. Tríc khi vËn hµnh m¸y ph¶i kiÓm tra dÇu b«i tr¬n c¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng. 4.3.5 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh m¸y Ðp nhiÖt. Tríc khi vËn hµnh m¸y ph¶i: - KiÓm tra ®é v÷ng ch¾c cña c¸c bé phËn trªn m¸y Ðp: §éng c¬, bu l«ng b¾t b¬m dÇu, c¸p c¨ng dµn n©ng h¹, con l¨n, xÝch vËn chuyÓn. - KiÓm tra møc dÇu trong thïng, ®é nhít cña dÇu. - KiÓm tra c¸c b¬m dÇu, ¸p lùc b¬m b¸nh r¨ng, b¬m pitt«ng. - KiÓm tra "phít dÇu" cña c¸c xilanh, ®êng èng dÉn dÇu. - KiÓm tra ¸p kÕ. 4.3.6 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh thiÕt bÞ xÐn c¹nh. Tríc khi vËn hµnh ph¶i: - KiÓm tra dÇu mì c¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng.
  4. 4 - KiÓm tra ®é cøng cña lìi ca c¾t ngang, c¾t däc; ®é s¾c cña r¨ng ca. ­ KiÓm tra kho¶ng c¸ch cña c¸c cÆp rul« ®èi víi kÝch thíc cña tõng lo¹i v¸n. ­ KiÓm tra c¸c c¬ cÊu an toµn 4.3.7 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh thiÕt bÞ ®¸nh nh½n. Tríc khi vËn hµnh thiÕt bÞ ph¶i: - KiÓm tra møc dÇu t¹i c¸c cèc dÇu, t¹i 4 æ trôc. NÕu thiÕu ph¶i thùc hiÖn b¬m dÇu b»ng tay. - KiÓm tra ®é c¨ng cña giÊy r¸p. - KiÓm tra chiÒu quay cña trôc ®¸nh nh½n. - KiÓm tra an toµn hÖ thèng ®iÖn. - KiÓm tra ®é cøng c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ. 4.3.8 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh thiÕt bÞ tæng hîp keo Tríc khi vËn hµnh thiÕt bÞ ph¶i: - KiÓm tra ®é an toµn cña c¸c khíp nèi vµ ®êng èng dÉn h¬i níc cung cÊp nhiÖt. - KiÓm tra ®é an toµn cña c¸c van, ®êng èng dÉn ho¸ chÊt vµ x¶ keo thµnh phÈm. - KiÓm tra hÖ thèng ®Þnh lîng c¸c thµnh phÇn ho¸ chÊt ban ®Çu. - KiÓm tra ¸p kÕ, nhiÖt kÕ. 4.3.8.1 Nh÷ng ngêi trùc tiÕp vËn hµnh thiÕt bÞ tæng hîp keo nhÊt thiÕt ph¶i ®îc trang bÞ quÇn ¸o, giÇy, mò, g¨ng tay b¶o hé lao ®éng chuyªn dïng vµ mÆt n¹ phßng ®éc. 4.3.8.2 Ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ hÖ thèng èng, van cÊp ho¸ chÊt, èng vµ van x¶ keo, thïng tæng hîp keo ngay sau khi cho thiÕt bÞ ngõng ho¹t ®éng. 4.3.9 Yªu cÇu an toµn trong vËn hµnh hÖ thèng phun trén keo. Tríc khi vËn hµnh thiÕt bÞ ph¶i: - KiÓm tra vßi phun keo, dÉn keo. - KiÓm tra hÖ thèng ®Þnh lîng keo. - KiÓm tra c¸c van cña b×nh khÝ nÐn. 4.4 Yªu cÇu chung an toµn vÒ ®iÖn. 4.4.1 Thùc hiÖn viÖc nèi ®Êt, nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn theo TCVN 4756 - 89. 4.4.2 HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®ãng c¾t ®iÖn nguån cÊp cho c¸c ®éng c¬ mét c¸ch ®éc lËp. 4.4.3 Vá tñ ®iÖn tæng cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y ph¶i ®îc nèi ®Êt. TrÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i ®¶m b¶o theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4756-89.
  5. 5 4.4.4 C¸c ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng cho trôc chÝnh, ®éng c¬ qu¹t giã, ®éng c¬ b¬m dÇu ph¶i ®îc nèi ®Êt vµ nèi kh«ng b¶o vÖ theo ®óng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4756-89. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng an toµn cña thiÕt bÞ ®iÖn hµng n¨m ph¶i thùc hiÖn theo tiªu chuÈn TCVN 4756-89. 4.4.5 C¸c bé phËn mang ®iÖn cña thiÕt bÞ ph¶i ®îc che ch¾n, c¸ch ly cÈn thËn. C¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn ph¶i ®îc nèi ®Êt b¶o vÖ theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4756-89. 4.4.6 C¸c ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng cho c¸c m¸y ph¶i lµ ®éng c¬ kiÓu phßng næ. Trêng hîp ngîc l¹i ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn ch¸y næ cho thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §èi víi c¸c m¸y sö dông ®éng c¬ ®èt trong th× èng x¶ ph¶i ®- îc c¸ch nhiÖt vµ miÖng èng x¶ cña ®éng c¬ ph¶i bè trÝ phÝa tríc chiÒu giã so víi miÖng cÊp liÖu vµ miÖng phun d¨m. 4.5 Yªu cÇu chung an toµn vÒ ho¸ chÊt 4.5.1 C¸c ho¸ chÊt sö dông trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n d¨m thuéc nhãm c¸c ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ cho nªn ph¶i thùc hiÖn theo TCVN 5507 - 1991. 4.5.2 An toµn trong viÖc sö dông, b¶o qu¶n vËn chuyÓn ho¸ chÊt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¸n d¨m thùc hiÖn theo ®iÒu 2.1.1 ®Õn 2.1.29 cña TCVN 5507-1991). 4.6 Yªu cÇu chung vÒ an toµn trong sö dông c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc. 4.6.1 Van an toµn dïng cho hÖ thèng thuû lùc, thiÕt bÞ gia nhiÖt b»ng h¬i níc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trong TCVN 6004-95. MiÖng tho¸t cña van an toµn ph¶i ®îc bè trÝ ë bªn ngoµi nhµ xëng, hoÆc ®a vµo thïng, khoang riªng biÖt (®èi víi van an toµn cña hÖ thèng thuû lùc b»ng dÇu). 4.6.2 Van mét chiÒu, van ph©n phèi dÇu ¸p lùc cho c¸c xi lanh ph¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy trong ho¹t ®éng. 4.6.3 Yªu cÇu kü thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, b¶o dìng m¸y nÐn khÝ theo ®iÒu 4.1 ®Õn 4.12 cña TCVN 6155 - 96. 4.6.4 Yªu cÇu kü thuËt an toµn vÒ l¾p ®Æt sö dông, b¶o dìng nåi h¬i theo ®iÒu 7.1 ®Õn 7.15 cña TCVN 6006 - 95. 4.7 An toµn chèng ch¸y. 4.7.1 Trong s¶n xuÊt v¸n d¨m, ngoµi chÊt keo dÝnh cßn cã c¸c ho¸ chÊt dÔ ch¸y - næ, t¹i ®o¹n ®êng èng dÉn vËn chuyÓn d¨m , phun trén keo, sÊy d¨m (ë nhiÖt ®é cao (150 - 250) 0C) lµ n¬i dÔ x¶y ra ch¸y næ cÇn ph¶i kiÓm tra thêng xuyªn.
  6. 6 4.7.2 Nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toµn chèng ch¸y, ®èi víi hÖ thèng phßng ch¸y, nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc ®Ó ®¶m b¶o an toµn chèng ch¸y theo TCVN 3254 - 1989. 4.7.3 ViÖc bè trÝ l¾p ®Æt, b¶o qu¶n, kiÓm tra, b¶o dìng c¸c ph¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y theo TCVN 3890 - 84. 5 Yªu cÇu chung vÒ an toµn ®èi víi ngêi lao ®éng 5.1 M«i trêng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt lu«n chøa c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i, bôi vµ nhiÖt ®é cao, nªn nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt hÖ thèng lu th«ng ®Èy giã. Yªu cÇu chung vÒ an toµn trong hÖ thèng lu th«ng giã theo TCVN 3288 - 79. 5.2 C¸c d¹ng ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng tËp thÓ theo ®iÒu 1.1 ®Õn 1.17 cña TCVN 2291 - 78 5.3. C¸c d¹ng ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng c¸ nh©n theo ®iÒu 2.1 ®Õn 2.9 cña TCVN 2291 - 78. 6. Yªu cÇu chung ®èi víi nhµ xëng 6.1 Nhµ xëng n¬i ®Æt m¸y ph¶i tho¸ng m¸t, chèng ®îc ma n¾ng vµ ph¶i ®îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ. 6.2 NÒn nhµ xëng ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng tr¬n trît, c¸c thiÕt bÞ ph¶i ®îc ®îc bè trÝ gän gµng. 6.3 §èi víi c¸c m¸y ®Æt ch×m díi ®Êt ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t níc t¹i khoang ch×m. N¬i ®Æt c¸c m¸y vµ ®Æt hÖ thèng chøa dÇu thuû lùc ph¶i bè trÝ r·nh thu gom dÇu ch¶y vµ níc. C¸c r·nh ph¶i cã n¾p ®Ëy ch¾c ch¾n. 6.4 Trong xëng ph¶i bè trÝ b×nh ch÷a ch¸y t¹i chç ®óng vÒ chñng lo¹i, ®ñ vÒ sè lîng theo quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 6.5 Nhµ xëng ph¶i ®îc th«ng giã tèt ®Æc biÖt ë nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng tÝch tô c¸c yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i. 6.6 C¸c miÖng hè ®Æt m¸y ph¶i ®îc ®Ëy kÝn b»ng n¾p ®Ëy hoÆc cã rµo ch¾n xung quanh. Rµo ch¾n , n¾p ®Ëy ph¶i ®îc chÕ t¹o ch¾c ch¾n vµ ®îc s¬n mµu phï hîp theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4979-89. PhÝa ch©n rµo ch¾n ph¶i ®îc bÞt b»ng tÊm t«n liÒn cã ®é cao tõ 100 mm trë lªn. 6.7 KÝch thíc ®êng ®i l¹i trong nhµ xëng, kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y vµ c¸c kÕt cÊu nhµ xëng, gi÷a m¸y víi m¸y ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2293-78.
  7. 7 6. 8 Nhµ xëng cã ®é cao tõ 7m trë lªn hoÆc thÊp h¬n 7m nhng ®Æt ë n¬i trèng tr¶i ph¶i cã hÖ thèng chèng sÐt. ViÖc kiÓm tra hÖ thèng chèng sÐt ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn 20TCN 46-84. 7. Yªu cÇu b¶o vÖ m«i trêng C¬ së s¶n xuÊt v¸n d¨m ph¶i cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i ®Ó gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng g©y ra « nhiÔm m«i trêng. Kt. Bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ptnt Thø trëng Bïi B¸ Bæng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản