Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100:2001

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
104
lượt xem
29
download

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100-2001 "Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí" ban hành theo Quyết định số 92/2001/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100:2001

 1. QuyÕt §Þnh Cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n Sè 92/2001/Q§-BNN, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh: ThiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi - C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ. Bé TR¦ëNG Bé N¤NG NGHIÖP Vμ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ; - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh chÊt l−îng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999; - C¨n cø vµo Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 135/1999/Q§-BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1999; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr−ëng Vô khoa häc c«ng nghÖ vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Nay ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy tiªu chuÈn ngµnh " 14TCN 100-2001-ThiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi - C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ ". §iÒu 2. Tiªu chuÈn nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. §iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô khoa häc c«ng nghÖ vµ ChÊt l−îng s¶n phÈm, Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. KT. Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr−ëng Ph¹m Hång Giang : §· ký 1
 2. bé n«ng nghiÖp céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam vµ ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ⎯⎯⎯⎯⎯ ♦ ⎯⎯⎯⎯⎯ tiªu chuÈn ngμnh 14tcn 100 - 2001 thiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi - c¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 92/2001/Q§-BNN ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) 1. C¸c quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi thuéc tÊt c¶ c¸c cÊp, ë mäi giai ®o¹n thiÕt kÕ. ThiÕt bÞ quan tr¾c bao gåm thiÕt bÞ ®o vµ thiÕt bÞ thu. Tiªu chuÈn nµy chØ quy ®Þnh néi dung thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®o. 1.2. Néi dung quan tr¾c c«ng tr×nh thuû lîi quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy gåm: 1. Quan tr¾c chuyÓn vÞ; 2. Quan tr¾c thÊm; 3. Quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng; 4. Quan tr¾c nhiÖt ®é; 5. Quan tr¾c tr¹ng th¸i øng suÊt; 6. Quan tr¾c ¸p lùc ®Êt, ®¸ lªn c«ng tr×nh; 7. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc, ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y; 8. Quan tr¾c øng lùc cèt thÐp cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. C¸c quan tr¾c kh¸c sÏ ®−îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng. 1.3. Thµnh phÇn vµ khèi l−îng c«ng t¸c quan tr¾c ®−îc Ên ®Þnh theo cÊp, lo¹i vµ kiÓu c«ng tr×nh. 1.4. ViÖc bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu ®Ó lµm râ thªm hoÆc chÝnh x¸c ho¸ c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt tÝnh to¸n th× cÇn cã chÕ ®é quan tr¾c ®Æc biÖt. 1.5. Quan tr¾c c«ng tr×nh thuû lîi ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ngay tõ khi më mãng x©y dùng, suèt c¶ qu¸ tr×nh thi c«ng vµ khai th¸c vËn hµnh c«ng tr×nh. C«ng t¸c tæ chøc quan tr¾c ë giai ®o¹n x©y dùng do ban qu¶n lý dù ¸n chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn. Thêi kú vËn hµnh khai th¸c do bé phËn qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh thùc hiÖn. C¸c kÕt qu¶ quan tr¾c sÏ ®−îc ph©n tÝch, tÝnh to¸n, tæng hîp ®Ó sö dông vµ göi cho c¸c c¬ quan qu¶n lý, thiÕt kÕ c«ng tr×nh vµ nghiªn cøu khoa häc khi cã yªu cÇu. 1.6. Trong ®å ¸n bè trÝ thiÕt bÞ ®o cÇn ph¶i cã quy tr×nh l¾p ®Æt, quy tr×nh quan tr¾c cïng c¸c biÓu mÉu thèng nhÊt ®Ó tiÖn ghi chÐp sè liÖu quan tr¾c. 2
 3. 1.7. Trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ, c«ng t¸c quan tr¾c c«ng tr×nh cÇn ph¶i lµm râ c¸c néi dung c¬ b¶n sau: 1.7.1. Giai ®o¹n b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c; 2. X¸c ®Þnh s¬ bé thµnh phÇn khèi l−îng thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu; 3. Vèn ®Çu t−. 1.7.2. Giai ®o¹n b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c c«ng tr×nh; 2. Thµnh phÇn khèi l−îng thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu (danh môc thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu, lo¹i thiÕt bÞ nµo ph¶i ®Æt mua cña n−íc ngoµi); 3. Vèn ®Çu t−; 4. KiÕn nghÞ (nÕu cÇn) chÕ ®é quan tr¾c ®Æc biÖt vµ ph¶i cã b¶n ®Ò c−¬ng quan tr¾c ®Æc biÖt; 5. Quan tr¾c ®Æc biÖt bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: - Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c ®Æc biÖt; - Néi dung cÇn quan tr¾c ®Æc biÖt; - Danh môc thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu ®Ó quan tr¾c ®Æc biÖt; - Vèn ®Çu t− phôc vô quan tr¾c ®Æc biÖt; - Thêi gian b¾t ®Çu, kÕt thóc quan tr¾c ®Æc biÖt. 1.7.3. Giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt bao gåm c¸c néi dung: 1. Bè trÝ c¸c tuyÕn quan tr¾c trªn mÆt b»ng vµ c¸c mÆt c¾t c«ng tr×nh; 2. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o trong mçi tuyÕn, mçi mÆt c¾t; 3. S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng d©y dÉn tõ thiÕt bÞ ®o ®Õn thiÕt bÞ thu; 4. B¶n liÖt kª danh môc c¸c thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu; 5. Tæng dù to¸n. 1.7.4. Giai ®o¹n B¶n vÏ thi c«ng gåm nh÷ng néi dung sau: 1. ThiÕt kÕ l¾p ®Æt cho mçi lo¹i thiÕt bÞ ®o; 2. ThiÕt kÕ chi tiÕt tõng tuyÕn dÉn tõ mèc thiÕt bÞ ®o ®Õn thiÕt bÞ thu; 3. ThiÕt kÕ chi tiÕt, kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ ®o (nÕu ch−a cã thiÕt kÕ mÉu); 4. ThiÕt kÕ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®o, thu, lËp b¶n danh môc vÒ sè l−îng, lo¹i, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu, trong tõng mÆt c¾t vµ toµn bé c«ng tr×nh; 5. Dù to¸n h¹ng môc. 1.7.5. Giai ®o¹n ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng (®èi víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ mét b−íc): Thùc hiÖn theo quy ®Þnh ë §iÒu 1.7.3. vµ 1.7.4. 1.8. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o phôc vô cho quan tr¾c ®Æc biÖt còng nh− quan tr¾c t¹m thêi trong thêi gian thi c«ng nªn bè trÝ tËp trung vµo mét khèi, mét ®¬n nguyªn ®¹i diÖn quan träng nhÊt mµ dùa vµo ®ã chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc sù lµm viÖc cña toµn bé c«ng tr×nh. 1.9. Trong ®è ¸n thiÕt kÕ cÇn ph¶i sö dông c¸c thuËt ng÷ vµ c¸c ký hiÖu quy −íc nh− sau: 1. §¬n nguyªn ®o: lµ mét ®o¹n c«ng tr×nh mµ trªn ®ã ta bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o; 2. TiÕt diÖn ®o: mÆt c¾t ngang hay ®øng ®Ó thÓ hiÖn vÞ trÝ, lo¹i thiÕt bÞ ®o; 3. TuyÕn ®o: ®−êng th¼ng theo ph−¬ng ngang hay däc tim c«ng tr×nh; 4. §iÓm ®o: vÞ trÝ ®Æt tõng thiÕt bÞ ®o. 3
 4. 2. c¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c. 2.1. Quan tr¾c chuyÓn vÞ. 2.1.1. Néi dung quan tr¾c chuyÓn vÞ gåm: 1. Quan tr¾c lón mÆt, lón cña tõng líp ®Êt trong th©n vµ nÒn (lón s©u); 2. Quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang, nghiªng, lÖch; 3. Quan tr¾c ®é më réng hay thu hÑp cña khíp nèi, khe hë. 2.1.2. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - §èi víi c«ng tr×nh ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.1.2. - §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸, quy ®Þnh theo §iÒu 3.2.2; §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.3.2 vµ 3.3.4. 2.2. Quan tr¾c thÊm. 2.2.1. Néi dung quan tr¾c thÊm gåm: 1. Quan tr¾c ®é cao mùc n−íc hå chøa, tr−íc sau mÆt c¾t bè trÝ thiÕt bÞ ®o; tr−íc sau c«ng tr×nh x¶, cèng lÊy n−íc v.v...; 2. Quan tr¾c ®−êng b·o hoµ; 3. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc thÊm lªn c«ng tr×nh; 4. Quan tr¾c l−u l−îng thÊm. 2.2.2. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c thÊm ®−îc quy ®Þnh nh− sau: §èi víi c«ng tr×nh ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.1.4; §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸, quy ®Þnh theo §iÒu 3.2.3; §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.3.5 ®Õn 3.3.8. 2.3. Quan tr¾c nhiÖt ®é. 2.3.1. §Ó quan tr¾c nhiÖt ®é trong c«ng tr×nh bª t«ng, cÇn ®Æt c¸c nhiÖt kÕ ®o tõ xa, trong ®ã nhiÖt kÕ ®iÖn trë ®−îc ¸p dông nhiÒu nhÊt. NhiÖt kÕ ®−îc bè trÝ trong c«ng tr×nh ngay khi thi c«ng. HÖ thèng d©y dÉn ®−îc nèi tõ nhiÖt kÕ ®Õn ®iÓm thu tËp trung. 2.3.2. Sè l−îng nhiÖt kÕ bè trÝ trong c«ng tr×nh phô thuéc vµo kÝch th−íc, h×nh d¹ng c«ng tr×nh vµ nhiÖm vô ®Ò ra cho c«ng t¸c quan tr¾c. ViÖc bè trÝ nhiÖt kÕ cÇn ph¶i th«ng qua tÝnh to¸n. Nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ph¶i ®ñ ®iÓm ®Ó vÏ ®−îc biÓu ®å ®ång nhiÖt ®é, ®Ó so s¸nh víi lý thuyÕt tÝnh to¸n. Nªn bè trÝ nhiÖt kÕ ë hai biªn vµ h¹ l−u víi sè l−îng dµy h¬n, cµng vµo t©m c«ng tr×nh cµng Ýt ®i. NÕu bª t«ng cã dïng chÊt phô gia th× cÇn bè trÝ nhiÖt kÕ ë t©m ®Ó kiÓm tra ¶nh h−ëng cña nã ®Õn chÕ ®é nhiÖt cña bª t«ng. 2.3.3. C«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ cã cét n−íc lín (c«ng tr×nh cÊp II trë lªn) ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o nhiÖt cña nÒn vµ mÆt tiÕp xóc cña c«ng tr×nh víi nÒn. ChiÒu s©u nÒn ®¸ cÇn quan tr¾c quy ®Þnh tèi ®a b»ng 0,5 H® (H® lµ chiÒu cao ®Ëp). 2.3.4. ë nh÷ng cÊu kiÖn máng cña c«ng tr×nh (chiÒu dµy nhá h¬n 5m), nhiÖt ®é gi¶m t−¬ng ®èi nhanh, trong tr−êng hîp nµy kh«ng cÇn ph¶i bè trÝ nhiÖt kÕ, trõ tr−êng hîp cã yªu cÇu nghiªn cøu. 2.3.5. Quan tr¾c nhiÖt ®é cña n−íc thÊm ®Ó x¸c ®Þnh h−íng ®i vµ tèc ®é cña dßng thÊm. Bè trÝ nhiÖt kÕ ®Ó ®o nhiÖt ®é cña dßng thÊm vÒ nguyªn t¾c còng gièng nh− 4
 5. nhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é cña bª t«ng. §Ó ®¬n gi¶n, nªn bè trÝ trïng víi tuyÕn quan tr¾c ®−êng b·o hoµ. 2.4. Quan tr¾c øng suÊt trong c«ng tr×nh vµ nÒn cña nã. 2.4.1. §Ó quan tr¾c øng suÊt trong c«ng tr×nh ®Êt còng nh− c«ng tr×nh bª t«ng, cã thÓ ¸p dông mét trong hai ph−¬ng ph¸p: Quan tr¾c trùc tiÕp trÞ sè øng suÊt hoÆc quan tr¾c trÞ sè biÕn d¹ng sau ®ã tÝnh to¸n b»ng lý thuyÕt ®µn håi hoÆc dÎo. Khi thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®o tõ xa cÇn chó ý kÕt hîp víi thiÕt kÕ vµ bè trÝ hÖ thèng nhiÖt kÕ sÏ tiÕt kiÖm d©y dÉn ra ®iÓm quan tr¾c. 2.4.2. Sè l−îng bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt trong c«ng tr×nh phô thuéc vµo quy m«, h×nh d¹ng c«ng tr×nh vµ tÝnh phøc t¹p cña nÒn. §Ó quan tr¾c øng suÊt t¹i mét ®iÓm theo bµi to¸n mét chiÒu, hai chiÒu, cña m«i tr−êng ®¼ng h−íng vµ liªn tôc th× trong mét ®iÓm (®o) chóng ta chØ cÇn bè trÝ 1, 2 thiÕt bÞ ®o lµ ®ñ (Xem h×nh 2-1). 2.4.3. Trong tr−êng hîp tæng qu¸t ®Ó nghiªn cøu tr¹ng th¸i øng suÊt cña bµi to¸n kh«ng gian, ph¶i bè trÝ mét côm gåm 9 thiÕt bÞ ®o (Xem h×nh 2-2). Khi nghiªn cøu bµi to¸n biÕn d¹ng ph¼ng th× bè trÝ 4 thiÕt bÞ ®o. Tr−êng hîp bµi to¸n øng suÊt ph¼ng bè trÝ 5 thiÕt bÞ ®o (h×nh 2-3). Trong tr−êng hîp øng suÊt hai h−íng vu«ng gãc víi nhau th× chØ cÇn bè trÝ hai thiÕt bÞ ®o cho mét ®iÓm quan tr¾c. MÆt ®øng MÆt c¹nh MÆt c¹nh MÆt b»ng MÆt b»ng H×nh 2-1: S¬ ®å bè trÝ côm 2 thiÕt bÞ ®o. H×nh 2-2: S¬ ®å bè trÝ côm 9 thiÕt bÞ ®o. 5
 6. MÆt c¹nh MÆt ®øng H×nh 2-3: S¬ ®å bè trÝ côm 5 thiÕt bÞ ®o. MÆt b»ng 2.4.4. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng, ®Ó quan tr¾c øng suÊt ph¶i bè trÝ t¹i nh÷ng vÞ trÝ c«ng tr×nh ®· ®−îc tÝnh to¸n theo lý thuyÕt hoÆc b»ng thÝ nghiÖm trªn m« h×nh nh»m so s¸nh gi÷a trÞ sè thùc tÕ víi trÞ sè tÝnh to¸n. §Ó nghiªn cøu øng suÊt côc bé t¹i nh÷ng n¬i nh− mÐp lç cèng, c¸c gãc cöa vµo cña cèng th× ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o t¹i ®ã Ýt nhÊt tõ 2-3 ®iÓm quan tr¾c. 2.4.5. §Ó nghiªn cøu øng suÊt cña nÒn ®¸, thiÕt bÞ ®o ph¶i ®Æt trong c¸c hè khoan ®· ®−îc khoan tr−íc vµo nÒn ®¸. Trong nÒn ®¸, c¸c thiÕt bÞ ®o ph¶i ®Æt th¼ng ®øng. §Ó lo¹i trõ øng suÊt b¶n th©n cña nÒn ®¸ ra khái c¸c chØ sè quan tr¾c, ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o trong c¸c èng h×nh trô kh«ng chÞu øng suÊt tr−íc. Do viÖc x¸c ®Þnh øng suÊt trong nÒn ®¸ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p, nªn chØ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o t¹i nh÷ng ®iÓm mµ ë ®ã xuÊt hiÖn øng suÊt lín nhÊt (Xem h×nh 2-4). Bª t«ng TÊm thÐp H×nh 2-4: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ ®o øng suÊt trong nÒn ®¸. 6
 7. 2.4.6. Néi dung thiÕt kÕ bè trÝ chi tiÕt c¸c thiÕt bÞ ®o øng suÊt trong c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ ®−îc quy ®Þnh ë §iÒu 3.2.5 vµ 3.1.6 ®èi víi c«ng tr×nh ®Êt. 2.5. Quan tr¾c øng lùc trong cèt thÐp. 2.5.1. §Ó ®o øng lùc trong c¸c cèt thÐp chÞu lùc cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, sö dông lùc kÕ (Load cell) hµn trùc tiÕp vµo cèt thÐp chÞu lùc (kh«ng ®−îc hµn vµo ®o¹n cèt thÐp cong). VÞ trÝ ®Æt lùc kÕ, c¨n cø vµo biÓu ®å m«men tÝnh to¸n. 2.5.2. Kh«ng nªn bè trÝ lùc kÕ ®¬n chiÕc, mµ bè trÝ thµnh côm 2-3 chiÕc trë lªn. Cã thÓ bè trÝ trªn tõng cèt thÐp c¸ch mét hoÆc hai thanh. §èi víi cèt thÐp cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 20cm th× kh«ng ®−îc hµn lùc kÕ vµo cèt thÐp. 2.6. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc, ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y. 2.6.1. ThiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng cña dßng ch¶y th−êng dïng lµ c¶m biÕn kiÓu tù c¶m. C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ ®−îc l¾p ®Æt ngay khi b¾t ®Çu ®æ bª t«ng hoÆc khi hoµn thµnh ®æ bª t«ng vµ ph¶i cã bé phËn ®Æt s½n trong khèi bª t«ng ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt ch¾c ch¾n gi÷a thiÕt bÞ ®o víi mÆt bª t«ng. Tr−êng hîp ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ®o trong thêi gian thi c«ng bª t«ng, cÇn thiÕt kÕ vá bäc b»ng kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái chÞu va ®Ëp trong qu¸ tr×nh x©y dùng. Tr−íc khi ®−a thiÕt bÞ ®o vµo vËn hµnh ph¶i th¸o bá c¸c vá bäc. ThiÕt bÞ ®o ph¶i l¾p ®Æt hoµn chØnh tr−íc khi c«ng tr×nh ngËp n−íc hoÆc tr−íc khi x¶ lò, v× vËy trong thêi gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ cÇn ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng chÌn cã ®ñ c−êng ®é. 2.6.2. C¸c thiÕt bÞ ®o ¸p lùc n−íc, ¸p lùc m¹ch ®éng cã thÓ ®Æt trªn mÆt ph¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh. S¬ ®å bè trÝ, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n hoÆc thÝ nghiÖm m« h×nh. 2.6.3. ThiÕt bÞ ®o rung ®éng ®Ó x¸c ®Þnh biªn ®é dao ®éng cña c«ng tr×nh sÏ cã tiªu chuÈn riªng, chØ nªn tiÕn hµnh ®o rung ®éng ë nh÷ng ®iÓm tù do (c«ng son). §iÒu 3.2.6 vµ 3.3.13 quy ®Þnh chi tiÕt viÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng cña c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ vµ trªn nÒn mÒm yÕu. 2.7. L¾p ®Æt d©y dÉn tõ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Õn ®iÓm quan tr¾c (®iÓm thu). 2.7.1. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ ®o dïng ®Ó quan tr¾c thùc tÕ c«ng tr×nh thuû lîi lµ c¸c thiÕt bÞ ®o tõ xa, nªn khi lËp ®è ¸n bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o cÇn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng d©y dÉn. Néi dung thiÕt kÕ bao gåm tuyÕn cña d©y dÉn tõ c¸c ®iÓm ®Æt thiÕt bÞ ®o ®Õn ®iÓm quan tr¾c, biÖn ph¸p l¾p ®Æt hÖ thèng d©y dÉn, biÖn ph¸p b¶o vÖ d©y khái va ®Ëp còng nh− tr×nh tù ®æ bª t«ng. 2.7.2. §Ó tr¸nh h− háng, c¸c hÖ thèng d©y dÉn ph¶i ®−îc bäc cÈn thËn vµ ®Æt vµo r·nh (m¸ng), sau ®ã ph¶i ®−îc lÊp ®Çy nhùa ®−êng hoÆc bª t«ng. 2.7.3. C¸c m¸ng, r·nh ®Æt d©y dÉn ph¶i b¶o ®¶m kh« r¸o, tr¸nh n−íc thÊm däc theo m¸ng; m¸ng bè trÝ phÝa th−îng l−u (mÆt chÞu ¸p) ph¶i ®Æt c¸ch mÆt tho¸ng Ýt nhÊt 2m nh»m tr¸nh n−íc thÊm vµo m¸ng. 2.7.4. C¸c ®iÓm quan tr¾c (t¹m thêi vµ cè ®Þnh) nªn ®Æt t¹i c¸c hµnh lang hoÆc c¸c ng¨n chuyªn dïng vµ ph¶i bè trÝ ë cao tr×nh thÊp h¬n cao tr×nh cña thiÕt bÞ ®o, nh−ng ph¶i cao h¬n mùc n−íc h¹ l−u. 2.7.5. §Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o vµo c«ng tr×nh còng nh− hÖ thèng d©y dÉn, c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i lËp ®å ¸n thiÕt kÕ bè trÝ vµ quy tr×nh l¾p ®Æt. 7
 8. 3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi chñ yÕu c«ng tr×nh thuû lîi. 3.1. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c ®Ëp ®Êt vµ ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp. 3.1.1. Thµnh phÇn, khèi l−îng c«ng t¸c quan tr¾c: ®−îc quy ®Þnh nh− sau: S.T.T Néi dung quan tr¾c CÊp c«ng tr×nh I II III IV V 1 Quan tr¾c chuyÓn vÞ + + + + + 2 Quan tr¾c thÊm + + + + + 3 Quan s¸t ¸p lùc kÏ rçng + + 4 Quan tr¾c nhiÖt ®é 5 Quan tr¾c øng suÊt + + 6 Quan tr¾c ¸p lùc ®Êt lªn + + kÕt cÊu bª t«ng n»m trong ®Ëp 7 Quan tr¾c biÕn d¹ng cña + + c¸c bé phËn bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp §Ëp cÊp IV vµ V nÕu kh«ng cã yªu cÇu nghiªn cøu ®Æc biÖt th× chØ cÇn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c lón, ®−êng b·o hoµ vµ l−u l−îng thÊm. 3.1.2. ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c lón. 3.1.2.1. §Ó quan tr¾c lón mÆt (lón cña ®Ønh, c¬ vµ trªn m¸i ®Ëp) ta cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o giíi thiÖu ë Phô lôc A; §èi víi c«ng tr×nh nhë tõ cÊp IV trë xuèng nªn −u tiªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p tr¾c ®¹c dïng hÖ thèng mèc mÆt. §Ó quan tr¾c c¸c líp ®Êt kh¸c nhau trong th©n vµ nÒn cña ®Ëp cao (cÊp II trë lªn) nªn sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o tù ®éng nh−: Qu¶ l¾c thuËn ®¶o, thiÕt bÞ ®o kiÓu tõ tÝnh (Magnetic Extensometer), thiÕt bÞ ®o lón s©u b»ng khÝ nÐn (Pneumatic settlement cell) v.v... (Xem Phô lôc A). §èi víi nh÷ng ®Ëp thÊp (cÊp IV trë xuèng) nªn sö dông c¸c mèc s©u ®¬n gi¶n. HÖ thèng mèc mÆt vµ mèc s©u ph¶i bè trÝ trong cïng mét tuyÕn ®o. Sè l−îng mèc trong mét tuyÕn phô thuéc vµo tÝnh chÊt phøc t¹p cña ®Þa chÊt nÒn, sè líp ®Êt trong th©n, nhiÖm vô nghiªn cøu, quy m« ®Ëp v.v... 8
 9. 1 2 3 l1=98 1- Mèc quan tr¾c lón mÆt H×nh 3.1: S¬ ®å bè trÝ mèc quan tr¾c lón. kÕt hîp mèc cao ®é; 2- Mèc ng¾m; 3- Mèc quan tr¾c lón s©u. 3.1.2.2. TuyÕn quan tr¾c lón mÆt cña ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - PhÇn b·i (thÒm s«ng) c¸ch nhau 150-250m; - PhÇn lßng s«ng c¸ch nhau 100-150m. Trong nh÷ng tr−êng hîp sau ®©y, tuyÕn ®o lón mÆt ph¶i bè trÝ bæ sung: - NÕu cã chiÒu cao ®Ëp biÕn ®æi ®ét ngét; - §Þa chÊt nÒn phøc t¹p; - TuyÕn ®Ëp cong mµ cã gãc ngoÆt v−ît qu¸ 15o. H×nh 3.2: S¬ ®å bè trÝ c¸c tuyÕn quan tr¾c ®èi víi ®Ëp. 1.Mèc quan tr¾c lón s©u; 2: Mèc quan tr¾c lón mÆt; 3. Mèc ng¾m quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang; 4. Mèc cè ®Þnh. 9
 10. 3.1.2.3. Sè l−îng mèc mÆt trong mçi tuyÕn ®o quy ®Þnh: ë trªn ®Ønh ®Ëp ngoµi ph¹m vi ®−êng giao th«ng, cÇn bè trÝ tõ 1-2 mèc; NÕu bÒ réng ®Ønh ®Ëp B®< 8m th× chØ cÇn bè trÝ 1 mèc, B® > 8m bè trÝ 2 mèc. Trªn m¸i h¹ l−u ®Ëp nªn bè trÝ c¸c mèc mÆt trªn c¸c c¬ ®Ëp, chØ khi kh«ng cã c¬ míi bè trÝ trùc tiÕp lªn m¸i ®Ëp. VÞ trÝ c¸c mèc lÊy tuú theo chiÒu cao ®Ëp, cø chªnh nhau theo chiÒu cao 8 - 10 m th× bè trÝ 1 ®iÓm ®o. Trªn m¸i th−îng l−u ®Ëp, hÖ thèng mèc mÆt chØ ®Æt ®èi víi ®Ëp cÊp I, II cã chÕ ®é lµm viÖc ®Æc biÖt nh− mùc n−íc giao ®éng lín th× bè trÝ mét mèc ë trªn mùc n−íc d©ng b×nh th−êng vµ mét mèc ®Æt cao h¬n mùc n−íc chÕt tõ 1 - 2m. 3.1.2.4. TuyÕn quan tr¾c lón s©u ®−îc quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.2.2, nªn bè trÝ trïng víi tuyÕn quan tr¾c lón mÆt. C¸c mèc ®o lón s©u ®Æt trªn cïng mét cao ®é trong mÆt c¾t ngang cña ®Ëp gäi lµ tuyÕn ®o ngang. §èi víi tuyÕn ®o ngang: cø chªnh nhau theo chiÒu cao tõ 8 - 10m th× bè trÝ mét tuyÕn víi ®Ëp ®ång chÊt; §èi víi ®Ëp kh«ng ®ång chÊt th× cø mçi lo¹i ®Êt bè trÝ mét tuyÕn ®o s©u. Sè l−îng mèc s©u trong mçi tuyÕn bè trÝ tõ 2-5 mèc. H×nh 3.3: S¬ ®å bè trÝ tuyÕn quan tr¾c däc cña ®Ëp. 1. Mèc cao ®é; 2. C¸c èng ®o ¸p quan tr¾c ®−êng b·o hoµ (cét n−íc thÊm); 3. ThiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng. 3.1.3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang. 3.1.3.1. ViÖc bè trÝ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang ®èi víi ®Ëp ®Êt quy ®Þnh nh− sau: - §Ëp n»m trªn phÇn lßng s«ng cø c¸ch nhau 100-150m bè trÝ 1 tuyÕn quan tr¾c; - §Ëp n»m trªn phÇn thÒm s«ng cø c¸ch nhau 150-250m bè trÝ 1 tuyÕn quan tr¾c. 10
 11. Sè l−îng tuyÕn quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang tuú thuéc vµo chiÒu dµi ®Ëp, nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3 (mét tuyÕn t¹i vÞ trÝ s©u nhÊt, hai tuyÕn bè trÝ hai bªn thÒm s«ng), vÞ trÝ tuyÕn quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang nªn thiÕt kÕ trïng víi tuyÕn quan tr¾c lón. Khi bÒ réng ®Ønh ®Ëp B® > 8m sÏ bè trÝ 2 ®iÓm quan tr¾c t¹i mÐp th−îng vµ h¹ l−u ®Ëp, B® < 8m chØ bè trÝ 1 ®iÓm quan tr¾c t¹i mÐp th−îng l−u ®Ëp hoÆc t¹i giao ®iÓm cña mùc n−íc d©ng gia c−êng víi m¸i ®Ëp th−îng l−u. 3.1.3.2. Theo chiÒu cao cña ®Ëp ®ång chÊt cø c¸ch nhau 8-10m bè trÝ mét ®iÓm quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang; §èi víi ®Ëp kh«ng ®ång chÊt, cø mçi lo¹i ®Êt ®¾p kh¸c nhau bè trÝ 1 ®iÓm quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang. 3.1.3.3. ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cã thÓ sö dông mét trong nh÷ng lo¹i sau: - Mèc ng¾m; - HÇm däc; - Qu¶ l¾c thuËn, ®¶o; - ThiÕt bÞ ®o bè trÝ nghiªng (Inclinometer) v.v... 3.1.3.4. Trong tr−êng hîp cã kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp n»m trong th©n ®Ëp, tuyÕn quan tr¾c nªn bè trÝ trïng víi vÞ trÝ cã kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, nÕu kÕt cÊu bª t«ng n»m lé thiªn ra khái mÆt ®Ëp th× bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang nh− ®Ëp ®Êt b×nh th−êng. 3.1.4. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm. 3.1.4.1. Quan tr¾c thÊm trong th©n ®Ëp ®Êt vµ ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp gåm nh÷ng néi dung sau: 1. Quan tr¾c ®é cao mùc n−íc tr−íc, sau ®Ëp; 2. Quan tr¾c ®−êng b·o hoµ trong th©n, nÒn vµ hai bªn vai ®Ëp; 3. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc thÊm lªn c«ng tr×nh bª t«ng, ¸p lùc khe hë; 4. Quan tr¾c l−u l−îng thÊm. 3.1.4.2. §Ó quan tr¾c ®−êng b·o hoµ trong ®Ëp, bè trÝ c¸c èng ®o ¸p (Observation well). Cao tr×nh ®Æt èng ®o ¸p còng nh− chiÒu dµi ®o¹n thu n−íc cña èng ®o ¸p ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh−ng ph¶i thÊp h¬n gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®−êng b·o hoµ mét ®o¹n tèi thiÓu tõ 1 - 2m. C¸c èng ®o ¸p bè trÝ trong mÆt c¾t ngang cña ®Ëp gäi tuyÕn ®o ¸p. TuyÕn ®o ¸p ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - ë phÇn thÒm s«ng, c¸c tuyÕn bè trÝ c¸ch nhau 150 - 250m; - ë phÇn lßng s«ng, c¸c tuyÕn ®o ¸p c¸ch nhau 100 - 150m. Khi bè trÝ tuyÕn ®o ¸p chó ý ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cã sù thay ®æi vÒ ®Þa chÊt nÒn hoÆc kÕt cÊu ®Ëp. Sè l−îng tuyÕn ®o ¸p cho mçi ®Ëp kh«ng Ýt h¬n 3. 3.1.4.3. Sè l−îng èng ®o ¸p trong mét tuyÕn tuú thuéc chiÒu cao ®Ëp, h×nh thøc vµ kÕt cÊu ®Ëp nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 4, trong ®ã bè trÝ mét èng ë m¸i th−îng l−u trªn mùc n−íc d©ng b×nh th−êng (MNDBT); 1-2 èng trªn ®Ønh ®Ëp nh−ng ph¶i n»m ngoµi ph¹m vi ®−êng giao th«ng; 2 - 3 èng trªn m¸i h¹ l−u, tèt nhÊt t¹i c¬ h¹ l−u vµ tr−íc thiÕt bÞ tiªu n−íc nÕu cã (Xem h×nh 3.5). 11
 12. H×nh 3.5: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ®−êng b·o hoµ trong th©n ®Ëp ®ång chÊt. 3.1.4.4. §Ó quan tr¾c ¸p lùc thÊm, bè trÝ ¸p lùc kÕ (piezometer). Sè l−îng lùc ¸p kÕ trong mét tuyÕn kho¶ng tõ 3 - 5 (Xem h×nh 3.6). Tr−êng hîp nÒn ®¸ tèt, Ýt nøt nÎ th× kh«ng cÇn bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc thÊm. H×nh 3.6: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm trªn mét tuyÕn ®o. 1. Mèc lón mÆt; 2. Mèc ng¾m; 3. C¸c èng ®o ¸p trong lâi; 4. C¸c èng ®o ¸p ®Æt trong nÒn; 5. Hµnh lang quan tr¾c. 3.1.4.5. §Ëp cã kÕt cÊu chèng thÊm kiÓu t−êng t©m, t−êng nghiªng b»ng vËt liÖu Ýt thÊm n−íc th× ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm ®Ó kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm viÖc cña t−êng. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.4.2 vµ 3.1.4.3 (Xem h×nh 3.6 vµ 3.7). H×nh 3.7: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm cña ®Ëp 1. C¸c èng ®o ¸p; 2. ¸p lùc kÕ (piezometer) quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng; 3. èng ®o ¸p quan tr¾c thÊm trong nÒn. 12
 13. 3.1.4.6. §Ó x¸c ®Þnh l−u l−îng thÊm, t¹i ch©n m¸i h¹ l−u ®Æt c¸c r·nh tËp trung n−íc. T¹i nh÷ng vÞ trÝ cÇn ®o l−u l−îng th× bè trÝ c¸c c«ng tr×nh ®o l−u l−îng nh−: ®Ëp trµn kiÓu tam gi¸c, kiÓu thµnh máng. §Ó ®o l−u l−îng thÊm qua khíp nèi bªn trong ®Ëp cÇn ®Æt c¸c m¸ng tËp trung n−íc vµ dÉn ra c¸c c«ng tr×nh ®o l−u l−îng. 3.1.4.7. NÒn ®Ëp xö lý thÊm b»ng mµn ch¾n kiÓu phun xi m¨ng hay cõ (thÐp, bª t«ng v.v...), ph¶i bè trÝ èng ®o ¸p ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña mµn. TuyÕn quan tr¾c thÊm ®−îc quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.4.2; Mçi tuyÕn bè trÝ tèi thiÓu 3 hµng: - Hµng thø nhÊt ®Æt tr−íc mµn ch¾n, ®é s©u d−íi mÆt tiÕp xóc cña ®Ëp víi nÒn kho¶ng 2 m; - Hµng thø hai ®Æt s¸t sau mµn ch¾n, ®é s©u b»ng 0,5 - 0,7 chiÒu s©u cña mµn ch¾n; - Nh÷ng hµng tiÕp sau bè trÝ n«ng h¬n, hµng cuèi cïng ph¶i ®Æt s¸t mÆt tiÕp xóc gi÷a ®Ëp vµ nÒn. HÖ thèng ®o ¸p cã thÓ ®Æt ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc thi c«ng xong nh−ng ph¶i cã biÖn ph¸p khoan hç trî. 3.1.5. Quan tr¾c lùc kÏ rçng. 3.1.5.1. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng chØ ®èi víi ®Ëp cÊp II trë lªn mµ th©n ®Ëp, t−êng t©m hoÆc t−êng nghiªng lµ ®Êt sÐt hoÆc ¸ sÐt nÆng. §èi víi ®Ëp cã cÊp thÊp h¬n chØ tiÕn hµnh khi cã chÕ ®é quan tr¾c ®Æc biÖt. 3.1.5.2. ThiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng trong th©n ®Ëp lµ c¸c ¸p lùc kÕ (piezometer) cã cÊu t¹o gièng nh− ¸p lùc kÕ ®o ¸p lùc ®Êt, n−íc. C¸c ¸p lùc kÕ ®o ¸p lùc kÏ rçng ®Æt s½n vµo vÞ trÝ cÇn ®o ngay trong thêi gian thi c«ng ®Ëp. TuyÕn ®o ¸p lùc kÏ rçng nªn bè trÝ trïng víi tuyÕn ®o ®−êng b·o hoµ. Bè trÝ c¸c tuyÕn ®o ngang trªn mÆt c¾t ngang cña ®Ëp, vÞ trÝ theo chiÒu cao c¸ch nhau 15-20m. Sè l−îng thiÕt bÞ ®o trong mçi tuyÕn phô thuéc vµo bÒ réng mÆt c¾t ®Ëp nh−ng kh«ng Ýt h¬n 5 (Xem h×nh 3.7). 3.1.5.3. ViÖc bè trÝ hÖ thèng d©y dÉn tõ c¸c ¸p lùc kÕ ra ®iÓm quan tr¾c cã thÓ sö dông hµnh lang khoan phôt, nÕu kh«ng cã hµnh lang khoan phôt th× bè trÝ mét buång ®Æc biÖt ë ch©n ®Ëp h¹ l−u n¬i kh«ng ngËp n−íc. 3.1.6. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt cña ®Ëp. 3.1.6.1. ChØ nh÷ng ®Ëp cÊp II trë lªn cÇn bè trÝ thiÕt bÞ ®o øng suÊt. 3.1.6.2. ThiÕt bÞ ®o øng suÊt trong th©n ®Ëp ®Êt vµ ®Êt ®¸ hèn hîp lµ c¸c ¸p kÕ (pressure cell) cÊu t¹o gièng nh− ¸p kÕ ®o ¸p lùc ®Êt lªn c«ng tr×nh bª t«ng. Bè trÝ tuyÕn quan tr¾c øng suÊt gièng nh− quy ®Þnh ë §iÒu 3.1.2.2. §Ó tiÖn lîi cho viÖc l¾p ®Æt vµ quan tr¾c, nªn bè trÝ tuyÕn quan tr¾c øng suÊt trïng víi tuyÕn quan tr¾c lón. Sè l−îng ¸p lùc kÕ quy ®Þnh theo §iÒu 3.1.5.2. 3.1.7. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc ®Êt lªn kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp. Dïng c¸c ¸p lùc kÕ ®Ó quan tr¾c ¸p lùc ®Êt lªn kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp. Bè trÝ ¸p lùc kÕ ®Ó ®o ¸p lùc ®Êt khi chiÒu cao cét ®Êt trªn kÕt cÊu bª t«ng H® > 25m. Bè trÝ tuyÕn ®o ¸p lùc ®Êt lªn kÕt cÊu bª t«ng quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.2.2. Sè l−îng ¸p lùc kÕ bè trÝ trong mét tuyÕn Ýt nhÊt lµ 5 ®Ó cã thÓ x©y dùng ®−îc biÓu ®å ®¼ng ¸p lùc ®Êt lªn c«ng tr×nh (Xem h×nh 3.8). 13
 14. ¸p lùc kÕ H×nh 3.8: S¬ ®å bè trÝ c¸c ¸p lùc kÕ ®Ó ®o ¸p lùc ®Êt lªn bÒ mÆt kÕt cÊu bª t«ng ®Æt trong ®Ëp. 3.1.8. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c biÕn d¹ng cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp. 3.1.8.1. §èi víi ®Ëp cÊp II trë lªn mµ trong th©n ®Ëp cã c¸c kÕt cÊu chèng thÊm b»ng bª t«ng hay bª t«ng cèt thÐp th× ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ còng nh− tr¹ng th¸i øng suÊt, biÕn d¹ng cña nã. Nguyªn t¾c bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c theo c¸c §iÒu 3.1.2; 3.1.3 vµ 3.1.6; 3.1.7. 3.1.8.2. §èi víi cèng lÊy n−íc ®Æt trong th©n ®Ëp th× ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c lón vµ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cña khíp nèi; ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c biÕn d¹ng cña khíp nèi tham kh¶o ë Phô lôc A. 3.2. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c ®Ëp bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp (c«ng tr×nh bª t«ng) trªn nÒn ®¸. 3.2.1. Thµnh phÇn khèi l−îng c«ng t¸c quan tr¾c: ®−îc quy ®Þnh nh− sau: S.T.T Néi dung quan tr¾c CÊp c«ng tr×nh I II III IV V 1 Quan tr¾c chuyÓn vÞ + + + + + 2 Quan tr¾c thÊm + + + + + 3 Quan s¸t nhiÖt ®é + + 4 Quan tr¾c øng suÊt + + 5 Quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng + + cña dßng ch¶y 6 Quan tr¾c ¸p lùc kÐo cèt thÐp + + 3.2.2. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c chuyÓn vÞ cña c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸. 3.2.2.1. Néi dung quan tr¾c chuyÓn vÞ gåm: - Quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh vµ bé phËn c«ng tr×nh; - Quan tr¾c chªnh lÖch lón gi÷a c¸c bé phËn hoÆc gi÷a c¸c ®¬n nguyªn cña c«ng tr×nh; 14
 15. - Quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang, nghiªng gi÷a c¸c bé phËn hoÆc gi÷a c¸c ®¬n nguyªn c«ng tr×nh; quan tr¾c ®é më réng, thu hÑp cña khe nèi. ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ tham kh¶o ë Phô lôc A. VÒ nguyªn t¾c thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ®èi víi c«ng tr×nh bª t«ng, ¸p dông nh− quy ®Þnh trong ®Ëp ®Êt vµ ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp. 3.2.2.2. ThiÕt bÞ ®o ®é më réng hay thu hÑp cña khe nèi ®èi víi c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ th−êng sö dông nh−: Mèc tr¾c ®¹c, Qu¶ l¾c thuËn - ®¶o, ThiÕt bÞ ®Æt nghiªng (Inclinometer) v.v... §èi víi nh÷ng ®Ëp thÊp (cÊp IV, V), ®Ó quan tr¾c ®é më réng khe nøt, cã thÓ dïng hÖ thèng mèc tr¾c ®¹c ®Æt trªn mÆt c«ng tr×nh, nªn ®Æt ®èi xøng qua khe nèi. Sè l−îng thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c khe nèi phô thuéc vµo chiÒu cao, chiÒu réng vµ kÕt cÊu ®Ëp; Theo chiÒu däc khe nèi cø c¸ch nhau 10-15m bè trÝ mét ®iÓm ®o. 3.2.3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc thÊm lªn ®¸y ®Ëp, mµn chèng thÊm trong nÒn vµ vßng quanh c«ng tr×nh. 3.2.3.1. §Ó quan tr¾c ¸p lùc thÊm (kÓ c¶ ¸p lùc ®Èy næi) lªn ®¸y c«ng tr×nh ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o lªn mÆt tiÕp xóc gi÷a ®¸y c«ng tr×nh vµ nÒn. ThiÕt bÞ ®o lµ c¸c ¸p lùc kÕ (xem ë Phô lôc A) hoÆc èng ®o ¸p, nÕu bè trÝ ¸p lùc kÕ sÏ quan tr¾c ngay ®−îc trÞ sè ¸p lùc lªn tõng ®iÓm ®o, bè trÝ èng ®o ¸p th× míi cho ta cét n−íc ¸p lùc cña tõng ®iÓm quan tr¾c. Nguyªn t¾c bè trÝ ¸p lùc kÕ còng nh− èng ®o ¸p ¸p dông nh− quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng, quan tr¾c ®−êng b·o hoµ, trong ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp. 3.2.3.2. §Ó quan tr¾c cét n−íc ¸p lùc n−íc t¸c dông lªn mµn chèng thÊm (mµn phun xi m¨ng) víi thiÕt bÞ lµ èng ®o ¸p, nªn bè trÝ c¸c èng ®o ¸p ë phÝa tr−íc vµ sau mµn phun. Sè l−îng èng ®o ¸p bè trÝ trong mét tuyÕn tõ 3 - 4 èng: Mét èng ®Æt ë phÝa tr−íc mµn phun, cã ®é s©u b»ng mét nöa ®é s©u cña mµn; èng cßn l¹i (2-3 èng) bè trÝ sau mµn phun, trong ®ã cã mét èng ®Æt s¸t mµn phun ë ®é s©u b»ng ®é s©u mµn phun, mét èng ®Æt s¸t ngang mÆt tiÕp xóc gi÷a nÒn vµ ®Ëp. NÕu nÒn ®Ëp cã nhiÒu líp ®¸ xÊu kh¸c nhau l¹i xuÊt hiÖn xãi ngÇm ho¸ häc hoÆc chÞu t¸c dông cña n−íc ngÇm cã ¸p lùc th× cã thÓ t¨ng sè l−îng èng ®o trong mçi tuyÕn, nh−ng kh«ng nhiÒu h¬n 5 èng trong mét tuyÕn. Tr−êng hîp nÒn ®¸ ®ång ®Òu, kh«ng xö lý thÊm th× cho phÐp chØ bè trÝ 1-2 thiÕt bÞ vµ ®Æt ë s¸t ®¸y c«ng tr×nh víi nÒn ®Ó quan tr¾c ¸p lùc ng−îc vµ thµnh phÇn ho¸ häc cña n−íc thÊm. 3.2.3.3. TuyÕn quan tr¾c ¸p lùc thÊm phô thuéc vµo chiÒu dµi, h×nh d¹ng, kÕt cÊu ®Ëp vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña nÒn ®Ëp. Khi c«ng tr×nh cã nhiÒu ®¬n nguyªn (nhiÒu ®o¹n) th× mçi ®¬n nguyªn bè trÝ mét tuyÕn ®o. Tr−êng hîp c«ng tr×nh cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau (vÝ dô ®Ëp cã ®¬n nguyªn b»ng bª t«ng, ®¬n nguyªn b»ng ®¸ x©y th× b¾t buéc mçi ®¬n nguyªn ph¶i bè trÝ mét tuyÕn quan tr¾c). 3.2.3.4. Quan tr¾c thÊm vßng quanh (thÊm hai bªn vai) c«ng tr×nh bª t«ng chØ tiÕn hµnh trong tr−êng hîp ®Êt ®¾p hay ®Þa chÊt cña khèi tùa lµ ®Êt ®¸ xÊu, nøt nÎ nhiÒu. Nguyªn t¾c bè trÝ tuyÕn ®o ¸p ë ®©y gièng nh− quan tr¾c ®−êng b·o hoµ. 3.2.4. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c nhiÖt ®é. 3.2.4.1. Do sù thay ®æi nhiÖt ®é trong c«ng tr×nh bª t«ng khèi lín, xuÊt hiÖn c¸c khe nøt nhiÖt g©y nguy hiÓm cho sù lµm viÖc cña c«ng tr×nh nªn cÇn chó ý ®óng møc quan tr¾c chÕ ®é nhiÖt trong c«ng tr×nh bª t«ng. 15
 16. ThiÕt bÞ quan tr¾c nhiÖt th−êng dïng lµ hÖ thèng nhiÖt kÕ ®Æt s½n vµo trong khèi bª t«ng ngay tõ khi thi c«ng c«ng tr×nh. ViÖc bè trÝ tuyÕn quan tr¾c nhiÖt vµ sè l−îng nhiÖt kÕ trong mét tuyÕn phô thuéc vµo kÝch th−íc, quy m« vµ cÊp cña c«ng tr×nh. Mçi ®¬n nguyªn c«ng tr×nh bè trÝ Ýt nhÊt mét tuyÕn quan tr¾c nhiÖt. Theo chiÒu cao c«ng tr×nh cø c¸ch nhau kho¶ng 10-15m bè trÝ mét mÆt c¾t ngang (tiÕt diÖn) quan tr¾c. Sè l−îng nhiÖt kÕ bè trÝ trong mét mÆt c¾t ngang ph¶i ®ñ ®Ó vÏ ®−îc biÓu ®å ®¼ng nhiÖt cña c«ng tr×nh, th−êng bè trÝ tõ 5-7 nhiÖt kÕ trong mét mÆt c¾t ngang (xem h×nh 4.1) vµ nªn bè trÝ ë phÇn s¸t biªn dµy h¬n ë phÇn t©m c«ng tr×nh. 3.2.4.2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ cã chiÒu dµy nhá h¬n hoÆc b»ng 5m th× kh«ng cÇn ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c nhiÖt. 3.2.5. Quan tr¾c øng suÊt. 3.2.5.1. §Ó quan tr¾c tr¹ng th¸i øng suÊt cña c«ng tr×nh bª t«ng khèi lín, th−êng thùc hiÖn b»ng 2 ph−¬ng ph¸p: trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua biÕn d¹ng, sau ®ã tÝnh chuyÓn thµnh øng suÊt theo lý thuyÕt ®µn håi vµ dÎo. ThiÕt bÞ quan tr¾c gi¸n tiÕp qua biÕn d¹ng lµ thiÕt bÞ kiÓu d©y c¨ng (Tenzomet, Embeded Strain gauge) v.v... ThiÕt bÞ ®o trùc tiÕp øng suÊt th−êng dïng hiÖn nay lµ: Pressure cell, Total pressure cell v.v... Nguyªn t¾c bè trÝ hÖ thèng thiÕt bÞ ®o trong c«ng tr×nh bª t«ng ph¶i c¨n cø vµo biÓu ®å øng suÊt tÝnh to¸n (kÓ c¶ biÓu ®å øng suÊt nhiÖt), −u tiªn bè trÝ dµy ë mÆt c¾t cã biÓu ®å øng suÊt hai dÊu. ViÖc bè trÝ tuyÕn vµ sè l−îng thiÕt bÞ ®o trong mét tuyÕn nh− quy ®Þnh cña §iÒu 2.4. 3.2.5.2. Quan tr¾c øng suÊt nhiÖt cña c«ng tr×nh bª t«ng toµn khèi cã ý nghÜa rÊt quan träng. Khi bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®Ó quan tr¾c øng suÊt nhiÖt cÇn c¨n cø vµo biÓu ®å øng suÊt nhiÖt tÝnh to¸n. ë s¸t mÐp th−îng l−u, mÆt tiÕp xóc gi÷a bª t«ng víi nÒn ®¸ hoÆc khe nhiÖt hoÆc khe nèi ph¶i bè trÝ nhiÖt kÕ dµy h¬n ë gi÷a khèi bª t«ng. Nªn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c øng suÊt vµ øng suÊt nhiÖt trong cïng mét tuyÕn (Xem h×nh 3.9). H×nh 3.9: S¬ ®å bè trÝ c¸c tuyÕn quan tr¾c nhiÖt vµ øng suÊt ®Ëp bª t«ng träng lùc trªn nÒn ®¸. 16
 17. 3.2.6. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y. 3.2.6.1. Quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y sau ®Ëp trµn, cöa ra cèng lÊy n−íc, mòi hÊt cña m¸ng phun, th©n dèc n−íc v.v... chØ thùc hiÖn ®èi víi c«ng tr×nh quan träng cÊp II trë lªn. §Ó quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y ta th−êng dïng thiÕt bÞ ®o kiÓu c¶m biÕn (Pressure Cell, Hydraulic Load Cell v.v...) ®Æt ë vÞ trÝ cÇn ®o nh−: t¹i cöa van, mòi hÊt ®Ëp trµn, hè tiªu n¨ng v.v... C¸c thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng ®−îc ®Æt thµnh nh÷ng tuyÕn song song vµ vu«ng gãc víi trôc dßng ch¶y. T¹i mét tuyÕn ®o, sè l−îng thiÕt bÞ ®o bè trÝ kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3. §èi víi c«ng tr×nh quan träng tr−íc khi bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c m¹ch ®éng ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm m« h×nh ®Ó ®Æt thiÕt bÞ ®o chÝnh x¸c (Xem h×nh 3.10). H×nh 3.10: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ ®o quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y lªn mÆt c«ng tr×nh bª t«ng. 3.2.6.2. §Ó quan tr¾c rung ®éng cña c«ng tr×nh do ®éng ®Êt, do thiÕt bÞ m¸y lµm viÖc hoÆc do ho¹t t¶i, kh«ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 3.3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt. 3.3.1. C¸c c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy chñ yÕu lµ: ®Ëp trµn cét n−íc thÊp, cèng lé thiªn, tr¹m b¬m v.v... Nguyªn t¾c chung quy ®Þnh vÒ néi dung quan tr¾c vµ lËp ®å ¸n thiÕt kÕ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o thùc hiÖn nh− quy ®Þnh ®· nªu ë phÇn trªn. 17
 18. 3.3.2. §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt, viÖc quan tr¾c chuyÓn vÞ, ¸p lùc thÊm ë nÒn, ®−êng b·o hoµ ë hai vai c«ng tr×nh lµ rÊt quan träng, cÇn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c. Ngoµi ra ®èi víi c«ng tr×nh cÊp II trë lªn cßn ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c tr¹ng th¸i øng suÊt trong th©n vµ nÒn, ¸p lùc m¹ch ®éng ë h¹ l−u cña bÓ tiªu n¨ng, ¸p lùc ngang cña ®Êt. 3.3.3. Quan tr¾c lón cña c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt còng gièng nh− trong ®Ëp ®Êt, c«ng tr×nh bª t«ng, theo ph−¬ng ph¸p Tr¾c ®¹c vµ ph−¬ng ph¸p tù ®éng nh−: Qu¶ l¾c thuËn ®¶o, Magnetic Extensometer v.v... Nguyªn t¾c bè trÝ c¸c mèc ®o ®Ó quan tr¾c lón ®èi víi ®Ëp bª t«ng gièng nh− ®èi víi ®Ëp ®Êt. Trong tr−êng hîp c«ng tr×nh ®−îc chia thµnh tõng ®o¹n bëi c¸c khe lón th× c¸c mèc ®o cña tõng ®o¹n sÏ sö dông lµm mèc quan tr¾c lón (kÓ c¶ quan tr¾c ®é nghiªng) cña mçi ®o¹n c«ng tr×nh. NÕu khe lón qua trôc mè trô th× cho phÐp ®Æt c¸c mèc cao ®é vµo bèn gãc cña mçi mè trô th−îng l−u vµ h¹ l−u (Xem h×nh 3.11). H×nh 3.11: S¬ ®å bè trÝ c¸c mèc ®o quan tr¾c lón gi÷a hai khoang c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®Êt 3.3.4. Quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cña c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt ®−îc tiÕn hµnh nh− c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸. 3.3.5. §Ó quan tr¾c ¸p lùc thÊm ë nÒn c«ng tr×nh, sö dông c¸c ¸p lùc kÕ ®Æt s½n vµo ®iÓm cÇn quan tr¾c ngay tõ khi thi c«ng. §èi víi nÒn c¸t mÞn ph¶i thiÕt kÕ líp b¶o vÖ hÕt søc cÈn thËn ®Ó tr¸ch t¾c. 3.3.6. C¸c tuyÕn quan tr¾c ¸p lùc thÊm ®−îc bè trÝ vu«ng gãc víi trôc tim c«ng tr×nh. Sè l−îng tuyÕn quan tr¾c ®−îc Ên ®Þnh bëi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt nÒn, kÝch th−íc c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn kh«ng ®−îc lín h¬n 40m. Sè l−îng tuyÕn trªn mét c«ng tr×nh kh«ng nhá h¬n 3: mét tuyÕn ë gi÷a, cßn l¹i hai bªn thÒm hoÆc vai c«ng tr×nh nèi tiÕp víi bê. 3.3.7. Trong mçi tuyÕn quan tr¾c, c¸c ¸p lùc kÕ ®−îc bè trÝ nh− sau: - ë nh÷ng ®iÓm ®Æc tr−ng cña ®−êng viÒn; - ë ngay tr−íc vµ sau thiÕt bÞ chèng thÊm. 18
 19. 3.3.8. Quan tr¾c thÊm vßng quanh hai bªn vai c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn khi ®¾p ®Êt hoÆc ®Þa chÊt khèi tùa lµ ®¸ xÊu, nøt nÎ nhiÒu. ThiÕt bÞ ®o ®−îc cÊu t¹o gièng nh− èng ®o ®−êng b·o hoµ trong ®Ëp ®Êt. Sè l−îng èng trong mçi tuyÕn ®o tuú thuéc vµo nÒn vµ quy m« c«ng tr×nh, tèi thiÓu ph¶i lín h¬n 3. 3.3.9. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp cÊp II trë lªn trªn nÒn ®Êt ngoµi viÖc bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c øng suÊt trong th©n c«ng tr×nh cßn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c øng suÊt cña ®Êt nÒn, thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt lµ c¸c ¸p lùc kÕ ph¶i ®Æt c¸ch mÆt ®¸y bª t«ng 10-15cm. ViÖc bè trÝ chi tiÕt thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt cña ®Êt nÒn nh− §iÒu 2.4.1 vµ 3.2.5.1; sè l−îng tuyÕn quan tr¾c kh«ng ®−îc nhá h¬n 3: Mét tuyÕn ë vÞ trÝ lßng s«ng, hai tuyÕn cßn l¹i ®Æt hai bªn thÒm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn quan tr¾c kh«ng nªn lín h¬n 30m. Sè l−îng ¸p lùc kÕ trong mçi tuyÕn phô thuéc vµo kÝch th−íc mÆt c¾t ngang c«ng tr×nh; tèi thiÓu tõ 4 ®Õn 5: Hai biªn, ¸p lùc kÕ ®−îc bè trÝ dµy h¬n ë gi÷a; Tr−êng hîp nÒn phøc t¹p cÇn ph¶i t¨ng sè l−îng ¸p lùc kÕ. 3.3.10 . Nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh cã khèi bª t«ng lín, ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt nhiÖt ¸p dông theo §iÒu 3.2.5. 3.3.11. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp, nªn cÇn quan tr¾c øng lùc trong cèt thÐp. ThiÕt bÞ ®o lµ c¸c lùc kÕ (Load cell, Vibration load cell, Embeded strain gauge v.v...). C¸c lùc kÕ ®−îc bè trÝ thµnh tõng tuyÕn theo ph−¬ng chÞu lùc, mét c«ng tr×nh bè trÝ kh«ng Ýt h¬n 3 tuyÕn: Mét tuyÕn ë t©m ®¸y mãng, hai tuyÕn cßn l¹i ®Æt ë hai biªn cña tÊm ®¸y. Sè l−îng lùc kÕ trong mét tuyÕn phô thuéc vµo h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc ®¸y mãng c«ng tr×nh nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3, tèt nhÊt bè trÝ thµnh tõng côm. C¸c lùc kÕ ®−îc hµn cè ®Þnh vµo thÐp chÞu lùc theo hai ph−¬ng (däc vµ ngang). ChØ ®Æt lùc kÕ ®èi víi thÐp cã ®−êng kÝnh lín h¬n 20mm. 3.3.12. Tr−êng hîp c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ thÐp nÐo vµo nÒn th× ph¶i bè trÝ lùc kÕ ®Ó quan tr¾c øng suÊt kÐo cña nã. ViÖc bè trÝ tuyÕn vµ sè l−îng lùc kÕ trong mçi tuyÕn ¸p dông nh− §iÒu 3.3.11. 3.3.13. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt mÒm yÕu cÇn ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®Ó quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y lªn mÆt ®Ëp, bÓ tiªu n¨ng vµ s©n sau nèi tiÕp víi bÓ. C¸c thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng cña dßng ch¶y ®−îc bè trÝ ë nh÷ng tuyÕn song song vµ vu«ng gãc víi dßng ch¶y. VÞ trÝ ®Æt c¸c ®iÓm ®o trong tuyÕn quan tr¾c cÇn nghiªn cøu kü, nªn ®Æt t¹i ®iÓm cã xung lùc lín nhÊt cña dßng ch¶y. §èi víi c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp ®Æc biÖt, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng ph¶i th«ng qua kÕt qu¶ m« h×nh. 3.4. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ®Ëp vßm trªn nÒn ®¸. 3.4.1. §Ëp vßm lµ mét d¹ng cña c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸, néi dung thiÕt kÕ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p dông theo ®iÒu 3.2. Tuy vËy, §Ëp vßm thuéc lo¹i kÕt cÊu máng, tÝnh chÊt lµm viÖc kh«ng hoµn toµn gièng ®Ëp bª t«ng träng lùc, nªn cã mét sè quy ®Þnh cho phï hîp. 3.4.2. Do ®Ëp vßm ®Æt trªn nÒn ®¸ tèt, khi thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®Ó quan tr¾c lón cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n: bè trÝ c¸c mèc tr¾c ®¹c trªn bÒ mÆt ®Ëp. 19
 20. H×nh 3.12: S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng thiÕt bÞ quan tr¾c trong ®Ëp vßm. 3.4.3. §Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cña ®Ëp vßm, sö dông thiÕt bÞ sau: Qu¶ l¾c thuËn vµ ThiÕt bÞ ®Æt nghiªng (Inclinometer). Tr−êng hîp ®Ëp vßm cã mÆt c¾t cong hoÆc gÉy khóc kh«ng thÓ bè trÝ d©y treo ch¹y suèt tõ ®Ønh ®Õn nÒn th× cã thÓ ®Æt c¸c ®iÓm cè ®Þnh trªn mÆt cong cña ®Ëp (Xem h×nh 3.12). C¸c ®iÓm ®Æt khi th¶ qu¶ l¾c ph¶i th¼ng ®øng tõ trªn xuèng d−íi. Qu¶ l¾c vµ gi¸ ®ì cÇn bè trÝ trong buång (hè) kh«ng ngËp n−íc. 3.4.4. HÖ thèng qu¶ l¾c ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang vµ quan tr¾c ®é vâng cña mÆt cong so víi trôc däc cña ®Ëp. Sè l−îng c¸c ®iÓm ®Æt quan tr¾c phô thuéc vµo chiÒu cao ®Ëp, trung b×nh cø 10-15m theo chiÒu cao bè trÝ mét ®iÓm ®o. Mçi khoang ®Ëp cÇn bè trÝ Ýt nhÊt mét tuyÕn quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang vµ ®é vâng. 3.4.5. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c ®é më réng hay thu hÑp cña khe nhiÖt vµ khe lón cña ®Ëp vßm lµ ®Æc biÖt quan träng vµ ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ ®o khe hë ®−îc bè trÝ ®èi xøng qua khe nhiÖt (khe lón), theo chiÒu cao ®Ëp cø 5-10m bè trÝ mét thiÕt bÞ ®o. §èi víi ®Ëp cÊp IV trë xuèng cã thÓ ®Æt c¸c ®iÓm dÊu hoÆc èng th¨ng b»ng ®Ó quan tr¾c ®é më réng cña khe nèi, khe lón. 20
Đồng bộ tài khoản