intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

1
546
lượt xem
136
download

Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002. Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế .Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic works - The basic stipulation for design

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành TCXD VN 285: 2002

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 285: 2002 Nhãm 1. ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy bao gåm c¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ cÇn ph¶i ¸p dông khi lËp, thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt c¸c Dù ¸n thñy lîi, bao gåm: Dù ¸n quy ho¹ch, Dù ¸n ®Çu t− (B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc B¸o c¸o ®Çu t−), ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (ThiÕt kÕ kü thuËt, ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hoÆc ThiÕt kÕ kü thuËt-thi c«ng). Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 5060-90 - C«ng tr×nh thuû lîi - C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ. 1.2. ThiÕt kÕ ®ª, bê bao, c«ng tr×nh giao th«ng thuû, c«ng tr×nh biÓn kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña tiªu chuÈn nµy. 1.3. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi Dù ¸n thñy lîi thùc hiÖn trªn l·nh thæ ViÖt Nam, thuéc mäi lo¹i h×nh: x©y dùng míi, söa ch÷a, phôc håi, n©ng cÊp hoÆc më réng; kh«ng ph©n biÖt nguån vèn. ChØ ®−îc phÐp ¸p dông nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c víi tiªu chuÈn nµy khi cã sù chÊp thuËn cña C¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn. 1.4. Khi nghiªn cøu, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thñy lîi ngoµi viÖc tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh chñ yÕu nªu trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong c¸c LuËt, c¸c v¨n b¶n d−íi LuËt, c¸c tiªu chuÈn TCVN, TCXD, TCXDVN, TCN, c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ vµ c¸c tháa thuËn mµ nhµ n−íc ViÖt Nam ®· tham gia hoÆc ký kÕt cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng thñy lîi ®ang xem xÐt. 2. thuËt nghÜa, Ph©n lo¹i vμ ph©n cÊp thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy lîi 2.1. Gi¶i thÝch mét sè thuËt ng÷. - TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc "nghiªn cøu, thiÕt kÕ" nªu trong §iÒu 1.1 ®−îc viÕt gän lµ "thiÕt kÕ". - TÊt c¶ c¸c ®èi t−îng nghiªn cøu, thiÕt kÕ thñy lîi nªu trong §iÒu 1.1 ®−îc gäi chung lµ "Dù ¸n thñy lîi". - Nh÷ng h¹ng môc x©y dùng cô thÓ trong Dù ¸n thñy lîi nh− ®Ëp, cèng, nhµ m¸y thñy ®iÖn, kªnh dÉn n−íc v.v... ®−îc gäi chung lµ "C«ng tr×nh thñy". - Côm tõ "C«ng tr×nh thñy lîi" trong tiªu chuÈn nµy lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thñy cã trong Dù ¸n thuû lîi. - Côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi lµ mét tæ hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thuû tËp trung ë vÞ trÝ khëi ®Çu cña hÖ thèng dÉn, tho¸t n−íc; lµm chøc n¨ng cÊp hoÆc tho¸t n−íc, ®iÒu tiÕt, khèng chÕ, ph©n phèi n−íc. - HÖ thèng dÉn, tho¸t n−íc lµ tæ hîp m¹ng l−íi ®−êng dÉn vµ c«ng tr×nh liªn quan cã mÆt trong dù ¸n. - Theo thêi gian sö dông, c«ng tr×nh thñy trong c¸c Dù ¸n thñy lîi ®−îc chia thµnh c«ng tr×nh l©u dµi vµ c«ng tr×nh t¹m thêi:
 2. TCXDVN 285 : 2002 + C«ng tr×nh l©u dµi lµ c«ng tr×nh ®−îc sö dông th−êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú trong suèt qu¸ tr×nh khai th¸c. + C«ng tr×nh t¹m thêi lµ c«ng tr×nh chØ sö dông trong thêi kú x©y dùng hoÆc chØ dïng ®Ó söa ch÷a c«ng tr×nh l©u dµi trong thêi kú khai th¸c (®ª qu©y, c«ng tr×nh dÉn, x¶ l−u l−îng thi c«ng, cÇu t¹m v.v...). 2.2. Tïy thuéc vµo chøc n¨ng, c«ng tr×nh l©u dµi ®−îc chia thµnh c«ng tr×nh chñ yÕu vµ c«ng tr×nh thø yÕu: a. C«ng tr×nh chñ yÕu lµ c«ng tr×nh mµ sù h− háng cña chóng sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn sù lµm viÖc b×nh th−êng cña c«ng tr×nh ®Çu mèi vµ hÖ thèng, lµm cho chóng kh«ng ®¶m nhËn ®−îc nhiÖm vô nh− thiÕt kÕ ®Æt ra. b. C«ng tr×nh thø yÕu lµ c«ng tr×nh mµ sù h− háng cña chóng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù lµm viÖc b×nh th−êng cña c«ng tr×nh ®Çu mèi vµ hÖ thèng, cã thÓ phôc håi ®−îc trong mét thêi gian ng¾n. Danh môc c«ng tr×nh chñ yÕu vµ c«ng tr×nh thø yÕu qui ®Þnh ë Phô lôc A. 2.3. C«ng tr×nh thñy lîi ®−îc ph©n thµnh 5 cÊp thiÕt kÕ tuú thuéc vµo quy m«, ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh, møc ®é ¶nh h−ëng tÝch cùc cña chóng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, an ninh, quèc phßng v.v... còng nh− t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn tµi nguyªn, m«i tr−êng, tæn thÊt vÒ ng−êi vµ tµi s¶n do sù cè rñi ro cã thÓ g©y ra. Sù kh¸c nhau cña mçi cÊp thiÕt kÕ ®−îc thÓ hiÖn b»ng hÖ sè an toµn chung cña c«ng tr×nh vµ c¸c qui ®Þnh vÒ kh¶o s¸t thiÕt kÕ. C«ng tr×nh cÊp I cã hÖ sè an toµn chung lín nhÊt vµ gi¶m dÇn ë nh÷ng cÊp thÊp h¬n. 2.4. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Çu mèi, bao gåm c¶ c«ng tr×nh ®Çu mèi trong khai th¸c bËc thang lµ cÊp cao nhÊt ®−îc lùa chän tõ cÊp x¸c ®Þnh theo n¨ng lùc phôc vô cña chÝnh ®Çu mèi ®ã hoÆc tõ cÊp x¸c ®Þnh theo ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thñy cã mÆt trong c«ng tr×nh ®Çu mèi: a. CÊp theo n¨ng lùc phôc vô ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.1. b. CÊp theo ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thñy trong côm ®Çu mèi ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 2.2. 2.5. CÊp thiÕt kÕ cña hÖ thèng dÉn n−íc vµ c«ng tr×nh trªn hÖ thèng dÉn n−íc còng lµ cÊp cao nhÊt ®−îc lùa chän tõ cÊp x¸c ®Þnh theo n¨ng lùc phôc vô cña chÝnh ®o¹n dÉn n−íc ®ã hoÆc tõ cÊp x¸c ®Þnh theo ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thñy cã mÆt trong ®o¹n dÉn n−íc. 2.6. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Çu mèi th−êng ®−îc xem lµ cÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh thñy lîi. CÊp thiÕt kÕ cña hÖ thèng dÉn n−íc vµ c«ng tr×nh liªn quan th−êng b»ng hoÆc nhá h¬n cÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Çu mèi vµ gi¶m dÇn theo sù thu hÑp ph¹m vi phôc vô. VÒ nguyªn t¾c, cÊp thiÕt kÕ cña kªnh dÉn n−íc cÊp d−íi ph¶i lÊy nhá h¬n cÊp thiÕt kÕ cña kªnh dÉn n−íc cÊp trªn. 4
 3. TCXDVN 285 : 2002 B¶ng 2.1. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh theo n¨ng lùc phôc vô Lo¹i c«ng tr×nh thñy lîi CÊp thiÕt kÕ I II III IV V 1. HÖ thèng thñy n«ng cã diÖn tÝch ®−îc t−íi hoÆc ≥ 50 25÷ 50 >15÷ 25 >8÷ 15 ≤8 2. §Ëp bª t«ng, bª t«ng cèt A >100 >60÷ 100 >25÷ 60 >10÷ 25 ≤10 thÐp c¸c lo¹i vµ c¸c c«ng tr×nh thñy chÞu ¸p kh¸c cã B >50 >25÷ 50 >10÷ 25 >5÷ 10 ≤5 chiÒu cao, m C >25 >20÷ 25 >10÷ 20 >5÷ 10 ≤5 3. T−êng ch¾n cã chiÒu A >40 >25÷ 40 >15÷ 25 >8÷ 15 ≤8 cao, m B >30 >20÷ 30 >12÷ 20 >5÷ 12 ≤5 C >25 >18÷ 25 >10÷ 18 >4÷ 8 ≤4 4. Hå chøa cã dung tÝch, >1000 >200÷1000 >20÷ 200 >1÷ 20 ≤1 106 m3 Chó thÝch: 1. §Êt nÒn chia thµnh 3 nhãm ®iÓn h×nh: Nhãm A- NÒn lµ ®¸. Nhãm B - NÒn lµ ®Êt c¸t, ®Êt hßn th«, ®Êt sÐt ë tr¹ng th¸i cøng vµ nöa cøng. Nhãm C - NÒn lµ ®Êt sÐt b·o hoµ n−íc ë tr¹ng th¸i dÎo. 2. ChiÒu cao c«ng tr×nh ®−îc tÝnh nh− sau: - Víi ®Ëp vËt liÖu ®Êt, ®Êt-®¸: ChiÒu cao tÝnh tõ mÆt nÒn thÊp nhÊt sau khi dän mãng (kh«ng kÓ phÇn chiÒu cao ch©n khay) ®Õn ®Ønh ®Ëp. - Víi ®Ëp bª t«ng c¸c lo¹i vµ c¸c c«ng tr×nh x©y ®óc chÞu ¸p kh¸c: ChiÒu cao tÝnh tõ ®¸y ch©n khay thÊp nhÊt ®Õn ®Ønh c«ng tr×nh. 5
 4. TCXDVN 285 : 2002 2.7. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh thñy lîi (trõ c«ng tr×nh cÊp V) cã thÓ gi¶m xuèng mét cÊp trong c¸c tr−êng hîp sau: a. C¸c c«ng tr×nh mµ thêi gian khai th¸c kh«ng qu¸ 10 n¨m. b. C¸c c«ng tr×nh thñy cÊp I vµ II kh«ng n»m trong tuyÕn chÞu ¸p (trõ nhµ m¸y thuû ®iÖn, ®−êng èng dÉn n−íc cã ¸p, èng dÉn n−íc vµo tuècbin, bÓ ¸p lùc vµ th¸p ®iÒu ¸p). c. C¸c c«ng tr×nh thñy trong côm n¨ng l−îng, hÖ thèng t−íi tiªu n«ng nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh tu bæ söa ch÷a c«ng tr×nh mµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn sù lµm viÖc b×nh th−êng cña ®Çu mèi thñy lîi. 2.8. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh thñy lîi cÇn n©ng lªn mét cÊp nÕu sù cè rñi ro cña c«ng tr×nh d©ng n−íc, tÝch n−íc cã thÓ g©y thiÖt h¹i to lín vÒ ng−êi- vËt chÊt- m«i tr−êng, dÉn ®Õn th¶m häa cho c¸c khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp, c¸c hå chøa hiÖn cã, c¸c tuyÕn giao th«ng huyÕt m¹ch n»m ë h¹ l−u v.v... Nh÷ng ®Ëp x©y dùng b»ng vËt liÖu t¹i chç trªn nÒn sÐt yÕu b·o hoµ n−íc ë tr¹ng th¸i dÎo ch¶y, ch¶y ®−îc phÐp n©ng lªn mét cÊp so víi quy ®Þnh trong b¶ng 2.2. 2.9. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc chuyªn ngµnh kh¸c cã mÆt trong thµnh phÇn cña Dù ¸n thuû lîi hoÆc c¸c c«ng tr×nh thñy thiÕt kÕ cã sù giao c¾t víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c hiÖn cã (®−êng bé, ®−êng s¾t v.v...), khi x¸c ®Þnh cÊp thiÕt kÕ cÇn ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chuÈn liªn quan vµ cã sù ®ång thuËn víi c¬ quan chñ qu¶n c¸c c«ng tr×nh ®ã. 2.10. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh thuû giao c¾t ®ª b¶o vÖ phßng lò ®−îc x¸c ®Þnh nh− cÊp cña c«ng tr×nh chÞu ¸p (B¶ng 2.2) nh−ng kh«ng ®−îc phÐp thÊp h¬n cÊp thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn an toµn cña tuyÕn ®ª ®ã. 2.11. ViÖc x¸c ®Þnh cÊp thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi theo b¶ng 2.1 vµ 2.2 còng nh− viÖc ®Ò xuÊt n©ng hoÆc h¹ cÊp ®Òu ph¶i gi¶i tr×nh dùa trªn nh÷ng luËn cø x¸c ®¸ng tr×nh lªn cÊp phª duyÖt Dù ¸n quyÕt ®Þnh. 2.12. Nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi cÊp I cã ®Æc ®iÓm nªu ë ®iÒu 2.8 hoÆc cã vai trß then chèt trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña khu vùc, hoÆc ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn an toµn x· héi (lµ nguån cÊp n−íc chÝnh, nguån n¨ng l−îng chñ ®¹o, c«ng tr×nh gi¶m, phßng lò cho h¹ l−u v.v...), hoÆc x©y dùng ë vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi (vïng cã b·o lôt lín, vïng cã ®iÒu kiÖn nÒn mãng phøc t¹p, vïng cã ®éng ®Êt lín v.v...) nÕu thÊy cÇn thiÕt, c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i kiÕn nghÞ x©y dùng Tiªu chuÈn thiÕt kÕ riªng cho mét phÇn hoÆc toµn bé c«ng tr×nh nµy. 2.13. Quan hÖ cÊp thiÕt kÕ gi÷a c«ng tr×nh chñ yÕu - c«ng tr×nh thø yÕu - c«ng tr×nh t¹m thêi trong mét c«ng tr×nh ®Çu mèi hoÆc hÖ thèng dÉn ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 2.3. B¶ng 2.3. Quan hÖ cÊp thiÕt kÕ gi÷a c«ng tr×nh chñ yÕu - c«ng tr×nh thø yÕu - c«ng tr×nh t¹m thêi trong mét c«ng tr×nh ®Çu mèi hoÆc hÖ thèng dÉn CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Çu mèi hoÆc hÖ I II III IV V thèng dÉn CÊp thiÕt kÕ c«ng tr×nh chñ yÕu I II III IV V CÊp thiÕt kÕ c«ng tr×nh thø yÕu III III IV V V CÊp thiÕt kÕ c«ng tr×nh t¹m thêi IV IV V V V 6
 5. TCXDVN 285 : 2002 2.14. CÊp thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh t¹m thêi cã thÓ ®−îc n©ng lªn mét cÊp khi sù h− háng cña chóng dÉn ®Õn c¸c hËu qu¶ sau: a. Cã thÓ g©y ra th¶m häa cho c¸c khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c tuyÕn giao th«ng huyÕt m¹ch ë h¹ l−u. b. Lµm mÊt an toµn cho c«ng tr×nh l©u dµi ®ang x©y dùng. c. ThiÖt h¹i vÒ vËt chÊt g©y ra khi sù cè lín h¬n nhiÒu so víi vèn ®Çu t− thªm cho c«ng tr×nh t¹m thêi. d. §Èy lïi thêi gian ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, lµm gi¶m ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ ®Çu t−. 3. Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy lîi 3.1. Khi lËp Dù ¸n thñy lîi ph¶i c¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tõng thêi kú (ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n) ®· ®−îc ho¹ch ®Þnh trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn quèc gia - vïng l·nh thæ, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vµ quy ho¹ch khai th¸c l−u vùc nh»m ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn n−íc mét c¸ch hîp lý nhÊt. 3.2. ViÖc lùa chän tr×nh tù khai th¸c bËc thang, quy m« c«ng tr×nh, h×nh lo¹i c«ng tr×nh, bè trÝ tæng thÓ, c¸c th«ng sè chÝnh còng nh− c¸c mùc n−íc tÝnh to¸n ®iÓn h×nh cÇn ph¶i ®−îc quyÕt ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n vµ cã xÐt tíi: a. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn trong vïng chÞu ¶nh h−ëng cña Dù ¸n (®iÒu kiÖn khÝ hËu, thñy v¨n, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thñy v¨n, t©n kiÕn t¹o, m«i tr−êng sinh th¸i v.v...). b. Nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai cho t−íi tiªu, cung cÊp n−íc, phßng chèng lò, n¨ng l−îng, vËn t¶i thñy, c«ng nghiÖp, du lÞch v.v... cã liªn quan ®Õn nguån n−íc cña l−u vùc ®ang xem xÐt. c. Dù b¸o vÒ sù thay ®æi chÕ ®é thñy v¨n, chÕ ®é lò ë th−îng h¹ l−u sau khi x©y dùng c«ng tr×nh cã xÐt ®Õn kÕ ho¹ch më thªm c¸c c«ng tr×nh hoÆc hé dïng n−íc míi trªn l−u vùc trong t−¬ng lai; Dù b¸o diÔn biÕn lßng dÉn, bê s«ng, b·i s«ng, bê hå, vïng cöa s«ng, vïng ngËp vµ b¸n ngËp; Sù thay ®æi chÕ ®é l¾ng ®äng båi xãi bïn c¸t ë th−îng, h¹ l−u; §¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng bÊt lîi. d. Khi x©y dùng c¸c hå chøa cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi sau ®©y: - Nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt do ngËp g©y ra: mÊt ®Êt ®Æc biÖt lµ ®Êt n«ng nghiÖp, c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, rõng ®Æc dông, tµi nguyªn kho¸ng s¶n, c¬ së vËt chÊt kinh tÕ- x· héi- v¨n ho¸ vµ sù mÊt ®i c¸c ®Þa danh lÞch sö, c¸c danh lam th¾ng c¶nh. - Nguy c¬ dÉn ®Õn viÖc thu hÑp hoÆc lµm mÊt ®i nh÷ng vïng d©n c− sinh sèng l©u ®êi; nh÷ng bÊt lîi vÒ an ninh- x· héi- d©n téc- quèc phßng, hËu qu¶ do vì ®Ëp cã thÓ g©y ra. - TÝnh kh¶ thi vµ ®iÒu kiÖn tin cËy cña c«ng t¸c di d©n t¸i ®Þnh c− ®¶m b¶o sù h¬n h¼n vÒ mäi mÆt cña n¬i ë míi. - Vïng chÞu ¶nh h−ëng ë h¹ l−u hå chøa do sù thay ®æi dßng ch¶y, bïn c¸t v.v... dù b¸o t¸c ®éng cña chóng ®Õn lßng dÉn, ®ª kÌ, vïng cöa s«ng; ®¸nh gi¸ lîi Ých kinh tÕ x· héi sau khi x©y dùng c«ng tr×nh. e. Sù biÕn ®éng môc tiªu, n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh h−ëng lîi hiÖn cã khi c«ng tr×nh thñy lîi míi ®i vµo ho¹t ®éng nh−: vËn t¶i thñy, nghÒ c¸, 7
 6. TCXDVN 285 : 2002 nghÒ rõng, c¸c c«ng tr×nh thñy n«ng, thñy ®iÖn, ®ª ®iÒu, c¸c c«ng tr×nh cÊp n−íc kh¸c v.v... f. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m chÊt l−îng n−íc: dän lßng hå, chÕ ®é vÖ sinh thÝch ®¸ng ë vïng quanh hå chøa, h¹n chÕ x©m nhËp c¸c chÊt ®éc h¹i th«ng qua viÖc kiÓm so¸t hµm l−îng ®éc h¹i kh«ng v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp. g. Nh÷ng ®iÒu kiÖn khai th¸c t¹m thêi vµ l©u dµi cña c«ng tr×nh. h. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng; kh¶ n¨ng cung øng lao ®éng, vËt t−, thiÕt bÞ vµ nguån lùc tù nhiªn phôc vô x©y dùng. i. Sù hµi hßa vÒ kiÕn tróc, thÈm mü cña b¶n th©n c«ng tr×nh vµ sù hoµ nhËp cña chóng víi m«i tr−êng khu vùc; Duy tr× c¸c ®iÒu kiÖn b¶o vÖ thiªn nhiªn, c¶nh quan, vÖ sinh m«i tr−êng sinh th¸i; Kh¶ n¨ng kÕt hîp t¹o thµnh ®iÓm du lÞch, an d−ìng. 3.3. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy lîi ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: a. §é bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh vµ tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn khai th¸c ®ßi hái ph¶i ®¸p øng; Qu¶n lý vËn hµnh thuËn lîi, an toµn; Cã gi¶i ph¸p gi¶m nhÑ nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi g©y ra cho b¶n th©n c«ng tr×nh vµ c¸c ®èi t−îng bÞ ¶nh h−ëng kh¸c. b. Gi¸m s¸t th−êng xuyªn t×nh tr¹ng c«ng tr×nh vµ trang thiÕt bÞ trong thêi gian thi c«ng còng nh− trong suèt qu¸ tr×nh khai th¸c sau nµy. c. Bè côc kiÕn tróc c¸c côm c«ng tr×nh ®Çu mèi phï hîp víi c¶nh quan xung quanh vµ kiÕn tróc ®Æc tr−ng cña khu vùc. d. Sö dông vËt liÖu t¹i chç ë møc tèi ®a cã thÓ. e. BiÖn ph¸p thi c«ng tèi −u, thêi gian x©y dùng hîp lý phï hîp víi lÞch khai th¸c sinh lîi, kh¶ n¨ng cña trang thiÕt bÞ hiÖn cã vµ cung øng vËt liÖu x©y dùng; KÕt hîp gi÷a c¬ giíi vµ thñ c«ng mét c¸ch hîp lý. g. Tæ chøc dän lßng hå vµ vïng kÕ cËn; tæ chøc ®Òn bï di d©n t¸i ®Þnh c− vµ di dêi c¸c c¬ së vËt chÊt kinh tÕ; B¶o vÖ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc v¨n hãa lÞch sö cã gi¸ trÞ trong vïng ngËp. h. TËn dông khai th¸c hoÆc b¶o vÖ c¸c má cã Ých trong lßng hå; B¶o tån ®Êt n«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ ë møc cao nhÊt cã thÓ; Tæ chøc b¶o vÖ nguån thñy s¶n. i. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®¸p øng cho giao th«ng thñy. k. Cung cÊp ®ñ l−u l−îng cÇn thiÕt còng nh− ®¶m b¶o chÕ ®é vËn tèc, mùc n−íc thuËn lîi cho c¸c hé dïng n−íc hiÖn cã vµ m«i tr−êng sinh th¸i ë h¹ l−u. l. C¸c biÖn ph¸p vµ ph−¬ng tiÖn b¶o ®¶m an toµn khi thi c«ng vµ khai th¸c sau nµy. 3.4. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy lîi ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng vµ tÝnh hîp lý vÒ kinh tÕ kü thuËt trªn c¸c mÆt: a. Kh¶ n¨ng kÕt hîp mét sè chøc n¨ng trong mét h¹ng môc c«ng tr×nh. Cã kÕ ho¹ch ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c tõng phÇn nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ kÞp thêi. b. C¬ cÊu l¹i c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¶i t¹o, kh¾c phôc ®Ó chóng phï hîp khi Dù ¸n míi ®i vµo ho¹t ®éng. c. Quy chuÈn ho¸ bè trÝ thiÕt bÞ, kÕt cÊu, kÝch th−íc vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng x©y l¾p nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é, h¹ gi¸ thµnh vµ t¹o thuËn lîi cho qu¶n lý sau nµy. d. TËn dông ®Çu n−íc ®−îc t¹o ra ë c¸c ®Çu mèi thñy lîi ®Ó ph¸t ®iÖn vµ cho c¸c môc ®Ých kh¸c. 8
 7. TCXDVN 285 : 2002 3.5. CÇn ph¶i ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vµ thiÕt kÕ tæng thÓ biÖn ph¸p b¶o vÖ trªn c¬ së dù b¸o sù thay ®æi cña chóng sau khi h×nh thµnh hÖ thèng thñy lîi. 3.6. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thñy chñ yÕu cÊp I, II vµ III ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ kiÓm tra- ®o l−êng ®Ó quan tr¾c sù lµm viÖc cña c«ng tr×nh vµ nÒn trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c nh»m ®¸nh gi¸ ®é bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng h− háng khuyÕt tËt ®Ó quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p söa ch÷a, phßng ngõa sù cè vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn khai th¸c. Khi cã luËn chøng tháa ®¸ng, cã thÓ kh«ng ®Æt thiÕt bÞ kiÓm tra- ®o l−êng trong c«ng tr×nh cÊp III hoÆc ®Ò nghÞ bè trÝ thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh cÊp IV. 3.7. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy cÊp I, II cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét sè nghiªn cøu thùc nghiÖm ®Ó ®èi chøng, hiÖu chØnh, chÝnh x¸c ho¸ c¸c th«ng sè kü thuËt vµ t¨ng thªm ®é tin cËy cho ®å ¸n nh−: c¸c nghiªn cøu vÒ nÒn, vËt liÖu xËy dùng, chÕ ®é thñy lùc, chÕ ®é thÊm, t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c kÕt cÊu phøc t¹p, chÕ ®é nhiÖt trong bª t«ng, chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ, hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ míi v.v... §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh vµ ®−îc ®Ò xuÊt ngay trong giai ®o¹n lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. C«ng t¸c nµy còng ®−îc phÐp thùc hiÖn cho h¹ng môc c«ng tr×nh cÊp d−íi khi cã luËn chøng cÇn thiÕt. 3.8. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh thñy d¹ng khèi lín ph¶i tÝnh ®Õn viÖc ph©n bæ hîp lý vËt liÖu trong th©n c«ng tr×nh, phï hîp víi tr¹ng th¸i øng suÊt, biÕn d¹ng, yªu cÇu chèng thÊm v.v... nh»m gi¶m gi¸ thµnh mµ vÉn ®¶m b¶o ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt. 3.9. C¸c c«ng tr×nh thñy ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÒ æn ®Þnh, ®é bÒn, kh«ng cho phÐp nøt hoÆc h¹n chÕ ®é më réng vÕt nøt, biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh vµ nÒn trong mäi ®iÒu kiÖn lµm viÖc. §ång thêi ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu giíi h¹n vÒ tÝnh thÊm n−íc, t¸c ®éng x©m thùc hãa häc, c¬ häc cña n−íc, bïn c¸t vµ c¸c vËt tr«i næi; t¸c ®éng xãi ngÇm trong th©n vµ nÒn c«ng tr×nh; t¸c ®éng cña sinh vËt vµ thùc vËt v.v... 3.10. Khi thiÕt kÕ söa ch÷a, phôc håi, n©ng cÊp vµ më réng c«ng tr×nh cÇn ®¸p øng thªm nh÷ng yªu cÇu sau: a. X¸c ®Þnh râ môc tiªu söa ch÷a, phôc håi, n©ng cÊp, më réng c«ng tr×nh, cã thÓ lµ: - Söa ch÷a ®Ó c«ng tr×nh ho¹t ®éng b×nh th−êng hoÆc kÐo dµi thêi gian ho¹t ®éng trªn c¬ së c«ng tr×nh hiÖn t¹i. - N©ng cÊp c«ng tr×nh, trang thiÕt bÞ nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vËn hµnh, qu¶n lý, t¨ng møc b¶o ®¶m, hoÆc c¶i thiÖn m«i tr−êng hoÆc më réng n¨ng lùc phôc vô v.v... b. Trong thêi gian tiÕn hµnh c¶i t¹o, n©ng cÊp c«ng tr×nh vÒ nguyªn t¾c kh«ng ®−îc g©y ra nh÷ng ¶nh h−ëng qu¸ bÊt lîi cho c¸c hé ®ang dïng n−íc. CÇn nghiªn cøu sö dông l¹i c«ng tr×nh cò ë møc tèi ®a. c. CÇn thu thËp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, qu¶n lý, quan tr¾c, sù cè ®· x¶y ra cña c«ng tr×nh cò, kÕt hîp víi c¸c nghiªn cøu kh¶o s¸t chuyªn ngµnh ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l−îng, t×nh tr¹ng kü thuËt, trang thiÕt bÞ, nÒn vµ c«ng tr×nh, lµm c¬ së cho viÖc lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt. 4. C¸c chØ tiªu thiÕt kÕ chÝnh 4.1. Møc b¶o ®¶m cña c«ng tr×nh thñy lîi phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n ®−îc 9
 8. TCXDVN 285 : 2002 x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.1. B¶ng 4.1. Møc b¶o ®¶m thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh thñy lîi §èi t−îng phôc Møc b¶o ®¶m (%) theo cÊp vô cña c«ng c«ng tr×nh Chó thÝch tr×nh I II III IV V 1. T−íi ruéng 75 75 75 75 75 - Cã thÓ n©ng møc b¶o ®¶m t−íi lªn trªn 75% cho nh÷ng vïng cã l−îng n−íc nguån phong phó, vïng chuyªn canh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao khi cã luËn chøng tin cËy nh−ng ph¶i ®−îc c¬ quan phª duyÖt Dù ¸n chÊp nhËn. 2. Tiªu cho - TÇn suÊt b¶o ®¶m cña hÖ thèng tiªu phô thuéc quy m« n«ng nghiÖp 80 ÷ 90 cña hÖ thèng, d¹ng c«ng tr×nh (tù ch¶y hay ®éng lùc), kh¶ n¨ng tiÕp nhËn n−íc cña s«ng bªn ngoµi, hiÖu qu¶ ®Çu t− cña hÖ thèng tiªu.v.v. do c¬ quan thiÕt kÕ luËn cø vµ ®Ò nghÞ. 3. Ph¸t ®iÖn - Møc ®é gi¶m sót c«ng suÊt, ®iÖn l−îng, thêi gian bÞ a) Hé ®éc lËp 90 90 85 80 80 ¶nh h−ëng trong n¨m (hoÆc mïa) khi x¶y ra thiÕu n−íc phô thuéc vµo vÞ trÝ ®¶m nhËn cña nhµ m¸y thñy ®iÖn trong hÖ thèng n¨ng l−îng do chñ ®Çu t− Ên ®Þnh vµ cÊp cho c¬ quan thiÕt kÕ b) Hé sö dông Theo chÕ ®é t−íi - Khi n−íc dïng cho ph¸t ®iÖn vµ t−íi trong ngµy cã sù n−íc t−íi ®Ó chªnh lÖch, cÇn ph¶i lµm thªm hå ®iÒu tiÕt ngµy ®ªm ®Ó ph¸t ®iÖn ®iÒu tiÕt l¹i. 4. CÊp n−íc a) Kh«ng cho - L−u l−îng cÊp tÝnh to¸n cã thÓ lµ l−u l−îng lín nhÊt, phÐp gi¸n ®o¹n 95 95 95 95 95 l−u l−îng trung b×nh ngµy hoÆc trung b×nh th¸ng v.v... do hoÆc gi¶m yªu chñ ®Çu t− Ên ®Þnh vµ cÊp cho c¬ quan thiÕt kÕ. cÇu cÊp n−íc b) Kh«ng cho - Møc ®é thiÕu n−íc, thêi gian cho phÐp gi¸n ®o¹n cÊp phÐp gi¸n ®o¹n n−íc cÇn c¨n cø vµo yªu cÇu cô thÓ cña hé dïng n−íc do nh−ng ®−îc chñ ®Çu t− Ên ®Þnh vµ cÊp cho c¬ quan thiÕt kÕ. 90 90 90 90 90 phÐp gi¶m yªu cÇu cÊp n−íc c) Cho phÐp gi¸n ®o¹n thêi 80 80 80 80 80 gian ng¾n vµ gi¶m yªu cÇu cÊp n−íc Chó thÝch: 1. Møc b¶o ®¶m phôc vô cña c«ng tr×nh lµ sè n¨m lµm viÖc ®¶m b¶o ®ñ c«ng suÊt thiÕt kÕ (riªng thuû ®iÖn lµ c«ng suÊt b¶o ®¶m) trong chuçi 100 n¨m khai th¸c liªn tôc. 2. ViÖc t¨ng hoÆc h¹ møc b¶o ®¶m chØ ®−îc phÐp khi cã luËn chøng ch¾c ch¾n vµ do c¬ quan phª duyÖt Dù ¸n quyÕt ®Þnh. 3. Khi viÖc lÊy n−íc (hoÆc tiªu n−íc) g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn nh÷ng hé dïng n−íc hoÆc d©n sinh, m«i tr−êng hiÖn cã, c¬ quan lËp Dù ¸n cÇn cã luËn chøng vÒ c¸c ¶nh h−ëng nµy, nªu gi¶i ph¸p kh¾c phôc vµ lµm s¸ng tá tÝnh −u viÖt khi cã thªm Dù ¸n míi ®Ó tr×nh lªn c¬ quan phª duyÖt vµ c¸c ngµnh chñ qu¶n cã c¸c ®èi t−îng bÞ ¶nh h−ëng cïng xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. 4. C«ng tr×nh ®a môc tiªu ph¶i thiÕt kÕ sao cho møc b¶o ®¶m cña tõng môc tiªu phôc vô phï hîp víi tiªu chuÈn nªu trong b¶ng nµy. 4.2. C¸c chØ tiªu thiÕt kÕ chÝnh vÒ dßng ch¶y 10
 9. TCXDVN 285 : 2002 Khi x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chÝnh vÒ dßng ch¶y b»ng sè liÖu thèng kª hoÆc tÝnh to¸n, cÇn dù b¸o kh¶ n¨ng diÔn biÕn cña c¸c chØ tiªu ®ã trong t−¬ng lai sau x©y dùng: do ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña l−u vùc thay ®æi, do kÕ ho¹ch khai th¸c tiÕp theo dßng ch¶y trªn l−u vùc, do sù ph¸t triÓn d©n sinh kinh tÕ cña vïng v.v... ®Ó cã gi¶i ph¸p kü thuËt vµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh, kÐo dµi thêi gian phôc vô vµ tiÕt kiÖm vèn: a. §èi víi c«ng tr×nh cÊp V ÷ III thêi gian cÇn dù b¸o kh«ng Ýt h¬n 20 n¨m. b. §èi víi c«ng tr×nh cÊp II ÷ I thêi gian cÇn dù b¸o kh«ng Ýt h¬n 30 n¨m. 4.2.1. L−u l−îng, mùc n−íc lín nhÊt ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ kiÓm tra æn ®Þnh, kÕt cÊu, nÒn mãng, n¨ng lùc x¶ n−íc cña c¸c c«ng tr×nh thñy lîi trªn s«ng vµ ven bê, c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn chÞu ¸p, c¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng t−íi tiªu khi ë phÝa th−îng nguån ch−a cã c«ng tr×nh ®iÒu tiÕt dßng ch¶y ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.2. B¶ng 4.2. L−u l−îng, mùc n−íc lín nhÊt thiÕt kÕ vµ kiÓm tra c«ng tr×nh thñy Lo¹i c«ng tr×nh thñy CÊp thiÕt kÕ I II III IV V 1. Côm ®Çu mèi c¸c lo¹i (trõ c«ng tr×nh ®Çu mèi vïng triÒu); HÖ thèng dÉn - tho¸t n−íc vµ c¸c c«ng tr×nh liªn quan kh«ng thuéc hÖ thèng t−íi tiªu n«ng nghiÖp; C«ng tr×nh dÉn - th¸o n−íc qua s«ng suèi cña hÖ thèng t−íi tiªu n«ng nghiÖp - TÇn suÊt thiÕt kÕ % 0,1÷0,2* 0,5 1 1,5 2 (T−¬ng øng víi chu kú lÆp l¹i, n¨m) (1000÷500) (200) (100) (67) (50) - TÇn suÊt kiÓm tra % 0,02÷0,04* 0,1 0,2 0,5 (T−¬ng øng víi chu kú lÆp l¹i, n¨m) (5000÷2500) (1000) (500) (200) 2. C«ng tr×nh ®Çu mèi vïng triÒu; C«ng tr×nh vµ hÖ thèng dÉn tho¸t liªn quan trong hÖ thèng t−íi tiªu n«ng nghiÖp (trõ c«ng tr×nh dÉn - th¸o n−íc qua s«ng suèi ®· nãi ë ®iÓm 1) - TÇn suÊt thiÕt kÕ % 0,2 0,5 1 1,5 2 (T−¬ng øng víi chu kú lÆp l¹i, n¨m) (500) (200) (100) (67) (50) Chó thÝch: * TÇn suÊt nhá ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh cã d¹ng lò phøc t¹p th−êng xuÊt hiÖn ë miÒn nói, trung du. TÇn suÊt lín ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh cã d¹ng lò æn ®Þnh th−êng xuÊt hiÖn ë vïng ®ång b»ng. 1. L−u l−îng, mùc n−íc lín nhÊt trong tËp hîp thèng kª lµ l−u l−îng, mùc n−íc cã trÞ sè lín nhÊt xuÊt hiÖn trong tõng n¨m. ChÊt l−îng cña chuçi thèng kª (®é dµi, tÝnh ®¹i biÓu, thêi gian thèng kª v.v...) cÇn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng. C¸c sè liÖu cÇn ®−îc xö lý vÒ cïng mét ®iÒu kiÖn tr−íc khi tiÕn hµnh tÝnh to¸n.. 2. NÕu ë phÝa th−îng nguån cã nh÷ng t¸c ®éng lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn h×nh thµnh dßng ch¶y hoÆc cã c«ng tr×nh ®iÒu tiÕt th× khi x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè trong ®iÒu nµy, cÇn ph¶i kÓ ®Õn kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh l¹i dßng ch¶y cña c¸c c«ng tr×nh ®ã. 3. NÕu ë phÝa h¹ du ®· cã c«ng tr×nh ®iÒu tiÕt, th× m« h×nh x¶ kh«ng ®−îc ph¸ ho¹i hoÆc v−ît qu¸ kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt cña c«ng tr×nh ®ã. 4. Nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi cÊp I cã Tiªu chuÈn thiÕt kÕ riªng nªu trong §iÒu 2.12 tÇn suÊt lò kiÓm tra cã thÓ tÝnh víi p=0,01% hoÆc lò cùc h¹n khi kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®ñ ®é tin cËy ®−îc Ên ®Þnh cô thÓ trong "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". 4.2.2. L−u l−îng, mùc n−íc thÊp nhÊt ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh kÕt cÊu c«ng tr×nh, nÒn mãng 11
 10. TCXDVN 285 : 2002 ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng 4.3. 4.2.3. Mùc n−íc lín nhÊt ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é khai th¸c cña c¸c c«ng tr×nh cÊp n−íc tù ch¶y tõ hå, ®Ëp d©ng b×nh th−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.2, trõ tr−êng hîp cã nh÷ng quy ®Þnh kh«ng cho phÐp khai th¸c ë c¸c mùc n−íc nµy ®Ó phßng ngõa rñi ro cã thÓ g©y ra cho h¹ l−u, hoÆc tr¸i víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ ®ª ®iÒu. Trong tr−êng hîp ®ã, c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i kiÕn nghÞ møc n−íc khai th¸c an toµn ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. B¶ng 4.3. L−u l−îng, mùc n−íc thÊp nhÊt ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh kÕt cÊu c«ng tr×nh, nÒn mãng TÇn suÊt l−u l−îng, møc n−íc Lo¹i c«ng tr×nh CÊp c«ng tr×nh thÊp nhÊt (%) ThiÕt kÕ KiÓm tra 1. Hå chøa I, II, III, IV vµ V Mùc n−íc chÕt Mùc n−íc th¸o c¹n thÊp nhÊt ®Ó söa ch÷a, n¹o vÐt v.v... 2. C«ng tr×nh trªn s«ng I 99% II 97% III 95% (kh«ng qui ®Þnh) IV 95% V 90% 3. HÖ thèng tho¸t n−íc vµ I, II, III, IV vµ V Mùc n−íc thÊp Mùc n−íc th¸o c¹n ®Ó c«ng tr×nh liªn quan trong nhÊt qui ®Þnh söa ch÷a, n¹o vÐt v.v... hÖ thèng t−íi tiªu trong khai th¸c Chó thÝch: 1. L−u l−îng, mùc n−íc thÊp nhÊt dïng trong tËp hîp thèng kª lµ l−u l−îng, mùc n−íc cã trÞ sè bÐ nhÊt xuÊt hiÖn tõng n¨m. 2. Khi c¸c hé dïng n−íc ë h¹ l−u yªu cÇu ph¶i b¶o ®¶m l−u l−îng tèi thiÓu lín h¬n l−u l−îng theo quy ®Þnh ë b¶ng 4.3 th× l−u l−îng thÊp nhÊt ®−îc chän theo l−u l−îng tèi thiÓu ®ã. Mùc n−íc thÊp nhÊt tÝnh to¸n lóc nµy chÝnh lµ mùc n−íc øng víi l−u l−îng tèi thiÓu nãi ë trªn. 3. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÊp I, II cÇn ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng mùc n−íc nµy cã thÓ h¹ thÊp h¬n do lßng dÉn h¹ l−u bÞ xãi s©u hoÆc do ¶nh h−ëng ®iÒu tiÕt l¹i cña c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong bËc thang sÏ ®−îc x©y dùng tiÕp theo. 4.2.4. Mùc n−íc lín nhÊt ë s«ng nhËn n−íc tiªu ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é khai th¸c cho c¸c c«ng tr×nh tiªu n«ng nghiÖp tù ch¶y hoÆc ®éng lùc ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.4. 4.2.5. Mùc n−íc thÊp nhÊt ë nguån (t¹i hå chøa hoÆc s«ng) ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é khai th¸c cho c¸c c«ng tr×nh cÊp n−íc, tiªu n−íc ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng 4.5. B¶ng 4.4. Mùc n−íc lín nhÊt ë s«ng nhËn n−íc tiªu ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é khai th¸c cho c¸c 12
 11. TCXDVN 285 : 2002 c«ng tr×nh tiªu n«ng nghiÖp TÇn suÊt mùc n−íc lín nhÊt ë s«ng nhËn n−íc tiªu ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é CÊp c«ng tr×nh khai th¸c cho c¸c c«ng tr×nh tiªu n«ng nghiÖp (%) Tiªu tù ch¶y Tiªu ®éng lùc I, II, III, IV vµ V Mùc n−íc ngoµi s«ng lín nhÊt cã thÓ tiªu tù ch¶y (1) 10% (2) Chó thÝch: (1) Mùc n−íc ngoµi s«ng lín nhÊt cã thÓ tiªu tù ch¶y x¸c ®Þnh ®−îc b»ng c¸ch kiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n−íc cña ®Çu mèi theo chuçi mùc n−íc ngoµi s«ng ®−îc ®¸nh gi¸ lµ bÊt lîi nhÊt ®· x¶y ra trong 10 n¨m liªn tôc. L−îng m−a tÝnh to¸n chÝnh lµ l−îng m−a t−¬ng øng ®· x¶y ra ë cïng thêi gian, trong ®ã Ýt nhÊt cã mét n¨m ®· x¶y ra trËn m−a b»ng hoÆc lín h¬n trËn m−a tiªu thiÕt kÕ. Khi kiÓm tra ®iÒu kiÖn trªn, nÕu 9/10 n¨m (øng víi møc b¶o ®¶m p=90%), hoÆc 8/10 n¨m (øng víi møc b¶o ®¶m p=80%) hoµn toµn tiªu tù ch¶y ®−îc th× quy m« c«ng tr×nh lùa chän lµ phï hîp víi møc b¶o ®¶m thiÕt kÕ. NÕu kh«ng b¶o ®¶m ®−îc ®iÒu kiÖn nªu trªn cÇn tiÕp tôc t¨ng khÈu diÖn th¸o hoÆc kÕt hîp gi÷a tiªu tù ch¶y víi c¸c biÖn ph¸p kh¸c, hoÆc ph¶i tiªu hoµn toµn b»ng ®éng lùc ®Ó t×m ra ph−¬ng ¸n kh¶ thi vµ kinh tÕ - kü thuËt nhÊt. (2) ë nh÷ng tuyÕn chÞu ¸p quan träng, c¸c ®ª s«ng v.v... tiªu chuÈn nµy cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo c¸c quy ®Þnh an toµn chèng b·o lôt cô thÓ cho c¸c ®o¹n s«ng nµy. B¶ng 4.5. Mùc n−íc khai th¸c thÊp nhÊt Lo¹i CÊp TÇn suÊt mùc n−íc khai th¸c thÊp nhÊt (%) c«ng tr×nh c«ng ThiÕt kÕ KiÓm tra tr×nh Tù ch¶y §éng lùc Tù ch¶y §éng lùc 1. Hå chøa I, II, III, Mùc n−íc chÕt IV vµ V 2.C«ng tr×nh I, II, III, trªn s«ng IV vµ V a) T−íi n−íc, Mùc n−íc cña Mùc n−íc cña Mùc n−íc cña Mùc n−íc cña cÊp n−íc s«ng cÊp nguån s«ng cÊp nguån s«ng cÊp nguån s«ng cÊp nguån øng víi tÇn suÊt øng víi tÇn suÊt øng víi tÇn suÊt øng víi tÇn suÊt nªu trong møc nªu trong møc nªu trong møc nªu trong møc b¶o ®¶m thiÕt kÕ ë b¶o ®¶m thiÕt kÕ ë b¶o ®¶m thiÕt kÕ b¶o ®¶m thiÕt kÕ b¶ng 4.1, ph¶i lÊy b¶ng 4.1, ph¶i lÊy ë b¶ng 4.1, céng ë b¶ng 4.1, céng ®ñ l−u l−îng thiÕt ®ñ l−u l−îng thiÕt thªm 5% vÉn thªm 5% vÉn ®¶m kÕ kÕ ®¶m b¶o lÊy b¶o lÊy ®−îc 75% ®−îc 75% l−u l−u l−îng thiÕt kÕ l−îng thiÕt kÕ b) Tiªu cho I, II, III, Mùc n−íc tèi thiÓu Mùc n−íc ë bÓ (Kh«ng qui (Kh«ng qui ®Þnh) n«ng nghiÖp IV vµ V cÇn gi÷ trong kªnh hót t−¬ng øng víi ®Þnh) tiªu theo yªu cÇu thêi gian tiªu ®Öm s¶n xuÊt n«ng ®Çu vô hoÆc tiªu nghiÖp hoÆc m«i ®Çu vô tr−êng c) Ph¸t ®iÖn I, II, III, Møc n−íc khai (Kh«ng qui ®Þnh) (Kh«ng qui (Kh«ng qui ®Þnh) IV vµ V th¸c thÊp nhÊt ®Þnh) Chó thÝch: 1. Mùc n−íc khai th¸c thÊp nhÊt nªu trong môc (a) lµ mùc n−íc trung b×nh ngµy cã trÞ sè thÊp nhÊt xuÊt hiÖn trong thêi ®o¹n khai th¸c cña tõng n¨m thèng kª. 2. Mùc n−íc tèi thiÓu khai th¸c nªu trong môc (b) lµ mùc n−íc thÊp nhÊt cÇn gi÷ ë cuèi thêi ®o¹n tiªu n−íc ®Öm ®Çu vô hoÆc tiªu ®Çu vô nh»m t¨ng hiÖu qu¶ tiªu do quy tr×nh khai th¸c Ên ®Þnh. 4.2.6. L−u l−îng mùc n−íc lín nhÊt ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh t¹m thêi phôc vô c«ng t¸c dÉn 13
 12. TCXDVN 285 : 2002 dßng ®ª quai, kªnh dÉn... ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.6. B¶ng 4.6. L−u l−îng mùc n−íc lín nhÊt ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh t¹m thêi phôc vô c«ng t¸c dÉn dßng TÇn suÊt l−u l−îng, mùc n−íc lín nhÊt ®Ó thiÕt kÕ c«ng tr×nh t¹m CÊp c«ng tr×nh thêi phôc vô c«ng t¸c dÉn dßng (%) Trong 1 mïa kh« ≥ 2 mïa kh« I 10% 5% II 10% 5% III 10% 10% IV 10% 10% V 10% 10% Chó thÝch: 1. L−u l−îng, mùc n−íc lín nhÊt trong tËp hîp thèng kª lµ l−u l−îng mùc n−íc cã trÞ sè lín nhÊt xuÊt hiÖn trong tõng mïa dÉn dßng. Mïa dÉn dßng lµ thêi gian trong n¨m yªu cÇu c«ng tr×nh phôc vô c«ng t¸c dÉn dßng cÇn ph¶i tån t¹i ch¾c ch¾n, khi xuÊt hiÖn tÇn suÊt thiÕt kÕ. TÇn suÊt thiÕt kÕ ®−îc lÊy theo b¶ng 4.6 2. Nh÷ng c«ng tr×nh ph¶i thi c«ng nhiÒu n¨m, khi cã luËn chøng ch¾c ch¾n nÕu thiÕt kÕ víi tÇn suÊt nªu trong b¶ng cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho phÇn c«ng tr×nh chÝnh ®· x©y dùng vµ tæn thÊt vÒ ng−êi, tµi s¶n vËt chÊt h¹ l−u lín h¬n ®¸ng kÓ so víi phÇn ®Çu t− thªm cho c«ng tr×nh dÉn dßng th× c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i kiÕn nghÞ t¨ng thªm møc b¶o ®¶m cho c«ng tr×nh nµy. 3. Nh÷ng c«ng tr×nh bª t«ng träng lùc cã ®iÒu kiÖn nÒn tèt cho phÐp trµn qua th× c¬ quan thiÕt kÕ cã thÓ kiÕn nghÞ h¹ møc b¶o ®¶m cña c«ng tr×nh t¹m thêi ®Ó gi¶m vèn x©y dùng. TÊt c¶ kiÕn nghÞ n©ng vµ h¹ tÇn suÊt ®Òu ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ch¾c ch¾n vµ ph¶i ®−îc c¬ quan phª duyÖt chÊp nhËn. 4.2.7. L−u l−îng lín nhÊt ®Ó thiÕt kÕ chÆn dßng ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 4.7 B¶ng 4.7. L−u l−îng lín nhÊt ®Ó thiÕt kÕ chÆn dßng CÊp c«ng tr×nh TÇn suÊt l−u l−îng lín nhÊt ®Ó thiÕt kÕ chÆn dßng (%) I 5% II 5% III 10% IV 10% V 10% Chó thÝch: L−u l−îng trong tËp h¬p thèng kª tÝnh to¸n lµ l−u l−îng trung b×nh ngµy cã trÞ sè lín nhÊt ®èi víi dßng ch¶y kh«ng bÞ ¶nh h−ëng triÒu hoÆc l−u l−îng trung b×nh giê cã trÞ sè lín nhÊt ®èi víi dßng ch¶y chÞu ¶nh h−ëng cña triÒu xuÊt hiÖn trong thêi ®o¹n dù tÝnh chÆn dßng cña tõng n¨m thèng kª. Thêi ®o¹n dù tÝnh chÆn dßng ®−îc x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm thñy v¨n cô thÓ vµ khèi l−îng c«ng t¸c nh−ng kh«ng qu¸ 30 ngµy. C¨n cø vµo sè liÖu ®o ®¹c thùc tÕ trong thêi gian tr−íc thêi ®iÓm Ên ®Þnh tiÕn hµnh chÆn dßng (th−êng tiÕn hµnh ®o ®¹c liªn tôc tõ thêi ®iÓm kÕt thóc mïa lò ®Õn thêi ®iÓm Ên ®Þnh chÆn dßng), c¬ quan thi c«ng hiÖu chØnh l¹i ph−¬ng ¸n chÆn dßng cho phï hîp thùc tÕ cña dßng ch¶y, thêi tiÕt, lÞch triÒu vµ tr×nh lªn chñ ®Çu t− th«ng qua. 4.2.8. H×nh thøc, mÆt c¾t, cao tr×nh phÇn x©y dùng dë dang (hoÆc ph©n ®ît thi c«ng) cña c¸c 14
 13. TCXDVN 285 : 2002 h¹ng môc c«ng tr×nh thñy l©u dµi cÇn ®−îc quyÕt ®Þnh theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cã xÐt ®Õn: TiÕn ®é x©y dùng, ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thuû v¨n, kh¶ n¨ng cung øng vËt liÖu x©y dùng nhÊt lµ vËt liÖu t¹i chç, mÆt b»ng thi c«ng, n¨ng lùc vµ tèc ®é x©y dùng cña ®¬n vÞ thi c«ng, biÖn ph¸p xö lý khi gÆp lò lín h¬n tÇn suÊt thi c«ng ®Ó h¹n chÕ thiÖt h¹i c«ng tr×nh. 4.3. C¸c chØ tiªu chÝnh vÒ khÝ hËu. 4.3.1. TÇn suÊt m−a tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu n−íc cÇn cho hÖ thèng t−íi ®−îc quy ®Þnh tÝnh víi p = 75%; khi cã luËn chøng ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ kinh tÕ do t−íi ®em l¹i cã thÓ ®Ò nghÞ n©ng tÇn suÊt m−a tÝnh to¸n lªn cao h¬n (xem cét chó thÝch b¶ng 4.1). TÇn suÊt m−a tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng lùc th¸o dÉn cho hÖ thèng tiªu n«ng nghiÖp quy ®Þnh p = 10÷20% (xem cét chó thÝch b¶ng 4.1). 4.3.2. Khi kh«ng cã hoÆc kh«ng ®ñ sè liÖu ®o dßng ch¶y tin cËy ®Ó x¸c ®Þnh l−îng n−íc ®Õn cho c¸c hå chøa ®−îc phÐp dïng tµi liÖu m−a cã tÇn suÊt tÝnh to¸n t−¬ng ®−¬ng víi møc b¶o ®¶m nªu trong b¶ng 4.1 ®Ó suy ra l−îng n−íc ®Õn. 4.3.3. ChØ tiªu tÝnh to¸n cho c¸c yÕu tè khÝ hËu kh¸c ®−îc qui ®Þnh cô thÓ trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ chuyªn ngµnh tuú thuéc vµo tõng ®èi t−îng vµ tr−êng hîp tÝnh to¸n. 5. T¶i träng, t¸c ®éng vμ tæ hîp cña chóng 5.1. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy cÇn tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng t¸c ®éng sau: 5.1.1. C¸c t¶i träng th−êng xuyªn vµ t¹m thêi (dµi h¹n vµ ng¾n h¹n): a. Träng l−îng cña c«ng tr×nh vµ c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh ®Æt trªn vµ trong c«ng tr×nh. b. ¸p lùc n−íc t¸c ®éng trùc tiÕp lªn bÒ mÆt c«ng tr×nh vµ nÒn; ¸p lùc n−íc thÊm (bao gåm lùc thÊm vµ lùc ®Èy næi thÓ tÝch ë phÇn c«ng tr×nh vµ nÒn bÞ b·o hoµ n−íc; ¸p lùc ng−îc cña n−íc lªn mÆt kh«ng thÊm cña c«ng tr×nh) øng víi mùc n−íc lín nhÊt khi x¶y ra lò thiÕt kÕ trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ läc vµ tiªu n−íc lµm viÖc b×nh th−êng. Riªng c¸c h¹ng môc n»m trong tuyÕn chÞu ¸p cña hå chøa, ®Ëp d©ng cßn cÇn ph¶i tÝnh thªm c¸c ¸p lùc nªu trong môc nµy øng víi mùc n−íc d©ng b×nh th−êng. c. Träng l−îng ®Êt vµ ¸p lùc bªn cña nã; ¸p lùc cña nham th¹ch (g©y ra cho c¸c hÇm lß, tuynen). d. T¶i träng g©y ra do kÕt cÊu chÞu øng suÊt tr−íc. e. ¸p lùc ®Êt ph¸t sinh do biÕn d¹ng nÒn vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh, do t¶i träng bªn ngoµi kh¸c. g. ¸p lùc bïn c¸t. h. T¸c dông cña co ngãt vµ tõ biÕn. i. T¶i träng g©y ra do ¸p lùc d− cña kÏ rçng trong ®Êt b·o hoµ n−íc khi ch−a cè kÕt hoµn toµn ë mùc n−íc d©ng b×nh th−êng, trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ läc vµ tiªu n−íc lµm viÖc b×nh th−êng. k. T¸c ®éng nhiÖt lªn c«ng tr×nh vµ nÒn trong thêi kú thi c«ng vµ khai th¸c cña n¨m cã biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é b×nh qu©n th¸ng cña kh«ng khÝ lµ trung b×nh. l. T¶i träng do tµu, thuyÒn vµ vËt tr«i (neo buéc, va ®Ëp). m. T¶i träng do c¸c thiÕt bÞ n©ng, bèc dì, vËn chuyÓn vµ c¸c m¸y mãc, kÕt cÊu kh¸c (cÇn trôc, cÈu treo, pal¨ng v.v...), chÊt hµng cã xÐt ®Õn kh¶ n¨ng chÊt v−ît t¶i thiÕt kÕ. n. ¸p lùc do sãng ®−îc x¸c ®Þnh theo tèc ®é giã lín nhÊt trung b×nh nhiÒu n¨m. 15
 14. TCXDVN 285 : 2002 o. T¶i träng giã. p. ¸p lùc n−íc va trong thêi kú khai th¸c b×nh th−êng. q. T¶i träng ®éng sinh ra trong ®−êng dÉn cã ¸p vµ kh«ng ¸p khi dÉn ë mùc n−íc d©ng b×nh th−êng. 5.1.2. C¸c t¶i träng t¹m thêi ®Æc biÖt gåm: a. T¶i träng do ®éng ®Êt hoÆc næ. b. ¸p lùc n−íc t−¬ng øng víi mùc n−íc khi x¶y ra lò kiÓm tra. c. T¶i träng g©y ra do ¸p lùc d− cña kÏ rçng trong ®Êt b·o hoµ n−íc khi ch−a cè kÕt hoµn toµn øng víi mùc n−íc kiÓm tra lín nhÊt trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ läc vµ tiªu n−íc lµm viÖc b×nh th−êng hoÆc ë mùc n−íc d©ng b×nh th−êng nh−ng thiÕt bÞ läc vµ tiªu n−íc bÞ háng. d. ¸p lùc n−íc thÊm gia t¨ng khi thiÕt bÞ chèng thÊm vµ tiªu n−íc kh«ng lµm viÖc b×nh th−êng. e. T¸c ®éng do nhiÖt trong thêi kú thi c«ng vµ khai th¸c cña n¨m cã biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é b×nh qu©n th¸ng cña kh«ng khÝ lµ lín nhÊt. g. ¸p lùc sãng khi x¶y ra tèc ®é giã lín nhÊt thiÕt kÕ. h. ¸p lùc n−íc va khi ®ét ngét c¾t toµn bé phô t¶i. i. T¶i träng ®éng sinh ra trong ®−êng dÉn cã ¸p vµ kh«ng ¸p khi dÉn ë mùc n−íc lín nhÊt thiÕt kÕ. k. ¸p lùc ph¸t sinh trong m¸i ®Êt do mùc n−íc s«ng, hå bÞ h¹ thÊp ®ét ngét (rót nhanh). 5.2. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh thñy ph¶i tÝnh to¸n theo tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n vµ kiÓm tra theo tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt: a. Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n bao gåm c¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng: th−êng xuyªn, t¹m thêi dµi h¹n, t¹m thêi ng¾n h¹n mµ ®èi t−îng ®ang thiÕt kÕ cã thÓ ph¶i tiÕp nhËn cïng mét lóc. b. Tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt vÉn bao gåm c¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng ®· xÐt trong tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n nh−ng mét trong chóng ®−îc thay thÕ b»ng t¶i träng (hoÆc t¸c ®éng) t¹m thêi ®Æc biÖt. Tr−êng hîp t¶i träng c¬ b¶n cã xÐt thªm t¶i träng ®éng ®Êt hoÆc næ còng ®−îc xÕp vµo lo¹i tæ hîp ®Æc biÖt. Khi cã luËn chøng ch¾c ch¾n cã thÓ lÊy 2 trong c¸c t¶i träng hoÆc t¸c ®éng t¹m thêi ®Æc biÖt ®Ó kiÓm tra. ThiÕt kÕ ph¶i lùa chän ®Ó ®−a ra tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n vµ tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt bÊt lîi nhÊt cã thÓ x¶y ra trong thêi kú thi c«ng vµ khai th¸c c«ng tr×nh. 6. C¸c quy ®Þnh tÝnh to¸n chñ yÕu 6.1. Khi tÝnh to¸n æn ®Þnh, ®é bÒn, øng suÊt, biÕn d¹ng chung vµ côc bé cho c¸c c«ng tr×nh thñy vµ nÒn cña chóng, ph¶i tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p tr¹ng th¸i giíi h¹n. C¸c tÝnh to¸n cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo hai nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n: a. Tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt - C«ng tr×nh, kÕt cÊu vµ nÒn cña chóng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn khai th¸c bÊt lîi nhÊt, gåm: c¸c tÝnh to¸n vÒ ®é bÒn vµ ®é æn ®Þnh chung cña hÖ c«ng tr×nh- nÒn; §é bÒn thÊm chung cña nÒn vµ cña c«ng tr×nh ®Êt; §é bÒn cña c¸c bé phËn mµ sù h− háng cña chóng sÏ lµm cho viÖc khai th¸c c«ng tr×nh bÞ ngõng trÖ; C¸c tÝnh to¸n vÒ øng suÊt, chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu bé phËn mµ ®é bÒn 16
 15. TCXDVN 285 : 2002 hoÆc ®é æn ®Þnh c«ng tr×nh chung phô thuéc vµo chóng v.v... b. Tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai - C«ng tr×nh, kÕt cÊu vµ nÒn cña chóng lµm viÖc bÊt lîi trong ®iÒu kiÖn khai th¸c b×nh th−êng, gåm: c¸c tÝnh to¸n ®é bÒn côc bé cña nÒn; C¸c tÝnh to¸n vÒ h¹n chÕ chuyÓn vÞ vµ biÕn d¹ng, vÒ sù t¹o thµnh hoÆc më réng vÕt nøt vµ mèi nèi thi c«ng; VÒ sù ph¸ ho¹i ®é bÒn thÊm côc bé hoÆc ®é bÒn cña kÕt cÊu bé phËn mµ chóng ch−a ®−îc xem xÐt ë tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt. 6.2. §Ó ®¶m b¶o kÕt cÊu vµ nÒn cña c«ng tr×nh thñy trong tÝnh to¸n cÇn ph¶i tu©n thñ ®iÒu kiÖn sau: m n c . N tt = R kn R n .k HoÆc K= ≥ n n N tt m Trong ®ã: nc - HÖ sè tæ hîp t¶i träng. - Trong tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt: nc = 1,00 - ®èi víi tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n; = 0,90 - ®èi víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt; = 0,95 - ®èi víi tæ hîp t¶i träng trong thêi kú thi c«ng vµ söa ch÷a. - Trong tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai: nc = 1,00 K - HÖ sè an toµn chung cña c«ng tr×nh; B×nh th−êng hÖ sè K kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 15% gi¸ trÞ nc.kn /m trõ tr−êng hîp cã nh÷ng quy ®Þnh riªng. Ntt - T¶i träng tÝnh to¸n tæng qu¸t (lùc, m«men, øng suÊt), biÕn d¹ng hoÆc th«ng sè kh¸c mµ nã lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i giíi h¹n. R - Søc chÞu t¶i tÝnh to¸n tæng qu¸t, biÕn d¹ng hoÆc th«ng sè kh¸c ®−îc x¸c lËp theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ (TCVN, TCXD, TCXDVN, TCN). m - HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc: xÐt tíi h×nh lo¹i c«ng tr×nh, kÕt cÊu hoÆc nÒn, d¹ng vËt liÖu, tÝnh gÇn ®óng cña s¬ ®å tÝnh, nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n vµ c¸c yÕu tè kh¸c ®−îc qui ®Þnh trong c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn thiÕt kÕ hiÖn hµnh cho mçi lo¹i c«ng tr×nh, kÕt cÊu vµ nÒn kh¸c nhau. HÖ sè ®iÒu kiÖn cña mét sè c«ng tr×nh thñy ®iÓn h×nh qui ®Þnh ë phô lôc B. kn - HÖ sè b¶o ®¶m ®−îc xÐt theo quy m«, nhiÖm vô cña c«ng tr×nh. - Khi tÝnh to¸n tr¹ng th¸i giíi h¹n theo nhãm thø nhÊt: kn ®−îc x¸c ®Þnh theo cÊp c«ng tr×nh: C«ng tr×nh cÊp I lÊy kn = 1,25 C«ng tr×nh cÊp II lÊy kn = 1,20 C«ng tr×nh cÊp III, IV vµ V lÊy kn = 1,15 - Khi tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai: lÊy kn = 1,00. - Khi tÝnh to¸n æn ®Þnh cho nh÷ng m¸i dèc tù nhiªn n»m kÒ s¸t c«ng tr×nh kh¸c cã hÖ sè b¶o ®¶m lín h¬n: ph¶i lÊy hÖ sè b¶o ®¶m cña m¸i b»ng hÖ sè b¶o ®¶m cña c«ng tr×nh ®ã. 6.3. TrÞ sè cña c¸c hÖ sè sai lÖch vÒ vËt liÖu nvl vµ ®Êt n® dïng ®Ó x¸c ®Þnh søc kh¸ng tÝnh to¸n cña vËt liÖu vµ c¸c ®Æc tr−ng cña ®Êt ®−îc nªu trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ qui ®Þnh riªng biÖt cho mçi lo¹i c«ng tr×nh thñy, kÕt cÊu vµ nÒn cña chóng. Khi c«ng tr×nh sö dông khèi l−îng lín vËt liÖu t¹i chç bao gåm c¶ vËt liÖu ®Êt ®¾p, ®¸ 17
 16. TCXDVN 285 : 2002 ®¾p v.v... søc kh¸ng tÝnh to¸n cña vËt liÖu ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua xö lý thèng kª c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm trong phßng vµ nghiªn cøu thùc nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng. 6.4. TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt ®−îc thùc hiÖn víi t¶i träng tÝnh to¸n. T¶i träng tÝnh to¸n b»ng t¶i träng tiªu chuÈn nh©n víi hÖ sè lÖch t¶i n (b¶ng 6.1). T¶i träng tiªu chuÈn ®−îc nªu trong tiªu chuÈn kh¶o s¸t thiÕt kÕ qui ®Þnh riªng biÖt cho mçi lo¹i c«ng tr×nh, kÕt cÊu vµ nÒn cña chóng. B¶ng 6.1. HÖ sè lÖch t¶i (n) Tªn c¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng HÖ sè lÖch t¶i (n) - Träng l−îng b¶n th©n c«ng tr×nh (kh«ng kÓ träng l−îng ®Êt, líp ¸o ®−êng 1,05 (0,95) hÇm) - Träng l−îng b¶n th©n cña líp ¸o ®−êng hÇm 1,20 (0,80) - ¸p lùc th¼ng do träng l−îng ®Êt g©y ra 1,10 (0,90) - ¸p lùc bªn cña ®Êt 1,20 (0,80) - ¸p lùc bïn c¸t 1,20 - ¸p lùc ®¸: + Träng l−îng cña ®¸ khi t¹o vßm 1,50 + ¸p lùc ngang cña ®¸ 1,20 (0,80) - Träng l−îng toµn bé líp ®Êt, ®¸ trªn ®−êng hÇm hoÆc träng l−îng vïng bÞ ph¸ huû v.v... (¸p lùc th¼ng ®øng do träng l−îng ®Êt g©y ra) 1,10 (0,90) - ¸p lùc n−íc trùc tiÕp lªn bÒ mÆt c«ng tr×nh vµ nÒn, ¸p lùc sãng, ¸p lùc n−íc ®Èy ng−îc còng nh− ¸p lùc n−íc thÊm, ¸p lùc kÏ rçng 1,00 - ¸p lùc tÜnh cña n−íc ngÇm lªn líp ¸o ®−êng hÇm 1,10 (0,90) - ¸p lùc n−íc bªn trong ®−êng hÇm (kÓ c¶ n−íc va) 1,00 - ¸p lùc m¹ch ®éng cña n−íc 1,20 - ¸p lùc cña v÷a khi phôt xi m¨ng 1,20 (1,00) - T¶i th¼ng ®øng vµ n»m ngang cña m¸y n©ng, bèc dì, vËn chuyÓn còng nh− t¶i träng cña c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cè ®Þnh 1,20 - T¶i träng xÕp kho trong ph¹m vi bÕn xÕp dì, ho¹t ®éng cña cÇu l¨n 1,30 - T¶i träng do giã 1,30 - T¶i träng do tµu thuyÒn 1,20 - T¸c ®éng cña nhiÖt ®é vµ ®é Èm 1,10 - T¸c ®éng cña ®éng ®Êt 1,10 - T¶i träng bèc hµng khèi 1,30 (1,00) Chó thÝch: 1. HÖ sè lÖch t¶i do tµu ch¹y trªn ®−êng s¾t, xe ch¹y trªn ®−êng « t«, ph¶i lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu; 2. Cho phÐp lÊy hÖ sè lÖch t¶i b»ng 1,00 ®èi víi träng l−îng cña b¶n th©n c«ng tr×nh, ¸p lùc th¼ng ®øng do träng l−îng cña khèi ®Êt ®¾p, nÕu träng l−îng cña khèi ®ã ®−îc x¸c ®Þnh tõ c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®Æc tr−ng cña ®Êt (träng l−îng riªng vµ ®Æc tr−ng ®é bÒn), cßn bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®Æc tr−ng vËt liÖu (träng l−îng riªng cña bª t«ng vµ c¸c ®Æc tr−ng kh¸c) phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn thÝ nghiÖm, vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn hiÖn hµnh; 3. ChØ sö dông c¸c hÖ sè lÖch t¶i ghi trong ngoÆc ®¬n khi kÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ hiÖn c«ng tr×nh ë trong t×nh tr¹ng bÊt lîi h¬n. 6.5. TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai cho c«ng tr×nh, kÕt cÊu vµ nÒn ®−îc thùc hiÖn 18
 17. TCXDVN 285 : 2002 víi hÖ sè lÖch t¶i (n), hÖ sè sai lÖch vÒ vËt liÖu nvl vµ ®Êt n® ®Òu lÊy b»ng 1,00 trõ c¸c tr−êng hîp ®−îc qui ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn kh¶o s¸t thiÕt kÕ chuyªn ngµnh. 6.6. C¸c néi dung cÇn thiÕt ph¶i tÝnh to¸n, c¸c gi¶ ®Þnh tr−êng hîp tÝnh to¸n, s¬ ®å tÝnh cho c«ng tr×nh vµ nÒn ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra, tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn kh¶o s¸t thiÕt kÕ hiÖn hµnh vµ cuèi cïng ph¶i t×m ®−îc lêi gi¶i bÊt lîi nhÊt. Trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt cßn ph¶i xÐt thªm c¸c yÕu tè sau: a. Tr×nh tù thi c«ng vµ tr×nh tù chÊt t¶i cña c¸c bé phËn c«ng tr×nh. b. ¶nh h−ëng cña c¸c t¸c ®éng cña nhiÖt ®é, co ngãt vµ t¸c ®éng cña ¸p lùc thÊm ®ét biÕn. c. C¸c biÕn d¹ng phi tuyÕn ®µn håi vµ dÎo còng nh− tÝnh tõ biÕn cña vËt liÖu cÊu thµnh c«ng tr×nh vµ nham th¹ch nÒn. d. TÝnh rêi r¹c cña cÊu tróc th©n c«ng tr×nh vµ nÒn cña chóng (®é nøt nÎ v.v...). e. TÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña vËt liÖu x©y dùng, nham th¹ch nÒn vµ tÝnh dÞ h−íng cña chóng. 6.7. Khi tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh trªn nÒn bÞ lón ph¶i xÐt tíi néi lùc ph¸t sinh trong chóng do biÕn d¹ng cña nÒn g©y ra. §é lón vµ chªnh lÖch lón ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp, kh«ng g©y bÊt lîi cho khai th¸c vµ ®é bÒn, biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh, kÕt cÊu tõng bé phËn hoÆc gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. 6.8. Nh÷ng c«ng tr×nh dÉn, th¸o, x¶ n−íc cÊp I, II ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm m« h×nh thñy lùc ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng dÉn th¸o n−íc, kiÓm tra chÕ ®é thñy lùc, vËn tèc, ¸p lùc n−íc lªn c«ng tr×nh, gi¶i ph¸p nèi tiÕp c«ng tr×nh víi th−îng h¹ l−u, biÖn ph¸p gia cè chèng mµi mßn, x©m thùc v.v... x¸c ®Þnh h×nh d¹ng kÝch th−íc c¸c bé phËn, lùa chän ph−¬ng ¸n bè trÝ tæng thÓ côm ®Çu mèi mét c¸ch hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. §iÒu nµy còng ®−îc phÐp ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh cÊp III cã h×nh d¹ng ®−êng dÉn phøc t¹p mµ nh÷ng chØ dÉn tÝnh to¸n thñy lùc th«ng th−êng kh«ng ®¹t ®−îc ®é tin cËy cÇn thiÕt, ®ång thêi trong thùc tÕ ch−a cã h×nh mÉu x©y dùng t−¬ng tù khi cã luËn chøng tho¶ ®¸ng. 6.9. T−¬ng tù, khi ch−a cã c¸c chØ dÉn vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n tin cËy ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i lµm viÖc vµ æn ®Þnh cña c¸c kÕt cÊu phøc t¹p, t×nh tr¹ng thÊm trong nÒn vµ c«ng tr×nh, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng liªn kÕt gi÷a nÒn vµ c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu ®Æc tr−ng cña ®Þa khèi v.v... cho c¸c c«ng tr×nh cÊp I vµ II ph¶i tiÕn hµnh c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm t−¬ng øng. 7. Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thuû 7.1. §Ëp 7.1.1. KiÓu vµ kÕt cÊu ®Ëp cÇn lùa chän trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ - kü thuËt c¸c ph−¬ng ¸n, tuú thuéc vµo nhiÖm vô, th«ng sè cña c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i chç (thñy v¨n vµ khÝ hËu, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kiÕn t¹o khu vùc vµ ®éng ®Êt, vËt liÖu x©y dùng t¹i chç v.v...), bè trÝ tæng thÓ cña côm ®Çu mèi, s¬ ®å tæ chøc thi c«ng, thêi h¹n thi c«ng, ®iÒu kiÖn khai th¸c ®Ëp, nguån nh©n lùc vËt liÖu vµ trang thiÕt bÞ thi c«ng. 7.1.2. KhuyÕn khÝch ¸p dông c¸c h×nh lo¹i, c«ng nghÖ x©y dùng ®Ëp míi nh»m kh¾c phôc nh÷ng nh−îc ®iÓm cña c¸c lo¹i ®Ëp truyÒn thèng nh− khèi l−îng x©y dùng lín, thêi gian thi c«ng kÐo dµi, tèc ®é thi c«ng bÞ h¹n chÕ trong mïa m−a, nhiÖt ®é trong khèi 19
 18. TCXDVN 285 : 2002 x©y ®óc rÊt cao v.v... 7.2. C«ng tr×nh lÊy n−íc 7.2.1. C«ng tr×nh lÊy n−íc ph¶i ®¶m b¶o: a. CÊp n−íc liªn tôc cho ®−êng dÉn theo yªu cÇu; b. Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh vµ chñ ®éng ngõng cÊp n−íc vµo ®−êng dÉn khi cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra, söa ch÷a theo quy tr×nh vËn hµnh hoÆc tr−êng hîp gÆp sù cè; c. Ph¶i bè trÝ l−íi ch¾n r¸c, thiÕt bÞ hoÆc ph−¬ng tiÖn thu gom r¸c, bËc ë phÇn vµo, bÓ l¾ng c¸t, hµnh lang th¸o röa v.v... ®Ó ng¨n ngõa vµ lo¹i bá bïn c¸t, vËt næi, cá r¸c x©m nhËp vµo ®−êng dÉn. 7.2.2. KiÓu kÕt cÊu vµ bè trÝ tæng thÓ cña c«ng tr×nh lÊy n−íc cÇn ph¶i lùa chän phï hîp víi nhiÖm vô cña c«ng tr×nh vµ tïy thuéc vµo kiÓu ®−êng dÉn (cã ¸p - kh«ng ¸p - hçn hîp; §iÒu tiÕt vµ kh«ng tù ®iÒu tiÕt); §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh thu n−íc (kiÓu cã ®Ëp - kiÓu kh«ng ®Ëp); §iÒu kiÖn tù nhiªn: chÕ ®é thñy v¨n, dßng ch¶y bïn c¸t, h×nh th¸i bê, sù hiÖn diÖn cña cá r¸c, vËt næi, chÕ ®é vËn hµnh vµ båi l¾ng ë th−îng l−u c«ng tr×nh. CÇn ®¶m b¶o n−íc vµo ®−êng dÉn cã ¸p kh«ng hót theo kh«ng khÝ vµ cã tæn thÊt cét n−íc Ýt nhÊt. Th«ng th−êng cöa lÊy n−íc ®−îc thiÕt kÕ gåm mét sè ®¬n nguyªn ®Ó khi cÇn thiÕt cã thÓ t¸ch rêi tõng ®¬n nguyªn tiÕn hµnh söa ch÷a hoÆc n¹o vÐt. 7.2.3. Khi bè trÝ c«ng tr×nh lÊy n−íc sinh ho¹t tõ hå chøa ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng t¸i t¹o ®−êng bê, chÊt l−îng n−íc hiÖn t¹i vµ trong t−¬ng lai trªn c¸c ®o¹n ®Ó quyÕt ®Þnh vÞ trÝ ®Æt c«ng tr×nh; ®ång thêi ph¶i xem xÐt møc ®é hµm khÝ vµ sù ch¶y dån xiÕt còng nh− hµm l−îng sinh khèi ë dßng mÆt bao gåm c¶ rªu rong, t¶o ë vÞ trÝ nµy. 7.2.4. ViÖc chän kiÓu c«ng tr×nh lÊy n−íc ph¶i tuú thuéc vµo c¸c lo¹i mùc n−íc ®iÓn h×nh trªn s«ng vµ cao tr×nh mùc n−íc yªu cÇu ®¹t trong ®−êng dÉn chÝnh, cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn thñy v¨n, ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt t¹i chç. C«ng tr×nh lÊy n−íc kh«ng ®Ëp ®−îc sö dông trong tr−êng hîp mùc n−íc s«ng lu«n ®¶m b¶o cao h¬n cao tr×nh mùc n−íc yªu cÇu cña ®−êng dÉn chÝnh. Trong tr−êng hîp mùc n−íc s«ng t¹i tuyÕn c«ng tr×nh lÊy n−íc thÊp h¬n mùc n−íc yªu cÇu cña ®−êng dÉn chÝnh th× ph¶i dïng c«ng tr×nh lÊy n−íc cã ®Ëp. Cho phÐp thay thÕ c«ng tr×nh lÊy n−íc cã ®Ëp b»ng tr¹m b¬m th«ng qua so s¸nh hiÖu qu¶ ®Çu t−. 7.2.5. Mùc n−íc tÝnh to¸n ë th−îng l−u c«ng tr×nh lÊy n−íc qui ®Þnh nh− sau: a. Víi c«ng tr×nh lÊy n−íc kh«ng ®Ëp - Mùc n−íc t−¬ng øng víi l−u l−îng tÝnh to¸n lín nhÊt thiÕt kÕ vµ kiÓm tra t¹i tuyÕn c«ng tr×nh ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c yªu cÇu §iÒu 4.2.1 cña Tiªu chuÈn nµy. b. Víi c«ng tr×nh lÊy n−íc cã ®Ëp - Mùc n−íc t−¬ng øng ë th−îng l−u ®Ëp khi x¶ l−u l−îng tÝnh to¸n lín nhÊt thiÕt kÕ vµ kiÓm tra. 7.2.6. §Ó b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vËn hµnh khai th¸c vµ phßng ngõa sù cè cho b¶n th©n c«ng tr×nh, cho ®−êng dÉn - trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c«ng tr×nh ë phÝa sau cÇn trang bÞ c¸c lo¹i cöa van thÝch hîp cho cöa nhËn n−íc. Lo¹i cöa van, sè l−îng, vÞ trÝ ®−îc x¸c ®Þnh theo nhiÖm vô cô thÓ cña c«ng tr×nh. 20
 19. TCXDVN 285 : 2002 7.2.7. §Ó ®¶m b¶o n−íc ®−a vµo ®−êng dÉn cã ®é trong cÇn thiÕt ph¶i dù kiÕn c«ng tr×nh l¾ng c¸t cïng c¸c thiÕt bÞ thÝch hîp vµ ®−îc quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt. 7.2.8. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh lÊy n−íc ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu ë §iÒu 4.11 phÇn 4 - “C¸c c«ng tr×nh cho c¸ ®i vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ c¸”. 7.3. BÓ l¾ng c¸t 7.3.1. BÓ l¾ng c¸t vµ thiÕt bÞ cÇn ph¶i b¶o ®¶m: a. Gi÷ l¹i trong bÓ c¸c h¹t bïn c¸t cã ®é lín v−ît qu¸ trÞ sè cho phÐp ®Ó lÊy ®−îc n−íc cã ®é trong phï hîp víi yªu cÇu chÊt l−îng. §é lín cña bïn c¸t cho phÐp ®−a vµo ®−êng dÉn ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua tÝnh to¸n kinh tÕ - kü thuËt (tËn dông l−îng phï sa cã Ých ë møc tèi ®a; H¹n chÕ hoÆc kh«ng g©y båi l¾ng hoÆc xãi lë kªnh dÉn; Kh«ng lµm gi¶m tuæi thä trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ d−íi møc qui ®Þnh v.v...); b. §¶m b¶o cÊp ®ñ n−íc cã ®é trong phï hîp ®¸p øng biÓu ®å dïng n−íc; c. Chñ ®éng lo¹i bá bïn c¸t l¾ng ®äng trong buång l¾ng khi cÇn thiÕt. TËn dông biÖn ph¸p xãi röa bïn c¸t l¾ng ®äng b»ng ph−¬ng ph¸p thñy lùc. 7.3.2. TÝnh to¸n bÓ l¾ng c¸t trªn kªnh cña hÖ thèng t−íi ph¶i c¨n cø vµo thµnh phÇn bïn c¸t cña n¨m cã ®é ®ôc trung b×nh vµ kiÓm tra kh¶ n¨ng lµm viÖc cña bÓ theo n¨m cã ®é ®ôc lín nhÊt cã xÐt ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña kªnh. 7.3.3. VÞ trÝ bÓ l¾ng c¸t cÇn ®Æt trong ph¹m vi côm ®Çu mèi hoÆc ë ®Çu ®−êng dÉn chÝnh cã xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt t¹i chç cho phÐp bè trÝ ®−êng dÉn n−íc tíi bÓ l¾ng c¸t cã kÝch th−íc vµ chÕ ®é ch¶y thÝch hîp ®Ó nh÷ng h¹t bïn c¸t cã h¹i l¾ng ®äng trong buång l¾ng; b. Cã kh¶ n¨ng x¶ bá bïn c¸t l¾ng ®äng ra khái buång l¾ng hoÆc dån ®èng trong bÓ ®Ó n¹o vÐt ®Þnh kú b»ng c¬ giíi. 7.3.4. ViÖc chän kiÓu buång l¾ng thau röa liªn tôc hoÆc ®Þnh kú b»ng ph−¬ng ph¸p thñy lùc hay lµm s¹ch b»ng c¬ giíi ph¶i tiÕn hµnh trªn c¬ së so s¸nh kinh tÕ - kü thuËt, lùa chän kiÓu buång l¾ng dùa trªn c¬ së sau: a. Buång l¾ng thau röa b»ng thñy lùc ¸p dông cho nh÷ng n¬i cã l−îng n−íc thõa phong phó, tuyÕn thau röa cã ®ñ ®é dèc thñy lùc; b. Khi kh«ng ®ñ ®é chªnh cét n−íc ®Ó xãi röa toµn bé líp l¾ng ®äng trong bÓ cÇn sö dông buång l¾ng thau röa kiÓu hçn hîp: bïn c¸t h¹t nhá ®−îc lo¹i bá b»ng ph−¬ng ph¸p thñy lùc, bïn c¸t h¹t lín ®−îc dän s¹ch b»ng c¬ giíi; c. C¸c bÓ l¾ng c¸t kiÓu mét buång thau röa ®Þnh kú chØ ¸p dông khi ®−îc phÐp ngõng cÊp n−íc hoµn toµn hoÆc ®−îc phÐp cÊp n−íc ch−a xö lý (th«) trong thêi gian thau röa. 7.3.5. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh thu n−íc vµ lÊy n−íc cho hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t vµ n−íc cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c ph¶i tu©n thñ yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ m¹ng l−íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh cÊp n−íc t−¬ng øng. 7.4. C«ng tr×nh x¶ n−íc, th¸o n−íc 7.4.1. C«ng tr×nh x¶ n−íc, th¸o n−íc ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau ®©y: a. §èi víi c«ng tr×nh x¶: 21
 20. TCXDVN 285 : 2002 - C¸c c«ng tr×nh x¶ l©u dµi bao gåm c¸c cöa trµn, lç x¶, ®−êng dÉn tuècbin v.v... cã mÆt trong ®Çu mèi thñy lùc vµ c«ng tr×nh x¶ lò dù phßng ph¶i ®ñ n¨ng lùc ®¶m b¶o cho mùc n−íc ë th−îng h¹ l−u kh«ng v−ît qu¸ mùc n−íc qui ®Þnh khi x¶ lò thiÕt kÕ vµ lò kiÓm tra. Th«ng th−êng c¸c c«ng tr×nh x¶ lò dù phßng chØ lµm viÖc khi mùc n−íc ë th−îng l−u b¾t ®Çu v−ît qóa mùc n−íc thiÕt kÕ lín nhÊt. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn bè trÝ c«ng tr×nh x¶ lò dù phßng riªng biÖt th× ph¶i më réng c«ng tr×nh x¶ chÝnh hoÆc n©ng ®Ëp ®Ó t¨ng dung tÝch ®iÒu tiÕt cña hå chøa, hoÆc kÕt hîp c¶ hai ®Ó ®¶m b¶o x¶ lò kiÓm tra an toµn. - Chñ ®éng x¶ n−íc theo quy tr×nh qu¶n lý khai th¸c. b. §èi víi c«ng tr×nh th¸o: - Th¸o c¹n hoµn toµn hoÆc mét phÇn hå chøa hoÆc ®−êng dÉn (kªnh) ®Ó xem xÐt vµ söa ch÷a c«ng tr×nh còng nh− ®Ó dän s¹ch theo yªu cÇu vÖ sinh m«i tr−êng hoÆc rót n−íc phßng sù cè cho c«ng tr×nh chÞu ¸p; - Xãi röa bïn c¸t; - Cã thÓ tham gia th¸o lò. 7.4.2. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh x¶ n−íc, th¸o n−íc cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng kÕt hîp chóng víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong côm ®Çu mèi còng nh− tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sö dông chóng ®Ó x¶ l−u l−îng thi c«ng. 7.4.3. L−u l−îng x¶ tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh khai th¸c qua c¸c c«ng tr×nh x¶ - th¸o - chuyÓn n−íc l©u dµi cña c«ng tr×nh ®Çu mèi cÇn x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ l−u l−îng lò thiÕt kÕ ®−îc qui ®Þnh ë kho¶n 4.2.1 §iÒu 4.2 vµ b¶ng 4.2 cã xÐt ®Õn sù biÕn ®æi cña nã do t¸c ®éng ®iÒu tiÕt l¹i cña c¸c hå chøa hiÖn cã hoÆc hå chøa ®ang thiÕt kÕ vµ sù thay ®æi ®iÒu kiÖn h×nh thµnh dßng ch¶y do nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi trong l−u vùc. Khi x¸c ®Þnh l−u l−îng lín nhÊt thiÕt kÕ vµ kiÓm tra cña c«ng tr×nh ®Çu mèi trªn s«ng khai th¸c theo s¬ ®å bËc thang cÇn xÐt ®Õn cÊp cña b¶n th©n c«ng tr×nh, vÞ trÝ cña nã trong bËc thang, n¨ng lùc x¶ -th¸o - chuyÓn n−íc cña côm ®Çu mèi ë bËc trªn øng víi mùc n−íc d©ng b×nh th−êng vµ mùc n−íc gia c−êng (khi x¶ lò thiÕt kÕ vµ lò kiÓm tra), quy ®Þnh vËn hµnh khai th¸c c«ng tr×nh thuû vµ hå chøa cña c¸c bËc thang, dßng ch¶y nhËp l−u cña c¸c s«ng nh¸nh vµo ®o¹n s«ng th−îng l−u tiÕp cËn víi c«ng tr×nh ®Çu mèi ®ang thiÕt kÕ. Kh«ng phô thuéc vµo cÊp cña c«ng tr×nh ®Çu mèi vµ vÞ trÝ cña chóng trong bËc thang, qu¸ tr×nh x¶ - th¸o - chuyÓn l−u l−îng vÒ h¹ l−u cña tr−êng hîp tÝnh to¸n c¬ b¶n kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn viÖc khai th¸c b×nh th−êng cña c¸c c«ng tr×nh thuû l©u dµi ë bËc thang d−íi. Tr−êng hîp cÊp chñ yÕu cña c«ng tr×nh ®Çu mèi ®ang thiÕt kÕ thÊp h¬n cÊp cña c«ng tr×nh ®Çu mèi ë bËc trªn, cho phÐp t¨ng n¨ng lùc x¶ - th¸o - chuyÓn ®Ó dÉn ®−îc l−u l−îng kiÓm tra cña c«ng tr×nh ®Çu mèi ë bËc trªn mµ kh«ng n©ng cÊp thiÕt kÕ c«ng tr×nh. a. Mùc n−íc thiÕt kÕ lín nhÊt ë th−îng l−u c«ng tr×nh ®Çu mèi: lµ mùc n−íc cao nhÊt xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh x¶ lò thiÕt kÕ khi c¸c c«ng tr×nh x¶ n−íc më hoµn toµn, tÊt c¶ c¸c tuèc bin ®Òu lµm viÖc, c¸c c«ng tr×nh th¸o, chuyÓn n−íc kh¸c lµm viÖc ë chÕ ®é khai th¸c b×nh th−êng. 22

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản