intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
237
lượt xem
56
download

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách: Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình, trình bày những nội dung chính: ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn, quy định chung, hệ thống tọa độ và thời gian, thiết kế kỹ thuật với GPS, chọn điểm và chôn mốc GPS, yêu cầu kỹ thuật đối với máy móc thiết bị, công tác đo ngắm, ghi sổ đo ngoại nghiệp, xử lý số liệu, báo cáo kết quả đo,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng và kỹ sư xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 9401:2012: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

 1. !" # $ %& ' %( )' *" *+ !, - *. # / 0
 2. 123 23 ! " # $% &' ( !)* !+ , - . / 0 # , . 12 ! 3 !4% 5 ! % 6 . 7! 87 89 ! ! :; < = > 6? 4 @ , A 3, < = > B+ , 89 ! ! 3 ; 0 , ! 7! C# D ?A ! , * E < FG * * . HI ' F3 . J * , * 87! K L * ,MN % 8 L*OP < , Q @ < = ,JN % 8 L*OP RS 3, < = , , ,S FT U , A 3, , ? N % 8 L*OP :T 8@ # 5 G # ,V% 0 CW , , * !)+ , X , - . ,RN % 8 L*OP & @ # 5G # ,V% !Y %Z ![ 6 ,\N % 8 L*OP & @ , ] 4 !Y K % 4, > ,^N % 8 L*OP JL C@ * 5< = D ,
 3. %45 65 7 :c, , 0@ G !d ?HRef 1 P DD1 ! [* K 0 # ! 8 *L g X 1> ,V% ! + , - / 0, - 89 ! ! @ % 8 *L gX . f # # F3 .h DD.hfgi? 0 D h6h DD. ,V% ? j V K 0 # , ! 7! ! 5! F3 X ,V% ! + , - / 0 , - 89 ! ! *e & *% 4, ?A HY0 ` k J5 HY0 ` C + F* l J5 HY0 ` X #l G , , + , - g* : ? S! :c ! - # l J5 & *% 4, ?A ,A C3
 4. 8 9 : 7; ? @ AB 5C )' D; E DF3 7GH 3I E DJ 9 )9KL
 5. g5 ,%* !j !d !Y !) Cb ,V% %Z ![ ! 7 !Y 3, QT] %G39
 6. e C ;K5 f AB 5C N [),[ !% [ *w %!% )[x[,! * O y "% F3 :c !)# * * Cz F3 :c !)# * , , @ 95C < = 7! !E! ,V% , !d < *C% *F ! * =0F![ { |. { Nef i DDDO 7! !E! ,V% , !d e ! f% Z DDD{ } v 7! !E! ,V% , !d } [)F% )% F [)F[ v[),%!*){ =e 7! !E! ,V% , !d = %,[ e[ , [{ Rn 7! !E! ,V% , !d *F ! * R ! * *w )[, F * { } ? 7! !E! ,V% , !d } [)F% [ ?**) %![{ =f~ 7! !E! ,V% , !d = % f* F[ ~%! * Z g 7G 9 39 E ZT e , * < = !)* !)E, #% ,A !)b , :c, ! 7 ! [* 5! :T 89 ! ! o :c, + 0 ! W a , # , j a ,, , !)# !4% 5 @ < = , , * ,! :; !)E, #% ,A !)b !)* ! % E ! K L8 !7 ,%*l ! [* K 0 # ! ?ef > >6P D ZT g* < = !)* !)E, #% ,A !)b :c, ! 7 ! [* , , !)b !` F% P i ! ! 3, F3 3,{ i? 4 ! 3 !4% 5 ! % { i :T 89 ! ! !)b 0 !{ i? 4 @ , A 3,{ i `% , 4 0 , ! 7! C#{ i g* E { i< FG * * { i HI ' F3 { i J * , * !G 87! 5 ! K L ZTQ ? , ,S * :T * < = + !)* :T 89 ! ! :c, , 4 ! u ! 5, * 0+ , 5, j a ,a , # :c , C3 !)jl :c #, , 0@ m, @ ,V% !d 3 !:c ,A !)b .
 7. ZT & FI 87! c ,A < = !* , !I !)* , :; 8 3 , 7! ,A K % !)E, , 0@ #, C 7 ,A !)b , ! % 8 L* ! + !+ , - •?A ! , !)E, #% !)* aY0 ` ,A !)b i B+ , , • ] C 9B E hH 7V
 8. ]TZ % !)* * < = :c, FI ! % K 3, !7 } ? & 3 ( e ! f% ! b L !7 , 0@ G N 2 f5 CW < = ,5 CL0O ^ 95m Xm X8 9 : no5 )' ^T Y ,S :; < = ^T T R`% *, X !) Cb "% % @ Y , 5, j a , ,V% l :; < = :c, , % ! , , __l ___l _e , , ,S & ! :; , ! @ ! `, ! [* :T ! !` C%* U !S! ,L , , ,S l *m, :; :c! ,S l :; ,( 5! ,S l ^T T g5 , j a ,, X "% % @ Y , ,V% , , ,S :; < = :c, !j ! [* ,A ! s,P σ= + − N O g5 , j a , :T # ,V% , :c, !j ! [* ,A ! s,P ′′ α = ′′ + N O !)* P F% F3 ,3 # N O{ F3 F% F3 !y , X , * N8 O e; 0! 1DD = P • { • { CW { • *m,P α = ρ ′′ N O ^T TQ ? , 0+ , 89 ! ! , V 07 ,V% , , ,S :; < = L ( c ; K 0 # + p JL ? X , E S! "% @ Y , CW h 7 h , X , !) Cb {, X , ; S! CW % 7 C% , X , !) Cb & , X , z T DD l F% F3 !) :T , X , L z T D i E j pq 3 X8 9 : 39r gm 3rH no5 )' 7nd3 9= 9 :N 7s N923
 9. ^T T g3 ; :; < = ! 7! @8 3 , 7! ,A K % !)E, , 0@ #, C 7 ,A !)b ! b L `% * 0+ , 5, j a , ,V% !d ,A !)b ! 7! 87 :; F%* , * ! *L o , , 0+ , ^T f 0+ !E, ! ! 7! 87 :; ^T T ):;, 8 ! 7! 87 :; < = , L ! ! , ,! F% P i JL U #% b !y ; S! o , !)* 8 `, aY0 ` ,A !)b { i X :; 8 3 , 7 m! CW 5 ,%* o , !)* 8 *l 8‡ ! [* C * , * !G 87! X 89 ! !! :; { i? ,! X #% , S! ,A !)b l #% , S! ! y Z l %* ! A l! y , ,! + K % 7 K 0 * , ! !) @ ,V% 8 * ^T T e , ! 7! 87 :; < = L ,Z ,s * 0+ , ! `, !7 !)+ ,T Fp X !)% + ,s 89 , , ! 3,l F3 3, , ! 8 `, aY0 ` ,A !)b )* :; < = "% , , @ 8 A , b ! S0 % l : @ , ! @ !Z 0 :; CW :T * !) 0X ! 3 l ˆ @ < = , L b ! A 7 j! S! 5! @ 8 , ^T TQ & ! 7! 87 :; l @ ! , , !: !)E, #%l CL U o , l + FI !4% 5 o , ,V% 8 * ? , @ 8 3 , 7 o, 7 ( c ; 0+ , ,V% @ :; < = ! b ! , , 3, ,V% , Q ^T T :; < = L :c, ! * ! 5! *m, X q * 5, l ! 07 ( c =3 :c , !)* q * 5, l ! 07 ( c !)* , , ,S :; < = L ! Y ! [* K 0 # + !)* JL i EQj g 7G 9
 10. i g5 ,%* ! : ,V% , , @ < =l F% 8 !j !* Y !j, l 7 ( c ; 0+ , X 5 , j a ,, ! @ ( @ * ‰ CL U , , !)E, #% ,A !)b , N0+ , 5, j a , 8 A ,%*O ^T T^ g3 ; :; 8 3 , 7! ,A , 0+ , 5, j a , ,%* :; K % !)E, , 0@ #, C 7 ,A !)b l, L :;, !j 5, j a , ,V% 07 !3 , ar! ,V% :; < = ! 7! 87 ! [* :T , m! , ‰ !)+ ,T Fp Cb F% !7 L L CL* 5 , j a , 0+ , ` 9h 75sL
 11. `T 9I LB3 `T T / 0 , , ,V% S 3, 3, @ < = , , ,S L ( c ; 0+ , K 0 ,V% f :;, `T T g @ < = , , ,S X , A 3, $ ,I l 8 , A 3, 0 3 L G , l Fz *m, G 5! ; C+ !A ! `T TQ v3, , ! @ Q, FΠCW C+ !A ,3! ! r ! [* K 0 , , !)* K 0 ,V% f :;, )U [ , A l *m, , ! @ Q, p !): l *m, , ! @ c X l X C+ !A 8 *% E ! + S 3, p !): `T T gS! ( @, A 3, < = L :c, F` U ' ,V% ,T K % K L 'l : % FI S! , ! V! ,, 0@ K 0X FI S! , , ! V ! , y K 0X CL* K L 3, `T TZ ? , ! L C %* F% 8 , 4 @ , A 3,P i< , Q @ < ={ i =T U :; , 4 @ < ={ i 2U FT , * r FI S! S0 CL* K L 3, !)E, #%{ i G 87! ,A ! , 89 ! !, 4 @ l, A 3, pq 3 X8 9 : 7B5
 12. i&@ !)% : { i&@ !)% 5 - ,V% 0{ i&@ # 8+ ! { i g* 8 @ !)% T TQ & @ !)% 8 K ! ! [* , , K 0 # F% P iv 0! Z ![ L ( c v 0 8 0 V{ i JX * 0 Z ![ * , ] { , , C5 , , 8 * L*l , , 3, j! , Cb ! : { i 2:; FI 0l :; FI X , 0+ ( T T &@ !)% : ! [* , , 5 F% P i&@ !)% , l 3 , j a , G ,E l E, ,E { i&@ !)% ‡ !j l! I * 0{ i ? , Q! S ! 3 @ ! # , Cb ! : { i g* ! I a[ !3, 5 , ,V% C5 ! lK !)b ! , S! !j 8 A T TZ g* 8 @ !)% v 0! < = F% 8 8@ !)% 8 K ! 8@ !)% : , * 8@ !)% ! [* , , 5 F% P i g* 8 @ !)% 5 G # !)* 0! ! [* :T K 0 # p , ?{ i&@ !)% 5 G # ,V% !Y % * ! [* :T K 0 !)b p , R{ i g* 8 @ !)% 5 , j a , 87! K L * p , , 8 *L , , *8 , % !)+ , , , X , - & 8@ !)% 0! , ,Y # !Y , j a , !; s, z T *m, CW ± e , , - !)+ Z ![ ! :; X j% JE, g5 ,%* Z ![ *, j a , 7 &7! K L * F* ; , X , - , F3 , + z T F% F3 ! + , - ,V% 0 T T] & ( 0 * p , , ,S ,%*l Z !):;, 8 * L 8@ ! [* ,? , R v 0 o K % FI% , "% *m, ! %0 p C5 *! b, , 5 + K % 7 F` ! %0 G , :c, 8 @ T T^ / !)b FI , L ! : a 0+ 8 @ C5 # !Y K % 4, @ L CL* 5, j a , # !Y :T 8@ ! [* K 0 # + p ,\ TQ i ; DJ LMg 9 TQT )* ! % *p * 0! < = L , : , 0+ CL* K L & , 0@ : % 0l , C q , S 5 { q E l lC l- :;!l Z q v 0 X 8 @ ; , , j CS l 8 , 0@ , @ !)* 5 , 0@
 13. TQT ? , ,E l , ˆ ! 7 3 ,V% 0 Y0 , " b F , F‰l 8 3 0 ; U C+ * , 8@ !)% 89 , ( c ; ,V% 08 A & E *l , , Q' E Q ,`, RY0 ,V% Z ![ ! 8 A @ m a*E l 8 A 8r* Y0 !)+ CX m! , 5 ,s ,%* *m, CX m! ! Al I% Z 8@ !)% 5 CX ,V% Y0 5! TQTQ & 8 A FI 0! , @ !)* q , 0@ , Q! 2q 0, @, ˆ ! A ! * l8 A) * & !Q , 3 - , 0@ F% U l zl , ! %0 ! 7 %0 TQT v 0 ! @ !)* q Y 0! b 5! 7 % ! L ,E 8@ !)% * ! 5 5! ? , :c, CL* K L T 8 A ) * !) S! l !d 5! 7 % ! L 5! 8@ !)% TQTZ f + ,S ! *) ! u! , , C5 ,V% 0! l 7 , F` ,3 , C + CL %* , * : , , 0+ A FI% , "%l CL* !)b I E M3 7; EFL T M3 gq 3 X8 9 : 3b T T B+ , 89 ! ! ,T CL 8 * < = , , ,S l l L ( c ; K 0 # :c, + !)* JL i E Z j pq 3 X8 9 : 3b X95 7; )' 3M3 3 Nv 9K E K E )9nb E 9K E L23 N9MN 7; K E K E K E N N < , ,%* g* !$ Ž Ž Ž Ž Ž ,V% ! NDO $ % i i i i i =3 :c g* !$ Ž Ž Ž Ž Ž ! K % !)E, $ % i Ž Ž Ž Ž ( :c, =3 * m g* !$ Ž Ž Ž l1 Ž l1 Ž l1 !) Cb ! $ % i Ž Ž l1 Ž l1 Ž l1 !) % K % g* !$ Ž >D Ž 1D Ž Ž Ž !)E,P g5 $ % i Ž D Ž Ž Ž ! % ! !j E S! N O F S! ! g* !$ D 7 1D D 7 1D D 7 1D D 7 1D D 7 1D !j NFO $ % i i i i i
 14. T T & K % !)E, < = p , , ,S F3 F 0 L 5, j a , # !)j 8 A % C% , X Rn ,V% , , ,S :; < = L z T 1l NK 0 # F3 ! ; T *m, CW 1O T TQ )* !)E, #% ,A !)b l *< =8 A , * , , 07 !3 8 j !:c : + !b !) ! ! 7! :P fE l )Y l !l , Y0 *m, !) K % T %:N Xm 9;K39 7; T T ):;, 8 !7 *, FI X Mf *m, /}_?& Mf @ #, * , CL `C *, , ! , ! @ K % F ! :c, )* CL , P =3 ! l 5 ,%* ! , :T #l ! % K % F ! !3! S! @ K % F ! ! !3! S!l F3 F 0 L 5, j a , # !)j 8 A % C% , X =e ; T *m, CW 1 & a K % @ *, X #% !, [ , E L #, * ! [* X 8 , [ , E ! `, !7 ! , , @ * T T 4% 5 ( @ CL `C *, *, , ! 58 l 5 $ !) Cb ,V% 8 * % `C * + ( ! % !) Cb 8 * E & 8 * ; ! % * 8r* ! b, CL ` C * , * !d Y 8 ; ! % * 8 , % ( #, ! K L C , ! G 8 A K D 0 T TQ ?Z ,s * F3 :c 0! l U b :; < = o ! 7! 87 CL `C * ! CL X 5 * E ; 5 P % *l F3 !) *l !+ !) *l F3 0! : 0+ , ,V% ,^ T T g5 ,% * 8 A j! T D l ; X 8 F3 ! K % F !8 A j! T 1 Rn 8 A ; T % * , ! @ 8r* ! + 3 ; , *m, X 8 ! !j ! @ *8 A !3! % !3 ! @ ,V% ,% * + ! % 8 L* F3 p JL 1 i E ] j 945 E5H B5 95s 3H 7; !V O=5 3K 9 7; !V O=5 945 E5H 3H 7; 8 D 7 D 7 D 7 D 7 1D 7 D 1D 7 >D D 7 D >D 7 D TQ 9 y G 7; TQT ):;, 8 *, 8@ !)% :c ,V% ,K 0 v 0 , , 8 8‡ L 0 V TQT ):;, 8 ! !j , 8@ !)% :c C5 ; !)* ,V% 0 *m, $% !d a[ ,q V , ˆ 8 A
 15. TQTQ & E Z ![ , L CL* , , 0+ , F% P i =% 8 7 !) *l L m! 0! G # F% ; m! Z ![ N!): c 0! Z ![ ! , ) % O{ i• ![ E !)+ , Y L 4 !Y ; F% F3 z T lZ ![ , :c, ,Y , * C4! ! y !)q * "%{ i& * !)+ 3, , # !Y CE! C 5,l L ! * E CL* !Y 3, )U ; E Z ![ { D i e , # :; Z ![ L A A :; X j% JE, ; F% F3 ‘ f " , ˆ 8 # :; , m! !):;, ,4, # :; l ˆ * `% * ,4, # :; @ # :; Z ![ T pq 3 7; EFL T T ?A ! , * E !)* :; < = C%* U , , ! %* ! ,P & p 5 0! < =! !) * K 0 !)b ! !j * C5 ; ,V% 0 T T f+ FI j! S! C% 0! < = 5! ! F3 *m, % ! F3 , ! % F3 5 , j a ,% z T *m, CW lC z T *m, CW , # !Y K % 4, @ * :; < = T TQ g# !Y K % 4, ,V% 0! < =, :c, 8 @ !):;, 8 FI l CL* L F% F3 # !Y z T *m, CW ± T T G * L + , ] ! Y ! [* ! % K 0 # !)* CL X 5 ,A ! ,l L CL* K % !)E, U C5 ,( 5! , , ! & , F` ! %0 G F* ; CL X 5 L :c, F` U ' ,V% : !) , G *8 A :c, ! u ! ! %0 G 87 * , * E T TZ ? , Y0 3 !d Z ![ 7 0! , , ! 7! C# !)c :c, 8 @ !)% 8 A , F% F !l ; :c, ! 7 ! !j T T] ):;, 8 p 0, * 5! ,% * L * , X ,%* Z ![ CW ! :;, , 0+ ( 4, F3 7 l !+ !) 0l 0! Z l F3 ,% *l , X ,%* Z ![ =% 8 !E! 0l ! 7 * , X ,%* Z ![ @ 8@ !)%l , + , , X ,%* Z ![ "% % *8 A :c, :c! K ± S0 !)# !) Cb * FG * f7 :, + , :c! K F% , * r l! b L !b @ 0+ Y l X a S! ' 8 7 aI ' * ,5! , Q !)* FG * T T^ =% 8 0 ! CE! F3 l : * , ! @ FI , , , s, Z ,V% C j l, 4 [ l !b ! A ! !) *l F3 ! ! :c, !j l F3 ! l !y F3 Š !j l 87! K L # # !s, ! l !b !) l " F3 N 3 ; 0! , C j X 8 @ O T T` & 0! % 87! K Ll ! A ! : : * :c! , , 5 ! [* K 0 # !)* FG * & ! % *K 1D ! b ,s D 5! v FG * :c, + !)* ,2 1
 16. T T )* K !)b * ,V% 5! ,% * 8 A :c, ! 7 , , ! %* ! , F% P !E! 0! 8 p 5 { !7 !` * ! I N!)d 8 ! , F` ,3{ ! %0 G , ,%* ,V% ! { ! %0 G ! a S! ! !j { ! %0 G # !)j Z ![ { S j a* ! A ! T T )* ! % * : *8 A :c, ) 0l ! : a 0+ ! [* t !b !) , ,V% 0! l ! [* t U l !b b ! F3 { U ! X q 0 C# , S 5 , 0@ #, l X q : !! @8 , Z ![ , [ , E !j ! T T )* 8 0! % ,8 A :c, ( C5 *m, ! * 5 p 0 ! & , FS , ; l :% !* L !E! 0l d * ! ,S! Z ![ X q Fr! T T )* 8 * L CL* L 0! * ! 5 Cb ! : l F3 , j a , =% ˆ 0 * + 8# ! !)Q! F3 * $% ,s l $% X ,V% 0 !j @ !) S! F3 95 Ac 7; E;K5 E95CN T V5 O E E95 Ac f5 FG C%* U , , , F% P i + !) *l F3 !) *{ if 0l ! *h 0 ,V% Z l X 8 ! ! 7!l F3 ,% *{ i % CE! *l 87! ! Q, *l + ( ! % } ?l 7 l Q!{ i 7! C# ! * 0l 8' l F3 0l F3 Z ![ { i g5 8 l 5 $ 5 ,%* Q ,V% !) * g5 8 5 $ 7 Q! 5 ,%* 7 Dl { i ? X ,%* Z ![ 87! K L * !) Cb ,V% * !):;, * F% 8 ! !j l S0 7 DlDD { ig ,V% %,K 0l F3 :c F3 ! l !y F3 5 Š !j N=f~Ol s, 5 , [ , E " !b 3 8 ,{ T M3 gq 3 X95 E95 Ac 7; E;K5 E95CN i ? , F3 3, , , , , r ! [* K 0 # L %0 ! !): ! ! )t ) l F , F‰l 8 A :c, !-0 a* *m, , r { i &7! K L ! !j ! ,V% , , ,% * F% ˆ 0 , L !)Q! F3 * C5 ; * *m, 0 !j { i ? , F3 !)Q! !d 0! )% 8 A :c, , CS! 8u 5! F` ,% ! *m, aI ' * ? @ AB 5C T a 9
 17. T T &7! K L * < = , ! @ aI ' CW X < = ) [0 *m, ) C [ DD P> DD P . DDD P DD P > DD P D DD P 6DD P DDD P DD P D DD P > .DD P . DD P > DD 1 P DD P . DD P DDD P . DD P DD P DD P >. DDD P 1D .DD ?2“ 2”?2P R , X !) Cb , ,, !)* b l F3 , !)* b 8 r T TQ JS! ( :T ! s, aI ' ) + !d , %0 aI ' X , l !)* !* :; < =l ,‹ X L , 4 , , , 5, ! * ! , , q * 5, { F% F3 8 r !:T 3 !4% 5 6
 18. ! F% F3 8 r !:T 3 , X ,V% , , q * 5, L ( c ; , ,K 0 # F% Y0P ω ≤ σ  ω ≤ σ  ω ≤ σ N O  ω≤ σ !)* P σ 5, j a ,, X { ω F% F3 8 r q *{ ω • ω +ω +ω { F3 , !)* q * 5, { σ• + − T T ? + , , X ,V% [,!T , *8 A :c, :c! K K 0 # ≤ σ TQ !; c A E
 19. , j a , # !)j @ / !)b 0 L !j , 0@ !d !4% 5 A ,8 A % HB• X !4% 5 5 ,%* !)E, #% J 2 F% , 0@ X !4% 5 A , € HlB T T ? ! @ FI !S! ,L , , , * 8@ ,L , , , ! 5, @ Cb F% :; 7 8 € # !S! ,L , , , 8 A , F% F3 ! Al NF% F3 * * 5 ,%* Z ![ l F% F3 Š !j *m, % : O T TQ )+ ,T Fp !)# ,V% , , :c * o :c, a , # K % Cb F% :; !` *l ! 7 Cb F% ! 5, !)* 8 A % , X *m, , X l !)* !4% 5 :;, *m, !4% 5 8 `, T T )* Cb F% ! 5,l !)# ! 0 ! 3 ,V% F3 , ] N ∆ { ∆ { ∆ O ,V% [,!T , L ! *L o , , 0+ , F% Y0P ≤ σ  ∆ ≤ σ  ∆ N O ∆ ≤ σ & :c! F% , ! @ ! S0 )W [,!T , S0 *m, Y , , , s% F% F3 ! Al , L ( :T o , !)* X *m, :T !` :% )% @ * !)d [,!T , , , s% F% F3 ! Al , * 7 8 ! *L o 0+ , !)+ T TZ ? + , ,V% F3 , ] N e∆a l e∆0 l e∆‚O ,V% [,!T , ,( !+ !)* Cb F% ) C 5, !)* Cb F% :; !` * F% 8 o * !)d F% F3 ! A L ! *L o 0+ , F% Y0P ≤ σ  ∆ ≤ σ  ∆ N1O ∆ ≤ σ T T] Jb F% :; < = !)* !4% 5 A , € , ! *L o 0+ , o + p. T T^ =I @ 8 p !j !4% 5 L ( c ; K 0 , 7 FI N X !4% 5 Q , 7 O g3 ; :; < = , ] , FI 5! @ 8 p !j V f7 FI !d @ 8 p !j !)p + , a[ ar! 89 :• , S! :c ,V% , , @ 8 p !j =% F3 !) :T # !)j @ 07 S! F% Cb F% :; 8 A :c, ; T ± D T T` & Cb F% CW X ) [! F! 5, < = ) [0 , ! @ Cb F% :; < = 87! c ; , , !)# * , *m, !)# * , CW !* , !I W Y ,%* 5 , j a , 5! , 0 ,V% :; < = T T g@ a , # 5 ,%* , * , , @ !)* :; < =l 8 Cb F% :; , ! @ FI A b M *m, A b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản