intTypePromotion=1

Tiêu chuẩn Việt Nam 4085:1985

Chia sẻ: Tạ Bá Duơng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
107
lượt xem
15
download

Tiêu chuẩn Việt Nam 4085:1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam về kết cấu gạch đá, quy phạm thi công và nghiệm thu. Quy phạm này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá, bao gồm gạch đất nung, gạch silicat, các loại gạch không nung, đá hộc và tông đá hộc trong xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam 4085:1985

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 KÕt cÊu g¹ch ®¸ - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu Masonry structures - Codes for construction, check and acceptance Quy ph¹m nµy ®|îc ¸p dông khi thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu x©y b»ng g¹ch ®¸ (bao gåm: g¹ch ®Êt nung, g¹ch silic¸t, c¸c lo¹i g¹ch kh«ng nung, ®¸ ®Ïo, ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc) trong x©y dùng c¬ b¶n, 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸, ngoµi nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy cÇn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh cña nhµ n|íc cã liªn quan: TCVN 4459 : 1987, "H|íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a x©y dùng"... 1.2. Mèc cao ®é c¬ b¶n ë n¬i x©y nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh ®|îc x¸c ®Þnh theo mèc cao ®é cè ®Þnh. Cho phÐp x¸c ®Þnh mèc cao ®é c¬ b¶n theo c¸c mèc cã s½n ë nh÷ng nhµ vµ c«ng tr×nh l©n cËn hoÆc c¸c mèc ®Æc biÖt kh¸c nÕu c¸c mèc nµy cã ®ñ c¬ së tin cËy. 1.3. VËt liÖu vµ s¶n phÈm sö dông ®Ó x©y dùng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn Nhµ n|íc hiÖn hµnh. 2. C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ c¸c yªu cÇu khi thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ MÆt b»ng vµ nÒn mãng 2.1. Sau khi mÆt b»ng ®· ®|îc chuÈn bÞ xong, ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh trôc nhµ vµ c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh tim mãng vµ ®|êng mÐp hè mãng theo b¶n vÏ thi c«ng. Trªn mÆt b»ng, ®é sai lÖch c¸c kÝch th|íc theo chiÒu dµi, chiÒu réng nhµ vµ c«ng tr×nh ®|îc quy ®Þnh nh| sau: Kh«ng v|ît qu¸ 10mm khi c¸c kÝch th|íc nµy tíi 10m Kh«ng v|ît qu¸ 30mm khi c¸c kÝch th|íc nµy tíi 100m vµ lín h¬n: Víi c¸c kÝch th|íc trung gian kh¸c, ®é sai lÖch cho phÐp lÊy theo néi dung sau: 2.2. C«ng t¸c x¸c ®Þnh c¸c mèc cao ®é, trôc nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i ®|îc kiÓm tra, nghiÖm thu vµ lËp thµnh biªn b¶n. Sau khi ®|îc bµn giao vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ c¸c mèc cao ®é vµ c¸c cäc tim ®óng kÝch th|íc vµ vÞ trÝ. 2.3. Tr|íc khi x©y mãng, ®¸y vµ thµnh hè mãng ph¶i ®|îc kiÓm tra vµ b¶o vÖ. N|íc, r¸c ph¶i dän s¹ch. Khi ®Êt ®¸y mãng nh·o ch¶y hoÆc cã hiÖn t|îng xÊu kh¸c th|êng ph¶i b¸o cho thiÕt kÕ xö lÝ. 2.4. Sau khi x©y xong mãng, t|êng mãng vµ c¸c cét cña tÇng hÇm, ph¶i kiÓm tra trôc c¸c kÕt cÊu cña tÇng thø nhÊt. §é sai lÖch do xª dÞch trôc c¸c kÕt cÊu kh«ng ®|îc v|ît qu¸ nh÷ng trÞ sè cho phÐp trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng tr×nh vµ trong b¶ng 1 cña quy ph¹m nµy. B¶ng 1 Xª dÞch trôc cña kÕt cÊu kh«ng v|ît Lo¹i khèi x©y qu¸ (mm)
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 1. Mãng ®¸ héc 20 2. Mãng g¹ch vµ c¸c lo¹i ®¸ ®Ïo 10 3. T|êng g¹ch 10 4. Cét g¹ch 10 Chó thÝch: 1) Ph¶i kiÓm tra nÒn b»ng niv«. 2) Sai lÖch cho phÐp so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ ph¶i ®|îc ®iÒu ch×nh l¹i khi x©y tiÕp. 3) Xª dÞch trôc cña kÕt cÊu (trong ph¹m vi cho phÐp) ph¶i ®|îc hiÖu chØnh dÇn ë c¸c tÇng. 2.5. Nh÷ng mãng míi ®Æt s¸t hoÆc gÇn mãng c«ng tr×nh cò, c¸c khe lón vµ khe co gi·n ph¶i thi c«ng theo chØ dÉn riªng cña thiÕt kÕ. 2.6. Khi c¸c hè mãng gÇn nhau cã chiÒu s©u ch©n mãng kh¸c nhau, ph¶i ®µo thµnh bËc chuyÓn tõ chiÒu s©u nµy sang chiÒu s©u kh¸c. TØ sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng bËc ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau: Víi ®Êt sÐt hoÆc ¸ sÐt: kh«ng lín h¬n 1:1, chiÒu cao bËc kh«ng lín h¬n 1m: Víi ®Êt c¸t hoÆc ¸ c¸t: kh«ng lín h¬n 1:2, chiÒu cao kh«ng lín h¬n 0,6m. NÕu hè mãng cã chiÒu s©u 1m hoÆc lín h¬n, cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ hè mãng theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 2.7. ViÖc thi c«ng hè mãng ph¶i tu©n theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy vµ quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu:“c«ng t¸c ®Êt”. VËt liÖu 2.8. C¸c lo¹i c¸t dïng cho v÷a x©y, v÷a tr¸t ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh theo. TCVN 1770 : 1975: “C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kÜ thuËt”. KÝch th|íc lín nhÊt cña h¹t c¸t kh«ng v|ît qu¸: 2,5mm - ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch vµ ®¸ ®Ïo; 5mm - ®èi víi khèi x©y ®¸ héc. 2.9. C¸t ®en chØ dïng cho v÷a m¸c thÊp. Kh«ng dïng c¸t ®en cho khèi x©y d|íi mùc n|íc ngÇm vµ trong n|íc ¨n mßn. 2.10. C¸t biÓn, c¸t lÊy ë vïng n|íc mÆn tuyÖt ®èi kh«ng dïng trong khèi x©y cã cèt thÐp. 2.11. V«i dïng ®Ó s¶n xuÊt v÷a x©y, v÷a tr¸t ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh TCVN 2231 : 1977 “V«i x©y dùng ®ãng r¾n trong kh«ng khÝ” viÖc b¶o qu¶n vµ t«i v«i ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ kÜ thuËt an toµn trong x©y dùng. 2.12. Xi m¨ng cung cÊp cho c«ng tr|êng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l|îng quy ®Þnh cña nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ cã giÊy chøng nhËn chÊt l|îng cña tæ chøc kiÓm tra chÊt l|îng s¶n phÈm (KCS). 2.13. Xi m¨ng dïng cho v÷a x©y g¹ch ®¸ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn nhµ n|íc hiÖn hµnh vÒ xi m¨ng. 2.14. C¸c lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt nh| xi m¨ng chÞu sun - ph¸t, xi m¨ng chÞu a – xÝt v.v… chØ dïng khi cã yªu cÇu cña thiÕt kÕ. 2.15. C¸c lo¹i xi m¨ng kh¸c nhau, hoÆc cïng m¸c nh|ng do nhiÒu nhµ m¸y kh¸c nhau s¶n xuÊt kh«ng nªn ®Ó chung lÉn lén.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 2.16. C¸c lo¹i g¹ch x©y ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ c|êng ®é, quy c¸ch vµ tiªu chuÈn kÜ thuËt nh| quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn nhµ n|íc hiÖn hµnh vÒ g¹ch x©y. - C¸c lo¹i g¹ch ®¸ l¸t, èp ph¶i ®¶m b¶o mµu s¾c theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt (c|êng ®é, ®é thÊm n|íc, ®é chÞu mµi mßn v.v…). NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i lo¹i bá. 2.17. C¸c lo¹i g¹ch cung cÊp cho c«ng tr|êng ®Òu ph¶i cã giÊy chøng nhËn vÒ quy c¸ch vµ chÊt l|îng g¹ch do bé phËn KCS cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cÊp. 2.18. B·i chøa vËt liÖu trong c«ng tr|êng ph¶i bè trÝ hîp lÝ, lµm r·nh tho¸t n|íc, cã r¸c bÈn ph¶i dän s¹ch hoÆc lãt mét líp g¹ch, hoÆc ®Çm chÆt ®Êt. Quanh ®èng c¸t dïng gç v¸n hoÆc xÕp g¹ch lµm thµnh ch¾n cho c¸t kh«ng bÞ tr«i khi m|a, chiÒu cao thµnh Ýt nhÊt lµ 0,3m. Kh«ng ®æ ®èng c¸c vËt liÖu rêi lÉn lén víi nhau. G¹ch ®¸ xÕp ®èng ph¶i ®¶m b¶o kÜ thuËt an toµn, kh«ng ®|îc ®Ó mäc rªu, mèc, bÈn. 2.19. Quy c¸ch vµ chÊt l|îng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c ®|îc dïng trong x©y dùng c«ng tr×nh g¹ch ®¸ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m nhµ n|íc hiÖn hµnh cã liªn quan. V÷a x©y dùng 2.20. V÷a dïng trong khèi x©y g¹ch ®¸ ph¶i cã m¸c vµ c¸c chØ tiªu kÜ thuËt tháa m·n yªu cÇu thiÕt kÕ vµ yªu cÇu cña quy ph¹m nµy còng nh| c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “H|íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a x©y dùng”. 2.21. Trong nhµ m¸y vµ tr¹m trén v÷a, ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng v÷a theo tõng ®ît, khi giao nhËn cã ghi biªn b¶n. Mçi ®ît giao nhËn v÷a ph¶i cã v¨n b¶n chØ dÉn: lo¹i v÷a, m¸c vµ ®é dÎo cña v÷a, ngµy, giê, th¸ng s¶n xuÊt, m¸c vµ lo¹i xi m¨ng sö dông. 2.22. V÷a x©y dùng s¶n xuÊt b»ng chÊt kÕt dÝnh v« c¬ dïng cho c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ bao gåm c¸c lo¹i: V÷a v«i, v÷a xi m¨ng, v÷a xi m¨ng v«i, v÷a dïng cho c«ng t¸c tr¸t th|êng, tr¸t ®Æc biÖt (trang trÝ, chèng thÊm, chèng ch¸y, chÞu a xÝt), v÷a l¸t, èp. 2.23. VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt v÷a (chÊt kÕt dÝnh, cèt liÖu) ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kÜ thuËt, ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 3.8 vµ 2.12 cña quy ph¹m nµy. N|íc dïng ®Ó trén v÷a kh«ng ®|îc chøa t¹p chÊt cã h¹i lµm c¶n trë qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña chÊt kÕt dÝnh. Khi dïng n|íc ngÇm t¹i chç hoÆc n|íc cña hÖ thèng cÊp n|íc kÜ thuËt ®Ó trén v÷a, ph¶i ph©n tÝch b»ng thÝ nghiÖm, nÕu lÊy n|íc trong hÖ thèng cÊp n|íc sinh ho¹t - kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra. 2.24. C¸c lo¹i chÊt kÕt dÝnh ®Ó s¶n xuÊt v÷a x©y cho c¸c kÕt cÊu d|íi nÒn ®Êt cã n|íc x©m thùc, ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Khi x©y g¹ch ®¸ ë d|íi mùc n|íc ngÇm hoÆc trong ®Êt Èm b·o hßa n|íc, ph¶i dïng v÷a ®«ng cøng trong n|íc. 2.25. Hçn hîp v÷a kh« do nhµ m¸y s¶n xuÊt ph¶i cã b¶n chØ dÉn thµnh phÇn vµ m¸c v÷a ®¹t ®|îc sau khi trén v÷a. Khi vËn chuyÓn hçn hîp v÷a kh«, cÇn b¶o qu¶n tr¸nh Èm |ít, bay, r¬i vµ bÞ bÈn. 2.26. Khi s¶n xuÊt v÷a x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o: Sai lÖch khi ®ong l|êng phèi liÖu so víi thµnh phÇn v÷a kh«ng lín h¬n 1% ®èi víi n|íc vµ xi m¨ng; ®èi víi c¸t kh«ng lín h¬n 5 %; - M¸c v÷a theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ;
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 - §é dÎo cña v÷a (theo ®é sôt cña c«n tiªu chuÈn) ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ; - §é ®ång ®Òu theo thµnh phÇn vµ mµu s¾c; - Kh¶ n¨ng gi÷ n|íc cao. §Ó n©ng cao ®é dÎo vµ kh¶ n¨ng gi÷ n|íc cña v÷a, trong thµnh phÇn cña v÷a cho thªm c¸c chÊt phô gia dÎo theo chØ dÉn cña thÝ nghiÖm vµ chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 2.27. Thêi gian trén v÷a b»ng m¸y tõ lóc ®æ xong cèt liÖu vµo m¸y trén kh«ng ®|îc nhá h¬n 2 phót. Thêi gian trén v÷a b»ng tay kÓ tõ lóc b¾t ®Çu trén kh«ng ®|îc nhá h¬n 3 phót. Trong qu¸ tr×nh trén b»ng m¸y, hoÆc b»ng tay, kh«ng ®|îc ®æ thªm vËt liÖu vµo cèi v÷a. 2.28. V÷a ®· trén ph¶i dïng hÕt tr|íc lóc b¾t ®Çu ®«ng cøng, kh«ng dïng v÷a ®· ®«ng cøng, v÷a ®· bÞ kh«. NÕu v÷a ®· bÞ ph©n tÇng, tr|íc khi dïng ph¶i trén l¹i cÈn thËn t¹i chç thi c«ng. 2.29. Khi thi c«ng trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã t©y, ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®é Èm cho v÷a ®«ng cøng b»ng c¸ch: nhóng n|íc g¹ch ®¸ tr|íc khi x©y vµ dïng v÷a cã ®é dÎo cao. Kh«ng ®æ v÷a ra n¾ng, tr¸nh mÊt n|íc nhanh. Khi trêi m|a ph¶i che v÷a cÈn thËn. 2.30. V«i t«i dïng ®Ó s¶n xuÊt v÷a kh«ng ®|îc cã nh÷ng côc sèng. Khi t«i v«i kh«ng ®Ó v«i bÞ cøng vµ bÞ bÈn. V«i t«i xong Ýt nhÊt 7 ngµy míi ®|îc dïng. V«i t«i b»ng m¸y cã thÓ dïng ®|îc ngay. 2.31. Nªn tËn dông c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn c¬ giíi, m¸y b¬m v÷a, xe c¶i tiÕn dïng vËn chuyÓn v÷a, tr¸nh cho v÷a khái bÞ ph©n tÇng vµ bÞ bÈn v× c¸c t¹p chÊt kh¸c. 2.32. ChÊt l|îng v÷a ph¶i ®|îc kiÓm tra b»ng thÝ nghiÖm mÉu lÊy ngay t¹i chç s¶n xuÊt v÷a. §é dÎo cña v÷a ph¶i ®|îc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ngay trªn hiÖn tr|êng. Sè liÖu vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i ghi trong sæ nhËt ký c«ng tr×nh. 2.33. ViÖc x¸c ®Þnh liÒu l|îng pha trén v÷a ®Ó ®¶m b¶o m¸c v÷a ph¶i tiÕn hµnh tr|íc khi b¾t ®Çu x©y vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng khèi x©y. Khi thay ®æi vËt liÖu (chÊt kÕt dÝnh, cèt liÖu, phô gia), thay ®æi thµnh phÇn vµ m¸c v÷a ph¶i thÝ nghiÖm kiÓm tra v÷a. Khi kh«ng thay ®æi vËt liÖu thµnh phÇn vµ m¸c v÷a th× kiÓm tra v÷a theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn “v÷a vµ hçn hîp v÷a x©y dùng - ph|¬ng ph¸p thö c¬ lÝ”. Dµn gi¸o v¸n khu«n 2.34. C«ng t¸c v¸n khu«n vµ dµn gi¸o trong khi thi c«ng khèi x©y g¹ch ®¸ ph¶i ®|îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c quy ph¹m nhµ n|íc hiÖn hµnh vÒ v¸n khu«n vµ dµn gi¸o. 2.35. C¸c lo¹i dµn gi¸o ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh, bÒn v÷ng, chÞu ®|îc t¸c dông do ng|êi, do ®Æt vËt liÖu g¹ch ®¸ vµ do di chuyÓn c¸c thïng v÷a trªn dµn gi¸o khi x©y. Dµn gi¸o kh«ng ®|îc g©y trë ng¹i cho qu¸ tr×nh x©y dùng, th¸o l¾p ph¶i dÔ dµng, di chuyÓn kh«ng cång kÒnh khã kh¨n. 2.36. Kh«ng ®|îc dïng c¸c lo¹i dµn gi¸o chèng, dùa vµo t|êng ®ang x©y, kh«ng b¾c v¸n lªn t|êng míi x©y, dµn gi¸o ph¶i c¸ch t|êng ®ang x©y Ýt nhÊt lµ 0,05m. Khi chän dïng c¸c lo¹i dµn gi¸o, ph¶i tÝnh to¸n kinh tÕ, kÜ thuËt.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 2.37. ViÖc dùng l¾p dµn gi¸o, v¸n khu«n ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra ®é bÒn v÷ng vµ ®é æn ®Þnh ®óng yªu cÇu kÜ thuËt an toµn. C¸c yªu cÇu khi thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ 2.38. G¹ch ®¸ khi vËn chuyÓn ®Õn ph¶i xÕp gän kh«ng ®|îc chÊt ®èng. Kh«ng ®|îc chÊt ®èng. Kh«ng ®|îc ®æ th¼ng xuèng ®Êt. Khi vËn chuyÓn v÷a ®Õn chç x©y kh«ng ®æ xuèng ®Êt, ph¶i cã tÊm lãt ®Ó ®ùng v÷a. 2.39. Hè v«i ph¶i bè trÝ gÇn ®|êng vËn chuyÓn, gÇn n¬i cã n|íc, gÇn n¬i trén v÷a vµ tr¸nh c¶n trë thi c«ng. §¸y hè ph¶i lãt líp g¹ch, thµnh hè ph¶i x©y g¹ch hoÆc lãt v¸n cao h¬n mÆt ®Êt Ýt nhÊt 0,1m. Quanh hè ph¶i cã r·nh tho¸t n|íc vµ hµng rµo b¶o hiÓm. BÒ mÆt líp v«i t«i ph¶i cã mét líp n|íc dµy 0,2m hay lín h¬n, hoÆc phñ mét líp c¸t lu«n lu«n Èm dµy Ýt nhÊt 0,2m. 2.40. Chªnh lÖch ®é cao gi÷a c¸c phÇn kÒ nhau cña khèi x©y mãng kh«ng ®|îc lín h¬n 1,2m. 2.41. Ph¶i thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ theo ®óng thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh x©y, ph¶i chõa s½n c¸c lç, r·nh ®|êng èng n|íc, ®|êng th«ng h¬i, chç cã trang trÝ, nh÷ng chç cho c«ng t¸c l¾p ®Æt sau nµy. Nh÷ng chç kh«ng quy ÿÏnh th× kh«ng ÿmçc ®Ó c¸c lç rçng lµm yÕu kÕt cÊu g¹ch ®¸. 2.42. §Ó liªn kÕt c¸c khung cöa sæ vµ cöa ®i vµo t|êng, trong qu¸ tr×nh x©y cÇn ®Æt s½n c¸c miÕng gç t¾c kª cã ng©m tÈm chèng mèi mät hoÆc c¸c biÖn ph¸p liªn kÕt kh¸c theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 2.43. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸, kh«ng ®|îc tù ý ®æi thiÕt kÕ. NÕu ph¸t hiÖn cã sai sãt trong thiÕt kÕ hoÆc gÆp nh÷ng hiÖn t|îng bÊt th|êng nh|: c¸t ch¶y, n|íc ngÇm m¹nh v.v... ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan chñ qu¶n vµ ®¬n vÞ thiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. NÕu nÒn ®Êt n¬i x©y dùng kh«ng phï hîp víi nÒn ®Êt thiÕt kÕ th× c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i quy ®Þnh l¹i chiÒu s©u ch«n mãng vµ kÝch th|íc mãng. 2.44. Khi thi c«ng khèi x©y b»ng nh÷ng blèc lín, ph¶i ®¶m nh÷ng tr×nh tù sau: - LÊy dÊu trôc mãng, ®¸nh dÊu ®|êng mÐp mãng, ®Þnh vÞ gãc vµ nh÷ng chç ghÐp nèi; - §Æt blèc gãc vµ c¸c blèc lµm mèc; - LÊy dÊu vÞ trÝ blèc ë tõng hµng; - X©y blèc theo ®|êng ng¾m. 2.45. Khi x©y xong mçi hµng blèc, ph¶i kiÓm tra ®é ngang, b»ng c¸ch ®o ®é cao c¸c hµng ®· x©y. 2.46. Khi x©y ch©n t|êng, ch©n cét cña nhµ, chØ ®|îc dïng g¹ch sÐt ®Æc, kh«ng ®|îc phÐp dïng g¹ch silic¸t. 2.47. §é ngang b»ng cña hµng, ®é th¼ng ®øng cña mÆt bªn vµ c¸c gãc trong khèi x©y g¹ch ®¸ ph¶i ®|îc kiÓm tra Ýt nhÊt 2 lÇn trong mét ®o¹n cao tõ 0,5 ®Õn 0,6m, nÕu ph¸t hiÖn ®é nghiªng ph¶i söa ngay. 2.48. Chç giao nhau, chç nèi tiÕp cña khèi x©y t|êng ph¶i x©y ®ång thêi, khi t¹m ngõng x©y ph¶i ®Ó má giËt, kh«ng cho phÐp ®Ó má nanh.
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 2.49. ë nh÷ng ®o¹n thi c«ng kÒ nhau hoÆc giao nhau gi÷a t|êng ngoµi vµ t|êng trong, ®é chªnh lÖch vÒ ®é cao kh«ng ®|îc v|ît qu¸ chiÒu cao cña 1 tÇng. 2.50. Trong khèi x©y cã « v¨ng l¾p ghÐp hoÆc ®æ t¹i chç, ph¶i chê bª t«ng ®ñ c|êng ®é vµ khèi x©y bªn trªn lanh t« ®ñ ®é cao ®èi träng, ®ñ c|êng ®é míi ®|îc th¸o gì v¸n khu«n, thanh chèng. 2.51. ChØ sau khi x©y xong nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc cña tÇng d|íi míi ®|îc x©y c¸c kÕt cÊu ë tÇng trªn tiÕp theo. 2.52. Cø x©y xong 1 tÇng th× ph¶i kiÓm tra ®é ngang b»ng, ®øng cña khèi x©y (kh«ng kÓ nh÷ng lÇn kiÓm tra gi÷a chõng). 2.53. Kh«ng ®|îc va ch¹m m¹nh, kh«ng ®|îc vËn chuyÓn, ®Æt vËt liÖu, tùa dông cô vµ ®i l¹i trùc tiÕp trªn khèi x©y ®ang thi c«ng, khèi x©y cßn míi. NÕu x©y tiÕp trªn c¸c khèi x©y cò, ph¶i c¹o hÕt mèc, röa s¹ch vµ r|íi n|íc lªn khèi x©y cò, råi míi tr¶i v÷a ®Ó x©y khèi x©y míi. 2.54. Trong qu¸ tr×nh x©y, nÕu ph¸t hiÖn vÕt nøt ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan chñ qu¶n vµ thiÕt kÕ ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lÝ, ®ång thêi ph¶i lµm mèc ®Ó theo dâi sù ph¸t triÓn cña vÕt nøt. 2.55. Khi x©y xong èng khãi, èng th«ng h¬i, c¸c m¹ch ph¶i ®Çy v÷a, bÒ mÆt bªn trong èng khãi ph¶i vÐt v÷a cÈn thËn, miÕt ph¼ng, nh½n. 3. Khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc 3.1. Tr|íc khi x©y, ®¸y hè mãng ph¶i ®|îc dän s¹ch, söa ph¼ng, hµng ®Çu tiªn vµ nh÷ng chç gãc vµ nh÷ng chç chuyÓn tiÕp mãng, cÇn chän nh÷ng viªn ®¸ lín, ph¼ng ®¸y ®Ó x©y. Nh÷ng viªn ®¸ søt vì nªn x©y ë phÝa trong khèi x©y ®¸ héc, nh|ng ph¶i dïng ®¸ nhá chÌn vµo chç gÉy. 3.2. Khi x©y mãng, ph¶i ®Æt ®¸ héc thµnh tõng hµng rµo cao 0,3m, khi x©y t|êng - mçi hµng cao 0,25m. Trong mçi hµng ®¸ x©y ®Òu ph¶i cã c¸c hßn ®¸ c©u chÆt, t¹o hÖ gi»ng theo c¸c yªu cÇu d|íi ®©y : Mçi mÐt vu«ng trªn bÒ mÆt ®øng cña t|¬ng ph¶i cã Ýt nhÊt mét hßn ®¸ c©u dµi 0,40m ; Khi x©y t|êng ®¸ dµy kh«ng lín h¬n 0,40m ph¶i ®Æt mçi mÐt vu«ng 3 hßn ®¸ c©u suèt c¶ ch©n t|êng. 3.3. Khi x©y cét, trô, ph¶i ®Æt héc thµnh tõng hµng cao 0,25m. CÇn chän nh÷ng viªn ®¸ dµi, dµy m×nh; kh«ng nªn dïng ®¸ v¸t c¹nh, ®¸ máng. Ph¶i bè trÝ c¸c viªn ®¸ mÆt cã ch©n c¾m s©u vµo khèi x©y. Khi x©y t|êng giao nhau, trong tõng hµng ph¶i bè trÝ c¸c viªn ®¸ c©u chÆt c¸c ®Çu t|êng víi nhau. Kh«ng x©y theo kiÓu dùng bia trong c¸c khèi x©y mãng, t|êng, cét, trô. Ph¶i chÌn ®Öm chÆt c¸c khe m¹ch rçng bªn trong khu«n x©y b»ng v÷a vµ ®¸ nhá. Kh«ng x©y trïng m¹ch ë mÆt ngoµi còng nh| bªn trong khèi x©y. Kh«ng ®|îc ®Æt ®¸ tiÕp xóc trùc tiÕp víi nhau mµ kh«ng ®Öm v÷a. 3.4. Khi x©y ®¸ héc kh«ng thµnh hµng (®¸ héc th«), ngoµi nh÷ng yªu cÇu nh| ®èi víi ®¸ héc x©y thµnh líp, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y: - ChiÒu dµy c¸c m¹ch v÷a kh«ng lín h¬n 20mm vµ ph¶i ®Òu nhau; c¸c m¹ch x©y ngang däc kh«ng ®|îc tËp trung vµo thµnh mét ®iÓm nót, kh«ng ®Ó nh÷ng m¹ch chÐo dµi, nh÷ng m¹ch ®øng song song, m¹ch chÐo ch÷ thËp, m¹ch v÷a lçi lâm;
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 - §¸ lín nhá ph¶i ph©n bè ®Òu trong khèi x©y. Kh«ng chÌn ®¸ vôn vµo c¸c m¹ch v÷a ngoµi mÆt khèi x©y. 3.5. Khi x©y ®¸ ®Ïo, chiÒu dµy m¹ch v÷a kh«ng lín h¬n 15mm, mÆt ngoµi ph¶i ph¼ng nh½n ë c¸c gãc ph¶i x©y theo kiÓu chång còi lîn b»ng c¸c viªn ®¸ dµi, réng Ýt nhÊt lµ 0,30m. Khi ®Æt ph¶i chó ý cho thí däc viªn ®¸ t|¬ng ®èi th¼ng gãc víi ph|¬ng chÞu lùc. - M¹ch v÷a ®øng cÇn ®|îc nhåi chÆt v÷a b»ng bay hay thanh thÐp -10. M¹ch x©y ph¶i theo ®óng s¬ ®å thiÕt kÕ. 3.6. Kh«ng x©y mãng ®¸ héc ë n¬i ®Êt lón. §¸ qu¶ dõa (cuéi trßn nh½n) chØ dïng x©y mãng nhµ kh«ng lín h¬n 2 tÇng. BÒ mÆt t|êng ph« ra ngoµi yªu cÇu ph¶i ph¼ng, nh½n. 3.7. Líp èp g¹ch (hoÆc ®¸) cña khèi x©y ®¸ héc cÇn ph¶i lµm cïng lóc víi khèi x©y. C¸ch tõ 4 ®Õn 6 hµng g¹ch däc ph¶i gi»ng b»ng mét hµng g¹ch ngang; hµng g¹ch ngang nµy ph¶i trïng víi m¹ch ngang cña khèi t|êng x©y ®¸ héc. 3.8. Khi thi c«ng, ®é chªnh lÖch chiÒu cao gi÷a nh÷ng phÇn t|êng kÒ nhau kh«ng ®|îc lín h¬n 12m. ChiÒu cao cña t|êng (b»ng ®¸ héc hay bª t«ng ®¸ héc) khi t¹m ngõng trong giai ®o¹n thi c«ng kh«ng ®|îc lín h¬n 1,2m. Tr|êng hîp riªng (do ®iÒu kiÖn thi c«ng t¹o ra) cã thÓ t¨ng chiÒu cao ngõng tíi 4 m nh|ng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh vµ qu¸ tr×nh liÒn khèi cña khèi x©y. 3.9. Tr|íc khi ngõng x©y, ph¶i nhÐt ®Çy v÷a vµ chÌn ®¸ nhá vµo c¸c khe rçng bªn trong hµng ®¸ x©y trªn cïng. Khi x©y tiÕp, ph¶i tr¶i v÷a trªn bÒ mÆt hµng nµy. Trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã t©y, khi ngõng t¹m thêi th× ph¶i t|íi n|íc cho khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc lu«n lu«n Èm. Tr|íc khi tiÕp tôc thi c«ng, trªn bÒ mÆt cña hµng ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc ph¶i dän s¹ch r¸c bÈn vµ t|íi n|íc. 3.10. Khi thi c«ng khèi x©y bª t«ng ®¸ héc, viÖc chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng, dùng l¾p vµ th¸o dì v¸n khu«n, viÖc kiÓm tra chÊt l|îng bª t«ng, dùng l¾p vµ th¸o dì v¸n khu«n, viÖc kiÓm tra chÊt l|îng bª t«ng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu: “KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi”. 3.11. Khèi x©y bª t«ng ®¸ héc lµ hçn hîp cña bª t«ng vµ ®¸ héc. ThÓ tÝch ®¸ héc trong bª t«ng chiÕm kho¶ng 1/2 thÓ tÝch khèi x©y. Trong khèi x©y bª t«ng ®¸ héc, hçn hîp bª t«ng ®|îc d¶i theo tõng líp ngang däc dµy kh«ng lín h¬n 0,2m. §¸ héc ®|îc ®én liªn tôc thµnh hµng vµo líp bª t«ng ®ã cho ngËp qu¸ nöa chiÒu dµy ®¸ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng tõ 4 ®Õn 6 mm. KÝch th|íc cña viªn ®¸ kh«ng ®|îc lín h¬n 1/3 chiÒu dµy cña kÕt cÊu. Kh«ng ®|îc th¶ ®¸ vµo hçn hîp bª t«ng ®· b¾t ®Çu dÝnh kÕt. 3.12. Khèi x©y bª t«ng ®¸ héc ®|îc ®Çm rung tõng líp, hçn hîp bª t«ng ph¶i cã ®é sôt tõ 5 ®Õn 7mm. Khi khèi l|îng c«ng t¸c nhá, cho phÐp kh«ng ®Çm rung mµ dïng ®Çm tay, nh|ng bª t«ng ph¶i cã ®é sôt tõ 8 ®Õn 12 mm. 3.13. Khi thµnh hè mãng th¼ng ®øng vµ v÷ng ch¾c, cho phÐp sö dông thµnh hè mãng thay cho v¸n khu«n ®Ó thi c«ng bª t«ng ®¸ héc. 3.14. ChØ ®|îc ngõng thi c«ng sau khi ®· ®én xong ®¸ héc vµo líp bª t«ng vµ ®Çm chÆt. NÕu x©y tiÕp ph¶i dän s¹ch r¸c bÈn vµ t|íi n|íc bÒ mÆt líp bª t«ng ®¸ héc cò råi míi b¾t ®Çu r¶i hçn hîp bª t«ng.
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 3.15. ViÖc b¶o d|ìng khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc trong vïng khÝ hËu nãng, kh« vµ mïa giã t©y còng ph¶i tiÕn hµnh gièng nh| b¶o d|ìng cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng toµn khèi. 4. Khèi x©y g¹ch PhÇn chung 4.1. Khèi x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c kÜ thuËt thi c«ng sau: Ngang – b»ng; ®øng – th¼ng; gãc – vu«ng; m¹ch kh«ng trïng; thµnh mét khèi ®Æc ch¾c. 4.2. V÷a x©y dùng ph¶i cã c|êng ®é ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ vµ cã ®é dÎo theo ®é sôt cña c«n tiªu chuÈn nh| sau: - §èi víi ®|êng vµ cét g¹ch: tõ 9 ®Õn 13 mm; - §èi víi lanh t« x©y vØa: tõ 5 ®Õn 6 mm; - §èi víi c¸c khèi x©y kh¸c b»ng g¹ch: tõ 9 ®Õn 13 mm. - Khi x©y dùng trong mïa hÌ hanh kh«, giã t©y còng nh| khi x©y dùng c¸c kÕt cÊu cét, t|êng g¹ch ph¶i chÞu t¶i träng lín, yªu cÇu m¹ch v÷a ph¶i no vµ cã ®é sôt 0,14 m. PhÇn t|êng míi x©y ph¶i ®|îc che ®Ëy cÈn thËn, tr¸nh m|a n¾ng vµ ph¶i t|íi n|íc th|êng xuyªn. 4.3. KiÓu c¸ch x©y vµ c¸c hµng g¹ch gi»ng trong khèi x©y ph¶i lµm theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. KiÓu x©y th|êng dïng trong khèi x©y lµ mét däc - mét ngang hoÆc ba däc - mét ngang. 4.4. Trong khèi x©y g¹ch, chiÒu dµy trung b×nh cña m¹ch v÷a ngang lµ 12mm. ChiÒu dµy tõng m¹ch võa ngang kh«ng nhá h¬n 8mm vµ kh«ng lín h¬n 15mm. ChiÒu dµy trung b×nh cña m¹ch v÷a ®øng lµ 10mm, chiÒu dµy tõng m¹ch v÷a ®øng kh«ng nhá h¬n 8mm vµ kh«ng lín h¬n 15mm. C¸c m¹ch v÷a ®øng ph¶i so le nhau Ýt nhÊt 50mm. 4.5. TÊt c¶ c¸c m¹ch v÷a ngang, däc, ®øng trong khèi x©y lanh t«, m¶ng t|êng c¹nh cöa, cét ph¶i ®Çy v÷a (trõ khèi x©y m¹nh lâm). Trong khèi x©y m¹ch lâm, chiÒu x©u kh«ng chÐt v÷a cña m¹ch phÝa mÆt ngoµi ®|îc quy ®Þnh nh| sau: Kh«ng lín h¬n 15mm - ®èi víi t|êng; Kh«ng lín h¬n 10mm - ®èi víi cét. 4.6. Ph¶i dïng nh÷ng viªn g¹ch nguyªn ®· chän ®Ó x©y t|êng chiu lùc, c¸c m¶ng t|êng c¹nh cöa vµ cét. G¹ch vì ®«i chØ ®|îc dïng ë nh÷ng chç t¶i träng nhá nh| t|êng bao che, t|êng ng¨n, t|êng d|íi cöa sæ. CÊm kh«ng ®|îc dïng g¹ch vì, g¹ch ngãi vôn ®Ó chÌn, ®Öm vµo gi÷a khèi x©y chÞu lùc. 4.7. Cho phÐp dïng cèt thÐp ®Æt tr|íc trong t|êng chÝnh vµ cét ®Ó gi»ng c¸c t|êng, mãng (1/2 vµ mét viªn g¹ch) víi t|êng chÝnh vµ cét, khi c¸c kÕt cÊu nµy x©y kh«ng ®ång thêi. 4.8. Trong khèi x©y, c¸c hµng g¹ch ®Æt ngang ph¶i lµ nh÷ng viªn g¹ch nguyªn. Kh«ng phô thuéc vµo kiÓu x©y, c¸c hµng g¹ch ngang nµy ph¶i ®¶m b¶o.
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 - X©y ë hµng ®Çu tiªn (d|íi cïng) vµ hµng sau hÕt (trªn cïng); - X©y ë cao tr×nh ®Ønh cét, t|êng v.v…; - X©y trong c¸c bé phËn nh« ra cña kÕt cÊu khèi x©y (m¸i ®ua, gê, ®ai). Ngoµi ra ph¶i ®Æt g¹ch ngang nguyªn d|íi ®Çu c¸c dÇm, dµn, xµ gå, tÊm sµn, ban c«ng vµ c¸c kÕt cÊu l¾p ®Æt kh¸c. 4.9. Ph¶i x©y mÆt ®øng phÝa ngoµi cña t|êng kh«ng tr¸t, kh«ng èp b»ng nh÷ng viªn g¹ch nguyªn ®Æc ch¾c, cã lùa chän mµu s¾c, gãc c¹nh ®Òu ®Æn. ChiÒu dµy c¸c m¹ch v÷a ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. 4.10. Sai sè trong mÆt c¾t ngang cña c¸c gèi tùa d|íi xµ gå, v× kÌo, c¸c dÇm cÇu trôc vµ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc kh¸c theo bÊt k× mét h|íng nµo so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 10mm. 4.11. Khi ngõng thi c«ng do m|a b·o, ph¶i che kÝn trªn khèi x©y cho khái bÞ |ít. Khèi x©y lanh t« 4.12. C¸c lo¹i lanh t« ®Òu ph¶i x©y b»ng g¹ch nguyªn, lùa chän kÜ. Lanh t« x©y b»ng ph¶i dïng v÷a cã m¸c chØ dÉn trong thiÕt kÕ nh|ng kh«ng nhá h¬n 25. ChiÒu cao lanh t« x©y b»ng ph¶i t|¬ng ®|¬ng víi chiÒu cao cña 5 hoÆc 6 hµng g¹ch x©y, hai ®Çu ¨n s©u vµo m¶ng t|êng hai bªn cöa Ýt nhÊt 0,2m kÓ tõ cøng. D|íi hµng g¹ch cuèi cïng cña lanh t«, ph¶i ®Æt mét líp v÷a cèt thÐp. Sè l|îng thanh thÐp ®Æt theo thiÕt kÕ nh|ng kh«ng Ýt h¬n ba thanh. Nh÷ng thanh cèt thÐp trßn dïng cho lanh t« ph¶i cã ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 6mm, hai ®Çu thÐp ¨n s©u vµo hai bªn ®|êng Ýt nhÊt 0,25m vµ cã uèn mãc. 4.13. Lanh t« x©y vØa ph¶i cã g¹ch v÷a h×nh nªm ®Æc, ®Çu d|íi m¹ch cã chiÒu dÇy Ýt nhÊt 5mm, ®Çu trªn kh«ng dÇy h¬n 25mm. Lanh t« ph¶i x©y ®«ng thêi tõ hai ®Çu dån vµo gi÷a, viªn g¹ch kho¸ ph¶i n»m chÝnh gi÷a lanh t« (trôc chÝnh gi÷a lanh t« chia ®«i viªn g¹ch kho¸). ChØ cho phÐp dïng lanh t« x©y b»ng khi cöa cã nhÞp 1,2m vµ x©y vØa khi nhÞp trªn 2m nÕu nhµ vµ c«ng tr×nh kh«ng chÞu chÊn ®éng hoÆc kh«ng bÞ lón kh«ng ®Òu. 4.14. M¹ch ngõng thi c«ng ®èi víi lanh t« x©y cuèn nhÞp lín ®|îc phÐp bè trÝ c¸ch hai ®Çu cña lanh t« mét cung ch¾n gãc ë tÇm 300. PhÇn vµnh cung ch¾n cßn l¹i ph¶i x©y hÕt trong c¸c ®ît tiÕp theo. V÷a x©y lanh t« cuèn ph¶i theo yªu cÇu cña thiÕt kª. 4.15. G¹ch vµ m¹ch v÷a trong lanh t« x©y vØa vµ x©y cuèn ph¶i cïng h|íng vµo t©m cña vßng cuèn. CÊm ®Æt g¹ch x©y theo kiÓu vØa tiÒn. NÕu chiÒu réng phÇn t|êng gi÷a c¸c lanh t« nhá h¬n 1m th× ph¶i x©y t|êng b»ng v÷a cïng m¸c víi v÷a lanh t« vµ kh«ng nhá h¬n m¸c 25. 4.16. Thêi h¹n gi÷a lanh t« trªn v¸n khu«n kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c vÞ trÞ sè ghi trong b¶ng 2 B¶ng 2 NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi Thêi h¹n gi÷a KÕt cÊu lanh t« M¸c v÷a trong thêi kú b¶o d|ìng lanh t« lanh t« trong v¸n
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 (0C) khu«n kh«ng Ýt h¬n (ngµy ®ªm) D|íi vµ b»ng + 5 21 X©y b»ng Trªn + 5®Õn + 10 18 X©y g¹ch cèt 25 vµ cao h¬n Trªn + 10 ®Õn + 15 12 thÐp Trªn + 15 ®Õn + 20 8 Trªn + 20 5 D|íi vµ b»ng + 5 10 X©y vØa 25 vµ cao h¬n Trªn + 5 ®Õn + 10 8 X©y cuèn Trªn + 10 5 10 D|íi vµ b»ng + 5 20 Trªn + 5 ®Õn +10 15 Trªn + 10 10 Khèi x©y m¸i ®ua, t|êng chÌn khung, t|êng mÆt 4.17. PhÇn ®ua ra cña mçi hµng g¹ch trong khèi x©y m¸i ®ua cho phÐp kh«ng lín h¬n 1/3 chiÒu dµi viªn g¹ch. Toµn bé phËn ®ua ra cña m¸i ®ua g¹ch kh«ng cã cèt thÐp cho phÐp kh«ng lín h¬n 1/2 chiÒu dÇy t|êng. M¸i ®ua ra lín h¬n 1/2 chiÒu dÇy t|êng, ph¶i ®|îc x©y b»ng g¹ch cã cèt thÐp bª t«ng cèt thÐp hoÆc cÊu kiÖn l¾p ghÐp vµ ph¶i nÐo chÆt vµo khèi x©y. 4.18. Khèi x©y m¸i ®ua cã phÇn ®ua ra lín h¬n 1/2 chiÒu dµy t|êng nhµ, khèi x©y t|êng v|ît m¸i cã chiÒu cao lín h¬n 3 lÇn chiÒu dµy t|êng nhµ vµ lín h¬n 3 lÇn chiÒu dµy cña chÝnh nã, th× ®Òu ph¶i x©y b»ng v÷a cã m¸c kh«ng nhá h¬n 25. 4.19. M¸i ®ua cã neo trong t|êng chØ ®|îc x©y sau khi t|êng cã ®ñ c|êng ®é thiÕt kÕ. NÕu cÇn lµm sím h¬n th× ph¶i ra cè t¹m thêi, ®¶m b¶o cho khèi x©y m¸i ®ua vµ t|êng æn ®Þnh. Trong mäi tr|êng hîp, ®Òu ph¶i chèng gi÷ t¹m ®Õn khi m¸i ®ua vµ t|êng ®¹t c|êng ®é yªu cÇu. 4.20. T|êng x©y chÌn kÝn trong c¸c nhµ khung ph¶i liªn kÕt víi cét khung b»ng c¸c gi»ng thÐp theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ liªn kÕt vµo c¸c dÇm däc cña khung. T|êng chÌn khung dÇy kh«ng lín h¬n 22cm cã thÓ x©y b»ng g¹ch cã lç rçng. 4.21. Trong khèi x©y t|êng b»ng g¹ch cã lç rçng, nh÷ng ®|êng gê, m¸i ®ua, t|êng v|ît m¸i, t|êng phßng ho¶ vµ c¸c phÇn t|êng yªu cÇu miÕt m¹ch ngoµi ph¶i x©y b»ng g¹ch ®Æc. 4.22. ViÖc trang trÝ mÆt chÝnh nhµ b»ng líp èp cã thÓ lµm ®ång thêi khi x©y t|êng. C¸c tÊm èp, chi tiÕt èp cÇn lµm ph©n lo¹i vµ lùa chän tr|íc theo ®óng kÝch th|íc vµ mµu s¾c ®· quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. Khèi x©y g¹ch cèt thÐp
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 4.23. Trong khèi x©y g¹ch cã c¸c l|íi cèt thÐp ngang, chiÒu dµy cña cña m¹ch v÷a ph¶i lín h¬n tæng ®|êng kÝnh c¸c thanh thÐp ®an nhau Ýt nhÊt lµ 4mm vµ ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®é dµy trung b×nh ®· quy ®Þnh trong khèi x©y. Khèi x©y cét vµ t|êng c¹nh cöa ph¶i dïng c¸c l|íi cèt thÐp ngang ®an ch÷ nhËt hoÆc uèn ch÷ chi, buéc kÜ hoÆc lµm chÆt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh trong l|íi kh«ng nhá h¬n 3mm vµ kh«ng lín h¬n 12mm. §|êng kÝnh cèt thÐp trong l|íi kh«ng nhá h¬n 3mm, kh«ng lín h¬n 8mm. Khi cèt thÐp cã ®|êng kÝnh lín h¬n 5mm th× ®|îc lµm d|íi ch÷ chi. 4.24. Kh«ng ®|îc phÐp ®Æt c¸c thanh rêi ®Ó thay thÕ c¸c l|íi cèt thÐp buéc hoÆc hµn trong khèi x©y. Khi gia c«ng vµ thi c«ng, ph¶i chó ý cho c¸c ®Çu thanh cèt thÐp nh« ra khái mÆt ngoµi khèi x©y kho¶ng tõ 2 ®Õn 3mm ®Ó tiÖn kiÓm tra. 4.25. L|íi cèt thÐp ngang ch÷ nhËt hoÆc ch÷ chi ®Æt vµo khèi x©y theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ kh«ng th|a qu¸ 5 hµng g¹ch. L|íi ch÷ chi ph¶i ®Æt sao cho c¸c thanh thÐp cña hai l|íi trong hai hµng khèi x©y kÕ tiÕp nhau cã h|íng th¼ng gãc víi nhau. 4.26. §|êng kÝnh cña thanh cèt däc kh«ng nhá h¬n 8mm, cèt ®ai tõ 3 ®Õn 6mm. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ gi÷a c¸c cèt ®ai kh«ng lín h¬n 5mm. Cèt däc ph¶i nèi víi nhau b»ng liªn kÕt hµn. NÕu kh«ng hµn, c¸c thanh ph¶i uèn mãc vµ nèi buéc d©y thÐp, ®o¹n nèi dµi 20d (d ®|êng kÝnh thanh thÐp). C¸c ®Çu thanh cèt thÐp chÞu kÐo ph¶i uèn tãc vµ hµn c¸c thanh ®Ó neo vµo líp bª t«ng hoÆc v÷a. 4.27. ChiÒu dµy líp b¶o vÖ (kÓ tõ c¹nh ngoµi cña cèt thÐp chÞu lùc) b»ng v÷a xi m¨ng trong kÕt cÊu g¹ch cèt thÐp kh«ng ®|îc nhá c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 3. B¶ng 3 ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cho cèt thÐp ®Æt ë C¸c lo¹i kÕt cÊu Trong c¸c phßng cã ®é g¹ch cèt thÐp Trong c¸c cÊu kiÖn Trong mãng, c¸c Èm kh«ng khÝ b×nh x©y ngoµi trêi phßng Èm |ít th|êng DÇm vµ cét 20 25 30 T|êng 10 15 20 5. Khèi x©y vßm, vá máng 5.1. Khèi x©y vßm (kÓ c¶ khèi x©y lanh t« cuèn) vµ vá ph¶i dïng g¹ch ®¸ cã kÝch th|íc tiªu chuÈn. Cã thÓ sö dông v÷a xi m¨ng hoÆc v÷a hçn hîp ®Ó x©y vßm, vá… 5.2. §èi víi x©y vßm, vá máng h×nh trô, vá máng cong hai chiÒu, v¸n khu«n ph¶i cã kÕt cÊu sao cho khi ®ì ®|îc ®Òu nhau. Cét ch«ng gi÷ v¸n khu«n ph¶i ®Æt trªn c¸c nÒn gç hay hép c¸t kh« hoÆc cét thÐp èng cã ch©n chèng ®iÒu chØnh ®|îc. 5.3. Sai lÖch kÝch th|íc v¸n khu«n vá máng cong hai chiÒu so víi thiÕt kÕ kh«ng lín h¬n c¸c trÞ sè quy ®Þnh sau: ®èi víi trÞ sè ®é vâng t¹i ®iÓm bÊt k×: 1/200 trÞ sè ®é vâng cña vá; ®é xª dÞch v¸n khu«n ë tiÕt diªn gi÷a so víi mÆt ph¼ng ®øng: 1/200 trÞ sè ®é vâng cña vá; ®èi víi chiÒu réng nhÞp vá: 10mm.
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 Nh÷ng trÞ sè nµy kh«ng dïng cho v¸n khu«n di ®éng cña vá l|în sãng. 5.4. Tr|íc khi x©y ph¶i dùa vµo cì g¹ch ®¸ cã mµ chia tr|íc lªn v¸n khu«n (tõ ®Ønh xuèng ch©n) vµ ®iÒu chØnh cho ch½n viªn g¹ch. G¹ch ®¸ dïng cho khèi x©y vßm vµ vá máng ph¶i ®|îc ng©m n|íc kü tr|íc khi x©y. G¹ch cã vÕt nøt, vì, cong vªnh ®Òu ph¶i ®æi. 5.5. VËt liÖu x©y chØ ®|îc xÕp dµn ®Òu trªn ®Ønh khu«n vßm cuèn. NÕu kh«ng xÕp ®|îc th× ph¶i lµm dµn gi¸o riªng ®Ó ®Æt vËt liÖu. Ph¶i tr¸nh nh÷ng va ch¹m m¹nh lµm mÐo, lÖch v¸n khu«n. ChØ nªn ®Æt g¹ch ®Òu bèn phÝa trªn v¸n khu«n vá máng cong hai chiÒu. 5.6. Trong khèi x©y vßm, vá, … chØ nªn dïng v÷a, xi m¨ng Poãc – l¨ng, kh«ng ®|îc dïng v÷a xi m¨ng poãc – l¨ng xØ vµ xi m¨ng poãc – l¨ng pu – d¬ – lan còng nh| c¸c lo¹i xi m¨ng kh¸c ®«ng cøng chËm, ë nhiÖt ®é thÊp. 5.7. Sau khi x©y xong phÇn t|êng ®ì ch©n vßm, vá mãng nÕu nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n 100C, th× Ýt nhÊt 7 ngµy míi ®|îc b¾t ®Çu x©y vßm vµ vá máng. NÕu nhiÖt ®é tõ 5 ®Õn 100C thêi h¹n trªn kÐo dµi 1,5 lÇn.NÕu tõ 1®Õn 50C th× kÐo dµi 2 lÇn. NÕu ch©n vßm lµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp cã ®Æt d©y kÐo khèi x©y vßm cã thÓ b¾t ®Çu ngay sau khi x©y xong phÇn ®ì ch©n vßm vµ tr|íc c¶ lóc th¸o dì v¸n khu«n. 5.8. ViÖc c¨ng d©y kÐo trong c¸c vßm vµ vá máng h×nh trô, vá mãng cong hai chiÒu ph¶i lµm ngay sau khi x©y xong khèi x©y ®ã vµ tr|íc lóc th¸o dì v¸n khu«n. 5.9. ViÖc th¸o dì v¸n khu«n ph¶i lµm nhÑ nhµng theo tr×nh tù ®èi trªn toµn diÖn vßm, vá máng. Tr|íc hÕt th¸o nªm hoÆc hép c¸t ®iÒu chØnh ch©n chèng h¹ toµn bé v¸n khu«n xuèng tõ 0,1 ®Õn 0,15m. Sau khi kiÓm tra kh«ng thÊy c¸c hiÖn t|îng nøt vì, sôp ®æ míi ®|îc th¸o dì h¼n v¸n khu«n. 5.10. §èi víi vá máng cong hai chiÒu cã diÖn tÝch lç chiÕm tíi 1/4 chiÒu réng vá th× tr×nh tù th¸o dì v¸n khu«n ph¶i theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 5.11. Sau khi th¸o v¸n khu«n vá máng cong hai chiÒu, vá máng h×nh trô, míi cho phÐp x©y c¸c t|êng v|ît ®Çu håi. 5.12. Sau khi x©y xong vá máng h×nh trô, vá máng cong hai chiÒu vµ chç tiÕp gi¸p gi÷a c¸c nhÞp cña l|îng sãng, thêi h¹n gi÷a v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o: Kh«ng nhá h¬n 7 ngµy khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n 100C; Khi nhiÖt ®é thÊp h¬n, thêi h¹n t¨ng nh| quy ®Þnh ë ®iÒu 5.7 cña quy ph¹m nµy. 5.13. Khi x©y cá máng h×nh trô, vá máng cong hai chiÒu vµ vßm, ph¶i x©y ®ång thêi tõ hai ch©n dån vµo gi÷a. C¸c m¹ch v÷a ph¶i ®Òu vÒ chiÒu dµy vµ ®é ®Æc. NÕu khèi x©y dïng v÷a xi m¨ng th× ph¶i b¶o d|ìng (t|íi Èm vµ che n¾ng) trong ba ngµy ®Çu sau khi x©y xong. Khèi x©y vßm nhÞp lín h¬n 2m ph¶i theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 4.13, 4.14, 4.15, 4.16. cña quy ph¹m nµy. 5.14. BÒ mÆt trªn cña khèi x©y vá máng ph¶i tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng. Tr|íc khi tr¸t cÇn t|íi n|íc th|êng xuyªn lªn mÆt khèi x©y. 5.15. Thêi h¹n cho phÐp b¾t ®Çu chÊt t¶i träng lªn mÆt vá máng h×nh trô vµ vá máng cong hai chiÒu ®|îc quy ®Þnh nh| sau: NÕu nhiÖt ®é kh«ng khÝ Lín h¬n 100C: 7 ngµy; NÕu nhiÖt ®é kh«ng khÝ nhá h¬n 100C: Thêi h¹n trªn ®|îc t¨ng theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.7 cua quy ph¹m nµy.
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 Khi chÊt t¶i träng lªn mÆt vá máng vµ vßm sím h¬n thêi h¹n cho phÐp th× ph¶i gi÷ nguyªn v¸n khu«n, gi¸c chèng. Kh«ng ®|îc x©y c¸c líp c¸ch nhiÖt vµ líp m¸i g©y t¶i träng tøc thêi vÒ mét phÝa cña vá máng vµ vßm. 6. Nh÷ng yªu cÇu bæ xung cho thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ trong vïng ®éng ®Êt 6.1. Khi thi c«ng c¸c khèi x©y g¹ch ®¸ trong vïng ®éng ®Êt, cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®¶m b¶o ®é b¸m dÝnh gi÷a g¹ch ®¸ vµ v÷a. Tr|íc khi x©y g¹ch ®¸ ph¶i röa s¹ch bôi vµ bïn. Sau khi ngõng, nÕu tiÕp tôc thi c«ng ph¶i t|íi n|íc lªn hµng g¹ch ®¸ trªn cïng cña khèi x©y. G¹ch ®¸ lo¹i nhÑ (khèi l|îng thÓ tÝch nhá h¬n 1.800 kg.m3) tr|íc khi x©y ph¶i nhóng n|íc kÜ vµ ph¶i ®Æc biÖt chó ý khi thi c«ng trong mïa kh« hanh, mïa hÌ, mïa giã t©y. G¹ch nung b»ng ®Êt sÐt, ®¸ thiªn nhiªn nhÑ rçng, cã tÝnh h¸o n|íc cao, tr|íc khi x©y ph¶i ng©m n|íc Ýt nhÊt lµ 1 phót. 6.2. V÷a x©y ph¶i dïng lo¹i v÷a dÎo (cã phô gia), ®é sôt cña v÷a ph¶i ®¶m b¶o nh| sau: Tõ 6 ®Õn 8mm - ®èi víi khèi x©y ®¸ nÆng (khèi l|îng thÓ tÝch lín h¬n 1.800kg/m3); Tõ 12 ®Õn 14mm ®èi víi khèi x©y g¹ch vµ ®¸ nhÑ. C¸c m¹ch v÷a ®øng, ngang ph¶i ®Çy v÷a; Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ ban ngµy ë n¬i x©y dùng lµ 250C vµ lín h¬n, ph¶i trén v÷a trong nhµ hoÆc chç r©m m¸t. Khèi x©y míi lµm xong ph¶i ®|îc b¶o d|ìng b»ng c¸ch t|íi n|íc 3 lÇn mét ngµy trong thêi gian 3 ngµy ®ªm. 6.3. Sau khi ®éng ®Êt hay b·o lín, c¸c khèi x©y ®ang lµm ph¶i ®|îc xem xÐt cÈn thËn nÕu cã hiÖn t|îng xÊu (nøt, nghiªng.v.v…) ph¶i b¸o ngay cho thiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi xö lÝ. 7. Tr¸t, l¸t, èp 7.1. Nh÷ng quy ®Þnh cña ch|¬ng nµy chØ ¸p dông cho c«ng t¸c tr¸t, l¸t, èp th«ng th|êng trong x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. ViÖc tr¸t, l¸t, èp ®Æc biÖt (chèng thÊm, chèng ¨n mßn…) ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng quy ph¹m riªng. Tr¸t 7.2. Tr|íc khi tr¸t, bÒ mÆt c«ng tr×nh ph¶i ®|îc lµm s¹ch (cä hÕt rªu, vÕt dÇu, bi tum, bôi bÈn) vµ t|íi n|íc cho Èm. NÕu bÒ mÆt lµ kim lo¹i th× ph¶i tÈy hÕt gØ. Khi mÆt v÷a tr¸t ®Çy h¬n 8mm, ph¸t tr¸t lµm nhiÒu líp. ChiÒu dµy mçi líp kh«ng máng h¬n 5mm vµ kh«ng dµy h¬n 8mm. ChiÒu dµy mÆt v÷a tr¸t kh«ng ®|îc qu¸ 20mm. C¸c líp tr¸t ®Òu ph¶i ph¼ng khi líp tr|íc ®· se míi tr¸t líp sau, nÕu líp tr|íc ®· kh« qu¸ th× ph¶i t|íi n|íc cho Èm. 7.3. Ph¶i kiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña v÷a b»ng c¸ch gâ nhÑ trªn mÆt tr¸t, tÊt c¶ nh÷ng chç bép ®Òu ph¶i tr¸t l¹i b»ng c¸ch ph¸ réng chç ®ã ra, miÕt chÆt mÐp v÷a xung quanh, ®Ó cho se mÆt míi tr¸t söa l¹i. 7.4. MÆt t|êng sau khi tr¸t kh«ng ®|îc cã khe nøt, gå ghÒ, nÎ ch©n chim hoÆc v÷a ch¶y. Ph¶i chó ý chç tr¸t d|íi bÖ cöa sæ, gê cöa, ch©n t|êng, ch©n lß, bÕp, chç l¾p thiÕt bÞ vÖ sinh vµ c¸c chç dÔ bÞ bá sãt.
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 7.5. C¸c c¹nh cét, gê cöa, t|êng ph¶i th¼ng, s¾c c¹nh; c¸c gãc vu«ng ph¶i ®|îc kiÓm tra b»ng th|íc vu«ng. C¸c gê bÖ cöa sæ ph¶i th¼ng hµng víi nhau. MÆt trªn bÖ cöa sæ ph¶i cã ®é dèc theo thiÕt kÕ vµ líp v÷a tr¸t ¨n s©u vµo d|íi khung cöa sæ Ýt nhÊt 10mm. 7.6. §èi víi trÇn panen hoÆc c¸c tÊm cÊu kiÖn ®óc s½n, tr|íc khi tr¸t ph¶i dïng bµn ch¶i thÐp ®¸nh s¹ch giÊy lãt khu«n, dÇu b«i tr¬n, bôi bÈn. NÕu mÆt bª t«ng qu¸ nh½n ph¶i ®¸nh sêm, vÈy n|íc cho Èm. ChiÒu dµy líp tr¸t ph¶i ®¶m b¶o tõ 10 ®Õn 15mm, nÕu tr¸t dµy h¬n ph¶i cã l|íi thÐp hoÆc c¸c biÖn ph¸p chèng r¬i v÷a. 7.7. C¸c mÆt kh«ng ®ñ ®é nh¸m nh| mÆt bª t«ng (®æ trong v¸n khu«n thÐp), mÆt kim lo¹i, gç bµo, gç d¸n, tr|íc khi tr¸t ph¶i gia c«ng b»ng c¸ch khÝa c¹nh, hoÆc phun c¸t ®Ó ®¶m b¶o cho v÷a b¸m ch¾c vµo mÆt kÕt c¸u. Ph¶i tr¸t thö mét vµi chç ®Ó x¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh. Tr|íc khi tr¸t nh÷ng chç nèi gi÷a bé phËn gç víi kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i bäc mét líp l|íi thÐp hoÆc cuén d©y thÐp hay b¨m nh¸m mÆt gç ®Ó v÷a dÔ b¸m. 7.8. Khi t¹o mÆt tr¸t gai cã thÓ dïng thïng phun ®Ó phun v÷a láng vµo mÆt t|êng hoÆc dïng chæi vÈy. §èi víi mÆt tr¸t nh¸m (mÆt tÞt) h¹t lín th× phun vÈy nhiÒu lÇn, líp tr|íc kh« se víi v¶y tiÕp líp sau. C¸c h¹t ph¶i b¸m ®Òu lªn t|êng. 7.9. MÆt tr¸t sái ®|îc tr¸t b»ng v÷a cã lÉn sái hoÆc ®¸ d¨m cì h¹t tõ 6 ®Õn 12mm. Sau khi tr¸t v÷a 12 giê th× ®¸nh líp v÷a ngoµi cho tr¬ mÆt ®¸. 7.10. ViÖc tr¸t granit« (tr¸t mµi) ph¶i tiÕn hµnh nh| sau: sau khi tr¸t mÆt ®¸ 24 giê th× b¾t ®Çu mµi (mµi th«, mµi mÞn). Mµi mÞn ®|îc b¾t ®Çu kh«ng sím h¬n 2 ngµy, sau khi ®· mµi th«. Khi mµi ph¶i thÊm |ít mÆt tr¸t, mµi tõ trªn xuèng d|íi cho ®Õn khi mÆt nh½n bãng. MÆt mµi ph¶i ®|îc röa s¹ch, xoa ®Òu dÇu th«ng vµ ®¸nh xi bãng. 7.11. §èi víi tr¸t granit« (tr¸t röa), sau khi tr¸t mÆt ®¸ 1 giê th× tiÕn hµnh röa. MÆt tr¸t cÇn ®|îc b¶o qu¶n cÈn thËn cho ®Õn khi thËt kh«. 7.12. §èi víi granitin (tr¸t b¨m), sau khi tr¸t mÆt ®¸ 6 ngµy th× dïng bóa gai ®Ó b¨m. Ph¶i ®Ëp bóa ®Òu tay vµ vu«ng gãc víi mÆt tr¸i, b¨m hÕt líp xi m¨ng mµu cho ®Õn khi mÆt ®¸ nh« ra ®Òu. L¸t 7.13. C«ng t¸c l¸t chØ ®|îc b¾t ®Çu sau khi ®· hoµn thµnh vµ lµm s¹ch bÒ mÆt ®|îc l¸t. G¹ch l¸t ph¶i ®|îc nhóng n|íc kÜ tr|íc khi l¸t, xÕp theo ®óng lo¹i, mµu s¾c vµ h×nh hoa. G¹ch l¸t kh«ng ®|îc nøt, vªnh, gÉy gãc, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt kh¸c trªn mÆt. C¸c viªn g¹ch bÞ chÆt bít th× c¹nh chÆt ph¶i th¼ng, g¹ch vì nªn dïng ®Ó l¸t g¹ch rèi. 7.14. MÆt l¸t ph¶i ph¼ng, kh«ng ®|îc gå ghÒ vµ th|êng xuyªn kiÓm tra b»ng niv«, th|íc dµi 2m. Khe hë gi÷a mÆt l¸t vµ th|íc kiÓm tra kh«ng ®|îc lín h¬n 3m. §é dèc vµ chiÒu dèc mÆt l¸t ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. Ph¶i kiÓm tra chiÒu dèc tho¸t n|íc b»ng c¸ch ®æ n|íc thö hoÆc th¶ cho l¨n hßn bi thÐp ®|êng kÝnh 10mm. NÕu cã vòng ®äng th× ph¶i l¸t l¹i. 7.15. Ph¶i kiÓm tra ®é ®Æc vµ liªn kÕt gi÷a g¹ch l¸t vµ cÊu kiÖn sµn ë d|íi b»ng c¸ch gâ lªn tÊt c¶ g¹ch l¸t, nÕu chç nµo bÞ bép ph¶i bãc lªn l¸t l¹i. 7.16. ChiÒu dµy líp v÷a xi m¨ng lãt kh«ng ®|îc lín h¬n 15mm. ChiÒu dµy líp bi-tum chèng Èm (nÕu cã) kh«ng lín h¬n 3mm. M¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch kh«ng lín h¬n 1mm. M¹ch ®|îc chÌn ®Çy b»ng hå xi m¨ng láng. Khi ch|a chÌn m¹ch, kh«ng ®|îc ®i l¹i hoÆc va ch¹m lµm bong líp g¹ch l¸t.
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt l¸t víi nhau vµ gi÷a mÆt l¸t víi ch©n t|êng ph¶i l¸t g¹ch rèi. M¹ch hë gi÷a mÆt l¸t víi gê ch©n t|êng ph¶i chÌn ®Çy v÷a xi m¨ng. 7.17. MÆt l¸t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é ph¼ng, ®é dèc, ®é dÝnh kÕt víi mÆt nÒn l¸t. ChiÒu dµy líp v÷a lãt, chiÒu day m¹ch v÷a, mµu s¾c, h×nh d¸ng trang trÝ ®Òu ph¶i lµm ®óng thiÕt kÕ. èp 7.18. VËt liÖu èp ph¶i ph¼ng, nh½n, kh«ng cong vªnh, nøt nÎ, søt gãc c¹nh, kh«ng cã vÕt x|íc, è bÈn hoÆc thñng, c¹nh ph¶i th¼ng, s¾c, gãc ph¶i vu«ng. Ph¶i chèng gØ cho c¸c chi tiÕt kÕt cÊu thÐp tiÕp xóc víi mÆt èp vµ c¸c chi tiÕt thÐp gi÷a mÆt èp. C¸c chi tiÕt neo gi÷ (®inh, chèt, mãc) ph¶i m¹ kÏm hoÆc b»ng thÐp kh«ng gØ. §Ó gi÷ c¸c tÊm èp b»ng ®¸ thiªn nhiªn (cÈm th¹ch, granita) nªn dïng c¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng ®ång thau, m¹ ®ång hoÆc thÐp kh«ng gØ. Khi thi c«ng kh«ng ®|îc g©y è bÈn trªn mÆt èp, hÕt søc tr¸nh va ®Ëp, lµm háng mÆt èp. 7.19. V÷a xi m¨ng ®Ó miÕt m¹ch gi÷a c¸c tÊm èp ph¶i ®óng mµu s¾c thiÕt kÕ hoÆc cïng mµu víi tÊm èp. èp ®¸ thiªn nhiªn 7.20. Ph¶i dïng c¸c dông cô riªng ®Ó n©ng c¸c tÊm èp, kh«ng ®|îc dïng d©y c¸p thÐp ®Ó buéc. Tr|íc khi èp ph¶i röa mÆt sau cña tÊm èp ®Ó v÷a b¸m dÝnh tèt. Khe hë gi÷a mÆt kÕt cÊu vµ tÊm èp ph¶i ®æ ®Çy v÷a vµ ®æ thµnh nhiÒu líp ®Ó tr¸nh xª dÞch tÊm èp. 7.21. §èi víi tÊm èp mÆt kh«ng bãng, chiÒu réng m¹ch v÷a èp kh«ng lín h¬n 2mm. §èi víi tÊm èp mÆt bãng th× m¹ch thÐp ph¶i thËt khÝt vµ ®|îc mµi bãng cho ch×m m¹ch hoÆc cÈn m¹ch b»ng ch× l¸ máng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Ph¶i èp mÆt t|êng trong phßng tr|íc khi l¸t sµn. Sau khi èp xong ph¶i röa vµ lau s¹ch mÆt èp. §èi víi t|êng èp b»ng ®¸ mÆt bãng, ph¶i dïng n|íc nãng röa kÜ råi lÊy giÎ kh« lau s¹ch. §é chªnh cña c¸c c¹nh gi÷a c¸c tÊm èp víi nhau, hoÆc gi÷a c¹nh tÊm èp víi c¹nh chi tiÕt kiÕn tróc kh«ng ®|îc lín h¬n 0,5mm. èp g¹ch men, g¹ch gèm 7.22. Tr|íc khi èp ph¶i ®Æt xong hÖ thèng vµ ®|êng d©y ®iÖn khuÊt. KÕt cÊu ®|îc èp ph¶i ch¾c, tr|íc khi èp ph¶i tÈy s¸ch c¸c vÕt v÷a dÝnh, vÕt dÇu, vÕt bÈn trªn bÒ mÆt. NÕu mÆt èp cã chç gå ghÒ trªn 15mm vµ nghiªng lÖch so víi ph|¬ng th¼ng ®øng trªn 15mm th× ph¶i söa b»ng v÷a xi m¨ng. MÆt t|êng tr¸t vµ mÆt bª t«ng tr|íc khi èp ph¶i ®¸nh xêm, mÆt v÷a tr¸t chç èp kh«ng ®|îc lín h¬n 5cm vµ kh«ng lín h¬n chiÒu réng cña viªn g¹ch èp. 7.23. G¹ch èp kh«ng ®|îc cong, vªnh, bÈn, è, mê men. C¸c gãc c¹nh èp ph¶i ®Òu, c¸c c¹nh ph¶i th¼ng s¾c. Tr|íc khi èp ph¶i röa s¹ch g¹ch èp.
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 V÷a ®Ó èp ph¶i dïng c¸t röa s¹ch vµ xi m¨ng poãc l¨ng m¸c kh«ng nhá h¬n 300, m¸c v÷a ph¶i ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. ChiÒu dµy líp v÷a lãt tõ 6 ®Õn 10mm, chiÒu dµy m¹ch èp kh«ng ®|îc lín h¬n 2mm vµ chÌn ®Çy xi m¨ng láng. 7.24. Sau khi èp, mÆt èp ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau: G¹ch èp ®óng kiÓu c¸ch, kÝch th|íc, mµu s¾c, c¸c mÆt èp ph¶i ngang b»ng, th¼ng ®øng, sai lÖch kh«ng qu¸ kh«ng qu¸ 1mm trªn 1m dµi; Líp v÷a d|íi g¹ch èp ph¶i ®Æc (kiÓm tra b»ng c¸ch gâ lªn c¸c viªn g¹ch èp, c¸c viªn hép ph¶i gì ra èp l¹i); Khi miÕt m¹ch xong ph¶i cä s¹ch mÆt èp, kh«ng ®Ó l¹i vÕt v÷a; VÕt søt mÎ ë c¹nh g¹ch èp kh«ng ®|îc lín h¬n 1mm; Khi kiÓm tra b»ng th|íc dµi 1m, khe hë gi÷a th|íc vµ mÆt èp kh«ng ®|îc lín h¬n 2mm. KiÓm tra vµ nghiÖm thu 7.25. Khi kiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t, l¸t, èp cÇn ph¶i c¨n cø theo c¸c quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy, ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña quy ph¹m “NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng”. “Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng tr×nh”. 8. NghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ 8.1. ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i tiÕn hµnh tr|íc khi tr¸t bÒ mÆt. C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i c¨n cø theo c¸c tµi liÖu vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m sau: - ThiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh; - B¶n vÏ thi c«ng nhµ vµ c«ng tr×nh; - NhËt kÝ c«ng tr×nh; - C¸c tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt nÒn, mãng; - Biªn b¶n thÝ nghiÖm v÷a vµ c¸c lo¹i vËt liÖu; - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng tr×nh; - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸; - NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 8.2. C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i tiÕn hµnh: - KiÓm tra møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c thi c«ng theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c; - LËp biªn b¶n ghi râ c¸c sai sãt ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu, quy ®Þnh râ thêi gian söa ch÷a vµ ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng. 8.3. Khi nghiÖm thu c«ng t¸c thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸, ph¶i kiÓm tra nh÷ng viÖc sau: - B¶o ®¶m ë c¸c nguyªn t¾c x©y ë c¸c mÆt ®øng, mÆt ngang, c¸c gãc cña khèi x©y (m¹ch kh«ng trïng, chiÒu dµy, ®é ®Æc cña m¹ch, ®é th¼ng ®øng vµ n»m ngang, ®é ph¼ng vµ th¼ng gãc v.v…); - ChiÒu dµy vµ ®é ®Æc cña c¸c m¹ch v÷a liªn kÕt, vÞ trÝ c¸c hµng g¹ch gi»ng; - ViÖc ®Æt ®óng vµ ®ñ c¸c bé mÆt gi»ng neo; - ViÖc thi c«ng chÝnh x¸c c¸c khe lón, khe co d·n;
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 - ViÖc thi c«ng ®óng c¸c ®|êng èng th«ng h¬i, èng dÉn khãi, vÞ trÝ c¸c lç chõa s½n ®Ó ®Æt ®|êng èng, ®|êng d©y sau nµy; - ChÊt l|îng mÆt t|êng ®|îc èp b»ng ®¸ èp hoÆc c¸c lo¹i g¹ch èp kh¸c; - KÝch th|íc cña khèi x©y; - §Æt vµ gia c«ng cèt thÐp; - C¸c tµi liÖu x¸c ®Þnh m¸c vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ s¶n phÈm ®|îc sö dông; §èi víi t|êng x©y g¹ch kh«ng tr¸t ph¶i ®¶m b¶o: mÆt ngoµi c¸c t|êng ph¶i cã mµu s¾c ®ång ®Òu, yªu cÇu vÒ m¹ch x©y vµ miÕt m¹ch, c¸c ®|êng nÐt trang trÝ ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. 8.4. Nh÷ng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh sÏ bÞ c¸c kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh lµm sau che khuÊt, ph¶i ®|îc kiÓm tra vµ nghiÖm thu tr|íc khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu vµ bé ph©n c«ng tr×nh lµm sau. Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c phÇn khuÊt nµy ph¶i do ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh vµ tæ chøc nhËn thÇu thi c«ng lËp. 8.5. C«ng t¸c thi c«ng nh÷ng phÇn khuÊt sau ®©y cÇn lËp biªn b¶n nghiÖm thu: - ChÊt l|îng vµ tr¹ng th¸i ®Êt nÒn, chiÒu s©u ch«n mãng, kÝch th|íc mãng, chÊt l|îng khèi x©y mãng, c«ng t¸c chèng thÊm ë mãng vµ t|êng tÇng hÇm; - Khe lón vµ khe co d·n; - C¸c líp c¸ch li trong khèi x©y; - ViÖc ®Æt cèt thÐp, c¸c chi tiÕt b»ng thÐp trong khèi x©y vµ c¸c biÖn ph¸p chèng gØ; - C¸c chi tiÕt ngÇm, neo cè ®Þnh « v¨ng, ban c«ng, sª n«; - Gèi tùa cña dµn dÇm, b¶n lªn t|êng, cét vµ c¸c tÊm ®Öm d|íi ®Çu dÇm, viÖc neo gi÷a nh÷ng kÕt cÊu thÐp vµ chèng mèi mät cho c¸c kÕt cÊu gç ®Æt trªn t|êng, cét; - C«ng t¸c l¾p dùng vµ sai lÖch cho phÐp; - C¸c phÇn khuÊt kh¸c. 8.6. ChÊt l|îng cña vËt liÖu, c¸c b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y, khi nghiÖm thu ph¶i c¨n cø vµo lÝ lÞch s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. ChÊt l|îng v÷a vµ bª t«ng s¶n xuÊt t¹i c«ng tr|êng th× c¨n cø vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu lÊy t¹i hiÖn tr|êng. ViÖc nghiÖm thu vËt liÖu ph¶i lËp thµnh biªn b¶n, nh÷ng vËt liÖu kh«ng hîp lÖ ph¶i lo¹i bá vµ sö lý ngay. 8.7. ViÖc nghiÖm thu c¸c bé phËn ®Æc biÖt cña kÕt cÊu, bÓ chøa, t|êng tÇng ngÇm, vßm hay vá máng ph¶i lËp thµnh c¸c biªn b¶n riªng. 8.8. §é sai lÖch so víi thiÕt kÕ vÒ c¸c mÆt: kÝch th|íc, vÞ trÝ ®Æt vµ ®é xª dÞch trong c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ kh«ng ®|îc lín h¬n trÞ sè ghi trong; “tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng tr×n”, vµ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 4. §é sai lÖch cña trôc kÕt cÊu vµ sai lÖch cao ®é theo chiÒu cao cña tÇng, ph¶i ®|îc ®iÒu chØnh l¹i ë tÇng tiÕp theo. NÕu sai lÖch thùc tÕ ë c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ lín h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 4 th× viÖc tiÕp tôc thi c«ng ph¶i do c¬ quan thiÕt kÕ quy ®Þnh. Sai lÖch vÞ trÝ gèi tùa d|íi dÇm vµ dÇm cÇu chay trong mÆt b»ng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ kh«ng ®|îc lín h¬n 5mm. B¶ng 4
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn Iso 4085 : 1985 trÞ sè sai lÖch cho phÐp §èi víi kÕt cÊu g¹ch §èi víi kÕt cÊu b»ng ®¸ ®Ïo cã h×nh d¸ng ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ Tªn sai lÖch ®Òu ®Æn, blèc, tÊm héc lín Cé Mãng T|êng Cét Mãng T|êng t 1. Sai lÖch so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ: BÒ dµy +20 +20 +15 Cao ®é cña c¸c khèi x©y vµ c¸c tÇng +30 -10 -10 15 10 15 ChiÒu réng t|êng gi÷a c¸c cöa 25 15 15 15 15 15 ChiÒu réng ë c¸c « cöa sæ c¹nh nhau - -20 - - 20 - - 20 - - 20 - Xª dÞch trôc c¸c kÕt cÊu 20 15 10 10 10 10 2. Sai lÖch mÆt ph¼ng vµ gãc gi÷a 2 mÆt ph¼ng cña khèi x©y so víi ph|¬ng th¼ng ®øng: - 20 15 - 10 10 Mét tÇng 20 30 30 10 30 30 Toµn chiÒu cao nhµ 3. §é lÖch hµng khèi x©y trªn chiÒu dµi 10m 30 20 - 20 20 - so víi ph|¬ng ngang 4. §é gå ghÒ trªn bÒ mÆt th¼ng ®øng khèi x©y (ph¸t hiÖn khi kiÓm tra b»ng th|íc 2m) - 15 15 - 10 5 Trªn bÒ mÆt kh«ng tr¸t 20 15 15 5 5 5 Trªn bÒ mÆt cã tr¸t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản