intTypePromotion=3

Tiêu chuẩn việt nam - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

Chia sẻ: Ngoxuanhoang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
368
lượt xem
154
download

Tiêu chuẩn việt nam - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn việt nam - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong Cốt liệu và hàm lượng sét cục trong Cốt liệu nhỏ. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt Cốt liệu lớn. Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn việt nam - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

 1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 7572-1÷20 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö Aggregates for concrete and mortar − Test methods Hμ Néi − 2006
 2. TCVN 7572-1 : 2006 2
 3. TCVN 7572-1 : 2006 Môc lôc Trang TCVN 7572-1 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1: LÊy mÉu....................................................................................... 7 TCVN 7572-2 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 2: X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t ............................................................ 13 TCVN 7572-3 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 3: H−íng dÉn x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc ................................ 17 TCVN 7572-4 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 4: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc .... 21 TCVN 7572-5 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 5: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc cña ®¸ gèc vμ h¹t cèt liÖu lín .............................................. 27 TCVN 7572-6 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 6: X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é hæng .............................. 31 TCVN 7572-7 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 7: X¸c ®Þnh ®é Èm.......................................................................... 35 TCVN 7572-8 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 8: X¸c ®Þnh hμm l−îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu vμ hμm l−îng sÐt côc trong cèt liÖu nhá....................................................... 37 TCVN 7572-9 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 9: X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬ ........................................................... 41 TCVN 7572-10 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 10: X¸c ®Þnh c−êng ®é vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña ®¸ gèc ................... 45 TCVN 7572-11 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 11: X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp vμ hÖ sè ho¸ mÒm cña cèt liÖu lín .......... 49 TCVN 7572-12 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 12: X¸c ®Þnh ®é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín trong m¸y mμi mßn va ®Ëp Los Angeles ................................................. 55 TCVN 7572-13 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 13: X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín .................... 59 3
 4. TCVN 7572-1 : 2006 TCVN 7572-14 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 14: X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm silic................................. 63 TCVN 7572-15 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 15: X¸c ®Þnh hμm l−îng clorua ...................................................... 81 TCVN 7572-16 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 16: X¸c ®Þnh hμm l−îng sulfat vμ sulfit trong cèt liÖu nhá............... 87 TCVN 7572-17 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 17: X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t mÒm yÕu, phong ho¸.......................... 91 TCVN 7572-18 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 18: X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t bÞ ®Ëp vì ............................................ 93 TCVN 7572-19 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 19: X¸c ®Þnh hμm l−îng silic oxit v« ®Þnh h×nh................................ 95 TCVN 7572-20 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 20: X¸c ®Þnh hμm l−îng mi ca trong cèt liÖu nhá............................ 99 4
 5. TCVN 7572-1 : 2006 Lêi nãi ®Çu TCVN 7572-1 : 2006 thay thÕ TCVN 337 : 1986 vμ ®iÒu 2 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-2 : 2006 thay thÕ TCVN 342 : 1986 vμ ®iÒu 3.6 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-3 : 2006 thay thÕ TCVN 338 : 1986. TCVN 7572-4 : 2006 thay thÕ TCVN 339 : 1986 vμ c¸c ®iÒu 3.1, 3.2, 3.11 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-5 : 2006 thay thÕ c¸c ®iÒu 3.1, 3.2, 3.11 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-6 : 2006 thay thÕ TCVN 340 : 1986 vμ c¸c ®iÒu 3.3, 3.5 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-7 : 2006 thay thÕ TCVN 341 : 1986 vμ ®iÒu 3.10 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-8 : 2006 thay thÕ TCVN 343:1986, TCVN 344:1986 vμ ®iÒu 3.7 cña TCVN 1772:1987. TCVN 7572-9 : 2006 thay thÕ TCVN 345 : 1986 vμ ®iÒu 3.18 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-10 : 2006 thay thÕ c¸c ®iÒu 3.12, 3.14 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-11 : 2006 thay thÕ c¸c ®iÒu 3.13, 3.15 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-12 : 2006 thay thÕ c¸c ®iÒu 3.16, 3.17 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-13 : 2006 thay thÕ ®iÒu 3.8 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-14 : 2006 x©y dùng trªn c¬ së TCXD 238 : 1999 vμ TCXD 246 : 2000. TCVN 7572-15 : 2006 x©y dùng trªn c¬ së TCXD 262 : 2001. TCVN 7572-16 : 2006 thay thÕ TCVN 346 : 1986. TCVN 7572-17 : 2006 thay thÕ ®iÒu 3.9 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-18 : 2006 thay thÕ ®iÒu 3.19 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-19 : 2006 thay thÕ ®iÒu 3.20 cña TCVN 1772 : 1987. TCVN 7572-20 : 2006 thay thÕ TCVN 4376 : 1986. TCVN 7572 : 2006 do Ban kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC 71/SC3 Cèt liÖu cho bª t«ng hoμn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ, Tæng Côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng xÐt duyÖt, Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ ban hμnh. 5
 6. TCVN 7572-1 : 2006 6
 7. TCVN 7572-1 : 2006 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7572-1 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1: LÊy mÉu Aggregates for concrete and mortar – Test methods − Part 1: Sampling 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu cèt liÖu nhá vμ lín ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña cèt liÖu dïng chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a x©y dùng. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 7570 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 7572-3 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 3: H−íng dÉn x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc. 3 Quy ®Þnh chung 3.1 Cèt liÖu nhá vμ cèt liÖu lín ®−îc ®Þnh nghÜa theo TCVN 7570 : 2006. 3.2 MÉu cèt liÖu ®−îc lÊy theo l« s¶n phÈm, sao cho ®¶m b¶o ®Æc tÝnh tù nhiªn cña cèt liÖu vμ ®¹i diÖn cho l« cèt liÖu cÇn thö. L« cèt liÖu lμ khèi l−îng cèt liÖu do mét c¬ së s¶n xuÊt trong mét ngμy vμ ®−îc giao nhËn cïng mét lóc. NÕu cèt liÖu ®−îc s¶n xuÊt theo tõng cì h¹t riªng biÖt th× l« cèt liÖu lμ khèi l−îng cèt liÖu cña cïng mét cì h¹t ®−îc s¶n xuÊt trong mét ngμy. Khèi l−îng l« cèt liÖu nhá trong kho kh«ng lín h¬n 500 T hoÆc kho¶ng 350 m3. Khèi l−îng l« cèt liÖu lín trong kho kh«ng lín h¬n 300 T hoÆc kho¶ng 200 m3. 3.3 SÊy ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi: Cèt liÖu ®−îc sÊy ë nhiÖt ®é tõ 105 0C ®Õn 110 0C cho tíi khi chªnh lÖch gi÷a hai lÇn c©n kh«ng v−ît qu¸ 0,1 % khèi l−îng. Thêi gian gi÷a hai lÇn c©n liªn tiÕp kh«ng Ýt h¬n 30 phót. 7
 8. TCVN 7572-1 : 2006 3.4 MÉu thö, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu dïng cho qu¸ tr×nh thö, ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ®¹t nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm tr−íc khi sö dông. 3.5 Dông cô vμ thiÕt bÞ: – c©n kü thuËt, chÝnh x¸c ®Õn 1 %; – dông cô xóc mÉu hoÆc lÊy mÉu trªn b¨ng chuyÒn, b»ng gç hoÆc b»ng kim lo¹i, cã h×nh d¸ng nh− m« t¶ trªn H×nh1; – thiÕt bÞ chia mÉu, gåm hép chøa vμ m¸ng chia mÉu nh− m« t¶ trªn H×nh 2. ChiÒu réng khe ch¶y cña m¸ng chia mÉu ph¶i lín h¬n 1,5 lÇn kÝch th−íc h¹t cèt liÖu nhá lín nhÊt. Quai cÇm Thanh ch¾n cøng §¸y khung t−¬ng øng víi chiÒu réng b¨ng chuyÒn H×nh 1 − M« t¶ dông cô lÊy mÉu trªn b¨ng chuyÒn H×nh 2 − M« t¶ thiÕt bÞ chia mÉu 8
 9. TCVN 7572-1 : 2006 4 LÊy mÉu thö 4.1 Cèt liÖu nhá 4.1.1 LÊy mÉu ban ®Çu Trªn c¸c b¨ng truyÒn, mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy ®Þnh kú tõ 0,5 giê ®Õn 1 giê vμ lÊy trªn suèt chiÒu ngang b¨ng chuyÒn c¸t. Cã thÓ sö dông dông cô H×nh 1 ®Ó lÊy mÉu trªn b¨ng chuyÒn. NÕu cèt liÖu nhá ®ång nhÊt th× thêi gian gi÷a hai lÇn lÊy cã thÓ kÐo dμi h¬n. Trong kho chøa, mÉu ban ®Çu cña cèt liÖu nhá ®−îc lÊy tõ nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau theo chiÒu cao ®èng cèt liÖu tõ ®Ønh xuèng tíi ch©n, sao cho mÉu lÊy ra ®¹i diÖn cho c¶ l« cèt liÖu nhá. NÕu cèt liÖu nhá ë trong c¸c bÓ chøa th× ph¶i lÊy c¶ trªn mÆt vμ d−íi ®¸y bÓ. Mçi l« cèt liÖu nhá lÊy tõ 10 mÉu ®Õn 15 mÉu ban ®Çu. 4.1.2 Rót gän mÉu C¸c mÉu ban ®Çu sau khi lÊy theo 4.1.1 ®−îc gép l¹i, trén kü vμ rót gän theo ph−¬ng ph¸p chia t− hoÆc ph−¬ng ph¸p chia ®«i b»ng thïng chøa cã m¸ng nhá (H×nh 2) ®Ó cã mÉu trung b×nh kho¶ng (20 40) kg. a) Rót gän mÉu theo ph−¬ng ph¸p chia t−: §æ cèt liÖu nhá lªn mét mÆt ph¼ng kh« s¹ch, kh«ng thÊm n−íc. San ph¼ng mÆt mÉu vμ kÎ hai ®−êng th¼ng vu«ng gãc ®Ó chia mÉu thμnh bèn phÇn ®Òu nhau. LÊy hai phÇn bÊt kú ®èi ®Ønh nhau, gép l¹i lμm mét. Sau ®ã l¹i trén kü vμ rót gän phÇn mÉu gép nh− trªn cho tíi khi ®¹t ®−îc khèi l−îng cÇn thiÕt. b) Rót gän mÉu b»ng thïng chøa cã hai m¸ng nhá (xem H×nh 2). §æ mÉu cèt liÖu nhá vμo thïng chøa, san ph¼ng råi më m¸ng cho cèt liÖu nhá ch¶y theo hai m¸ng chia ra phÝa ra ngoμi. Dïng mét nöa (khèi l−îng cèt liÖu nhá cña mét m¸ng) ®Ó tiÕp tôc rót gän nh− thÕ cho tíi khi ®¹t ®−îc khèi l−îng cÇn thiÕt. 4.1.3 Tõ mÉu trung b×nh ®· rót gän theo ®iÒu 4.1.2, lÊy ra mÉu thÝ nghiÖm cho tõng chØ tiªu víi khèi l−îng qui ®Þnh trong B¶ng 1. Chó thÝch Cã thÓ x¸c ®Þnh nhiÒu chØ tiªu tõ mét mÉu thö nÕu trong qu¸ tr×nh thö tÝnh chÊt cña cèt liÖu nhá kh«ng bÞ thay ®æi. B¶ng 1 - Khèi l−îng mÉu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh tõng phÐp thö 9
 10. TCVN 7572-1 : 2006 Khèi l−îng mét mÉu thÝ nghiÖm Tªn phÐp thö kg 1. X¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc §¶m b¶o khèi l−îng mÉu ®èi víi tõng cì h¹t theo TCVN 7572-3 : 2006 2. X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi l−îng thÓ 0,03 tÝch vμ ®é hót n−íc 3. X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ ®é hæng Tõ 5 ®Õn 10 (tïy theo hμm l−îng sái chøa trong c¸t) 4. X¸c ®Þnh ®é Èm 1 5. X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t 2 6. X¸c ®Þnh hμm l−îng bïn, bôi, sÐt 0,5 7. X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬ 0,25 4.2 Cèt liÖu lín 4.2.1 LÊy mÉu ban ®Çu MÉu ban ®Çu cña cèt liÖu lín ®−îc lÊy trªn b¨ng truyÒn, trong kho hoÆc bÓ chøa theo nguyªn t¾c ®· nªu trong ®iÒu 4.1.1. Chó thÝch 1) Khi chiÒu réng b¨ng truyÒn lín h¬n hay b»ng 1 000 mm th× lÊy mÉu ban ®Çu b»ng c¸ch chÆn ngang mét phÇn b¨ng t¶i cho vËt liÖu r¬i ra. 2) NÕu vËt liÖu ®ång nhÊt th× viÖc lÊy mÉu cã thÓ th−a h¬n. NÕu kho lμ c¸c héc chøa th× mÉu ban ®Çu ®−îc lÊy ë líp trªn mÆt vμ líp d−íi ®¸y héc chøa. Líp d−íi ®¸y lÊy b»ng c¸ch më cöa ®¸y héc chøa cho vËt liÖu r¬i ra. 4.2.2 Khèi l−îng mÉu ban ®Çu Tïy theo ®é lín cña h¹t cèt liÖu lín, khèi l−îng mÉu ban ®Çu qui ®Þnh trong B¶ng 2. B¶ng 2 - Khèi l−îng mÉu ban ®Çu cña cèt liÖu lín KÝch th−íc lín nhÊt cña h¹t cèt liÖu Khèi l−îng mÉu ban ®Çu mm kg 10 2,5 20 5,0 40 10,0 70 15,0 4.2.3 Rót gän mÉu 10
 11. TCVN 7572-1 : 2006 Gép c¸c mÉu ®· lÊy theo 4.2.1 vμ rót gän mÉu theo qui t¾c ®· nªu trong 4.1.2. 4.2.4 MÉu trung b×nh Tuú theo cì h¹t, khèi l−îng mÉu trung b×nh cña cèt liÖu lín dïng ®Ó thö mçi lo¹i chØ tiªu ®−îc lÊy tõ mÉu ®· rót gän theo 4.2.3, kh«ng nhá h¬n bèn lÇn khèi l−îng ®−îc nªu trong B¶ng 3. B¶ng 3 - Khèi l−îng nhá nhÊt cña mÉu thö ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña cèt liÖu lín Khèi l−îng nhá nhÊt cña mÉu cèt liÖu lín cÇn thiÕt ®Ó thö tïy theo cì h¹t kg Tªn phÐp thö Tõ 5 mm Tõ 10 mm Tõ 20 mm Tõ 40 mm Trªn ®Õn 10 mm ®Õn 20 mm ®Õn 40 mm ®Õn 70 mm 70 mm 1. X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng, khèi 0,5 1,0 2,5 2,5 2,5 l−îng thÓ tÝch vμ ®é hót n−íc 2. X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch xèp vμ 6,5 15,5 30,0 60,0 60,0 ®é hæng 3. X¸c ®Þnh thμnh phÇn cì h¹t 5,0 5,0 15,0 30,0 50 4. X¸c ®Þnh hμm l−îng bïn, bôi, sÐt 0,25 1,0 5,0 15,0 15,0 5. X¸c ®Þnh hμm l−îng h¹t thoi dÑt 10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 6. X¸c ®Þnh ®é Èm 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 7. X¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc 0,25 1,0 10,0 15,0 35,0 8. X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp trong xi lanh §−êng kÝnh 75 mm 0,8 0,8 + + + §−êng kÝnh 150 mm 6,0 6,0 6,0 + + 9. §é hao mßn khi va ®Ëp trong m¸y 10,0 10,0 20,0 + + mμi mßn va ®Ëp Los Angeles Chó thÝch 1 §¸ d¨m thuéc cì h¹t cã dÊu céng (+) tr−íc khi ®em thö ph¶i ®Ëp vì ®Ó ®¹t cì h¹t nhá h¬n liÒn kÒ trong B¶ng 3, sau ®ã lÊy khèi l−îng mÉu b»ng khèi l−îng mÉu cña cì h¹t míi nhËn ®−îc. Chó thÝch 2 §Ó tiÕn hμnh mét sè phÐp thö ®¸ d¨m hoÆc sái, khèi l−îng mÉu cÇn thiÕt lÊy b»ng tæng khèi l−îng c¸c mÉu cho tõng phÐp thö. 5 Biªn b¶n lÊy mÉu 11
 12. TCVN 7572-1 : 2006 Biªn b¶n lÊy mÉu ph¶i cã ®ñ c¸c néi dung sau: – tªn vμ ®Þa chØ cña tæ chøc lÊy mÉu; – n¬i lÊy mÉu vμ n¬i mÉu ®−îc göi ®Õn; – lo¹i cèt liÖu; – khèi l−îng mÉu; – c¸c ®iÒu kiÖn hoÆc c¸c ®iÓm l−u ý khi lÊy mÉu; – ng−êi lÊy mÉu; – viÖn dÉn tiªu chuÈn nμy. _______________________________ 12
 13. TCVN 7572-2 : 2006 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7572-2 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 2: X¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t Aggregates for concrete and mortar – Test methods − Part 2: Determination of partical zise distribution 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p sμng ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu nhá, cèt liÖu lín vμ x¸c ®Þnh m«®un ®é lín cña cèt liÖu nhá. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 7572-1 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1: LÊy mÉu. 3 ThiÕt bÞ thö – c©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 1 %; – bé sμng tiªu chuÈn, kÝch th−íc m¾t sμng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm vμ sμng l−íi kÝch th−íc m¾t sμng 140 μm; 315 μm; 630 μm vμ 1,25 mm theo B¶ng 1; B¶ng 1 - KÝch th−íc lç sμng tiªu chuÈn dïng ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn h¹t cña cèt liÖu KÝch th−íc lç sμng Cèt liÖu nhá Cèt liÖu lín 140 315 630 1,25 2,5 5 5 10 20 40 70 100 μm μm μm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Chó thÝch Cã thÓ sö dông thªm c¸c sμng cã kÝch th−íc n»m gi÷a c¸c kÝch th−íc ®· nªu trong b¶ng. – m¸y l¾c sμng; – tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é ®¹t nhiÖt ®é sÊy æn ®Þnh tõ 105 oC ®Õn 110 oC. 13
 14. TCVN 7572-2 : 2006 4 LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö LÊy mÉu cèt liÖu theo TCVN 7572-1 : 2006. Tr−íc khi ®em thö, mÉu ®−îc sÊy ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi vμ ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. 5 TiÕn hμnh thö 5.1 Cèt liÖu nhá 5.1.1 C©n lÊy kho¶ng 2 000g (mo) cèt liÖu tõ mÉu thö ®· ®−îc chuÈn bÞ ë ®iÒu 4 vμ sμng qua sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng lμ 5 mm. 5.1.2 XÕp chång tõ trªn xuèng d−íi bé sμng tiªu chuÈn theo thø tù kÝch th−íc m¾t sμng tõ lín ®Õn nhá nh− sau: 2,5 mm; 1,25 mm; 630 μm; 315 μm; 140 μm vμ ®¸y sμng. 5.1.3 C©n kho¶ng 1 000 g (m) cèt liÖu ®· sμng qua sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng 10 mm vμ 5 mm sau ®ã ®æ cèt liÖu ®· c©n vμo sμng trªn cïng (sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng 2,5 mm) vμ tiÕn hμnh sμng. Cã thÓ dïng m¸y sμng hoÆc l¾c b»ng tay. Khi dïng m¸y sμng th× thêi gian sμng theo qui ®Þnh cña tõng lo¹i m¸y. Khi sμng b»ng tay th× thêi ®iÓm dõng sμng lμ khi sμng trong vßng 1 phót mμ l−îng lät qua mçi sμng kh«ng lín h¬n 0,1 % khèi l−îng mÉu thö. 5.1.4 C©n l−îng sãt trªn tõng sμng, chÝnh x¸c ®Õn 1 g. 5.2 Cèt liÖu lín 5.2.1 C©n mét l−îng mÉu thö ®· chuÈn bÞ ë ®iÒu 4 víi khèi l−îng phï hîp kÝch th−íc lín nhÊt cña h¹t cèt liÖu nªu trong B¶ng 2. B¶ng 2 - Khèi l−îng mÉu thö tuú thuéc vμo kÝch th−íc lín nhÊt cña h¹t cèt liÖu KÝch th−íc lín nhÊt cña h¹t cèt liÖu Khèi l−îng mÉu, kh«ng nhá h¬n (Dmax) mm kg 10 5 20 5 40 10 70 30 Lín h¬n 70 50 Chó thÝch: Dmax kÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo kÝch th−íc m¾t sμng nhá nhÊt mμ kh«ng Ýt h¬n 90% khèi l−îng h¹t cèt liÖu lät qua. 14
 15. TCVN 7572-2 : 2006 5.2.2 XÕp chång tõ trªn xuèng d−íi bé sμng tiªu chuÈn theo thø tù kÝch th−íc m¾t sμng tõ lín ®Õn nhá nh− sau: 100 mm; 70 mm; 40 mm; 20 mm; 10 mm; 5 mm vμ ®¸y sμng. 5.2.3 §æ dÇn cèt liÖu ®· c©n theo B¶ng 2 vμo sμng trªn cïng vμ tiÕn hμnh sμng. Chó ý chiÒu dμy líp vËt liÖu ®æ vμo mçi sμng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ kÝch th−íc cña h¹t lín nhÊt trong sμng. Cã thÓ dïng m¸y sμng hoÆc l¾c b»ng tay. Khi dïng m¸y sμng th× thêi gian sμng theo qui ®Þnh cña tõng lo¹i m¸y. Khi sμng b»ng tay th× thêi ®iÓm dõng sμng lμ khi sμng trong vßng 1 phót mμ l−îng lät qua mçi sμng kh«ng lín h¬n 0,1 % khèi l−îng mÉu thö. 5.2.4 C©n l−îng sãt trªn tõng sμng, chÝnh x¸c ®Õn 1 g. 6 TÝnh kÕt qu¶ 6.1 Cèt liÖu nhá 6.1.1 L−îng sãt trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng 5 mm (S5), tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 %, theo c«ng thøc: m5 S5 = × 100 (1) mo trong ®ã: m5 lμ khèi l−îng phÇn cßn l¹i trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng 5 mm, tÝnh b»ng gam (g); mo lμ khèi l−îng mÉu thö (5.1.1), tÝnh b»ng gam (g). 6.1.2 L−îng sãt riªng trªn tõng sμng kÝch th−íc m¾t sμng i (ai), tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 %, theo c«ng thøc: mi ai = × 100 (2) m trong ®ã: mi lμ khèi l−îng phÇn cßn l¹i trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng i, tÝnh b»ng gam (g); m lμ tæng khèi l−îng mÉu thö ( 5.1.3), tÝnh b»ng gam (g). 6.1.3 L−îng sãt tÝch lòy trªn sμng kÝch th−íc m¾t sμng i, lμ tæng l−îng sãt riªng trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng lín h¬n nã vμ l−îng sãt riªng b¶n th©n nã. L−îng sãt tÝch lòy (Ai), tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, chÝnh x¸c tíi 0,1 %, theo c«ng thøc: Ai = ai + ... + a2,5 (3) trong ®ã: 15
 16. TCVN 7572-2 : 2006 ai lμ l−îng sãt riªng trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng i, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng (%); a2,5 lμ l−îng sãt riªng trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng 2,5 mm, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng (%). 6.1.4 M«®un ®é lín cña cèt liÖu nhá (M®l), kh«ng thø nguyªn, chÝnh x¸c tíi 0,1, theo c«ng thøc: A2 ,5 + A1,25 + A0 ,63 + A0 ,315 + A0 ,14 M dl = (4) 100 trong ®ã: A2,5, A1,25, A0,63, A0,315, A0,14 lμ l−îng sãt tÝch luü trªn c¸c sμng kÝch th−íc m¾t sμng t−¬ng øng 2,5 mm; 1,25 mm; 630 μm; 315 μm vμ 140 μm. 6.2 Cèt liÖu lín 6.2.1 L−îng sãt riªng (ai) trªn tõng sμng kÝch th−íc m¾t sμng i, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 %, theo c«ng thøc (2) ®iÒu 6.1.2, nh−ng khèi l−îng m ®−îc lÊy t−¬ng øng theo B¶ng 2. 6.2.2 L−îng sãt tÝch lòy trªn sμng kÝch th−íc m¾t sμng i lμ tæng l−îng sãt riªng trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng lín h¬n vμ l−îng sãt riªng th©n nã. L−îng sãt tÝch lòy cña mÉu cèt liÖu lín (Ai), tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, chÝnh x¸c tíi 0,1 %, theo c«ng thøc: Ai = ai + ... + a70 (5) trong ®ã: ai lμ l−îng sãt riªng trªn sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng i, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng (%); a70 lμ l−îng sãt riªng trªn sμng cã kÝch th−íc mắt sàng 70 mm, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng (%). 7 B¸o c¸o thö nghiÖm B¸o c¸o thö nghiÖm cÇn cã c¸c th«ng tin sau: – lo¹i vμ nguån gèc cèt liÖu; – tªn kho, b·i hoÆc c«ng tr−êng; – vÞ trÝ lÊy mÉu; – ngμy lÊy mÉu, ngμy thÝ nghiÖm; – bé sμng thö cèt liÖu; – l−îng sãt trªn tõng sμng, tÝnh theo phÇn tr¨m khèi l−îng; – l−îng sãt tÝch luü trªn tõng sμng, tÝnh theo phÇn tr¨m khèi l−îng; – ®èi víi cèt liÖu nhá: phÇn tr¨m l−îng h¹t lín h¬n 5 mm, phÇn tr¨m l−îng h¹t nhá h¬n 0,15 mm, m«®un ®é lín; 16
 17. TCVN 7572-2 : 2006 – ®èi víi cèt liÖu lín: cì h¹t lín nhÊt; – viÖn dÉn tiªu chuÈn nμy; – tªn ng−êi thÝ nghiÖm vμ c¬ së thÝ nghiÖm. _______________________________ 17
 18. TCVN 7572-3 : 2006 Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 7572-3 : 2006 XuÊt b¶n lÇn 1 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a − Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 3: H−íng dÉn x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc Aggregates for concrete and mortar – Test methods − Part 3: Guide for determination of petrographic compositions 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc cña cèt liÖu nhá dïng chÕ t¹o bª t«ng vμ v÷a. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 7572-1 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a Ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1: LÊy mÉu. 3 ThiÕt bÞ vμ thuèc thö – c©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,01 %; – bé sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng: 5 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; 630 μm; 315 μm; 140 μm; – kÝnh hiÓn vi cã ®é phãng ®¹i tõ 10 lÇn ®Õn 50 lÇn; – kÝnh hiÓn vi ph©n cùc cã ®é phãng ®¹i ®Õn 1 350 lÇn; – kÝnh lóp; – thanh nam ch©m; – thuèc thö dïng ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn kho¸ng (VÝ dô: axit clohy®ric, dung dÞch 0,05 N); – que thuû tinh nhá. 17
 19. TCVN 7572-3 : 2006 4 Nguyªn t¾c Dïng kÝnh hiÓn vi thÝch hîp ®Ó xem xÐt, ph©n lo¹i nhãm th¹ch häc, ®Õm sè l−îng vμ tÝnh tû lÖ phÇn tr¨m cña tõng lo¹i th¹ch häc. 5 ChuÈn bÞ mÉu thö MÉu thö ®−îc lÊy vμ chuÈn bÞ theo TCVN 7572-1 : 2006. Sμng mÉu qua sμng cã kÝch th−íc m¾t sμng 5 mm. R¶i máng l−îng cèt liÖu nhá trªn tÊm kÝnh hay tÊm b×a, ®Çu tiªn quan s¸t b»ng m¾t th−êng, sau ®ã dïng kÝnh lóp hay kÝnh hiÓn vi ®Ó xem xÐt lo¹i ra nh÷ng h¹t ®Êt sÐt hay líp sÐt bäc ngoμi nh÷ng h¹t cèt liÖu nhá. Röa s¹ch cèt liÖu nhá råi sÊy kh« ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. Sau ®ã sμng mÉu qua bé sμng tiªu chuÈn vμ c©n khèi l−îng mÉu trªn mçi cì sμng theo B¶ng 1. B¶ng 1 - Khèi l−îng mÉu ®Ó thö thμnh phÇn th¹ch häc KÝch th−íc h¹t Khèi l−îng mÉu mm g Lín h¬n 2,5 mm ®Õn 5 mm 25,00 Lín h¬n 1,25 mm ®Õn 2,5 mm 5,00 Lín h¬n 630 μm ®Õn 1,25 mm 1,00 Lín h¬n 315 μm ®Õn 630 μm 0,10 Tõ 140 μm ®Õn 315 μm 0,01 6 TiÕn hμnh thö 6.1 Dïng kÝnh lóp hay kÝnh hiÓn vi quan s¸t x¸c ®Þnh thμnh phÇn th¹ch häc cña cèt liÖu nhá (trong ®ã cã c¶ c¸c t¹p chÊt) vμ x¸c ®Þnh h×nh d¸ng h¹t còng nh− ®Æc tÝnh bÒ mÆt cña h¹t cèt liÖu nhá ®ã. Khi soi kÝnh hiÓn vi, dïng que nhá g¹t cèt liÖu nhá ra thμnh tõng nhãm. Khi cÇn thiÕt cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i th¹ch häc b»ng thuèc thö (dung dÞch axit clohy®ric v.v..) hay b»ng kÝnh hiÓn vi ph©n cùc. 6.2 Nh÷ng h¹t cèt liÖu nhá vì ra tõ m¶nh c¸c lo¹i ®¸ ®−îc chia thμnh c¸c nhãm th¹ch häc theo B¶ng 2. 18
 20. TCVN 7572-3 : 2006 B¶ng 2 - Tªn lo¹i th¹ch häc cña cèt liÖu nhá Nhãm th¹ch häc Tªn lo¹i th¹ch häc 1. §¸ m¸cma X©m nhËp s©u (plutonic rocks) granit, gabro, dioxit, sinenit, norit X©m nhËp n«ng (dyke rocks) diabaz, diorit pocfiarit, aplit, pecmatit Phón xuÊt (volkanic rocks) bazan, spilit, andezit, riolit, daxit 2. §¸ trÇm tÝch (sedimentary) ®¸ v«i, ®«l«mit, sa th¹ch, ®¸ silic, phosphorit 3. §¸ biÕn chÊt (metaiorphic) quaczit, ®¸ phiÕn, ®¸ gneis, migmatit, amphibolit. 6.3 Nh÷ng h¹t cèt liÖu nhá ®¬n kho¸ng ®−îc chia thμnh c¸c nhãm: th¹ch anh, fenspat, mica, amphibon, pyroxen, canxit, gloconnit opan, canxedoan, quÆng, than ®¸ v.v 6.4 Nh÷ng h¹t cèt liÖu nhá lμ m¶nh cña ®¸ phiÕn silic vμ ®Êt sÐt ®¸ macno, ®¸ oparit, kho¸ng chøa quÆng vμ chøa l−u huúnh, nh÷ng d¹ng vi tinh cña «xit silic, mica vμ c¸c chÊt l¾ng h÷u c¬ ®−îc xÕp vμo c¸c nhãm t¹p chÊt cã h¹i. 6.5 M« t¶, ph©n nhãm mÉu cèt liÖu nhá theo h×nh d¸ng vμ ®Æc tÝnh bÒ mÆt theo B¶ng 3. B¶ng 3 - Ph©n nhãm h¹t cèt liÖu nhá theo h×nh d¸ng vμ ®Æc tÝnh bÒ mÆt Nhãm h¹t theo h×nh d¸ng Nhãm h¹t theo ®Æc tÝnh bÒ mÆt C¸t thiªn nhiªn C¸t nghiÒn Mßn nh½n GÇn gièng lËp ph−¬ng Nh½n Cã gãc c¹nh DÑt hoÆc dμi Nh¸m 7 TÝnh kÕt qu¶ 7.1 §Õm sè l−îng h¹t cña tõng lo¹i th¹ch häc trong mçi l−îng mÉu cã cïng cì h¹t. Hμm l−îng h¹t cña tõng nhãm th¹ch häc (Xi) trong mçi l−îng mÉu, tÝnh b»ng phÇn tr¨m, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 %, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: n Xi = × 100 (1) N trong ®ã: n lμ sè l−îng h¹t cèt liÖu nhá cña tõng lo¹i th¹ch häc trong mçi l−îng mÉu; N lμ tæng sè h¹t ®Õm ®−îc trong l−îng mÉu. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản