Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
154
lượt xem
84
download

Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của ô tô khách - đo tính năng kỹ thuật của phanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6444 : 1998 ISO 6597 : 1980 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - hÖ thèng phanh cña «t« kh¸ch - ®o tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh Road vehicles - Passenger car braking systems- Measurement of the braking perfomance Hµ Néi - 1998
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6444: 1998/Tr 2 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - HÖ thèng phanh cña «t« kh¸ch - §o tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh Road vehicles - Passenger car braking systems- Measurement of the braking perfomance 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p thö thiÕt bÞ phanh ®· ®­îc chøng nhËn ®èi víi «t« kh¸ch phï hîp víi quy ®Þnh 1.3 C¸c gi¸ trÞ trong ngoÆc ®¬n ( ) ®­îc lÊy tõ quy ®Þnh ECE 13,b¶n söa lÇn 2, ngµy 5-3-1979, thÝch hîp víi qu¸ tr×nh thö phanh. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 611 Phanh cña «t« vµ xe moãc - ThuËt ng÷ ISO 1176 Phu¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - T¶i träng - Tõ vùng TCVN 6211: 1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ECE quy ®Þnh N03, ñy ban kinh tÕ ch©u ¢u cña Liªn hiÖp quèc - Quy ®Þnh N013. C¸c ®iÒu kho¶n thèng nhÊt cho viÖc chøng nhËn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®èi víi phanh. 3 §Þnh nghÜa 3.1 Sù chÊt t¶i cña «t« 3.1.1 ¤t« ®­îc chÊt t¶i: ¤t« ®­îc chÊt t¶i ®Ó ®¹t tíi "khèi l­îng lín nhÊt" 2
 3. TCVN 6444-1998/Tr 3 Khèi l­îng lín nhÊt lµ khèi l­îng lín nhÊt cã thÓ thùc hÖn ®­îc vÒ mÆt kü thuËt do c¬ së chÕ t¹o ra C¬ së chÕ t¹o «t« ph¶i quy ®Þnh sù ph©n bè cã khèi luîng trªn c¸c trôc Trong tr­êng hîp cã nhiÒu kiÓu ph©n bè sù chÊt t¶i th× sù ph©n bè khèi l­îng lín nhÊt trªn c¸c trôc ph¶i ®¶m b¶o sao cho t¶i trªn mçi trôc tû lÖ víi t¶i lín nhÊt cho phÐp ®èi víi mçi trôc. 3.1.2 ¤t« kh«ng chÊt t¶i: ¤t« víi tù trong kh«ng cã t¶i hoÆc hµnh kh¸ch nh­ng thïng nhiªn liÖu ®­îc ®æ ®Çy tèi thiÓu tíi 90% dung tÝch do c¬ së chÕ t¹o «t« quy ®Þnh lóc b¾t ®Çu thö, cïng víi toµn bé chÊt láng lµm m¸t, b«i tr¬n, dông cô vµ b¸nh xe dù phßng cho phÐp t¨ng khèi l­îng v­ît qu¸ khèi l­îng nÆng 200 kg t­¬ng øng víi ng­êi l¸i, mét ng­êi quan s¸t vµ c«ng cô. NÕu cÇn thiÕt, cã thÓ ph¶i lo¹i bá ®i mét sè khèi l­îng cña «t«. 3.2 C¸c th«ng sè thö trªn ®­êng V - VËn tèc thö cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh km/h - Vmax - vËn tèc lín nhÊt cña «t« do c¬ së chÕ t¹o «t« c«ng bè, km/h 3.3 Tû lÖ phÇn tr¨m cña hiÖu qu¶ phanh 3.3.1 Tû lÖ phÇn tr¨m cña hiÖu qu¶ phanh ®· cho ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - theo qu·ng ®­êng phanh V 2 .100 sx ≤ aV + b.x - theo ®é gi¶m tèc d m .x dx ≥ 100 3.3.2 tû lÖ phÇn tr¨m cña hiÖu qu¶ phanh ®¹t ®­îc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - theo qu·ng ®­êng phanh s 0 − aV0 sx ≤ .100+ aV x 3
 4. TCVN 6444-1998/Tr 4 - theo ®é gi¶m tèc d o .x dx ≥ 100 trong ®ã x lµ hiÖu qu¶ tÝnh theo phÇn tr¨m yªu cÇu; sx lµ qu·ng ®­êng phanh yªu cÇu,m; dx lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh khi phanh yªu cÇu, m/s2; a,b lµ c¸c hÖ sè c«ng thøc qu·ng ®­êng phanh (0,1; 150 resp); V lµ vËn tèc thö cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh, km/h; dm lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh khi phanh ®· cho, m/s2; s0 lµ qu·ng ®­êng phanh ®¹t ®uîc, m; V0 lµ vËn tèc thö ban ®Çu cña «t« t­¬ng øng víi s0, km/h; d0 lµ ®é gi¶m tèc trung b×nh khi phanh ®¹t ®­îc, m/s2. Chó thÝch - §u«i 0 thuêng t­¬ng øng víi phÐp thö hiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh kiÓu nguéi 0 («t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc ng¾t). 4. C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ®iÓm thö Chó thÝch - C¸c ®iÒu kiÖn ®­îc nªu d­íi ®©y t­¬ng øng víi c¸c giíi h¹n hîp lý cho c¸c phÐp thö phanh. ViÖc thö phanh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n nµy ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn ®uîc nªu trong 5.4. 4.1 §iÒu kiÖn bÒ mÆt ®­êng thö 4.1.1 MÆt ®­êng thö BÒ mÆt ®­êng ph¶i kh«, líp phñ bª t«ng xim¨ng Pooclan cøng c¨g ph¼ng vµ tr¬n nh½n hoÆc líp phñ bÒ mÆt b»ng lo¹i vËt liÖu kh¸c cã hÖ sè ma s¸t bÒ mÆt tu¬ng ®­¬ng. 4.1.2 §é dèc BÒ mÆt ®­êng ph¶i b»ng ph¼ng, ®é dèc trung b×nh cho phÐp ®o ®ùoc trªn qu·ng ®­êng nhá nhÊt 50m lµ ±1%. Chó thÝch- Thö phanh khi ®ç xe ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng cã ®é dèc quy ®Þnh. 4
 5. TCVN 6444-1998/Tr 5 4.1.3 §é nghiªng (®é dèc ngang) ®é nghiªng trong mÆt c¾t ngang qua mÆt ®­êng kh«ng v­ît qu¸ 2% 4.2 §iÒu kiÖn m«i tr­êng 4.2.1 VËn tèc giã VËn tèc giã trung b×nh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5m/s 4.2.2 NhiÖt ®é kh«ng khÝ NhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 340C. 5 ChuÈn bÞ «t« 5.1 Dông cô ¤t« ph¶i ®­îc chuÈn bÞ cho thö nghiÖm b»ng c¸ch bæ sung thªm c¸c dông cô sau vµ/hoÆc hiÖu chuÈn c¸c dông cô tiªu chuÈn theo yªu cÇu. Cã thÓ dïng c¸c dông cô kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc c¸c sè liÖu chÝnh x¸c nh­ng ph¶i chó ý b¶o ®¶m sao cho c¸c thiÕt bÞ ®­îc bæ sung vµo thiÕt bÞ phanh tiªu chuÈn cña «t« kh«ng ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng phanh. 5.1.1 Lùc kÕ ®iÒu khiÓn cho chÕ ®é phanh lµm viÖc 5.1.2 Lùc kÕ ®iÒu khiÓn cho chÕ ®é phanh khi ®ç 5.1.3 Lùc kÕ ®iÒu khiÓn cho chÕ ®é phanh thø cÊp (nÕu kh«ng ®iÒu khiÓn phanh lµm viÖc hoÆc ®ç). 5.1.4. Gi¶m tèc kÕ 5.1.5 Dông cô ®o vËn tèc hoÆc tèc kÕ hiÖu chuÈn 5.1.6 Dông cô ®o qu·ng ®­êng phanh 5.1.7 Dông cô ®o thêi gian 5.1.8 HÖ thèng chØ thÞ nhiÖt ®é phanh 5.1.9 Dông cô ®o thêi gian ®¸p øng ban ®Çu vµ thêi gian tÝch tô 5
 6. TCVN 6444-1998/Tr 6 5.1.10 C¸c dông cô lùa chän 5.1.10.1 Dông cô ®iÒu khiÓn hµnh tr×nh 5.1.10.2 ¸p kÕ/ bé chuyÓn ®æi 5.1.10.3 Dông cô chØ b¸o khãa b¸nh xe 5.2 §iÒu khiÓn vÒ m« pháng sù h­ háng ¤t« ph¶i ®­îc trang bÞ nh÷ng dông cô vµ ®­êng èng cÇn thiÕt ®Ó m« pháng sù h­ háng yªu cÇu. C¸c dông cô vµ ®­êng èng ®­îc trang bÞ kh«ng ®­îc t¸c ®éng ®Õn thiÕt bÞ phanh tiªu chuÈn cña «t« nghÜa lµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn tÝnh toµn vÑn vµ/hoÆc tÝnh n¨ng kü thuËt cña hÖ thèng bÞ h­ háng. 5.3 §iÒu kiÖn vÒ lèp 5.3.1 Lèp ph¶i ®­îc b¬m tíi møc ¸p suÊt quy ®Þnh cña c¬ së chÕ t¹o 5.3.2 Ta l«ng cña mÆt lèp kh«ng ®­îc mßn qu¸ 50% so víi khi cßn míi 5.4 §iÒu chØnh thiÕt bÞ phanh C¸c bé phËn phanh cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc cÇn ®­îc chØnh theo yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o «t«. Trong qu¸ tr×nh thö cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i phanh cho phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o «t«. 5.5 §iÒu kiÖn cña hÖ thèng phanh C¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh ph¶i míi hoÆc cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng nh­ míi phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¬ së chÕ t¹o «t«. Phanh ph¶i ®­îc co phï hîp víi yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o «t«. 6 C¸c chó gi¶i vÒ phÐp thö 6.1 Trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh thö. C¸c tÝnh n¨ng kü thuËt kh«ng b×nh th­êng cña phanh nh­ ®é lÖch qu¸ lín hoÆc rung ®éng kh«ng b×nh th­êng cÇn ®­îc xem xÐt vµ ghi l¹i. 6.2 Trong c¸c lÇn thö víi ®éng c¬ ®­îc nèi víi «t« qua hép sè ®iÒu khiÓn tay, ly hîp cã thÓ ®­îc ng¾t ngay tr­íc khi «t« dõng l¹i ®Ó tr¸nh cho ®éng c¬ kh«ng bÞ chÕt. 6
 7. TCVN 6444-1998/Tr 7 6.3 nÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, c¸c phÐp ®o ®é gi¶m tèc trong qu¸ tr×nh thö nµy lµ ®o "®é gi¶m tèc trung b×nh" 6.4 Cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp thö trong ®iÒu kiÖn bÊt lîi ®Ó tr¸nh sù chËm trÔ tèn tiÒn nh­ng ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn an toµn; c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi nµy cÇn ®ùoc ghi l¹i. Mét phÐp thö nµo ®ã trong c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi g©y h­ háng ph¶i d­îc thö lÆp l¹i trong c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn nh­ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c phÐp thö cÇn ph¶i ®­îc thö l¹i. 6.5 C¸c phÐp thö cÇn ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù cña ph­¬ng ph¸p thö ®­îc nªu trong tiªu chuÈn nµy; tuy nhiªn, c¸c phÐp thö phanh khi ®ç vµ ®o thêi gian ®¸p øng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã do c¬ së chÕ t¹o «t« lùa chän trong tiÕn tr×nh cña ph­¬ng ph¸p thö. H¬n n÷a tÊt c¶ c¸c phÐp thö kh«ng chÊt t¶i cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh tiÕp theo sau lµ c¸c phÐp thö chÊt t¶i BÊt kú sù thay ®æi nµo vÒ tr×nh tù thö cÇn ®­îc ghi l¹i. 6.6 CÇn tr¸nh thö l¹i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p ®Çy ®ñ; dÉu r»ng mét hoÆc hai lÇn d­ng phô thªm cã thÓ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c kÕ qu¶ thö trªn ®­êng tiÕp theo. 6.7 C¸c phÐp thö l¹i ®Çy ®ñ hoÆc tõng phÇn sau mét h­ háng do thö hoÆc ®Ó chøng nhËn c¸c bé phËn cña phanh cÇn theo ph­¬ng ph¸p thö cña tiªu chuÈn nµy vµ ph¶i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn viÖc chuÈn bÞ «t« vµ ph­¬ng ph¸p l¾p phanh. 6.8 C¸c lùc ®iÒu khiÓn cÇn ®­îc t¸c dông nhanh nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ m¹nh, vµ sau ®ã ®­îc gi÷ kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh dõng hoÆc ®­îc t¨ng lªn theo yªu cÇu. 6.9 ViÖc sö dông m¸y (r« bèt) t¸c dông vµo bµn ®¹p phanh kh«ng ph¶n ¸nh lµm viÖc thùc tÕ cña phanh «t« vµ nªn ®ùoc lo¹i trõ. 6.10 Nªn sö dông c¸c l¸i xe thö cã kü x¶o ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh n¨ng lµm viÖc tèi ­u cña «t« mµ kh«ng cã sù h·m b¸nh xe vµ ®é sai lÖch sau khi ®· lµm quen víi viÖc phanh «t«, hÖ thèng l¸i vµ hÖ thèng treo cña «t«. 6.11 C¸c phÐp thö víi ®éng c¬ ®ùoc nèi truyÒn ®éng cÇn ®­îc tiÕn hµnh ë sè thÝch hîp th­êng ®­îc dïng ®Ó ®¹t tíi vËn tèc thö mµ kh«ng v­ît qu¸ tèc ®é lín nhÊt cña ®éng c¬ do c¬ së chÕ t¹o giíi thiÖu. 6.12 NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, tÊt c¶ c¸c phÐp thö phanh cÇn ®­îc thùc hiÖn víi phanh nguéi Phanh ®uîc coi lµ nguéi khi nhiÖt ®é ban ®Çu cña phanh nãng nhÊt ®o ®­îc trªn ®Üa hoÆc trªn bÒ mÆt ngoµi cña tang phanh ë trong kho¶ng tõ 50 ®Õn 1000C tr­íc mçi lÇn dõng. 7
 8. TCVN 6444-1998/Tr 8 7 Phanh lµm viÖc - Thö hiÖu qu¶ phanh nguéi (bao gåm c¸c phÐp thö kiÓu 0 theo quy ®Þnh 13 cña ECE) 7.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö (xem ®iÒu 4,5 vµ 6) C¸c phÐp thö cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng b»ng ph¼ng vµ th¼ng, kh«ng dÝnh vËt liÖu xèp, cã ®é b¸m dÝnh thÝch hîp víi tÝnh n¨ng kü thuËt yªu cÇu vµ cã ®ñ chiÒu dµi, chiÒu réng ®Ó c¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn an toµn. Tr­íc khi b¾t ®Çu thö, phanh ph¶i ®­îc l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh ®óng. C¸c lèp b¸nh xe ph¶i ë trong ®iÒu kiÖn tèt, cã chiÒu cao cña líp tal«ng ®ñ cho mét lo¹t c¸c phÐp thö, cã cì kÝch vµ kiÓu lèp ®· ®uîc chøng nhËn vµ ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt do c¬ së chÕ t¹o «t« quy ®Þnh. Kh«ng nªn tiÕn hµnh c¸c phÐp thö khi ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn cã ¶nh h­ëng râ rÖt tíi kÕt qu¶ thö. 7.2 Dông cô (xem ®iÒu 5) Ph¶i cã c¸c dông cô sau: a) dông cô ®o lùc ®iÒu khiÓn; b) dông cô ®o ®é gi¶m tèc vµ/hoÆc c) dông cô ®o qu·ng ®­êng phanh, vËn tèc «t« vµ nhiÖt ®é phanh. C¸c dông cô cÇn ®­îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng lµm viÖc ®óng cña chóng vµ khi «t« ë trªn bÒ mÆt ®­êng thö tÊt c¶ c¸c dông cô thö ph¶i s½n sµng. 7.3 TiÕn hµnh thö Ph­¬ng ph¸p thö nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi mçi ®iÒu kiÖn chÊt t¶i vµ víi tÊt c¶ c¸c vËn tèc danh nghÜa cña «t«, ®éng c¬ ®­îc ng¾t vµ nèi truyÒn ®éng theo quy ®Þnh. "sè thÝch hîp" cho c¸c phÐp thö víi ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ®­îc quy ®Þnh trong 6.11. Mçi lÇn dõng khi thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi "phanh nguéi" nh­ ®· quy ®Þnh trong 6.12. X¸c ®Þnh ®é gi¶m tèc trung b×nh tèi ®a vµ/hoÆc qu·ng ®­êng phanh ®èi víi mçi vËn tèc cña «t«/®iÒu kiÖn chÊt t¶i cña «t« khÝ lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp (500N) kh«ng bÞ v­ît qu¸ vµ b¸nh xe kh«ng bÞ h·m. Cã thÓ thùc hiÖn mét lo¹t 5 lÇn t¸c ®éng phanh ®Ó lµm quen víi «t«, nh­ng v× tæng sè lÇn dõng cã thÎ lµm thay ®æi ®¸ng kÓ tÝnh chÊt nhiÖt vµ c¬ cña vËt liÖu ma s¸t (vµ cã thÓ lµm thay ®æi tÝnh n¨ng kü thuËt cña «t« 8
 9. TCVN 6444-1998/Tr 9 nªn mçi ®iÒu kiÖn thö nµy kh«ng nªn thùc hiÖn qu¸ 2 lÇn t¸c ®éng phanh (trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c). Trong bÊt kú tr­êng hîp nµo tæng sè lÇn dõng ®­îc thùc hiÖn theo ®iÒu 7.3 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 35. Tr×nh tù thö ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 7.3.1 Dõng «t« kh«ng chÊt t¶i 7.3.1.1 Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) - §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng, KÕt qu¶ cña phÐp thö nµy Ýt nhÊt ph¶i b»ng hiÖu qu¶ phanh ®· cho. 7.3.1.2 Tõ30% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp 7.3.1.3 Tõ 55% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.3.1.4 Tõ 80% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.3.2 Dõng «t« cã chÊt t¶i 7.3.2.1 Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) - ®éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng PhÐp thö nµy gåm 5 lÇn dõng tõ vËn tèc ®· quy ®Þnh vµ dïng c¸c ®é t¨ng thÝch hîp cña lùc ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o ra biÓu ®å "tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh" t­¬ng øng víi "lùc t¸c dông". Mét sè ®o Ýt nhÊt ph¶i b»ng tÝnh n¨ng kü thuËt cña phanh ®· quy ®Þnh (5,8m/s2) sÏ ®­îc dïng lµm "gi¸ trÞ chuÈn khi thö kiÓu 0". 7.3.2.2 Tõ30% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp 7.3.2.3 Tõ 55% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.3.2.4 Tõ 80% Vmax, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 140km/h 7.4 Tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ 7.4.1 Trong mçi lÇn dïng thö phanh ph¶i ghi l¹i c¸c th«ng tin sau: - vËn tèc thùc cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - lùc ®iÒukhiÓn; - ®é gi¶m tèc trung b×nh vµ /hoÆc qu·ng ®­êng phanh; 9
 10. TCVN 6444-1998/Tr 10 - sù h·m cña c¸c b¸nh xem ®é lÖch cña «t« so víi hµnh tr×nh cña nã hoÆc sù rung ®éng kh«ng b×nh th­êng. 7.4.2 C¸c th«ng tin sau còng cÇn ®­îc ghi l¹i ®èi víi lo¹t thö - c¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng; - ký hiÖu «t«; - c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i (bao gåm t¶i ph©n bè cho c¸c trôc ®èi víi mçi ®iÒu kiÖn chÊt t¶i); - th«ng tin vÒ lèp xe 7.4.3 TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ ®· nªu trªn cã thÓ ®ùoc lËp thµnh b¶ng vµ ®­îc tr×nh bµy theo mÉu thÝch hîp C¸c kÕt qu¶ theo 7.3.2.1 cÇn ®­îc tr×nh bÇy theo biÓu ®å. 7.5 Thö bæ xung C¸c phÐp thö bæ sung sau, ®Ó t¹o ra c¸c sè liÖu c¬ b¶n cho c¸c phÐp thö tÝnh n¨ng kü thuËt tiÕp sau, cã thÓ ®­îc thùc hiÖn vµo lóc "thö hiÖu qu¶ phanh nguéi" theo yªu cÇu. 7.5.1 Thö s¬ bé ®Ó ®o thêi gian ®¸p øng (xem ®iÒu 11) C¸c ¸p kÕ / bé chuyÓn ®æi (xem 5.1.10.2) cÇn ®­îc l¾p ®Æt trong mçi m¹ch phanh lµm viÖc ®Ó x¸c ®Þnh ¸p suÊt trªn trôc cã vÞ trÝ kÐmthuËn lîi nhÊt t­¬ng øng víi tÝnh n¨ng kü thuËt ®· quy ®Þnh cña phanh, khi thùc hiÖn phÐp thö ®· nªu rong 7.3.2.1. 7.5.2 Thö s¬ bé ®èi víi phÐp thö mßn dÇn (xem ®iÒu 9) C¸c lÇn h·m cho thö mßn dÇn ®­îc thùc hiÖn víi lùc ®iÒu khiÓn kh«ng ®æi ®Ó t¹o ra ®é gi¶m tèc 3m/s2 ®èi víi lÇn h·m thø nhÊt; lùc ®iÒu khiÓn nµy cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh sau c¸c phÐp thö ®· nªu trong 7.3.2.4 víi «t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë tû sè truyÒn ®éng cao nhÊt, phanh tõ 8% Vmax ®Õn 40% Vmax. Chó thÝch - nÕu 80% Vmax v­ît qu¸ 120km/h th× c¸c lÇn h·m®­îc thùc hiÖn tõ 120 ®Õn 60km/h Lùc ®iÒu khiÓn thÝch hîp (hoÆc ¸p suÊt) cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp tõ c¸c lÇn thö hoÆc b»ng néi suy theo ph­¬ng ph¸p ®å thÞ. 10
 11. TCVN 6444-1998/Tr 11 8 Phanh thø cÊp - Thö ph¸ hñy côc bé (Thö kiÓu 0 theo quy ®Þnh N013 cña ECE) 8.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö Xem 7.1 8.2 Dông cô Xem 7.2 8.3 TiÕn hµnh thö Ph­¬ng ph¸p thö nµy ph¶i ®ùoc tiÕn hµnh cho mçi kiÓu ph¸ háng quy ®Þnh thÝch hîp víi thiÕt bÞ phanh «t«, ë c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i vµ c¸c vËn tèc «t« ®· quy ®Þnh, ®éng c¬ ®­îc ng¾t vµ nèi truyÒn ®éng nh­ ®· giíi thiÖu. "Sè thÝch hîp" cho c¸c phÐp thö víi ®éng c¬ nèi truyÒn ®éng ®­îc x¸c ®Þnh trong 6.11 Mçi lÇn dõng ®Ó thö ph¶i ®uîc tiÕn hµnh víi "phanh nguéi" nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 6.11 X¸c ®Þnh ®é gi¶m tèc trung b×nh tèi ­u vµ/hoÆc qu·ng ®­êng phanh ®èi víi mçi kiÓu ph¸ hñy vµ vËn tèc «t«/®iÒu kiÖn chÊt t¶i cña «t« khi lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp kh«ng bÞ v­ît qu¸ vµ b¸nh xe kh«ng bÞ h·m. §èi víi ®iÒu kiÖn thö chØ cÇn cã mét lÇn dõng Cã hai kiÎu chÕ ®é phanh thø cÊp, viÖc lùa chän kiÓu nµo lµ do c¬ së chÕ t¹o «t« quy ®Þnh: a) chÕ ®é phanh thø cÊp liªn hîp víi chÕ ®é phanh lµm viÖc; b) chÕ ®é phanh thø cÊp ®éc lËp víi chÕ ®é phanh lµm viÖc. Ph­¬ng ph¸p thö ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 8.3.1 Sù ph¸ hñy m¹ch thö (®èi víi c¸c chÕ ®é phanh lµm viÖc ®­îc chia thµnh m¹ch). Sù ph¸ hñy cña mét m¹ch thö cña chÕ ®é phanh lµm viÖc cÇn ®­îc m« pháng bëi sù ph¸ hñy kiÓu rß rØ cña m¹ch hë b¶o ®¶m cho ¸p suÊt cña m¹ch ®­îc gi÷ ë "kh«ng" trong toµn bé pha thö. 8.3.1.1 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îcng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 11
 12. TCVN 6444-1998/Tr 12 8.3.1.2 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 30% Vmax §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.3 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 55% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.4 ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.5 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng. Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.6 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 30% Vmax §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.7 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 5% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. 8.3.1.8 ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h 12
 13. TCVN 6444-1998/Tr 13 §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 500N. C¸c lo¹t thö nµy cÇn ®uîc lÆp l¹i ®èi víi mçi m¹ch chÕ ®é phanh lµm viÖc kh¸c b»ng c¸ch t¹o ra mét sù ph¸ hñy m¹ch t¹i mét thêi ®iÓm. 8.3.2 Sù ph¸ hñy n¨ng l­îng (®èi víi c¸c chÕ ®é phanh lµm viÖc cã sù trî gióp vÒ n¨ng l­îng) Cã hai kiÓu ph¸ hñy n¨ng l­îng 8.3.2.1 Sù ph¸ hñy n¨ng l­îng trî gióp Sù ph¸ hñy nµy ®uîc m« pháng b»ng c¸ch x¶ hÕt toµn bé n¨ng l­îng ®­îc tr÷ trong thiÕt bÞ n¨ng l­îng trî gióp. Dõng thö (xem 8.3.15) NÕu cã nhiÒu h¬n mét thiÕt bÞ n¨ng l­îng trî gióp ®­îc l¾p trong chÕ ®é phanh lµm viÖc, phÐp thö ph¶i ®­îc lÆp l¹i víi mét sù ph¸ hñy n¨ng l­îng trî gióp t¹i mét thêi ®iÓm. 8.3.2.2 §éng c¬ ®­îc dïng Sù ph¸ hñy nµy ®­îc m« pháng b»ng c¸ch n¹p thiÕt bÞ n¨ng l­îng trî gióp tíi møc ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ sau ®ã dõng ®éng c¬ (hoÆc ng¾t sù cung cÊp n¨ng l­îng tõ ®éng c¬). Sù ngõng thö cÇn ®­îc thùc hiÖn cµng sím cµng tèt (xem 8.3.1.5) 8.3.3 ChÕ ®é phanh thø cÊp riªng biÖt Trong tr­êng hîp c¬ së chÕ t¹o «t« chØ ®Þnh kiÓm tra chÕ ®é phanh thø cÊp riªng biÖt (®éc lËp víi kiÓm tra) chÕ ®é phanh lµm viÖc) th× ph¶i thö ph¸ hñy côc bé c¶ chÕ ®é phanh thø cÊp vµ chÕ ®é phanh lµm viÖc. Tr×nh tù thö nh­ sau: 8.3.3.1 Thö chÕ ®é phanh thø cÊp riªng biÖt a) ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. b) ¤t« kh«ng chÊt t¶i 13
 14. TCVN 6444-1998/Tr 14 Tõ 30% Vmax. §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. c) ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 55% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. d) ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. e) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. f) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 30% Vmax. §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. g) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 55% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. h) ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h §éng c¬ ®­îc nèi truyÒn ®éng ë sè thÝch hîp 14
 15. TCVN 6444-1998/Tr 15 Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 400N ®èi víi tay vµ 500N ®èi víi ch©n. 8.3.3.2 Thö ph¸ hñy côc bé chÕ ®é phanh lµm viÖc a) Sù ph¸ hñy m¹ch thö (xem 8.3.1) - ¤t« kh«ng chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. - ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. b) Sù ph¸ hñy n¨ng l­îng trî gióp (xem 8.3.2.1) - ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. c) §éng c¬ ®­îc dõng (xem 8.3.2.2) - ¤t« ®­îc chÊt t¶i Tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) §éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng Lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 700N. §­îc thùc hiÖn cµng sím cµng tèt 8.4 ChØ thÞ sù ph¸ hñy C¸c phÐp thö ph¸ hñy côc bé ®· nªu t¹o ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®Ó kiÓm tra sù ho¹t ®éng ®óng cña mét sè thiÕt bÞ b¸o h­ háng. Trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, chøc n¨ng ho¹t ®éng tèt cña thiÕt bÞ b¸o h­ háng ph¶i ®­îc kiÓm tra t¹i mét sè thêi ®iÓm trong qu¸ tr×nh thö. 15
 16. TCVN 6444-1998/Tr 16 8.5 Ghi c¸c kÕt qu¶ Nh­ ®· nªu trong 7.4 nh­ng cÇn bæ sung thªm c¸c th«ng tin sau cho mçi lÇn dõng: - chÕ ®é phanh thø cÊp ®· sö dông vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn; - ®iÒu kiÖn ph¸ hñy côc bé khÝ thö; - t×nh tr¹ng chung cña «t«. 9 Thö phanh mßn dÇn khi lµm viÖc (thö kiÓu 1 theo quy ®Þnh N013 cña ECE) 9.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö Nh­ ®· nªu trong 7.1, ®­êng thö cã thÓ bao gåm c¸c chç cong vµ c¸c gãc nh­ng c¸c lÇn phanh vµ dõng nªn ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c ®o¹n ®­êng th¼ng. 9.2 Dông cô Nh­ 7.2 9.3 Ph­¬ng ph¸p thö Ph­¬ng ph¸p thö nµy bao gåm ba giai ®o¹n riªng biÖt ®­îc thùc hiÖn víi «t« chÊt t¶i phï hîp víi 3.1.1. 9.3.1 X¸c ®Þnh lùc ®iÒu khiÓn Lùc ®iÒu khiÓn ®óng (hoÆc ¸p suÊt) ®èi víi ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh cã thÓ ®uîc x¸c lËp phï hîp víi c¸c phÐp thö ®­îc nªu trong 7.5.2, c¸c phÐp thö nµy cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh lóc kÕt thøc c¸c phÐp thö hiÖu qu¶ phanh nguéi hoÆc ngay tr­íc khi thö mßn dÇn v× nhiÖt. Lùc ®iÒu khiÓn ®óng (hoÆc ¸p suÊt) sÏ t¹o ra ®é gi¶m tèc 3m/s2 ë lÇn phanh ®Çu tiªn cña ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh. NÕu ng­êi l¸i cã ®ñ tr×nh ®é tay nghÒ vµ quen víi thiÕt bÞ phanh «t« th× ng­êi ®ã cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh vµ ghi l¹i lùc ®iÒu khiÓn ®óng (hoÆc ¸p suÊt). 9.3.2 Ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh víi viÖc phanh lÆp l¹i Phanh ph¶i ®­îc lµm nãng b»ng c¸ch thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p sau: 16
 17. TCVN 6444-1998/Tr 17 9.3.2.1 Phanh ph¶i nguéi, nghÜa lµ nhiÖt ®é ban ®Çu cña phanh nãng nhÊt ë trong kho¶ng tõ 50 ®Õn 1000C (lóc b¾t ®Çu cña lÇn phanh ®Çu tiªn) nh­ ®· x¸c ®Þnh trong 6.12. 9.3.2.2 VËn tèc thö cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh lµ V1, trong ®ã V = 80% Vmax nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 120km/h 9.3.2.3 Lùc ®iÒu khiÓn trªn bé ®iÒu khiÓn phanh lµm viÖc cÇn t¹o ra ®é gi¶m tèc 3m/s2; lùc ®iÒu khiÓn nµy ®­îc gi÷ kh«ng ®æi cho c¸c lÇn phanh tiÕp sau (mÆc dï cã thÓ t¹o ra c¸c møc gi¶m tèc kh¸c nhau) 9.3.2.4 Phanh cÇn ®­îc níi láng khi vËn tèc cña «t« gi¶m xuèng tíi 1/2V1. 9.3.2.5 Trong qu¸ tr×nh phanh, ®éng c¬ ®uîc nèi truyÒn ®éng ë sè cao nhÊt 9.3.2.6 ngay sau khi níi láng phanh, ph¶i dïng hép sè ®Ó ®­a trë l¹i vËn tèc V1 trong thêi gian ng¾n cµng tèt, ®éng c¬ vµ hép sè cho phÐp ®¹t ®­îc ®é t¨ng tèc lín nhÊt. TiÕp tôc cho «t« ch¹y ë vËn tèc V1 trong kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt lµ 10s ®Ó æn ®Þnh vËnt èc nµy cña «t« tr­íc khi b¾t ®Çu chu kú phanh tiÕp sau. 9.3.2.7 Chu kú phanh tiÕp sau cÇn ®uîc b¾t ®Çu 45s sau khi b¾t ®Çu chu kú phanh liÒn kÒ tr­íc (xem 9.3.2.2). NÕu ®Æc tÝnh cña «t« kh«ng cho phÐp phï hîp víi thêi gian nµy cña chu kú th× kho¶ng thêi gian nµy cã thÓ t¨ng lªn, nh­ng trong bÊt kú tr­êng hîp nµo còng ph¶i tu©n thñ kho¶ng thêi gian 10s dÓ æn ®Þnh vËn tèc nh­ ®· nªu trong 9.3.2.5. 9.3.2.8 Ph¶i thùc hiÖn tæng sè 15 chu kú phanh 9.3.3 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh nãng PhÐp thö nãng nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ ®èi víi phÐp thö ngu«i kiÓu 0 vµ cïng víi mét lùc ®iÒu khiÓn (hoÆc cïng mét ¸p suÊt nh­ ®· ghi ®­îc trong qu¸ tr×nh thö kiÓu 0 víi «t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng, tõ vËn tèc trõ ®· cho (80km/h) trong 7.3.2.1. Ph­¬ng ph¸p nh­ sau: 9.3.3.1 ngay sau khi phanh lÇn cuèi cña ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh, «t« ph¶i ®­îc t¨ng tèc cµng nhanh cµng tèt víi vËn tèc thö quy ®Þnh cho phÐp thö kiÓu 0, ®éng c¬ ®­îc ng¾t truyÒn ®éng (80km/h) 9.3.3.2 Trong vßng 60s thùc hiÖn chu kú lµm nãng phanh cuèi cïng cÇn tiÕn hµnh mét lÇn cïng theo ®iÒu kiÖn 7.3.2.1 (nh­ng víi c¸c nhiÖt ®é phanh kh¸c nhau) vµ víi lùc ®iÒu khiÓn ®­îc ghi trong qu¸ tr×nh thö kiÓu 0 t­¬ng øng («t« ®­îc chÊt t¶i, ®éng c¬ ®­îc ng¾t tõ vËn tèc thö ®· cho (80km/h) 17
 18. TCVN 6444-1998/Tr 18 HiÖu qu¶ tæng hîp phanh nãng ph¶i ®¸p øng hai ®iÒu kiÖn: a) kh«ng nhá h¬n 60% hiÖu qu¶ phanh ghi ®­îc trong qu¸ tr×nh thö phanh nguéi kiÓu 0 tu¬ng øng (xem 7.3.2) víi cïng mét lùc ®iÒu khiÓn; b) kh«ng nhá h¬n 805 hiÖu qu¶ phanh lµm viÖc ®· cho. NÕu ®iÒu kiªn a) kh«ng thÓ ®¹t ®­îc , phÐp thö lµ kh«ng cã kÕt qu¶ NÕu ®iÒu kiÖn b) kh«ng thÓ ®¹t ®­îc trong 9.3.3.2 th× phÐp thö phanh nãng cã thÓ ®­îc lÆp l¹i ngay hoÆc sau mét ph­¬ng ph¸p lµm nãng míi theo ®iÒu kiÖn trong 9.3.2 Trong qu¸ tr×nh thö phanh nãng lÇn thø hai nµy theo c¸c ®iÒu kiÖn trong 9.3.31 vµ 9.3.3.2 lùc ®iÒu khiÓn cã thÓ t¨ng lªn ®Õn gi¸ trÞ cho phÐp lín nhÊt (500N) ®Ó tháa m·n ®iÒu kiÖn b). 9.4 Ph­¬ng ph¸p thö lùa chän NÕu hiÖn t­îng thö kh«ng cho phÐp duy tr× ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh th× c¸c thêi gian cña chu kú hoÆc c¸c vËn tèc «t« cã thÓ thay ®æi ®Ó b¶o ®¶m cho tæng thêi gian thö ®­îc quy ®Þnh trong 9.3.2 vµ tæng n¨ng l­îng vµo lµ kh«ng ®æi. C¸c vÝ dô sau minh ho¹ c¸c ph­¬ng ph¸p thö mßn dÇn lùa chän 9.4.1 Sù thay ®æi vËn tèc «t« Thay cho viÖc phanh tõ vËn tèc V1 ®Õn 1/2V1, «t« cã thÓ ®­îc phanh tõ V2 ®Õn V3 hoÆc tõ V3 ®Õn 0, ®¶m b¶o cho 2 V  (V1) -  1  = (V2)2 - (V3)2 = (V4)2 - 0 2  2  TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh kh¸c ph¶i ®­îc gi÷ kh«ng thay ®æi 9.4.2 Sù thay ®æi thêi gian cña chu kú Thay cho viÖc phanh sau mçi n gi©y, «t« cã thÓ ®­îc phanh sau n1, n2, n3, n4 gi©y, b¶o ®¶m cho sau 4 chu kú vµ sau khi thùc hiÖn toµn bé ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh th× thêi gian tr«i qua phï hîp víi quy ®Þnh trong 9.3.2 TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh kh¸c ph¶i ®­îc gi÷ kh«ng thay ®æi. 18
 19. TCVN 6444-1998/Tr 19 9.5 Ghi c¸c kÕt qu¶ C¸c ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng vµ th«ng tin vÒ «t« cÇn ®uîc ghi l¹i nh­ ®· quy ®Þnh trong 7.4.2 vµ c¸c kÕt qu¶ cÇn ®­îc lËp thµnh b¶ng vµ tr×nh bµy nh­ ®· quy ®Þnh trong 7.4.3 9.5.1 X¸c ®Þnh lùc ®iÒu khiÓn C¸c th«ng tin sau cÇn ®uîc ghi l¹i: - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc hoµn thµnh viÖc phanh; - ®é gi¶m tèc trung b×nh trong giai ®o¹n phanh; - lùc ®iÒu khiÓn vµ/hoÆc ¸p suÊt 9.5.2 Ph­¬ng ph¸p lµm nãng phanh víi viÖc phanh lÆp l¹i C¸c th«ng tin sau cÇn ®­îc ghi l¹i ®èi víi mçi chu kú phanh: - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc hoµn thµnh viÖc phanh; - lùc ®iÒu khiÓn vµ/hoÆc ¸p suÊt nÕu kh¸c víi quy ®Þnh; - thêi gian cña chu kú (kho¶ng thêi gian gi÷a mét lÇn phanh vµ lÇn phanh tiÕp sau nÕu kh¸c víi quy ®Þnh). 9.5.3 Thö hiÖu qu¶ phanh víi phanh nãng C¸c th«ng tin sau ph¶i ®­îc ghi l¹i: - thêi gian tr«i qua tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n phanh lÇn cuèi tíi khi b¾t ®Çu thö hªÞu qu¶ phanh nãng; - vËn tèc thùc tÕ cña «t« lóc b¾t ®Çu phanh; - lùc ®iÒu khiÓn ; - ®é gi¶m tèc trung b×nh vµ/ hoÆc qu·ng ®­êng phanh. Chó thÝch - NhiÖt ®é phanh lóc b¾t ®Çu thö hiÖu qu¶ phanh nãng cã thÓ ®­îc ghi l¹i, c¸c phÐp ®o nµy rÊt thÝch hîp nÕu cÇn thiÕt ph¶i thö hiÖu qu¶ phanh nãng lÇn thø hai. 19
 20. TCVN 6444-1998/Tr 20 10 Thö tÜnh vµ ®éng ®èi víi phanh khi ®ç «t« 10.1 C¸c ®iÒu kiÖn thö ¤t« ph¶i ®­îc /// phï hîp víi 3.1.1 Lèp cÇn ®­îc l¾p ®óng quy ®Þnh vµ cã líp ta l«ng phï hîp víi /// hÖ thèng phanh khi ®ç ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®óng vµ c¸c m¸ phanh ph¶i ®­îc ch¾n ch¾n phï hîp víi quy ®Þnh cña c¬ së chÕ t¹o «t«. C¸c phÐp thö tÜnh ®Ó gi÷ «t« ®ç cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®é dèc ®· quy ®Þnh (18% vµ 12%). mÆt ®­êng kh«ng dÝnh vËt liÖu xèp, cã ®é b¸m dÝnh phï hîp víi møc chÊt l­îng yªu cÇu vµ cã ®ñ chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®Ó c¸c phÐp thö ®­îc thùc hiÖn an toµn. Thö ®éng ®èi víi phanh khi ®ç «t« cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng b»ng ph¼ng vµ th¼ng nh­ ®· nªu trong 7.1 10.2 Dông cô Xem 7.2 10.3 Ph­¬ng ph¸p thö Ph­¬ng ph¸p thö bao gåm c¸c phÐp thö tÜnh ®Ó gi÷ «t« vµ (nÕu cÇn) mét phÐp thö hiÖu qu¶ ®éng lùc cña phanh. C¶ hai ph­¬ng ph¸p thö ®­îc tiÕn hµnh víi «t« ®­îc chÊt t¶i vµ víi "phanh nguéi" nh­ ®· quy ®Þnh trong 6.12 10.3.1 Thö tÜnh ®èi víi phanh khi ®ç «t« 10.3.1.1 L¸i «t« trªn ®­êng cã ®é dèc thö ®· quy ®Þnh 918%) vµ cho «t« ®ç l¹i b»ng c¸ch t¸c dông vµo phanh lµm viÖc lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp (500N) vµ ng¾t ®éng c¬. 10.3.1.2 T¸c dông vµo phanh khi ®ç xe lùc ®iÒu khiÓn lín nhÊt cho phÐp (400N ®èi víi tay , 500N ®èi víi ch©n) vµ sau ®ã r¬i láng tõ tõ c¸c phanh l µm viÖc. 10.3.1.3 ¤t« ph¶i ®øng yªn trong 5 phót 10.3.1.4 Ph­¬ng ph¸p thö nµy ®­îc lÆp l¹i víi «t« ®­îc ®ç theo chiÒu ng­îc l¹i (h­íng lªn dèc vµ xuèng dèc) 20
Đồng bộ tài khoản