Tiêu chuẩn Việt Nam : Ô tô lắp động cơ đốt trong

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
152
lượt xem
97
download

Tiêu chuẩn Việt Nam : Ô tô lắp động cơ đốt trong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ đốt trong - Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo tiêu hao nhiên liệu cho ô tô lắp động cơ đột trong loại M, N, có khối lượng toàn bộ lớn nhất nhỏ hơn 2 tận trong công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam : Ô tô lắp động cơ đốt trong

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6787 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ¤ t« l¾p ®éng c¬ ®èt trong - §o tiªu hao nhiªn liÖu trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Automobiles equipped with an internal combustion engine- Measurement of fuel consumption in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE 84-00/C1. do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6787 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ¤ t« l¾p ®éng c¬ ®èt trong - §o tiªu hao nhiªn liÖu trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Automobiles equipped with an internal combustion engine- Measurement of fuel consumption in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o tiªu hao nhiªn liÖu cho « t« l¾p ®éng c¬ ®èt trong lo¹i M1, vµ N1 1) cã khèi l­îng toµn bé lín nhÊt nhá h¬n 2 tÊn trong c«ng nhËn kiÓu. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6785 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph¸t th¶i chÊt g©y « nhiÔm tõ « t« theo nhiªn liÖu sö dông cña ®éng c¬ - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu TCVN 6568 : 1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §éng c¬ ch¸y do nÐn vµ « t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn - Ph­¬ng ph¸p ®o c¸c chÊt g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy vµ c«ng suÊt ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu TCVN 6552:1999 ¢m häc - §o tiÕng ån ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt (R.E.3) (TRAN/SC1/WP29/78 vµ b¶n söa ®æi 1, NghÞ quyÕt chung vÒ cÊu t¹o c¸c lo¹i « t« (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/78 and Amend.1) RF - 03 - A -84 Nhiªn liÖu sö dông cho c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt trong tù ch¸y. RF - 01 - A -84 vµ RF - 01 - A -85 Nhiªn liÖu sö dông cho c¸c lo¹i ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc. 3 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa Sau ®©y lµ c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa dïng trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 C«ng nhËn « t« (Approval of a vehicle): C«ng nhËn kiÓu « t« vÒ ®o tiªu hao nhiªn liÖu. 1 ) Nh­ ®Þnh nghÜa trong TCVN 6552:1999. 3
 4. TCVN 6787 : 2001 3.2 KiÓu « t« (Vehicle type): Lo¹i « t« cã l¾p ®éng c¬ kh«ng cã sù kh¸c biÖt c¬ b¶n g× nh­: th©n « t«, ®éng c¬, hÖ truyÒn ®éng, lèp vµ khèi l­îng kh«ng t¶i. 3.3 Khèi l­îng kh«ng t¶i (Unladen mass ): Khèi l­îng cña « t« khi kh«ng kÓ tæ l¸i xe, hµnh kh¸ch hay t¶i träng, nh­ng víi b×nh nhiªn liÖu ®­îc ®æ ®Çy vµ cã bé ®å nghÒ cña « t« vµ b¸nh dù phßng trªn « t«. 3.4 Khèi l­îng chuÈn (Reference mass ): "Khèi l­îng kh«ng t¶i" cña « t« ®­îc t¨ng lªn 100kg. 3.5 Khèi l­îng lín nhÊt (Maximum mass): Khèi l­îng kü thuËt cho phÐp lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt « t« ®­a ra (khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n khèi l­îng lín nhÊt do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cho phÐp). 3.6 ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi (Cold start device): ThiÕt bÞ lµm giÇu hçn hîp khÝ vµ nhiªn liÖu cña ®éng c¬ mét c¸ch tøc thêi, ®Ó trî gióp viÖc khëi ®éng. 3.7 ThiÕt bÞ trî gióp khëi ®éng (Starting aid): ThiÕt bÞ gióp ®éng c¬ khëi ®éng mµ kh«ng cÇn lµm giÇu hçn hîp kh«ng khÝ vµ nhiªn liÖu. VÝ dô: bugi sÊy nãng, bé thay ®æi thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu v.v. 4 Yªu cÇu tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu tr­íc khi thö c«ng nhËn kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 M« t¶ kiÓu ®éng c¬ bao gåm tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm ®­îc qui ®Þnh ë phô lôc A. 4.1.2 M« t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña « t«, bao gåm nh÷ng ®Æc ®iÓm ®­îc sö dông trong phô lôc B. 4.2 MÉu thö Mét « t« mÉu cña mét kiÓu « t« ®­îc thö c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®Ö tr×nh cho c¸c phßng thö nghiÖm cña C¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc ®­îc C¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn (sau ®©y gäi t¾t lµ phßng thö nghiÖm). 5 Yªu cÇu vµ thö nghiÖm 5.1 Qui ®Þnh chung C¸c bé phËn cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn tiªu hao nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o, vµ l¾p r¸p phï hîp víi « t« trong sö dông th«ng th­êng mµ cã tÝnh ®Õn sù rung ®éng, vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 5.2 M« t¶ thö nghiÖm 5.2.1 ¤ t« ph¶i ®­îc kiÓm tra theo qui ®Þnh trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy theo c¸c ®iÒu kiÖn l¸i « t« theo ®©y: 5.2.1.1 Chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ. 4
 5. TCVN 6787 : 2001 5.2.1.2 Thö ë tèc ®é kh«ng ®æi 90km/h. 5.2.1.3 Thö ë tèc ®é kh«ng ®æi 120 km/h(1). 5.2.2 C¸c kÕt qu¶ thö ph¶i ®­îc biÓu thÞ theo lÝt/100km ®­îc lµm trßn tíi 0,1 cho 1lÝt/100km. 5.2.3 Nhiªn liÖu sö dông ph¶i lµ c¸c nhiªn liÖu chuÈn thÝch hîp do CEC x¸c ®Þnh(2): a) trong tµi liÖu cña CEC: RF - 03 - A - 84 cho c¸c lo¹i ®éng c¬ ®èt trong nÐn ch¸y. b) mét trong nh÷ng nhiªn liÖu do CEC x¸c ®Þnh trong c¸c tµi liÖu: RF - 01 - A - 84 vµ RF- 08- A- 85 cho ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc. 5.3 §äc kÕt qu¶ C¸c trÞ sè tiªu hao nhiªn liÖu do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh cho kiÓu « t« sÏ ®­îc chÊp nhËn nÕu chóng kh«ng kh¸c biÖt qu¸ ± 4% so víi c¸c trÞ sè ®o ®­îc bëi c¸c phßng thö nghiÖm thùc hiÖn trªn « t« ®Ö tr×nh cho viÖc thö nghiÖm. NÕu sù kh¸c biÖt lín h¬n 4%, th× gÝa trÞ ®­îc chÊp nhËn lµ trÞ sè do c¸c phßng thö nghiÖm ®o ®­îc . 6 Söa ®æi vµ më réng c¸c c«ng nhËn cña kiÓu « t« 6.1 BÊt kú mét söa ®æi nµo cña kiÓu « t«, ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho c¬ quan qu¶n lý n¬i c«ng nhËn kiÓu « t«. 6.2 Trong tr­êng hîp më réng c«ng nhËn kiÓu « t« , nhµ s¶n xuÊt ph¶i tr×nh c¸c b¸o c¸o thö nghiÖm theo c¸c ®iÒu kiÖn ë ®iÒu 7 cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch 1) Kh«ng lµm thö nghiÖm nµy nÕu tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt cña « t« nhá h¬n 130 km/h; 2) Theo Héi ®ång hîp t¸c Ch©u ¢u vÒ ph¸t triÓn c¸c thö nghiÖm vÒ ®Æc tÝnh cña dÇu b«i tr¬n vµ nhiªn liÖu ®éng c¬ (CEC). §Æc tÝnh nhiªn liÖu ®­îc x¸c ®Þnh trong nghÞ quyÕt chung (R.E.3) (TRAN/SC1/WP29/78) 7 C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó më réng c«ng nhËn kiÓu « t« 7.1 C¸c « t« ®­îc s¶n xuÊt ®«ng thêi hoÆc kÕ tiÕp nhau mµ cã kh¸c biÖt ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo ®ã nh­ng cã thÓ ®­îc xem xÐt nh­ lµ c¸c d¹ng cña mét chñng lo¹i (model) c¬ b¶n, th× cÇn lµm thªm c¸c thö nghiÖm tiªu hao trªn mçi lo¹i trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: 7.1.1 Sù kh¸c biÖt lÆp ®i lÆp l¹i cÇn thiÕt cña viÖc ®o « nhiÔm ®­îc yªu cÇu theo TCVN 6785:2001 hoÆc theo TCVN 6568 : 1999 , c¸c thö nghiÖm thªm n÷a ë tèc ®é kh«ng ®æi vµ chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ ph¶i ®­îc thùc hiÖn. 5
 6. TCVN 6787 : 2001 7.1.1.1 Tuy nhiªn, nÕu c¸c sù kh¸c biÖt ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn tiªu hao chØ ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ, th× kh«ng cÇn thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm ë tèc ®é kh«ng ®æi. 7.1.2 CÇn ph¶i lµm c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi thªm n÷a trong c¸c tr­êng hîp sau: söa ®æi h×nh d¸ng bªn ngoµi cña « t« nh­ kiÓu th©n « t« (cèp sau « t«, khoang « t«...) hoÆc thªm vµo c¸c bé phËn ®Æc biÖt (tÊm l¸i ngang ,bé c©n b»ng « t«.v.v) hay c¸c kÝch th­íc (chiÒu dµi c¬ së, chiÒu réng « t«.) hay khèi l­îng cña « t«. MÆc dï vËy c¸c thö nghiÖm kh¸c n÷a sÏ kh«ng cÇn nÕu nhµ s¶n xuÊt « t« cã thÓ chØ ra r»ng sù thay ®æi kÕt qu¶ trong c«ng suÊt t¶i toµn bé trªn ®­êng vÒ tiªu hao nhiªn liÖu Ýt h¬n 5%. 7.1.3 CÇn ph¶i cã c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ kh¸c n÷a trong mçi tr­êng hîp sau ®©y: a) thay ®æi khèi l­îng chuÈn dÉn ®Õn sù thay ®æi trong cÊp qu¸n tÝnh vµ thay ®æi khèi l­îng lín h¬n 10%. b) thay ®æi khèi l­îng chuÈn dÉn ®Õn sù thay ®æi lín h¬n mét cÊp qu¸n tÝnh. 7.1.4 C¸c söa ®æi ®èi víi hÖ thèng truyÒn ®éng. 7.1.4.1 NÕu kiÓu hép sè ®­îc thay ®æi (sè tay, sè tù ®éng, sè tû sè truyÒn) ph¶i tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ tèc ®é kh«ng ®æi bæ xung. 7.1.4.2 NÕu mét hoÆc nhiÒu tû sè truyÒn ®éng toµn bé (kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña lèp) ®­îc sö dông ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ thay ®æi lín h¬n 8%, th× ph¶i tiÕn hµnh bæ xung thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ. 7.1.4.3 NÕu tû sè truyÒn ®éng toµn bé (kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña lèp ) sö dông cho c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi thay ®æi lín h¬n 5%, th× ph¶i tiÕn hµnh bæ xung c¸c thö nghiÖm ch¹y tèc ®é kh«ng ®æi. 7.1.4.4 C¸c thö nghiÖm thªm n÷a sÏ kh«ng yªu cÇu trong tr­êng hîp lo¹i lèp thay ®æi, nh­ng kiÓu vµ kÝch cì lèp gièng hÖt nhau. 7.1.5 C¸c söa ®æi ®éng c¬ hay thiÕt bÞ phô trî cña nã: cÇn ph¶i cã c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ tèc ®é kh«ng ®æi thªm n÷a trong tr­êng hîp c¸c söa ®æi ®­îc x¸c ®Þnh d­íi ®©y: 7.1.5.1 C¸c söa ®æi quan träng ®èi víi ®éng c¬, ®Æc biÖt c¸c thay ®æi ®Æc tÝnh c¬ b¶n nh­ dung tÝch xi lanh, ®­êng kÝnh xi lanh ,hµnh tr×nh piston, kÕt cÊu vµ kÝch th­íc cña buång ®èt, van hay pit t«ng, tû sè nÐn v.v. 7.1.5.2 Nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ sù gi¶m ¸p suÊt ë phin läc khÝ hay thay ®æi lo¹i phin läc (läc khÝ kh« hay läc ­ít cã dÇu). 7.1.5.3 Thªm hoÆc bít bé h¹n chÕ khãi hoÆc thiÕt bÞ tiÕt kiÖm nhiªn liÖu. 6
 7. TCVN 6787 : 2001 7.1.5.4 Nh÷ng söa ®æi hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu. VÝ dô cæ hót, hay thªm thiÕt bÞ n¹p khÝ kh¸c hay thiÕt bÞ sÊy khÝ tr­íc; 7.1.5.5 Thay ®æi trong chÕ t¹o chÕ hßa khÝ hay sù ®Æt chÕ ®é chÕ hßa khÝ; 7.1.5.5.1 MÆc dï vËy c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi kh¸c n÷a sÏ kh«ng cÇn thiÕt nÕu diÖn tÝch ®­êng cong ®å thÞ dßng ch¶y trong kho¶ng 90-120km/h n»m trong kho¶ng dung sai cho phÐp cña chÕ hßa khÝ ®­îc sö dông cho c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n. 7.1.5.6 Thay ®æi sù ®Æt chÕ ®é hÖ thèng phun hay bÊt kú bé phËn nµo cña hÖ thèng. 7.1.5.6.1 Tuy nhiªn c¸c thö nghiÖm tèc ®é kh«ng ®æi thªm n÷a sÏ kh«ng cÇn thiÕt nÕu c¸c gi¸ trÞ l­u l­îng vµ dung sai trong kho¶ng sö dông xÊp xØ víi tèc ®é ®ang xÐt n»m trong kho¶ng dung sai cho phÐp cña hÖ thèng ®­îc sö dông trong c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n 7.1.5.7 Thay ®æi trong chÕ t¹o hay c¸c ®Æc tÝnh cña vßi phun; 7.1.5.8 Thay ®æi thêi ®iÓm ®ãng më van hay ®iÒu chØnh van; 7.1.5.9 Thay ®æi trong hÖ thèng ®¸nh löa nh­ thay ®æi kiÓu ®¸nh löa (th«ng th­êng, b¸n dÉn hay ®iÖn tö) nh÷ng thay ®æi cña ®­êng cong ®¸nh löa (nÕu chØ nh÷ng kho¶ng lµm viÖc thay ®æi ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®iÓm vËn hµnh khi ch¹y ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ hay ch¹y tèc ®é kh«ng ®æi) hoÆc söa ®æi thêi ®iÓm ®¸nh löa; 7.1.5.10 Nh÷ng thay ®æi h×nh d¹ng cæ x¶ cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn dßng khÝ; 7.1.5.11 Nh÷ng söa ®æi hay thay ®æi èng x¶ , bé gi¶m ©m, bé céng h­ëng hay èng ®u«i g©y ra biÕn ®æi ¸p suÊt ng­îc trong ®­êng x¶ qu¸ 740 Pa ®o ë ®­êng ra bé thu trong c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh cho mçi thö nghiÖm. ChØ nh÷ng thö nghiÖm t­¬ng øng míi cÇn ®­îc lÆp l¹i; 7.1.5.12 Thay ®æi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬; 7.1.5.12.1 NÕu c«ng suÊt lín nhÊt thay ®æi chØ do söa ®æi thiÕt bÞ ®iÒu chØnh c¾t sù ho¹t ®éng (lín nhÊt-nhá nhÊt tøc thêi) hay lóc dõng mµ trong mét sè hÖ thèng h¹n chÕ ®é më cña b­ím ga, th× sÏ kh«ng cÇn thö nghiÖm kh¸c n÷a. 7.1.5.12.2 Tuy nhiªn nÕu c¸c söa ®æi ®­îc qui ®Þnh ë trong môc 7.1.5.12.1 ë trªn cã ¶nh h­ëng ®Õn sù vËn hµnh cña ®éng c¬ trong kho¶ng sö dông ®ang xÐt (VÝ dô: ®iÒu tèc) th× c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ tèc ®é kh«ng ®æi bæ xung ph¶i ®­îc thùc hiÖn . 7.1.5.13 Khi cã l¾p thªm ®iÒu hoµ kh«ng khÝ dïng m¸y nÐn khÝ ®­îc thiÕt kÕ vËn hµnh liªn tôc kh«ng lµm l¹nh qu¸ ë chç ngåi cña hµnh kh¸ch; 7
 8. TCVN 6787 : 2001 7.1.5.14 Thay ®æi kiÓu hay kÝch th­íc cña qu¹t, kiÓu hÖ thèng tay l¸i (c¬ khÝ hay ®iÖn tö) ,hÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é vµ tèc ®é, ®Õn møc mµ sù thay ®æi nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng suÊt lín nhÊt trong kho¶ng dung sai tèc ®é ®éng c¬. 7.2 MÆc dï vËy, trong tr­êng hîp nh÷ng söa ®æi nhá ¶nh h­ëng ®Õn kÕt cÊu cña tÊt c¶ c¸c lo¹i « t«, cÇn thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm thªm n÷a chØ ë nh÷ng chñng lo¹i (model) « t« nhÊt ®Þnh do c¸c phßng thö nghiÖm lùa chän. Sù biÕn ®æi tiªu hao ®­îc ®o theo lÝt/100km, v× thÕ víi sù tho¶ thuËn cña c¸c phßng thö nghiÖm cã thÓ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c « t« chØ cã c¸c söa ®æi ®ã. 7.3 Víi nh÷ng söa ®æi nhá nhÊt ®Þnh, nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®Ö tr×nh tíi c¸c phßng thö nghiÖm c¸c kÕt qu¶ so s¸nh hay b»ng chøng kü thuËt chøng tá r»ng söa ®æi kh«ng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®o tiªu hao. Kh«ng cÇn ph¶i lµm c¸c thö nghiÖm bæ xung t­¬ng øng nÕu c¸c phßng thö nghiÖm ®ång ý. 7.4 Gi¶i thÝch kÕt qu¶ cña c¸c thö nghiÖm kh¸c. 7.4.1 NÕu kh«ng yªu cÇu cã c¸c thö nghiÖm thªm n÷a cho sù thay ®æi th× c¸c gi¸ trÞ tiªu hao cho sù thay ®æi ®ã sÏ ®­îc ghi nhËn cho chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n. 7.4.2 NÕu cÇn lµm thªm c¸c thö nghiÖm chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ vµ /hoÆc tèc ®é kh«ng ®æi cho sù thay ®æi ®ã: 7.4.2.1 C¸c gi¸ trÞ tiªu hao t­¬ng øng cho sù thay ®æi ph¶i lµ c¸c gi¸ trÞ cña chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n ,nÕu gi¸ trÞ ®o ®­îc trªn c¸c thay ®æi trong qu¸ tr×nh c¸c thö nghiÖm thªm n÷a kh«ng kh¸c biÖt nhiÒu h¬n ±5% ®èi víi c¸c trÞ sè ®o ®­îc cho chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n. 7.4.2.1.1 Dï vËy,theo yÒu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt , c¸c gi¸ trÞ tiªu hao ®­îc ®o ë c¸c thö nghiÖm thªm n÷a cã thÓ ®­îc ¸p dông cho mçi lo¹i biÕn thÓ. 7.4.2.2 NÕu c¸c gi¸ trÞ tiªu hao ®­îc ®o trªn c¸c thö nghiÖm thªm n÷a kh¸c biÖt lín h¬n 5% so víi gi¸ trÞ ®o ®­îc cho mÉu « t« c¬ b¶n, c¸c gi¸ trÞ nµy ph¶i ®­îc ¸p dông cho lo¹i « t« ®­îc ®o. 7.4.2.3 C¸c gi¸ trÞ tiªu hao ë chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ hay tèc ®é kh«ng ®æi mµ kh«ng cÇn x¸c ®Þnh bëi c¸c thö nghiÖm thªm n÷a ®èi víi c¸c d¹ng « t« biÕn thÓ ®ang xÐt ph¶i lµ c¸c gi¸ trÞ ®­îc ghi l¹i cho chñng lo¹i (model) « t« c¬ b¶n. 7.4.3 §èi víi øng dông cña môc 7.4.1 vµ 7.4.2 ë trªn, chñng lo¹i (model) « t« chuÈn c¬ b¶n vµ c¸c biÕn thÓ cña nã ph¶i ®­îc lùa chän theo sù ®ång ý cña c¸c phßng thö nghiÖm . 7.4.3.1 Nhµ s¶n xuÊt cã thÓ ®Ò nghÞ cho ra chñng lo¹i (model) cña mét kiÓu c¬ b¶n míi lµ kÕt qu¶ cña viÖc ngõng s¶n xuÊt cña lo¹i « t« ®· ®­îc c«ng nhËn tr­íc ®©y, nh­ng kh«ng ph¶i lµ c¸c biÕn thÓ cña chóng. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, chñng lo¹i (model) « t« chuÈn ®­îc lùa chän, c¸c biÕn thÓ cña chóng vµ c¸c thö nghiÖm thªm n÷a cÇn thùc hiÖn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo tháa thuËn víi c¸c phßng thö nghiÖm. 8
 9. TCVN 6787 : 2001 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 C¸c « t« ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu « t« ®­îc c«ng nhËn. 8.2 §Ó kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn theo ®iÒu 8.1, ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tÝnh phï hîp cña s¶n xuÊt. 8.3 C¸c th«ng sè liªn quan ®Õn c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i ®­îc ghi chÐp l¹i vµ cã nh÷ng tµi liÖu phô lôc ekÌm theo trong mét giai ®o¹n tho¶ thuËn víi c¬ quan chøc n¨ng. 8.4 Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ cña mçi kiÓu thö nghiÖm ®Ó gi¸m s¸t vµ ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm, cã kÓ ®Õn c¸c thay ®æi ®­îc chÊp nhËn trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 8.5 §èi víi mçi kiÓu « t«, ph­¬ng ph¸p thö ®­îc m« t¶ trong phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy ®­îc thùc hiÖn. 8.6 NÕu mÉu « t« thö nghiÖm mµ kh«ng phï hîp víi kiÓu ®· c«ng nhËn, ph¶i lÊy thªm mÉu n÷a ®Ó thö. 9
 10. TCVN 6787 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña ®éng c¬ vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn thö nghiÖm1/ A.1 M« t¶ ®éng c¬ A.1.1 M¸c ........................................................................................................................ A .1.2 KiÓu......................................................................................................................... A .1.3 Nguyªn lý lµm viÖc: §¸nh löa c­ìng bøc/ nÐn ch¸y ; bèn kú /hai kú3/................... A .1.4 §­êng kÝnh xi lanh:............................................................................................mm A .1.5 Hµnh tr×nh pÝt t«ng:.............................................................................................mm A .1.6 Sè l­îng vµ c¸ch bè trÝ xi lanh vµ thø tù ®¸nh löa:.................................................. A .1.7 Dung tÝch xilanh:.................................................................................................cm3 A.1.8 Tû sè nÐn2/................................................................................................................ A .1.9 B¶n vÏ vÒ buång ®èt vµ ®Ønh pit t«ng:...................................................................... A .1.10 DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang nhá nhÊt cña cöa hót vµ cöa x¶ :....................................... A .1.11 HÖ thèng lµm m¸t: Lµm m¸t b»ng chÊt láng/ kh«ng khÝ3/......................................... A .1.11.1 C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng chÊt láng:................................................ §Æc tÝnh chÊt láng:..................................................B¬m tuÇn hoµn: cã/kh«ng3/...... §Æc tÝnh cña m¸c vµ lo¹i b¬m:................................................................................. Tû sè truyÒn ®éng :................................................................................................... R¬ le nhiÖt: §Æt chÕ ®é:........................................................................................... T¶n nhiÖt: b¶n vÏ hoÆc m¸c vµ lo¹i:............................................................................. Van an toµn:®Æt ¸p suÊt :.......................................................................................... Qu¹t: C¸c ®Æc tÝnh hay m¸c vµ lo¹i......................................................................... HÖ thèng dÉn ®éng qu¹t:...........................................Tû sè truyÒn ®éng:............... N¾p b¶o vÖ qu¹t:...................................................................................................... 10
 11. TCVN 6787 : 2001 A .1.11.2 C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ Qu¹t thæi: C¸c ®Æc tÝnh hoÆc m¸c vµ lo¹i ................TØ sè truyÒn ®éng:................ èng dÉn khÝ (S¶n phÈm tiªu chuÈn):........................................................................ HÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é : cã/kh«ng M« t¶ tãm t¾t :......................................................................................................... A. 1.11.3 NhiÖt ®é ®­îc nhµ s¶n xuÊt cho phÐp. A .1.11.3.1 Lµm m¸t b»ng chÊt láng: NhiÖt ®é lín nhÊt ë ®­êng x¶ ®éng c¬:............... A .1.11.3.2 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ :...................................§iÓm chuÈn :.................. NhiÖt ®é lín nhÊt ë ®iÓm chuÈn:.................................................................. A. 1.11.3.3 NhiÖt ®é ®­êng ra lín nhÊt cña bé phËn lµm m¸t ®Çu vµo:......................... A .1.11.3.4 NhiÖt ®é x¶ lín nhÊt..................................................................................... A .1.11.3.5 NhiÖt ®é nhiªn liÖu: nhá nhÊt:.................................lín nhÊt:...................... A .1.11.3.6 NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n:nhá nhÊt:...............................lín nhÊt:...................... A .1.12 Bé phËn n¹p ¸p suÊt : cã/kh«ng M« t¶ hÖ thèng:................... A .1.13 HÖ thèng n¹p èng n¹p:.........................................................M« t¶:................................... Läc kh«ng khÝ: ................ M¸c:....................... lo¹i:...................................... Bé gi¶m ©m n¹p:........................M¸c :...................... lo¹i:...................................... A .1.14 ThiÕt bÞ tuÇn hoµn khÝ c¸c te ( m« t¶ vµ c¸c biÓu ®å.) A.2 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm phô trî (nÕu cã vµ nÕu kh«ng thuéc ë môc kh¸c) M« t¶ ®Æc ®iÓm vµ c¸c biÓu ®å A.3 CÊp nhiªn liÖu vµ n¹p khÝ A. 3.1 M« t¶ vµ c¸c biÓu ®å ®­êng n¹p vµ c¸c phô kiÖn cña nã (bé gi¶m chÊn,thiÕt bÞ sÊy nãng, t¨ng ¸p.v.v.) .......................................................................................................................................... A .3.2 CÊp nhiªn liÖu. 11
 12. TCVN 6787 : 2001 A .3.2.1 B»ng chÕ hßa khÝ................................. Sè :.................................................. A .3.2.1.1 KiÓu:........................................................................................................................ A .3.2.1.2 M¸c:....................................................................................................................... A .3.2.1.3 §iÒu chØnh/2................................................................................................................. A .3.2.1.3.1 Lç phun.........................) ( A. 3.2.1.3.2 èng venturi....................) ( (§­êng cong cung cÊp nhiªn liÖu A .3.2.1.3.3 Møc phao næi ) hay (theo l­u l­îng kh«ng khÝ, (vµ c¸c chØnh ®Æt theo yªu cÇu A .3.2.1.3.4 Khèi l­îng phao.........) (gi÷ ®­êng cong/2/3 ) ( .A 3.2.1.3.5 Kim phao...................) A. 3.2.1.4 B­ím giã tù ®éng/ tay3/ §Æt chÕ ®é ®ãng2/ A .3.2.1.5 B¬m cÊp liÖu ¸p suÊt2/.............................................. hay biÓu ®å ®Æc tÝnh2/ A. 3.2.2 M« t¶ hÖ thèng phun nhiªn liÖu3/ Nguyªn lý lµm viÖc: èng n¹p, phun trùc tiÕp/ph©n phèi Buång phun tr­íc/ buång xo¸y lèc3/ ................................................................................................................................. A .3.2.2.1 B¬m nhiªn liÖu............................................................................................ A .3.2.2.1.1 M¸c............................................................................................................. A .3.2.2.1.2 KiÓu:............................................................................................................. A. 3.2.2.1.3 Cung cÊp:.....mm3/ hµnh tr×nh ë tèc ®é quay cña b¬m (vßng/ph). 2/3/ 12
 13. TCVN 6787 : 2001 hay,lùa chän,biÓu ®å ®Æc tÝnh. 2/3/ Ph­¬ng ph¸p hiÓu chØnh: b¨ng thö nghiÖm/®éng c¬.3/ ..................................................................................................................... A .3.2.2.1.4 Thêi ®iÓm phun:........................................................................................... A .3.2.2.1.5 §­êng cong phun:........................................................................................ A .3.2.2.2 Vßi phun:..................................................................................................... A .3.2.2.3 Bé ®iÒu chØnh:.............................................................................................. A .3.2.2.3.1 M¸c:.............................................................................................................. A .3.2.2.3.2 KiÓu:.............................................................................................................. A .3.2.2.3.3 §iÓm c¾t khi chia t¶i:.......................................................................... vßng/ph A. 3.2.2.3.4 Tèc ®é lín nhÊt kh«ng cã t¶i.............................................................. vßng/ph A .3.2.2.3.5 Tèc ®é kh«ng t¶i:........................................................................................... A .3.2.2.4 ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi:............................................................................ A .3.2.2.4.1 M¸c:............................................................................................................ A .3.2.2.4.2 KiÓu :............................................................................................................ A .3.2.2.4.3 M« t¶ hÖ thèng:............................................................................................ A .3.2.2.5 Trî gióp khëi ®éng:..................................................................................... A .3.2.2.5.1 M¸c:............................................................................................................ A .3.2.2.5.2 KiÓu:............................................................................................................. A .3.2.2.5.3 M« t¶ hÖ thèng:............................................................................................ A.4 §iÒu chØnh thêi ®iÓm ®ãng më van hay c¸c th«ng sè t­¬ng ®­¬ng A .4.1 §é n©ng lín nhÊt cña van, gãc më vµ ®ãng hay c¸c néi dung chi tiÕt ®iÒu chØnh thêi ®iÓm cña hÖ thèng ph©n phèi liªn quan tíi ®iÓm chÕt trªn....................................................................................................................................... 13
 14. TCVN 6787 : 2001 A .4.2 Tham kh¶o vµ/hay c¸c kho¶ng ®Æt.3/ A.5 Sù ®¸nh löa A .5.1 M¸c hÖ thèng ®¸nh löa A .5.1.1 M¸c......................................................................................................................... A .5.1.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .5.1.3 §­êng cong ®¸nh löa sím2/..................................................................................... A .5.1.4 §iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa2/............................................................................... A .5.1.5 Khe hë tiÕp ®iÓm 2// vµ gãc dõng2/3/.......................................................................... A.6 HÖ thèng x¶ M« t¶ vµ c¸c biÓu ®å :.............................................................................................. A.7 HÖ thèng b«i tr¬n A .7.1 M« t¶ hÖ thèng. A .7.1.1 VÞ trÝ cña b×nh chøa dÇu b«i tr¬n............................................................................. A .7.1.2 HÖ thèng cung cÊp (b¬m, sù phun vµo ®­êng n¹p, hßa trén nhiªn liÖu .v.v.) ................................................................................................................................. A. 7.2 B¬m dÇu b«i tr¬n 3/ A .7.2.1 M¸c......................................................................................................................... A .7.2.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .7.3 Hoµ trén víi nhiªn liÖu. A .7.3.1 Tû lÖ %..................................................................................................................... A .7.4 Lµm m¸t dÇu: cã/kh«ng3/ A .7.4.1 B¶n vÏ hay m¸c vµ kiÓu:........................................................................................... A.8 ThiÕt bÞ ®iÖn M¸y ph¸t ®iÖn/ bé biÕn ®æi (3): §Æc tÝnh hay m¸c vµ kiÓu 14
 15. TCVN 6787 : 2001 A.9 C¸c phô kiÖn kh¸c ®­îc l¾p trªn ®éng c¬ (B¶ng liÖt kª vµ néi dung tãm t¾t nÕu cÇn thiÕt)............................................................................... .......................................................................................................................................................... A.10 C¸c th«ng tin thªm vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thö. A .10.1 Bugi ®¸nh löa A .10.1.1 M¸c......................................................................................................................... A .10.1.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .10.1.3 §Æt khe hë ®¸nh löa:............................................................................................... A .10.2 Cuén d©y ®¸nh löa A .10.2.1 M¸c:........................................................................................................................ A .10.2.2 KiÓu......................................................................................................................... A .10.3 Bé tô ®iÖn ®¸nh löa A .10.3.1 M¸c:........................................................................................................................ A .10.3.2 KiÓu:......................................................................................................................... A .10.4 ThiÕt bÞ chèng nhiÔu radio A .10.4.1 M¸c......................................................................................................................... A .10.4.2 KiÓu.......................................................................................................................... A .11 TÝnh n¨ng cña ®éng c¬ (do nhµ s¶n xuÊt ®­a ra) A .11.1 Tèc ®é vßng quay kh«ng t¶i (vßng/ph). 2/ A. 11.2 Nång ®é CO theo thÓ tÝch cña khÝ x¶ ë chÕ ®é ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i - phÇn tr¨m (tiªu chuÈn cña nhµ s¶n xuÊt) ..................................................................................................................................................................... A .11.3 Vßng quay ë c«ng suÊt lín nhÊt3/............................................................................................. A. 11.4 C«ng suÊt lín nhÊt (kW )............................................................................................................... 15
 16. TCVN 6787 : 2001 A .12 DÇu b«i tr¬n:..................................................................................................................... A .12.1 M¸c................................................................................................................................................ A .12.2 KiÓu................................................................................................................................... Chó thÝch (1) §èi víi c¸c ®éng c¬ vµ hÖ thèng kh«ng thuéc laäi th«ng th­êng th× nh÷ng th«ng tin cô thÓ t­¬ng ®­¬ng víi th«ng tin nªu ë ®©y ph¶o do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp; (2) Quy ®Þnh dung sai. (3) Xãa khi kh«ng phï hîp . 16
 17. TCVN 6787 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) CÊp bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn 1/ ................................................... E ..... ................................................... ................................................... VÒ viÖc2/: CÊp c«ng nhËn. Më réng c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt cña mét kiÓu « t« theo quy ®Þnh ECE 84. Sè c«ng nhËn:.................................... Sè më réng :.................................. B 1 Tªn hay nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña « t«....................................................................... B 2 KiÓu « t«........................................................................................................................ B 3 Lo¹i « t«: M1,N1 2/......................................................................................................... B 4 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt.......................................................................................... B 5 NÕu cã thÓ, ghi tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®¹i diÖn cña nhµ s¶n xuÊt . .................................................................................................................................................... B 6 M« t¶ « t«:....................................................................................................................... B 6.1 Khèi l­îng « t« lóc ch¹y:................................................................................................. B 6.2 Khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp:......................................................................................... B 6.3 KiÓu th©n « t«: khoang kÝn, khoang chë hµnh lý riªng, hai chç ngåi2/:............................ 17
 18. TCVN 6787 : 2001 B 6.4 DÉn ®éng: B¸nh tr­íc, b¸nh sau, bèn b¸nh:..................................................................... B 6.5 §éng c¬:............................................................................................................................. B 6.5.1 Dung tÝch xi lanh:................................................................................................................. B 6.5.2 CÊp nhiªn liÖu: ChÕ hoµ khÝ, phun :................................................................................... B 6.5.3 Nhiªn liÖu ®­îc khuyÕn c¸o bëi nhµ s¶n xuÊt:................................................................... B 6.5.4 C«ng suÊt ®éng c¬ lín nhÊt:................kW ë.............vßng/phót......................................... B 6.5.5 T¨ng ¸p: cã/kh«ng2/............................................................................................................ B 6.5.6 §¸nh löa: Tù ch¸y , ®¸nh löa c­ìng bøc :(c¬ hay ®iÖn tö) 2/............................................... B 6.5.7 Bé phËn lµm s¹ch khÝ x¶: cã/kh«ng..................................................................................... B 6.6 TruyÒn ®éng:........................................................................................................................ B 6.6.1 Lo¹i hép sè: Sè tay, sè tù ®éng, truyÒn ®éng v« cÊp........................................................... ......................................................................................................................................................... B 6.6.2 Sè bé chuyÒn:..................................................................................................................... B 6.6.3 Tû sè truyÒn ®éng toµn bé ( bao gåm c¶ chu vi ta l«ng lèp « t« ë tr¹ng th¸i cã t¶i): Tèc ®é km/h trªn 1000v/phót cña ®éng c¬. Sè thø nhÊt:........................................ Sè thø 4 :...................................................... Sè thø hai :......................................... Sè thø 5 :...................................................... Sè thø ba :.......................................... Sè t¨ng tèc:.................................................. B 6.6.4 Tû sè m«men cuèi cïng B 6.6.5 Lèp: ................................................................................................................................... KiÓu:................................................ KÝch th­íc: .............................................................. §­êng kÝnh ta l«ng khi cã t¶i : ............................................................................................ B 7 Tiªu hao nhiªn liÖu th«ng th­êng Chu tr×nh m« pháng ch¹y ë ®« thÞ : .......................................................................L/100km Tèc ®é kh«ng ®æi 90km/h: .....................................................................................L/100km Tèc ®é kh«ng ®æi 120km/h : .................................................................................L/100km 18
 19. TCVN 6787 : 2001 B 8 « t« ®­îc ®Ö tr×nh xin c«ng nhËn cho: B 9 C¸c phßng thö nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm cÊp c«ng nhËn. B 10 Sè b¸o c¸o ®­îc ®­a ra bëi C¸c phßng thö nghiÖm cña :...................................... B 11 Ngµy b¸o c¸o ®­îc nép bëi c¬ së ®ã: ......................................................... B 12 C«ng nhËn ®­îc cÊp/ më réng/ kh«ng ®­îc cÊp/ thu håi 2/........................................... B 13 Lý do më réng (nÕu cã):.......................................................................................... B 14 §Þa ®iÓm : ............................................................................................................... B 15 Ngµy : ..................................................................................................................... B 16 Ch÷ ký: ................................................................................................................... Chó thÝch 1) Sè ph©n biÖt n­íc cÊp/më réng/thu håi/kh«ng cÊp c«ng nhËn. 2) G¹ch bá môc kh«ng ¸p dông. 19
 20. TCVN 6787 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®inh 1958, ECE , Liªn hiÖp quèc) MÉu A DÊu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n vµo « t« chØ ra r»ng lo¹i « t« ®Ò cËp tíi ®­îc c«ng nhËn ë Hµ Lan (E4) vÒ ®o tiªu hao nhiªn liÖu theo ECE 84 vµ theo sè c«ng nhËn sè 002492. Sè c«ng nhËn chØ ra r»ng c«ng nhËn ®­îc cÊp tu©n theo c¸cc yªu cÇu trong b¶n ®Çu tiªn cña ECE 84. MÉu B DÊu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n vµo « t« chØ ra r»ng lo¹i « t« ®Ò cËp tíi ®­îc c«ng nhËn ë Hµ Lan (E4) theo ECE 84 vµ ECE 31. 1/Hai con sè ®Çu tiªn cña sè c«ng nhËn chØ ra r»ng, vµo ngµy c¸c c«ng nhËn ®­îc cÊp, Quy ®Þnh ECE 84 kh«ng bÞ söa ®æi vµ ECE 31 ®· bao gåm c¶ b¶n söa ®æi sªri 01. 1) Con sè thø hai nh­ lµ vÝ dô. 20
Đồng bộ tài khoản