Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

Chia sẻ: Trần Văn Toản | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
527
lượt xem
102
download

Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong n|ớc thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về... (gọi chung là n|ớc thải công nghiệp).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5945 : 1995 N|íc th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i Industrial waste water - Standard for discharge. 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn trong n|íc th¶i cña c¸c c¬ cë s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh, dÞch vÒ... (gäi chung lµ n|íc th¶i c«ng nghiÖp). 1.2. Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l|îng n|íc th¶i c«ng nghiÖp tr|íc khi ®æ vµo c¸c vùc n|íc. 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n 2.1. Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn cña n|íc th¶i c«ng nghiÖp khi ®æ vµo c¸c vùc n|íc ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng1. 2.2. §èi víi n|íc th¶i cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc thï, gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn ®|îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn riªng. 2.3. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét A cã thÓ ®æ vµo c¸c vùc n|íc dïng lµm nguån cÊp n|íc sinh ho¹t. 2.4. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét B chØ ®|îc ®æ vµo c¸c vùc n|íc dïng cho c¸c môc ®Ých giao th«ng thuû, t|íi tiªu, b¬i léi, nu«i thuû s¶n, trång trät... 2.5. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn lín h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét B nh|ng kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét C chØ ®|îc phÐp ®æ vµo c¸c n¬i ®|îc quy ®Þnh. 2.6. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn lín h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét C th× kh«ng ®|îc phÐp th¶i ra m«i tr|êng. 2.7. Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ®|îc quy ®Þnh trong c¸c TCVN t|¬ng øng. B¶ng 1 - N|íc th¶i c«ng nghiÖp - Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é chÊt « nhiÔm Thø Gi¸ trÞ giíi h¹n Th«ng sè §¬n vÞ tù A B C 1 2 3 4 5 6 0 1 NhiÖt ®é C 40 40 45 2 pH 6 ®Õn 9 5,5 ®Õn 9 5 ®Õn 9 3 BOD5 (200C) mg/l 20 50 100 4 COD mg/l 50 100 400 5 ChÊt r¾n l¬ löng mg/l 50 100 200 6 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 7 Cadmi mg/l 0,01 0,02 0,5 8 Ch× mg×l 0,1 0,5 1
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5945 : 1995 9 Clo d| mg/l 1 2 2 10 Crom VI mg/l 0,05 0,1 0,5 11 Crom III mg/l 0,2 1 2 12 DÇu mì kho¸ng mg/l KPHD 1 5 13 DÇu ®éng thùc vËt mg/l 5 10 30 14 §ång mg/l 0,2 1 5 15 KÏm mg/l 1 1 5 16 Mangan mg/l 0,2 1 5 17 Niken mg/l 0,2 1 2 18 Phèt pho h÷u c¬ mg/l 0,2 0,5 1 19 Phèt pho tæng sè mgl 4 6 8 20 S¾t mg/l 1 5 10 21 Tetracloetylen mg/l 0,02 0,1 0,1 22 ThiÕc mg/l 0,2 1 5 23 Thuû ng©n mg/l 0,005 0,005 0,01 24 Tæng Nit¬ mg/l 30 60 60 25 Tricloetylen mg/l 0,5 0,3 0,3 26 Amoniac (tÝnh theo N) mgl 0,1 1 10 27 Florua mg/l 1 2 5 28 Phenola mg/l 0,001 0,05 1 29 Sulfua mg/l 0,2 0,5 1 30 Xianua mg/l 0,05 0,1 0,2 31 Coliform MNP/100ml 5000 10000 - 32 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ , BVg/l 0,1 0,1 - 33 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ - Bq/l 1,0 1,0 - Chó thÝch: KPH§ - kh«ng ph¸t hiÖn ®|îc
Đồng bộ tài khoản