TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 76 1979

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
203
lượt xem
83
download

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 76 1979

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 76 1979. Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước. Bản quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước là những yêu cầu cơ bản trong thao tác vận hành, nhằm tận dụng đến mức tối đa hiệu suất của máy móc, thiết bị công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 76 1979

 1. SÁCH “TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 76 1979”
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 Quy tr×nh qu¶n lý kü thuËt trong vËn hµnh c¸c hÖ thèng cung cÊp n|íc. Procedures for technical management in operation of water supply systems 1. Nguyªn t¾c chung. A. Nh÷ng nhiÖm vô chÝnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp n|íc. 1.1. B¶n quy tr×nh qu¶n lý kü thuËt trong vËn hµnh c¸c hÖ thèng cung cÊp n|íc lµ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n trong thao t¸c vËn hµnh, nh»m tËn dông ®Õn møc tèi ®a hiÖu suÊt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng tr×nh. B¶n quy tr×nh nµy chØ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kü thuËt, cßn c¸c phÇn qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh vµ an toµn lao ®éng sÏ cã c¸c quy ph¹m quy tr×nh h|íng dÉn riªng. Khi ¸p dông quy tr×nh nµy, cßn cÇn ph¶i biÕt vµ tu©n theo c¸c quy ph¹m quy tr×nh cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c cÊp n|íc nh| tiªu chuÈn cÊp n|íc ®« thÞ, phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y, vÖ sinh c«ng nghiÖp vv… 1.2. NhiÖm vô chñ yÕu cña hÖ thèng cung cÊp n|íc lµ ®¶m b¶o cung cÊp n|íc ®Çy ®ñ cho c¸c nhu cÇu d©n dông, c«ng nghiÖp, phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y víi ®Çy ®ñ sè l|îng vµ ¸p lùc cÇn thiÕt. NÕu do d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp yªu cÇu ¸p lùc phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cao h¬n ¸p lùc m¹ng l|íi chung th× xÝ nghiÖp ®ã ph¶i trang bÞ tr¹m b¬m t¨ng ¸p riªng. ChÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m nµy ph¶i ®|îc bµn b¹c thèng nhÊt víi c¬ quan qu¶n lý n|íc ®« thÞ. VÊn ®Ò lÊy n|íc cña hÖ thèng cung cÊp n|íc ®« thÞ cho nh÷ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp kh«ng yªu cÇu chÊt l|îng nh| n|íc sinh ho¹t sÏ do Uû ban nh©n d©n ®Þa ph|¬ng phèi hîp víi c¬ quan qu¶n lý n|íc vµ c¬ quan y tÕ quyÕt ®Þnh. 1.3. C«ng ty cÊp n|íc chØ ®|îc nhËn c«ng nh©n vµo lµm viÖc sau khi qua líp ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ qu¶n lý cÊp n|íc ®« thÞ. 1.4. ChØ ®|îc phÐp ®|a hÖ thèng cung cÊp n|íc míi hoÆc c¶i t¹o vµo qu¶n lý khai th¸c khi ®· qua giai ®o¹n nghiÖm thu vµ s¶n xuÊt thö. 1.5. §Ó khuyÕn khÝch hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v|ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, n©ng cao chØ tiªu chÊt l|îng n|íc, tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng vµ hãa chÊt, gi¶m tæn thÊt ¸p lùc, gi¶m l|îng n|íc rß rØ vv… gi¸m ®èc c«ng ty n|íc cÇn xÐt duyÖt khen th|ëng kÞp thêi c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, nh÷ng ý kiÕn cã lîi cña c«ng nh©n theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n|íc. 1.6. Trªn c¬ së cña b¶n quy ®Þnh nµy c«ng ty n|íc cÇn ph¶i chi tiÕt hãa thµnh c¸c b¶n néi quy quy t¾c thao t¸c vËn hµnh cho tõng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng tr×nh vµ chØ dÉn nhiÖm vô tõng vÞ trÝ c«ng t¸c. Trong c¸c b¶n chØ dÉn nµy cÇn nªu chi tiÕt cô thÓ quyÒn h¹n nhiÖm vô cña tõng c«ng nh©n ®èi víi phÇn viÖc ®|îc ph©n c«ng. 2. B. Tæ chøc ®iÒu ®é. 2.1. Bé phËn ®iÒu ®é lµ mét bé phËn chÝnh cña tæ chøc qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp n|íc cã nhiÖm vô sau: a. §iÒu khiÓn sù lµm viÖc ®ång bé vµ liªn tôc gi÷a c¸c kh©u vµ c¸c c«ng tr×nh trong toµn bé hÖ thèng. 1
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 b. B¶o ®¶m chÕ ®é lµm viÖc b×nh th|êng cña tõng kh©u vµ tõng c«ng tr×nh. c. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn vi ph¹m, quy tr×nh s¶n xuÊt, kü thuËt an toµn kÓ c¶ ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 2.2. Tuú theo quy m« vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña hÖ thèng bé phÇn ®iÒu ®é cã thÓ tæ chøc thµnh tõng phßng, tæ hoÆc c¸ nh©n th|êng trùc theo c¸c ca s¶n xuÊt ®Æt d|íi sù ®iÒu khiÓn cña mét c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vÒ cÊp n|íc n¾m v÷ng ®|îc sù ho¹t ®éng cña tõng kh©u vµ tõng c«ng tr×nh trong toµn bé hÖ thèng. Ghi chó: Trong c¸c tr¹m nhá vµ ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc cã thÓ chØ cÇn mét ®iÒu ®é viªn cã tr×nh ®é kü thuËt trung cÊp phô tr¸ch chung. 2.3. Hµng ngµy bé phËn ®iÒu ®é cÇn nghiªn cøu ®iÒu chØnh: a. BiÓu ®å ho¹t ®éng cña m¸y mãc chñ yÕu, ghi nhu cÇu tiªu thô n|íc cña tõng giê (kÓ c¶ nhu cÇu tiªu thô n|íc cña giê tèi ®a) vµ b¶o ®¶m c«ng suÊt thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. b. TÝnh to¸n ph©n phèi l|u l|îng n|íc vµo c¸c c«ng tr×nh vµ mùc n|íc trong c¸c c«ng tr×nh. c. BiÓu ®å dù tr÷ nhiªn liÖu vµ c¸c vËt liÖu kh¸c trong tõng ngµy. 2.4. §èi víi tr¹m xö lý n|íc møc ®é trang thiÕt bÞ hiÖn nay chñ yÕu lµ c¬ giíi hãa, bé phËn ®iÒu ®é ph¶i ®|îc trang bÞ c¸c ph|¬ng tiÖn tèi thiÓu sau: - §|êng d©y liªn l¹c b»ng ®iÖn tho¹i tõ bé phËn ®iÒu ®é ®Õn tõng kh©u, tõng c«ng tr×nh trong toµn hÖ thèng. - HÖ thèng ®ång hå ®Ó ®o kiÓm tra, l¾p trªn c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu. 2.5. Néi dung c«ng t¸c cña ®iÒu ®é viªn: a. B¶o ®¶m sù ho¹t ®éng nhÞp nhµng vµ liªn tôc cña tÊt c¶ c«ng viÖc trong c¸c kh©u s¶n xuÊt vµ trong c¸c c«ng tr×nh. b. V¹ch biÓu ®å c«ng t¸c c¸c m¸y mãc c«ng tr×nh vµ biÓu ®å ph¸t n|íc. c. Ph©n tÝch c¸c h| háng vµ gãp phÇn x©y dùng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao møc ®é an toµn lµm viÖc cña c¸c kh©u trong hÖ thèng. d. ViÕt c¸c b¸o c¸o kü thuËt vµ chÕ ®é lµm viÖc cña tõng c«ng tr×nh. 2.6. §iÒu ®é viªn ®|îc phÐp söa ®æi biÓu ®å c«ng t¸c cña mét vµi thiÕt bÞ trong tr|êng hîp cã sù thay ®æi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®ã hoÆc theo c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt kh¸c. §ång thêi ®iÒu ®é viªn ph¶i nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn, tÝnh liªn tôc vµ kinh tÕ c¶u c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau trong hÖ thèng vµ liªn hÖ víi c¸c bé m«n cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p nµy. 2.7. §iÒu ®é viªn ph¶i n¾m ch¾c c¸c th«ng sè c¬ b¶n ë trong c¸c c«ng tr×nh, c¸c m¸y mãc chñ yÕu vµ c¸c chØ sè cña c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ®o l|êng (¸p lùc, l|u l|îng, mùc n|íc vv…). 2.8. TÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ d|íi sù ®iÒu khiÓn cña ®iÒu ®é viªn, nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ®iÒu ®é viªn th× kh«ng ®|îc phÐp di chuyÓn, trõ tr|êng hîp khÈn cÊp – c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã cã thÓ g©y ra c¸c t¸c h¹i râ rÖt cho ng|êi vµ thiÕt bÞ. 2.9. §Ó thu nhËp c¸c sè liÖu kü thuËt ®|îc chÝnh x¸c kÞp thêi, hµng ngµy c¸c bé phËn s¶n xuÊt ph¶i b¸o c¸o nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ bé phÇn ®iÒu ®é theo c¸c chÕ ®é ®· quy ®Þnh trong néi quy cña tõng nhµ m¸y. 2
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 2.10. §Ó ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc, tÊt c¶ c¸c bé phËn söa ch÷a trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña ®iÒu ®é viªn, söa ch÷a kÞp thêi c¸c h| háng, sai sãt x¶y ra. C. Qu¶n lý khu vùc vÖ sinh. 1. Yªu cÇu chung. 3.1. Khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh cña nguån n|íc vµ tr¹m xö lý n|íc ph¶i ®|îc x¸c lËp theo ®óng tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Khi nhËn bµn giao mét hÖ thèng cung cÊp n|íc vµo qu¶n lý nhÊt thiÕt ph¶i cã b¶n ®å quy ®Þnh vïng b¶o vÖ vÖ sinh kÌm theo c¸c h|íng dÉn chi tiÕt cÇn thiÕt. 3.2. Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt (*) cÊm x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngoµi quy ®Þnh vµ lµm ¶nh h|ëng ®Õn vÖ sinh chung. Chó thÝch: (*) Xem tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc ®« thÞ 33 – 68. 3.3. Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt chØ ®|îc phÐp trång cá bãng c©y m¸t. TuyÖt ®èi cÊm trång hoa mÇu vµ ch¨n nu«i gia sóc. 2. Néi dung b¶o vÖ vÖ sinh. 3.4. Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt cÇn ¸p dông c¸c biÖn sau: a. Lµm hµng rµo b¶o vÖ kh«ng cho phÐp ng|êi ngoµi vµ gia sóc vËt ra vµo tù do. C¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp chØ ®|îc vµo khu vùc nµy khi cã viÖc. b. Kh«ng ®|îc phÐp x©y dùng bÊt kú c«ng tr×nh nµo kh«ng cã liªn quan ®Õ ho¹t ®éng chung cña xÝ nghiÖp. c. CÊm ng|êi ë trong khu vùc nµy kÓ c¶ c«ng nh©n viªn qu¶n lý. d. Kh«ng ®|îc dïng ph©n bãn r¸c r|ëi ®Ó t|íi bãn. e. Kh«ng ®|îc cho phÐp bÊt kú lo¹i ®|êng cèng nµo x¶ vµo, kÓ c¶ cèng r·nh cña khu vùc xö lý n|íc. 3.5. Trong mïa m|a lò cÇn thi hµnh c¸c biÖn ph¸p sau: a. KiÓm tra vµ sóc röa hÖ thèng cèng r·nh. b. KiÓm tra vµ chuÈn bÞ ph|¬ng tiÖn söa ch÷a kÞp thêi bê s«ng, giÕng thu n|íc, cÇu lÊy n|íc, crªpin vv… c. S«ng cã thuyÒn bÌ ®i l¹i ph¶i cã biÓn b¶o chç lÊy n|íc. 3.6. Trong mïa m|a lò cÇn cã bé phËn th|êng trùc ®Æc biÖt ®Ó kÞp thêi s¬ t¸n c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt hoÆc ®Ò phßng tÊt c¶ bÊt tr¾c cã thÓ x¶y ra. 3.7. Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt cÊm b¾t c¸, t¾m giÆt vµ b¬i thuyÒn. TÇu bÌ ®i qua ph¶i thuËn theo c¸c quy chÕ cña ñy ban nh©n d©n ®Þa ph|¬ng. 3.8. Tr|êng hîp lÊy n|íc giÕng khoan ph¶i thi hµnh c¸c biÖn ph¸p sau: a. B¶o ®¶m ®é kÝn cña phÇn trªn èng v¸ch. b. B¶o ®¶m ®é kÝn èng v¸ch hay giÕng phÝa tªn tÇng ngËm n|íc, gi÷a c¸c èng giÕng ®Òu ph¶i chÌn kÝn. c. B¶o ®¶m chïm kÝn tÊt c¶ c¸c giÕng kh«ng sö dông, tuyÖt ®èi kh«ng ®|îc dïng c¸c giÕng ®ã ®Ó lµm chç x¶ cho bÊt kú lo¹i n|íc nµo. ChÌn giÕng ph¶i theo ®óng kü thuËt hiÖn hµnh. 3
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 d. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nÕu ph¸t hiÖn thÊy cã n|íc bÈn ch¶y vµo th× ph¶i tÈy trïng giÕng b»ng clorua v«i vµ b¬m n|íc bá ®i tèi thiÓu 24 giê. NÕu giÕng bÞ nhiÔm bÈn qu¸ trÇm träng th× bÞt giÕng l¹i kh«ng ®|îc sö dông. 3.9. C¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng cung cÊp n|íc ph¶i c¸ch n|íc tèt. CÊu t¹o cöa ra vµo vµ lç th«ng h¬i cña bÓ vµ ®µi chøa ph¶i sao cho n|íc kh«ng bÞ nhiÔm bÈn tõ ngoµi vµo. 3.10. Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø nhÊt cÇn ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra: a. T×nh tr¹ng nÒn ®Êt, m|¬ng r·nh, ®|êng s¸, c©y xanh v.v… b. T×nh tr¹ng hÖ thèng n|íc sinh ho¹t, n|íc phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y. c. T×nh tr¹ng hµng rµo b¶o vÖ vµ thÖ thèng chiÕu sang. 3.11. Trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø hai cÇn thi hµnh c¸c biÖn ph¸p sau ®Ó ng¨n ch¨n: a. C¸c kh¶ n¨ng trùc tiÕp lµm nhiÔm bÈn nguån n|íc mÆt do c¸c lo¹i cèng r·nh, nghÜa ®Þa, n¬i ch«n sóc vËt, hè ph©n r¸c, th¶ bÌ gç, ®ç tµu bÌ, khai th¸c c¸t sái, t¾m röa vv.. b. C¸c kh¶ n¨ng gi¸n tiÕp lµm nhiÔm bÈn nguån n|íc mÆt do c¸c hè r¸c, v|ên ra, c¸nh ®ång, ph¸ rõng, ®¾p ®ª vv…. c. C¸c kh¶ n¨ng lµm nhiÔm bÈn nguån n|íc ngÇm do c¸c giÕng cÊu t¹o kh«ng ®óng kü thuËt, c¸c giÕng trong khai th¸c má ®µo hÇm ngÇm hay do bãc ®i c¸c líp ®Êt c¸ch n|íc. 3.12. Khai th¸c ®Êt ®ai hay x©y dùng trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø hai nh| quy ho¹ch c¸c khu d©n c|, më réng c¸c xÝ nghiÖp vµ tr¹i ch¨n nu«i, x¶ n|íc bÈn, ®µo giÕng, sö dông c¸c nguån n|íc ngÇm, n|íc mÆt vv… ph¶i ®|îc sù tháa thuËn cña c¬ quan qu¶n lý n|íc vµ y tÕ ®Þa ph|¬ng. 3.13. CÇn ph¶i ®iÒu tra t×nh h×nh bÖnh dÞch quanh vïng qua c¸c tr¹m vÖ sinh dÞch tÔ vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tÝch cùc. 3.14. §Ó tiÕn hµnh thuËn lîi c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh xÝ nghiÖp n|íc hµng n¨m ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn tÝch cùc ®|îc Uû ban nh©n d©n ®Þa ph|¬ng duyÖt. 3.15. C¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ xÝ nghiÖp kh¸c n»m trong khu vùc b¶o vÖ vÖ sinh thø hai ph¶i b¶o ®¶m lµm s¹ch n|íc th¶i theo ®óng yªu cÇu cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph|¬ng. 3.16. Nh÷ng ng|êi lµm c«ng t¸c b¶o vÖ vÖ sinh trong xÝ nghiÖp n|íc cÇn kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o gi¸m ®èc vµ c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ ®Þa ph|¬ng c¸c vi ph¹m quy chÕ vÖ sinh trong vïng vµ c¸c lÇn ph¸t n|íc ®i kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l|îng n|íc ¨n uèng ®Ó kÞp thêi nghiªn cøu ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cô thÓ. II. Qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh thu n|íc. A. Qu¶n lý c«ng t×nh thu n|íc mÆt. 1. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi nguån n|íc mÆt. 4.1. C¸c yªu cÇu chñ yÕu vÒ viÖc dïng n|íc mÆt lµm nguån cung cÊp n|íc cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong “tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc ®« thi”, vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong qu¶n lý. 4.2. Sö dông nguån n|íc mÆt vµo c¸c môc ®Ých kÝnh tÕ (th¶ bÌ, më réng luång l¹ch hay x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn s«ng) kh«ng ®|îc g©y ra ¶nh h|ëng xÊu ®èi víi chÊt l|îng n|íc vµ sù æn ®Þnh cña c¸c c«ng tr×nh thu n|íc. 2. Quan s¸t chÕ ®é nguån n|íc mÆt. 4
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 4.3. §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý b×nh th|êng c¸c c«ng tr×nh thu n|íc, cÇn quan s¸t t×nh h×nh nguån n|íc, mùc n|íc, chuyÓn ®éng cña phï sa, sù båi lë ë bß vµ ®¸y s«ng hå, møc ®é vÖ sinh vv… 4.4. §Ó theo dâi mùc n|íc nguån cÇn ®Æt c¸c th|íc ®o n|íc. Th|íc nµy cã thÓ g¾n chÆt vµo c«ng tr×nh thu n|íc hoÆc ë mét ®Þa ®iÓm gÇn ®ã. Sè ghi trªn th|íc nµy dùa theo cét mèc ®o ®¹c chung cña toµn quèc. Hµng ngµy ghi møc n|íc vµo sæ nhËt ký cña c«ng tr×nh thu. Cã ®iÒu kiÖn nªn bè trÝ thiÕt bÞ tõ xa vµ chuyÓn sè ®o ®ã vÒ bé phÇn ®iÒu ®é. 4.5. §Ó quan s¸t chuyÓn ®éng cña phï sa, hµng n¨m vÒ mïa kh« cÇn tiÕn hµnh ®o c¸c mÆt c¾t ngang cña ®¸y s«ng hå c¸ch nhau 15 – 20m trong ph¹m vi 100 – 150m trªn vµ d|íi chç lÊy n|íc. 4.6. Ph¶i theo dâi th|êng xuyªn chÊt l|îng n|íc theo ®óng quy ®Þnh giíi thiÖu ë ch|¬ng 14. KÕt qu¶ ph©n tÝch n|íc ph¶i ghi vµo sæ nhËt ký. Tr|êng hîp thÊy c¸c chØ tiÕu lý hãa vµ vi trïng thay ®æi ®ét ngét cÇn ph¶i nhanh chãng t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. 4.7. Khi ph¸t hiÖn lßng s«ng bÞ thay ®æi, ®iÒu kiÖn thuû v¨n kh¸c nh÷ng n¨m tr|íc, nhÊt lµ ®¸y s«ng bÞ båi nhiÒu, chÊt l|îng n|íc gi¶m sót cÇn ph¶i tiÕn hµnh gi¸m s¸t lßng s«ng phÝa trªn th|îng nguån ®Ó ph¸t hiÖn nguyªn nh©n g©y ra c¸c hiÖn t|îng nµy vµ t×m biÖn ph¸p kh«i phôc l¹i chÕ ®é ho¹t ®éng b×nh th|êng cña c«ng tr×nh thu n|íc. 4.8. C¸c biÖn ph¸p tiÕn hµnh b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh thu n|íc vµ c¶i thiÖn chÕ ®é lÊy n|íc ph¶i ®|îc sù tháa thuËn cña c¬ quan qu¶n lý s«ng ngßi. 3. Qu¶n lý c«ng tr×nh thu n|íc mÆt. 4.9. C¸c biÖn ph¸p chñ yªu qu¶n lý c«ng tr×nh thu n|íc lµ: a. Thau röa c¸c l|íi ch¾n r¸c khái bÞ rong rªu vµ c¸c vËt næi kh¸c lµm t¾c. b. Sóc röa èng tù ch¶y kh«ng cho bïn l¾ng c¹n. c. N¹o vÐt bïn trong c¸c giÕng thu n|íc. 4.10. Thau röa c¸c l|íi ch¾n r¸c b»ng 3 c¸ch: Dïng cµo, thî lÆn vµ lÊy l|íi lªn khái mÆt n|íc. 4.11. Khi thau röa b»ng cµo cã thÓ ®øng trªn thuyÒn ®Ó cµo r¸c khi tèc ®é dßng n|íc ch¶y nhá, l|íi ë ®é s©u kh«ng qu¸ 2m vµ Ýt bÈn, khi dßng s«ng s©u vµ ch¶y xiÕt ph¶i dïng thî lÆn. §èi víi mét sè kiÓu l|íi cã thÓ th¸o rêi mang lªn bê ®Ó cä röa. 4.12. Röa èng tù ch¶y cã thÓ dïng dßng n|íc ch¶y ng|îc chiÒu hay thuËn. Röa b»ng dßng n|íc ch¶y ng|îc dïng m¸y b¬m ®ît 1 hoÆc n|íc ë c¸c bÓ chøa vµ bÓ l¾ng ë vÞ trÝ trªn cao gÇn ®ã. Muèn thÕ ph¶i cã hÖ thèng èng nèi ®Æc biÖt. 4.13. Röa b»ng n|íc ch¶y ng|îc, ph¶i chøa ®Çy n|íc vµo c¸c bÓ nãi trªn råi x¸t vµo èng hoÆc ch¹y thªm c¸c m¸y b¬m dù tr÷. BiÖn ph¸p nµy ®¹t kÕt qu¶ tèt nÕu t¨ng cao ®|îc tèc ®é ch¶y trong èng. 4.14. Röa l|íi ë giÕng thu n|íc cã thÓ dïng vßi phun hoÆc kÐo l|íi lªn khái mÆt n|íc ®Ó röa nh|ng ph¶i l¾p ngay l|íi dù tr÷. 4.15. §Ó gi÷ cho c«ng tr×nh thu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kü thuËt tèt vµ b¶o ®¶m qu¶n lý b×nh th|êng, cÇn ph¶i kiÓm tra th|êng xuyªn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh thu. a. Häng thu n|íc: §øng trªn thuyÒn dïng th|íc ®Ó ®o chiÒu s©u c¶u ®¸y s«ng. 5
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 Khi ph¸t hiÖn cã hiÖn t|îng kh«ng b×nh th|êng ph¶i dïng thî lÆn xem xÐt vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c söa ch÷a cÇn thiÕt. b. èng tù ch¶y hay èng si ph«ng: CÇn nghiªn cøu møc ®é l¾ng cÆn qua sù chªnh lÖch gi÷a mùc n|íc trong giÕng thu víi mùc n|íc s«ng møc ®é l¾ng cÆn trong giÕng thu n|íc. Khi 2 mùc n|íc chªnh nhau qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh cÇn ph¶i tiÕn hµnh röa èng. Th|íc ®o mùc n|íc ®Æt ngay trong giÕng thu. Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp nªn ®Æt thiÕt bÞ chuyÓn ®|îc c¸c sè ®o ®ã vÒ tr¹m b¬m 1 hoÆc vÒ bé phËn ®iÒu ®é. NÕu nghi ngê cã chç bÞ háng, cÇn tiÕn hµnh thö b»ng dßng ch¶y ng|îc cã pha thªm mÇu vµo n|íc hoÆc b¬m khÝ nÐn vµo èng víi ¸p lùc lín h¬n ¸p lùc thuû tÜnh cña n|íc trong èng mét Ýt. c. KiÓm tra kÕt cÊu cña giÕng thu (thµnh, sµn, m¸i vv…) vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong giÕng (l|íi, van, èng vv…). Tr|êng hîp giÕng thu ®Æt ë chç dßng n|íc ch¶y xiÕt cÇn cã biÖn ph¸p chèng c¸c va ch¹m m¹nh do c¸c vËt næi g©y ra (®¾p ®ª, ®ãng cäc vv…). CÇn ph¶i ®Æt phao cê b¸o hiÖu ë c¸c häng thu. 4.16. Nh©n viªn qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh thu n|íc ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ kü thuËt cña c«ng tr×nh (c¸c b¶n vÏ hoµn c«ng, tµi liÖu ®Þa chÊt thuû v¨n, mùc n|íc nguån, biªn b¶n c¸c lÇn kh¶o s¸t ®Þa chÊt vµ c«ng tr×nh ngÇm, c¸c biªn b¶n kiÓm nghiÖm n|íc nguån ë c¸c chç kh¸c nhau vv…). 4.17. Thêi h¹n kiÓm tra, thau röa vµ söa ch÷a c«ng tr×nh thu giíi thiÖu ë b¶ng 1. B¶ng 1 - Thêi h¹n kiÓm tra, thau röa, söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín c«ng tr×nh. Tªn c«ng tr×nh thiÕt bÞ vµ Thêi h¹n Thêi h¹n thau Thêi h¹n söa ch÷a c¸c lo¹i c«ng viÖc kiÓm tra röa Lín Nhá 1 2 3 4 5 MiÖng thu vµ l|íi cña c«ng tr×nh: - ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh 6 th¸ng 1 lÇn Tuú theo møc ®é 6 th¸ng 1 lÇn Tuú theo th|êng cÇn thiÕt møc ®é cÇn thiÕt - Vµo thêi kú l¸ rông lµm th|êng xuyªn nt nt nt xanh n|íc - Vµo thêi kú n|íc lò nhiÒu th|êng xuyªn th|êng xuyªn r¸c nt nt r¸c cñi cñi - §|êng èng tù ch¶y 6 th¸ng 1 lÇn tuú møc ®é tÝch tuú møc ®é tuú møc ®é tr|íc vµ sau cÆn cÇn thiÕt cÇn thiÕt mïa lò - KÌ bê giÕng thu n|íc 6 th¸ng 1 lÇn - 1 n¨m 1 lÇn tuú møc ®é cÇn thiÕt - Hót cÆn bïn khái giÕng thu - tuú møc ®é tÝch - - cÆn - Söa ch÷a l|íi vµ giÕng th|êng xuyªn tuú møc ®é cÇn 6 th¸ng 1 lÇn 2 n¨m 1 lÇn 6
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 thiÕt - KÌ l¸t l¹i phÇn èp ë giÕng 6 th¸ng1 lÇn tuú møc ®é cÇn tèi thiÓu 2 tèi thiÓu 5 thu tr|íc vµ sau thiÕt n¨m 1 lÇn n¨m 1 lÇn mïa lò - KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc 6 th¸ng 1 lÇn - 6 th¸ng 1 lÇn tèi thiÓu 5 cña c¸c van ClopÐ, l|íi, èng n¨m 1 lÇn hót KiÓm tra c¸c lo¹i ®ång hå l|u - - 6 th¸ng 1 lÇn 3 n¨m 1 lÇn l|îng, ¸p lùc, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn - §Ëp ®ª, m|¬ng, m|¬ng x¶ 1 th¸ng 1 lÇn - 6 th¸ng 1 lÇn tèi thiÓu 5 n¨m 1 lÇn - GiÕng khoan thu n|íc giÕng hµng ngµy - 6 th¸ng 1 lÇn - lß 4. Qu¶n lý tr¹m b¬m 1: 4.18. Qu¶n lý tr¹m b¬m ®ît 1 lÊy nguån n|íc mÆt gièng nh| khi qu¶n lý b¬m ®ît 2, xem trong c¸c ch|¬ng 16 vµ 17 cña c«ng tr×nh. B¶ng 2 - LiÖt kª c¸c lo¹i c«ng viÖc söa ch÷a nhá vµ s÷a ch÷a lín c¸c c«ng tr×nh thu n|íc mÆt. Tªn c«ng viÖc Söa ch÷a nhá Söa ch÷a lín Bê giÕng thu vµ ng¨n thu Thu hót s¹ch vïn, röa giÕng thu, Söa ch÷a thµnh vµ ®¸y giÕng n|íc cña c«ng tr×nh thu ng¨n thu vµ cöa miÖng thu, lµm thu, ng¨n thu vµ c¸c cöa thu kÕt hîp tr¹m b¬m s¹ch vµ söa ch÷a song ch¾n (l|íi) n|íc. vµ cöa ch¾n. Thay c¸c song ch¾n (l|íi) cña C¹o rØ vµ s¬n c¸c bé phËn b»ng c«ng tr×nh thu vµ cöa ch¾n. s¾t. Th¸o vµ söa ch÷a bé phËn Tr¸t ®¸nh nh½n c¸c thµnh giÕng truyÒn ®éng cña l|íi quay, thay thu, ng¨n thu l|íi. Thay thang hoÆc c¸c mãc lªn xuèng. Söa ch÷a gia cè bê c¹nh c«ng tr×nh thu vµ cöa miÖng thu, söa ch÷a ªject¬ hót bïn vµ thiÕt bÞ röa l|íi. MiÖng thu b»ng bª t«ng Quan s¸t t×nh tr¹ng lµm viÖc cña Thay lång gç khi bÞ ngËp c¸t ®¸. vµ lång thu n|íc xÕp miÖng thu b»ng thî lÆn Th¸o vµ l¾p c¸c èng thu tù ch¶y b»ng gç cña miÖng thu. Kªnh thu n|íc, kªnh dÉn Trång cá m¸i ®Ëp, tr¸t c¸c vÕt nøt Thay kÕt cÊu gia cè thµnh vµ bê n|íc m¸i ®Ëp, hå l¾ng cña líp èp kªnh b»ng bª t«ng. kªnh. Chèng sôt lë tr|ît, khoan Thay thÕ tõng tÊm bª t«ng ë chç thay thÕ c¸c giÕng bÞ gi¶m l|u gia cè kªnh, thau röa hå l|îng. Trang bÞ hÖ thèng tiªu n|íc, chèng thÊm. 7
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 Söa ch÷a c¸c miÖng thu vµ chç x¶ cña kªnh m|¬ng. B. Qu¶n lý c«ng tr×nh thu n|íc ngÇm 1. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi nguån n|íc ngÇm. 5.1. C¸c yªu cÇu chñ yÕu vÒ viÖc dïng n|íc ngÇm lµm nguån cung cÊp n|íc cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong “tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊp n|íc ®« thÞ” vµ c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tÇng c¸ch ly mµ kiÕn nghÞ b¸n kÝnh vïng b¶o vÖ thø nhÊt ®óng víi t×nh h×nh thùc tÕ khai th¸c. 2. Qu¶n lý giÕng. 5.2. Mçi giÕng ph¶i cã c¸c tµi liÖu sau: T×nh h×nh ®Þa chÊt thuû v¨n khu vùc, mÆt c¾t ®Þa chÊt giÕng, sæ nhËt ký khoan, tµi liÖu khi b¬m thö, c¸c b¶n kiÓm nghiÖm n|íc, b¶n thiÕt kÕ giÕng vµ b¶n thiÕt kÕ quy ®Þnh vïng b¶o vÖ vÖ sinh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nÕu ph¶i thay ®æi kh¸c, thiÕt kÕ ph¶i nªu râ lý do néi dung thay ®æi vµ bæ sung vµo c¸c tµi liÖu kü thuËt ®· cã. 5.3. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i cã nhËt ký ghi c¸c lÇn thö, c¸c chØ sè khai th¸c chÝnh, c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c lÇn kiÓm tra ph©n tÝch n|íc, c¸c thay ®æi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, néi dung c¸c lÇn söa ch÷a vv… 5.4. Hµng n¨m tr|íc mïa m|a lò cÇn tiÕn hµnh tæng kiÓm tra giÕng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®|êng èng. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vµo sæ nhËt ký. Trong khi tæng kiÓm tra cÇn nghiªn cøu ®¸nh gi¸ møc hao mßn vµ lý do thay ®æi c«ng suÊt m¸y, viÖc thay ®æi ®iÒu kiÖn khai th¸c nguån n|íc, t×nh tr¹ng èng v¸ch, crªpin, chÊt l|îng n|íc vv… Trªn c¬ së kÕt qu¶ cña cuéc tæng kiÓm tra cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch söa ch÷a cô thÓ, nh»m kh«i phôc l¹i chÕ ®é lµm viÖc b×nh th|êng. 5.5. Mçi ca ph¶i ®o mùc n|íc ®éng b»ng phao næi hoÆc b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p kh¸c. Khi ngõng m¸y b¬m cÇn ®o mùc n|íc tÜnh. 5.6. Mçi ca ph¶i ghi vµo sæ nhËt ký c«ng t¸c c¸c chØ sè cña c¸c thiÕt bÞ ®o l|êng vµ ghi cô thÓ tõng sai sãt. 5.7. Nh÷ng sai sãt cña giÕng biÓu hiÖn c¸c chØ tiªu; c«ng suÊt, c¸c mùc n|íc tÜnh vµ ®éng l|u l|îng riªng vµ chÊt l|îng n|íc. Nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu th|êng x¶y ra lµm gi¶m c«ng suÊt ghi trong b¶ng 3. 5.8. Trong c¸c tr|êng hîp phøc t¹p khi thay ®æi c«ng suÊt do nhiÒu nguyªn nh©n t¸c ®éng cïng mét lóc, ®ång thêi l¹i kÌm theo viÖc gi¶m chÊt l|îng n|íc th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c ®iÒu tra ®Æc biÖt. Trªn c¬ së kÕt qu¶ cña c¸c ®iÒu tra nµy, ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a tÝch cùc hoÆc buéc ph¶i lÊp giÕng kh«ng ®|îc phÐp sö dông. 5.9. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý giÕng cÇn ph¶i th|êng xuyªn kiÓm tra c«ng suÊt cña tõng giÕng b»ng ®ång hå ®Æt trªn ®|êng èng ®Èy. 5.10. Khi tæng kiÓm tra vÒ mïa kh«, hµng n¨m cÇn ph¶i kiÓm tra c«ng suÊt cña tõng giÕng vµ toµn bé c¸c giÕng. 5.11. Tr|êng hîp chÊt l|îng giÕng ®¹t tiªu chuÈn kh«ng cÇn xö lý, tèi thiÓu mçi th¸ng lÊy n|íc thÝ nghiÖm 1 lÇn vÒ ph|¬ng diÖn lý hãa häc vµ vi trïng. 8
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 NÕu thÊy chÊt l|îng n|íc kÐm ®i cÇn ph¶i t¨ng sè lÇn thÝ nghiÖm n|íc, mçi lÇn lÊy n|íc ®Òu ph¶i ghi vµo sæ nhËt ký c«ng t¸c. 5.12. Sù nhiÔm bÈn c¸c tÇng ngÇm n|íc d|íi ®Êt th|êng do c¸c giÕng bá kh«ng, nh÷ng c«ng tr×nh ngÇm quanh vïng vµ do miÖng giÕng cÊu t¹o kh«ng ®|îc kÝn. B¶ng 3 – Nguyªn nh©n chñ yÕu gi¶m c«ng suÊt giÕng. Mùc n|íc tÜnh Møc n|íc ®éng L|u l|îng riªng Nguyªn nh©n - Kh«ng ®æi Cao h¬n tr|íc Kh«ng ®æi Do b¬m kh«ng tèt - Gi¶m dÇn Gi¶m dÇn Kh«ng ®æi Vïng gi¶m ¸p t¨ng - Gi¶m tõng chu kú Gi¶m tõng chu kú Kh«ng ®æi ¶nh h|ëng cña c¸c giÕng l©n cËn - Kh«ng ®æi ThÊp h¬n tr|íc Gi¶m PhÇn thu n|íc cña giÕng kh«ng tèt MÊt n|íc ¬ trªn møc ®éng - ThÊp h¬n tr|íc Kh«ng ®æi HÇu nh| kh«ng ®æi MÊt n|íc ë d|íi møc ®éng - ThÊp h¬n tr|íc ThÊp h¬n tr|íc Gi¶m 5.13. Tr|êng hîp ph¸t hiÖn thÊy mét lo¹i n|íc nµo kh¸c ch¶y vµo miÖng giÕng cÇn cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn ngay, ph¶i tÈy trïng b»ng clorua v«i vµ b¬m n|íc bá ®i tèi thiÓu 24 giê. Trong khi b¬m ph¶i lÊy n|íc thÝ nghiÖm vµ chØ khi nµo chÊt l|îng n|íc b¶o ®¶m míi ®|îc b¬m ®i ph©n phèi. 5.14. NÕu sau khi nghiªn cøu kü, ph¸t hiÖn thÊy cã lo¹i n|íc bÈn ch¶y vµo lµm h| h¹i èng giÕng cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch söa ch÷a kÞp thêi. NÕu qu¸ trÇm träng ph¶i bÞt giÕng l¹i kh«ng ®|îc dïng. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phô khi thay ®æi chÊt l|îng giÕng giíi thiÖu ë b¶ng 4. Ghi chó: N|íc thÝ nghiÖm lÊy ë vßi ®Æt trªn ®|êng èng: ®Èy cµng gÇn giÕng cµng tèt. B¶ng 4 - ChØ tiªu thay ®æi chÊt l|îng n|íc ngÇm, nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc ChØ tiªu thay ®æi Nguyªn nh©n C¸ch thøc nhiÔm bÈn BiÖn ph¸p kh¾c chÊt l|îng cã thÓ x¶y ra phôc 1 2 3 4 1. Thµnh phÇn clorit Do cèng r·nh kh«ng NhiÔm bÈn trùc tiÕp Thanh to¸n nguån vµ Sunfat s¾t t¨ng. §étèt c¸c hè ph©n r¸c vµo líp ngÊm n|íc tõ bÈn. BÝt kÝn miÖng cøng vµ ®é kho¸ng nhiÔm vµo. N|íc thÊm c¸c nguån bÈn kh¸c, giÕng. t¨ng tõ c¸c má ë gÇn hay bê lÊy ph¶i n|íc tõ c¸c hå Ch÷a giÕng s«ng bÞ nhiÔm bÈn s«ng bÈn 2. Thµnh phÇn c¸c TÇng ngËm n|íc míi LÊy ph¶i nguån n|íc Thanh to¸n nguån hîp chÊt nit¬ t¨ng vµ bÞ nhiÔm bÈn do t×nh m¹ch n«ng bÞ nhiÔm bÈn. NÕu nhiÔm bÈn trong mét sè tr|êng tr¹ng mÊt vÖ sinh cña bÈn. NÕu tr|êng hîp Ýt vµ kh«ng tiÕn triÓn hîp bÞ nhiÔm vi trïng ®Êt ®ai xung quanh cã lÊy n|íc ngÇm m¹ch th× cho clo vµo n|íc. cèng r·nh xÊu, cã c¸c s©u, n|íc bÈn ë trªn Ch÷a giÕng vµ chÌn giÕng háng, tr¹i ch¨n líp ®Êt c¸ch n|íc kü kho¶ng gi÷a giÕng 9
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 nu«i, má, c¸c chç x¶ nhiÔm bÈn vµo qua c¸c vµ líp ®Êt c¸ch n|íc. n|íc bÈn vv… lç ë èng v¸ch hay chç háng kh¸c hay cã thÓ do c¸c khe hë gi÷a èng v¸ch vµ líp ®Êt c¸c n|íc phÝa trªn. 3. ChÊt l|îng n|íc bÞ N|íc cã pyric tõ c¸c C¸c lo¹i n|íc nµy Gi¶m hµm l|îng xÊu ®i ®Çm lÇy thÊm vµo, ch¶y vµo tÇng ngËm b¬m ®Ó kh«ng bÞ hót - T¨ng ®é mïi, ®ång thêi trong tÇng n|íc phÝa d|íi giÕng thªm n|íc tõ ®Çm th|êng xuyªn thay ngËm n|íc cßn cã qua nh÷ng chç háng lÇy, c¶i t¹o vµ n¹o vÐt ®æi vÞ, n|íc trë thµnh Sunfat s¾t ch¶y vµo. cña èng giÕng hoÆc do ®Çm lÇy söa ch÷a l¹i cã mÇu ®ôc vµ ®á N|íc cã chøa l|îng nh÷ng chç hë ë ngoµi giÕng. thÉm (hy®r«xit s¾t) h÷u c¬ cao thµnh giÕng gi¶m ®é trong t¨ng ®é cøng 4. T¨ng ®é kho¶ng, D|íi tÇng ngËm n|íc B¬m n|íc qu¸ m¹nh, Gi¶m l|u l|îng b¬m hãa trong n|íc cã n|íc nhiÔm nÒn vïng n|íc kho¸ng cho ®Õn khi n|íc kho¸ng. Líp c¸ch cã thÓ qua líp c¸ch kho¸ng kh«ng ch¶y n|íc kh«ng ®ñ kh¶ n|íc lät vµo giÕng. vµo giÕng. n¨ng ph©n tÝch tÇng Tr¹m líp phÝa d|íi ngËm n|íc ngät ra cã chøa c¸c chÊt khái tÇng ngËm n|íc kho¸ng l¹i. cã chøa chÊt kho¸ng. 3. Qu¶n lý m¸y b¬m giÕng. 5.15. Qu¶n lý m¸y b¬m giÕng ph¶i theo ®óng c¸c chØ dÉn cña nhµ m¸y chÕ t¹o c¸c quy t¾c thao t¸c vËn hµnh do xÝ nghiÖp n|íc v¹ch ra. 5.16. C¸c sù cè cã thÓ x¶y ra vµ c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a ®èi víi c¸c m¸y b¬m kiÓu ATH, A, HA, A vµ c¸c m¸y b¬m t|¬ng tù tham kh¶o trong c¸c b¶ng 5 vµ 6 (m¸y b¬m do Liªn X« chÕ t¹o). B¶ng 5 – C¸c sù cè khi c¸c m¸y b¬m ATH, A vµ HA lµm viÖc vµ biÖn ph¸p söa ch÷a. TriÖu chøng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 2 3 §ãng ®iÖn ®éng c¬ kh«ng 1. §øt pha ë cuén d©y Stato 1. Chøa ®éng c¬ quay 2. §Êu sai d©y 2. §Êu l¹i d©y (trªn b¶ng ®iÖn) §éng c¬ gÇm khi quay - §øt mét pha Ch÷a l¹i chç háng - Bé phËn b¶o vÖ nãng qu¸ §éng c¬ nãng qu¸ khi quay Mét sè vßng cuén Stato bÞ chËp Ch÷a ®éng c¬ §éng c¬ nãng vµ sè vßng Cuén d©y Èm SÊy ®éng c¬ quay thiÕu Háng tõng phÇn trªn trôc - B¸nh xe c«ng t¸c cä s¸t vµo - §iÒu chØnh ®é d¬ b»ng èc chuyªn hay èng ®Èy vá b¬m ®iÒu chØnh - æ bÞ mßn hay háng - Thay æ bi 10
 12. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 - B¬m kh«ng th¼ng ®øng t¨ng - §iÒu chØnh l¹i ma s¸t æ trôc. - §iÒu chØnh l¹i côm vßng ®ì. - Vßng ®ì xiÕt chÆt - KhÐp bít van ®Çu ®Èy - C¸t lªn nhiÒu qu¸ B¬m gi¶m l|u l|îng - Mùc n|íc ®éng bÞ h¹ - Th¶ b¬m xuèng thªm. - b¸nh xe c«ng t¸c bÞ kÐo cao - §iÒu chØnh b»ng ª cu ®iÒu qu¸ chØnh. - B¸nh xe c«ng xuÊt bÞ mßn. - Thay b¸nh xe - GiÕng bÞ trÝt. - Thæi giÕng - L|íi Crªpin bÞ t¾c - Th¸o l|íi röa hoÆc thay míi - N|íc rß rØ qua Go¨ng cña èng - Th¸o b¬m vµ ch÷a ®Èy. - Muèi kim lo¹i ®ãng nhiÒu vµo - Th¸o èng vµ cä röa s¹ch thµnh trong èng ®Èy - èng ®Èy nøt háng - Thay hoÆc söa ch÷a èng ®Èy B¬m kh«ng lªn n|íc - Mùc n|íc ®éng bÞ h¹ - Th¶ b¬m thªm hoÆc thay - Crªpin bÞ hoµn toµn ®ãng cÆn b¬m (nÕu kh«ng ®ñ ¸p lùc) - Háng trôc chuyÒn -C¹o röa hoÆc thay l|íi - Háng hoÆc g·y èng ®Èy - Thay hoÆc söa ch÷a èng ®Èy - B¸nh xe long khái trôc - Th¸o vµ söa ch÷a Côm vßng ®ì b¬m nãng qu¸ - HÖ thèng b«i tr¬n bÞ bÈn - Lµm s¹ch r·nh dÉn chÊt b«i tr¬n. - Côm vßng ®ì chÆt qu¸ - Níi côm vßng ®ì - Cæ trôc ë côm vßng ®ì bÞ - Thay trôc b¬m. mßn B¶ng 6 – C¸c sù cè khi m¸y b¬m A lµm viÖc vµ biÖn ph¸p söa ch÷a TriÖu chøng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 2 3 - M« t« quay ng|îc - DÊu l¹i d©y Kh«ng ®ñ ¸p lùc - Vì èng ®Èy - Thay hoÆc söa ch÷a - Mét sè b¸nh xe c«ng t¸c bÞ - Th¸o vµ söa ch÷a háng - Muèi kim lo¹i ®ãng vµo thµnh - Th¸o vµ c¹o röa Gi¶m l|u l|îng trong èng ®Èy - Th¸o vµ c¹o röa - Muèi kim lo¹i ®ãng vµo - §iÒu chØnh b»ng ªcu ®iÒu Crªpin. chØnh. - B¸nh xe c«ng t¸c bÞ kÐo cao - Thay b¸nh xe qu¸. - Thay hoÆc söa ch÷a - Vì èng ®Èy 11
 13. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 - SÐc m¨ng con cãc bÞ mßn - Th¸o ra vµ thay sÐc m¨ng - Mùc n|íc thÊp qu¸ - Th¶ thªm b¬m hoÆc thay N|íc kh«ng lªn - Crªpin bÞ trÝt hoµn toµn b¬m - Th¸o vµ cä röa Am pe kÕ chØ thÊp d|íi møc - Gi¶m l|u l|îng - Më hÕt van quy ®Þnh - ¸p kÕ h¹ - §ãng bít van - M« t¬ quay ng|îc - §Êu l¹i d©y Am pe kÕ chØ cao h¬n møc - SÐc m¨ng con cãc bÞ mßn, - Th¸o vµ thay sÐc m¨ng quy ®Þnh b¸nh xe s¸t vµo b¬m - Gi¶m l|u l|îng b»ng c¸ch - N|íc chøa nhiÒu c¸t ®ãng bít van. - Cótsinª cña b¬m vµ m« t¬ bÞ - Th¸o vµ thay cót si nª. háng 5.17. §Ó b¬m n|íc tõ giÕng s©u lªn cã thÓ dïng b¬m elÝp kÕt hîp víi m¸y nÐn khÝ. khi b×nh ®· ®ñ ¸p lùc c«ng t¸c th× më van x¶ khÝ xuèng giÕng, sau mÊy phót sÏ ®¹t ®|îc chÕ ®é lµm viÖc æn ®Þnh. 5.18. Sau khi b¬m elÝp ®· ho¹t ®éng, ®ång hå ¸p lùc tr|íc b×nh ph¶i æn ®Þnh, b¬m ph¸t n|íc ®iÒu hßa kh«ng bÞ x¸o ®éng. h·m m¸y b¬m b»ng c¸ch ®|a khÝ nÐn vµo giÕng. 5.19. C¸c sù cè cã thÓ x¶y ra vµ c¸c biÖn ph¸p söa ch÷a ®èi víi m¸y b¬m elÝp giíi thiÖu ë b¶ng 7. B¶ng 7 – C¸c sù cè khi m¸y b¬m elÝp lµm viÖc vµ biÖn ph¸p söa ch÷a. TriÖu chøng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p söa ch÷a 1 2 3 N|íc kh«ng lªn, kh«ng cã ¸p - Kh«ng cã khÝ nÐn do ®ãng - Më van trong èng dÉn khÝ lùc van trªn èng dÉn - Ch÷a l¹i chç háng - T¾c hay vì èng tõ m¸y nÐn ®Õn giÕng N|íc kh«ng lªn mÆc dÇu cã - ¸p lùc kh«ng ®ñ do èng dÉn - §iÒu chØnh van tiÕt l|u m¸y ¸p lùc khÝ ngËp s©u qu¸ nÐn khÝ, kÐo èng tia lªn. Tiªu thô khÝ nÐn nhiÒu, n|íc - èng dÉn khÝ ngËp nãng qu¸ - Th¶ thªm èng lªn Ýt - Th¶ thªm èng - H¹ møc n|íc tÜnh - Vì èng dÉn khÝ d|íi mùc - Th¸o vµ thay èng n|íc ®éng M¸y b¬m lµm viÖc kh«ng ®Òu - KhÝ nÐn Ýt qu¸ - Më thªm van - Mùc n|íc tÜnh h¹ thÊp qu¸ -Th¶ thªm van - èng nÐn khÝ nhá - Thay b»ng èng ®|êng kÝnh lín h¬n - Lç èng tia bÞ muèi kim lo¹i - Th¸o m¸y söa ch÷a lµm t¾c - Muèi kim lo¹i ®ãng cÆn nhiÒu - Th¸o m¸y söa ch÷a trong èng - L¾p bé phËn truyÒn ®éng 12
 14. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 B¬m rung m¹nh kh«ng chÝnh x¸c - Th¸o ra l¾p l¹i - Trôc truyÒn cong - Trôc m« t¬ kh«ng khíp víi - Ch÷a l¹i hay thay trôc trôc truyÒn. - L¾p l¹i cho chÝnh x¸c - Mßn cót sinª - Th¸o b¬m vµ thay cót sinª 5.20. C¸c lo¹i söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín c¸c giÕng khoan,giíi thiÖu ë b¶ng 8. Khi thæi röa phôc håi c«ng suÊt giÕng ®· bÞ tho¸i ho¸ nhÊt thiÕt ph¶i theo ®óng quy tr×nh khi khoan thæi röa giÕng míi. B¶ng 8 - LiÖt kª c¸c lo¹i viÖc söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín c¸c giÕng khoan. Söa ch÷a nhá Söa ch÷a lín - KiÓm tra t×nh tr¹ng giÕng, b¬m hót n|íc thñ. - Dùng vµ th¸o l¾p khoan khi söa ch÷a giÕng. - Thay c¸c chi tiÕt cña b¬m bÞ mßn. Söa ch÷a - Quan s¸t t×nh tr¹ng kü thuËt cña giÕng, èng l¹i côm vßng ®ì, trôc b¬m. v¸ch, bé läc vµ thay thÕ míi. -Thay dÇu ®· bÞ bá ®i trong b×nh dÇu. - Thau röa vµ thay thÕ èng v¸ch vµ bé läc. - Trang bÞ bé ph©n d©ng n|íc lªn, th¸o vµ l¾p - Thau röa giÕng, gia cè nÒn mãng giÕng b¬m. chèng sôt lë, kÝch h¹ b¬m vµ c¸c bé phËn cña - X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh vµ møc ®é tÝch ®äng bïn chóng. hoÆc ®é trÝt bé phËn thu n|íc cña giÕng. - Thæi röa vµ phôc håi c«ng suÊt giÕng. - Lµm s¹ch bé phËn thu n|íc cña giÕng khái bÞ - Phôt xi m¨ng vµo c¸c khe hë gi÷a c¸c èng vµ trÝt vµ l¾ng ®äng bïn. c¸c hç bÞ khoÐt thñng. Thay míi thiÕt bÞ ®|a - Th¶ èng hót xuèng s©u thªm. S¸t trïng giÕng n|íc lªn n»m d|íi s©u trong giÕng. b»ng clo - BÞt kÝn (tr¸m) giÕng kh«ng ®|îc phÐp sö dông. Sau khi söa ch÷a, s¸t trïng giÕng b»ng clo. 4. Qu¶n lý c¸c giÕng lÊy n|íc m¹ch n«ng. 5.21. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh lÊy n|íc ®Òu ph¶i thi hµnh nghiªm ngÆt quy chÕ vÒ sinh b¶o vÖ nguån n|íc - Ph¶i cã thiÕt bÞ ®o l|u l|îng n|íc vµ ®iÒu kiÖn lÊy n|íc thÝ nghiÖm thuËn tiÖn. 5.22. Khi qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh n|íc m¹ch n«ng cÇn cã c¸c tµi liÖu sau: a. Toµn bé hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh vµ c¸c tµi liÖu liªn quan: B¶n ®å ®Þa h×nh, tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n, t×nh h×nh vÖ sinh, c¸c biªn b¶n tµi liÖu b¬m thö, c¸c b¶ng kiÓm nghiÖm lý hãa vµ vi trïng vv…. b. Lý lÞch c«ng tr×nh c. ChÕ ®é theo dâi quan s¸t nguån n|íc 5.23. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i ghi vµo lý lÞch c«ng tr×nh biªn b¶n c¸c cuéc tæng kiÓm tra vÒ t×nh tr¹ng c«ng tr×nh, chÕ ®é quan s¸t vµ c¸c b¶n ph©n tÝch n|íc. 5.24. Hµng n¨m ph¶i tiÕn hµnh tæng kiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c c«ng tr×nh gåm viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l|îng c«ng tr×nh, thèng kª c¸c h| háng ®Ó v¹ch ra kÕ ho¹ch söa ch÷a kÞp thêi. 13
 15. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 5.25. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cÇn theo dâi th|êng xuyªn chÕ ®é nguån n|íc vµ chÊt l|îng n|íc. 5.26. §¸nh gi¸ sù ho¹t ®éng ®óng ®¾n cña c«ng tr×nh, chñ yÕu lµ tÝnh æn ®Þnh cña l|u l|îng vµ chÊt l|îng n|íc cung cÊp theo ®óng tiªu chuÈn vÖ sinh hiÖn hµnh. 5.27. Khi cã nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng b×nh th|êng vÒ chÊt l|îng vµ sè l|îng n|íc cung cÊp cÇn ph¶i t¨ng sè l|îng cÇn lÊy n|íc thÝ nghiÖm, t×m ra nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc, nh»m kh«i phôc l¹i chÕ ®é ho¹t déng b×nh th|êng. 5.28. Tr|êng hîp chÊt l|îng n|íc gi¶m dÇn liªn tôc cÇn nghiªn cøu xem xÐt l¹i toµn bé ®iÒu kiÖn khai th¸c, cã sù phèi hîp cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph|¬ng vµ c¸c xÝ nghiÖp l©n cËn cã liªn quan ®Ó t×m c¸ch kh¾c phôc. 5.29. Qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh thu n|íc m¹ch n«ng cÇn theo ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ ®iÖn, do xÝ nghiÖp n|íc ®Ò ra cã dùa theo ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng. III. Qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc. A. Tæ chøc qu¶n lý. 1. Yªu cÇu chung. 6.1. Trong phÇn nµy quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh xö lý nh»m n©ng cao chÊt l|îng n|íc sao cho ®¸p øng ®|îc tiªu chuÈn n|íc ¨n uèng sinh ho¹t. Néi dung xö lý bao gåm: L¾ng, lµm trong, khö mÇu, khö s¾t vµ khö trïng. 6.2. C¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc gåm c¸c lo¹i kh¸c nhau, ë ®©y chØ nªu lªn c¸c quy t¾c c¬ b¶n vÒ qu¶n lý mét sè c«ng tr×nh d©n dông. Trong thùc tÕ nÕu gÆp nh÷ng c«ng tr×nh kiÓu míi kh«ng cã trong quy tr×nh nµy th× c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i cã nhiÖm vô h|íng dÉn b»ng v¨n b¶n c¸ch qu¶n lý vËn hµnh cho c¬ quan qu¶n lý. Trªn c¬ së c¸c quy t¾c nµy gi¸m ®èc xÝ nghiÖp n|íc cÇn ph¶i th¶o ra c¸c néi quy, quy t¾c vµ chØ dÉn cô thÓ vÒ qu¶n lý kü thuËt trong vËn hµnh cho tõng c«ng tr×nh xö lý phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng vµ ®|îc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn th«ng qua. 2. C¸c quy t¾c c¬ b¶n ®|a c«ng tr×nh xö lý vµo khai th¸c. 6.3. Sau khi x©y dùng xong c«ng tr×nh ®¬n vÞ hay toµn bé hÖ thèng tr|íc khi vµo vËn hµnh chÝnh thøc cÇn ph¶i cã biªn b¶n bµn giao gi÷a c¸c bé phËn cã liªn quan vµ ph¶i cã sù tham gia cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph|¬ng vÒ kÕt qu¶ vËn hµnh thö. 6.4. Tr|íc khi vËn hµnh thö ph¶i lµm c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ cÇn thiÕt: dù tr÷ ph©n, clo vµ c¸c hãa chÊt kh¸c, ph©n c«ng vµ huÊn luyÖn nh©n viªn qu¶n lý, th¶o c¸c chØ dÉn cô thÓ vÒ qu¶n lý ë tõng vÞ trÝ c«ng t¸c, chuÈn bÞ c¸c lo¹i sæ nhÊt ký vv… 6.5. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ toµn bé c¸c mÆt qu¶n lý kü thuËt, vËn hµnh cña c¸c c«ng tr×nh xö lý n|íc, v× vËy gi¸m ®èc ph¶i cã thêi gian nghiªn cøu chuÈn bÞ tr|íc khi c«ng tr×nh x©y dùng xong. 6.6. Tr|íc khi vËn hµnh thö ph¶i khö trïng tÈy röa c¸c c«ng tr×nh b»ng clo, vËt liÖu läc: 100mg/l; c¸c c«ng tr×nh bª t«ng, g¹ch vµ ®|êng èng 50mg/l. 6.7. Sau khi ch¹y thö, nÕu chÊt l|îng n|íc ®¹t tiªu chuÈn vµ c¸c c«ng tr×nh ho¹t ®éng b×nh th|êng sÏ ®|a vµo vËn hµnh chÝnh thøc. Biªn b¶n ®|a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh chÝnh thøc ph¶i cã ®¹i diÖn cña c¬ quan y tÕ ®Þa ph|¬ng v¶ theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6.8. TiÕp nhËn c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a l¹i hay ph¸t triÓn còng cÇn ph¶i theo c¸c thñ tôc nh| ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi. 14
 16. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 6.9. Sau khi söa ch÷a lín c«ng tr×nh cÇn kiÓm tra l¹i toµn bé vµ ghi nhËn xÐt vµo sæ nhËt ký söa ch÷a. Sau ®ã khö trïng b»ng clo hay clorua v«i cã liÒu l|îng 25mg/l. Tr|íc khi cho c«ng tr×nh ho¹t ®éng chÝnh thøc cÇn ph¶i ch¹y thö mét thêi gian cho ®Õn khi ®¹t tiªu chuÈn chÊt l|îng n|íc. 6.10. TÊt c¶ c¸c c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë khu xö lý n|íc ph¶i ®|îc trang bÞ quÇn ¸o lao ®éng vµ c¸c tiªu chuÈn phßng hé kh¸c, ®|îc ®Þnh kú Ýt nhÊt mét n¨m kh¸m søc khoÎ mét lÇn vµ ph¶i tiªm phßng th|¬ng hµn, kiÕt lÞ, t¶, vv…. 3. C¸c tµi liÖu kü thuËt. 6.11. §Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, mçi tr¹m xö lý cÇn cã tµi liÖu sau: a. Lý lÞch tõng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh. b. B¶n h|íng dÉn nhiÖm vô tõng vÞ trÝ c«ng t¸c, c¸c b¶n h|íng dÉn b¶o qu¶n vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. c. B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c c«ng tr×nh, kiÕn tróc vµ bè trÝ thiÕt bÞ trong toµn tr¹m, nhÊt lµ c¸c c«ng tr×nh ngÇm (èng n|íc, cèng, r·nh, d©y c¸p vv…). d. B¶n ®å tæng hîp c¸c ®|êng èng ngÇm (èng n|íc, cèng, r·nh, d©y c¸p vv…). 6.12. Ngoµi ra c¸c tr¹m xö lý míi x©y dùng cÇn ph¶i cã thªm c¸c tµi liÖu: a. Biªn b¶n bµn giao. b. Tµi liÖu ®Þa chÊt vµ ®Þa chÊt thuû v¨n cña khu vùc (kÓ c¶ c¸c tµi liÖu thö ®Êt). c. Biªn b¶n c¸c c«ng tr×nh ngÇm. d. C¸c thay ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 6.13. Trªn c¬ së quy tr×nh nµy, trong c¸c b¶n chi tiÕt cÇn nªu: a. QuyÒn h¹n nhiÖm vô cña nh©n viªn qu¶n lý; b. Tr×nh tù thao t¸c ®ãng, më c¸c c«ng tr×nh; c. ChÕ ®é kiÓm tra c«ng nghÖ; c. ChÕ ®é theo dâi phôc vô c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh khi ho¹t ®éng b×nh th|êng còng nh| khi háng; e. Tr×nh tù röa bÓ läc hay c¸c c«ng tr×nh kh¸c; g. Kü thuËt an toµn; h. BiÖn ph¸p phßng ngõa vµ ng¨n chÆn c¸c h| háng, còng nh| c¸c biÖn ph¸p ¸p dông khi chÊt l|îng n|íc bÞ gi¶m sót. 4. C¸n bé c«ng nh©n viªn phôc vô. 6.14. Sè l|îng thµnh phÇn vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn phôc vô tr¹m xö lý n|íc do c¬ quan thiÕt kÕ ®Ò ra dùa trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nhµ n|íc. Trong tr|êng hîp cÇn thay ®æi th× gi¸m ®èc xÝ nghiÖp n|íc ph¶i b¶o c¸o lªn c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn duyÖt. 6.15. C¸n bé qu¶n lý kü thuËt trong 1 tr¹m xö lý gåm: a. Tr¹m tr|ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé c«ng viÖc cña tr¹m; b. Tæ tr|ëng thÝ nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÒm vÒ chÊt l|îng n|íc xö lý, c«ng t¸c kiÓm nghiÖm n|íc, chÕ ®é xö lý cña tõng giai ®o¹n vµ liÒu l|îng c¸c hãa chÊt. c. Tr|ëng ca chÞu tr¸ch nhiÖm qua c¸c líp ®µo t¹o vµ cã tay nghÒ v÷ng vµng. C¸c c¸n bé trªn ®Òu ph¶i qua c¸c líp ®µo t¹o vµ cã tay nghÒ v÷ng vµng. 15
 17. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 6.16. Tõng vÞ trÝ c«ng t¸c kh¸c nhau ®Òu ®|îc chuyªn m«n hãa: Thî tr«ng bÓ l¾ng, bÓ läc, pha phÌn, pha clo, thî m¸y b¬m vv… Kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng kh«ng ®|îc chuyÓn c«ng nh©n tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c. 5. ChÕ ®é kiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh cña tr¹m xö lý n|íc. 6.17. §Ó b¶o ®¶m c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh cña tr¹m xö lý n|íc ho¹t ®éng an toµn, liªn tôc, cã hiÖu suÊt cao, nhÊt thiÕt ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Þnh kú kiÓm tra, b¶o d|ìng vµ söa ch÷a kÞp thêi. Chu kú vµ néi dung kiÓm tra vµ b¶o d|ìng giíi thiÖu ë b¶ng 9 vµ b¶ng 10. C¸c lo¹i viÖc söa ch÷a nhá vµ s÷a ch÷a lín thêi h¹n söa ch÷a lín giíi thiÖu ë b¶ng 11 vµ b¶ng 12. B¶ng 9 - KiÓm tra ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh cña tr¹m xö lý n|íc Sè C«ng tr×nh vµ Lo¹i c«ng viÖc C¸n bé kiÓm tra Thêi gian thùc hiÖn TT thiÕt bÞ 1 2 3 4 5 1 BÓ trén Quan s¸t bªn trong nhµ Tr|ëng phßng kü thuËt Tuú theo møc ®é vµ v¸ch ng¨n; quan s¸t hoÆc kü s| c«ng nghÖ cÇn thiÕt tèi thiÓu 1 c¸c van khãa n¨m 1 lÇn 2 BÓ ph¶n øng Quan s¸t bªn trong thµnh vµ v¸ch ng¨n; nt nt quan s¸t c¸c van khãa 3 BÓ n¾ng dµn Quan s¸t bªn trong m|a. BÓ l¸ng thµnh, v¸ch ng¨n, mãng, nt nt tiÕp xóc quan s¸t c¸c van. 4 BÓ läc KiÓm tra chiÒu cao líp vËt liÖu läc. Quan s¸t bÒ nt 3 th¸ng 1 lÇn mÆt líp läc a. Tr|íc khi röa läc. §Æc biÖt chó ý ®Õn ®é nt nt nhiÔm bÈn cña c¸t läc, chiÒu dµy líp mµng, ®é ph©n bè ®Òu cña cÆn bÈn trªn mÆt bÓ läc. Sù hiÖn diÖn cña cÆn ®· tÝch luü l¹i, c¸c hèc c¸c hè d¹ng h×nh phÔu, c¸c vÕt nøt trªn mÆt vËt liÖu läc. b. Sau khi röa läc: T×nh tr¹ng líp c¸t läc t×m chç röa ch|a ®¹t yªu cÇu, ®é nt 1 th¸ng 1 lÇn nhiÔm bÈn cßn l¹i vv… ViÖc quan s¸t ®|îc tiÕn hµnh sau khi x¶ cho mùc n|íc thÊp h¬n mÆt 16
 18. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 c¸t läc 1 Ýt. KiÓm tra c¸c vÞ trÝ ®¸nh dÊu c¸c chiÒu dµy líp ®ì vËt liÖu läc: Sái vµ cuéi, tiÕn hµnh th¨m dß nt 6 th¸ng 1 lÇn b»ng èng lÊy mÉu theo thêi gian röa. nt 1 n¨m 1 lÇn LÊy mÉu c¸t ®Ó ph©n Ých ®é nhiÔm bÈn. nt 6 th¸ng 1 lÇn KiÓm tra l|îng c¸t läc bÞ hao hôt b»ng c¸ch ®o kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¾t tíi mÐp m¸ng röa, so s¸nh víi thiÕt kÕ. NÕu cµn ph¶i ®æ thªm c¸t läc th× ph¶i vøt bá líp c¸t bÞ nhiÔm bÈn ë trªn mÆt dµy 3 – 5cm. KiÓm tra mÆt ph¼ng ngang cña mÐp m¸ng thu n|íc röa, nÕu kh«ng nt 1 n¨m 1 lÇn ph¼ng ngang th× ph¶i mµi mÐp mµng. KiÓm tra thêi gian vµ nt 3 th¸ng 1 lÇn c|êng ®é röa läc, x¸c ®Þnh l|îng cÆn bÈn cßn l¹i trong n|íc röa ph©n phèi ®Òu, ®é thu n|íc ®ång ®Òu vµo m¸ng vµ viÖc tr«i c¸t vµo m¸ng. nt nt Quan s¸t r·nh tho¸t n|íc 5 BÓ chøa n|íc Quan s¸t bªn trong bÓ, s¹ch quan s¸t c¸c van vµ nt 1 n¨m 1 lÇn ®|êng èng dÉn 6 ThiÕt bÞ pha Quan s¸t bªn ngoµi thiÕt Ng|êi trùc ban cña Lµm hµng ngµy trén phÌn bÞ tr¹m 7 ThiÕt bÞ pha clo Quan s¸t vµ thö nghiÖm vµ amoniac ®é rß rØ nt th|êng xuyªn 8 HÖ thèng th«ng Quan s¸t hÖ thèng th«ng giã ë c¸c gian giã nt nt ®Æt thiÕt bÞ ®Þnh l|îng 9 C¸c dông cô Quan s¸t vµ kiÓm tra sù kiÓm tra vµ ®o lµm viÖc cña c¸c dông nt nt l|êng (®ång hå cô ®o l|u l|îng, ¸p kÕ, ch©n kh«ng kÕ, bé 17
 19. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 ®iÒu chØnh tèc ®é läc) vv.. B¶ng 10 – C¸c lo¹i viÖc b¶o d|ìng ®Þnh kú cña tr¹m xö lý n|íc Sè C«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ Néi dung c«ng viÖc §Þnh kú thùc hiÖn TT 1 2 3 4 1 BÓ trén Röa cÆn bÈn b¸m vµo thµnh vµ v¸ch Tuú theo møc ®é tÝch ng¨n. KiÓm tra ®é rß rØ vµ t×nh tr¹ng c¨n. lµm viÖc cña c¸c van c¸c èng Tèi thiÓu 1 n¨m 1 lÇn 2 BÓ ph¶n øng Röa cÆn bÈn b¸m vµo thµnh vµ v¸ch 1 n¨m 1 lÇn (cïng 1 ng¨n. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc thêi gian lµm s¹ch bÓ cña c¸c van, c¸c èng trén). 3 BÓ l¾ng dµn m|a bÓ l¾ng Röa s¹ch thµnh vµ v¸ch ng¨n, th«ng Tuú theo møc ®é tÝch tiÕp xóc t¾c c¸c dµn èng hay m¸ng ph©n c¨n. phèi, kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc tèi tiÓu 1 n¨m 1 lÇn cña c¸c van èng, kiÓm tra ®é rß rØ. 4 BÓ läc §æ ®ñ chiÒu cao líp c¸t läc, kiÓm Tuú theo møc ®é cÇn tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c van, thiÕt, tèi thiÓu 1 n¨m èng. KiÓm tra t×nh tr¹ng mÊt c¸t läc. 1 lÇn. Thö nghiÖm ®é rß rØ. Röa s¹ch thµnh, v¸ch vµ m¸ng Hµng ngµy tho chu kú röa läc 5 ThiÕt bÞ pha trén phÌn v«i Lau chïi, s¬n, söa ch÷a th|êng kú, tèi thiÓu 3 th¸ng 1 x¶ cÆn lÇn 6 ThiÕt bÞ pha clo vµ nt nt am«ni¨c 7 HÖ thèng th«ng giã ë c¸c Quan s¸t bªn trong, lµm s¹ch söa Tèi thiÓu 3 th¸ng 1 gian ®Æt thiÕt bÞ ®Þnh ch÷a th|êng kú lÇn l|îng 8 C¸c dông cô kiÓm tra vµ KiÓm tra ®é chÝnh x¸c, söa ch÷a vµ nt ®o l|êng (®ång hå ®o l|u s¬n l|îng, ¸p kÕ, ch©n kh«ng kÕ vv…) 9 ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh tèc ®é KiÓm tra ®é chÝnh x¸c söa ch÷a vµ 6 th¸ng 1 lÇn läc s¬n B¶ng 11 – C¸c lo¹i viÖc söa ch÷a nhá vµ söa ch÷a lín cña tr¹m xö lý Sè C«ng tr×nh Söa ch÷a nhá S÷a ch÷a lín TT 1 2 3 4 18
 20. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 76 : 1979 1 BÓ l¾ng th|êng. BÓ Söa ch÷a c¸c van c¸c tÊm Thay c¸c van, c¸c tÊm ch¾n, c¸c l¾ng trong. Dµn m|a - cöa ch¾n. mãc ®ì, c¸c tÊm sµn, c¸c bé phËn bÓ l¾ng tiÕp xóc Van mét chiÒu, söa ch÷a vµ b»ng gç s¬n n¾p ®Ëy, cÇu thang, ®ai mãc ®ì èng, dµn èng vv.. Thö nghiÖm ®é rß rØ röa s¹ch vµ s¸t trïng b»ng clo sau khi söa ch÷a Söa ch÷a vµ kh¬i s©u c¸c m|¬ng r·nh x¶ xung quanh bÓ. TiÕn hµnh thö nghiÖm theo chÕ ®é ®· ®Þnh. Trang bÞ l¹i bé phËn l¾ng bªn trong bÓ l¾ng trong (kh«ng thay ®æi kÕt cÊu c¬ b¶n cña bÓ). Söa ch÷a vµ thay c¸c ®o¹n èng bÞ h| háng. 2 BÓ läc c¸c lo¹i Röa s¬ bé vËt liÖu läc. Thay toµn bé vËt liÖu läc hoÆc ®æ Lµm s¹ch vµ röa mÆt trong ®Çy c¸t läc vµ röa. bÓ läc. Söa ch÷a t¹i chç t¸c van c¸c §æ ®ñ cuéi sái ®ì, söa ch÷a hÖ tÊm ch¾n. thèng tiªu tho¸t n|íc vµ thay 1 sè Lµm s¹ch vµ röa hÖ thèng kÕt cÈu cña hÖ thèng tiªu tho¸t ®|êng èng ph©n phèi. n|íc. Söa ch÷a ®|êng èng giã, kiÓm tra vµ söa mÆt ph¼ng Th¸o vµ söa ch÷a van, thay c¸c chi ngang cöa mÐp m¸ng thu tiÕt bÞ mßn háng. Thay c¸c bé n|íc röa. truyÒn ®éng cña van hoÆc thay van Thay 1 sè bé phËn cña hÖ míi. thèng ®iÒu khiÓn van. S¬n c¸c bÒ mÆt kim lo¹i. Thay c¸c bé phËn b»ng gç (tÊm Thö nghiÖm ®é rß rØ, s¸t ch¾n vv..). trïng bÓ läc b»ng clo Thay tõng ®o¹n èng dÉn. Thay hÖ thèng ®iÒu khiÓn c¸c van bÓ läc. Thö nghiÖm bÓ läc lµm viÖc theo chÕ ®é c«ng nghÖ ®· quy ®Þnh. Trang bÞ c¸c chôp läc hoÆc c¸c h×nh thøc ph©n phèi l¹i kh¸c ®Ó bÓ läc lµm viÖc hiÖu qu¶ cao h¬n. Thay mét phÇn ®|êng èng c«ng nghÖ (kÓ c¶ côm van). Söa ch÷a c¸c líp läc. B¶ng 12 - §Þnh kú söa ch÷a lín c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh xö lý n|íc 19
Đồng bộ tài khoản