Tiêu hóa và trao đổi chất khoáng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
154
lượt xem
45
download

Tiêu hóa và trao đổi chất khoáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù hầu hết các chất khoáng tìm thấy trong tự nhiên đều có mặt trong các mô của động vật về chúng có trong thức ăn. Tuy nhiêu không phải chất khoáng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu hóa và trao đổi chất khoáng

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 8 tiªu hãa vµ trao ®æi chÊt kho¸ng Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ 7,¥8 +2±$ 9$® 75$2 ¤¦º, &+£¼7 .+2$±1* , i$€, &ml1* 0‚›F GXŽ Kƒ—X K…šW FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ W‰P WKƒš\ WURQJ Wˆ› QKL…Q „…—X FR‘ P‚›W WURQJ FD‘F P† FXD „†œQJ Yƒ›W Y‰ FKX‘QJ FR‘ WURQJ WKˆ‘F ‚Q 7X\ QKL…Q NK†QJ SKDL FKƒšW NKR‘DQJ QDŽR FXQJ FR‘ YDL WURŽ WURQJ WUDR „†˜L FXD F‡ WK…˜ 7KXƒ›W QJˆ NKR‘DQJ WKL…šW \…šX GXŽQJ „…˜ GL…˜Q WD QKˆQJ FƒšX Wˆ WKDP JLD YDŽR TX‘D WU‰QK WUDR „†˜L FXD F‡ WK…˜ i…˜ SKƒQ ORD›L P†œW FKƒšW NKR‘DQJ ODŽ WKL…šW \…šX KD\ NK†QJ FKƒšW „R‘ SKDL „ˆ‡œF FKˆ‘QJ PLQK U‚“QJ NKL FRQ Yƒ›W „ˆ‡œF QX†L E‚“QJ P†œW SKƒ—Q WLQK NKL…šW NK†QJ FR‘ FKˆ‘D FKƒšW ƒš\ Jƒ\ UD QKˆQJ WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK O\‘ FR‘ WK…˜ FKˆD WU KR‚›F SKRŽQJ QJˆŽD E‚“QJ FKŒQK FƒšX Wˆ „R‘ 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F QJKL…Q Fˆ‘X Y…— GLQK Gˆ‡QJ NKR‘DQJ „…—X Vˆ GX›QJ SKˆ‡QJ SKD‘S WU…Q 7X\ QKL…Q „†šL Y‡‘L QKˆQJ FKƒšW NKR‘DQJ PDŽ F‡ WK…˜ Fƒ—Q Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ UƒšW QKR WK‰ NK†QJ WK…˜ NL…˜P VR‘DW „ˆ‡œF Vˆ› FR‘ P‚›W FXD FKX‘QJ WURQJ Qˆ‡‘F X†šQJ PD‘QJ ‚Q FKX†—QJ WUD›L FD‘F GX›QJ FX› Y…› VLQK EX›L WURQJ NK†QJ NKŒ .KRD‘QJ WKL…šW \…šX &R‘ NKRDQJ WU…Q GˆR‘L FKƒšW NKRD‘QJ „ˆ‡œF W‰P WKƒš\ WURQJ F‡ WK…˜ JLD VX‘F QKˆQJ FKŠ FR‘ ODŽ NKRD‘QJ WKL…šW \…šX &KƒšW NKRD‘QJ WKˆ‡ŽQJ […šS YDŽR QKR‘P WXŽ\ WKHR Q†—QJ „†œ ODŽ NKRD‘QJ „D›L Oˆ‡œQJ YDŽ NKRD‘QJ YL Oˆ‡œQJ 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ QKˆQJ FKƒšW NKR‘DQJ „ˆ‡œF JRœL ODŽ YL Oˆ‡œQJ NKL FKX‘QJ FR‘ Pƒ›W WURQJ F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W NK†QJ O‡‘Q K‡Q PJNJ %DQJ .KRD‘QJ WKL…šW \…šX YDŽ Q†—QJ „†œ WURQJ F‡ WK…˜ JLD VX‘F .KRD‘QJ WKL…šW \…šX .KRD‘QJ FR‘ WK…˜ WKL…šW \…šX .KRD‘QJ „D›L Oˆ‡œQJ JNJ 9L Oˆ‡œQJ SSP 9L Oˆ‡œQJ &D )H  ) 3 =Q  %U . &X %D 1D 0Q  6W &O ,  
 3. 6 &R  0J 0R 6H 7URQJ F‡ WK…˜ JLD VX‘F TXD‘ WU‰QK WL…X KR‘D FD‘F FKƒšW FDUERK\GUDW OLSLG YDŽ „D›P JLDL SKR‘QJ FƒšX WKˆ NKRD‘QJ FXD WKˆ‘F ‚Q 6DQ SKƒ˜P NKRD‘QJ ƒš\ FR‘ WK…˜ ODŽ FKƒšW NK†QJ WDQ QKˆ R[DODWH SK\WDWH YDŽ NK†QJ „ˆ‡œF KƒšS WKX KR‚›F FR‘ WK…˜ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F FXD FD‘F WK…˜ GFK QKˆ FD‘F PX†šL . YDŽ 1D YDŽ P†œW V†š NKD‘F QKˆ PX†šL FXD FD‘F DFLG \…šX DFLG KˆX F‡ YDŽ FDUERQDWH WK‰ „ˆ‡œF EL…šQ WKDŽQK PX†šL FKRUXU GR +&O FXD GD› GDŽ\ „…˜ „ˆ‡œF KƒšS WKX 0†œW V†š FƒšX WKˆ NKRD‘QJ FXD FD‘F FKƒšW KˆX F‡ QKˆ 6 FXD DFLG DPLQ WK‰ „ˆ‡œF KƒšS WKX Gˆ‡‘L GD›QJ DFLG DPLQ KR‚›F Gˆ‡‘L GD›QJ NKRD‘QJ QKˆ WUˆ‡ŽQJ K‡œS V‚–W )H FXD KHPRJORELQ 1R‘L FKXQJ „L…—X NL…›Q Fƒ—Q WKL…šW „…˜ P†œW FKƒšW NKR‘DQJ „ˆ‡œF KƒšS WKX ODŽ FKƒšW NKRD‘QJ ƒš\ SKDL WDQ WURQJ Qˆ‡‘F YDŽ WKƒ˜P JLDL „ˆ‡œF &‚Q Fˆ‘ YDŽR W†šF „†œ KƒšS WKX WK‰ FD‘F PX†šL „ˆ‡œF SKƒQ GD›QJ QKˆ VDX +ƒšS WKX QKDQK QKƒšW &ORUXU %URPXU ,RGXU $FHWDW %XW\UDW +ƒšS WKX NKD‘ 1LWUDWH /DFWDWH 6DOLF\ODWH +ƒšS WKX ŒW 3KRVSKDWH &LWUDWH 7DUWUDWH .K†QJ KƒšS WKX 2[DODWH 3K\WDWH ,, &+mv& 1g1* &8t$ &+h7 .+2$v1* ;ƒ\ Gˆ›QJ YDŽ WX E†˜ FƒšX WUX‘F F‡ WK…˜ &D 3 0J iL…—X K‡œS KRD›W „†œQJ F‡ WK…˜ D iL…—X KRŽD D‘S VXƒšW WKƒ˜P WKƒšX FXD W…š EDŽR . 1D &O 32 E &ƒQ E‚“QJ DFLGED] „ˆ‡œF „L…—X KRŽD E‡‘L FKƒšW NKRD‘QJ YDŽ SURWHLQ .KRD‘QJ . 1D &O 32  3URWHLQ DFLG DPLQ &+ & 22 1+ %DQJ 7†˜QJ V†š LRQ FXD F‡ WK…˜ JLD VX‘F PHT &†œQJ  %D] 1D . &D  0J  
 4. 32  &O  +&2  ) , $FLG  9‰ WK…š QR‘L FKXQJ WK…˜ GFK FR‘ WLQK EDVH QKˆ PD‘X FR‘ S+ ODŽ  F iL…—X KRŽD WD‘F „†œQJ FXD (Q]\PH &RIDFWRU FXD (Q]\P QKˆ 0J &X )H 0Q =Q &D 0R &R G 7D‘F „†œQJ WU…Q FKˆ‘F Q‚QJ FXD E‚–S WKW &D NŒFK WKŒFK WLP YDŽ 1D . FR‘ WD‘F GX›QJ „†šL NKD‘QJ Y‡‘L &D  /DŽ FƒšX Wˆ Y† F‡ FXD FD‘F K‡œS FKƒšW KˆX F‡ FXD F‡ WK…˜ QKˆ SURWHLQ YDŽ OLSLG 0†œW V†š FD‘F FƒšX Wˆ NKR‘DQJ FR‘ FKˆ‘F Q‚QJ „‚›F EL…›W V‚–W ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD QKƒQ KHPH WURQJ FƒšX WD›R FXD KHPRJORELQ TXDQ WURœQJ WURQJ K† KƒšS &REDOW ODŽ FƒšX Wˆ FXD YLWDPLQ % YDŽ ,RGLQH ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD KRUPRQH WK\UR[LQH 0†œW YDŽL FƒšX Wˆ WKŒ GX› &D YDŽ 0R FR‘ OH FR‘ YDL WURŽ WURQJ Vˆ› KƒšS WKX YDŽ KRœDW „†œQJ FXD YDŽL FƒšX Wˆ NKD‘F 6ˆ› Wˆ‡QJ WD‘F YDŽ Vˆ› FƒQ „†šL FXD FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ ODŽ \…šX W†š TXDQ WURœQJ WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F 9L…›F Vˆ GX›QJ FD‘F „†—QJ Y SKR‘QJ [D› WURQJ QKˆQJ Q‚P Jƒ—Q „ƒ\ ODŽ P†œW WL…šQ E†œ Y…— GLQK Gˆ‡QJ NKR‘DQJ P‚›F GXŽ FR‘ QKL…—X E…›QK GLQK Gˆ‡QJ N…šW K‡œS Y‡‘L FKƒšW NKR‘DQJ PDŽ QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ E…›QK Yƒ™Q FRŽQ FKˆD „ˆ‡œF EL…šW FKŒQK [D‘F 0‚›F GXŽ FKƒšW NKR‘DQJ UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F QKˆQJ FXQJ UƒšW TXDQ WURœQJ Q…šX WD EL…šW U‚“QJ QKL…—X FKƒšW FR‘ WK…˜ ODŽ FKƒšW „†œF FR‘ WK…˜ Jƒ\ EQK YDŽ FK…šW Q…šX FRQ Yƒ›W „ˆ‡œF FXQJ FƒšS TXD‘ „†œ WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q WKŒ GX› „†—QJ VHOHQLXP PRO\EGHQXP IORXU YDQDGLXP YDŽ DUVHQLF i†—QJ ODŽ P†œW „†œF W†š FR‘ WŒQK WŒFK OX\ Q…šX FXQJ FƒšS FKR FRQ Yƒ›W P†œW V†š Oˆ‡œQJ QKR QKˆQJ TXD‘ „†œ WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FRQ Yƒ›W KDŽQJ QJDŽ\ VH Jƒ\ UD QKˆQJ WUL…›X FKˆ‘QJ QJ†œ „†œF 9‰ Yƒ›\ NK†QJ Q…Q Vˆ GX›QJ FKƒšW NKR‘DQJ QKƒšW ODŽ FD‘F FKƒšW YL Oˆ‡œQJ P†œW FD‘FK EˆŽD EDL ,,, &+mv& 1g1* 7ms1* &+h7 .+2$v1* &DOFLXP D &Kˆ‘F Q‚QJ &D ODŽ FKƒšW NKR‘DQJ TXDQ WURœQJ QKƒšW WURQJ F‡ WK…˜ FRQ Yƒ›W /DŽ WKDŽQK SKƒ—Q TXDQ WURœQJ QKƒšW FXD E†œ [ˆ‡QJ YDŽ U‚QJ W†˜ FKˆ‘F [ˆ‡QJ „ˆ‡œF WKDŽQK Oƒ›S GR TXD‘ WU‰QK KR‘D F†šW WL…šQ KDŽQK ‡ VX›Q WL…šS K‡œS ‡ „ƒ—X [ˆ‡QJ &D‘F W…š EDŽR VX›Q WKRD‘L KR‘D YDŽ EL…šQ PƒšW YDŽ „ˆ‡œF WKD\ WK…š Gƒ—Q E‚“QJ F†šW EDŽR 0DR TXDQ KX\…šW SKƒQ QKD‘QK YDŽR YDŽ 
 5. F†šW EDŽR E‚–W „ƒ—X N…šW WX› &D WKDŽQK W†˜ FKˆ‘F [ˆ‡QJ 4XD‘ WU‰QK QDŽ\ WL…šQ KDŽQK OL…Q WX›F YDŽ F†šW EDŽR OX†Q OX†Q SKD‘W VLQK &D JLX‘S [ˆ‡QJ W‚QJ WUˆ‡QJ GR „R‘ FXQJ ODŽP F‡ WK…˜ W‚QJ WUˆ‡QJ ,RQ &D Fƒ—Q FKR SKDQ ˆ‘QJ „†QJ KX\…šW YDŽ „†QJ VˆD i†QJ KX\…šW &D 3URWKURPELQ \…šX W†š „†QJ KX\…šW 7KURPELQ (Q] 7KX\ JLDL &+2 )LEULQRJHQ 7KURPELQ )LEULQ SKƒQ Wˆ „‡Q SHSWLG $ SHSWLG % &+2 1+ .…šW Wƒ›S )LEULQ SKƒQ Wˆ „‡Q )LEULQ „D K‡œS FX›F KX\…šW i†QJ VˆD 5HQQLQ &DVHLQ 3DUDFDVHLQ &D 3DUDFDVHLQ 3DUDFDVHLQDW &D FX›F VˆD  &D FR‘ WD‘F GX›QJ KRD›W KR‘D QKL…—X HQ]\P QKˆ OLSDVH VXFFLQLF GHK\GURJHQDVH $GHQRVLQ WULSKRVSKDWDVH YDŽ QKL…—X HQ]\P SURWHRO\WLF &D WKDP Gˆ› WUˆ›F WL…šS YDŽR TXDŽ WU‰QK F‡ V‡ YDŽ Gƒ™Q WUX\…—Q OX†—Q WKƒ—Q NLQK  &D ODŽP JLDP WKƒ˜P WŒQK FXD PDŽQJ W…š EDŽR  7D‘F GX›QJ KR‘D O\‘ FXD &D WURQJ YL…›F „L…—X KRŽD D‘S VXƒšW WKƒ˜P WKƒšX YDŽ FƒQ E‚“QJ DFLG ED] NK†QJ Pƒš\ TXDQ WURœQJ YDŽ KL…›Q GL…›Q WURQJ FD‘F WK…˜ GFK Y‡‘L W\ O…› UƒšW WKƒšS VR Y‡‘L FD‘F LRQ NKD‘F FR‘ WD‘F GX›QJ „L…—X KRŽD SKDQ ˆ‘QJ ƒš\ QKˆ 1D . &O YDŽ +&2 E 7KDŽQK SKƒ—Q FXD E†œ [ˆ‡QJ %†œ [ˆ‡QJ FR‘ FƒšX WUX‘F UƒšW SKˆ‘F WD›S WKDŽQK SKƒ—Q Yƒ›W FKƒšW NK† FXD E†œ [ˆ‡QJ [ƒšS [Œ QKˆ VDX FKƒšW NKR‘DQJ FKˆ‘D JNJ J SURWHLQNJ J P‡NJ 7X\ QKL…Q KDŽP Oˆ‡œQJ Qƒ—\ WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR WX†˜L YDŽ W‰QK WUD›QJ GLQK Gˆ‡QJ &D YDŽ 3 ODŽ KDL WKDŽQK SKƒ—Q UƒšW SKRQJ SKX‘ WURQJ [ˆ‡QJ KL…›Q GL…›Q Gˆ‡‘L GD›QJ K\GUR[\ DSDWLW &D 32 &D 2+ ODŽ QKˆQJ WK…˜ UƒšW Fˆ‘QJ NK†QJ WDQ %†œ [ˆ‡QJ FKˆ‘D NKRDQJ J &DNJ J 3NJ YDŽ J 0JNJ 
 6. 7URQJ [ˆ‡QJ W\ O…› &D3 ODŽ 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD E†œ [ˆ‡QJ OX†Q EL…šQ „†œQJ E‡L Y‰ FR‘ P†œW Oˆ‡œQJ O‡‘Q &D YDŽ 3 FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF JLDL SKR‘QJ E‚“QJ Vˆ› KX\ „†œQJ FXD F‡ WK…˜ i‚›F EL…›W URQJ JLDL „RœDQ FKR VˆD YDŽ VDQ [XƒšW WUˆ‘QJ P‚›F GXŽ Vˆ› WUDR „†˜L &D YDŽ 3 JLˆD E†œ [ˆ‡QJ YDŽ P† P…—P ODŽ P†œW TXD‘ WU‰QK OL…Q WX›F 6ˆ› KX\ „†œQJ &D „ˆ‡œF „L…—X NKL…˜Q E‡L KRœDW „†œQJ FXD WX\…šQ SKR‘ JLD‘S WUD›QJ SDUDWK\URLG 7URQJ NKƒ˜X SKƒ—Q WKL…šX &D WX\…šQ SDUDWK\URLG E NŒFK WKŒFK YDŽ KRUPRQ „ˆ‡œF VDQ VLQK UD &D WˆŽ [ˆ‡QJ „ˆ‡œF KX\ „†œQJ „…˜ „D‘S ˆ‘QJ QKX Fƒ—X FXD F‡ WK…˜ %‡L Y‰ &D YDŽ 3 N…šW K‡œS WURQJ [ˆ‡QJ Q…Q FD 3 FXQJ E KX\ „†œQJ YDŽ EDŽL WL…šW UD QJRDŽL .KL WX\…šQ SKR‘ JLD‘S WUD›QJ KRD›W „†œQJ TXD‘ PD›QK &D FXD [ˆ‡QJ KX\ „†œQJ TXD‘ Pˆ–F ODŽP FKR [ˆ‡QJ E PRQJ YDŽ WD›R Q…Q FD‘F O†™ KRQJ ‡ P† [ˆ‡QJ 7X\…šQ SDUDWK\URLG FXQJ „R‘QJ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ Vˆ› „L…—X KRŽD V†š Oˆ‡œQJ &D KƒšS WKX ‡ UX†œW QRQ E‡L DQK Kˆ‡QJ FXD Vˆ› VDQ [XƒšW  GLK\GUR[\FKROHFDOFLIHURO P†œW Gƒ™Q [XƒšW FXD YLWDPLQ ' FR‘ OL…Q TXDQ „…šQ Vˆ› K‰QK WKDŽQK SURWHLQ OL…Q N…šW &D 4XDQ K…› JLˆD &D YDŽ 3 WURQJ F‡ WK…˜ +X\…šW WKDQK  PJPO PD‘X Gˆ‡‘L GD›QJ Y† F‡ 32 GXŽQJ „…˜ SKRVSKRU\O KR‘D WURQJ TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L , +X\…šW Fƒ—X  PJPO PD‘X Gˆ‡‘L GD›QJ KˆX F‡ 7\ O…› &D3 FXD KX\…šW WKDQK ODŽ WˆŽ  9‰ Yƒ›\ &D3 FXD NKƒ˜X SKƒ—Q NK†QJ Q…Q Yˆ‡œW TXD‘ F 7UL…›X FKˆ‘QJ NKL WKL…šX &D 7Kˆ‘F ‚Q WKL…šX &D ‡ Yƒ›W QRQ &D NK†QJ „X „…˜ WD›R W†˜ FKˆ‘F [ˆ‡QJ „ˆD „…šQ E…›QK 5LFNHFWV [ˆ‡QJ FRQJ YH›R NK‡‘S WR TXHŽ YDŽ Fˆ‘QJ „‡Ž  7Kˆ‘F ‚Q WKL…šX &D ‡ Yƒ›W O‡‘Q &D ‡ [ˆ‡QJ E KX\ „†œQJ PDŽ NK†QJ „ˆ‡œF WKD\ WK…š WD›R Q…Q W‰QK WUD›QJ JRœL ODŽ RVWHRPDODFLD [ˆ‡QJ \…šX G…™ JD\ ‡ JDŽ „H PR [DŽ [ˆ‡QJ WU‡ Q…Q [†šS FKƒQ FRQJ YR WUˆ‘QJ PRQJ YDŽ „H ŒW &D‘F WUL…›X FKˆ‘QJ ULFNHWV YDŽ RVWHRPDODFLD NK†QJ SKDL „‚›F KL…›X GR WKL…šX &D PDŽ FR‘ WK…˜ FRŽQ GR WKL…šX 3 KR‚›F WKL…šX YLWDPLQ ' 
 7. 6†šW VˆD ED›L Kƒ›X VDQ SDUWXULHQW SDUDO\VLV WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ ERŽ VˆD VDQK FRQ &D WURQJ PD‘X KD› QKˆ‘F E‚–S WKW GR F‡ E FR WK‚–W ED›L FKƒQ YDŽ FR‘ NKL EƒšW WŠQK 1JX\…Q QKƒQ KD› &D N…šW K‡œS Y‡‘L V†šW VˆD Yƒ™Q FRŽQ FKˆD UR WX\ QKL…Q QJˆ‡ŽL WD FKR U‚“QJ &D WURQJ PD‘X KD› WKƒšS ODŽ GR WX\…šQ SKR‘ JLD‘S WUD›QJ NK†QJ „X Vˆ‘F WL…šW UD KRUPRQ „…˜ WKŒFK ˆ‘QJ Y‡‘L Oˆ‡œQJ VˆD EDQ „ƒ—X WL…šW TXD‘ QKL…—X 1†—QJ „†œ &D FXD PD‘X FR‘ WK…˜ SKX›F K†—L E‚“QJ FD‘FK WL…P JOXFRQDW FDOFLXP 7X\ QKL…Q „L…—X Qƒ—\ FXQJ NK†QJ SKDL OX†Q FR‘ KL…›X TXD OƒX GDŽL 1Jˆ‡ŽL WD FKR U‚“QJ Q…Q WUD‘QK FXQJ FƒšS FKR FRQ Yƒ›W TXD‘ OL…—X &D WURQJ NKL Pˆ‘F „†œ 3 ‡ Pˆ‘F GX\ WU‰ WURQJ JLDL „RœDQ NK† VH ODŽP JLDP FKˆ‘QJ V†šW VˆD &XQJ FƒšS YLWDPLQ ' WUˆ‡‘F NKL FRQ Yƒ›W „H „D FKˆ‘QJ PLQK ODŽ FR‘ O‡œL G 1JX†—Q J†šF FXD &D 7Kˆ‘F ‚Q OD‘ [DQK Gƒ\ „ƒ›X QKL…—X &D 1JX F†šF YDŽ NKRDL FX ŒW &D 1KˆQJ SK…š SKƒ˜P FXD WKˆ‘F ‚Q „†œQJ Yƒ›W FR‘ FKˆ‘D [ˆ‡QJ QKˆ E†œW FD‘ WKW YDŽ E†œW WKW FR‘ [ˆ‡QJ JLDŽX &D QKƒšW iƒ\ ODŽ QJX†—Q FXQJ FƒšS &D YDŽ 3 W†šW QKƒšW 7Kˆ‘F ‚Q E†˜ VXQJ &D E†œW YR VRŽ †šF YR WUˆ‘QJ E†œW [ˆ‡QJ „D‘ Y†L QJKL…—Q GLFDOFLXP SKRVSKDWH 1…šX Vˆ GX›QJ „D‘ FDOFLXP SKRVSKDWH ODŽP WKˆ‘F ‚Q E†˜ VXQJ FKR JLD VX‘F Q…Q EDR „DP ODŽ NK†QJ FR‘ FKˆ‘D )ORXU Q…šX NK†QJ Vˆ› E†˜ VXQJ Qƒ—\ FR‘ WK…˜ Jƒ\ QJ†œ „†œF 0†œW YƒšQ „…— FXD &D WURQJ WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W ODŽ KL…›X Q‚QJ Vˆ GX›QJ &D FR‘ WURQJ WKˆ›F Yƒ›W Gˆ‡‘L GD›QJ R[DODWH KRR‚›F SK\WDWH „ƒ\ ODŽ GD›QJ NK†QJ KRŽD WDQ NKR‘ KƒšS WKX 1Jˆ‡œF OD›L FR‘ QKL…—X WKˆ›F Yƒ›W FKˆ‘D DFLG FLWULF KR‚›F WDUWULF WK‰ ODŽP W‚QJ KL…›X Q‚QJ Vˆ GX›QJ &D E‚“QJ FD‘FK WD›R FLWUDWH WDUWUDWH &D KRŽD WDQ KƒšS WKX› QKDQK G 7Š V†š &DOFLXP YDŽ 3KRVSKRUH 32 WKˆŽD ODŽP FKR &D E N…šW WXD WKDŽQK SKRVSKDWHULFDOFLF NK†QJ WDQ YDŽ E WKDL UD SKƒQ 32 WKL…šX FXQJ ODŽP FKR Vˆ› KƒšS WKX› &D KD› WKƒšS 32 NK†QJ „X ODŽP WƒšW FD &D EL…šQ WKDŽQK SKRVSKDW PRQRFDOFLF G…™ KƒšS WKX› &D WKˆŽD FXQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ QKˆ WKˆŽD 32 7Š V†š &D3 WKŒFK K‡œS FKR JLD VX‘F QKƒšW ODŽ YDŽ P‚›F GXŽ FR‘ \‘ NL…šQ FKR U‚“QJ FRQ Yƒ›W QKDL OD›L FR‘ WK…˜ FKX „ˆ›QJ WŠ O…› FDR K‡Q i†šL Y‡‘L JLD Fƒ—P „H WUˆ‘QJ WŠ V†š &D3 O‡‘Q K‡Q UƒšW QKL…—X &D FXQJ FƒšS FKR JDŽ PD‘L „H E‚“QJ FD‘FK WU†œQ „D‘ Y†L YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q KR‚›F FR‘ WK…˜ „…˜ UL…QJ FKR FRQ Yƒ›W ‚Q Wˆ› GR 3KRVSKRUXV 
 8. D &Kˆ‘F Q‚QJ 3 ODŽ P†œW FKƒšW NKR‘DQJ FR‘ QKL…—X FKˆ‘F Q‚QJ K‡Q EƒšW N\Ž FƒšX Wˆ NKR‘DQJ QDŽR NKD‘F 3 QJRDŽL QKL…›P YX› WD›R [ˆ‡QJ FRŽQ FR‘ QKL…—X QKL…›P YX› TXDQ WURœQJ NKD‘F QKˆ FD‘F OL…Q N…šW FDR Q‚QJ Oˆ‡œQJ FXD $73 WURQJ FD‘F TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS SKRVSKROLSLG FXD PDŽQJ W…š EDŽR FXD W†˜ FKˆ‘F WKƒ—Q NLQK WURQJ 51$ YDŽ '1$ YDŽ WURQJ TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS SURWHLQ YDŽ GL WUX\…—Q GR 51$ YDŽ '1$ E 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX 1KˆQJ YXŽQJ „ƒšW WKL…šX 3 UƒšW SK†˜ EL…šQ WU…Q WK…š JL‡‘L „‚›F EL…›W ODŽ ‡ QKˆQJ Qˆ‡‘F QKL…›W „‡‘L YDŽ ED‘Q QKL…›W „‡‘L 7KL…šX 3 WURQJ „ƒšW „ˆ‡œF [HP ODŽ SK†˜ EL…šQ YDŽ FR‘ \‘ QJK‹D NLQK W…š TXDQ WURœQJ „†šL Y‡‘L FRQ Yƒ›W QX†L FK‚Q WKD &XQJ Jƒ\ Q…Q E…›QK ULFNHWV YDŽ RVWHRPDODFLD dgQ Eƒ›\e 3LFD QKˆ ‚Q J†™ JLH UD‘FK [ˆ‡QJ YDŽ QKˆQJ Yƒ›W OD› NKD‘F 7X\ QKL…Q EQK SLFD NK†QJ SKDL ODŽ GƒšX KL…›X „‚›F EL…›W FXD WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX 3 PDŽ FR‘ WK…˜ Jƒ\ UD GR QKˆQJ QJX\…Q QKƒQ NKD‘F 7UL…›X FKˆ‘QJ NLQK QL…Q NK‡‘S [ˆ‡QJ Fˆ‘QJ „‡Ž YDŽ WKW \…šX *LDP VˆD JLDP WKX› WKDL FKƒ›P W‚QJ WUˆ‡QJ &R‘ QKL…—X FKˆ‘QJ PLQK ODŽ Vˆ› E†˜ VXQJ 3 ODŽP JLD W‚QJ WŠ O…› WKX› WKDL FXD ERŽ FK‚Q WKD 7UL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX 3 SK†˜ EL…šQ ‡ FˆŽX K‡Q ERŽ Y‰ FˆŽX WKR‘L TXHQ FKRœQ ORœF NKL ‚Q FˆŽX WKˆ‡ŽQJ FKRœQ QKˆQJ SKƒ—Q WKˆ›F Yƒ›W „DQJ W‚QJ WUˆ‡QJ FKˆD‘ ŒW 3 K‡Q F 1JX†—Q J†šF FXD 3 +D›W QJX F†šF VˆD E†œW FD‘ YDŽ E†œW WKW FR‘ [ˆ‡QJ ODŽ QJX†—Q W†šW FXQJ FƒšS 3 &R NK† YDŽ U‡P UD› UƒšW NH‘P 3 3 FXQJ FR‘ YƒšQ „…— NKD‘ TXDQ WURœQJ Y…— KL…›X Q‚QJ Vˆ GX›QJ 3Kƒ—Q O‡‘Q 3 ‡ KD›W QJX F†šF YDŽ QKƒšW ODŽ FD‘P ‡ GD›QJ SK\WDWH ODŽ PX†šL FXD DFLG SK\WLF HVWHU FXD KH[D 3 FXD LQRVLWRO $FLG SK\WLF N…šW K‡œS Y‡‘L &D YDŽ 0J WKDŽQK PX†šL NK†QJ WDQ H P | | C C P| | H H | | P C C OH P H | | | | | P P = _ O _ P=O HC C | | | H P OH Isonitol $FLG SK\WLF 
 9. 6R Y‡‘L SKRVSKDWH Y† F‡ QKˆ SKRVSKDW GLFDOFLXP WK‰ Pˆ‘F „†œ Vˆ GX›QJ SK\WDW FDOFL ODŽ ‡ JDŽ FRQ JDŽ „H KHR YDŽ QKDL OD›L Jƒ—Q  %RŽ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF QKL…—X SK\WDW QK‡Ž FR‘ SK\WDVH FXD YL VLQK Yƒ›W FRŽQ KHR JDŽ FKŠ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF P†œW ŒW Y‰ FKŠ FR‘ P†œW ŒW SK\WDVH Oƒš\ WˆŽ WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W G 9DL WURŽ FXD YLWDPLQ ' %D \…šX W†š FKŒQK FXD SKƒ—Q Y…— P‚›W &D YDŽ 3 ODŽ  /ˆ‡œQJ &D YDŽ 3 SKDL „X  7L V†š &D3 SKDL WKŒFK K‡œS 3KDL „X YLWDPLQ ' 9LWDPLQ ' FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP W‚QJ „†œ KƒšS WKX› FXD &D YDŽ KX\ „†œQJ &D YDŽR PD‘X „ˆD „…šQ FD‘F W†˜ FKˆ‘F WURQJ F‡ WK…˜ FXQJ FƒšS Oˆ‡œQJ &D Fƒ—Q WKL…šW 1DWULXP YDŽ FKORULGH D &Kˆ‘F Q‚QJ FXD 1D WURQJ F‡ WK…˜ 1D ODŽ \…šX W†š F‡ EDQ „L…—X KRŽD FƒQ E‚“QJ DFLG EDVH YDŽ „L…—X KRŽD ƒšS VXƒšW WKƒ˜P WKƒšX 1D FXQJ WKDP JLD YDŽR Vˆ› Gƒ™Q WUX\…—Q [XQJ „†œQJ WKƒ—Q NLQK Vˆ› KƒšS WKX „ˆ‡ŽQJ YDŽ FD‘F DFLG DPLQ WˆŽ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D E 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX PX†šL 7Kˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ FD‘F Qˆ‡‘F QKL…›W „‡‘L FKƒX 3KL YDŽ QKˆQJ YXŽQJ ED‘Q NK† KD›Q WURQJ Q†œL „D PL…—Q QX‘L ‡ Qˆ‡‘F WD 7KHŽP PX†šL JLD VX‘F OL…šP FD‘F Yƒ›W WURQJ FKX†—QJ 1†—QJ „†œ 1D WURQJ PD‘X KD› WKƒšS JLDP D‘S VXƒšW WKƒ˜P WKƒšX JLDP NKD Q‚QJ Vˆ GX›QJ SURWHLQ YDŽ Q‚QJ Oˆ‡œQJ WL…X KR‘D &RQ Yƒ›W W‚QJ WUˆ‡QJ NH‘P W‚QJ WURœQJ YDŽ Q‚QJ VXƒšW WUˆ‘QJ NH‘P &KˆD UR QKX Fƒ—X „ŒFK QKˆQJ QJˆ‡ŽL WD WKˆ‡ŽQJ E†˜ VXQJ  1D&O PX†šL ‚Q WURQJ WKˆ‘F ‚Q NK† FKR N…šW TXD W†šW &KORU &O WKˆ‡ŽQJ N…šW K‡œS Y‡‘L 1D YDŽ . WURQJ Vˆ› FƒQ E‚“QJ DFLGEDVH „L…—X KRŽD D‘S VXƒšW WKƒ˜P WKƒšX /DŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD DFLG FKORK\GULF FXD GD› GDŽ\ YDŽ PX†šL FKORUXU 1JRD›L WUˆŽ FD‘ YDŽ WKW KDŽP Oˆ‡œQJ FKORU WURQJ WKˆ‘F ‚Q WKˆ‡ŽQJ UƒšW WKƒšS QKƒšW ODŽ ‡ WKˆ›F Yƒ›W Y‰ Yƒ›\ QJˆ‡ŽL WD WKˆ‡ŽQJ E†˜ VXQJ FKORU FKR FRQ Yƒ›W ‚Q FR E‚“QJ PX†šL 
 10. 1KˆQJ WKŒ QJKL…›P WKˆ›F KL…›Q ‡ 0\ FKR WKƒš\ ERŽ QX†L E‚“QJ NKƒ˜X SKƒ—Q WKL…šX PX†šL FD‘F WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK NK†QJ [XƒšW KL…›Q QJD\ Oƒ›S Wˆ‘F FRQ Yƒ›W JLDP QJRQ PL…›QJ JLDP W‚QJ WURœQJ YDŽ JLDP Q‚QJ VXƒšW VˆD 0X†šL FXQJ TXDQ WURœQJ WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q JDŽ FXD JDŽ PD‘L „H WKL…˜X PX†šL FRQ Yƒ›W P†˜ O†QJ YDŽ ‚Q WKW Oƒ˜Q QKDX &D‘F ORD›L WKˆ‘F ‚Q Gˆ WKˆŽD FXD QKDŽ E…šS ODŽ P†œW QJX†—Q FXQJ FƒšS PX†šL W†šW WX\ QKL…Q KDŽP Oˆ‡œQJ PX†šL WURQJ WKˆ‘F ‚Q Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ EL…šQ „†œQJ YDŽ FR‘ WK…˜ Gˆ WKˆŽD PX†šL 7KˆŽD PX†šL UƒšW QJX\ KL…˜P Jƒ\ NKD‘W Qˆ‡‘F \…šX F‡ SKXŽ Q…— 1J†œ „†œF PX†šL WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ KHR YDŽ JDŽ „‚›F EL…›W ODŽ NKL WKL…šX Qˆ‡‘F X†šQJ .KL Q†—QJ „†œ PX†šL WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q JDŽ PD‘L TXD‘ JNJ 9&. YDŽ NK†QJ „X Qˆ‡‘F X†šQJ FRQ Yƒ›W FR‘ WK…˜ FK…šW *DŽ PD‘L FR‘ WK…˜ FKX „ˆ›QJ P†œW Oˆ‡œQJ PX†šL FDR Q…šX Qˆ‡‘F „ˆ‡œF FXQJ FƒšS „X *DŽ FRQ FKŠ FKX „ˆ›QJ Oˆ‡œQJ PX†šL WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q E‚“QJ SKƒQ QˆD FXD JDŽ O‡‘Q +HR FXQJ Wˆ‡QJ Wˆ› QKˆ Yƒ›\ 3RWDVVLXP &XŽQJ Y‡‘L 1D &O YDŽ FD‘F LRQ FDUERQDW WURQJ YL…›F „L…—X KRŽD D‘S VXƒšW WKƒ˜P WKƒšX FXD WK…˜ GFK YDŽ FƒQ E‚“QJ DFLG EDVH WURQJ F‡ WK…˜ 1D ODŽ FD‘F FDWLRQ Y† F‡ FKŒQK FXD GFK QJRD›L EDŽR . ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD GFK Q†œL EDŽR . „R‘QJ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ FD‘F NŒFK WKŒFK FXD WKƒ—Q NLQK YDŽ F‡ QR‘ FXQJ OL…Q TXDQ „…šQ WUDR „†˜L FDUERK\GUDWH D 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX . +DŽP Oˆ‡œQJ . WURQJ WKˆ›F Yƒ›W UƒšW FDR NKRDQJ WU…Q JNJ 9&. Y‰ WK…š FRQ Yƒ›W WKˆ‡ŽQJ WL…X WKX› Oˆ‡œQJ . FDR K‡Q FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ NKD‘F 7URQJ QKˆQJ „L…—X NL…›Q Wˆ› QKL…Q JLD VX‘F WKˆ‡ŽQJ NK†QJ FR‘ EL…˜X KL…›Q WKL…šX . 7X\ QKL…Q FR‘ YDŽL WUˆ‡ŽQJ K‡œS ‡ QKˆQJ Q‡L KDŽP Oˆ‡œQJ . WURQJ „ƒšW WKƒšS WKŒ GX› QKˆ ‡ %U]LO 3DQDPD YDŽ 8JDQGD WUL…›X FKˆ‘QJ WKL…šX . FR‘ OH JLD W‚QJ FX†šL PXŽD NK† NH‘R GDŽL YDŽ . WURQJ FR JLDŽ WKƒšS %RŽ FKƒQ Fˆ‘QJ „‡Ž Q†—QJ „†œ . WURQJ PD‘X KD› WKƒšS YDŽ FR‘ QKˆQJ E…›QK WŒFK ‡ WLP YDŽ WKRD‘L KR‘D ‡ WKƒ›Q JŠDP Q‚QJ VXƒšW VˆD *DŽ FKƒ›P W‚QJ WUˆ‡QJ \…šX WHWDQ\ FR‘ WK…˜ FK…šW .Kƒ˜X SKƒ—Q WKˆŽD . VH ED‰ WKDL WKHR Qˆ‡‘F WL…˜X 0DJQH‘LXP 0J D &Kˆ‘F Q‚QJ 0J N…šW K‡œS FK‚›F FKH Y‡‘L &D YDŽ 3 .KRDQJ W†˜QJ V†š 0J W‰P WKƒš\ WURQJ E†œ [ˆ‡QJ SKƒ—Q FRŽQ OD›L SKƒQ E†š WURQJ P† P…—P YDŽ FKƒšW GFK 1KL…—X (Q]\P WURQJ FD‘F TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L FKƒšW EH‘R „D›P YDŽ FDUERK\GUDW Fƒ—Q 0J KRD›W KR‘D 
 11. E 1JX†—Q J†šF 0J FR‘ ‡ WƒšW FD WKˆ‘F ‚Q J†šF WKˆ›F Yƒ›W 'D›QJ E†˜ VXQJ 0J SK†˜ EL…šQ QKƒšW ODŽ R[LG PDJQHVLXP %†˜ VXQJ FKƒšW NKR‘DQJ FR‘ WK…˜ SK†šL K‡œS Y‡‘L WKˆ‘F ‚Q K†˜Q K‡œS &R‘ WK…˜ Vˆ GX›QJ GXQJ GFK DFHWDF PDJQHVLXP Y‡‘L Pƒ›W „ˆ‡ŽQJ FKR FRQ Yƒ›W Vˆ GX›QJ F 7UL…›X FKˆ‘QJ GR WKL…šX 0J  0J WURQJ PD‘X WKƒšS JL†šQJ QKˆ WKƒšS &D Jƒ\ Q…Q FKˆ‘QJ SKRQJ JLƒ›W K\SRPDQJHVDHPLD *LD VX‘F ‚Q QKL…—X 0J WK‰ P‚›W Q†˜L „R GR VXQJ KX\…šW QJˆ‘D QJD‘\ WLP „ƒ›S QKDQK YDŽ FX†šL FXŽQJ ODŽ SKRQJ JLƒ›W %RŽ QX†L ‡ „†—QJ FR QJKHŽR 0J FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ „‚›W EL…›W JRœL ODŽ dSKRQJ FRe JUDVV WDWDQ\ 0J WHWDQ\ ODFWDWLRQ WHWDQ\ JUDVV VWDJJHU FR‘ WK…˜ E QJˆ‘D QJD‘\ G…™ E NŒFK WKŒFK FR JLƒ›W &R‘ WK…˜ FKˆD NKRL E‚“QJ FD‘FK E†˜ VXQJ PX†šL 0J 0J WURQJ PD‘X TXD‘ FDR VH ODŽP JLDP WŒQK FDP ˆ‘QJ FXD E‚–S WKW YDŽ WKƒ—Q NLQK 9‡‘L Q†—QJ „†œ PJ 0JPO PD‘X FRQ Yƒ›W VH E P… 6XOSKXU 6 ODŽ QKƒQ W†š FXD &\VWLQ F\VWHLQ YDŽ 0HWKLRQLQH 6 FXQJ ODŽ FƒšX Wˆ FXD ELRWLQ WKLDPLQ LQVXOLQ FRHQ]\PH $ FXQJ FKˆ‘D 6 0†œW ODŽ DFLG DPLQ WKL…šW \…šX FKR PRœL JLD VX‘F FKR Q…Q 6 ODŽ FKƒšW NKR‘DQJ FXQJ WKL…šW \…šX 6 WURQJ F‡ WK…˜ Gˆ‡‘L GD›QJ 62 FR‘ WD‘F GX›QJ NKˆ „†œF FD‘F FKƒšW QKˆ LQGR[\O YDŽ SKHQRO 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ Vˆ› E†˜ VXQJ 6 ŒW „ˆ‡œF FKX‘ \‘ WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F Y‰ 6 ‚Q YDŽR WKˆ‡ŽQJ ‡ GD›QJ SURWHLQ YL…›F WKL…šX 6 FKŠ WK U‚“QJ FRQ Yƒ›W E WKL…šX SURWHLQ 7X\ QKL…Q WURQJ QKˆQJ Q‚P Jƒ—Q „ƒ\ FXŽQJ Y‡‘L Y…›F JLD W‚QJ Vˆ GX›QJ XUHD QKˆ ODŽ FKƒšW WKD\ WK…š P†œW SKƒ—Q QLWURJHQ SURWHLQ Y‰ Yƒ›\ V†š Oˆ‡œQJ 6 FR‘ P‚›W ŒW RL WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q FR‘ WK…˜ ODŽ \…šX W†š JL‡‘L KD›Q FKR Vˆ› W†˜QJ K‡œS F\VWHLQ F\VWLQ YDŽ PHWKLRQLQ 7URQJ „L…—X NL…›Q QKˆ WK…š Vˆ› E†˜ VXQJ 6 YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q FR‘ XUHD ODŽ FR‘ O‡œL lt JLD VX‘F QKDL OD›L 6 FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF FXQJ FƒšS WURQJ WKˆ‘F ‚Q Gˆ‡‘L GD›QJ PX†šL Y† F‡ Y‰ YL VLQK Yƒ›W WURQJ GD› FR FR‘ NKD Q‚QJ Vˆ GX›QJ „…˜ W†˜QJ K‡œS Q…Q FD‘F DD 6 
 12. 1…šX WKˆ‘F ‚Q WKRD PDQ „ˆ‡œF QKX Fƒ—X 0HW YDŽ &\V WK‰ QKX Fƒ—X 6 FXQJ JLDL TX\…šW &ƒ—Q FKX‘ \‘ ‡ FD‘F ORDŽL JLD VX‘F FKR OHQ OHQ FKˆ‘D &\V FKR Q…Q FR‘ QKX Fƒ—X DFLG DPLQ FR‘ 6 FDR ,9 .+2$v1* 9, /ml1* 7+,j7
 13. 0†œW SKƒ—Q )H FXD WKˆ‘F ‚Q +&O GFK Y PX†šL )H /ˆ‡œQJ )H KƒšS WKX ODŽP W‚QJ Oˆ‡œQJ )HUULWLQ +HPRVLGHULQ FXQJ ODŽ SURWHLQ FKˆ‘D )H „L FXŽQJ Y‡‘L IHUULWLQ )HUULWLQ FKX\…˜Q )H YDŽR PD‘X )H N…šW K‡œS Y‡‘L WUDQVIHUULQ FXD PD‘X )H „ˆ‡œF „ˆD „…šQ FD‘F W†˜ FKˆ‘F YDŽ WŒFK OX\ Gˆ‡‘L K‰QK WKˆ‘F WUDQVIHUULQ *DQ WX\ [ˆ‡QJ OD‘ OD‘FK ODŽ Q‡L WŒFK OX\ )H TXDQ WURœQJ F 1JX†—Q FKƒšW )H &KŠ FR‘ )H „ˆ‡œF KƒšS WKX Q…Q QR‘L FKXQJ FKŠ FR‘ NKRDQJ  )H FXD WKL…šX ‚Q KƒšS WKX „ˆ‡œF *DQ WKW WUˆ‘QJ „ƒ›X FDL QJRŽ WDŽX ODŽ QJX†—Q )H W†šW %‚–S FKˆ‘D   PJ )HJ OX‘D P‰  PJ WKW  PJ „ƒ›X PJ 6ˆD UƒšW ŒW FKŠ FR‘ PJ)HOŒW 1J†œ „†œF )H 1J†œ „†œF )H NK†QJ ODŽ YƒšQ „…— SK†˜ EL…šQ FKR JLD VX‘F WX\ QKL…Q E…›QK FR‘ WK…˜ [D\ UD Q…šX FXQJ FƒšS OƒX GDŽL E‚“QJ FD‘FK FKR ‚Q +ƒ›X TXD QJ†œ „†œF )H OƒP VDŽQJ GR WKˆ‘F ‚Q ODŽ FRQ Yƒ›W JLDP W‚QJ WURœQJ YDŽ WKL…šX SKRVSKRU  i†—QJ &X 1KL…—X ORDŽL JLD VX‘F QKˆ WKR KHR JDŽ Fƒ—Q &X „…˜ WKDŽQK Oƒ›S KHPRJORELQ &X NK†QJ WKƒ›W Vˆ› ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD KHPRJORELQ QR‘ FR‘ P‚›W WURQJ YDŽL KX\…šW Wˆ‡QJ FXD SURWHLQ QKˆ ODŽ FHUXORSODVPLQ ODŽ P†œW FKƒšW FR‘ OL…Q TXDQ W‡‘L Vˆ› SKR‘QJ WKŒFK )H WˆŽ W…š EDŽR YDŽR WURQJ KX\…šW Wˆ‡QJ 7KL…šX &X ODŽP VX\ \…šX NKD Q‚QJ KƒšS WKX KX\ „†œQJ YDŽ Vˆ GX›QJ FKƒšW )H „…˜ W†˜QJ K‡œS KHPRJORELQ 7KL…šX PD‘X Y‰ &X ODŽ GR K†—QJ Fƒ—X ŒW „L QKˆQJ Q†—QJ „†œ +E Yƒ™Q NK†QJ „†˜L &X „ˆ‡œF FKˆ‘QJ PLQK ODŽ FR‘ WD‘F GX›QJ O…Q Vˆ› KƒšS WKX )H YDŽ WK‡ŽL JLDQ V†šQJ FXD K†—QJ Fƒ—X 7KL…šX &X Gƒ™Q „…šQ WKL…šX PD‘X FKƒ›P W‚QJ WUˆ‡QJ Vˆ› WL…X KR‘D E U†šL ORœDQ W†˜Q WKˆ‡QJ QDR YD F†œW V†šQJ &RQ Yƒ›W E PƒšW V‚–F W†š O†QJ [XŽ Fˆ‘QJ YDŽ ED›F PDŽX &‡ FK…š FR‘ WK…˜ ODŽ GR &X WD‘F „†œQJ O…Q (Q]\P [X‘F WD‘F SKDQ ˆ‘QJ EL…šQ „†˜L W\URVLQ WKDŽQK PHODQLQ &X FR‘ WURQJ Kƒ—X K…šW WKˆ‘F ‚Q QJRD›L WUˆŽ U‡P YDŽ VˆD FKˆ‘D UƒšW ŒW &X 
 14. 1J†œ „†œF &X 1J†œ „†œF &X [D\ UD NKL FXQJ FƒšS Oˆ‡œQJ PX†šL „†—QJ Gˆ WKˆŽD Vˆ› ‚Q YDŽR OL…Q WX›F P†œW Oˆ‡œQJ &X FDR Gƒ™Q „…šQ WŒFK OX\ &X WURQJ FD‘F P† FXD F‡ WK…˜ „‚›F EL…›W ODŽ ‡ JDQ &X FR‘ WK…˜ [HP ODŽ P†œW FKƒšW „†œF WŒFK OX\ Y‰ Yƒ›\ Q…Q Fƒ˜Q WKƒ›Q NKL E†˜ VXQJ PX†šL „†—QJ FKR FRQ Yƒ›W +HR YDŽ ERŽ FR‘ WK…˜ FKLX› „ˆ›QJ P†œW Oˆ‡œQJ „†—QJ FDR K‡Q FˆŽX 7UL…›X FKˆ‘QJ QJ†œ „†œF „†—QJ ODŽ KRœDL Wˆ W…š EDŽR JDQ YDŽQJ GD NH‘P ‚Q FK…šW GR K†Q P… WKL…šX PD‘X &REDOW &Kˆ‘F Q‚QJ VLQK KRœF FXD &R „ˆ‡œF NKD‘P SKD‘ NKL QJˆ‡ŽL WD NKD‘P SKD‘ UD YLWDPLQ % lt JLD VX‘F „†œF Y &R Fƒ—Q WKL…šW „…˜ W†˜QJ K‡œS YLWDPLQ % 9LWDPLQ % „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS ‡ UX†œW JLDŽ QKˆQJ SKƒ—Q O‡‘Q NK†QJ „ˆ‡œF KƒšS WKX YDŽ WKDL UD SKƒQ „L…—X QDŽ\ Gƒ™Q „…šQ P†œW WUL…›X FKˆ‘QJ Jƒ\ UD GR WKL…šX YLWDPLQ % ODŽ JLD VX‘F ‚Q SKƒQ lt JLD VX‘F QKDL OD›L &R Fƒ—Q FKR KRD›W „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W „…˜ W†˜QJ K‡œS YLWDPLQ % &RQ Yƒ›W QKDL OD›L FR‘ QKX Fƒ—X &R FDR K‡Q FRQ Yƒ›W „†œF Y Y‰ &R E ODQJ SKŒ P†œW SKƒ—Q WURQJ TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS FXD YL VLQK Yƒ›W GD› FR FXD FD‘F K‡œS FKƒšW KˆX F‡ NK†QJ FR‘ KRœDW WŒQK VLQK KRœF WURQJ FD‘F P† FXD FRQ Yƒ›W FKX +‡Q QˆD YLWDPLQ % NH‘P KƒšS WKX ‡ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D &XQJ FƒšS YLWDPLQ % E‚“QJ FRQ „ˆ‡ŽQJ WL…P FKŒFK FR‘ KL…›X TXD K‡Q X†šQJ QKˆQJ ‡ &R WK‰ WUD‘L OD›L ŒW FR‘ KL…›X TXD 1JX†—Q FXQJ FƒšS &REDOW 3Kƒ—Q O‡‘Q WKˆ‘F ‚Q FKˆ‘D UƒšW ŒW &R FR‘ WK…˜ FXQJ FƒšS PX†šL OL…šP FR‘ FKˆ‘D &R FKR FRQ Yƒ›W .HP =Q *LD VX‘F WKL…šX NHP FKƒ›P W‚QJ WUˆ‡QJ O†QJ PRœF WKˆD l KHR FR‘ E…›QK SDUDNHUDWRVLV FKƒ›P O‡‘Q FKX\…˜Q KR‘D WKˆ‘F ‚Q NH‘P GD Q†˜L „R FR‘ YD\ YDŽ UX›QJ WUR‘F =Q FR‘ OL…Q K…› Y‡‘L &D .Kƒ˜X SKƒ—Q KHR WKL…šX =Q PDŽ &D TXD‘ FDR WK‰ E…›QK SDUDNHUDWRVLV WUƒ—P WURœQJ K‡Q l JD Ž ODŽP JLDP W\ O…› Q‡ WUˆ‘QJ YDŽ FKƒ›P PRœF O†QJ 1KL…—X HQ]\P FR‘ =Q QKˆ $OFRKRO GHK\GURJHQDVH 3\ULGLQ QXFOHRWLG GHK\GURJHQDVH $ONDOLQH SKRVSKDWDVH $ONDOLQH SKRVSKDWDVH WD‘F „†œQJ O…Q Vˆ› KR‘D F†šW YDŽ WD‘F „†œQJ YDŽR Vˆ› JLDL SKR‘QJ &D WˆŽ [ˆ‡QJ KD\ WˆŽ FD‘F PX†šL SKRVSKDWH &D GR WKˆ‘F ‚Q PDQJ „…šQ =Q FR‘ WURQJ WƒšW FD WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F YDŽ „†œQJ Yƒ›W 6RŽ EL…˜Q JDQ Pƒ—P OX‘D PHQ YDŽ UDX [DŽ OD‘FK JLDŽX =Q 6ˆD FKˆ‘D UƒšW ŒW =Q 
 15. 0DQJDQVH 0Q 9DL WURŽ FXD 0Q WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F FKˆD „ˆ‡œF QKƒšW WUŒ QKˆQJ QKL…—X FKˆ‘QJ E…›QK „‚›F EL…›W „ˆ‡œF N…šW OXƒ›Q ODŽ ‚Q WKL…šX 0Q l JDŽ FRQ ODŽ E…›QK SHURVLV EH›W FKƒQ ‡ JDŽ PD‘L „H WK‰ W\ O…› WUˆ‘QJ FR‘ SK†L JLDP YR WUˆ‘QJ PRQJ YDŽ JDŽ FRQ Q‡ UD „ƒ—X E NH‘R QJˆ‡œF Y…— VDX l KHR WK‰ TXHŽ JLRŽ l JLD VX‘F ‚Q FR WK‰ O‡‘Q FKƒ›P FKƒQ FRQJ YH›R JLDP WKX› WKDL YDŽ FR‘ NKL [ƒ˜\ WKDL &R „†—QJ YDŽ FD‘F WKˆ‘F ‚Q [DQK FKˆ‘D „ƒ—\ „X 0Q 7Kˆ‘F ‚Q „†œQJ Yƒ›W QJˆ‡œF OD›L NH‘P K‡Q &D‘P JD›R YDŽ SKR‘ VDQ OX‘D P‰ NKD‘ JLDŽX 0Q ,RGLQH , &Kˆ‘F Q‚QJ FKX \…šX FXD , ODŽ \…šX W†š KRUPRQ WK\UR[LQH 7K\UR[LQH ODŽ P†œW DFLG DPLQ FKˆ‘D LRG ‡ GD›QJ SURWHLQ WK\URJOREXOLQH iƒ\ ODŽ FD‘F DFLG DPLQ „‚›F EL…›W FR‘ QKƒQ WK‡P DURPDWLF DPLQR DFLG 1…šX NKƒ˜X SKƒ—Q FKˆ‘D W\URVLQH KR‚›F SKHQ\ODODQLQH GLLRGRW\URVLQH YDŽ WK\UR[LQH VH „ˆ‡œF F‡ WK…˜ W†˜QJ K‡œS Y‰ Yƒ›\ FXQJ FƒšS PX†šL LRG ODŽ UƒšW Fƒ—Q WKL…šW CH2 -CH-COOH CH2-CH-COOH OH NH2 NH2 Phenylalanine Tyrosine I I I CH2-CH-COOH CH2-CH-COOH O OH OH I I I NH2 NH2 Diiodotyrosine Thyroxine .KL WKˆ‘F ‚Q WKL…šX , WK‰ Pˆ‘F VDQ [XƒšW WK\UR[LQH VX›W JLDP GR „R‘ Jƒ\ Q…Q QKˆQJ EL…šQ FKˆ‘QJ QKˆ WX\…šQ JLD‘S WUD›QJ VˆQJ WR WKDŽQK Eˆ‡‘X F†˜ VLQK VDQ NH‘P NK†QJ O†QJ FK…šW 7X\ QKL…Q „†L NKL GXŽ , FR‘ „X FR‘ QKL…—X FKƒšW JRœL ODŽ FKƒšW VLQK Eˆ‡‘X JRLWURJHQ „†šL NKD‘QJ Y‡‘L WUDR „†˜L , YDŽ VLQK UD Eˆ‡‘X &KƒšW VLQK Eˆ‡‘X WKˆ‡ŽQJ J‚›S ODŽ WKLRF\DQDWH ‡ KRœ FDL %UDVVLFD IDPLO\ FDL E‚–S FDL [R‚Q NDOH FDL 
 16. Gƒ—X UDSH &D‘F K‡œS FKƒšW JRLWULQ /YLQ\OWKLR[DOLGRQH WKLRXUDFLO ODŽ FKƒšW VLQK Eˆ‡‘X 1JX†—Q , FR‘ WURQJ WƒšW FD WKˆ‘F ‚Q QKˆQJ QKL…—X QKƒšW ODŽ ‡ KDL VDQ PX†šL EL…˜Q 0ROLEGHQXP 0R &R‘ WD‘F GX›QJ NŒFK WKŒFK W‚QJ WUˆ‡QJ FXD JDŽ FRQ FˆŽX FRQ 0R ODŽ \…šX W†š FXD HQ]\P [DQWKLQ R[LGDVH WD‘F GX›QJ WURQJ TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS SXULQ 0R FRŽQ ODŽ \…šX W†š FXD QLWUDW UHGXFWDVH YDŽ K\GURJHQDVH FXD YL NKXƒ˜Q 0†šL OL…Q K…› JLˆD 0R &X YDŽ 62 Jƒ\ WL…X FKD\ Qˆ‡‘F „HQ WHDUW GR 0R TXD‘ FDR ODŽP JL‡‘L KD›Q WŒFK OX\ &X NKL FR‘ Vˆ› KL…›Q GL…›Q 62 6HOHQLXP 6H 7ƒ—P TXDQ WURœQJ FXD 6HOHQLXP WU‡ WKDŽQK P†œW Gˆ NL…›Q WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F YDŽR Q‚P NKL QR‘ FKˆ‘QJ PLQK ODŽ E…›QK WHR E‚–S WKW P\RSDWKLHV ‡ FˆŽX YDŽ ERŽ E…›QK KRD›L Wˆ JDQ OLYHU QHFURVLV ‡ FKX†œW E…›QK UŠ Qˆ‡‘F H[XGDWLYH GLDWKHVLV FR‘ WK…˜ „ˆ‡œF QJ‚Q QJˆŽD NKL E†˜ VXQJ 6H YDŽR NKƒ˜X SKƒ—Q FRQ Yƒ›W KR‚›F E‚“QJ YLWDPLQ ( 9DL WURŽ VLQK KR‘D KRœF FXD 6H „ˆ‡œF VD‘QJ WR YDŽR Q‚P NKD‘P UD U‚“QJ FƒšX Wˆ Qƒ—\ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD JOXWDWKLRQH SHUR[LGDVH P†œW HQ]\P WKDP JLD YDŽR YL…›F [X‘F WD‘F GL FKX\…˜Q J†šF K\GURJHQ SHUR[LGH P†œW FKƒšW VDQ VLQK UD WURQJ TXD‘ WU‰QK R[LG KR‘D FKƒšW EH‘R GX\ WU‰ FƒšX WD›R FXD PDŽQJ W…š EDŽR 6H „ˆ‡œF OˆX \‘ GR „†œF WŒQK FXD QR‘ UƒšW WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ JLD VX‘F ‚Q SKDL FR FKˆ‘D QKL…—X 6H 7UL…›X FKˆ‘QJ O‡Ž „‡Ž NK‡‘S Fˆ‘QJ „‡Ž TXHŽ UX›QJ O†QJ E‡ŽP YDŽ O†QJ „X†L PR‘QJ FRQJ YH›R Kˆ U‚QJ YDŽ FR‘ WK…˜ E PXŽ l QKˆQJ Fƒ\ FKˆ‘D 6H WK‰ 6 FXD 0HW &\V E 6H WKD\ WK…š Y‰ WK…š O†QJ OHQ YDŽ PR‘QJ ODŽ QKˆQJ SKƒ—Q FR‘ QKL…—X DD6 E DQK Kˆ‡QJ )ORXU ) ) JLX‘S FK†šQJ VƒX U‚QJ 7X\ QKL…Q Q…šX WKˆŽD NKRDQJ SSP ) FR‘ WK…˜ ODŽP U‚QJ WKXQJ O†™ PRŽQ Wƒ›Q [RD\ FKƒQ U‚QJ UƒšW „DX QKˆ‘F ODŽP JLD VX‘F PƒšW ‚Q YDŽ DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› W‚QJ WUˆ‡QJ ;ˆ‡QJ YDŽ NK‡‘S FXQJ FR‘ WK…˜ E DQK Kˆ‡QJ ) FR‘ WD‘F GX›QJ Jƒ\ „†œF WŒFK OX\ QJK‹D ODŽ GXŽ ‚Q SKDL P†œW Oˆ‡œQJ ŒW PDŽ QKL…—X Oƒ—Q WK‰ VH JRP OD›L YDŽ Jƒ\ KD›L iR‘ ODŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS JLD VX‘F X†šQJ Qˆ‡‘F FR‘ ) ‚Q SKDL „D‘ 
 17. SKRVSKDW ) KR‚›F ‚Q ‡ EDL FK‚Q [XQJ TXDQK QKDŽ PD‘\ SKXQ NKR‘L FR‘ ) QKL…™P YDŽR „†—QJ FR $UVHQLF $V $V SKƒQ E†š U†œQJ UDL WURQJ P† YDŽ WK…˜ GFK FXD F‡ WK…˜ „‚›F EL…›W FR‘ QKL…—X WURQJ O†QJ GD YDŽ PR‘QJ $V E†˜ VXQJ WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q JLD VX‘F FR‘ DQK Kˆ‡QJ W†šW WU…Q Vˆ› W‚QJ WURœQJ YDŽ FKX\…˜Q KR‘D WKˆ‘F ‚Q &‡ FK…š WD‘F „†œ›QJ ODŽ PX†šL $V KˆX F‡ NŒFK WKŒFK YL NKXƒ˜Q P†œW KRD›W „†œQJ JL†šQJ QKˆ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WUX› VLQK 7X\ QKL…Q $V ODŽ P†œW FKƒšW „†œF Q†˜L WL…šQJ WURQJ OFK Vˆ FXD QKƒQ ORD›L 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản