intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam

Chia sẻ: Sâu Hư | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:40

1.282
lượt xem
400
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam trình bày về một số lý luận chung, chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế của Việt Nam thời gian qua và một số giải pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam

 1. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô Tiểu luận kinh tế vĩ mô “Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam” 1
 2. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô MỤC L ỤC A.Lờ i nó i đ ầ u:.................................................................................. 1 C hươ ng I: L ý l u ậ n chung v ề c h í nh s á ch ti ề n tệ v ớ i vi ệ c th ự c hi ệ n m ục ti ê u ổ n đ ị nh kinh t ế .............................................................. 2 I. ổ n đ ị nh kinh t ế - mộ t mụ c tiê u kinh t ế v ĩ mô q uan tr ọ ng............... ..2 II.Khá i ni ệ m và c ô ng c ụ c ủa ch í nh s á ch tiề n t ệ . ..................................3 III.Tá c đ ộ ng c ủa ch í nh s á ch tiề n t ệ đ ố i vớ i th ực hiệ n mụ c tiê u ổ n đ ị nh k inh t ế ................................................................................................5 C hươ ng II: Chí nh s á ch ti ề n tệ v ớ i th ự c hi ệ n m ụ c ti ê u ổ n đ ị nh kinh tế c ủa Vi ệ t Nam th ờ i gian qua ...........................................................8 I.S ơ lượ c t ì nh h ì nh kinh t ế t iề n t ệ V iệ t Nam thờ i gian qua................ 8 II.S ơ l ượ c về t ì nh h ì nh s ử d ụ ng c á c c ô ng c ụ c ủa ch í nh s á ch tiề n t ệ c ủa V iệ t Nam nhằ m ổ n đ ị nh kinh t ế ............... ........................................ 10 III.Nhữ ng đ á nh giá c hung về t h ực tr ạ ng s ử d ụ ng ch í nh s á ch ti ề n t ệ t h ực h i ệ n mụ c tiê u ổ n đ ị nh kinh t ế V iệ t Nam thờ i gian qua ...................... 13 C hươ ng III: M ột s ố ý ki ế n đ ề s uấ t đ ổi m ớ i v à ho à n thi ệ n ch í nh s á ch ti ề n tệ g ó p ph ầ n ổ n đ ị nh n ề n kinh t ế V i ệ t Nam trong giai đ oạ n hi ệ n nay............................................................................................ 18 I. Đ iề u hà nh cung ứ ng ti ề n t ệ . .......................................................... 18 II.Ch í nh s á ch quả n l ý n go ạ i h ố i và đ iề u hà nh t ỷ g iá . ........................ 19 III. Đ iề u hà nh ch í nh s á ch tiề n t ệ vớ i c ô ng c ụ q uả n l ý......................... 22 B .K ế t luậ n.......................................................................................24 T à i li ệ u tham kh ả o.....................................................................25 2
 3. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô L ỜI M Ở Đ ẦU C h í nh s á ch tiề n t ệ l uô n l à n hu c ầ u đ ể ổ n đ ị nh kinh t ế v ĩ mô vớ i hạ t nhâ n là ổ n đ ị nh tiề n t ệ , t ạ o l ậ p nề n t ả ng cho s ự p h á t triể n chung. M ặ t khá c, nề n kinh t ế t h ị t r ườ ng b ả n ch ấ t là mộ t nê n kinh t ế t iề n t ệ . Do đ ó v iệ c ổ n đ ị nh gi á t r ị đ ồ ng tiề n c ù ng vớ i vi ệ c thi ế t lậ p n ề n Tà i Ch í nh Q u ố c Gia mạ nh là c ơ s ở đ ầ u ti ê n cho vi ệ c kiề m chế l ạ m phá t, và ổ n đ ị nh nề n kinh t ế . N gà y n à y việ c là m và p hâ n ph ố i thu nh ậ p v ừa là vấ n đ ề b ức thi ế t t rướ c mắ t, v ừa là vấ n đ ề lâ u d à i đ ể ổ n đ ị nh và t ă ng tr ưở ng kinh t ế . V ì vậ y mà v i ệ c đ ẩ y l ù i và k iể m so á t lạ m phá t, t ạ o c ô ng ă n việ c là m l à vấ n đ ề t hườ ng tr ực. Giả i phá p cho việ c đ ẩ y l ù i lạ m phá t, tr á ch thấ t nghi ệ p n hi ề u c ầ n t ậ p trung và o ch í nh s á ch ti ề n t ệ n h ư ng v i ệ c l ựa ch ọ n gi ả i p há p nà o đ ể xâ y d ự ng và đ i ề u hà nh ch í nh s á ch tiề n t ệ q u ố c gia c ó h iệ u q uả n h ấ t vẫ n c ò n là mộ t ẩ n s ố p h ức t ạ p và n hi ề u b ấ t c ậ p. Đ ượ c s ự h ướ ng d ẫ n c ủa thầ y c ô e m xin nhậ n đ ề t à i: “ Ch í nh s á ch t i ề n t ệ v ớ i vi ệ c th ự c hi ệ n m ụ c ti ê u ổ n đ ị nh k inh t ế ở Vi ệ t Nam ”. T i ể u lu ậ n g ồm ba ch ươ ng: C h ươ ng I: Nh ữ ng v ấ n đ ề c hung v ề c h í nh s á ch ti ề n t ệ v ớ i vi ệ c th ự c hi ệ n m ụ c ti ê u ổ n đ ị nh kinh t ế . C h ươ ng II: Ch í nh s á ch ti ề n t ệ v ớ i vi ệ c th ự c hi ệ n m ụ c ti ê u ổ n đ ị nh kinh t ế c ủ a Vi ệ t Nam thờ i gian qua. C h ươ ng I II: M ộ t s ố ý k i ế n đ ề x u ấ t đ ổ i m ớ i v à h o à n thi ệ n ch í nh s á ch ti ề n t ệ g ó p ph ầ n ổ n đ ị nh n ề n kinh t ế V i ệ t Nam trong giai đ o ạ n hi ệ n nay . V ì đ iề u kiệ n thờ i gian v à k iế n th ức c ò n hạ n chế , b ả n thâ n em l à n g ườ i Laos chắ c chắ n s ẽ k hô ng tr á nh khỏ i nh ữ ng thi ế u s ó t, e m rấ t mong đ ượ c s ự đ ó ng g ó p ý k iế n c ủ a thầ y c ô t rong b ộ mô n đ ể t iể u luậ n đ ượ c ho à n thi ệ n hơ n. E m xin châ n th à nh c ả m ơ n. 3
 4. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô CHƯƠNG I L Ý L U ẬN C HUNG V Ề C HÍNH S ÁCH T I ỀN T Ệ V ỚI V I ỆC T H ỰC H I ỆN M ỤC T IÊU Ổ N Đ ỊNH K INH T Ế . I . Ổ N Đ ỊNH K INH T Ế - M ỘT M ỤC T IÊU K INH T Ế V Ĩ M Ô Q UAN T R ỌNG . Ta biế t rằ ng nh ượ c đ iể m lớ n nhấ t c ủa n ề n kinh t ế t h ị t rườ ng là t ự đ ộ ng t ạ o ra c á c chu k ì k inh doanh, s ả n l ượ ng th ực t ế d ao đ ộ ng lê n x u ố ng xung quanh tr ục s ả n l ượ ng ti ề n nă ng, nề n kinh t ế l u ô n c ó x u h ướ ng kh ô ng ổ n đ ị nh. T hà nh t ự u kinh t ế v ĩ mô c ủ a mộ t quố c gia th ườ ng đ ượ c đ á nh gi á t heo ba d ấ u hiệ u ch ủ yế u: Ổ n đ inh, t ă ng tr ưở ng và c ô ng b ằ ng xã h ộ i. Trong đ ó ổ n đ ị nh kinh t ế là mộ t mụ c ti ê u quan tr ọ ng hà ng đ ầ u c ủ a mộ t nề n k inh t ế . Ổ n đ ị nh kinh t ế v ĩ mô là k iể m so á t đ ượ c gi á c ả , t ỷ g iá , l ã i s uấ t … Bằ ng việ c duy tr ì và c ả i thiệ n c á c c â n đ ố i lớ n c ủa nề n kinh t ế p h ù hợ p vớ i c ơ c hế t h ị t r ườ ng, đ ặ c biệ t là c â n đ ố i tiề n - hà ng, c á n c â n t hanh to á n quố c t ế , c â n đ ố i gi ữa thu - c hi ngâ n s á ch Nhà n ướ c, c â n đ ố i vố n đ ầ u t ư, c â n đ ố i cung c ầ u mộ t s ố m ặ t hà ng thiế t yế u nhấ t đ ể t ừ đ ó là m giả m b ớ t nh ữ ng dao đ ộ ng c ủa chu k ì k inh doanh, giả i quyế t t ố t n h ữ ng v ấ n đ ề c ấ p b á ch: Tr á nh lạ m phá t cao và t hấ t nghi ệ p nhi ề u. Ổ n đ ị nh kinh t ế - mộ t m ụ c tiê u k inh t ế v ĩ mô q uan tr ọ ng v ì : T h ứ n hấ t: ổ n đ ị nh kinh t ế v ĩ mô là mộ t đ iề u kiệ n c ơ b ả n c ủa s ự p há t triể n x ã h ộ i, đ ặ c biệ t là ho ạ t đ ộ ng s ả n xuấ t kinh doanh. T h ứ hai: ổ n đ ị nh kinh t ế v ĩ mô là mộ t ch ức nă ng quan tr ọ ng c ủ a n hà n ướ c trong vai tr ò q uả n l ý nê n k inh t ế t h ị t r ườ ng. Trong nề n kinh t ế t h ị t r ườ ng Nhà n ướ c s ẽ t rực tiế p can thi ệ p và o v i ệ c đ iề u hà nh s ả n xu ấ t kinh doanh, m à là m t ố t chức nă ng đ ị nh h ướ ng c ho s ự p h á t triể n x ã hộ i (Bao g ồ m c ả c hi ế n l ượ c, quy ho ạ ch, k ế h o ạ ch) đ ẩ y mạ nh việ c xâ y d ự ng và h o à n t hiệ n hệ t h ố ng thể c hế , ổ n đ ị nh kinh t ế v ĩ mô , quả n l ý t ố t kinh t ế n hà n ướ c, đ ả m b ả o việ c th ực hi ệ n tiế n b ộ và c ô ng b ằ ng xã hộ i. 4
 5. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô T h ứ b a: Trong thực tr ạ ng c ủ a kinh t ế v ĩ mô h iệ n nay, b ê n c ạ nh n h ữ ng k ế t quả t ích c ực đ ã x uấ t hiệ n m ộ t s ố hạ n chế , b ấ t c ậ p và đ ứ ng t rướ c nh ữ ng thá ch th ức khô ng nhỏ . I I. K HÁI N I ỆM V À C ÔNG C Ụ C ỦA C HÍNH S ÁCH T ỀN T Ệ . 2 .1. Kh á i ni ệ m C h í nh s á ch ti ề n t ệ , là mộ t b ộ p hậ n trong t ổ ng thể hệ t h ố ng ch í nh s á ch kinh t ế c ủa nh à nướ c đ ể t h ực hiệ n việ c quả n l ý v ĩ mô đ ố i vơ i nề n k inh t ế n hằ m đ ạ t đ ượ c nh ữ ng m ụ c tiê u kinh t ê - xã h ộ i trong t ừ ng giai đ o ạ n nhấ t đ ị nh. C h í nh s á ch tiề n t ệ c ó t hể đ ượ c hi ể u theo ngh ĩ a r ộ ng và n gh ĩ a t hô ng th ườ ng. Theo ngh ĩ a r ộ ng th ì c h í nh s á ch tiề n t ệ là c h í nh s á ch đ iề u hà nh to à n b ộ k hố i l ượ ng tiề n t ệ t rong nề n kinh t ế q uố c d â n nh ằ m t á c đ ộ ng đ ề n b ố n mụ c tiê u lớ n c ủa kinh t ế v ĩ mô , tr ê n c ơ s ở đ ó đ ạ t mục t iê u c ơ b ả n là ổ n đ ị nh tiề n t ệ , giữ v ữ ng s ức mua c ủa đ ồ ng tiề n, ổ n đ ị nh g i á c ả hà ng hó a. Theo ngh ĩa thô ng th ư ờ ng là c h í nh s á ch quan t â m đ ế n k h ố i l ượ ng ti ề n cung ứ ng t ă ng th ê m t rong thờ i k ì t ớ i (th ườ ng là mộ t nă m) ph ù hợ p vớ i mức t ă ng tr ưở ng kinh t ế d ự k i ế n và c h ỉ s ố lạ m phá t nế u c ó , t ấ t nhi ê n c ũ ng nhằ m ổ n đ ị nh tiề n t ệ và ổ n đ ị nh giá c ả hà ng hó a. C h ú ng ta c ó t hể k hẳ ng đ ị nh r ằ ng, n ế u như c h í nh s á ch t à i ch í nh c h ỉ t ậ p trung và o thà nh phầ n. Kế t c ấ u c á c mức chi ph í t huế k hó a c ủ a n hà n ướ c, th ì c h í nh s á ch tiề n t ệ q u ố c gia lạ i t ậ p trung và o mứ c đ ộ k h ả nă ng thanh to á n cho to à n b ộ nề n kinh t ế q uố c d â n, bao g ồ m vi ệ c đ á p ứ ng khố i l ượ ng c ầ n cung ứ ng cho l ư u th ô ng, đ iề u khiể n h ệ t hố ng ti ề n t ệ và k h ố i l ượ ng t í n d ụ ng đ á p ứ ng vố n cho nề n kinh t ế , t ạ o đ iề u ki ệ n và t h úc đ ẩ y ho ạ t đ ộ ng c ủ a th ị t r ườ ng tiề n t ệ , th ị t r ườ ng v ố n theo nh ữ ng q u ỹ đ ạ o đ ã đ ị nh. 2 .2 C ô ng c ụ c ủ a ch í nh s á ch ti ề n t ệ . X é t cho c ù ng, Ngâ n hà ng Trung ươ ng c ó t hể t hực thi hai lo ạ i c h í nh s á ch tiề n t ệ , ph ù hợ p vớ i t ì nh h ì nh thực ti ề n c ủa nề n kinh t ế , đ ó là c h í nh s á ch nớ i l ỏ ng ti ề n t ệ và c h í nh s á ch thắ t chặ t tiề n t ệ . C h í nh s á ch nớ i lỏ ng tiề n t ệ : Là v iệ c cung ứ ng thê m ti ề n cho n ề n k inh t ế , nhằ m khuy ế n kh í ch đ ầ u t ư p há t triể n s ả n xuấ t, t ạ o c ô ng ă n vi ệ c là m. 5
 6. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô C h í nh s á ch thắ t chặ t ti ề n t ệ : Là v i ệ c gi ả m cung ứ ng ti ề n cho n ề n k inh t ế n hằ m hạ n chế đ ầ u t ư, ngă n ch ặ n s ự p há t triể n quá đ à c ủa nề n k inh t ế là k iể m chế lạ m phá t. Đ ể t h ực hiệ n hai ch í nh s á ch tiề n t ệ nà y, ngâ n hang trung ươ ng c ó t hể s ử d ụ ng hà ng lo ạ t c á c c ô ng c ụ t i ề n t ệ nằ m trong t ầ m tay c ủa mì nh đ ó là c á c c ô ng c ụ t rực ti ế p và c ô ng c ụ g iá n ti ế p. 2 .2.1 C á c c ô ng c ụ t r ự c ti ế p: G ọ i là c á c c ô ng c ụ t r ực ti ế p v ì t h ô ng q ua ch ú ng,NHTW c ó t hể t á c đ ộ ng tr ự c tiế p đ ế n cung c ầ u ti ề n t ệ , mà k h ô ng c ầ n th ô ng qua mộ t c ô ng c ụ k há c. - Ấ n đ ị nh khung lã i suấ t ti ề n gử i v à c ho vay. N HTW c ó t hể q uy đ ị nh khung lã i suấ t tiề n g ử i v à b u ộ c c á c ngâ n hà ng kinh ph ả i thi hà nh. N ế u lã i suấ t quy đ ị nh cao s ẽ t hu h ú t đ ượ c nhi ề u tiề n g ử i là m gia t ă ng n gu ồ n v ố n cho vay. N ế u l ã i suấ t th ấ p, s ẽ là g iả m tiề n g ử i, gi ả m kh ả nă ng mở rộ ng kinh doanh t í n d ụ ng. Xong biệ n phá p nà y s ẽ l à m cho c á c n gâ n hà ng th ươ ng mạ i mấ t t í nh ch ủ đ ộ ng, linh ho ạ t trong kinh doanh. M ặ t khá c nó đ ễ d ẫ n đ ế n t ì nh tr ạ ng ứ đ ọ ng v ố n ở n gâ n hà ng, nh ư ng lạ i t hiế u vố n đ ầ u t ư, ho ặ c khuy ế n kh ích d â n c ư d ù ng tiề n và o d ự t r ữ và ng, n go ạ i t ệ b ấ t đ ộ ng s ả n, trong khi ngâ n hà ng b ị h ụ t hẫ ng về t iề n mặ t c ũ ng n h ư n gu ồ n vố n cho vay. Trong đ iề u kiệ n kh ô ng th ể á p d ụ ng c á c biệ n phá p khá c, ch í nh p h ủ c ó t h ể p há t hà nh mộ t l ượ ng t rá i phi ế u nhấ t đ ị nh đ ể t hu h út b ớ t l ượ ng tiề n trong l ư u thô ng. Việ c phâ n b ổ t rá i phiế u th ườ ng mang t í nh c hấ t b ắ t buộ c. 2 .2.2. C á c c ô ng c ụ g i á n ti ế p l à nh ữ ng c ô ng c ụ m à t á c d ụ ng c ủ a n ó c ó đ ư ợ c l à n h ờ c ơ c h ế t h ị t r ư ờ ng. - D ự t r ữ b ắ t bu ộ c: D ự t rữ b ắ t buộ c là p hầ n tiề n g ử i mà c á c ngâ n h à ng th ươ ng mạ i phả i đ ư a và d ự t rữ t heo luậ t đ ị nh. Phầ n d ự t r ữ nà y đ ượ c g ử i và o t à i kho ả n c huy ê n d ù ng ở n gâ n hà ng trung ươ ng v à đ ể t ạ i qu ỹ c ủa mì nh, vớ i m ụ c đ ích gó p phầ n b ả o đ ả m kh ả nă ng thanh to á n c ủ a Ngâ n Hà ng Th ươ ng M ạ i và d ù ng l à m ph ươ ng tiệ n kiể m so á t khố i l ượ ng t í n d ụ ng c ủ a ngâ n 6
 7. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô hà ng nà y. Khi t ă ng t ỷ lệ d ự t r ữ b ắ t bu ộ c s ẽ c ó t á c d ụ ng là m gi ả m khả nă ng cho vay và đ ầ u t ư c ủa ngâ n h à ng th ươ ng mạ i t ừ đ ó g iả m l ượ ng t iề n trong l ư u th ô ng, g ó p phầ n là m gi ả m c ầ u tiề n đ ể c â n b ằ ng vớ i s ự g i ả m cung x ã hộ i. Trong tr ườ ng hợ p giả m t ỷ lệ d ự t rữ b ắ t buộ c, kh ả nă ng mở r ộ ng cho vay c ủa Ng â n Hà ng Th ươ ng M ạ i s ẽ t ă ng lê n, d ẫ n đ ế n s ự g ia t ă ng l ượ ng tiề n trong l ư u thô ng, gó p phầ n t ă ng cung xã hộ i đ ể c â n đ ố i t ă ng c ầ u về t iề n. - Lã i su ấ t t á i chi ế t k h ấ u, t á i c ấ p v ố n: Tá i chi ế t khấ u và t á i c ấ p v ố n là n h ữ ng c á ch th ức cho vay c ủa NHTW đ ố i vớ i c á c NHTM. C ô ng c ụ nà y c ó ư u đ iể m l à nó t r ực tiế p t á c đ ộ ng ngay đ ế n d ự t r ữ c ủa NHKD và b u ộ c c á c ngâ n hà ng n à y phả i gia t ă ng t í n d ụ ng ho ặ c g i ả m t í n d ụ ng đ ố i vớ i n ề n kinh t ế . I II.T ÁC Đ ỘNG C ỦA C HÍNH S ÁCH T I ỀN T Ệ Đ ỐI V ỚI V I ỆC T H ỰC H I ỆN M ỤC T IÊU Ổ N Đ ỊNH K INH T Ế . 3 .1.D ự t r ữ b ắ t bu ộ c. Trong ho ạ t đ ộ ng t í n d ụ ng v à t hanh to á n, c á c NHTM c ó k hả nă ng biế n n h ữ ng kho ả n tiề n g ử i ban đ ầ u thà nh nh ữ ng kho ả n tiề n g ử i mớ i cho c ả hệ t hố ng, kh ả nă ng sinh ra b ộ s ố t í n d ụ ng, t ức là k hả nă ng t ạ o ti ề n. Đ ể k h ố ng chế k h ả nă ng nà y, NHTW bu ộ c c á c NHTM phả i tr ích mộ t phầ n t iề n huy đ ộ ng đ ượ c theo mộ t t ỷ lệ q uy đ ị nh g ử i v à o NHTW khô ng đ ượ c h ưở ng lã i. Do đ ó c ơ c hế h o ạ t đ ộ ng c ủa c ô ng c ụ d ự t r ữ b ắ t b uộ c nhằ m k h ố ng chế k hả nă ng t ạ o ti ề n, hạ n chế m ức t ă ng b ộ i s ố t í n d ụ ng c ủa c á c N HTM. K hi lạ m ph á t cao, NHTW nâ ng t ỷ lệ d ự t r ữ b ắ t bu ộ c, khả nă ng c ho vay và k h ả nă ng thanh to á n c ủa c á c ngâ n h à ng b ị t hu h ẹ p (do s ố n hâ n tiề n t ệ g iả m), khố i l ượ ng t í n d ụ ng t rong nề n kinh t ế g iả m (cung t iề n giả m) d ẫ n t ớ i l ã i suấ t t ă ng, đ ầ u t ư g iả m do đ ó t ổ ng c ầ u giả m v à là m cho giá g i ả m (t ỷ lệ lạ m phá t giả m). Ng ượ c lạ i, nế u NHTW h ạ t hấ p t ỷ lệ d ự t r ữ b ắ t buộ c t ức là t ă ng khả nă ng t ạ o tiề n, th ì c ung về t í n d ụ ng c ủa c á c NHTM c ũ ng t ă ng lê n, khố i l ượ ng t í n d ụ ng và k hố i l ượ ng thanh t o á n c ó x u h ướ ng t ă ng, đ ồ ng thờ i t ă ng xu h ướ ng mở r ộ ng kh ố i l ượ ng t iề n. Lý l u ậ n t ươ ng t ự n h ư t rê n th ì v iệ c t ă ng cung tiề n s ẽ d ẫ n t ớ i t ă ng 7
 8. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô gi á (t ỷ lệ l ạ m phá t t ă ng). Như vậ y c ô ng c ụ d ự t rữ b ắ t buộ c mang t ì nh hà nh ch í nh á p đ ặ t tr ực tiế p, đ ầ y quyề n l ực và c ực k ì q uan tr ọ ng đ ể c ắ t c ơ n s ố t lạ m phá t, kh ô i ph ục ho ạ t đ ộ ng kinh t ế t rong tr ườ ng hợ p n ề n k inh t ế p há t triể n ch ưa ổ n đ ị nh và k hi c á c c ô ng c ụ t h ị t rườ ng mở t á i c hiế t khấ u ch ưa đ ủ mạ nh đ ể c ó t hể đ ả m tr á ch đ iề u h ò a mứ c cung ti ề n c ho nề n kinh t ế . Nh ư ng c ô ng c ụ d ự t rữ b ắ t buộ c quá n h ạ y c ả m, v ì c h ỉ t hay đ ổ i nh ỏ t rong t ỷ l ệ d ự t r ữ b ắ t bu ộ c đ ã là m cho kh ố i l ượ ng tiề n t ă ng lê n rấ t lớ n khó k i ể m so á t. 3 .2. Tá i chi ế t kh ấ u: Là p hươ ng th ức đ ể N HTW đ ưa tiề n và o l ư u thô ng, th ực hiệ n vai t rò n g ư ờ i cho vay cu ố i c ù ng. Thô ng qua việ c t á i chi ế t khấ u, NHTW đ ã t ạ o c ơ s ở đ ầ u tiê n th úc đ ẩ y hệ t hố ng NHTM th ực hiệ n vi ệ c t ạ o ti ề n, đ ồ ng thờ i khai thô ng thanh to á n. Tá i chiế t kh ấ u là đ ầ u mố i t ă ng tiề n t rung ươ ng, t ă ng khố i l ượ ng tiề n t ệ và o lư u th ô ng. Do đ ó ả nh h ưở ng t rực ti ế p đ ế n quá t r ì nh đ iề u khiể n kh ố i l ượ ng tiề n và đ i ề u hà nh ch í nh s á ch tiề n t ệ . T ù y theo t ì nh h ì nh t ừ ng giai đ o ạ n, t ù y thuộ c yê u c ầ u c ủa v i ệ c thực hi ệ n ch í nh s á ch tiề n t ệ t rong giai đ o ạ n ấ y, c ầ n th ực hiệ n ch í nh s á ch nớ i lỏ ng hay thắ t ch ặ t t í n d ụ ng m à N HTW quy đ ị nh l ã i suấ t thấ p hay cao. Lã i suấ t t á i chiế t khấ u đ ặ t ra t ừ ng thờ i k ỳ, ph ả i c ó t á c d ụ ng h ướ ng d ẫ n, ch ỉ đ ạ o lã i suấ t t í n d ụ ng trong nề n kinh t ế c ủa giai đ o ạ n đ ó . K hi NHTW nâ ng l ã i suấ t t á i chiế t kh ấ u bu ộ c c á c NHTM c ũ ng ph ả i nâ ng lã i suấ t t í n d ụ ng c ủa mì nh lê n đ ể k h ô ng b ị l ỗ vố n. Do lã i suấ t t í n d ụ ng t ă ng lê n, gi ả m c ầ u về t í n d ụ ng v à k é o theo giả m c ầ u v ề t iề n t ệ ( nhu c ầ u về g i ữ t iề n c ủa nhâ n d â n gi ả m đ i). 3 .3. ho ạ t đ ộ ng th ị t r ư ờ ng m ở . N ế u nh ư c ô ng c ụ l ã i suấ t chi ế t k h ấ u là c ô ng c ụ t h ụ đ ộ ng c ủa N HTW, t ức là N HTW phả i nh ờ N HTM đ ang c ầ n vố n đ ưa th ươ ng phiế u, k ỳ p hiế u.. đ ế n đ ể x in “t á i c ấ p v ố n” th ì n ghi ệ p vu th ị t r ườ ng mở là c ô ng c ụ c h ủ đ ộ ng c ủa ngâ n hà ng trung ươ ng đ ể đ i ề u khiể n kh ố i l ượ ng ti ề n, q ua đ ó k iể m so á t lạ m ph á t. Q ua nghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở , NHTW ch ủ đ ộ ng ph á t hà nh tiề n t rung ươ ng v à o l ư u th ô ng ho ặ c r út b ớ t tiề n khỏ i l ư u thô ng b ằ ng c á ch 8
 9. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô mua b á n c á c lo ạ i tr á i phi ế u ngâ n h à ng qu ố c gia nhằ m t á c đ ộ ng tr ướ c hế t đ ế n khố i l ượ ng tiề n d ự t rữ t rong qu ỹ d ự t rữ c ủa NHTM và c á c t ổ c h ức t à i ch í nh, hạ n ch ế t iề m nă ng t í n d ụ ng và t hanh to á n c ủa c á c ngâ n hà ng nà y, qua đ ó đ iề u khi ể n khố i l ượ ng tiề n trong th ị t rườ ng ti ề n t ệ c h ú ng ta. Khi nghi ê n c ứ u phầ n tr ướ c đ ã b iế t rằ ng kh ố i l ượ ng ti ề n t ệ ả nh h ưở ng tr ực tiế p t ớ i t ỷ l ệ lạ m ph á t, v iệ c thay đ ổ i cung tiề n t ệ s ẽ là m thay đ ổ i t ỷ lệ lạ m phá t. CHƯƠNG II C HÍNH S ÁCH T I ỀN T Ệ V ỚI T H ỰC H I ỆN M ỤC T IÊU Ổ N Đ ỊNH K INH T Ế C ỦA V I ỆT N AM T H ỜI GIAN Q UA . I.S ơ lượ c t ì nh h ì nh kinh t ế t iề n t ệ V iệ t Nam thờ i gian qua: B ướ c sang nh ữ ng nă m đ ầ u c ủa thế k ỷ 2 1 ch ú ng ta đ ã t h ực hi ệ n xong k ế ho ạ ch nă m nă m lầ n th ứ 6 là n h ữ ng nă m c ó ý n gh ĩ a quan tr ọ ng trong v i ệ c th ực hi ệ n c á c mụ c tiê u c ủa chi ế n l ượ c ổ n đ ị nh và p há t triể n kinh t ế xã hộ i. 1 .1 ch í nh s á ch t à i ch í nh. C ó n hi ề u đ ổ i mớ i đ ã gó p phầ n c ủ ng c ổ và là m là nh mạ nh mộ t b ướ c nề n t à i ch í nh qu ố c gia, gi ữ ổ n đ ị nh và c â n đ ố i kinh t ế v ĩ mô , th úc đ ẩ y ph á t tri ể n kinh t ế . Tổ ng thu ngâ n s á ch nh à n ướ c nă m 2001 t ă ng 14,5% so v ớ i nă m 2 000 và đ ạ t 21,6% GDP, nă m 2002 t ă ng 14,6% và đ ạ t 22,2% GDP. ướ c t ì nh 6 thá ng đ ầ u nă m 2 003 t ă ng 9,5% và đ ạ t 22,8% GDP. Trong c á c k ho ả n thu, thu t ừ k inh t ế n h à n ướ c n ă m 2001 t ă ng 17,6 % và nă m 2002 t ă ng 7,6%, thu t ừ k hu v ực c ó v ố n đ ầ u t ư n ướ c ngo à i nă m 2001 t ă ng 1 3,1% trong đ ó t hu v ề d ầ u thô t ă ng 11,7%, nă m 2002 t ă ng 2,7%, riê ng d ầ u thô g iả m 2 ,6%. Thu ngâ n s á ch li ê n t ụ c t ă ng qua c á c nă m v à t ă ng mạ nh hơ n t ố c đ ộ t ă ng tr ưở ng kinh t ế , ch ủ yế u do hệ t hố ng thu ế đ ã t ừ ng b ướ c đ ượ c c ả i c á ch, đ â y là mộ t b ướ c tiế n b ộ q uan tr ọ ng c ủ a quá t r ì nh đ ổ i mớ i ch í nh s á ch t à i ch í nh, đ ã d ầ n ph ù hợ p vớ i nề n kinh t ế t h ị t r ườ ng và yê u c ầ u c ủa hộ i nh ậ p nê n đ ã t ừ ng b ư ớ c giả m đ ượ c phầ n th ấ t thu. 9
 10. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô C hi ngâ n s á ch nh à n ướ c nă m 2001 t ă ng 19,1% so vớ i nă m 2000 và b ă ng 27% GDP, nă m 2002 t ă ng 13,3% và b ă ng 27,4% GDP, ướ c t í nh 6 th á ng nă m 2003 t ă ng 14% và b ă ng 13,4%. C ơ c ấ u chi n gâ n s á ch n hà n ướ c đ ã c ó n h ữ ng chuy ể n biế n theo h ướ ng tiế p t ục t ă ng chi th ườ ng x uy ê n ở mứ c cao. Chi đ ầ u t ư p há t tri ể n t ậ p trung ch ủ yế u và o cho x â y d ự ng hạ t ầ ng c ơ s ở , xong vẫ n đ ả m b ả o luô n ở mứ c 1/3 t ổ ng chi ngâ n s á ch nhà n ướ c. C hi th ườ ng xuyê n nă m 2001 t ă ng 15,8% và b ằ ng 14,9%GDP, nă m 2002 t ă ng 14.9% và b ằ ng 15,3% GDP, 6 thá ng đ ầ u nă m 2003 t ă ng 1 4,3% (k ể c ả c hi th ực hi ệ n chế đ ộ t iề n l ươ ng mớ i) và b ă ng 15,2% GDP. C hi th ườ ng xuy ê n đ ã t ậ p trung v à ư u ti ê n cho c á c nhiệ m v ụ q uan tr ọ ng n h ư : Giá o d ụ c -đà o t ạ o, k hoa họ c, c ô ng ngh ệ và mô i tr ườ ng. Bộ i chi n gâ n s á ch nhà n ướ c so vớ i GDP b ì nh qu â n hà ng nă m xấ p x ỉ 5 %, ở mứ c a n to à n v à k iể m so á t đ ượ c. Thu chi ng â n s á ch nh à n ư ớ c so v ớ i GDP 2 003 2 004 2 005 T ổng thu 2 0,5 2 1,6 2 2,2 T hu n ội đ ịa 1 0,5 1 0,9 1 1,2 T hu t ừ kinh t ế n hà nư ớ c 4 ,6 4 ,8 4 ,6 T hu t ừ kinh t ế c ó v ố n đ ầ u t ư nư ớ c ngoà i 1 ,3 1 ,2 1 ,3 T hu hả i quan 4 ,3 4 ,8 5 ,9 T hu dầ u thô 5 ,3 5 ,5 4 ,8 T hu vi ệ n tr ợ k h ô ng hoà n lạ i 0 ,5 0 ,4 0 ,4 T ổng chi 2 4,7 2 7,0 2 7,4 C hi đ ầ u t ư p há t triể n 6 ,7 8 ,4 8 ,2 C hi tr ả nợ , vi ệ n tr ợ 3 ,0 3 ,1 3 ,7 C hi thư ờ ng xuy ê n 1 4,0 1 4,9 1 5,3 1 .2 Ch í nh s á ch ti ề n t ệ . Ho ạ t đ ộ ng ng â n hà ng t ừ ng b ướ c đ ượ c chấ n ch ỉ nh, đ ã c ó mộ t s ố t iế n b ộ t rong đ iề u hà nh và s ử d ụ ng c ô ng c ụ c h í nh s á ch tiề n t ệ , t í n d ụ ng t iế p t ụ c t ă ng, đ á p ứ ng mộ t ph ầ n quan tr ọ ng trong t ạ o ngu ồ n v ố n cho đ ầ u t ư p há t tri ể n s ả n xu ấ t. NHNN v ẫ n tiế p t ục th ực thi ch í nh s á ch tiề n t ệ t hậ n tr ọ ng, nhằ m mụ c đ í ch ổ n đ ị nh tiề n t ệ , ki ể m so á t lạ m phá t gó p p hầ n th úc đ ẩ y t ă ng tr ưở ng kinh t ế , th ị t r ườ ng kh ô ng c ó n h ữ ng biế n đ ộ ng lớ n về g i á c ả , lã i suấ t và t ỷ g i á . Tuy nhiê n ho ạ t đ ộ ng ng â n hà ng 10
 11. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô vẫ n ch ưa phá t huy mạ nh mẽ vai tr ò l à c ô ng c ụ q uan tr ọ ng đ iề u tiế t k inh t ế v ĩ mô . Ch í nh s á ch tiề n t ệ và k hả n ă ng ki ể m so á t giá m s á t nề n k inh t ế t hô ng qua hệ t hố ng ng â n hà ng c ò n hạ n chế . I I.S Ơ L Ư ỢC V Ề T ÌNH H ÌNH S Ử D ỤNG C ÁC C ÔNG C Ụ C ỦA C HÍNH S ÁCH T I ỀN T Ệ C ỦA V I ỆT N AM N H ẰM Ổ N Đ ỊNH K INH T Ế . 2 .1 Lã i su ấ t. Lã i suấ t l à mộ t yế u t ố rấ t nhạ y c ả m đ ố i vớ i nề n kinh t ế c ủa c á c n ướ c. ở nướ c ta NHTW đ ã rấ t linh ho ạ t trong việ c s ử d ụ ng c ô ng c ụ l ã i s uấ t nhằ m t á c đ ộ ng t ích c ực đ ế n nề n k inh t ế t rong qua tr ì nh chuy ể n đ ố i c ó t hể t h ấ y rõ t ì nh linh ho ạ t c ủa chinh s á ch lã i suấ t qua c á c thờ i đ i ể m: - Tr ướ c ngà y 1/6/2002 ng â n hà ng nhà n ướ c Việ t Nam th ực hiệ n c ơ c hế đ iề u hà nh lã i suấ t c ơ b ả n Đ ồ ng VN, mứ c lã i suấ t c ơ b ả n đ ượ c c ô ng b ố t rong nh ữ ng t há ng đ ầ u nă m 2002 là 0 ,6%/thá ng. NHNN c ũ ng đ ã mạ nh d ạ n th ực hi ệ n ch í nh s á ch t ự d o ho á lã i suấ t đ ố i vớ i ngo ạ i t ệ t ừ t há ng 6 nă m 2001. Ch í nh s á ch lã i suấ t nh ư vậ y là p h ù hợ p vớ i th ực tiễ n c ủa VN trong qua tr ì nh chuy ể n sang nề n kinh t ế t h ị t r ườ ng và b á m s á t vớ i nh ữ ng diễ n biế n c ủa th ị t r ườ ng qu ố c t ế . - T ừ n gà y 1/6/2002 ng â n hà ng nhà n ướ c quy ế t đ ị nh chuyể n sang c ơ c hế lã i suấ t ổ n đ ị nh Đ ồ ng VN c ủa c á c t ổ c hức t í n d ụ ng đ ố i vớ i k há ch hà ng. Đ â y l à mộ t s ự “ c ở i tr ó i” cho c á c t ổ c hức t í n d ụ ng trong c á c ho ạ t đ ộ ng k inh doanh, t ạ o đ iề u kiệ n cho c á c t ổ c hức t í n d ụ ng ch ủ đ ộ ng t rong ho ạ t đ ộ ng huy đ ộ ng v ố n và c ho vay đ ố i vớ i khá ch hà ng. C ơ c hế mớ i đ ã t ạ o ra s ự s ô i đ ộ ng trong ho ạ t đ ộ ng kinh doanh và c ạ nh tranh c ủa c á c t ổ c h ức t í n d ụ ng. N ế u nh ư vớ i c ơ c hế l ã i suấ t c ơ b ả n, t rong c á c đ ầ u nă m 2002 lã i suấ t huy đ ộ ng v ố n d ừ ng lạ i ở mức 0,6%/th á ng, lã i suấ t c ho vay b ì nh quâ n là 0 ,7%/thá ng, th ì t ừ k hi á p d ụ ng c ơ c hế l ã i suấ t th ỏ a t huậ n t ừ t há ng 6 nă m 2002 và n h ấ t là t rong c á c th á ng 8và 9 nă m 2002 lã i suấ t huy đ ộ ng vố n cao nh ấ t c ủ a c á c NHTM lê n t ớ i 0,7% thậ m tr í 0 ,72%/thá ng. M ức lã i suấ t cao nhấ t trong v ò ng gầ n hai nă m qua, k h ô ng d ừ ng lạ i ở đ ó c á c thá ng đ ầ u nă m 2003 do nhu c ầ u v ố n vay tr ê n t h ị t r ườ ng vẫ n cao c á c ngâ n hà ng th ươ ng mạ i, c á c t ổ c h ức t í n d ụ ng vẫ n t iế p t ục cuộ c c ạ nh tranh huy đ ộ ng vố n thô ng qua c á c biệ n phá p n â ng lã i s uấ t huy đ ộ ng. Th ực hi ệ n c á c h ì nh th ức khuyế n mạ i rầ m r ộ và h ấ p d ẫ n. 11
 12. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô Đ ã x uấ t hi ệ n diễ n biế n b ấ t th ườ ng tr ê n th ị t r ườ ng tiề n t ệ V iệ t Nam l à lã i suấ t n ộ i t ệ t ă ng lê n quá c ao, trong khi lã i suấ t ngo ạ i t ệ g iả m xu ố ng q uá t h ấ p. 2 .2 C ô ng c ụ nghi ệ p v ụ t h ị t r ư ờ ng m ở . N gà y 12/7/2000, NHNN Việ t Nam ch í nh th ức đ ưa c ô ng c ụ n ghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng và o ho ạ t đ ộ ng đ â y l à mộ t s ự c huy ể n bi ế n quan t rọ ng đ iề u hà nh ch í nh s á ch tiề n t ệ c ủa ngâ n hà ng nhà n ướ c Việ t Nam, t ừ s ử d ụ ng c á c c ô ng c ụ t rực tiế p sang s ử d ụ ng c á c c ộ ng c ụ g iá n tiế p t heo t í n hiệ u c ủa th ị t r ườ ng, ph ù hợ p vớ i th ô ng lệ q u ố c t ế . Q ua hơ n hai n ă m triể n khai th ực hiệ n, đ ế n nay đ ã c ó 2 2 t ổ c h ứ c t í n d ụ ng đ ượ c c ấ p giấ y ch ứ ng nh ậ n là t hà nh vi ê n nghi ệ p v ụ t h ị t rườ ng mở t rong đ ó c ó 4 n g â n hà ng th ươ ng mạ i qu ố c d â n, 10 NHTM c ổ p hầ n, 1 n gâ n h à ng n ướ c ngo à i, mộ t c ô ng ty t ổ c h ức v à q u ỹ t í n d ụ ng nhâ n d â n TW. Từ t h á ng 5/2002 nghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở đ ượ c đ ưa và o giao d ị ch hà ng tuầ n, quy mô và d oanh s ố n g à y c à ng t ă ng, lã i suấ t ng à y c à ng linh ho ạ t. Trong c á c h ì nh th ức giao d ịch c ủ a nghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở t h ì v i ệ c NHNN mua c á c gi ấ y t ờ c ó g i á là c h ủ yế u (NHNN b ơ m ti ề n ra), c hiế m t ỷ lệ t ừ k ho ả ng 71% lê n tr ê n 90%. 2 .3 C á c c ô ng c ụ k h á c . - Lã i su ấ t t á i c ấ p v ố n v à l ã i su ấ t chi ế t k h ấ u: N h ư đ ã b iế t đ â y là c ửa s ổ c hiế t khấ u rấ t quan tr ọ ng đ ể t ă ng ho ặ c gi ả m k hả n ă ng cho vay c ủa c á c NHTM là m t ă ng ho ặ c giả m l ượ ng cung ứ ng c ho n ê n kinh t ế . Trong thờ i gian v ừa qua lã i suấ t t á i c ấ p v ồ n và lã i suấ t c hiế t khấ u đ ã đ ượ c NHNN á p d ụ ng ph ù hợ p vớ i di ễ n bi ế n tr ê n th ị t rườ ng ti ề n t ệ . Nh ư đ ã nó i do t ì nh h ì nh l ã i suấ t tr ê n th ị t r ườ ng tiề n t ệ q uá n ó ng t ừ t há ng 8/2003, NHNN đ ã q uyế t đ ị nh giả m đ á ng k ể lã i suấ t t á i c ấ p vố n đ â y là mộ t quyế t đ ị nh k ịp th ờ i đ ã g ó p phầ n hạ n hiệ t c ơ n s ố t lã i suấ t tr ê n th ị t r ườ ng trong mấ y thá ng gầ n đ â y. -D ự t r ữ b ắ t bu ộ c: N HTM s ử d ụ ng c ô ng c ụ d ự t r ữ b ắ t buộ c đ ể t á c đ ộ ng đ ế n l ượ ng tiề n c ung ứ ng ra qua việ c t á c đ ộ ng đ ế n c ơ c hế t ạ o ti ề n g ử i c ủa c á c NHTM 12
 13. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô và t á c đ ộ ng đ ế n lã i suấ t cho vay c ủa c á c t ổ c h ức t í n d ụ ng. Trong thờ i g ian q ua, t ỷ lệ d ự t rữ b ắ t bu ộ c vớ i tiề n g ử i n ộ i t ệ vẫ n đ ượ c gi ữ n guy ê n ở mức thấ p trong hơ n hai n ă m qua, 2% vớ i NHNN và N H phá t triể n nô ng thô n Việ t Nam, 3% vớ i c á c t ổ c h ứ c t í n d ụ ng đ ô t h ị k há c. 2 .4.C ô ng c ụ t ỷ g i á . N HNN đ ã rấ t linh ho ạ t trong s ử d ụ ng c ô ng c ụ nà y. T ừ n gà y 1 /7/2002 NHNN quyế t đ ị nh nớ i l ỏ ng bi ê n đ ộ q uy đ ị nh t ỷ g iá c ủa c á c t ổ c h ức t í n d ụ ng. Trong giao d ị ch mua b á n ngo ạ i t ệ đ ố i vớ i khá ch hà ng, q uy đ ị nh nà y đ ã g iả m d ầ n nh ữ ng quy đ ị nh mang t í nh chấ t hà nh ch í nh c an thi ệ p và o quy ề n t ự c h ủ k inh doanh c ủa c á c t ổ c h ức t í n d ụ ng. Ngà y 1 3/9/2003, th ố ng đ ố c ngâ n hà ng nhà nướ c đ ã ra quyế t đ ị nh 9 58/2002/Q Đ -NHNN về q uả n l ý n go ạ i hố i đ ố i vớ i vi ệ c mua b á n ch ứ ng k ho á n. T ừ t há ng 10/2002 NHNN đ ã c ó c á c quy đ ị nh mớ i về t rạ ng thá i n go ạ i t ệ đ ố i vớ i c á c ngâ n hà ng th ươ ng mạ i ... c ù ng vớ i vi ệ c ban hà nh n h ữ ng ch í nh s á ch nó i tr ê n, NHNN vẫ n duy tr ì và vậ n hà nh c ó h i ệ u quả ho ạ t đ ộ ng c ủa th ị t rườ ng ngo ạ i t ệ , liê n ngâ n h à ng, th ực hiệ n nghi ệ p v ụ s wap trong giao d ị ch ho á n đ ổ i ngo ạ i t ệ l ấ y đ ồ ng Việ t Nam gi ữa NHTM và N HNN. I II. N H ỮNG Đ ÁNH G IÁ C HUNG V Ề TH ỰC T R ẠNG S Ử D ỤNG C HÍNH S ÁCH T I ỀN T Ệ T HỰC H I ỆN M ỤC T IÊU Ổ N Đ ỊNH K INH T Ế V I ỆT N AM T H ỜI G IAN Q UA . 1 . Lã i su ấ t. M ặ c d ù n h ữ ng thà nh c ô ng c ủ a NHNN là đ á ng ghi nh ậ n trong thiế t k ế c ơ c hế k iể m so á t lã i suấ t nh ư : H ì nh thà nh hệ t h ố ng l ã i suấ t đ iề u tiế t c ủ a N HTW, s ử d ụ ng phố i hợ p c á c c ô ng c ụ đ ể đ iề u tiế t lã i suấ t th ị t r ườ ng ... n h ư ng hiệ u qu ả và k ế t qu ả c ò n nhi ề u h ạ n chế b ở i nề n t ả ng cho c ơ c hế k iể m so á t lã i suấ t ch ưa đ ượ c thi ế t lậ p. N ó t hể h iệ n nh ư s au: 1 .1. Ch ư a ch ủ đ ộ ng trong đ i ề u ti ế t m ặ t b ằ ng l ã i su ấ t th ị t r ư ờ ng t i ề n t ệ . Do đ ó c h ư a th ự c vai tr ò h ư ớ ng d ẫ n s ự b i ế t đ ộ ng c ủ a l ã i su ấ t t h ị t r ư ờ ng. C ụ t hể , mứ c lã i suấ t t á i c ấ p vố n và l ã i suấ t tr ầ n t ă ng lê n và o t há ng 1 nă m 1998 diễ n ra sau khi mứ c lã i suấ t cho vay ngắ n h ạ n c ủa N HTM đ ã n h ích l ê n t ừ t h á ng 10 nă m 1997 tr ướ c đ ó . T ượ ng t ự, mức lã i 13
 14. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô s uấ t t á i c ấ p vố n đ ượ c đ i ề u ch ỉ nh gi ả m t ừ 1 3,2% xu ố ng c ò n 12% và o t há ng 2/1999 sau khi mứ c lã i suấ t ng ắ n hạ n c ó x u h ướ ng giả m và o t há ng 12 n ă m 1998 t ừ 1 4,7% xu ố ng 14,5% và x u ố ng tiế p 14% và o t há ng 2/1999. Từ t hờ i đ iể m thá ng 2/1999 đ ế n thá ng 8/2001, mứ c lã i suấ t th ị t rườ ng gi ả m liê n t ụ c t ừ 1 4% xuố ng c ò n 9,3% đ ố i vớ i lã i suấ t ngắ n hạ n, rồ i t ừ 1 4,7% xu ố ng c ò n 10,3% đ ố i v ớ i lã i suấ t trung hạ n v à d à i hạ n t rong khi diễ n bi ế n lã i suấ t tr ầ n và c ơ b ả n lạ i t á ch khỏ i xu h ướ ng th ị t rườ ng, s ự t ă ng lê n c ủa lã i suấ t t á i c ấ p vố n và o thá ng 2/2003 t ớ i 6 ,6%/nă m c ũ ng khẳ ng đ ị nh nh ữ ng diễ n biế n c ủa mặ t b ằ ng lã i suấ t th ị t rườ ng đ ã c ó x u hướ ng t ă ng và o cuố i n ă m. 1 .2 Nh ữ ng ph ả n ứ ng c ủ a l ã i su ấ t th ị t r ư ờ ng đ ố i v ớ i l ã i su ấ t. T h ực t ế c ho thấ y mố i quan hệ g i ữa c á c mức lã i suấ t lỏ ng lẻ o, k h ô ng phố i h ợ p hiệ u quả v à c h ức nă ng c ủa ch ú ng c ó b i ê n gi ớ i. T ừ t há ng 6/2002 NHNN ch ủ y ế u s ử d ụ ng nghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở đ ể p hả n ứ ng biế n đ ộ ng c ủa th ị t r ườ ng tiề n t ệ . M ặ t n ữa mố i quan h ệ n hâ n quả t ruyề n thố ng gi ữa lã i suấ t ch ủ đ ạ o và lã i suấ t th ị t rườ ng kh ô ng đ ượ c thể h i ệ n trong mố i li ê n hệ c ủa l ã i suấ t t á i c ấ p v ố n và lã i suấ t liê n ngâ n hà ng. C ó t hể c hứ ng mì nh b ằ ng con s ố n h ư s au: V à o qu ý 4 nă m 2000 và q u ý 3 ,4 nă m 2001 khi th ị t r ườ ng l â m và o c ả nh c ă ng t hẳ ng về n gu ồ n v ố n V N Đ , lã i suấ t liê n ng â n hà ng t ă ng t ớ i 60% t ừ 4 ,5% và o thá ng 9/2000 t ớ i hơ n 7% và o thá ng 9/2001 và t ă ng nhẹ và o nă m 7/2001t ớ i 5,5% và o t há ng 11,12/2001 trong khi lã i suấ t t á i c ấ p v ố n kh ô ng c ó b i ể u hiệ n biế n đ ộ ng. Hầ u nh ư t ừ t h á ng 8/2001 đ ế n thá ng 8/2002 lã i suấ t li ê n ng â n hà ng lu ô n ư u thế hơ n lã i suấ t t á i suấ t v ố n. 1 .3 C á c th ị t r ư ờ ng do ng â n h à ng nh à n ư ớ c t ổ c h ứ c m à t h ô ng q ua đ ó t á c đ ộ ng v à o l ã i su ấ t huy đ ộ ng v ố n v à c ho vay c ủ a t ổ c h ứ c t í n d ụ ng ng à y c à ng l ớ n, quy m ô t ă ng, doanh s ố c ao nh ư ng di ễ n bi ế n l ạ i b ấ t th ư ờ ng. Trong l ú c nhiề u ngâ n hà ng th ươ ng mạ i thiế u v ố n chung, d à i h ạ n p hả i huy đ ộ ng vớ i lã i suấ t tr ê n 8%/n ă m th ì p hả i đ ầ u t ư h à ng tr ă m t ỷ 14
 15. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô đ ồ ng và o t í n phi ế u kho b ạ c nhà n ướ c, ch ị u lỗ đ ể g iả i quy ế t vầ n đ ề t hanh kho ả n và v ố n kh ả d ụ ng. Ng ượ c lạ i, trong khi nhi ề u phi ê n dao d ịch nghiệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở lạ i kh ô ng c ó t hà nh viê n. Đ iề u đ ó c hứ ng t ỏ k hả nă ng đ iề u h à nh vố n kh ả d ụ ng c ủa NHTM, c ủa NHNN chư a t hô ng suố t. Bê n c ạ nh đ ó c á c NHTM c ổ p hầ n v à c hi nhá nh ngâ n hà ng n ướ c ngo à i v ẫ n ngo à i c u ộ c, đ ặ c bi ệ t là c á c c ô ng ty b ả o hiể u lạ i vắ ng b ó ng tr ê n th ị t rườ ng đ ấ u thầ u t í n phiế u kho b ạ c. 2 . C ô ng c ụ t h ị t r ư ờ ng m ở . Bê n c ạ nh nh ữ ng k ế t quả k hả q uan nghiệ p v ụ t h ị t rườ ng mở vâ n b ộ c l ộ mộ t s ố hạ n chế : Ho ạ t đ ộ ng nghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở là mộ t ho ạ t đ ộ ng ho à n to à n mớ lê n mộ t s ố t ổ c hức vẫ n c ò n nhi ề u b ỡ n gỡ k hi tham gia. Nghi ệ p v ụ t h ì t r ườ ng mở ra đ ờ i trong đ i ề u kiệ n n ề n kinh t ế c ò n đ ang ỏ t r ì nh đ ộ p há t triể n thấ p, ch ưa ổ n đ ị nh, th ị t r ườ ng t à i ch í nh v à t h ị t r ườ ng tiề n t ệ c h ưa phá t triể n, nề n kinh t ế t h ế g iớ i l ạ i kh ô ng ng ừ ng biế n đ ộ ng, mô i t rườ ng ho ạ t đ ộ ng c ủa c á c t ổ c h ức t í n d ụ ng c ò n ch ứa đ ự ng nhi ề u r ủ i ro. - Ho ạ t đ ộ ng c ủa th ị t r ườ ng mở c h ưa th ực s ự s ô i đ ộ ng, mỗ i phi ê n g iao d ịch ch ỉ c ó t ừ 1 - 4 thà nh vi ê n tham gia, chiế m t ỷ lệ t ươ ng đ ố i th ấ p s o vớ i t ổ ng s ố c á c thà nh vi ê n và c hiế m t ỷ lệ rấ t nhỏ t rong t ổ ng s ố c á c TCTD. C á c thà nh viê n tham gia là c á c NHTM quố c doanh do l ượ ng hà ng hó a trê n th ị t rườ ng ch ủ yế u t ậ p trung t ạ i c á c ngâ n hà ng nà y, c ò n v i ệ c tham gia c á c TCTD khá c tr ê n th ị t r ườ ng c ò n nhi ề u mở n hạ t. - Hà ng h ó a c ò n nghè o nà n, kh ô ng đ a d ạ ng về c h ủ ng lo ạ i và t hờ i hạ n. Lu ậ t NHNH quy đ ị nh ch ỉ c ó c á c lo ạ i giấ y t ờ c ó g i á n gắ n hạ n mớ i đ ượ c giao d ịch tr ê n th ị t r ườ ng mở , do v ậ y đ ã g iớ i hạ n và t hu hẹ p phạ m v i ho ạ t đ ộ ng c ủa th ị t r ườ ng mở . 3 .Ho ạ t đ ộ ng t í n d ụ ng. T ỷ l ệ t í n d ụ ng trung, d à i h ạ n t ă ng v à k h ô ng t ươ ng x ứ ng v ơ i t ố c đ ộ t ă ng nguồ n v ố n huy d ộ ng c ủ a c á c lo ạ i vố n nà y. Trong vò ng quay c ủa kinh t ế t h ị t r ườ ng, nhu c ầ u v ố n là r ấ t cao, th ì n gu ồ n vố n đ ầ u t ư t ừ n gâ n s á ch hà ng n ă m cho đ ầ u t ư c ò n r ấ t hạ n hẹ p, vố n t ự c ó c ủa c á c d oanh nghi ệ p r ấ t nh ỏ , do vậ y c á c doanh nghi ệ p khi c ầ n v ố n cho s ả n 15
 16. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô x uấ t kinh doanh đ ề u tr ô ng chờ và o ngu ồ n v ố n trung và d à i hạ n c ủa hệ t hô ng ng â n hà ng. Trong khi đ ó n gu ồ n vố n ch ủ yế u c ủa c á c NHTM là n gu ồ n vố n ng ắ n hạ n nê n NHTM kh ô ng đ á p ứ ng đ ượ c n hu c ầ u vố n trung và d à i h ạ n. T ì nh tr ạ ng n à y ch ưa c ó g i ả i phá p t ố i ư u, mớ i ch ỉ c ó g i ả i p há p t ì nh thế là n gà nh ng â n hà ng cho phé p. S ở d ĩ t ì nh tr ạ ng tr ê n t ồ n t ạ i vì : - Y ế u t ố đ ầ u tiê n ả nh hưở ng đ ế n huy đ ộ ng v ố n trung và d à i hạ n và n gâ n hà ng l à t h ị t r ườ ng ch ứ ng kho á n ở nướ c ta hiệ n nay ở g iai đ o ạ n s ơ k hai, c á c s ả n phẩ m tr ê n th ị t r ườ ng ti ề n t ệ c h ưa nhiề u, ho ạ t đ ộ ng đ ơ n g i ả n, thuầ n t ú y. M ặ t khá c hệ t h ố ng phá p luậ t c ò n thiế u nh ữ ng quy đ ị nh t o à n diệ n trong vi ệ c đ iề u ch ỉ nh c á c ho ạ t đ ộ ng, ti ế p theo là n h ữ ng hạ n c hế c ủa ch í nh ng à nh ng â n hà ng trong m ọ i ho ạ t đ ộ ng chu chuy ể n ngu ồ n vố n c ủ a c á c doanh nghiệ p. 4 . Tá i c ấ p v ố n v à v i ệ c ki ể m so á t l ư ợ ng ti ề n cung c ấ p. T h ực hiệ n mụ c ti ê u c ủa ch í nh s á ch t à i ch í nh NHNN đ ã s ử d ụ ng n ghi ệ p v ụ t á i c ấ p vố n nh ư l à c ô ng c ụ đ ể đ iề u tiế t v i ệ c mở rộ ng hay thu hẹ p t ổ ng khố i l ượ ng ti ề n hay t ổ ng ph ươ ng tiệ n thanh to á n trong nề n k inh t ế . T ừ t ổ ng kh ố i l ượ ng tiề n cung ứ ng đ ượ c phé p t ă ng lê n hà ng nă m NHNN kiể m so á t ch ặ t chẽ k h ố i l ượ ng t í n d ụ ng cho c á c NHTM qua n ghi ệ p v ụ t á i c ấ p vố n. Tuy nhi ê n do t rong nề n kinh t ế c h ưa l ư u thô ng hố i phi ế u và t h ươ ng phiế u nê n NHNN ch ưa c ó đ iề u ki ệ n th ực hi ệ n t á i c ấ p vố n qua t á i chiế t khấ u c á c k ỳ p hiế u th ươ ng mạ i c ũ ng nh ư c h ưa t á i c ấ p vố n qua c á c thế c hấ p b ằ ng nh ữ ng ch ứ ng t ừ c ó g iá . Tr ê n t ầ m v ĩ m ô N HNN vẫ n ch ưa kiể m s o á t đ ượ c to à n b ộ c á c k ê nh t í n d ụ ng n ằ m ngo à i n gâ n hà ng, nh ư k hố i l ượ ng c ủa t ổ ng c ục đ ầ u t ư và hệ t hố ng kho b ạ c. Đ â y là 1 mả ng c ủa t ổ ng ph ươ ng tiệ n thanh to á n c ầ n nằ m trong s ự k iể m s o á t c ủa NHNN> 5 . D ự t r ữ b ắ t bu ộ c: Từ nă m 1991, d ự t r ữ b ắ t buộ c đ ượ c á p d ụ ng nh ư mộ t c ô ng c ụ c h ủ yế u đ ể đ iề u hà nh ch í nh s á ch t à i ch í nh theo phá p lệ nh ng â n hà ng, t ỷ l ệ d ự t r ữ b ắ t bu ộ c c ó t h ể ở mức 10 -35% t ổ ng ngu ồ n vố n huy đ ộ ng c ủ a c á c N HTM. Song xé t ho à n c ả nh th ực t ế , ti ề m l ự c c ủa c á c NHTM Việ t Nam 16
 17. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô q uy ế t đ ị nh d ự t r ữ b ắ t buộ c ở mứ c 10%. T ỷ lệ nà y t ừ nă m 1991 t ớ i nay n h ư ng k ỷ l uậ t chấ p hà nh c ủa c á c NHTM ch ưa nghi ê m t úc nê n t á c d ụ ng c ủa c ô ng c ụ nà y k é m hi ệ u quả . Đ ầ u n ă m 1994, NHTW đ ã c ó q uy đ ị nh b ổ x ung: T ỷ lệ d ự t r ữ b ắ t b u ộ c đ ơ n v ị lo ạ i tiề n g ử i kh ô ng k ỳ hạ n là 1 3%, đ ố i vớ i lo ạ i tiề n g ử i là 7 % nh ư ng c ũ ng là đ ể t hi h à nh cho mộ t thờ i gian d à i. S ự ổ n đ ị nh nh ư vậ y đ ã nó i lê n rằ ng, ở n ướ c ta và o thờ i k ỳ nà y mớ i b ướ c đ ầ u s ử d ụ ng c ô ng c ụ n à y, nê n ch ưa c ó k hả n ă ng đ i ề u khiể n nó mộ t c á ch linh ho ạ t t heo th ị t r ườ ng t à i ch í nh lu ô n bi ế n đ ộ ng trong l ư u thô ng, nê n ch ưa th ực h i ệ n đ ầ y đ ủ vai tr ò đ i ề u khi ể n kh ố i l ượ ng tiề n l ư u thô ng hạ n chế b ở i s ố t í n d ụ ng c ủa c á c NHTM như c h ức nă ng vố n c ó c ủa c ô ng c ụ n à y. CHƯƠNG III M ỘT S Ố Ý K I ẾN Đ Ề X U ẤT Đ ỔI M ỚI V À H OÀN T HI ỆN C HÍNH S ÁCH T I ỀN T Ệ GÓP P H ẦN Ổ N Đ ỊNH N ỀN K INH T Ế V I ỆT N AM T RONG GIAI Đ O ẠN H I ỆN N AY . N ướ c ta đ ang theo đ uổ i mộ t ch í nh s á ch phá t tri ể n kinh t ế t heo c ơ c hế t h ị t rườ ng vớ i đ ị nh h ướ ng XHCN và hộ i nhậ p d ầ n vớ i khu v ực. N h ữ ng ả nh h ưở ng chu k ì d o t á c đ ộ ng c ủa l ực l ượ ng th ị t r ườ ng trong và n go à i n ướ c là h iệ n t ượ ng t ấ t yế u trong c ơ c hế nà y. Ch í nh s á ch kinh t ế v ĩ mô , đ ặ c biệ t là c h í nh s á ch ti ề n t ệ p h ả i đ ả m b ả o t í nh ch ủ đ ộ ng, s á ng t ạ o, linh ho ạ t v à n hạ y b é n nh ằ m gi ả m thi ể u c á c biế n đ ộ ng chu k ì t rong n gắ n hạ n và t ạ o s ự ổ n đ ị nh v ề d à i hạ n. N ề n k inh t ế V i ệ t Nam hi ệ n nay vẫ n c ò n phả i đ ố i mặ t vớ i nhiề u khó k hă n, b ấ t c ậ p hơ n, c ơ c hế t h ị t rườ ng vẫ n đ ang trong quá t r ì nh thiế t lậ p, quả n l ý n h à n ướ c vẫ n c ò n 17
 18. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô k é m hiệ u l ực, ho ạ t đ ộ ng c ủa c á c khu v ực doanh nghi ệ p nh à n ướ c ch ưa đ ạ t hiệ u quả c ao... Trong nh ữ ng nă m t ớ i c á c c â n đ ố i kinh t ế v ĩ mô c ó n hi ề u kh ó k hă n hơ n đ ặ c bi ệ t là c â n đ ố i ngâ n s á ch, c á n c â n thanh to á n q u ố c t ế , lạ m phá t, á p lực về lao đ ộ ng và v i ệ c là m lớ n, cu ộ c kh ủ ng ho ả ng t à i ch í nh khu v ực c ò n ả nh h ư ở ng nhi ề u thê m và o đ ó là ả nh h ưở ng c ủ a thi ê n t ai và c h ú ng ta v ẫ n ch ưa kh ắ c ph ục h ế t. Tuy nhi ê n, n h ữ ng thu ậ n l ợ i c ó t hể n h ì n th ấ y đ ượ c l à s ự ổ n đ ị nh v ề c h í nh tr ị - xã hộ i, s ự lớ n mạ nh về t hế và l ực nề n kinh t ế V iệ t Nam qua nhi ề u n ă m đ ổ i mớ i, quan h ệ k inh t ế đ ố i ngo ạ i c ò n nhi ề u c ơ hộ i đ ể t ă ng th ê m tiề m l ực k inh t ế t h ô ng qua ho ạ t đ ộ ng th ươ ng m ạ i, đ ầ u t ư, g ó p phầ n hỗ t rợ c ả i t hiệ n c á n c â n thanh to á n quố c t ế . Đ ồ ng thờ i c á c ch í nh s á ch đ ã t ri ể n k hai trong nh ữ ng nă m tr ướ c s ẽ p há t huy t á c d ụ ng t ố t. Nh ư vâ y, giai đ o ạ n t ớ i nề n kinh t ế V i ệ t Nam c ò n ph ả i đ ố i đ ầ u vớ i rấ t nhi ề u nh ữ ng k h ó k hă n và v i ệ c gi ữ v ữ ng mức t ă ng tr ư ở ng, phá t triể n và ổ n đ ị nh l à rấ t k h ó , đ ò i h ỏ i s ự h o à n thiệ n d ầ n c ủa t ấ t c ả c á c ch í nh s á ch kinh t ế t rong đ ó c h í nh s á ch tiề n t ệ mộ t c ô ng c ụ h ữ u hiệ u t ạ o lê n mộ t phầ n nh ữ ng t hà nh c ô ng trong giai đ o ạ n qua và s ẽ là c ô ng c ụ đ ắ c lực trong giai đ o ạ n t ớ i. 1 . Đ i ề u h à nh cung ứ ng ti ề n t ệ . N HNN c ầ n tiế p t ục th ực hiệ n ch í nh s á ch tiề n t ệ t hắ t chặ t trong đ ó k iể m so á t khố i l ượ ng tiề n cung ứ ng, v ừa đ á p ứ ng đ ầ y đ ủ yê u c ầ u p h ươ ng tiệ n thanh to á n c ủ a nề n kinh t ế t heo t í n h i ệ u th ị t r ườ ng, v ừa k ịp t hờ i c ó n h ữ ng biệ n phá p đ ể t hu h ú t tiề n mặ t về , giả m b ớ t s ức é p lạ m p há t. Khố i l ượ ng tiề n t ệ t ă ng th ê m ch ỉ l à mộ t ch ỉ t i ê u c ó t í nh đ ị nh h ướ ng NHTW phả i theo d õ i diễ n bi ế n c ủa ho ạ t đ ộ ng kinh t ế , s ự b iế n đ ổ i giá c ả và t ỷ g iá hố i đ o á i đ ể đ iề u ch ỉ nh k ịp thờ i việ c cung ứ ng tiề n s ao cho vi ệ c t ă ng, giả m khố i l ượ ng tiề n kh ô ng ả nh h ưở ng t ớ i giá c ả t h ị t rườ ng và l à m t ắ c ngh ẽ n lư u th ô ng. Việ c đ iề u ch ỉ nh nà y phả i th ực hiệ n t hô ng qua c á c nhu c ầ u đ ố i ứ ng t ạ o ra trong l ĩ nh v ực t ạ o ti ề n b ằ ng c á c c h í nh s á ch t í n d ụ ng về n go ạ i hố i. Trong qua tr ì nh đ iề u hà nh, c ă n c ứ và o t í n hi ệ u c ủa th ị t rườ ng NHNN c ầ n đ iề u hò a khố i l ượ ng tiề n cung ứ ng 18
 19. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô và o c á c mụ c tiê u cho th ích hợ p và p h ươ ng th ức cung ứ ng ti ề n thô ng q ua c á c k ê nh: - M ua ngo ạ i t ệ c ho qu ỹ d ự t r ữ. - C ấ p t í n d ụ ng cho NHTM thô ng qua ch ươ ng tr ì nh t í n d ụ ng c ủa n hà n ướ c, vố n cho ngâ n hà ng ph ục v ụ n g ườ i ngh è o. - C ho vay t á i c ấ p vố n và t á i chiế t khấ u. - C ấ p đ ủ v ố n đ iề u lệ c ho doanh nghiệ p nh à n ướ c. - Tă ng vố n đ i ề u lệ c ho NHTM quố c doanh. - N ghi ệ p v ụ t h ị t r ườ ng mở . 2 . C h í nh s á ch qu ả n l ý n go ạ i h ố i v à đ i ề u h à nh t ỉ g i á : 2 .1 Ch í nh s á ch qu ả n l ý ngo ạ i h ố i. C h í nh s á ch quả n l ý n go ạ i hố i ph ả i h ướ ng t ớ i mụ c tiê u ch ủ yế u l à b ả o vệ đ ồ ng tiề n Việ t Nam, t ạ o tiề n đ ề c ho t ươ ng lai c ó mộ t đ ồ ng tiề n V iệ t Nam chuy ể n đ ổ i. Ch í nh s á ch quả n l ý n go ạ i h ố i c ầ n đ ượ c k ế t hợ p c hặ t chẽ vớ i ch í nh s á ch ngo ạ i th ươ ng đ ể c ó k ế t quả b ộ i thu trong c á n c â n th ươ ng mạ i, ổ n đ ị nh t ỉ g i á hố i đ o á i, t ă ng d ự t r ữ n go ạ i t ệ . C á n c â n thanh to á n quố c t ế p hả i đ ượ c s ử d ụ ng nh ư mộ t c ô ng c ụ đ iề u ti ế t v ĩ mô . NHNN phả i phâ n t ích đ iề u ch ỉ nh c á n c â n thanh to á n q u ố c t ế đ ể đ ả m b ả o c â n b ằ ng hợ p l ý t rong giao d ị ch đ ố i ngo ạ i. C ầ n linh ho ạ t trong quả n l ý n go ạ i hố i cho ph ù h ợ p vớ i quá t r ì nh chuy ể n đ ổ i nề n k inh t ế n hằ m đ ả m b ả o ổ n đ ị nh t ỷ g iá , ổ n đ ị nh ti ề n t ệ t ạ o c ơ đ ể đ iề u hà nh ch í nh s á ch tiề n t ệ mộ t c á ch thuậ n l ợ i. 2 .2. C h í nh s á ch đ i ề u h à nh t ỷ g i á . C h í nh s á ch t ỷ g i á là mộ t b ộ p hậ n c ủa ch í nh s á ch tiề n t ệ và c ó n hi ệ m v ụ đ ả m b ả o ổ n đ ị nh tiề n t ệ k iề m chế l ạ m phá t gó p phầ n t ă ng t rưở ng kinh t ế mức đ ộ c ao, b ề n v ữ ng. 2 .2.1 H ư ở ng t ớ i ch í nh s á ch t ỷ g i á c â n b ằ ng cung c ầ u. Đ ể t h ị t r ườ ng ngo ạ i hố i ho ạ t đ ộ ng hiệ u quả vớ i doanh s ố d ao d ịch c ực đ ạ i c ó đ ộ t hanh quả n cao và c hi ph í g iao d ịch th ấ p th ì t ỷ g i á p h ả i đ ượ c h ì nh th à nh mộ t c á ch khá ch quan theo quy luậ t cung c ầ u. V ớ i vai t rò là N HTW, hiệ n nay NHNN quả n l ý t h ị t r ườ ng ngo ạ i t ệ c h ủ yế u t hô ng qua quan h ệ m ua b á n, c ô ng b ố t ỷ g iá b ì nh quâ n giao d ịch li ê n 19
 20. Ti ểu lu ậ n kinh t ế vĩ mô n gâ n hà ng, quy đ ị nh tr ầ n t ỷ g i á g iao d ịch ngay, t ỷ g iá p hầ n tr ă m gia t ă ng c ủa t ỷ g iá k ì hạ n và c á c biệ n phá p quả n l ý n go ạ i h ố i. 2 .2.2 Ho à n thi ệ n v à p h á t tri ể n t h ị t r ư ờ ng ngo ạ i t ệ l i ê n ng â n h à ng. - T hực hiệ n vai tr ò c ủa NHTW là n g ư ờ i mua b á n cu ố i c ù ng tr ê n t h ị t rườ ng ngo ạ i hố i, hiệ n t ạ i do t ỷ g i á c h ưa th ực s ự l à m ch ức nă ng đ iề u t iế t quan hệ c ung c ầ u th ì vai tr ò h ướ ng d ẫ n đ iề u tiế t c ủa NHTW c ầ n đ ượ c th ể h i ệ n th ô ng qua việ c mua b á n ngo ạ i t ệ c uố i c ù ng tr ê n th ị t rườ ng ngo ạ i h ố i. Ngo à i ra NHNN c ầ n tham gia và t h ực hi ệ n c á c ngh ĩ a v ụ k inh doanh ngo ạ i t ệ k ì hạ n, ho á n đ ổ i đ ú ng nh ư q uy đ ị nh nhằ m t ạ o đ iề u kiệ n cho NHTM tham gia t ích c ực hơ n và o th ị t r ườ ng ngo ạ i hố i. - T i ế n hà nh thi ế t lậ p th ị t rườ ng ngo ạ i l ệ l i ê n ng â n hà ng theo quy mô , h ì nh th ực t ổ c h ức k é p bao g ồ m th ị t r ườ ng ngo ạ i t ệ l iê n ngâ n hà ng t rực ti ế p gi ữa c á c ngâ n h à ng và t h ị t r ườ ng gi á n tiế p qua mô i giớ i. - M ở rộ ng s ố l ượ ng thà nh viê n, mặ t khá c c ầ n t ạ o ra mô i tr ườ ng và đ i ề u kiệ n đ ể c á c thà nh viê n tham gia th ị t rườ ng mộ t c á ch t ích c ự c hơ n. Nghi ê n c ứ u h ì nh th à nh hiệ p hộ i c á c nhà k inh doanh ngo ạ i hố i Vi ệ t N am. - Ho à n thi ệ n c ơ c hế g iao d ị ch, hiệ n đ ạ i hó a khâ u thanh to á n trang t hiế t b ị c ô ng nghệ , thô ng tin ti ê n tiế n n â ng cao tr ì nh đ ộ và k ĩ nă ng kinh d oanh cho c á c c á n b ộ . 2 .2.3 Ho à n thi ệ n v à m ở r ộ ng c á c nghi ệ p v ụ k inh doanh ti ề n t ệ . V ề n ghi ệ p v ụ k ì h ạ n và h o á n đ ổ i, tr ư ớ c mắ t lê n cho phé p c á c n gâ n h à ng th ực hiệ n c á c hợ p đ ồ ng vớ i c á c k ì hạ n linh ho ạ t mà k hô ng b ị k h ố ng c hế t hờ i hạ n. Bê n c ạ nh đ ó , t ừ ng b ướ c nớ i r ộ ng t ỷ l ệ % g ia t ă ng c ho phé p đ ể c á c ngâ n h à ng c ó t hể yế t gi á c ạ nh trang cho th ị t rườ ng c ó đ ộ t hanh kho ả n cao hơ n và s ô i đ ộ ng hơ n. - M ở rộ ng nghi ệ p v ụ q uyề n chọ n tiề n t ệ : Đ ể p h ù h ợ p vớ i tr ì nh đ ộ t h ị t r ườ ng v à n hu c ầ u thực tiễ n, tr ướ c mắ t NHNN cho phé p và h ướ ng d ẫ n c á c NHTM tiế n hà nh thực hi ệ n nghi ệ p v ụ q uy ề n chọ n ti ề n t ệ . 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2