intTypePromotion=1

Tiểu luận: Lí luận về địa tô của CácMác và sự vận dụng vào chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Phan Huy Khai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
207
lượt xem
37
download

Tiểu luận: Lí luận về địa tô của CácMác và sự vận dụng vào chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Lí luận về địa tô của CácMác và sự vận dụng vào chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay gồm các nội dung chính: lí luận về địa tô của C. Mác, so sánh địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến, các hình thức địa tô tư bản, các loại địa tô khác, vận dụng lí luận về địa tô của Mác trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở Việt Nam,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Lí luận về địa tô của CácMác và sự vận dụng vào chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay

 1. Môc lôc A. PhÇn Më ®Çu.........................................................................................................2 B.Ch¬ng 1:LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C. M¸c.............................3 1.1.So s¸nh ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn:.............................................3 1.1.1: Sù gièng nhau....................................................................................................3 1.1.2:Sù kh¸c nhau:.....................................................................................................3 a.VÒ mÆt lîng..........................................................................................................3 b.VÒ mÆt chÊt..........................................................................................................4 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« T B¶n......................................................................................4 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch...............................................................................................4 a.§Þa t« chªnh lÖch 1..............................................................................................6 b.§Þa t« chªnh lÖch 2.............................................................................................7 1.2.2.§Þa t« tuyÖt ®èi..................................................................................................8 1.2.3.C¸c lo¹i h×nh thøc ®Þa t« kh¸c.........................................................................10 a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n.........................................................................................10 b.§Þa t« vÒ hÇm má..............................................................................................10 c.§Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng.......................................................................................10 d. §Þa t« ®éc quyÒn..............................................................................................10 C.Ch¬ng 2: VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña M¸c trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖt Nam 2.1.VËn dông trong luËt ®Êt ®ai...................................................................................12 2.2 C¸c ®IÒu kho¶n vÒ luËt ®Êt ®ai..............................................................................13 2.3.VËn dông trong thuÕ nhµ níc................................................................................19 2.4.VËn dông trong viÖc cho thuª ®Êt.........................................................................27 2.4.1.VÒ gi¸ thuª ®Êt ë ®« thÞ....................................................................................28 a.HÖ sè vÞ trÝ........................................................................................................29 b.HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng.......................................................................................29 c.HÖ sè ngµnh nghÒ.............................................................................................30 D. KÕt luËn................................................................................................................34 E.TµI liÖu tham kh¶o:.........................................................................................35 1
 2. PhÇn më ®Çu 1.Lý do chän ®Ò tµi: §Êt níc ta ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m dùng níc vµ gi÷ níc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ,nhiÒu thêi k× ,mçi thêi k× tån t¹i nh÷ng h×nh thøc t h÷u kh¸c nhau .Vµ cho ®Õn ngµy nay, khi ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh con rång cña ch©u ¸, th× nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt ®· dÇn ®îc hoµn thiÖn. Nhng ®Ó cã nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vµ nÒn kinh tÕ nh ngµy nay lµ do §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kÕ thõa , ph¸t huy nh÷ng g× ®· cã mµ chÝnh t tëng cña M¸c ®· lµm kim chØ nam dÉn ®êng cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn . Lµ nh÷ng sinh viªn kinh tÕ , nh÷ng ngêi sÏ gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ trong t¬ng lai,chóng ta thêng quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ ph¸t triÓn nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp,nh kinh tÕ thÞ trêng ... mµ mÊy ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thuÕ ®Êt. Míi chØ nghe vÒ ®Êt th× ta tëng chõng nh ®©y lµ vÊn ®Ò cña n«ng nghiÖp nhng thùc tÕ hoµn toµn kh¸c ®©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ sau nµy,thuª ®Êt ë ®©u ®Ó kinh doanh, tiÒn thuª ®Êt nh thÕ nµo, hay khi kinh doanh n«ng nghiÖp th× tiÒn thuª ®Êt lµ bao nhiªu , nghÜa vô nh thÕ nµo ? chóng ta ph¶i t×m hiÓu. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy chóng ta ph¶i ph©n tÝch nh÷ng lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña MAC , tõ ®ã t×m hiÓu xem Nhµ níc ta ®· vËn dông ra sao vµ ®Ò ra nh÷ng qui ®Þnh , h¹n møc g× ? ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi :"Lý luËn vÒ ®Þa t« cña C¸cMac vµ sù vËn dông vµo chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay" 2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu : Sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng , kÕt hîp ph©n tÝch , tæng hîp , so s¸nh ®Ó lµm râ nh÷ng néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi . §Ò tµi sö dông cã chän läc thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c vÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt hiÖn nay. 2
 3. Ch¬ng 1 LÝ luËn vÒ ®Þa t« cña C.MARX N«ng nghiÖp còng lµ mét lÜnh vùc s¶n xuÊt cña x· héi .Nhµ t b¶n n«ng nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh n«ng nghiÖp còng chiÕm ®o¹t mét sè gi¸ trÞ thÆng d do c«ng nh©n n«ng nghiÖp mµ hä thuª mín t¹o ra.TÊt nhiªn hä kh«ng thÓ chiÕm ®o¹t toµn bé gi¸ trÞ thÆng d ®ã mµ ph¶i c¾t mét phÇn ®Ó nép t« cho ®Þa chñ .Lµ nhµ t b¶n kinh doanh tríc hÕt hä ph¶i ®¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn b×nh qu©n cho t b¶n cña hä bá ra.Vµ do ®ã ®Ó nép t« cho ®Þa chñ, hä cßn ph¶i b¶o ®¶m thu ®îc mét sè gi¸ trÞ thÆng d vît ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ®ã, mét lîi nhuËn siªu ng¹ch,kho¶n lîi nhuËn siªu ng¹ch nµy ph¶i ®îc b¶o ®¶m thêng xuyªn vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh .Vµ bé phËn siªu ng¹ch nµy lµ do c«ng nh©n n«ng ngiÖp t¹o ra,nép cho ®Þa chñ víi t c¸ch lµ kÎ së h÷u ruéng ®Êt .Cã khi ®Þa chñ kh«ng cho thuª ruéng ®Êt mµ tù m×nh thuª c«ng nh©n ®Ó khai th¸c ruéng ®Êt cña m×nh.Trong trêng hîp nµy ®Þa chñ hëng c¶ ®Þa t« lÉn lîi nhuËn. §Ó lµm râ ®îc b¶n chÊt cña ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa h¬n ,M¸c ®· so s¸nh gi÷a ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn . 1.1.So s¸nh ®Þa T« t b¶n chñ nghÜa víi ®Þa t« phong kiÕn 1.1.1.Sù gièng nhau: Tríc hÕt lµ quyÒn së h÷u ruéng ®Êt ®îc thùc hiÖn vÒ mÆt kinh tÕ ®ång thêi c¶ hai lo¹i ®Þa t« nµy ®Òu lµ kÕt qu¶ cña sù bãc lét ®èi víi nh÷ng ngêi lao ®éng . 1.1.2.Sù kh¸c nhau: Hai lo¹i ®Þa t« nµy còng kh¸c nhau vÒ mÆt lîng vµ chÊt . a.VÒ mÆt lîng : §Þa t« phong kiÕn gåm toµn bé s¶n phÈm thÆng d do n«ng d©n t¹o ra,cã khi cßn lan sang c¶ s¶n phÈm cÇn thiÕt. 3
 4. Cßn ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa chØ lµ mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n cña nhµ t b¶n kinh doanh ruéng ®Êt . b. VÒ mÆt chÊt: - §Þa t« phong kiÕn ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a hai giai cÊp : +§Þa chñ + N«ng d©n Trong ®ã giai cÊp ®Þa chñ trùc tiÕp bãc lét n«ng d©n. - Cßn ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a 3 giai cÊp +Giai cÊp ®Þa chñ +Giai cÊp t b¶n kinh doanh ruéng ®Êt + C«ng nh©n n«ng nghiÖp lµm thuª Trong ®ã ®Þa chñ gi¸n tiÕp bãc lét c«ng nh©n th«ng qua t b¶n ho¹t ®éng. Nhng cuèi cïng Mac còng kÕt luËn r»ng :”Dï h×nh th¸i ®Æc thï cña ®Þa t« nh thÕ nµo th× tÊt c¶ nh÷ng lo¹i h×nh cña nã ®Òu cã mét ®iÓm chung lµ sù chiÕm h÷u ®Þa t« lµ h×nh th¸i kinh tÕ díi ®ã quyÒn së h÷u ruéng ®Êt ®îc thùc hiÖn” Víi kÕt luËn nµy Mac ®· kh¼ng ®Þnh ®Þa t« chÝnh lµ ph¬ng tiÖn, lµ c«ng cô ®Ó bän ®Þa chñ bãc lét n«ng d©n, ai cã ruéng , ai cã ®Êt th× ®îc quyÒn thu ®Þa t« tøc lµ cã quyÒn bãc lét søc lao ®éng cña ngêi lµm thuª. NÕu nh×n vµo bÒ ngoµi ,ta kh«ng thÓ thÊy ®îc sù bãc lét cña ®Þa chñ ®èi víi n«ng d©n ,thùc chÊt lµ gióp chóng gi¸n tiÕp bãc lét th«ng qua nh÷ng nhµ t b¶n kinh doanh ruéng ®Êt, thuª ®Êt cña ®Þa chñ ®Ó cho n«ng d©n lµm. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ t¹i sao nhµ t b¶n l¹i cã thÓ thu ®îc phÇn gi¸ trÞ thÆng d d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ®Ó tr¶ cho chñ ruéng ®Êt .ViÖc nghiªn cøu ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®Þa t« tuyÖt ®èi sÏ gi¶i thÝch ®iÒu ®ã. 1.2.C¸c h×nh thøc ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa . 1.2.1.§Þa t« chªnh lÖch. Trong n«ng nghiÖp còng nh trong c«ng nghiÖp còng ®Òu ph¶i cã lîi 4
 5. nhuËn siªu ng¹ch .Nhng trong c«ng nghiÖp lîi nhuËn siªu ng¹ch chØ lµ mét hiÖn tîng t¹m thêi ®èi víi nhµ t b¶n nµo cã ®îc ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tèt h¬n. Cßn trong n«ng nghiÖp th× Ýt nhiÒu cã kh¸c ,lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh vµ tån t¹i mét c¸ch t¬ng ®èi l©u dµi. V× mét mÆt kh«ng thÓ tù t¹o thªm ruéng ®Êt tèt h¬n ,gÇn n¬i tiªu thô nhng cã thÓ x©y dùng ®îc thªm nhiÒu nhµ m¸y tèi t©n h¬n trong c«ng nghiÖp , mÆt kh¸c diÖn tÝch ruéng ®Êt cã h¹n vµ toµn bé ®Êt ®ai trång trät ®îc ®· bÞ t nh©n chiÕm ®o¹t hÕt, vµ còng cã nghÜa lµ ®· cã ®éc quyÒn kinh doanh nh÷ng thöa ruéng mµu mì,cã vÞ trÝ thuËn lîi th× thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch mét c¸ch l©u dµi. Nhng cã ph¶i chØ cã ruéng ®Êt tèt hay Ýt nhÊt lµ ruéng ®Êt trªn møc trung b×nh míi thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch kh«ng? VÒ mÆt nµy n«ng nghiÖp còng kh¸c c«ng nghiÖp . Trong c«ng nghiÖp gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ s¶n xuÊt h¸ng ho¸ lµ do nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trung b×nh quyÕt ®Þnh . Cßn trong n«ng nhiÖp ,gi¸ c¶ hay gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña n«ng phÈm l¹i do nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt xÊu nhÊt quyÕt ®Þnh .§ã lµ v× nÕu chØ canh t¸c nh÷ng ruéng ®Êt tèt vµ trung b×nh,th× kh«ng ®ñ n«ng phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi nªn ph¶i canh t¸c c¶ nh÷ng ruéng ®Êt xÊu,vµ do ®ã còng ph¶i b¶o ®¶m cho nh÷ng nhµ t b¶n ®Êu t trªn nh÷ng ruéng ®Êt nµy cã ®îc lîi nhuËn b×nh qu©n . Nh vËy gi¸ c¶ s¶n xuÊt cña n«ng phÈm trªn nh÷ng ruéng ®Êt cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt xÊu lµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung cña x· héi nªn nhµ t b¶n kinh doanh trªn nh÷ng ruéng ®Êt trung m×nh còng thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n .Thc chÊt th× ®Þa t« chªnh lÖch còng chÝnh lµ lîi nhuËn siªu ng¹ch , hay gi¸ trÞ thÆng d siªu ng¹ch . VËy ®Þa t« chªnh lÖch lµ phÇn lîi nhuËn d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ,thu ®îc trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thuËn lîi h¬n . Nã lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ c¶ chung cña n«ng phÈm ®îc quyÕt ®Þnh bái ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trªn ruéng ®Êt xÊu nhÊt vµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt c¸ biÖt trªn ruéng ®Êt trung b×nh vµ tèt. Nã sinh ra lµ do cã ®éc quyÒn kinh doanh ruéng ®Êt nhng bªn c¹nh ®ã l¹i cã ®éc quyÒn chiÕm h÷u ruéng ®Êt ,nªn cuèi cïng nã vÉn lät vµo tay chñ ruéng ®Êt. Còng cÇn chó ý r»ng kh«ng ph¶i ®Þa t« chªnh lÖch lµ s¶n phÈm do ®é mµu mì ruéng ®Êt sinh ra .§Þa t« chªnh lÖch còng nh toµn bé gi¸ trÞ thÆng 5
 6. d trong n«ng nghiÖp lµ do lao ®éng thÆng d do c«ng nh©n n«ng nghiÖp t¹o ra. Mµu mì ruéng ®Êt chØ lµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn hay c¬ së tù nhiªn lµm cho lao ®éng cña n«ng d©n cã n¨ng suÊt cao h¬n , vµ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó cho lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh ,còng nh ®Þa t« nãi chung, kh«ng ph¶i lµ do ruéng ®Êt mµ ra , nã lµ do lao ®éng ®· bá vµo ruéng ®Êt vµ do gi¸ c¶ cña s¶n phÈm lao ®éng cña n«ng phÈm ,chø kh«ng ph¶i do b¶n th©n ruéng ®Êt. Mac nãi:” Lùc lîng tù nhiªn Êy kh«ng ph¶i lµ nguån gèc sinh ra lîi nhuËn siªu ng¹ch , mµ chØ lµ c¬ së tù nhiªn khiÕn cã thÓ ®Æc biÖt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lªn”. Së dÜ Mac nãi nh vËy lµ v× nÕu kh«ng cã bµn tay con ngêi ,kh«ng cã søc lao ®éng th× víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn tèt còng kh«ng thÓ t¹o ra ®îc nhiÒu lîi nhuËn nhng víi søc lao ®éng cã h¹n cña con ngêi ,nÕu ®iÒu kiÖn tù nhiªn tèt sÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt n©ng cao lîi nhuËn siªu ng¹ch. ChÝnh lao ®éng víi n¨ng suÊt cao ®· lµm cho n«ng phÈm thu ®îc trªn mét diÖn tÝch canh t¸c t¨ng lªn ,vµ gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung cña mét ®¬n vÞ n«ng phÈm h¹ xuèng so víi gi¸ c¶ s¶n xuÊt chung cña n«ng phÈm,do ®ã mµ cã lîi nhuËn siªu ng¹ch .Sù h×nh thµnh cña lîi nhuËn siªu ng¹ch mµ tõ ®ã cña ®Þa t« chªnh lÖch , ®îc minh ho¹ b»ng vÝ dô sau ®©y: §Þa t« chªnh lÖch cã hai lo¹i ®Þa t«: +§Þa t« chªnh lÖch I + §Þa t« chªnh lÖch II. a,§Þa t« chªnh lÖch I: §Þa t« chªnh lÖch I lµ ®Þa t« thu ®îc trªn c¬ së ruéng ®Êt mµu mì . Ngoµi ra, ruéng ®Êt cã vÞ trÝ thuËn lîi nh ë gÇn n¬i tiªu thô hay ®êng giao th«ng thuËn tiÖn còng ®em l¹i ®Þa t« chªnh lÖch I , bëi v× ë gÇn n¬i tiªu thô nh thµnh phè ,khu c«ng nghiÖp hay ®êng giao th«ng vËn t¶i thuËn tiÖn,sÏ tiÕt kiÖm ®îc mét phÇn lín chi phÝ lu th«ng khi b¸n cïng mét gi¸;nh÷ng ngêi ph¶i chi phÝ vËn t¶i Ýt h¬n ®¬ng nhiªn ®îc hëng mét kho¶n lîi nhuËn siªu ng¹ch so víi nh÷ng ngêi ph¶i chi phÝ vËn t¶i nhiÒu h¬n,do ®ã mµ cã ®Þa t« chªnh lÖch. VÝ dô: 6
 7. VÞ trÝ Chi S¶n l- Lîi Chi phÝ Tæng Gi¸ Gi¸ c¶ s¶n §Þa ruéng phÝ îng nhuËn vËn gi¸ c¶ c¶ xuÊt chung t« ®Êt t b¶n (t¹) b×nh chuyÓn s¶n s¶n Cña 1 Cña chªnh (usd) qu©n (usd) xuÊt xuÊt t¹ TSL lÖch I (usd) c¸ c¸ (usd) biÖt biÖt 1 (usd) t¹ (usd) GÇn thÞ 100 5 40 0 140 28 31 155 15 trêng Xa thÞ 100 5 40 15 155 31 31 155 0 trêng b, §Þa t« chªnh lÖch II: Lµ do th©m canh mµ cã . Muèn vËy ph¶i ®Çu t thªm t liÖu s¶n xuÊt vµ lao ®éng trªn cïng mét kho¶ng ruéng ®Êt ,ph¶i c¶i tiÕn kÜ thuËt , n©ng cao chÊt lîng canh t¸c ®Ó t¨ng n¨ng suÊt ruéng ®Êt vµ n¨ng suÊt lao ®éng lªn. VÝ dô: LÇn ®Çu t T b¶n Sè lîng Gi¸ c¶ Gi¸ c¶ s¶n xuÊt ®Þa t« ®Çu t (t¹) s¶n xuÊt chung chªnh (usd) c¸ biÖt Cña 1 Cña TSL lÖc II (usd) t¹(usd) (usd) LÇn thø 1 100 4 25 25 100 0 LÇn thø 2 100 5 20 25 125 25 Chõng nµo thêi h¹n thuª ®Êt vÉn cßn th× nhµ t b¶n bá tói sè lîi nhuËn siªu ng¹ch trªn.Nhng khi hÕt h¹n hîp ®ång th× chñ ruéng ®Êt sÏ t×m c¸ch n©ng møc ®Þa t« lªn ®Ó giµnh lÊy lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã, biÕn nã thµnh ®Þa t« chªnh lÖch . V× lÏ ®ã ,chñ ruéng ®Êt chØ muèn cho thuª ruéng ®Êt ng¾n h¹n cßn nhµ t b¶n l¹i muèn thuª dµi h¹n. 7
 8. Còng v× lÏ ®ã nhµ t b¶n kinh doanh trong n«ng nghiÖp kh«ng muèn bá ra sè vèn lín h¬n ®Ó c¶i tiÕn kÜ thuËt ,c¶i t¹o ®Êt ®ai ,v× lµm nh vËy ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian míi thu håi ®îc vèn vÒ . Vµ rèt cuéc chñ ®Êt sÏ lµ kÎ hëng hÕt lîi Ých cña nh÷ng c¶i tiÕn ®ã . Vµ nhµ t b¶n thuª ruéng ®Êt v× vËy chØ nghÜ lµm sao tËn dông hÕt mµu mì cña ®Êt ®ai trong thêi gian thuª ruéng ®Êt. Môc ®Ých th©m canh cña hä lµ nh»m thu ®îc thËt nhiÒu lîi nhuËn trong thêi gian kÝ kÕt hîp ®ång,nªn hä ra søc bßn rót hÕt mµu mì ®Êt ®ai . Mac nãi :”Mçi bíc tiÕn cña c«ng nghiÖp t b¶n chñ nghÜa lµ mét bíc tiÕn kh«ng nh÷ng trong nghÖ thuËt bãc lét ngêi lao ®éng ,mµ cßn lµ bíc tiÕn trong nghÖ thuËt lµm cho ®Êt ®ai ngµy cµng kiÖt quÖ; mçi bíc tiÕn trong nghÖ thuËt lµm t¨ng mµu mì cho ®Êt ®ai trong mét thêi gian lµ mét bíc tiÕn trong viÖc tµn ph¸ nh÷ng nguån mµu mì l©u dµi cña ®Êt ®ai.” Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lµ ë Mü tríc ®©y ,chÕ ®é canh t¸c bÊt hîp lÝ ®· lµm cho 16 triÖu ha ruéng ®Êt vèn mµu mì ®· trë thµnh b¹c mµu hoµn toµn. 1.2.2. §Þa t« tuyÖt ®èi. Ngoµi ®Þa t« chªnh lªch ®Þa chñ cßn thu ®îc ®Þa t« tuyÖt ®èi trong khi cho thuª ruéng ®Êt. PhÇn trªn, khi nghiªn cøu ®Þa t« chªnh lÖch chóng ta ®· gi¶ ®Þnh lµ ngêi thuª ®Êt xÊu chØ thu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt céng víi lîi nhuËn b×nh qu©n , vµ kh«ng tÝnh ®Õn viÖc ph¶i nép ®Þa t«.Thùc ra kh«ng ph¶i nh vËy, ngêi thuª ruéng ®Êt dï lµ ®Êt tèt hay xÊu ®Òu ph¶i nép ®Þa t« cho chñ ®Êt. §Þa t« mµ c¸c nhµ t b¶n thuª ruéng ®Êt nhÊt thiÕt ph¶i nép _”tuyÖt ®èi” ph¶i nép dï ruéng ®Êt tèt ,xÊu nh thÕ nµo , lµ ®Þa t« tuyÖt ®èi .VËy c¸c nhµ t b¶n kinh doanh trªn ruéng ®Êt lÊy ®©u mµ nép? Díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa , n«ng nghiÖp l¹c hËu h¬n c«ng nghiÖp , c¶ vÒ kinh tÕ lÉn kÜ thuËt . CÊu t¹o h÷u c¬ cña t b¶n trong n«ng nghiÖp v× vËy thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp . Cho nªn nÕu tØ suÊt gi¸ trÞ thÆng d tøc lµ tr×nh ®é bãc lét ngang nhau tõ mét t b¶n ngang nhau sÏ sinh ra trong c«ng nghiÖp nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d h¬n trong n«ng nghiÖp . VÝ dô : cã hai t b¶n n«ng nghiÖp vµ t b¶n c«ng nghiÖp ngang nhau,®Òu lµ 100 ch¼ng h¹n; cÊu t¹o h÷u c¬ trong t b¶n c«ng nghiÖp lµ 80c + 20v (4/1) cña t b¶n n«ng nghiÖp lµ 60c + 40v (3/2) nÕu tØ suÊt gi¸ trÞ thÆng d ®Òu lµ 100% th× s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ thÆng d s¶n xuÊt ra sÏ lµ. 8
 9. Trong c«ng nghiÖp : 80c + 20v + 20m = 120 Trong n«ng nghiÖp : 60c + 40v + 40m = 140 Gi¸ trÞ thÆng d d«i ra trong n«ng nghiÖp so víi c«ng nghiÖp lµ 20m. NÕu lµ trong c«ng nghiÖp th× sè gi¸ trÞ thÆng d nµy sÏ ®îc ®em chia chung cho c¸c nhµ c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh b×nh qu©n ho¸ tØ suÊt lîi nhuËn . Nhng trong n«ng nghiÖp ®iÒu ®ã kh«ng thÓ diÔn ra ®îc ,®ã lµ chÕ ®é ®éc quyÒn t h÷u ruéng ®Êt kh«ng cho phÐp t b¶n tù do di chuyÓn vµo trong n«ng nghiÖp , do ®ã ng¨n c¶n viÖc h×nh thµnh lîi nhuËn b×nh qu©n chung gi÷a n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp. Vµ nh vËy ,phÇn gi¸ trÞ thÆng d d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ( Nhê cÊu t¹o h÷u c¬ cña t b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp ,bãc lét ®îc cña c«ng nh©n n«ng nghiÖp nhiÒu h¬n) ®îc gi÷ l¹i vµ dïng ®Ó nép ®Þa t« tuyÖt ®èi cho ®Þa chñ. VËy ®Þa t« chªnh lÖch tuyÖt ®èi còng lµ mét lo¹i lîi nhuËn siªu ng¹ch d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n, h×nh thµnh nªn do cÊu t¹o h÷u c¬ cña t b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp mµ bÊt cø nhµ t b¶n thuª ruéng ®Êt nµo còng ph¶i nép cho ®Þa chñ .Nã lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ n«ng phÈm vµ gi¸ c¶ thùc tÕ h×nh thµnh nªn do c¹nh tranh trªn thÞ trêng . §Þa t« tuyÖt ®èi g¾n liÒn víi ®éc quyÒn t h÷u ruéng ®Êt .ChÝnh ®éc quyÒn t h÷u ruéng ®Êt lµm cho lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh trong n«ng nghiÖp kh«ng bÞ ®em chia ®i vµ lµm cho lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã ph¶i chuyÓn ho¸ thµnh ®Þa t«. VÒ ®Þa t« tuyÖt ®èi ,Mac nãi :”...b¶n chÊt cña ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ :Nh÷ng t b¶n ngang nhau cña chóng sinh s¶n nh÷ng khèi lîng gi¸ trÞ thÆng d kh¸c nhau “. §Ó minh ho¹ cho nh÷ng ®iÒu nãi trªn chóng ta cã thÓ lÊy vÝ dô sau ®©y: Do ®éc quyÒn vÒ ruéng ®Êt lµ nguyªn nh©n sinh ra ®Þa t« tuyÖt ®èi , cho nªn nÕu kh«ng cã chÕ ®é t h÷u vÒ ruéng ®Êt , kh«ng cã giai cÊp ®Þa chñ , th× ®Þa t« tuyÖt ®èi sÏ bÞ xo¸ bá , gi¸ c¶ n«ng phÈm sÏ gi¶m xuèng cã lîi cho x· héi . Tãm l¹i , nªó ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã lîi (®iÒu kiÖn tù nhiªn hoÆc ®iÒu kiÖn kinh tÕ do th©m canh ®a l¹i ) lµ ®iÒu kiÖn h×nh thµnh ®Þa t« chªnh 9
 10. lÖch vµ ®éc quyÒn kinh doanh ruéng ®Êt lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp ®Ó t¹o ra ®Þa t« chªnh lÖch Êy , th× ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ cÊu t¹o h÷u c¬ cña t b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp , vµ nguyªn nh©n trùc tiÕp ®Î ra ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ ®éc quyÒn t h÷u vÒ ruéng ®Êt . Song dï lµ ®Þa t« chªnh lÖch hay ®Þa t« tuyÖt ®èi , nguån gèc vµ b¶n chÊt cña ®Þa t« còng chØ lµ mét bé phËn cña gi¸ trÞ thÆng d , do lao ®éng kh«ng c«ng cña c«ng nh©n lµm thuª trong n«ng nghiÖp t¹o ra . Nãi c¸ch kh¸c ,®Þa t« chØ lµ mét h×nh th¸i ®Æc thï cña gi¸ trÞ thÆng d mµ th«i . §Þa t« cïng víi lîi nhuËn cña nhµ t b¶n n«ng nghiÖp chÝnh lµ c¸i x¸c ®Þnh tÝnh qui ®Þnh vÒ mÆt x· héi cña t b¶n kinh doanh trong n«ng nghiÖp , nãi lªn t b¶n n«ng nghiÖp lµ mèi quan hÖ bãc lét , g¾n liÒn víi mét quan hÖ bãc lét kh¸c cña ®Þa chñ do quyÒn t h÷u vÒ ruéng ®Êt sinh ra . 1.2.3.C¸c lo¹i ®Þa t« kh¸c: Ngoµi nh÷ng lo¹i ®Þa t« trªn cßn cã c¸c lo¹i ®Þa t« kh¸c nh ®Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n , ®Þa t« vÒ hÇm má , ®Þa t« vÒ c¸c b·i c¸ , ®Þa t« vÒ ®Êt rõng , thiªn nhiªn … a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n: Lµ ®Þa t« thu ®îc trªn nh÷ng ®¸m ®Êt trång nh÷ng c©y quÝ mµ s¶n phÈm cã thÓ b¸n víi gi¸ ®éc quyÒn , tøc lµ gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ. Ngêi tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm trªn ph¶i tr¶ ®Þa t« nµy . b.§Þa t« hÇm má §Êt hÇm má_®Êt cã nh÷ng kho¸ng s¶n ®îc khai th¸c còng ®em l¹i ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®Þa t« tuyÖt ®èi cho ngêi së h÷u ®Êt ®ai Êy.§Þa t« hÇm má còng h×nh thµnh vµ ®îc quyÕt ®Þnh nh ®Þa t« ®Êt n«ng nghiÖp. c.§Þa t« ®Êt x©y dùng: §Þa t« ®Êt x©y dùng vÒ c¬ b¶n ®îc h×nh thµnh nh ®Þa t« ®Êt n«ng nghiÖp.Nhng nã còng cã nh÷ng ®Æc trng riªng: +Thø nhÊt,trong viÖc h×nh thµnh ®Þa t« x©y dùng ,vÞ trÝ cña ®Êt ®ai lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh,cßn ®é mµu mì vµ tr¹ng th¸I cña ®Êt ®ai kh«ng ¶nh hëng lín. 10
 11. +Thø hai,®Þa t« ®Êt x©y dùng t¨ng lªn nhanh chãng do sù ph¸t triÓn cña d©n sè,do nhu cÇu vÒ nhµ ë t¨ng lªn vµ do nh÷ng t b¶n cè ®Þnh s¸t nhËp vµo ruéng ®Êt ngµy cµng t¨ng lªn. d.§Þa t« ®éc quyÒn: §Þa t« lu«n lu«n g¾n liÒn víi ®éc quyÒn së h÷u ruéng ®Êt,®éc chiÕm c¸c ®IÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi,c¶n trë sù c¹nh tranh cña t b¶n,t¹o nªn gi¸ c¶ ®éc quyÒn cña n«ng s¶n.Tuy nhiªn,cã nh÷ng lo¹i ®Êt cã thÓ trång nh÷ng lo¹i c©y cho nh÷ng s¶n phÈm quý hiÕm,cã gi¸ trÞ cao(nh nh÷ng vên nho cã thÓ cho nh÷ng thø rîu ®Æc biÖt)hay cã nh÷ng kho¸ng s¶n ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ,th× ®Þa t« cña nh÷ng ®Êt ®ai ®ã sÏ rÊt cao,cã thÓ xem ®ã lµ ®Þa t« ®éc quyÒn .Nguån gèc cña ®Þa t« ®éc quyÒn nµy còng lµ lîi nhuËn siªu ng¹ch do gi¸ c¶ ®éc quyÒn cao cña s¶n phÈm thu ®îc trªn ®Êt ®ai Êy mµ nhµ t b¶n ph¶I nép cho ®Þa chñ_ ngêi së h÷u nh÷ng ®Êt ®ai ®ã. C¸c ®Þa t« nh ®Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng , ®Þa t« ®Þa t« vÒ hÇm má , ®Þa t« vÒ c¸c b·i c¸ , ®Þa t« vÒ ®Êt rõng thiªn nhiªn ... tuy lµ ®Þa t« thu ®îc trªn nh÷ng ®¸m ®Êt phi n«ng nghiÖp nhng ®Òu dùa trªn c¬ së cña ®Þa t« n«ng nghiÖp theo ®óng nghÜa cña tõ nµy.Chóng bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa t«: ®Þa t« tuyÖt ®èi vµ ®Þa t« chªnh lÖch . Mac nãi :” BÊt k× ë ®©u cã nh÷ng søc tù cho nhµ c«ng nghiÖp lîi dông nh÷ng søc tù nhiªn Êy , ch¼ng kÓ ®ã lµ th¸c níc ,lµ hÇm má giµu kho¸ng s¶n , lµ nh÷ng n¬i nhiÒu c¸ hay lµ ®Êt ®Ó x©y dùng cã vÞ trÝ tèt ,th× sè lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã cña nhµ t b¶n ho¹t ®éng còng ®Òu bÞ kÎ cã c¸i giÊy chøng nhËn vÒ quyÒn së h÷u nh÷ng cña c¶i tù nhiªn Êy chiÕm ®o¹t díi h×nh th¸i ®Þa t«". 11
 12. Ch¬ng 2 VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña Mac trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖT NAm Th«ng qua nh÷ng lÝ luËn vÒ ®Þa t« ®· nghiªn cøu ë trªn , ta thÊy ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa lµ sù bãc lét cña chñ ruéng ®Êt ®èi víi c«ng nh©n n«ng nghiÖp lµm thuª . Nã tån t¹i ë nhiÒu h×nh thøc : §Þa t« chªnh lÖch , ®Þa t« tuyÖt ®èi , ®Þa t« c©y ®Æc s¶n , ®Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng , ®Þa t« vÒ hÇm má, ®Þa t« vÒ b·i c¸.... Ngµy nay, khi ®Êt níc ta ®ang trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi , nh÷ng lÝ luËn ®Þa t« ®ã ®îc §¶ng vµ nhµ níc ta vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o trong thùc tiÔn dÓ x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. LÝ luËn ®Þa t« cña Mac ®· trë thµnh c¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh cã liªn quan nh»m kÝch thÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ . 2.1 .VËn dông trong luËt ®Êt ®ai: §Êt ®ai lµ mét tµi nguyªn v« cïng quÝ gi¸ , lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu d©n c , x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ ,v¨n ho¸ , x· héi , an ninh vµ quèc phßng. Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc x¬ng m¸u míi t¹o lËp , b¶o vÖ ®îc vèn ®Êt nh ngµy nay. ë mçi chÕ ®é ®Êt ®ai l¹i thuéc vÒ mçi giai cÊp kh¸c nhau , vÝ nh së h÷u cña thùc d©n Ph¸p ,cña bän quan l¹i quÝ téc Phong kiÕn , cña ®Þa chñ.... vµ dï ë chÕ ®é nµo cuèi cïng Mac còng kÕt luËn :” Mçi bíc tiÕn cña n«ng nghiÖp t b¶n chñ nghÜa lµ mét bíc tiÕn kh«ng nh÷ng trong nghÖ thuËt bãc lét ngêi lao ®éng mµ cßn lµ bíc tiÕn vÒ mÆt lµm cho ®Êt ®ai bÞ kiÖt quÖ mµ sù bãc lét ®ã ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc trong ®ã cã ®Þa t«.” Ngµy nay, ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u cña toµn d©n do nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lÝ ( Nhµ níc cña d©n... ). Nhµ níc giao ®Êt , rõng cho c¸c tæ chøc kinh tÕ , ®¬n vÞ vò trang .. ®Ó sö dông. ë ®©y thùc hiÖn sù t¸ch rêi gi÷a quyÒn së h÷u víi quyÒn sö dông ruéng ®Êt nh»m sö dông tµi nguyªn 12
 13. cña ®Êt níc mét c¸ch hiÖu qu¶. §Ó bæ sung cho nguån nh©n s¸ch vµ th«ng qua ng©n s¸ch thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nh÷ng ngêi thuª ®Êt ph¶i ®ãng thuÕ cho nhµ níc . ThuÕ nµy kh¸c xa víi ®Þa t« phong kiÕn vµ ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa v× thuÕ nµy tËp chung vµo ng©n s¸ch mang l¹i lîi Ých cho toµn d©n, nã kh«ng mang b¶n chÊt bãc lét cña ®Þa t« phong kiÕn vµ ®Þa t« t b¶n chñ nghÜa..... 2.2.C¸c ®IÒu kho¶n: Víi viÖc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña Mac ,nhµ n- íc ta ®· ban hµnh luËt ®Êt ®ai ®Ó quy ®Þnh mét c¸ch râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi d©n theo nh÷ng ®iÒu kho¶n sau : §iÒu 1 : ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n , do nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lÝ. Nhµ níc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ ,®¬n vÞ vò trang , nh©n d©n, c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , hé gia ®×nh , c¸ nh©n , sö dông æn ®Þnh l©u dµi . Nhµ níc cßn cho tæ chøc , hé gia ®×nh ,c¸ nh©n thuª ®Êt.Tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®ùoc nhµ níc cho thuª ®Êt , giao ®Êt trong luËt nµy gäi chung lµ ngêi sö dông ®Êt . §iÒu 4: Ngêi sö dông ®Êt ®ai cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ , c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt hîp lÝ , cã hiÖu qu¶ , ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Þa chÝnh , nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . §iÒu 5: Nhµ níc khuyÕn khÝch ngêi sö dông ®Êt ®Çu t lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt vµo c¸c viÖc sau ®©y: _ Lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt . _ Th©m canh t¨ng vô ,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. _ Khai hoang , vì ho¸ , lÊn biÓn ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt , s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi. _ B¶o vÖ ( tiÕt kiÖm ) c¶i t¹o lµm t¨ng ®é mµu mì cña ®Êt . _ Sö dông tiÕt kiÖm ®Êt . §iÒu 12: Nhµ níc x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt , thu tiÒn khi giao ®Êt , båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi ®Êt . ChÝnh phñ qui ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®èi víi tõng vïng vµ theo tõng thêi gian. 13
 14. §iÒu 22: Tæ chøc ,hé gia ®×nh ,c¸ nh©n ®îc nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt , nÕu ®îc nhµ níc giao ®Êt dÓ sö dông vµ môc ®Ých kh¸c th× ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt , trõ c¸c trêng hîp ®- îc miÔn gi¶m theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ. §iÒu 79: Ngêi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y: 1. Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých , ®óng ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®îc qui ®Þnh khi giao ®Êt . 2. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Î b¶o vÖ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®Êt. 3. Tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng , kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi sö dung ®Êt xung quanh. 4. Nép thuÕ sö dông ®Êt , thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt , lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . 5. Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®îc giao ®Êt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt 6. §Òn bï cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó giao cho m×nh . 7. Giao l¹i ®Êt khi nhµ níc cã quyÕt ®Þnh thu håi trong nh÷ng qui ®Þnh trªn ®©y cña luËt ®Êt ®ai , ngêi d©n sö dông ®Êt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi bæ c¶i t¹o ®Êt ...hay viÖc ®ãng thuÕ , tiÒn thuª ®Êt... ®Òu lµ mét h×nh thøc cña ®Þa t« . HiÖn nay nhµ níc ta ®ang cã nh÷ng v¨n b¶n thu thuÕ sö dông ®Êt , ®èi víi nh÷ng nhµ ë mÆt ®êng th× møc thuÕ nhµ ®Êt lµ 15000®/1m2/n¨m.Cßn víi nh÷ng nhµ trong khu d©n c th× thuÕ nhµ ®Êt lµ 10 000/1m2/n¨m.Tuy nhiªn cho ®Õn ngµy 2/12/1998 Quèc héi níc CHXHCN VIET NAM kho¸ X k× häp thø t ®· th«ng qua luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Êt ®ai, tõ ®ã ta cµng thÊy lÝ luËn ®Þa t« ®îc vËn dông trong luËt ®Êt ®ai mét c¸ch linh ®éng nh thÕ nµo. §iÒu 22: §îc söa ®æi bæ sung nh sau: “Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp sau ®©y: 1.1 Hé gia ®×nh , c¸ nh©n trùc tiÕp lao ®éng lµm n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n , lµm muèi mµ nguån sèng chñ yÕu lµ thu nhËp cã tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã ®îc uû ban nh©n d©n x· , phêng , thÞ trÊn x¸c nhËn sö dông ®Êt vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ,l©m 14
 15. nghiÖp nu«i trång thuû s¶n , lµm muèi trong h¹n møc ®Êt ®îc nhµ níc giao . Hé gia ®×nh ®ang sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vît qu¸ h¹n møc tríc ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc th× ®íc tiÕp tôc sö dông diÖn tÝch ®Êt vît møc theo thêi gian b»ng 1/2 thêi gian giao ®Êt vµ ph¶i nép thuÕ bæ sung ®èi víi diÖn tÝch ®ã theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ; sau thêi h¹n nµy th× ph¶i chuyÓn sang thuÕ ®Êt . ®èi víi diÖn tÝch ®Êt vît h¹n mùc cã sau ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc th× ngêi sö dông ®Êt ®ã phaØ nép thuÕ ®Êt . 1.2 Tæ chøc sö dông ®Êt ®Ó trång vµ b¶o vÖ rõng phßng hé , rõng ®Æc dông . 1.3 C¬ quan nhµ níc ,tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , §¬n vÞ vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng trô së lµm viÖc , sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng an ninh. 1.4 C¬ quan nhµ níc , tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh x· héi , ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc sù nghiÖp kinh tÕ, v¨n ho¸ ,x· héi , khoa häc kÜ thuËt, ngo¹i giao. 1.5 Tæ chøc sö dông ®Êt vµo môc ®Ých c«ng céng ®Ó x©y dùng ®êng giao th«ng , cÇu , cèng vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc , s«ng , hå , ®e ®Ëp ,trêng häc , bÖnh viÖn ,c«ng viªn ,vên hoa, khu vui ch¬i trÎ em, qu¶ng tr- êng , s©n vËn ®éng , s©n bay , bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ . Bæ sung ®iÒu 22a nh sau : 2.1 Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp sau ®©y : a. Hé gia ®×nh , c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®Êt lµm nhµ ë . b. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã. c. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª . d. Giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi mét sè trêng hîp ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo dù ¸n do chÝnh phñ quyÕt ®Þnh . 2.2 ViÖc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®îc qui ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 ®iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 15
 16. a. Ngêi sö dông ®Êt ph¶i cã dù ¸n kh¶ thi ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt . b. Sö dông ®Êt ph¶i theo ®óng kÕ ho¹ch. c. Ngêi sö dông ®Êt ph¶i cã ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ kÜ thuËt . TiÒn thu ®îc tõ viÖc giao ®Êt , tiÒn x©y dùng c«ng tr×nh t¬ng øng víi gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®îc giao ph¶i ®îc h¹ch to¸n ®aµy ®ñ vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Bæ sung ®iÒu 22 C nh sau : 3.1 Tæ chøc hé gia ®×nh , c¸ nh©n , ®îc nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt , cho thuª ®Êt ®îc miÔn gi¶m tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt trong c¸c trêng hîp sau ®©y : a. Thùc hiÖn c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc u ®·i ®Çu t . b. Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n , ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n . c. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch nhµ ë , ®Êt ë . d. C¸c tr¬ng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 3.2 ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc miÔn gi¶m tiÒn sö dông ®Êt , tiÒn thuª ®Êt 4 Bæ sung ®iÒu 78a nh sau : 4.1 Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt mµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m cã quyÒn : a . ThÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thuª vµ tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª t¹i tæ chøc tÝn dông VN ®Ó vay vèn s¶n xuÊt , kinh doanh theo quy ®Þnh Ph¸p luËt . b . ChuyÒn nhîng quyÒn sö dông ®Êt thuª cïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª ®Ó thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Ngêi nhËn chuyÓn nhîng , ngêi ®îc thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt thuª c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy . 4.3 Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®îc nhµ níc cho thuª ®Êt ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho nhiÒu n¨m , nÕu thêi h¹n thuª ®· ®îc tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 5 n¨m th× cã c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy . Bªn c¹nh nh÷ng quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai vÒ nghÜa vô nép tiÒn hay nh÷ng lîi Ých cña ngêi nép tiÒn thuª ®Êt , ta thÊy ®Þa t« ®îc §¶ng vµ Nhµ 16
 17. níc øng dông mét c¸ch s¸ng t¹o , ®em l¹i lîi Ých cho nh©n d©n , ®ång thêi lµm cho quü NS cña nhµ níc t¨ng lªn , nã kh«ng hÒ mang tÝnh chÊt bãc lét nh trong XH phong kiÕn hay XH TBCH . Ngoµi ra , trong ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai cña NN ta hiÖn nay còng ban hµnh nh÷ng quy ®Þnh ®Ó ngêi d©n ph¶i tr¶ tiÒn thuª ®Êt ( mét h×nh thøc cña ®Þa t« ) khi sö dông ®Êt mét c¸ch tù nguyÖn . ViÖc giao ®Êt ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt cã thÓ kh¸i qu¸t theo b¶ng sau ®©y Lo¹i ®Êt Khi giao Khi sö dông 1.§Êt n«ng nghiÖp - Giao æn ®Þnh l©u-Nép thuÕ sö dông Thu håi ®Òn bï dµi ho hé gia ®×nh, ®Êt hµng n¨m. thiÖt h¹i hoÆc trî c¸ nh©n tõ 20-50m -Nép thuÕ chuyÓn cÊp theo quy ®Þnh -Kh«ng nép tiÒn söquyÒn sö dông ®Êt cña NN dông ®Êt khi chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt 2.§Êt ë -Giao sö dông æn -nép thuÕ ®Êt hµng ( khu d©n c) ®Þnh l©u dµi. n¨m. -Ph¶i nép tiÒn sö -Nép thuÕ chuyÓn dông ®Êt. quyÒn sö dông ®Êt, khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 17
 18. 3.Chuyªn dïng 1.Giao sö dông vµo -Kh«ng nép thuÕ sö quèc phßng an dông ®Êt. ninh, lîi Ých quèc -Nép thuÕ ®Êt. gia, lîi Ých c«ng -Nép thuÕ chuyÓn céng: quyÒn sö dông ®Êt, +) Kh«ng ph¶i nép khi chuyÓn quyÒn tiÒn sö dông ®Êt (®- sö dông ®Êt. îc miÔn). -Tr¶ tiÒn thuª ®Êt +) Nép lÖ phÝ ®Þa trùc tiÕp ho¹ch nhËn chÝnh. nî ng©n s¸ch nhµ n- 2.Giao sö dông vµo íc nÕu gãp vèn liªn môc ®Ých kinh doanh doanh. +) ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. +) cho thuª ®Êt. 4.§Êt cha sö dông TÊt c¶ mäi trêng hîp ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh( nÕu ®¬c phôc vô vÒ ®Þa chÝnh). Tuú trêng hîp ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ Sè tiÒn sö dông ®Êt ®îc miÔn vµ gi¶m nép , ®îc x¸c ®Þnh nh sau : Sè tiÒn sö DiÖn tÝch ®Êt ®- Tû lÖ Gi¸ ®Êt dông ®Êt îc giao hoÆc ®îc ®îc = * mçi mÐt * ®îc phÐp chuyÓn môc miÔn vu«ng miÔn ®Ých sö dông ( m2 hoÆc ( ®/m2 ) hoÆc ) gi¶m gi¶m ViÖc thhu tiÒn sö dông ®Êt khi xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë , quyÒn sö dông ®Êt ®îc thùc hiÖn nh sau : - Trêng hîp ®Êt mua ®îc sö dông lµm ®Êt ë æn ®Þnh tríc ngµy 18/12/1980 ( ngµy ban hµnh hiÕn ph¸p n¨m 1980 ) kh«ng cã ®ö giÊy tê hîp lÖ , nay xÐt phï hîp quy ho¹ch kh«ng cã tranh chÊp vµ ®îc UBND 18
 19. ph¬ng chøng nhËn th× ®îc xÐt cÊp chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë , quyÒn xö dông ®Êt ë vµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt . - Trêng hîp ®Êt ®· ®îc sö dông lµm ®Êt ë æn ®Þnh trong thêi gian tõ 18/12/1980 ®Õn ngµy 15/10/1993 ( ngµy LuËt ®Êt ®ai cã hiÖu lùc ) nhng kh«ng cã ®ñ giÊy hîp lÖ nµy xÐt phï hîp víi quy ho¹ch kh«ng cã tranh chÊp th× ®îc cÊp chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë , quyÒn sö dông ®Êt ë vµ ph¶i nép 20% tiÒn sö dông ®Êt . - Trêng hîp sö dông lµm ®Êt ë sau ngµy 15/10/1993 , kh«ng cã ®ñ giÊy tê hîp lÖ nµy xÐt phï hîp víi quy ho¹ch , kh«ng cã tranh chÊp th× ®îc xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt . Víi nh÷ng quy ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai , nguån ®Êt cña Quèc gia sÏ kh«ng bÞ sö dông bõa b·i , sÏ ®îc c¶i t¹o båi bæ vµ mçi ngêi d©n khi sö dông ®Êt ®Òu ph¶i nép thuÕ ®Êt , chÊp hµnh theo mäi quy ®Þnh cña nhµ níc , ®ã còng lµ mét h×nh thøc ®Ó Nhµ níc thu ®Þa t« . Nhê viÖc ph©n tÝch vÒ b¶n chÊt ®Þa t« cña M¸c , §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· nh×n râ ®îc nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc thu ®Þa t« TBCN , tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng quy ®Þnh ®óng ®¾n ,võa t¨ng thªm ®îc NS NN , võa khuyÕn khÝch ngêi d©n tù nguyÖn thùc hiÖn . Víi thêi ®¹i ngµy nay , trong chÕ ®é XHCN , ®Þa t« kh«ng cßn cã ®Þnh nghÜa : “ §Þa t« lµ h×nh thøc biÕn tíng cña mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d do ng- êi c«ng nh©n n«ng nghiÖp t¹o ra , mµ nhµ TB kinh doanh NN ph¶i tr¶ cho ®Þa chñ “ Mµ hiÖn nay , ®Êt ®îc cÊp cho d©n , d©n cã quyÒn sö dông ®Êt vµo môc ®Ých cña m×nh . NÕu ®èi víi ®Êt ë th× ngêi d©n chØ ph¶i nép mét kho¶n tiÒn thuª ®Êt rÊt nhá so víi thu nhËp cña hä . Cßn ®èi víi ®Êt ®Ó lµm N«ng nghiÖp th× ngêi d©n ph¶i nép thuÕ , nhng bï l¹i , hä cã thÓ tù do kinh doanh trªn m¶nh ®Êt cña m×nh sao cho thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn cao nhÊt . VÝ dô: cã vïng trång lóa, cã vïng trång ®ay, cã vïng trång cµ phª... 2.3.VËn dông trong thuÕ n«ng nghiÖp: §Þa t« kh«ng chØ ®îc vËn dông trong luËt ®Êt ®ai mµ cßn ®îc vËn dông rÊt nhiÒu trong thuÕ n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay. ThuÕ n«ng nghiÖp ë ®©y kh«ng hÒ thÓ hiÖn sù bãc lét ®èi víi ngêi n«ng d©n mµ ®ã lµ 19
 20. quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi ngêi n«ng d©n. §Ó khuyÕn khÝch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c«ng b»ng, hîp lý sù ®ãng gãp cña tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµo ng©n s¸ch nhµ níc. C¨n cø vµo ®iÒu 84 cña hiÕn ph¸p níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· ®a ra luËt quy ®Þnh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. §iÒu 1: tæ chøc, c¸ nh©n sö dông ®Êt vµo s¶n xuÊt mµ kh«ng sö dông vÉn ph¶i nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Hä vÉn ®îc giao quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp mµ kh«ng sö dông vÉn ph¶i nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. §iÒu 2: §Êt chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµ ®Êt dïng vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm: - §Êt trång trät. - §Êt cã mÆt níc nu«i trång thñy s¶n. - §Êt trång rõng. §iÒu 3: §Êt kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp mµ chÞu c¸c lo¹i thuÕ kh¸c hoÆc kh«ng ph¶i chÞu thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt bao gåm: - §Êt cã rõng tù nhiªn. - §Êt ®ång cá tù nhiªn. - §Êt ë. - §Êt chuyªn dïng. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i nép tiÒn thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 29 cña luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph¶i nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña luËt nµy. §iÒu 5: C¨n cø thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp: - DiÖn tÝch. - H¹ng ®Êt. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2