Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
919
lượt xem
326
download

Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, ngân sách Nhà nước hàng năm cấp cho các trường Đại học, Cao đẳng công lập trong việc đào tạo nguồn nhân lực, bình quân là 3 - 6 triệu đồng/ sinh viên/ năm, chưa kể những chi phí đầu tư gián tiếp cho xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.

 1. TiÓu luËn t×nh huèng qu¶n lý nhµ níc T×nh huèng xö lý t×nh tr¹ng sinh viªn rót hå s¬ th«i  häc chuyÓn trêng kh¸c. Hä vµ tªn: Chu §ç Quyªn Líp chuyªn viªn: Kho¸ 9 §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng §HSP Hµ Néi 1
 2. Môc lôc 1.M« t¶ t×nh hó«ng 2.Môc tiªu xö lý t×nh huèng 3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n hËu qu¶ 4.Lùa chän vµ x©y dùng ph¬ng ¸n xö lý 5.Ph©n tÝch ph¬ng ¸n 6.NhËn xÐt 7.Tµi liÖu tham kh¶o. 2
 3. 8.Lêi nãi ®Çu Trong c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng ë níc ta hiÖn nay,  ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   hµng   n¨m   cÊp   cho   c¸c   trêng   §¹i  häc, Cao ®¼ng c«ng lËp trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n  lùc, b×nh qu©n lµ 3 ­ 6 triÖu ®ång/ sinh viªn/ n¨m,  cha kÓ nh÷ng chi phÝ ®Çu t gi¸n tiÕp cho x©y dùng c¬  së vËt chÊt, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn, trang thiÕt  bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y, nghiªn cøu, n¬i ¨n,  chèn ë cho sinh viªn ...ThÕ nhng nhiÒu sinh viªn ®îc  hëng sù ®Çu t  cña Nhµ níc ®∙ kh«ng lµm ®óng ngµnh,  ®óng nghÒ ®îc ®µo t¹o, kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt lîng  häc tËp. H¬n thÕ, v× sù tÝnh to¸n riªng, nhiÒu sinh  viªn ®∙ bá dë viÖc häc tËp ë trêng nµy ®Ó sang trêng  kh¸c   häc.  Trong   kho¶ng   2  n¨m   trë   l¹i   ®©y,  mçi  n¨m  vÉn cã hµng tr¨m sinh viªn bá häc gi÷a chõng v× thi  ®ç vµo trêng kh¸c. Theo nguån tin tõ Bé gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, §¹i häc C«ng ®oµn hµng n¨m cã 100 ®Õn 200  sinh   viªn   häc   hÕt   n¨m   thø   nhÊt   xin   th«i   häc   gi÷a  chõng   ®Ó   chuyÓn   sang   trêng   kh¸c.   Mét   sè   trêng   §¹i  häc d©n lËp n¨m nµo còng cã kho¶ng 20% ®Õn 30% sè  sinh viªn n¨m thø nhÊt bá häc v× thi ®ç vµo trêng  §¹i häc kh¸c. NhiÒu n¨m nay, sinh viªn c¸c trêng khèi S  ph¹m ®îc  hëng chÕ ®é miÔn phÝ häc phÝ nÕu cam kÕt khi ra tr­ êng sÏ phôc vô ngµnh Gi¸o dôc. ViÖc miÔn häc phÝ ®∙  thùc   hiÖn  tõ   l©u,  nhng   viÖc   yªu   cÇu   sinh   viªn  nµo  kh«ng gi÷ ®óng cam kÕt khi ra trêng ph¶i båi thêng  3
 4. kho¶n kinh phÝ ®∙ chi ®Ó ®µo t¹o, tiÒn häc phÝ ®îc  miÔn,...   l¹i   khã   thùc   hiÖn   ®îc.   HiÖn   tîng   vi   ph¹m  cam kÕt gÆp nhiÒu ë c¸c trêng S ph¹m ®Þa ph¬ng. Ngay  trong  thêi   ®iÓm   nµy,   cã   sinh   viªn  ®∙   häc   sang  n¨m  thø 3 vÉn cßn «n thi vµ dù thi nhiÒu lÇn vµo c¸c Tr­ êng   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng   kh¸c,   bÊt   chÊp   chØ   cßn   vµi  th¸ng  n÷a  lµ   tèt   nghiÖp   ra   trêng,   cã  sinh   viªn   bá  häc Cao ®¼ng s  ph¹m ®Ó vµo nhËp häc Trêng §¹i häc  võa thi ®ç. C¸c trêng §¹i häc d©n lËp chuyÖn sinh viªn bá häc lµ  chuyÖn phæ biÕn; v× sinh viªn trêng §¹i häc D©n lËp  ph¶i ®ãng häc phÝ nhiÒu h¬n trêng §¹i häc c«ng lËp.  Song viÖc bá häc gi÷a chõng cña nhiÒu sinh viªn còng  khiÕn c¸c trêng ®iªu ®øng v× mäi chi phÝ ®∙ ®îc tÝnh  to¸n trªn c¬ së sè sinh viªn nhËp häc. Bëi v× sinh  viªn bá häc gi÷a chõng kh«ng nh÷ng lµm l∙ng phÝ tiÒn  cña gia ®×nh mµ cßn l∙ng phÝ tiÒn ®Çu t cña c¸c tr­ êng ®ã. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng cïng chung hiÖn tîng  ®ã,   hµng   n¨m   cø   ®Õn   mïa   tuyÓn  sinh   hiÖn   tîng  sinh  viªn ®ang häc ë trêng §¹i häc Th¸i nguyªn bá häc ®Ó  nhËp häc vµo trêng kh¸c. HiÖn tîng nµy diÔn ra kh¸  phæ biÕn , theo thèng kª cha ®Çy ®ñ th× mçi n¨m tr­ êng §¹i häc Th¸i Nguyªn cã kho¶ng trªn 100 sinh viªn  bá häc ®Ó chuyÓn trêng, chuyÓn líp g©y khã kh¨n cho  c«ng t¸c tuyÓn sinh cña Nhµ trêng. V× muèn ®¶m b¶o  ®Çy ®ñ chØ tiªu tuyÓn sinh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo  4
 5. t¹o giao cho nhµ trêng th× buéc nhµ trêng ph¶i tuyÓn  vît chØ tiªu kho¶ng 10 ®Õn 15 % ®Ó bï vµo sè hao hôt  nãi trªn vµ v× vËy ®¬ng nhiªn g©y l∙ng phÝ vÒ thêi  gian vµ tiÒn b¹c ®µo t¹o cña nhµ trêng vµ x∙ héi.  MÆt kh¸c, viÖc tr×nh xin ®îc Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o  cho phÐp nhµ trêng tuyÓn vît chØ tiªu ®©u cã dÔ. §Ó  ®ì phÇn nµo kinh phÝ ®µo t¹o cho c¸c trêng nhÊt lµ  tõ khi cã NghÞ ®Þnh sè 10/2002/NG/CP ngµy 16/01/2002  vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp  cã thu. Trong bèi c¶nh ®ã ®Æt ra cho trêng §¹i häc  Th¸i   Nguyªn   ph¶i   xö   lý;   v×   muèn   gi÷   sinh   viªn  l¹i  còng kh«ng ®îc nªn cã thÓ coi ®©y lµ ®iÒu bÊt kh¶  kh¸ng  v×   theo  quy  chÕ  tuyÓn   sinh   chØ   ®îc   phÐp  gi÷  l¹i   b¶n   chÝnh   b»ng   tèt   nghiÖp   PTTH   (giÊy   tê   quan  träng   nhÊt   ®Ó   sinh   viªn   nhËp   häc)   trong   thêi   gian  nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sau ®ã ph¶i tr¶ l¹i  cho   sinh   viªn,   cha   kÓ   ®Õn   nÕu   gi÷   l¹i   trong   suèt  thêi   gian   häc   (tõ   3   ®Õn   5   n¨m)   cña   mÊy   ngµn   sinh  viªn   nÕu   x¶y   ra   mÊt   m¸t,   thÊt  l¹c,   thiªn   tai,  ho¶  ho¹n   kh«ng   lêng   tríc   ®îc?   Bëi   vËy   nhµ   trêng   buéc  ph¶i   ®ång   ý   cho   häc   sinh,   sinh   viªn   th«i   häc   ®Ó  chuyÓn trêng, nhng ph¶i båi thêng mét phÇn kinh phÝ  ®µo t¹o cho nhµ trêng theo møc §¹i häc, Cao ®¼ng lµ  1.800.000 ®ång/ sinh viªn/ n¨m, c¸c bËc häc kh¸c lµ  1.500.000 ®ång/ sinh viªn/ n¨m. §¹i ®a sè häc sinh,  sinh   viªn  vµ   phô   huynh   ®ång   t×nh   cïng  chia   sÎ  khã  kh¨n, tr¸ch nhiÖm víi nhµ trêng. Nhng cßn mét sè häc  5
 6. sinh, sinh viªn cha ®ång t×nh båi thêng, chia sΠkhã  kh¨n   víi   nhµ   trêng,   thËm  chÝ  cã   ngêi   cßn   ph¶n   øng  gay g¾t, c¸ biÖt cã trêng hîp cßn khiÕu n¹i ®i nhiÒu  n¬i. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn n¨m häc 2003 ­ 2004,  (v× cã lý do liªn quan nªn t«i xin thay ®æi tªn ®Þa  danh vµ tªn mét sè nh©n vËt liªn quan, mong thÇy, c«  vµ   c¸c   b¹n   th«ng   c¶m).   T«i   thÊy   ®©y   lµ   mét   t×nh  huèng khã xö lý ®èi víi c¸c trêng v× cha cã mét v¨n  b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  lô©t   nµo   ®iÒu   chØnh  nã,  cho  nªn  c¸c trêng ®Òu lµm theo c¸ch riªng cña m×nh. V× vËy  xin phÐp ®îc nªu ra ®Ó cïng ph©n tÝch, ®Ò xuÊt gi¶i  ph¸p vµ kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn ®Ó thèng nhÊt c¸ch xö  lý. I. M« t¶ t×nh huèng: Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2005, mäi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ  häc tËp diÔn ra b×nh thêng, bçng nghe thÊy cã tiÕng  nãi rÊt to, lóc ®Çu la hai ngêi, nhng sau ®ã lêi qua  tiÕng l¹i mçi lóc mét to h¬n. Mäi ngêi trong khu v¨n  phßng   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   ®Òu   rêi   khái   v¨n  phßng,   ra  ngoµi   vµ   híng   vÒ   phÝa   phßng  §µo  t¹o  nhµ  trêng, n¬i cã hai ngêi ®ang to tiÕng víi nhau. T«i  lµ   mét   vÞ  kh¸ch   trêng  kh¸c   ®Õn   trêng  §¹i  häc  Th¸i  Nguyªn c«ng t¸c ngay tõ ®Çu cuéc xung ®ét gi÷a hai  ngêi,   t«i   quyÕt   ®Þnh   theo   dâi   diÔn   biÕn   trêng   hîp  cña sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n xem trêng §¹i häc Th¸i  Nguyªn xö lý ra sao. RÊt may, t«i cã ngêi b¹n ®ang  6
 7. c«ng t¸c t¹i trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn nªn cung cÊp  cho t«i th«ng tin sau ®ã. Cuéc xung ®ét h«m ®ã lµ «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  trêng  §¹i  häc  Th¸i   Nguyªn  víi  mét  vÞ   kh¸ch   hái   ra  míi biÕt ®ã lµ «ng Ph¹m V¨n LuËn, phô huynh cña sinh  viªn Ph¹m V¨n Tu©n quª ë Thµnh phè Th¸I Nguyªn, tØnh  Th¸i Nguyªn ®Õn trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xin rót hå  s¬ vÒ ®Ó ®i nghÜa vô qu©n sù: “ theo lêi «ng Ph¹m  V¨n LuËn tr×nh bµy lý do xin th«i häc”. «ng Phã tr­ ëng phßng §µo t¹o nãi nÕu con «ng muèn rót hå s¬ ®Ó  nhËp   häc   vµo   mét   trêng   kh¸c   th×   ph¶i  nép  båi  hoµn  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   cho   trêng   mçi   n¨m   lµ   1.800.000  ®ång. Con «ng LuËn nhËp §¹i häc Th¸i Nguyªn n¨m häc  2003 – 2004. «ng LuËn nãi con t«i kh«ng ®i nhËp häc  ë trêng kh¸c mµ rót hå s¬ vÒ ®Ó ®i nghÜa vô qu©n sù.  «ng Phã trëng phßng §µo t¹o nãi lý do «ng LuËn ®a ra  lµ kh«ng ®óng v× con «ng ®ang häc chuyªn nghiÖp, x∙  «ng kh«ng cã quyÒn gäi con «ng ®i nghÜa vô qu©n sù  vµ cho r»ng lý do con «ng xin th«i häc lµ kh«ng ®óng  vµ yªu cÇu «ng nÕu muèn rót hå s¬ th× ph¶i nép tiÒn  båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o, nÕu con «ng kh«ng nép mµ  tù ®éng bá häc ®Ó ®i nhËp häc ë mét trêng kh¸c th×  nhµ trêng sÏ göi c«ng v¨n ®Õn trêng con «ng nhËp häc  yªu cÇu trêng ®ã tr¶ sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n vÒ cho  trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn, «ng LuËn nãi t¹i sao vËy?  «ng Phã trëng phßng §µo t¹o ®∙ tr¶ lêi v× con «ng vi  ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o,  7
 8. «ng   Phã   trëng   phßng   §µo   t¹o   cßn   trÝch   dÉn   môc   C,  ®iÓm 2 ®iÒu 4 – Quy chÕ tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng  hÖ chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.  Hai bªn cßn lêi qua tiÕng l¹i mét håi l©u, sau ®ã  «ng   LuËn   chÊp  nhËn   cÇm   giÊy   ®Ò   nghÞ   cña   phßng  §µo  t¹o   sang   phßng   KÕ  ho¹ch   Tµi   vô   nép   båi   thêng  kinh  phÝ   sè   tiÒn   lµ   1.800.000   ®ång  vµ   vÒ   phßng  §µo  t¹o  rót hå s¬ cïng con ra vÒ víi vΠmÆt ®Çy tøc giËn vµ  nãi t«i sÏ kiÖn nhµ Trêng. V× thêng trong thêi ®iÓm  nµy sinh viªn th«i häc chØ ®Ó chuyÓn trêng mµ th«i,  cßn viÖc nªu ra lý do xin th«i häc chØ lµ c¸i cí mµ  lý do xin th«i häc cña häc sinh, sinh viªn th× cã c¶  rÊt nhiÒu lý do mµ lý do nµo nªu ra nghe còng cã lý. «ng LuËn nãi lµ lµm, th¸ng 9 n¨m 2005, «ng Ph¹m V¨n  LuËn göi ®¬n khiÕu n¹i Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lªn  c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cña trêng §¹i häc Th¸i  Nguyªn lµ «ng Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, «ng  Vô   trëng   vô   §¹i   häc   vµ   sau   §¹i   häc,   néi   dung   ®¬n  khiÕu n¹i nh sau: Con t«i lµ Ph¹m V¨n Tu©n, ®¨ng ký dù thi vµo gi¸o  viªn C¬ khÝ trêng §¹i häc Th¸i nguyªn nhng nhµ trêng  l¹i ph©n con t«i vµo líp C¬ khÝ ®éng lùc, kh«ng ®óng  nguyÖn   väng,   häc   phÝ   ph¶i   ®ãng   150.000   ®ång   mét  th¸ng, nh vËy ®óng hay sai? S¸ng ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005, t«i ®Õn trêng §¹i häc  Th¸i   Nguyªn   xin   cho   con   t«i   th«i   häc,   cã   ®¬n   x¸c  nhËn gia ®×nh khã kh¨n, «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  8
 9. quan liªu kh«ng xem vµ nãi lÖnh gäi nhËp ngò kh«ng  cã gi¸ trÞ, t«i kiÖn huyÖn ®éi, Bé quèc phßng. ¤ng  kh«ng   gi¶i   thÝch   ph¶i   nép   båi   thêng   kinh   phÝ   ®µo  t¹o, «ng b¶o nh©n viªn ghi giÊy sang phßng KÕ ho¹ch  Tµi   vô   nép   1.800.000   ®ång,   nhµ   níc   vµ  Bé   gi¸o  dôc  §µo   t¹o   cã   v¨n   b¶n   thu   håi   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   hay  kh«ng? Kh«ng ph¶i chuyÓn nghÜa vô qu©n sù vÒ trêng, «ng Phã  trëng  phßng   §µo   t¹o   lµ   ®¶ng   viªn,  cã   tr×nh   ®é  häc  vÊn cao lµ mét c«ng chøc tiÕp d©n nãi kiÖn ®óng hay  sai? «ng chØ ký giÊy chuyÓn sang phßng KÕ ho¹ch Tµi  vô thu tiÒn? Kh«ng cã kÕ ho¹ch tµi vô, thñ quü thu 1.800.000 ®ång  c« NguyÔn ThÞ Th¶o b¶o t«i ký vµo tê danh s¸ch bá  häc   lµ   xong,   kh«ng   cã  phiÕu   thu,   kh«ng   cã  ho¸  ®¬n  ®á, c¬ quan Nhµ níc thu tiÒn kiÓu g×? Nép tiÒn xong  ®a   giÊy   chuyÓn   trêng  phßng   míi   tr¶   häc   b¹   vµ  b»ng  tèt nghiÖp PTTH b¶n chÝnh vµ b¶n sao cã c«ng chøng? Trªn ®©y t«i tr×nh bµy vµ cam ®oan ®óng sù thËt, nÕu  sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. VËy ®Ò  nghÞ «ng gi¶i quyÕt tr¶ lêi, t«i xin c¶m ¬n. Ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2005 Ngêi lµm ®¬n ký tªn: NhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i cña «ng LuËn, Bé gi¸o dôc vµ  §µo t¹o ®∙ göi b¶n Photocopy ®¬n khiÕu n¹i cho nhµ  trêng yªu cÇu Trêng §¹i häc Th¸i nguyªn mêi «ng LuËn  9
 10. vÒ Trêng gi¶i thÝch, lµm râ ®óng sai vµ cã v¨n b¶n  tr¶ lêi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. • Môc nh¾n tin trªn B¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i sè: 150  n¨m 2005 nªu: «ng   Ph¹m   v¨n   LuËn   thêng   tró   t¹i   Thµnh   phè   Th¸i  Nguyªn, tØnh Th¸i Nguyªn kiÕn nghÞ: Con t«i lµ Ph¹m  V¨n Tu©n ®¨ng ký tuyÓn sinh n¨m 2004 vµo trêng §¹i  häc Th¸i Nguyªn líp s ph¹m kü thuËt C¬ KhÝ, con t«i  ®ç vµo Trêng nhng kh«ng ®îc ®óng nguyÖn väng ®∙ ®¨ng  ký mµ nhµ trêng ph©n cho con t«i häc líp C¬ khÝ ®éng  lùc,   häc   phÝ   150.000   ®ång/   th¸ng.   Trêng   kh«ng   yªu  cÇu con t«i ph¶i chuyÓn  nghÜa vô qu©n sù mµ cø ®Ó  cho x∙, huyÖn n¬i ®¨ng ký hé khÈu qu¶n lý. Ngµy 27  th¸ng 8 n¨m 2005 con t«i do gia ®×nh khã kh¨n cã x¸c  nhËn cña Uû ban nh©n d©n x∙, s¸ng ngµy 29 th¸ng  8  n¨m 2005 t«i ®Õn trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn gÆp phßng  ®µo t¹o tr×nh bµy nhng «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  cho r»ng giÊy gäi nhËp ngò kh«ng cã gi¸ trÞ vµ yªu  cÇu   t«i   sang   phfong   KÕ   ho¹ch   Tµi   vô   nhµ   trêng  nép  tiÒn båi thêng, ®Õn phßng thñ quü sau khi t«i nép ®ñ  1.800.000 ®ång, c« NguyÔn ThÞ Th¶o thñ quü ghi tªn  con   t«i   Ph¹m   V¨n   Tu©n   vµo   tê   danh   s¸ch   bá   häc   sè  tiÒn: 1.800.000 ®ång vµ yªu cÇu t«i ký vµo. T«i thÊy  viÖc nhµ Trêng thu nh  vËy lµ kh«ng ®óng nguyªn t¾c  vÒ tµi chÝnh v× t«i kh«ng nhËn ®îc phiÕu thu, kh«ng  cã ho¸ ®¬n do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh, kh«ng  cã kÕ  10
 11. to¸n vµo sæ, kh«ng cã dÊu cña Nhµ trêng lµm c¨n cø  ph¸p lý. ViÖc lµm nh vËy lµ ®óng hay sai? Chóng t«i xin chuyÓn kiÕn nghÞ trªn tíi «ng HiÖu Tr­ ëng trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xem xÐt tr¶ lêi.  NhËn ®îc tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé gi¸o dôc vµ §µo  t¹o, nh¾n tin cña b¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i vÒ viÖc «ng  Ph¹m V¨n LuËn khiÕu n¹i trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn.  HiÖu trëng nhµ Trêng ®∙ triÖu tËp cuéc häp gåm ®¹i  diÖn   c¸c   ®¬n   vÞ   trong   trêng   cã   liªn   quan   ®Õn   ®¬n  khiÕu n¹i cña «ng LuËn gåm: 1.HiÖu trëng 2.Trëng Phßng §µo t¹o 3.Phã trëng phßng §µo t¹o 4.Trëng phßng KÕ ho¹ch Tµi vô 5.Phã trëng phßng C«ng t¸c sinh viªn 6.Chñ tÞch Héi sinh viªn 7.Phã trëng phßng Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ 8.Phô huynh sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n C¸c thµnh viªn ®∙ nghe «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  nªu nh÷ng ý kiÕn khiÕu n¹i trong ®¬n khiÕu n¹i cña  «ng LuËn göi Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, b¸o  Gi¸o dôc thêi ®¹i. C¸c thµnh viªn ®∙ tiÕn hµnh ph©n  tÝch   néi   dung  ®¬n  khiÕu   n¹i   cña   «ng   LuËn   mµ   trêng  cÇn x¸c minh lµm râ gåm: Ph©n   ngµnh   ®µo   t¹o   cña   sinh   viªn   Ph¹m  V¨n  Tu©n   cã  ®óng ®èi tîng kh«ng? 11
 12. Lý do xin th«i häc cña sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ®óng  hay sai? Båi thêng kinh phÝ c¨n cø vµo ®©u? Phong c¸ch lµm viÖc cña c¸n bé viªn chøc nh  vËy ®∙  ®óng ph¸p lÖnh viªn chøc cha? ViÖc   thu   tiÒn   kh«ng   viÕt   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng  sinh viªn mµ l¹i viÕt chung cho nhiÒu sinh viªn trªn  mét phiÕu thu nh vËy ®óng hay sai? C¸c thµnh viªn cã liªn quan b¸o c¸o l¹i toµn bé diÔn  biÕn   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   theo   chøc   n¨ng   ®îc   ph©n  c«ng vµ ®∙ kiÓm tra, ph©n tÝch, so s¸nh ®èi chiÕu,  ®a   ra   c¸c   chøng   cø,   HiÖu   trëng   nhµ   trêng   ®∙   kÕt  luËn: ViÖc ph©n ngµnh ®µo t¹o cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n  c¨n   cø   vµo   ®iÓm   thi   tuyÓn   ®Çu   vµo   ®∙   ®îc   ghi   râ  trong  giÊy   b¸o   nhËp   häc   vµ   nh  vËy   viÖc   ph©n   ngµnh  cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n vµo líp kü thuËt C¬ khÝ  §éng lùc lµ ®óng ®èi tîng vµ hoµn toµn tù nguyÖn. Lý do sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n xin th«i häc ®Ó nhËp  ngò lµ kh«ng ®óng v× phßng §µo t¹o ®∙ kiÓm tra th«ng  tin trªn m¹ng vµ ®îc biÕt sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ®∙  tù ý dù thi tuyÓn sinh vµo ®¹i häc n¨m 2004 – 2005  vµ ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi  khi cha ®îc HiÖu trëng cho phÐp, vi ph¹m môc C ®iÓm  2   ®iÒu   4   Quy   chÕ   tuyÓn   sinh   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng   hÖ  chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 12
 13. Thu tiÒn båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o c¨n cø vµo viÖc  tham kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt cña mét sè Trêng §¹i häc,  nh»m thu håi mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho Nhµ níc,  ®ång thêi xÐt ®iÒu kiÖn hÇu hÕt sinh viªn cñ© trêng  ®Òu lµ ®èi tîng khu vùc 2 n«ng th«n nªn nhµ trêng  chØ   quy   ®Þnh   møc   båi   hoµn   lµ   1.800.000   ®ång   (ng©n  s¸ch   nhµ   níc   cÊp   lµ   6.000.000   ®ång   /   sinh   viªn/  n¨m), cha kÓ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp ®Çu t  cho c¬ së  vËt chÊt… mÆt kh¸c tõ n¨m 2002, trêng §¹i häc Th¸i  Nguyªn ®îc Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o giao quyÒn tù chñ  tµi chÝn theo N§ 10 do ®ã viÖc thu båi hoµn mét phÇn  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   lµ   viÖc   lµm   cÇn   thiÕt,   ph¶i   chÊp  nhËn ®Ó gi¶m chi cho ng©n s¸ch v× ph¶i ®µo t¹o thªm  10 ®Õn 15% chØ tiªu ®îc giao ®Ó bï vµo sè hao hôt do  sinh viªn bá häc chuyÓn trêng. Phong c¸ch lµm viÖc, tiÕp d©n cña t«i cha hoµn toµn  ®óng, cÇn ph¶i nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm, söa ch÷a rót  kinh   nghiÖm   chung   v×   kh«ng   thÓ   vin   vµo   c«ng   viÖc  nhiÒu,   l¹i   vµo   thêi   ®iÓm   nhiÒu   sinh   viªn   xin   th«i  häc ®Ó chuyÓn trêng mµ cã th¸i ®é ¸p ®Æt, trong khi  cha kiÓm tra th«ng tin trªn m¹ng ®Ó ®a ra chøng cø  x¸c thùc cã tÝnh thuyÕt phôc, ®Ó phô huynh sinh viªn  hiÓu vµ chia sΠkhã kh¨n cïng nhµ trêng. VÒ viÖc thu tiÒn kh«ng viÕt phiÕu thu riªng cho tõng  HS, SV: Phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nhµ trêng c¨n cø vµo  giÊy cña phßng §µo t¹o ®ång ý cho HS, SV th«i häc,  giao cho thñ quü lËp b¶ng tæng hîp danh s¸ch sè SV  13
 14. nµy thµnh mét b¶ng riªng, thu tiÒn, ký tªn vµ ghi sè  tiÒn ®∙ thu vµo giÊy cña phßng §µo t¹o chuyÓn ®Õn ®Ó  sinh viªn lµm tiÕp c¸c thñ tôc kh¸c vµ giao giÊy nµy  cho sinh viªn. §©y lµ viÖc lµm cha ®óng víi quy ®Þnh  qu¶n lý tµi chÝnh, v× chØ muèn gi¶m c«ng viÖc viÕt  phiÕu  thu  riªng   cho   tõng   sinh  viªn   mµ  ®em  gép  l¹i  thµnh mét b¶ng råi viÕt chung cho nhiÒu sinh viªn ®∙  g©y nghi ngê, th¾c m¾c vµ kiÕn nghÞ…còng ph¶i nghiªm  kh¾c tiÕp thu ®Ó söa ch÷a. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng ®a ra chøng cø chøng  minh cho «ng LuËn biÕt thªm: ViÖc   thu   båi   hoµn   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   cña   sinh   viªn  Ph¹m   V¨n   Tu©n   lµ   cÇn   thiÕt   ®Ó   båi   thêng   mét   phÇn  kinh phÝ ®µo t¹o cho nhµ Trêng, ®Ó ®µo t¹o sinh viªn  kh¸c cho ®ñ chØ tiªu tuyÓn sinh Bé gi¸o dôc vµ §µo  t¹o giao cho Trêng v× nhµ trêng ®îc Bé giao quyÒn tù  chñ tµi chÝnh g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô  ®îc giao. Thu   tiÒn   kh«ng   viÕt   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng   sinh  viªn mµ thu chung cho c¶ 135 sinh viªn lµ cha ®óng  nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, kh¼ng ®Þnh kh«ng cã sù  gian lËn hoÆc ®Ó ngoµi sæ s¸ch sè tiÒn thu ®îc cña  sè sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng nãi trªn. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng  cã  ho¸ ®¬n ®á cña Bé Tµi chÝnh nh ®¬n khiÕu n¹i cña  «ng LuËn yªu cÇu. 14
 15. Trong kÕt luËn, HiÖu trëng cßn giao cho c¸c ®¬n vÞ  chøc n¨ng lµm c«ng v¨n b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo  t¹o, tr¶ lêi b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i vµ göi cho «ng  Ph¹m   V¨n   LuËn  mét  b¶n,   ®ång   thêi   yªu   cÇu   «ng   LuËn  nÕu cha ®ång t×nh víi kÕt luËn cña nhµ Trêng th× ®Õn  Trêng gi¶i quyÕt tiÕp. C«ng v¨n cña trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn cã néi dung:  xin b¸o c¸o víi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ phóc ®¸p  kiÕn nghÞ cña «ng Ph¹m V¨n LuËn ®¨ng ë môc nh¾n tin  B¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i sè 131 néi dung nh sau: Ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005 «ng Ph¹m V¨n LuËn cã ®¬n  xin cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n víi lý do kinh tÕ  khã kh¨n, em Tu©n cha c¾t nghÜa vô qu©n sù, nay ph¶i  thùc   hiÖn  nghÜa   vô   qu©n   sù   (  «ng   LuËn  kh«ng   tr×nh  bµy lµ con «ng ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc B¸ch  Khoa). Chóng t«i ®∙ gi¶i thÝch cho «ng LuËn nghe môc  5 §iÒu 4 Ch¬ng 2: quyÒn cña häc sinh, sinh viªn (HS,  SV) trong quy chÕ c«ng t¸c HSSV trong c¸c trêng ®µo  t¹o “ trong thêi gian ®µo t¹o, HS, SV ®îc hëng quyÒn  lîi   vËt   chÊt   vµ   tinh   thÇn  theo   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch  hiÖn hµnh cña Nhµ níc” nh: t¹m ho∙n thùc hiÖn nghÜa  vô   qu©n   sù   trong   thêi  b×nh   ®èi   víi   häc   sinh,   sinh  viªn   nam   vµ   nãi   râ:   viÖc   ®Þa   ph¬ng   gäi   nhËp   ngò  trong khi em ®ang lµ sinh viªn mµ ®Þa ph¬ng ®∙ cÊp  phiÕu b¸o thay ®æi thêng tró cho sinh viªn Ph¹m V¨n  Tu©n   vÒ   theo   giÊy   b¸o   nhËp   häc   lµ   kh«ng   ®óng   quy  ®Þnh. MÆt kh¸c, viÖc em Tu©n tù ý dù thi tuyÓn sinh  15
 16. vµo §¹i häc n¨m 2005 vµ ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i  häc B¸ch Khoa khi cha ®îc HiÖu trëng cho phÐp ®∙ vi  ph¹m môc C, §iÓm 2, §iÒu 4 quy chÕ tuyÓn sinh §¹i  häc, Cao ®¼ng hÖ chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé Gi¸o dôc  vµ §µo t¹o. Nhng ®Ó theo nguyÖn väng cña sinh viªn  vµ gia ®×nh, nhµ trêng ®∙ t¹o ®iÒu kiÖn cho em rót  hå s¬ ®Ó nhËp häc vµo Trêng §¹i häc B¸ch khoa th×  ph¶i   båi   hoµn   mét   phÇn   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   theo   quy  ®Þnh   cña   nhµ   trêng   (sè   tiÒn   1.800.000   ®ång).   «ng  LuËn ®∙ chÊp nhËn ®ãng tiÒn vµ rót hå s¬ vÒ, hiÖn  nay em Ph¹m V¨n Tu©n, con «ng Ph¹m V¨n LuËn ®ang lµ  sinh viªn n¨m thø nhÊt cña trêng §¹i häc B¸ch Khoa. 1.VÒ viÖc ph©n líp: tuyÓn sinh hµng n¨m, nhµ trêng  kh«ng   xÐt   tuyÓn   theo   ngµnh   mµ   xÐt   ®iÓm   tróng  tuyÓn chung, viÖc ph©n ngµnh c¨n cø vµo kÕt qu¶  thi   vµ   nguyÖn   väng   cña   thÝ   sinh.   KÕt   qu¶   thi  tuyÓn sinh vµo trêng n¨m 2004 cña sinh viªn Ph¹m  V¨n Tu©n lµ 19 ®iÓm, trong ®ã cã ngµnh c¬ khÝ lµ  18   ®iÓm,   mÆt   kh¸c   trong   giÊy   b¸o   nhËp   häc   cña  nhµ trêng cho thÝ sinh Ph¹m V¨n Tu©n ghi râ ®∙  tróng tuyÓn vµo C¬ khÝ ®éng lùc lµ ®óng ®èi tîng  vµ hoµn toµn tù nguyÖn. 2.vÒ viÖc thu 1.800.000 ®ång: Hµng n¨m cã mét sè  sinh   viªn   cña   nhµ   trêng   dù   thi   tuyÓn   sinh   vµo  c¸c trêng §¹i häc trong c¶ níc mµ kh«ng ®îc nhµ  trêng cho phÐp ®∙ g©y x¸o trén vÒ lu lîng sinh  viªn trong trêng. N¨m 2005, nhµ trêng cã 135 em  16
 17. dù thi vµ tróng tuyÓn ®∙ lµm ®¬n xin th«i häc ®Ó  nhËp   häc   vµ   c¸c   trêng   §¹i   häc   kh¸c.   Qua   tham  kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt cña mét sè trêng §¹i häc,  ®Ó thu håi mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho Nhµ níc  ®ång thêi xÐt ®iÒu kiÖn   hÇu hÕt sinh viªn cña  trêng ®Òu lµ ®èi tîng khu vùc 2 n«ng th«n nªn  nhµ trêng chØ quy ®Þnh møc båi hoµn lµ 1.800.000  ®ång/ n¨m/ sinh viªn, trong khi ng©n s¸ch Nhµ n­ íc   cÊp   lµ   6   triÖu   ®ång/   sinh   viªn/   n¨m.   Chóng  t«i ®∙ gi¶i thÝch ®iÒu nµy cho «ng LuËn biÕt vµ  nãi râ lµ em Tu©n chuyÓn trêng chø kh«ng ph¶i ®i  nghÜa   vô   qu©n   sù,   «ng   LuËn   míi   tù   nguyÖn   ®Õn  phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nép tiÒn ®Ó ®îc rót hå s¬. 3.VÒ viÖc thu tiÒn kh«ng viÕt phiÕu riªng cho tõng  häc sinh, sinh viªn: Phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nhµ  trêng c¨n cø vµo giÊy cña Phßng §µo t¹o ®ång ý  cho häc sinh, sinh viªn th«i häc. Vµo thêi ®iÓm  ®Çu n¨m häc sè häc sinh, sinh viªn míi ®Õn nhËp  häc, rót hå s¬ xin chuyÓn trêng, häc sinh, sinh  viªn cò th«i häc rÊt nhiÒu vµ diÔn ra trong thêi  gian dµi, v× muèn gi¶i quyÕt nhanh cho häc sinh,  sinh   viªn   rót   hå   s¬   xin   nhËp   häc   trêng   kh¸c,  phßng KÕ ho¹ch Tµi vô giao cho thñ quü lËp b¶ng  tæng   hîp   danh   s¸ch   sè   sinh   viªn   nµy   thµnh   mét  b¶ng riªng ®ång thêi thu tiÒn, ký tªn vµ ghi sè  tiÒn   ®∙   thu   vµo   giÊy   cña   phßng   §µo   t¹o   chuyÓn  ®Õn ®Ó sinh viªn lµm tiÕp c¸c thñ tôc kh¸c vµ  17
 18. giao giÊy nµy cho sinh viªn (cã b¶ng photo cña  mét sinh viªn kh¸c cïng líp kÌm theo). Cuèi kú  kÕ to¸n c¨n cø vµo danh s¸ch lËp phiÕu thu chung  cho nhiÒu sinh viªn trong ®ã cã sinh viªn Ph¹m  V¨n Tu©n, con «ng Ph¹m V¨n LuËn (cã b¶ng ph«t«  danh s¸ch cña 135 häc sinh, sinh viªn vµ phiÕu  thu ®ã cã ®èi chiÕu, kiÓm tra x¸c nhËn cña phßng  §µo   t¹o,   phßng   C«ng   t¸c   chÝnh   trÞ   kÌm   theo).  Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng sè tiÒn cña nh÷ng häc  sinh, sinh viªn nµy ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong sæ  s¸ch kÕ to¸n cña nhµ trêng ®Ó h¹ch to¸n gi¶m chi  cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc.   Tuy   vËy   viÖc   thu   tiÒn  kh«ng   lËp   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng   häc   sinh,  sinh viªn mµ lËp phiÕu thu chung nh tr×nh bµy ë  trªn lµ cha hoµn toµn ®óng víi nguyªn t¾c qu¶n  lý   tµi   chÝnh,   phßng   KÕ   ho¹ch   Tµi   vô   ®∙   nghiªm  kh¾c kiÓm ®iÓm vµ tiÕp thu ý kiÕn ph¶n ¸nh cña  «ng LuËn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý tµi hcÝnh cña nhµ  trêng ®îc tèt h¬n Tr©n thµnh c¶m ¬n quý B¸o ®∙ ®a th«ng tin ®Ó nhµ tr­ êng ®îc biÕt. §ång   thêi   víi   viÖc   göi   c«ng   v¨n   sè   888­   08  §HSPKT/CV­§T   ngµy   18/11/2005   göi   ban   biªn   tËp   B¸o  Gi¸o dôc thêi ®¹i, trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng ®∙  göi   c«ng   v¨n   sè   888­08   §HTN/CV­§T   ngµy   18/11/2005  cho   «ng   Ph¹m   V¨n   LuËn  néi  dung   chÝnh   còng  nh  c«ng  v¨n göi Ban biªn tËp b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i vµ mêi  18
 19. «ng LuËn vÒ trêng trao ®æi vµ nghe ý kiÕn gi¶i quyÕt  cña nhµ trêng trong thêi gian tõ 8h00 ngµy 21 th¸ng  8 n¨m 2005 hoÆc göi th  vÒ trêng nãi râ ý kiÕn cña  m×nh   ®Ó   trêng   tiÕp   tôc   gi¶i   quyÕt.   Sau   thêi   gian  trªn, nÕu «ng LuËn vÉn cßn ý kiÕn th¾c m¾c Trêng sÏ  göi c«ng v¨n ®Ò nghÞ Trêng §¹i häc B¸ch Khoa chuyÓn  tr¶   sinh   viªn  Ph¹m   V¨n   Tu©n   trë   l¹i   trêng  §¹i  häc  Th¸i Nguyªn. Sau   khi   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   cã   c«ng   v¨n   sè  879­08   §HTN/CV­§T   ngµy   18/11/2005   göi   Ban   Biªn   tËp  B¸o gi¸o dôc Thêi ®¹i vµ trong môc nhÞp cÇu b¹n ®äc  «ng Ph¹m V¨n LuËn ®îc biÕt néi dung nh sau: «ng Ph¹m V¨n LuËn trong viÖc khiÕu n¹i vÒ rót hå s¬  cña con trai «ng, sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ph¶i båi  thêng  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   khi   th«i   häc   cho   trêng  §¹i  häc   Th¸i   Nguyªn   sau   khi   chóng  t«i  nªu  tr¶  lêi  cña  nhµ trêng vÒ vÊn ®Ò nµy, «ng LuËn tiÕp tôc cã ®¬n  kiÕn nghÞ göi tíi B¸o ®Ò nghÞ lµm râ mét sè vÊn ®Ò  mµ «ng cho lµ cha chÝnh x¸c. Chsung t«i xin trao ®æi l¹i nh  sau: ViÖc «ng khiÕu  n¹i vÒ kinh phÝ båi thêng cña con «ng mµ trêng §¹i  häc Th¸i nguyªn thu, sau khi ph¶n ¸nh ®Õn b¸o chóng  t«i   ®∙   nªu   lªn   viÖc   nhµ   Trêng   ®∙   cã   c«ng   v¨n   tr¶  lêi.   Theo  quy  ®Þnh   cña   LuËt   khiÕu  n¹i,   tè  c¸o  th×  viÖc nhµ trêng tr¶ lêi vÒ vÊn ®Ò m×nh bÞ khiÕu n¹i  lµ ®óng quy ®Þnh. NÕu nh  «ng kh«ng ®ång ý víi tr¶  lêi trªn th× «ng cã quyÒn khiÕu n¹i tiÕp lªn c¬ quan  19
 20. qu¶n lý cÊp trªn, cô thÓ lµ thanh tra Bé gi¸o dôc vµ  §µo t¹o. C¬ quan b¸o chÝ kh«ng ph¶i lµ c¬ quan cã  chøc   n¨ng   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   mµ   chØ   lµ   c¬   quan  th«ng tÊn víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh, th«ng tin ®Õn b¹n  ®äc vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,  tè c¸o. V× vËy, chóng t«i kh«ng thÓ ®a ra quyÕt ®Þnh  ®óng sai vÒ c¸c néi dung khiÕu n¹i cña c«ng d©n víi  c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc. Còng tõ khiÕu n¹i tiÕp theo cña «ng LuËn, chóng t«i  xin chuyÓn tíi Thanh tra Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o xem  xÐt gi¶i quyÕt. Ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2005 «ng NguyÔn  §øc Th¾ng cßn cã buæi gÆp «ng HiÖu trëng vµ «ng Phã  trëng phßng §µo t¹o ®Ó trao ®æi thªm nh÷ng viÖc mµ  «ng cho lµ cha tho¶ ®¸ng víi «ng chñ yÕu xung quanh  th¸i ®é lµm viÖc kh«ng g©y ®îc thiÖn c¶m cña «ng Phã  trëng   phßng   §µo   t¹o   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   víi  «ng. 2/ Môc tiªu xö lý t×nh huèng a.Môc tiªu x∙ héi ho¸ gi¸o dôc: Sù tham gia cña toµn x∙ héi vµo ph¸t triÓn sù nghÞªp  gi¸o dôc, x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh lµm  cho mäi ngêi, mäi tæ chøc ®Ó ®îc ®ãng gãp ®Ó ph¸t  triÓn  gi¸o   dôc   còng   nh  ®îc   hëng   thô   thµnh  qu¶  cña  gi¸o dôc ngµy cµng cao. Thèng nhÊt nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ  chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc kinh  tÕ, x∙ héi, mäi c¸ nh©n, tËp thÓ, céng ®ång vÒ vÞ  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản