Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 15

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

98
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 15: Tình sâu nghĩa nặng.... Sau mấy ngày liên tiếp mưa tuyết vùi lấp cỏ cây, ánh nắng bữa nay rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng ánh nắng vẫn không làm sao rọi được vào một gian phòng tối âm âm và Lý Tầm Hoan cũng không hề thất vọng vì chuyện đó. Bởi vì hắn biết trên đời này có nhiều nơi không có ánh nắng mặt trời.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 15

 1. TiÓu Lý phi ®ao 200 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi n¨m T×nh s©u nghÜa nÆng Sau mÊy ngµy liªn tiÕp m−a tuyÕt vïi lÊp cá c©y, ¸nh n¾ng b÷a nay r¹ng rì h¬n bao giê hÕt. Nh−ng ¸nh n¾ng vÉn kh«ng lµm sao räi ®−îc vµo mét gian phßng tèi ©m ©m vµ Lý TÇm Hoan còng kh«ng hÒ thÊt väng v× chuyÖn ®ã. Bëi v× h¾n biÕt trªn ®êi nµy cã nhiÒu n¬i kh«ng cã ¸nh n¾ng mÆt trêi. Huèng chi " thÊt väng " lµ mét chuyÖn kh«ng bao giê cã ë con ng−êi Lý TÇm Hoan, cuéc sèng ®Æc biÖt cña bao nhiªu n¨m th¸ng dµy ®Æc ®· lµm cho h¾n thµnh mét thãi quen nh− thÕ. Hä Lý còng kh«ng biÕt bän §iÒn ThÊt, TriÖu ChÝnh NghÜa sÏ xö trÝ m×nh ra sao nh−ng kh«ng bao giê h¾n ®Ó t©m nghÜ ®Õn. Trong khi Êy, bän §iÒn ThÊt, TriÖu ChÝnh NghÜa v× bËn ®−a T©m Mi ®¹i s− ®Õn gÆp TÇn HiÕu NghÜa cho nªn ®em giam Lý TÇm Hoan vµo mét c¸i kho chøa cñi Èm −ít tèi om vµ Long Tiªu V©n vÉn ngËm miÖng lµm thinh. Lý TÇm Hoan kh«ng c¶m thÊy g× ph¶i tr¸ch mãc Long Tiªu V©n c¶, bëi v× h¾n biÕt hä Long mang mét nçi khæ trong lßng, v¶ l¹i Long Tiªu V©n tù nhiªn lµ bÊt lùc tr−íc vÊn ®Ò hiÖn t¹i. HiÖn t¹i, ®iÒu mµ Lý TÇm Hoan mong mái vµ ®Ó t©m h¬n hÕt lµ lµm sao cho TiÓu Phi ®õng ë l¹i, v× sù viÖc võa råi, h¾n biÕt TiÓu Phi chØ ®−îc cã thÝnh gi¸c bÐn nhËy, tay ch©n lÑ lµng, kiÕm ph¸p sö dông cùc k× thÇn tèc nh−ng vÒ mÆt vâ c«ng th× l¹i mang nhiÒu nh−îc ®iÓm l¹ lïng. NÕu gÆp c−êng ®Þch nh− §iÒn ThÊt, T©m Mi ®¹i s− th× nh¸t kiÕm cña g· thiÕu niªn nµy khã lßng ®¹t kÕt qu¶. Mµ mét kiÕm tung ra kh«ng kÕt qu¶ th× bao nhiªu kiÕm tiÕp theo sÏ kh«ng cßn thÝch øng. Ph¶i ba n¨m n÷a, TiÓu Phi míi cã thÓ kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm ®ã cña h¾n vµ lóc ®ã cã lÏ h¾n míi sÏ lµ v« ®Þch trong thiªn h¹. V× lÏ ®ã, Lý TÇm Hoan muèn TiÓu Phi cÇn ph¶i an lµnh cho ®Õn ba n¨m sau. MÆt ®Êt Èm thÊp, h¬i l¹nh bèc lªn c¾t xoi da thÞt, Lý TÇm Hoan l¹i gËp m×nh ho sÆc sôa. H¾n c¶m thÊy b©y giê mµ cã mét chÐn r−îu ngon th× hay qu¸. Nh−ng b©y giê th× ®Õn c¶ mét chÐn r−îu còng trë thµnh mét xa väng kh«ng thÓ cã. Sù c¬ cùc cã thÓ khãc lªn ®−îc, nh−ng Lý TÇm Hoan th× l¹i c−êi. H¾n c¶m thÊy nh÷ng thay ®æi trªn ®êi nµy qu¶ cã nhiÒu thó vÞ. N¬i nµy vèn lµ nhµ hä Lý. TÊt c¶ nh÷ng g× còng thuéc vÒ h¾n, thÕ mµ b©y giê l¹i bÞ ng−êi ta giam vµo gian nhµ chøa cñi y nh− mét con chã, mét con chã ®ãi. C¸nh cöa sÞch më. Lý TÇm Hoan biÕt liÒn lµ kh«ng ph¶i lµ TriÖu ChÝnh NghÜa. V× mïi r−îu h¾t vµo. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 201 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mét bµn tay nho nhá ®−a mét chÐn r−îu ®Èy vµo kÑt cöa. Bµn tay nhá xÝu víi c¸nh tay ¸o mÇu hång sËm. Lý TÇm Hoan nhÕch m«i: - ThiÕu V©n ®Êy µ? Bµn tay b−ng chÐn r−îu rôt ra, Hång Hµi Nhi b−íc vµo kª lç mòi s¸t chÐn r−îu hÝt hÝt vµ c−êi hØ hØ: - T«i biÕt Lý ®¹i thóc ®ang nghÜ ®Õn r−îu ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan c−êi: - V× thÕ nªn hiÒn diÖt ®em r−îu vµo? Hång Hµi Nhi gËt ®Çy ®em lý r−îu s¸t vµo mÆt Lý TÇm Hoan. Hä Lý ®Þnh hÐ m«i nh−ng cËu bÐ rôt tay vÒ h¸y h¸y m¾t: - Lý thóc ®o¸n ®−îc ®©y lµ thø r−îu g× th× t«i sÏ ®Ó cho uèng? Lý TÇm Hoan c−êi lim dim ®«i m¾t: - Nã lµ " Tróc DiÖp Thanh ", mét thø r−îu cÊt l©u n¨m, thø r−îu mµ ta h»ng thÝch uèng. NÕu c¶ mïi r−îu Êy mµ ta vÉn kh«ng cßn nhËn biÕt th× qu¶ lµ ta kh«ng ph¶i lµ con ng−êi muèn sèng n÷a. Hång Hµi Nhi c−êi: - Th¶o n¶o ng−êi ta ch¼ng nãi Lý th¸m hoa lµ chuyªn gia vÒ r−îu vµ phô n÷, nh−ng nÕu Lý thóc thóc uèng th× ph¶i tr¶ lêi t«i mét c©u. Lý TÇm Hoan hái: - ChuyÖn g×? Hång Hµi Nhi c−êi h× h×, ®«i m¾t nh− xãi vµo mÆt Lý TÇm Hoan: - T«i hái Lý thóc thóc, mÑ t«i vµ Lý thóc thóc cã quan hÖ g× víi nhau? Cã ph¶i mÑ t«i yªu Lý ®¹i thóc kh«ng? Lý TÇm Hoan t¸i mÆt: - T¹i sao hiÒn diÖt l¹i hái nh− thÕ? HiÒn diÖt cã biÕt ®ã lµ chuyÖn kh«ng nªn? Hång Hµi Nhi trîn trßn ®«i m¾t: - Sao l¹i kh«ng nªn? ChuyÖn cña mÑ, con cã quyÒn biÕt chø? Lý TÇm Hoan cau mÆt: - HiÒn diÖt cã biÕt lÞnh ®−êng hÕt søc yªu th−¬ng hiÒn diÖt kh«ng? T¹i sao hiÒn diÖt d¸m nghi ngê chuyÖn quÊy cho ng−êi nh− thÕ? Hång Hµi Nhi c−êi nh¹t: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 202 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ¤ng th¸m hoa, «ng ®õng cã qua mÆt t«i. Hõ, kh«ng ai cã thÓ qua mÆt t«i ®−îc c¶... H¾n nghiÕn r¨ng nãi tiÕp: - MÑ t«i võa nghe ®Õn chuyÖn «ng lµ lËp tøc ®ãng cöa phßng khãc lÐn mét m×nh. Hõ, lóc t«i bÞ «ng lµm cho gÇn chÕt, mÑ t«i còng ch−a cã d¸ng c¸ch th−¬ng t©m nh− thÕ Êy. T«i hái «ng t¹i lµm sao thÕ chø? Chît nh− bÞ ai bÊm n¸t tim gan, Lý TÇm Hoan nÆng nhäc thë dµi: - T«i cho hiÒn diÖt biÕt, hiÒn diÖt cã thÓ hoµi nghi chÝnh mÑ m×nh. MÑ hiÒn diÖt kh«ng cã chç nµo ®Ó ng−êi ta cã thÓ hoµi nghi ®−îc c¶. HiÒn diÖt ®em r−îu vÒ ®i. Hång Hµi Nhi hØnh hØnh mòi: - R−îu t«i mang ®Õn cho «ng mµ, sao l¹i mang vÒ? CËu bÐ vôt t¹t m¹nh chÐn r−îu vµo mÆt Lý TÇm Hoan. N−íc r−îu b¾n ra ch¶y −ít c¶ ngùc ¸o, Lý TÇm Hoan kh«ng nh¸y m¾t, còng kh«ng ngã Hång Hµi Nhi, ®· kh«ng béc lé chót g× khã chÞu mµ giäng l¹i hÕt søc dÞu dµng: - Qu¶ thËt lµ trÎ con, ®i vÒ ®i. Hång Hµi Nhi qu¾c m¾t: - Ta kh«ng ph¶i lµ trÎ con. Ng−¬i lµm g× ta chø? H¾n rót mét ngän ®ao nhá dø dø vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ hÐt lín: - Nh×n râ ch−a? Ngän dao cña ng−¬i ®©y. MÑ ta nãi r»ng nÕu ng−¬i cã ngän dao cña ng−¬i trong tay th× sÏ lµ l¸ bïa hé mÖnh, ta thö xem b©y giê nã cßn hé m¹ng cho ng−¬i ®−îc hay kh«ng? Lý TÇm Hoan gËt gï - §óng, vâ khÝ lµ vËt ®Ó giÕt ng−êi, chø kh«ng ph¶i ®Ó b¶o vÖ ng−êi. Hång Hµi Nhi nghiÕn r¨ng: - Ng−¬i lµm cho ta tµn phÕ suèt ®êi , b©y giê ta còng lµm cho ng−¬i nh− thÕ. Ng−¬i... Ngay lóc ®ã, ngoµi cöa chît cã tiÕng kªu: - ThiÕu V©n, cã ph¶i con ë trong ®ã kh«ng? Giäng nãi hÕt søc dÞu dµng ®Æc biÖt, nh−ng Lý TÇm Hoan vµ Hång Hµi Nhi nghe qua còng biÕn s¾c. Hång Hµi Nhi lËt ®Ët cÊt ngän dao vµo ¸o vµ trë l¹i bé mÆt t−¬i t¾n ng©y th¬ cña ®øa trÎ lªn m−êi: - MÑ, con ë ®©y nÌ, con mang r−îu ®Õn cho Lý ®¹i thóc. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 203 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Thi ¢m hiÖn ra gi÷a cöa, mÆt nµng öng ®á trong tr¹ng th¸i võa ®au buån võa phÉn né. Nh−ng khi Hång Hµi Nhi ch¹y l¹i sµ vµo lßng th× ¸nh m¾t nµng chît dÞu nh− bãng m¸t: - Lý ®¹i thóc b©y giê kh«ng muèn uèng r−îu ®©u, con th× b©y giê còng nªn ®i ngñ. §i ®i! Hång Hµi Nhi nãi: - Lý ®¹i thóc nhÊt ®Þnh lµ bÞ hä nghi oan, thÕ th× t¹i sao m×nh l¹i kh«ng cøu? L©m Thi ¢m g¾t: - Con nÝt kh«ng ®−îc vÊy chuyÖn ng−êi lín, ®i ngñ ®i. Hång Hµi Nhi quay ®Çu l¹i t−¬i c−êi víi Lý TÇm Hoan: - Lý ®¹i thóc, ch¸u ®i nhÐ. Ngµy mai ch¸u l¹i mang r−îu ®Õn. Nh×n vµo khu«n mÆt trÎ con cña ®øa bÐ, Lý TÇm Hoan chît nghe lßng bµn tay rÞn −ít må h«i. L©m Thi ¢m buån b· thë dµi: - T«i rÊt lo, sî nã c¨m hËn thóc thóc, nh−ng b©y giê th× t«i ®· yªn lßng. Cã lóc nã còng hay lµm bËy, nh−ng c¨n b¶n vÉn kh«ng ph¶i lµ mét ®øa trÎ h−. Lý TÇm Hoan chØ cßn biÕt g−îng c−êi . Nghe giäng nãi chøa chan t×nh yªu th−¬ng con cña nµng, h¾n cßn biÕt nãi lµm sao ®−îc n÷a? H¾n ®· tõng biÕt " yªu th−¬ng " lµ mï qu¸ng. NhÊt lµ sù yªu th−¬ng ®ã cña mét ng−êi mÑ ®èi víi con. L©m Thi ¢m kh«ng nh×n Lý TÇm Hoan. ThËt l©u, nµng míi nãi: - DÊu g× thóc thóc tõ tr−íc vèn lµ mét con ng−êi thñ tÝn, thÕ sao b©y giê l¹i biÕn ®æi ®i nh− thÕ? Lý TÇm Hoan c¶m nghe nh− cæ m×nh bÞ nghÑn kh«ng nãi ra lêi. Giäng cña L©m Thi ¢m l¹i trë nªn nghiªm kh¾c: - Thóc thóc ®· høa víi ta lµ kh«ng t×m ®Õn L©m Tiªn Nhi , thÕ t¹i sao l¹i b¾t gÆp thóc thóc n¬i ë cña nµng? Lý TÇm Hoan vôt c−êi. H¾n còng kh«ng hiÓu t¹i sao m×nh l¹i cã thÓ c−êi ®−îc nh− thÕ. H¾n nh×n th¼ng xuèng mòi ch©n cña m×nh vµ nãi : - T«i nhí h×nh nh− gian nhµ nµy dùng lªn håi m−êi n¨m vÒ tr−íc mµ, cã ph¶i kh«ng nhØ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 204 Nguyªn t¸c : Cæ Long C©u hái kh«ng ®Çu kh«ng ®u«i cña Lý TÇm Hoan lµm cho L©m Thi ¢m ng¬ ngÈn. Vµ Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn nãi tiÕp: - Nh−ng b©y giê th× c¸i nhµ nµy ®· qóa cò råi, m¸i ngãi nhiÒu n¬i bÞ ®æ, cöa sæ nhiÒu n¬i bÞ môc... ®ñ thÊy m−êi mÊy n¨m qua kh«ng ph¶i lµ ng¾n, thêi gian ®· lµm cho nhµ cöa ®æ n¸t, huèng chi mét con ng−êi? L©m Thi ¢m n¾m chÆt hai tay run giäng: - Ng−¬i... kh«ng lÏ thóc thóc ngµy nay biÕn thµnh mét kÎ lõa dèi råi µ? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i: - T«i vèn lµ mét con ng−êi lõa dèi tõ x−a chø ®©u ph¶i b©y giê? Cã ®iÒu lµ kinh nghiÖm lõa dèi ngµy nay cã lÏ phong phó h¬n th«i. L©m Thi ¢m c¾n m«i quay ph¾t trë ra. Lý TÇm Hoan l¹i c−êi. Môc ®Ých cña h¾n ®· ®¹t ®−îc. H¾n muèn cho nµng tøc giËn, h¾n muèn cho nµng ®i mau ra khái chç nµy. H¾n kh«ng muèn v× h¾n mµ ng−êi kh¸c bÞ liªn lôy. NhÊt lµ ®èi víi nµng. H¾n ph¶i thËt ¸c, ph¶i lµm cho mäi ng−êi bÞ ®au khæ v× thÊt väng ®èi víi con ng−êi cña h¾n, ph¶i lµm cho nh−ng ng−êi quan t©m ®Õn h¾n ®Òu thÊt väng.... V× chÝnh nh÷ng ng−êi ®ã lµ nh÷ng ng−êi mµ h¾n rÊt quan t©m. Lµm cho nh÷ng kÎ Êy bÞ tæn th−¬ng lµ chÝnh h¾n lµm cho lßng h¾n tæn th−¬ng. H¾n tuy c−êi, nh−ng lßng h¾n ®ang n¸t ng−íu. Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t cè kh«ng cho n−íc m¾t trµo ra. Cho ®Õn lóc h¾n më m¾t th× L©m Thi ¢m ®· ®Õn ngay n¬i cöa vµ nµng ch¨m ch¾m nh×n h¾n. Lý TÇm Hoan hái: - T¹i sao... ®¹i tÈu kh«ng ®i? L©m Thi ¢m nãi: - T«i muèn hái râ mét chuyÖn, thóc thóc cã ph¶i thËt... lµ Mai Hoa §¹o kh«ng? Lý TÇm Hoan vôt c−êi thËt lín: - Cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o thËt hay kh«ng? §¹i tÈu hái t«i cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o hay kh«ng µ? L©m Thi ¢m run giäng: - Tuy t«i kh«ng tin thóc thóc lµ Mai Hoa §¹o nh−ng t«i muèn chÝnh tai nghe thóc thóc nãi. Lý TÇm Hoan cµng c−êi lín h¬n n÷a: - §· kh«ng tin nh− thÕ th× cßn nãi lµm g×? T«i l¹i lµ mét kÎ chuyªn m«n lõa dèi th× ®¹i tÈu hái cã Ých chi? §· cã thÓ lõa ®¹i tÈu mét lÇn, th× tr¨m lÇn, ngµn lÇn t«i còng sÏ Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 205 Nguyªn t¸c : Cæ Long lõa dèi n÷a. Da mÆt L©m Thi ¢m cµng lóc cµng xanh, tay ch©n nµng cµng lóc cµng run rÈy. ThËt l©u, nµng chît dËm ch©n: - T«i th¶ thóc thóc ®i, bÊt luËn thóc thóc cã ph¶i lµ Mai Hoa §¹o hay kh«ng t«i còng th¶ ra. ChØ mong tõ rÇy vÒ sau thóc thóc ®õng trë vÒ ®©y n÷a, ®õng bao giê trë vÒ ®©y n÷a . Lý TÇm Hoan qu¸t lín: - §øng l¹i! T¹i sao l¹i hµnh ®éng nh− thÕ ? §¹i tÈu t−ëng t«i sÏ ch¹y trèn nh− mét con chã vËy µ? §¹i tÈu xem t«i lµ mét con ng−êi nh− thÕ nµo chø? L©m Thi ¢m kh«ng thÌm nghe, cø b−íc l¹i gi¶i huyÖt cho Lý TÇm Hoan. Ngay lóc ®ã chît cã tiÕng kªu lªn: - L©m Thi ¢m, nµng lµm g× thÕ? Long Tiªu V©n ®øng s÷ng ngay gi÷a cöa. L©m Thi ¢m quay ph¾t l¹i, giäng nµng h¬i g¾t: - T«i lµm g× Long ca kh«ng biÕt sao? Long Tiªu V©n biÕn s¾c ngËp ngõng: - Nh−ng mµ... L©m Thi ¢m lín tiÕng: - Nh−ng c¸i chi? ChuyÖn nµy ®¸ng lý anh lµm míi ®óng. Ch¼ng lÏ anh quªn c¶ ©n t×nh cña h¾n ®èi víi chóng ta sao? Anh b»ng lßng ®Ó cho h¾n bÞ chóng giÕt µ? Tay nµng h¬i run vµ giäng nµng d÷ d»n h¬n n÷a: - Anh kh«ng d¸m lµm th× ®Ó t«i lµm, Anh muèn c¶n t«i n÷a sao? Hai bµn tay Long Tiªu V©n n¾m chÆt vµ vôt ®¸m vµo ngùc m×nh th×nh thÞch: - Qu¶ thËt t«i kh«ng d¸m... T«i kh«ng ®ñ cam ®¶m... T«i lµ kÎ hÌn nh¸t. Nh−ng... nh−ng Thi ¢m h·y biÕt cho t«i, h·y nghÜ l¹i, nÕu chóng ta lµm thÕ råi hä sÏ ®èi víi chóng ta ra sao ®©y. L©m Thi ¢m nh×n s÷ng Long Tiªu V©n, y nh− tõ tr−íc tíi giê nµng ch−a tõng gÆp ng−êi nµo nh− thÕ. Nµng trè m¾t thôt lïi: - Tiªu V©n, anh còng ®· thay ®æi råi. Tr−íc kia anh ®©u ph¶i con ng−êi nh− thÕ. Long Tiªu V©n nãi nh− khãc: - Ph¶i, t«i cã lÏ ®· qu¸ thay ®æi. Bëi b©y giê kh«ng ph¶i nh− tr−íc n÷a, bëi v× hiÖn giê t«i ®· cã vî con. BÊt cø mét viÖc g× t«i còng ph¶i nghÜ ®Õn vî con tr−íc hÕt. T«i kh«ng muèn cho vî con ph¶i... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 206 Nguyªn t¸c : Cæ Long Long Tiªu V©n nãi ch−a døt c©u th× L©m Thi ¢m ®· «m mÆt khãc rèng lªn. Con, trªn ®êi nµy ch¾c kh«ng cã g× lµm cho ng−êi mÑ ph¶i ®au xãt h¬n n÷a. §èi víi ng−êi mÑ, con lµ tÊt c¶. Long Tiªu V©n quú tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan, n−íc m¾t h¾n choµm ngoµm: - HiÒn ®Ö, t«i ®· kh«ng ph¶i víi hiÒn ®Ö. Xin hiÒn ®Ö h·y tha thø cho t«i. Lý TÇm Hoan khÏ cau mµy: - Tha thø cho ®¹i ca? T«i thËt kh«ng hiÓu ®¹i ca muèn nãi g×? T«i ®· nãi víi ®¹i ca r»ng, chuyÖn nµy kh«ng liªn can g× ®Õn ®¹i ca c¶. NÕu t«i muèn ®i th× tù nhiªn ®· cã c¸ch, chø ®©u cã ®îi ®Õn chuyÖn cøu trî. Lý TÇm Hoan cø nh×n xuèng mòi ch©n m×nh mµ nãi, h¾n kh«ng d¸m ngÈng ®Çu lªn. H¾n biÕt, chØ cÇn nh×n lªn lµ sÏ kh«ng cÇm ®−îc n÷a. Long Tiªu V©n nãi: - HiÒn ®Ö, sù chÞu ®ùng khæ së cña hiÒn ®Ö, anh thÊy biÕt tÊt c¶ nh−ng anh b¶o ®¶m r»ng hä kh«ng bao giê giÕt em ®©u. Em gÆp T©m Hå ®¹i s− th× kÓ nh− an æn. Lý TÇm Hoan cau mµy: - T©m Hå ®¹i s−? Hä ®Þnh ®−a t«i vÒ ThiÕu L©m Tù sao? Long Tiªu V©n gËt ®Çu: - TÇn Träng tuy lµ häc trß c−ng cña T©m Hå ®¹i s−, nh−ng T©m Hå ®¹i s− nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê lµm chuyÖn oan uæng cho kÎ kh¸c. Huèng chi, n¬i ®ã cßn cã c¶ B¸ HiÓu Sanh tiÒn bèi. Lý TÇm Hoan lÆng thinh, v× h¾n ®· thÊy bän §iÒn ThÊt tíi. §iÒn ThÊt võa ®Õn lµ L©m Thi ¢m còng lÊy l¹i b×nh tÜnh. Nµng khÏ gËt ®Çu chµo l·o vµ chÇm ch¹m lui ra. B−íc ®−îc vµi b−íc, L©m Thi ¢m chît dõng l¹i: - V©n nhi ®i ra. Hång Hµi Nhi nÊp sau bøc t−êng, ch¹y ra c−êi m¬n: - MÑ, con kh«ng thÊy cho nªn... cho nªn... L©m Thi ¢m nghiªm giäng: - Cho nªn con míi ®i gäi hä ®Õn ®ã cã ph¶i kh«ng? Hång Hµi Nhi c−êi ch¹y l¹i, nh−ng chît thÊy mÆt mÑ sa sÇm, cËu ta hèt ho¶ng cói ®Çu. L©m Thi ¢m im lÆng nh×n con. §øa con banh da xÎ thÞt cña nµng. Nã lµ x−¬ng lµ m¸u cña nµng, nã lµ sinh m¹ng cña nµng. Nµng chît r¬i n−íc m¾t. ThËt l©u, nµng ng−íc mÆt thë dµi, lÈm bÈm mét m×nh: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 207 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T¹i lµm sao cõu hËn so víi ©n t×nh l¹i khã quªn nh− thÕ? *** Muèn quªn ©n nghÜa cña ng−êi t−¬ng ®èi dÔ, nh−ng nÕu muèn quªn thï hËn th× qu¶ lµ khã kh¨n. Vµ cã lÏ v× thÕ mµ trªn ®êi nµy sÇu khæ nhiÒu h¬n hoan l¹c. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng n¾m chÆt ®«i tay, ®i qua ®i l¹i trong ng«i miÕu cæ. §èng löa tuy ®· tµn råi nh−ng h¾n kh«ng buån cho thªm cñi. TiÓu Phi ngåi lÆng im trong gãc v¸ch. Kh«ng biÕt nh− thÕ ®· bao nhiªu vßng, ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nãi b»ng mét giäng h»n häc: - T«i ®· nãi tõ tr−íc, cho dï thiÕu hiÖp cã giÕt ®−îc Mai Hoa §¹o th× c¸i ®¸m gäi lµ " ®¹i hiÖp " Êy còng kh«ng bao giê chÞu nhËn nh− thÕ. Mét miÕng thÞt qu¸ ngon th× lµm sao bÇy chã ®ãi bá qua cho ®−îc. TiÓu Phi nãi: - Anh ®· khuyªn t«i, nh−ng v× thÕ buéc t«i ph¶i ra ®i. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng thë ra: - Còng may lµ cã ®i nh− thÕ, chø nÕu kh«ng th× cã lÏ suèt ®êi thiÕu hiÖp kh«ng lµm sao thÊy râ bé mÆt thËt cña c¸i ®¸m gäi lµ " ®¹i hiÖp " Êy v¶. H¾n vôt xoay m×nh nh×n th¼ng vµo mÆt TiÓu Phi: - Nh−ng thiÕu hiÖp qu¶ kh«ng thÊy thiÕu gia cña t«i µ? TiÓu Phi l¾c ®Çu: - Kh«ng? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nh×n ®¨m ®¨m vµo ®èng löa th× thÇm: - Kh«ng hiÓu b©y giê thiÕu gia t«i sÏ ra sao? TiÓu Phi nãi: - H¾n kh«ng bao giê ®Ó cho ng−êi kh¸c bËn t©m ®−îc ®©u? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng c−êi tù tin: - §óng, cho dï c¸i ®¸m " ®¹i hiÖp " Êy xem thiÕu gia t«i nh− mét c¸i gai trong m¾t, nh−ng nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê bän chóng d¸m ®ùng ®Õn mãng tay cña thiÕu gia t«i ®©u. TiÓu Phi lim dim ®«i m¾t lµm thinh. §i thªm vµi vßng n÷a, ThiÕt gi¸p kim c−¬ng ®øng l¹i dßm ra ngoµi cöa: - Trêi ®· s¸ng råi, t«i ph¶i ®i th«i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 208 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi gËt ®Çu: - õ... ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nãi: - NÕu cã gÆp thiÕu gia t«i xin thiÕu hiÖp nãi dïm r»ng bao giê thanh to¸n xong, ThiÕt gi¸p kim c−¬ng nµy sÏ sím ®i t×m... TiÓu Phi gËt ®Çu: - õ... ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vßng tay: - ThÕ th× t«i xin c¸o biÖt. Giäng nãi ®Çy l−u luyÕn nh−ng ThiÕt gi¸p kim c−¬ng vÉn ®i th¼ng mét n−íc kh«ng quay ®Çu l¹i. TiÓu Phi còng lÆng thinh, còng kh«ng hÒ ngÈng mÆt, nh−ng ®«i m¾t l¹nh b¨ng b¨ng chît h¬i −¬n −ít. Cã thÓ xem ©n nghÜa nÆng h¬n cõu hËn, trªn ®êi nµy pháng cã ®−îc mÊy ng−êi. TiÓu Phi nh¾m m¾t l¹i y nh− lim dim nh−ng khãe m¾t øa mét giät n−íc m¾t, míi nh×n qua ph¶ng phÊt nh− giät x−¬ng ®äng l¹i trªn mÆt ®¸ hoa c−¬ng. H¾n kh«ng chÞu nãi viÖc Lý TÇm Hoan ngé n¹n, kh«ng muèn ThiÕt gi¸p kim c−¬ng v× hä Lý mµ liÒu m×nh. H¾n quyÕt t©m mét m×nh sèng chÕt ®Ó ®i cøu Lý TÇm Hoan. V× nghÜa khÝ trong t×nh b¹n, m¹ng sèng cña m×nh cã ®¸ng kÓ nµo ®©u. Kh«ng khÝ trong ng«i miÕu cæ mçi lóc nh− mét nÆng thªm, ®èng löa còng ®· lÇn lÇn t¾t h¼n. H¬i l¹nh tõ trªn ôp xuèng, tõ d−íi x«ng lªn lµm cho nÒ ®¸ kÕt ®äng mét líp b¨ng dÇy. B»ng mét chiÕc ¸p máng dÝnh vµo da, TiÓu Phi ngåi trªn nÒn ®¸ Êy mµ c¶m chõng nh− ngåi trªn ®èng löa. Mét thø löa kh«ng bao giê dËp t¾t. ChÝnh nhê cã mét sè ng−êi nhen ®−îc trong lßng cã mét thø löa nh− thÕ, cho nªn nh©n gian míi khái bÞ ch×m h¼n vµo h¾c ¸m vµ nhiÖt huyÕt cña kÎ lµm trai sÏ kh«ng bao giê bÞ c« ®¬n. Kh«ng biÕt thêi gian qua ®−îc bao l©u, ¸nh n¾ng ban mai chît ng¶ mét bãng dµi tr−íc mÆt TiÓu Phi. ChiÕc bãng cña mét ng−êi. Kh«ng cÇn quay l¹i mµ kh«ng nh−íng mÊt, TiÓu Phi hái mét c¸ch tù nhiªn: - L©m c« n−¬ng ®Êy µ? Cã tin tøc råi chø? Qua thËt, g· thiÕu niªn nµy ch¾c cã mét c¶m gi¸c bÐn nh¹y nh− d· thó, ng−êi ngoµi xöa, ng−êi cã chiÕc bãng ng¶ dµi khi n·y qu¶ lµ L©m Tiªn Nhi. Khu«n mÆt diÔm lÖ cña nµng ®· öng hång, h¬i thë cña nµng dån dËp, nµng võa khÏ Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 209 Nguyªn t¸c : Cæ Long c−êi võa nãi: - V©ng, cã tin. TiÓu Phi gÆng l¹i: - Tin tøc tèt ®Êy chø? Giäng hái cña h¾n y nh− lµ trªn ®êi nµy h¾n ch−a tõng nghe ®−îc mét tin tøc tèt bao giê. L©m Tiªn Nhi nãi: - B©y giê tuy h¾n ch−a tho¸t th©n ®−îc, nh−ng Ýt nhÊt còng kh«ng nguy hiÓm l¾m vÒ tÝnh m¹ng. TiÓu Phi trè m¾t gÆng l¹i: - Sao? L©m Tiªn Nhi nãi: - Bëi v× bän §iÒn ThÊt chØ tu©n theo ý ®Þnh cña T©m Mi ®¹i s− mµ «ng nµy l¹i quyÕt ®Þnh ®−a h¾n vÒ ThiÕu L©m Tù. VÞ ch−ëng m«n ph¸i ThiÕu L©m lµ T©m Hå ®¹i s− tõ x−a ®Õn nay vèn ®−îc tiÕng lµ quang minh chÝnh trùc vµ nghe ®©u l¹i cßn cã " B×nh Giang " B¸ NhiÔu Sanh còng cã t¹i n¬i ®ã, hai ng−êi nµy nÕu kh«ng thÓ lµm tá râ nçi oan cña h¾n th× trªn ®êi nµy ch¾c kh«ng cßn ai lµm ®−îc n÷a. TiÓu Phi nãi: - B¸ NhiÔu Sanh ? H¾n lµ mét con ng−êi nh− thÕ nµo? L©m Tiªn Nhi c−êi: - Ng−êi Êy lµ mét bËc tri gi¶ sè mét trong giang hå, kh«ng mét chuyÖn g× mµ «ng ta kh«ng biÕt vµ cø theo ng−êi ta nãi th× «ng nµy cã thÓ biÕt râ Mai Hoa §¹o n÷a. BiÕt, cã nghÜa lµ biÕt ®−îc sù thËt gi¶ Êy. TrÇm ng©m mét lóc, TiÓu Phi vïng më m¾t nh×n s÷ng L©m Tiªn Nhi: - C« cã biÕt trªn ®êi nµy h¹ng ng−êi ®¸ng ch¸n h¬n hÕt lµ ai kh«ng? Y nh− lµ kh«ng d¸m tiÕp xóc víi nh·n quang bÐn ngãt cña g· hiÕu niªn, L©m Tiªn Nhi véi ®¶o m¾t qua h−íng kh¸c vµ tr¶ lêi: - Cã ph¶i lµ bän ngôy qu©n tö nh− ®¸m ng−êi cña TriÖu ChÝnh NghÜa kh«ng? TiÓu Phi nãi: - H¹ng ngôy qu©n tö còng ®¸ng ch¸n nh−ng c¸i bän th«ng th¸i th× l¹i cµng ®¸ng ch¸n h¬n. L©m Tiªn Nhi cau mËt: - Th«ng th¸i? C«ng tö muèn nãi h¹ng ng−êi nh− B¸ NhiÔu Sanh Êy µ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 210 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi gËt ®Çu: - §óng, chØ cã h¹ng ng−êi Êy tù cho lµ th«ng th¸i, tù cho lµ siªu quÇn, cho r»ng chuyÖn g× m×nh còng hiÓu còng th«ng c¶, hä cho r»ng b»ng mét c©u nãi cña hä cã thÓ quyÕt ®Þnh sinh m¹ng cña con ng−êi. Nh−ng thùc ra th× tr×nh ®é th«ng hiÓu cña hä ®−îc bao nhiªu? L©m Tiªn Nhi nãi: - Nh−ng ai còng b¶o r»ng.... TiÓu Phi c−êi nh¹t: - Còng chÝnh vÒ ng−êi kh¸c cø b¶o r»ng chuyÖn g× hä còng th«ng hiÓu ®ã, mµ lµm cho hä tù dèi m×nh vµ dãi lu«n c¶ ng−êi kh¸c, cè t¹o cho m×nh mét c¸ch th«ng th¸i h·o. L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t: - C«ng tö kh«ng tÝn nhiÖm B¸ NhiÔu Sanh µ? TiÓu Phi nhÕch m«i khinh khØnh: - T«i thµ chÞu tin mét kÎ mµ ng−êi gäi lµ kÎ kh«ng th«ng th¸i. L©m Tiªn Nhi në nô c−êi thËt ®Ñp: - C«ng tö nãi qu¶ cã phÇn h÷u lý, gi¸ mµ ®−îc th−êng th−êng cïng c«ng tö nãi chuyÖn, nhÊt ®Þnh t«i sÏ trë thµnh mét kÎ th«ng minh. C©u nãi cña nµng qu¶ lµ mét c©u x· giao ®óng phÐp, bÊt cø muèn tranh thñ c¶m t×nh cña ai, ®iÒu tèt h¬n hÕt lµ khen ng−êi Êy, nh−ng nguyªn t¾c ®ã kh«ng cã kÕt qu¶ ®èi víi g· thiÕu niªn TiÓu Phi nµy. Y nh− lµ kh«ng nghe thÊy, TiÓu Phi dõng b−íc l¹i dßm ra cöa vµ hái b»ng mét giäng trÇm trÇm: - Bän hä chuÈn bÞ bao giê míi ®i? L©m Tiªn Nhi nãi: - S¸ng sím ngµy mai. TiÓu Phi cau mÆt: - Sao l¹i ph¶i ®Õn s¸ng m¸i. L©m Tiªn Nhi nãi: - Bëi v× tèi nay, hä cßn thÕt tiÖc kho¶n ®·i T©m Mi ®¹i s−. TiÓu Phi vôt quay ph¸t l¹i, ¸nh m¾t rùc lªn: - Ngoµi viÖc ®ã ra, kh«ng cã nguyªn nh©n nµo kh¸c n÷a? TiÓu Phi nãi tiÕp: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 211 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T©m Mi ®¹i s− quyÕt kh«ng v× mét b÷a ¨n mµ ph¶i ë l¹i mét ngµy. L©m Tiªn Nhi chíp m¾t: - Tuy kh«ng v× mét b÷a ¨n mµ T©m Mi ®¹i s− ë l¹i nh−ng «ng ta kh«ng thÓ kh«ng ë ®−îc, bëi v× h«m nay cßn cã mét vÞ kh¸ch ®Æc biÖt. TiÓu Phi nh−íng m¾t: - Ai? L©m Tiªn Nhi nãi: - ThiÕt DÞch tiªn sinh? TiÓu Phi cau mÆt: - ThiÕt DÞch tiªn sinh? Ng−êi Êy lµ ai? L©m Tiªn Nhi më trßn ®«i m¾t nh− lµ qu¸ dçi ng¹c nhiªn - ThiÕt DÞch tiªn sinh mµ c«ng tö l¹i kh«ng biÕt µ? TiÓu Phi c−êi nhÑ: - T¹i lµm sao t«i nhÊt ®Þnh ph¶i biÕt h¾n chø? L©m Tiªn Nhi thë ph× mét c¸i thËt dµi: - Bëi v× trong giang hå hiÖn nay kÎ thµnh danh nh− ThiÕt DÞch tiªn sinh ®©u cã ®−îc mÊy ng−êi? TiÓu Phi c−êi khÞt trong mòi nh−ng lµm thinh kh«ng nãi: L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp: - Cø theo ng−êi ta nãi th× ng−êi Êy vâ c«ng cao l¾m, cã lÏ kh«ng d−íi ®−¬ng kim thÊt ®¹i ch−ëng m«n. TiÓu Phi l¹nh lïng: - Nh÷ng kÎ cao thµnh danh trong chèn vâ l©m t«i còng gÆp qua kh«ng Ýt. Nh− kh«ng thÊy ý nghÜa mØa mai trong c©u nãi cña TiÓu Phi, L©m Tiªn Nhi cø nãi theo sù hiÓu biÕt cña m×nh: - Nghe nãi vÞ ThiÕt DÞch tiªn sinh nµy kh«ng nh− nh÷ng cao thñ kh¸c, nghe ®©u «ng ta kh«ng ph¶i h¹ng h− danh. V× trong èng " ThiÕt DÞch " cña «ng ta cßn cã m−êi ba mòi " NhiÕp hån ®inh ", nh÷ng mòi ®inh Êy chuyªn ®¸nh vµo huyÖt ®¹o cña ®èi ph−¬ng. ¤ng ta lµ mét danh s− ®iÓm huyÖt trong vâ l©m hiÖn t¹i. L©m Tiªn Nhi mét mÆt nãi mét mÆt chó ý sù biÕn ®æi trªn g−¬ng mÆt cña TiÓu Phi. Nh−ng mét lÇn n÷a, nµng thÊt väng. VÎ mÆt TiÓu Phi kh«ng lé chót g× sî sÖt mµ h¾n l¹i c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 212 Nguyªn t¸c : Cæ Long -TÐ ra bän hä t×m c¸i tªn ThiÕt DÞch tiªn sinh Êy ®Õn lµ cèt ®Ó ®èi phã víi t«i. L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t: - T©m Mi ®¹i s− tõ tr−íc ®Õn nay vèn næi tiÕng lµ ng−êi lµm viÖc cÈn thËn, «ng ta sî... TiÓu Phi liÒn theo: - ¤ng ta sî t«i ®Õn cøu Lý TÇm Hoan cho nªn míi t×m ThiÕt DÞch tiªn sinh ®Õn lµm kÎ b¶o vÖ. L©m Tiªn Nhi nãi: - Cho dï hä kh«ng t×m th× cã lÏ ThiÕt DÞch tiªn sinh còng vÉn ®Õn. TiÓu Phi gÆng l¹i: - T¹i sao vËy? L©m Tiªn Nhi nãi: - Bëi v× ¸i thiÕp cña «ng ta lµ nµng Nh− ý ®· bÞ chÕt vÒ tay Mai Hoa §¹o. TiÓu Phi vuèt c¸n kiÕm vµ hái mét c¸ch nh− lµ l¬ ®·ng: - H¾n ®Õn bao giê? L©m Tiªn Nhi nãi: - In nh− lµ «ng ta hÑn sÏ ®Õn cho kÞp vµo b÷a c¬m tèi. TiÓu Phi gËt gï: - Nh− vËy cã lÏ ¨n c¬m tèi xong lµ hä sÏ lªn ®−êng. L©m Tiªn Nhi nãi trong d¸ng c¸ch suy nghÜ: - Cã lÏ... TiÓu Phi gËt gï: - Cã lÏ chóng kh«ng bao giê ®i c¶. L©m Tiªn Nhi h¬i ng¹c nhiªn: - Hä sÏ kh«ng bao giê ®i? T¹i sao thÕ? TiÓu Phi nãi nh− g»n tõng tiÕng: - NÕu vî t«i mµ chÕt vµo tay mét kÎ nµo th× kh«ng bao giê t«i l¹i ®Ó cho kÎ Êy an nhiªn ®i ®Õn ThiÕu L©m Tù. L©m Tiªn Nhi h¬i cau mÆt: - NghÜa lµ c«ng tö sî ThiÕt DÞch tiªn sinh sÏ h¹ ®éc thñ víi Lý th¸m hoa? TiÓu Phi chØ gËt ®Çu chø kh«ng nãi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 213 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi s÷ng sê mét lóc l©u råi nµng vôt thë ra: - §óng, ®iÒu Êy rÊt cã thÓ. ThiÕt DÞch tiªn sinh tõ tr−íc ®Õn nay ch−a tõng chÞu nî mét ai, nÕu «ng ta xuèng tay th× dï muèn. T©m Mi ®¹i s− còng kh«ng thÓ c¶n. TiÓu Phi hái: - C« n−¬ng ®· nãi hÕt chuyÖn ch−a? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t: - C«ng tö muèn cøu Lý TÇm Hoan tr−íc giê ThiÕt DÞch tiªn sinh ®Õn? Vµ kh«ng ®îi TiÓu Phi tr¶ lêi, nµng nãi tiÕp: - T«i biÕt vâ c«ng cña c«ng tö rÊt cao, nh−ng bän §iÒn ThÊt, TriÖu ChÝnh NghÜa còng kh«ng ph¶i kÎ yÕu, T©m Mi ®¹i s− lµ ®Ö nhÞ cao thñ ThiÕu L©m, néi c«ng ch©n lùc cña hä ®Òu ®· møc kh«ng thÓ xem th−êng. TiÓu Phi l¹nh lïng nh×n nµng nh−ng kh«ng nãi mét tiÕng nµo. L©m Tiªn Nhi l¹i thë ra: - H−ng v©n Trang b©y giê cã thÓ nãi lµ n¬i tËp trung cao thñ, nÕu c«ng tö muèn hµnh ®éng gi÷a ban ngµy th× thùc lµ... thùc lµ... TiÓu Phi khÏ nhÕch m«i nãi: - ThËt lµ qu¸ ®iªn, cã ph¶i kh«ng? L©m Tiªn Nhi cói ®Çu kh«ng d¸m nh×n ngay mÆt h¾n. TiÓu Phi bËt c−êi: - Mçi mét con ng−êi ®Òu cã thÓ t×nh cê ph¸t ®iªn mét lÇn, ®ã còng kh«ng ph¶i chuyÖn kh«ng tèt. L©m Tiªn Nhi cø cói ®Çu v©n vª tµ ¸o, thËt l©u ¸nh m¾t nµng vôt rùc lªn: - T«i hØÓu, t«i ®· hiÓu ý c«ng tö. TiÓu Phi nh×n vµo m¾t nµng vµ l¼ng lÆng lµm thinh. L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp: - Kh«ng ai cã thÓ nghÜ r»ng c«ng tö d¸m ra tay gi÷a ban ngµy, do ®ã sù phßng thñ cña hä nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng cÈn mËt. Huèng chi ®ªm råi hä qu¸ bËn trén, mÖt nhäc cho nªn b©y giê cã lÏ hä ®ang dói ®Çu ngñ ly b×. TiÓu Phi th¶n nhiªn ®Õn l¹nh lïng: - C« ®· nãi qu¸ nhiÒu råi ®Êy. L©m Tiªn Nhi nhÕch m«i c−êi nh−ng nµng l¹i thë ra: - §−îc råi, t«i sÏ kh«ng nãi n÷a, nh−ng... nh−ng c«ng tö nªn cè mµ cÈn thËn, ®õng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 214 Nguyªn t¸c : Cæ Long bao giê quªn r»ng n¬i ®©y cßn cã mét ng−êi ®ang mang cña c«ng tö mét mãn nî trªn vai, mãn nî cña mét ng−êi... *** MÆt trêi mïa ®«ng y nh− lµ ®i h¬i lÑ , míi gi÷a tr−a tho¾t ®· muèn xÕ chiÒu. Trªn nãc cña mét d·y nhµ trong H−ng V©n Trang, TiÓu Phi n»m im suèt mét tiÕng ®ång hå. Y nh− mét con mÌo r×nh ngoµi hang chuét, tõ ®Çu ®Õn ch©n im r¬ nh− x¸c chÕt chØ cã ®«i m¾t lµ rõng rùc long lanh. Giã ®ïa tuyÕt phít ngoµi da nh− dao c¾t, nh−ng TiÓu Phi vÉn kh«ng c¶m thÊy mét chót g× l¹nh lÏo. D¹o míi lªn m−êi tuæi,v× ph¶i b¾t mét con chån mµ h¾n ph¶i vïi m×nh xuèng ®èng tuyÕt suèt hai giê liÒn, h¾n nhÉn n¹i vµ ®ang ®ãi kh«ng b¾t ®−îc con chån, h¾n cã thÓ v× ®ãi mµ chÕt. V× m¹ng sèng cña chÝnh m×nh, sù nhÉn n¹i ®ã kh«ng ®¸ng kÓ lµ khã kh¾n. Nh−ng nÕu v× m¹ng sèng cña ng−êi kh¸c mµ ph¶i chÞu ®ùng nh− thÕ th× qña lµ mét chuyÖn kh«ng ph¶i dÔ. Trong tr−êng hîp dã, tr−êng hîp cña TiÓu Phi hiÖn t¹i, kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ lµm ®−îc. Cöa lín tr−íc H−ng V©n Trang vÉn y nh− nh÷ng ngµy nµo. Cöa vÉn më ho¸t nh−ng vÉn lÆng trang, kh«ng xe ngùa, mµ còng kh«ng mét bãng ng−êi. TiÓu Phi vÉn n»m bÊt déng. Lín lªn vµ sèng gi÷a miÒn hoang d·, ®· lµm cho h¾n cã mét c¶nh gi¸c nh− d· thó, bÊt cø mçi cö ®éng nµo tr−íc ®ã, ®· ®Òu ®−îc nh×n thËt kü thËt l©u. Cµng ®îi thËt l©u, cµng nh×n thËt kÜ th× cµng Ýt bÞ s¬ xuÊt. H¾n biÕt Ýt nhÊt lµ trong hoµn c¶nh nµy, mét s¬ xuÊt dï nhá ®Õn ®©u còng lµ c¸i s¬ xuÊt sinh m¹ng cña mét ®êi ng−êi. Nh−ng kh«ng l©u n÷a, ®· cã bãng ng−êi: mét g· ®µn «ng mÆt rç khÖnh kh¹ng ®i ra. H¾n lµ thuéc h¹ cña H−ng V©n Trang, nh−ng lµ h¹ng m«n h¹ ®Çu däc chø kh«ng ph¶i lµ " ¸c kÐ ". V× ®¸m n« dÞch tÇm th−êng kh«ng thÓ cã ®−îc d¸ng ®iÖu " s½n sµng n¹t bé " nh− co ng−êi cña g·. Vµ còng b»ng vµo d¸ng " Luån trªn ®¹p d−íi ®ã " TiÓu Phi nhËn ra g· mÆt rç nµy cã h¬i men. TiÓu Phi nhËn ®Þnh ®óng tÊt c¶. ChØ cã ®iÒu h¾n kh«ng biÕt râ ®Þa vÞ cña g· mÆt rç nµy, kh«ng biÕt h¾n lµ tæng qu¶n gia L©m tæng qu¶n. Cã lÏ gÆp lóc nhµn rçi, L©m tæng qu¶n ®Þnh ®Õn mét qu¸n r−îu nµo ®ã ®Ó... khoe Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 215 Nguyªn t¸c : Cæ Long khoang bËt dãc, nh−ng quÑo qua mét gãc nhµ, l·o ta ®øng s÷ng l¹i nh− trêi trång: ngay s¸t yÕt hÇu cña l·o bÞ mét mòi kiÕm dÝ s¸t vµo da. Nh− cã tiÕt kiÖm tõng tiÕng nãi, TiÓu Phi rÝt khe khÏ: - Ta hái mét c©u, ng−¬i tr¶ lêi mét c©u, kh«ng tr¶ lêi ta giÕt, tr¶ lêi sai ta giÕt. BiÕt ch−a? L©m tæng qu¶n kh«ng d¸m gËt ®Çu v× sî mòi kiÕm ph¹m vµo da, l·o ®Þnh thèt lªn mét tiÕng " v©ng " nh−ng l−ìi ®· lÝu l¹i trë thµnh ó í. TiÓu Phi nãi tõng tiÕng mét: - Ta hái, Lý TÇm Hoan cã ph¶i cßn ë trong nµy kh«ng? Run run cÆp m«i dÇy thËt l©u, L©m tæng qu¶n x× ra tiÕng: - Ph¶i... TiÓu Phi hái tiÕp: - ë ®©u? L©m tæng qu¶n h¬i run: - ë... kho chøa cñi. TiÓu Phi ra lÖnh: - DÉn ta ®Õn ®ã. L©m tæng qu¶n ho¶ng hèt: - Lµm sao... lµm sao t«i.... t«i ®−a ®i ®−îc... TiÓu Phi g»n giäng: - Ng−¬i sÏ nghÜ ra c¸ch. L¸ch mòi kiÕm s−ít qua s¸t cæ L©m tæng qu¶n, ®©m mét c¸i céc v« t−êng, TiÓu Phi lËp l¹i: - NhÊt ®Þnh ng−¬i sÏ nghÜ ra c¸ch ®−a ta tíi ®ã, ph¶i kh«ng? L©m tæng qu¶n run nh− th»n l»n ®øt ®u«i: - Ph¶i. TiÓu Phi nãi: - Tèt, ®i, nhí r»ng cã mòi kiÕm ®»ng sau nhÐ. §i ®−îc hai b−íc, L©m tæng qu¶n vôt dõng l¹i cëi ¸o ngoµi trao cho TiÓu Phi: - ¸o... ®¹i gia.... mÆc.... mÆc ¸o nµy... Nh×n l¹i chiÕc ¸o r¸cg b−¬m cña m×nh, TiÓu Phi suýt chót n÷a ®· bËt c−êi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 17. TiÓu Lý phi ®ao 216 Nguyªn t¸c : Cæ Long H¾n nãi qu¶ kh«ng sai, c¸i g· mÆt rç nµy nhÊt ®Þnh sÏ t×m ra ph−¬ng c¸ch ®Ó ®−a h¾n ®Õn ®ã. Vµ ph−¬ng c¸ch qu¶ kh«ng khã kh¨n g× mÊy. V× ®©y kh«ng ph¶i lµ lÇn thø nhÊt L©m tæng qu¶n ®−a kh¸ch vÒ nhµ . Tù nhiªn, ph¶i mÆc chiÕc ¸o cña «ng ta, chiÕc ¸o cã hµo nho¸ng ®Ó tá ra ®¸ng lµ mét kh¸ch chÝnh cèng. Qu¶ nhiªn, bän gia nh©n kh«ng hÒ chó ý, mµ gia ®inh nµo l¹i d¸m chó ý ®Õn L©m tæng qu¶n chø? Kho chøa cñi c¸ch nhµ bÕp kh«ng xa mÊy, nh−ng nhµ bÕp th× c¸ch nhµ chÝnh vµ nhµ kh¸ch thËt xa " Qu©n tö bÊt cËn trï phßng mµ ". H−ng V©n trang ngµy x−a chñ nh©n h¸ ch¼ng ph¶i lµ qu©n tö ®Êy sao? Tõ mét con ®−êng nhá , L©m tæng qu¶n ®−a TiÓu Phi ®Õn kho chøa cñi kh«ng mét ai ngã thÊy. TiÓu Phi còng kh«ng ngê chuyÖn l¹i cã thÓ thµnh c«ng mét c¸ch dÔ dµng nh− thÕ. Mét gian nhµ h¬i cò nh−ng cöa ®ãng khinh rinh. L©m tæng qu¶n chØ vµo ®ã vµ nãi: - Lý ®¹i hiÖp ë trong ®ã ®ã. TiÓu Phi trõng m¾t nãi b»ng mét giäng l¹nh lïng: - NhÊt ®Þnh lµ ng−¬i kh«ng d¸m nãi dèi. L©m tæng qu¶n c−êi m¬n: - TiÓu nh©n ®©u d¸m nh− thÕ. TiÓu Phi gËt ®Çu: - Tèt l¾m. H¾n chÊm døt c©u nãi b»ng mét c¸i gâ nhÌ nhÑ lªn ®Çu L©m tæng qu¶n, l·o qu¶n gia mÆt rç ng· khuþu xuèng ngÊt lu«n. TiÓu Phi co ch©n ®¹p tung c¸nh cöa. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2