Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 17

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

108
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 17: Đen bạc lòng người.... Long Tiêu Vân cắn môi lặng người đi một lúc và lắc đầu thểu não: - Ngày mai... ngày mai này hiền đệ phải lên đường rồi, huynh... Lý Tầm Hoan nhếch nụ cười thật mỏng: ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 17

 1. TiÓu Lý phi ®ao 230 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø m−êi bÈy §en b¹c lßng ng−êi Long Tiªu V©n c¾n m«i lÆng ng−êi ®i mét lóc vµ l¾c ®Çu thÓu n·o: - Ngµy mai... ngµy mai nµy hiÒn ®Ö ph¶i lªn ®−êng råi, huynh... Lý TÇm Hoan nhÕch nô c−êi thËt máng: - §¹i ca ®õng tiÔn ®−a t«i nhÐ, v× x−a nay t«i kh«ng thÝch ®−a tiÔn ai mµ còng ch¼ng thÝch ai ®−a tiÔn m×nh, nh×n vÎ mÆt bÞn rÞn lóc ®−a tiÔn nhau cña thiªn h¹, thó thËt, t«i ngÊy v« cïng. Chµng l¹i c−êi lªn nh− ®Ó t¹o cho kh«ng khÝ bít vÎ u sÇu. - V¶ l¹i n¬i mµ tiÓu ®Ö s¾p ®i còng kh«ng xa l¾m, biÕt ®©u... biÕt ®©u chØ trong ®«i ngµy l¹i trë vÒ ®©y? ¸nh m¾t cña Long Tiªu V©n s¸ng lªn: - Ph¶i l¾m, anh còng mong nh− thÕ, chê khi hiÒn ®Ö quay vÒ, hai chóng m×nh sÏ say mét b÷a. Mét giäng nãi buån buån nh−ng trong vót vôt cÊt lªn: - Cã ng−êi biÕt râ lµ chuyÕn ®i nµy y kh«ng bao giê trë l¹i, cßn tù dèi víi lßng m×nh ®Ó lµm g×? Vµ L©m Thi ¢m tõ ngoµi cöa chËm r·i b−íc vµo, trªn khu«n mÆt ngäc ®−îm mét nçi buån hÐo h¾t. ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan bçng nh− gîn lªn nhiÒu cay ®¾ng, nh−ng vµnh m«i vÉn tho¸ng nhÑ nô c−êi: - V× sao t«i ch¼ng trë vÒ chø? Huèng hå hai ng−êi lµ kÎ th©n thiÕt nhÊt trong ®êi t«i kia mµ, nhÊt ®Þnh lµ t«i... Kh«ng ®Ó chµng nãi døt c©u, L©m Thi ¢m l¹nh lïng day ®Çu l¹i: - Ai lµ ng−êi th©n cña ng−¬i? N¬i ®©y ch¼ng cã ai lµ ng−êi th©n cña ng−¬i c¶. ¸nh m¾t nµng vôt dêi sang Long Tiªu V©n: - Tiªu V©n, y cã ph¶i lµ b¹n cña anh kh«ng? NÕu ph¶i lµ b¹n, t¹i sao anh ch−a th¶ h¾n ®i cho råi? Long Tiªu V©n h¬i lóng tóng: - Nh−ng mµ y... L©m Thi ¢m c−êi g»n: - Y kh«ng chÞu ®i lµ v× y sî liªn lôy cho anh, hiÓu ch−a? Nh−ng ë hay ®i lµ quyÒn ë Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 231 Nguyªn t¸c : Cæ Long y, mµ tha hay kh«ng lµ chuyÖn cña anh, t¹i lµm sao anh kh«ng d¸m th¶ y chø? Vµ ch¼ng buån nghe Long Tiªu V©n tr¶ lêi, nµng quay m×nh b−íc nhanh ra ngoµi. Long Tiªu V©n vôt ®øng ph¾t lªn lÈm bÈm nh− nãi víi chÝnh m×nh: - Nµng nãi rÊt ®óng. Dï hiÖn ®Ö ®i hay ë, anh còng ph¶i th¶ hiÒn ®Ö ®i. Lý TÇm Hoan chît c−êi thµnh tiÕng Long Tiªu V©n ngÈng ®Çu ng¬ ng¸c: - HiÒn ®Ö c−êi g× thÕ? Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt Long Tiªu V©n: - §¹i ca häc ®−îc c¸i thãi nghe lêi ®µn bµ tõ lóc nµo thÕ? C¸i ng−êi b¹n mµ Lý TÇm Hoan nµy kÕt giao lµ mét bËc hïng chÝ khÝ chø kh«ng ph¶i lµ c¸i h¹ng sî vî kia mµ. Hai bµn tay n¾m chÆt l¹i. Long Tiªu V©n n−íc m¾t r−ng r−ng: - HiÒn ®Ö, em... ®èi víi anh tèt qu¸. Ch¼ng ph¶i huynh kh«ng biÕt c¸i khæ t©m cña hiÒn ®Ö nh−ng mµ... nh−ng mµ t«i lµm sao b¸o ®Òn ®−îc hiÒn ®Ö trong kiÕp nµy ®©y? Lý TÇm Hoan c¾n nhÑ vµnh m«i råi ®¸p: - T«i cã mét c©u chuyÖn ®ang muèn yªu cÇu víi ®¹i ca ®©y. Long Tiªu V©n bÊu chÆt ®Çu vai cµng vån v·: - §iÒu g×, hiÒn ®Ö cø nãi. Lý TÇm Hoan ®¸p b»ng mét giäng thËt chËm: - TiÓu Phi, c¸i g· thiÐu niªn ngµy h«m qua, mong ®¹i ca ®õng bao giê quªn h¾n. NÕu nh− h¾n gÆp ®iÒu g× nguy hiÓm, xin ®¹i ca v× t«i mµ cè gióp h¾n mét tay nhÐ. Níi láng bµn tay trªn vai Lý TÇm Hoan ra, Long Tiªu V©n ng−íc m¾t thë dµi: - Cho ®Õn giê phót nµy, trong chim lång c¸ chËu mµ hiÒn ®Ö vÉn cßn nhí ®Õn kÎ kh¸c, cã lÏ hiÒn ®Ö ch−a khi nµo nghÜ ®Õn m×nh c¶. Lý TÇm Hoan hái gÆng: - §¹i ca høa chø? Long Tiªu V©n gËt ®Çu: - TÊt nhiªn lµ ngu huynh kh«ng hÒ kh−íc tõ bÊt cø lêi yªu cÇu nµo cña hiÒn ®Ö c¶. Nh−ng mµ... sî r»ng t«i kh«ng cßn gÆp ®−îc h¾n ®−îc n÷a. Lý TÇm Hoan biÕn s¾c: - T¹i sao? Kh«ng lÏ h¾n... Long Tiªu V©n g−îng c−êi: - Th× h«m qua h¾n bá ®i hiÒn ®Ö thÊy râ chø, dÔ chi h¾n trë l¹i ®©y? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 232 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nhÑ thë dµi: - T«i còng mong r»ng h¾n ®õng trë l¹i nh−ng ch¾c ch¾n lµ h¾n sÏ trë l¹i. Long Tiªu V©n vôt hái: - NÕu nh− h¾n qu¶ trë l¹i ®©y ®Ó cøu hiÒn ®Ö thÕ th× t¹i sao cho ®Õn b©y giê h¾n còng ch−a ®Õn. Vµ kh«ng ®îi Lý TÇm Hoan tr¶ lêi, Long Tiªu V©n thë phµo mét tiÕng tiÕp lêi: - HiÒn ®Ö lu«n lu«n ®èivíi ng−êi kh¸c nghÜa nÆng b»ng non nói, nh−ng vÞ tÊt mäi ng−êi ®èi víi hiÒn ®Ö ®Òu y nh− vËy? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i mØm c−êi, mét nô c−êi mang nhiÒu ý nghÜa: - H¾n ®èi víi t«i nh− thÕ nµo, ®ã lµ quyÒn cña h¾n,nh−ng ®iÒu t«i yªu cÇu cïng ®¹i ca lµ sau nµy bÊt luËn gÆp h¾n ë ®©u, xin ®¹i ca chí quªn r»ng h¾n lµ b¹n cña t«i. Lý TÇm Hoan véi gËt ®Çu: - §−îc råi, b¹n cña hiÒn ®Ö lµ b¹n cña t«i. Tõ bªn ngoµi chît cã tiÕng ng−êi gäi lªn: - Long tø gia... Long tø gia. Long Tiªu V©n ®øng ph¾t lªn nh−ng råi l¹i ngåi trë xuèng ghÕ: - HiÒn ®Ö... Lý TÇm Hoan ng¾t lêi: - R−îu t«i uèng ®· ®ñ võa råi, ®¹i ca cø lo c«ng viÖc cu¶ m×nh ®i, xin ®¹i ca nhí cho mét ®iÒu lµ ngµy mai chí nªn ®−a ®ãn t«i ®i. *** Long Tiªu V©n chÇm chËm tiÕn ra khái cöa, nh−ng khi võa ra ®Õn bªn ngoµi, h¾n liÒn r¶o b−íc tho¨n tho¾t. §iÒn ThÊt ®ang ®îi h¾n n¬i bãng tèi d−íi tµng c©y gi÷a khu v−ên, ®−a tay vÉy vÉy. Long Tiªu V©n véi r¶o b−íc ®Õn, h¹ thËt thÊp giäng: - Xong råi chø? §iÒn ThÊt l¾c ®Çu: - Ch−a! Long Tiªu V©n biÕn s¾c: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 233 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ch−a? Ch− vÞ trªn m−êi ng−êi råi l¹i cã thªm T©m Mi ®¹i s− vµ ThiÕt DÞch tiªn sinh, kh«ng lÏ lµ ch¼ng thÓ xãa c¸i g· thiÕu niªn ®ã µ? §iÒn ThÊt c−êi g−îng: - Tªn thiÕu niªn ®ã qu¸ lîi h¹i, mµ cho ®Õn ThiÕt DÞch tiªn sinh còng bÞ träng th−¬ng v× mòi kiÕm cña g·. Long Tiªu V©n dËm ch©n: - T«i ®· nãi tr−íc lµ tªn thiªuý niªn ®ã khã mµ trªu tíi, nh−ng §iÒn huynh cø nhÊt quyÕt lµ ThiÕt DÞch tiªn sinh d− ®èi phã víi h¾n, b©y giê lµm sao ®©y? §iÒn ThÊt ®¸p: - Tuy g· ch¹y vuét khái, nh−ng còng ®· l·nh cña T©m Mi ®¹i s− mét ch−ëng. §«i m¾t Long Tiªu V©n s¸ng h¼n lªn: - NÔu qu¶ nh− vËy, th× g· ch¼ng thÓ ch¹y ®−îc bao xa ®©u, t¹i sao ch− vÞ ch¼ng ®uæi theo? §iÒn ThÊt gËt gËt ®Çu: - ThiÕu L©m Tù ®· cö ng−êi ®uæi theo, riªng t«i ®Õn ®©y ®Ó b¸o cho trang chñ hay. Long Tiªu V©n ®¸p nhanh: - VËy §iÒn huynh ë ®©y canh phßng hé, t«i ®i xem sù thÓ x¶y ra thÕ nµo. Sau tµng c©y rËm bãng lµ mét hßn gi¶ s¬n kiÕn t¹o cùc k× tinh x¶o. Long Tiªu V©n võa chia tay víi §iÒn ThÊt b−íc ®i th× tõ sau hßn gi¶ s¬n L©m Thi ¢m nhÑ nhµng b−íc ra nh− mét bãng ma. ¸nh m¾t ®Ñp cña nµng lé ®Çy vÎ kinh nghi söng sèt, mµ còng ®Çy vÎ phÉn hên vµ ®au th−¬ng. N−íc m¾t nµng ch¶y dµi xuèng ®«i m¸, toµn th©n nµng tõng chËp run lªn. Nµng qu¶ thËt kh«ng ngê r»ng chång m×nh l¹i hÌn h¹ ®Õn thÕ, d¸m lµm c¸i chuyÖn b¸n ®øng b¹n bÌ. L©m Thi ¢m nghe lßng m×nh nh− n¸t ra tõng m¶nh vôn theo tiÕng khãc se sÏ loang dµi gi÷a kh«ng gian. Nh−ng nµng chît c¾n m«i ®øng dËy, qu¶ quyÕt b−íc vÒ phÝa c¨n phßng cña Lý TÇm Hoan. Ngay khi ®ã cã nhiÒu tiÕng ch©n nghiÕn rµo rµo trªn sái ®¸, L©m Thi ¢m véi nÐp ng−êi trë l¹i sau hßn gi¶ s¬n. §iÒn ThÊt d¾t theo b¶y t¸m tªn ®¹i h¸n tiÕn l¹i, phÊt tay ra lÖnh: - Gi÷ chÆt cöa nµy, kh«ng cho bÊt luËn ng−êi nµo b−íc ra hoÆc vµo. Ai tr¸i lÖnh cø Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 234 Nguyªn t¸c : Cæ Long giÕt. Vµ h×nh nh− nãng lßng viÖc t×m b¾t TiÓu Phi cho nªn võa c¾t ®Æt xong, l·o vôt nhón m×nh lao vôt vµo bãng tèi. §¸m tr¸ng ®inh tay cÇm chÆt khÝ giíi chia nhau bao quanh bªn ngoµi väng cöa. L©m Thi ¢m mÝm chÆt vµnh m«i c¬ håp ®Õn r−ím m¸u, cho ®Õn b©y giê nµng míi thÊy viÖc m×nh ®· khinh th−êng vâ c«ng, ch¼ng chÞu khæ c«ng rÌn luyÖn. Vµ còng chÝnh b©y giê nµng míi thÊm thÝa nhËn ra r»ng: cã l¾m viÖc trªn ®êi, chØ cã vâ c«ng míi gi¶i quyÕt ®−îc mµ th«i. Nµng c¾n m«i suy nghÜ vÉn kh«ng lµm sao t×m ra c¸ch lät vµo bªn trong gian phßng. Chît cã tiÕng ng−êi thë hång héc kiÌm theo tiÕng b−íc ch©n chËp cho¹ng nh−ng rÊt v÷ng vµng vµ còng thËt nhanh, L©m Thi ¢m l¹i ph¶i nÐp s¸t ng−êi vµo sau hßn gi¶ s¬n vµ nhËn ra kÎ ®ã chÝnh lµ ThiÕt DÞch tiªn sinh, kÎ võa ®Õn nhµ nµng s¸ng h«m nay. ThiÕt DÞch tiªn sinh qu¸t lªn lång léng: - G· Lý TÇm Hoan ë trong nµy ph¶i kh«ng? Mét g· ®¹i h¸n ®¸ng c¹nh ë tr−íc cöa liÒn ®¸p: - Chóng t«i còng ch¼ng râ l¾m. ThiÕt DÞch tiªn sinh nãi lín: - Tèt l¾m, c¸c ng−¬i dang ra ®Ó ta vµo xem. G· ®¹i h¸n nä ®¸p: - §iÒn ThÊt gia cã lÞnh: bÊt cø ai còng kh«ng ®−îc cho vµo. Giäng ThiÕt DÞch tiªn sinh giËn d÷: - Hõ, tªn §iÒn ThÊt lµ c¸i gièng g×? Lò ng−¬i kh«ng nhËn ra l·o gia lµ ai µ? G· ®¹i h¸n ®−a m¾t nh×n lªn nh÷ng vÕt m¸u ®äng kh« trªn m×nh l·o ta vµ l¾c ®Çu: - Dï cho bÊt cø ai còng kh«ng ®−îc b−íc vµo? ThiÕt DÞch tiªn sinh c−êi l¹t: - Tèt l¾m. Lång theo c©u nãi, c¸nh tay «ng ta vôt nhÊc lªn, mét vÖt hµo quanh lÊp lo¸ng táa ra nh− sao s¸ng. *** Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 235 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan ®ang lim dim m¾t nh− ngñ nh−ng tiÕng kªu »ng Æc cña mét con ng−êi ®ang d·y chÕt khiÕn chµng ph¶i më choµng m¾t ra. TiÕng kªu ®ã dï thËt khÏ vµ thËt ng¾n gñi, mét thø tiÕng kªu kh«ng ph¸t thµnh ©m thanh v× bÞ mét lo¹i ¸m khÝ bÐn nhän c¾m s©u vµo yÕt hÇu, c¸i tiÕng kªu mµ chµng th−êng nghe vµ chøng kiÕn mçi khi l−ìi dao nhá trªn tay chµng ph¶i bay ra. Chµng cau mµy lÈm bÈm: - Kh«ng lÏ l¹i cã ai ®Õn cøu ta? C¸nh cöa vïng sÞch më vµ mét l·o ¸o xanh tay n¾m chÆt èng thiÕt tiªu xång xéc b−íc vµo víi khu«n mÆt t¸i xanh nh− hÕt m¸u, nh−ng ®«i m¾t rên rîn s¸t c¬. Lý TÇm Hoan ng−íc m¾t nh×n s÷ng lªn èng thiÕt tiªu trªn tay l·o khÏ nhÕch m«i: - C¸c h¹ lµ ThiÕt DÞch tiªn sinh? Nh×n trõng trõng vµo ng−êi chµng ThiÕt DÞch tiªn sinh kh«ng ®¸p mµ hái l¹i: - Ng−¬i ®ang bÞ ®iÓm huyÖt? Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ: - Cø thÊy khi nµo tr−íc mÆt t«i cã r−îu mµ t«i kh«ng hÒ uèng lµ nhÊt ®Þnh v× t«i kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. ThiÕt DÞch tiªn sinh l¹nh lïng: - §¸ng lý ra ta kh«ng nªn giÕt ng−¬i khi ng−¬i kh«ng cßn søc ph¶n kh¸ng nh−ng mµ ta kh«ng thÓ kh«ng giÕt ng−¬i ®−îc. Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - ThÕ µ? ThiÕt DÞch tiªn sinh dõng mµy: - Sao ng−¬i ch¼ng hái t¹i sao ta l¹i giÕt ng−¬i? Lý TÇm Hoan khÏ l¾c ®Çu: - NÕu hái xong, thÕ nµo t«i còng bùc tøc mµ ph©n trÇn hoÆc gi¶i thÝch, tÊt nhiªn c¸c h¹ kh«ng lµm sao tin, vÉn cã ý giÕt t«i nh− th−êng th× hµ tÊt t«i ph¶i phÝ thªm lêi nãi ®Ó lµm g× chø? ThiÕt DÞch tiªn sinh lÆng thÞnh ®i mét lóc vµ gËt ®Çu: - ph¶i, dï ng−¬i cã nãi c¸ch nµo ta còng kh«ng tin vµ vÉn muèn giÕt ng−¬i nh− th−êng. Giäng cña «ng ta trë nªn thª thiÕt: - Nh− ý ¬i, nµng chÕt thËt rÊt th¶m, nh−ng kÓ nh− ta ®· b¸o thï ®−îc cho nµng råi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 236 Nguyªn t¸c : Cæ Long Vµ l·o ngöng ph¾t ®Çu lªn, ¸nh m¾t cµng rùc ngêi s¸t khÝ. Lý TÇm Hoan chît thë dµi lÈm bÈm: - Nh− ý ¬i, gÆp t«i cã lÏ nµng ng¹c nhiªn l¾m v× t«i kh«ng biÕt mÆt nµng, mµ nµng còng ch¼ng hÒ quen t«i. Tõ ngoµi cöa L©m Thi ¢m chît lao thèc vµo, nµng gµo lªn nh− khãc: - Khoan ®·, t«i cã ®iÒu muèn nãi. ThiÕt DÞch tiªn sinh giËt m×nh, quay ®Çu l¹i: - µ... phu nh©n ®Êy µ? Tèt h¬n hÕt lµ phu nh©n ®õng ng¨n c¶n l·o phu mµ dï cho ai ng¨n c¶n l·o phu còng kh«ng thÓ ®−îc. Da mÆt L©m Thi ¢m tr¾ng bÖch ra, tay nµng run run vuèt nhÑ lµn tãc r«pÝ bªn m¸: - Kh«ng, t«i ch¼ng cã ý ng¨n c¶n tiªn sinh, nh−ng ®©y lµ nhµ cña t«i, Ýt ra, muèn giÕt ng−êi, ph¶i chÝnh tay t«i ®éng thñ míi ®−îc. ThiÕt DÞch tiªn sinh cau mÆt: - Phu nh©n còng muèn giÕt h¾n µ? T¹i v× sao? L©m Thi ¢m ®¸p: - T«i cã nh÷ng lý do giÕt h¾n chÝnh ®¸ng h¬n tiªn sinh nhiÒu. Tiªn sinh chØ v× vî m,µ b¸o thï, cßn t«i v× con mµ b¸o thï. T«i.... t«i chØ cã mét ®øa con duy nhÊt th«i. Dï nµng kh«ng nãi râ ý, nh−ng ThiÕt DÞch tiªn sinh vÉn thõa hiÓu ý nµng lµ: ®øa con duy nhÊt cña nµng mÊt ®i, kh«ng lµm sao t×m l¹i ®−îc, tr¸i l¹i l·o kh«ng chØ mét ng−êi vî ®· mÊt kia lµ duy nhÊt. TrÇm ng©m gi©y l¸t, ThiÕt DÞch tiªn sinh ®µnh gËt ®Çu: - §−îc råi,t«i nh−êng phu nh©n ra tay tr−íc, t«i sÏ ra tay sau. L·o tù tin ë tµi nghÖ m×nh, dï cho ph¶i ra tay sau, ngän ThiÕt dÞch cña l·o vÉn cã thÓ tríi tr−íc môc tiªu nh− th−êng cã nh−êng hay kh«ng th× còng thÕ mµ th«i. L©m Thi ¢m chÇm chËm tiÕn lªn vµ khi ®Ðn ngay tr−íc mÆt l·o, nµng vôt xoay m×nh l¹i vµ bµn tay tr¾ng buèt cña nµng bung th¼ng vµo ngùc l·o. Cho dï vâ c«ng ch¼ng mÊy cao, thÓ chÊt L©m Thi ¢m ch−a ®Õn nçi lµ mét c« g¸i nh− liÔu yÕu, l¹i thªm ngän ch−ëng võa råi nµng ®· dèc thªm søc m¹nh b¶n th©n lµm cho ThiÕt DÞch tiªn sinh trong c¬n bÊt phßng bÞ ®¸nh bËt vµo tÊm v¸ch ë sau l−ng. Vèn ®· bÞ troÞng th−¬ng gÇn mÊt m¹ng chØ cßn cËy vµo m«n ¸m khÝ ®Ó h¹i ng−¬i cho nªn sau khi l·nh ph¶i mét ch−ëng cña L©m Thi ¢m, vÕt th−¬ng l¹i më miÖng ch¶y m¸u vµ l·o ngÊt mª ®i. Tõ Êu th¬ ®Õn tr−ëng thµnh L©m Thi ¢m ch−a hÒ dÉm chÕt mét con kiÕn vµ ®ay lµ lÇn ®Çu tiªn nµng ®· ra tay ®¶ th−¬ng mét con ng−êi, sù xóc déng khiÕn nµng ®øng chÕt cøng mét chç. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 237 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan kh«ng hiÓu lßng m×nh nªn vui hay buån, ®«i mµy chµng h¬i cau l¹i: - §¹i tÈu cßn trë l¹i ®©y lµm g× n÷a? §øng thë mét lóc cho bít run, L©m Thi ¢m tõ tõ b−íc tíi: - T«i trë l¹i ®Ó th¶ thóc thóc ®i. Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë dµi: - H×nh nh− t«i ®· cã nãi râ råi kia mµ: dï cã th¶ t«i còng nhÊt ®Þnh kh«ng ®i. Giäng L©m Thi ¢m thËt lµ ¶m ®¹m: - T«i biÕt thóc thóc kh«ng chÞu ®i lµ v× Long Tiªu V©n, nh−ng thóc thóc ®©u cã biÕt r»ng y... y... Nµng vôt ®øng s÷ng l¹i vµ ng−êi nµng vôt run lªn bÇn bËt, hai bµn tay bÊu chÆt lÊy thµnh ghÕ, nµng cè thu tÊt c¶ cam ®¶m cßn l¹i ®Ó mµ nãi cho hÕt c¸i ý nghÜ cña m×nh: - Y ®· ph¶n béi thóc thóc... y ®·.... ®· th«ng ®ång ©m m−u víi ®¸m ng−êi kia. Nãi xong c©u Êy ng−êi nµng nh− l¶ ra gieo m×nh nÆng nÒ lªn chiÕc ghÕ, ®«i m¾t trßn s÷ng ®îi chê ph¶n øng cña ng−êi nghe, mét ph¶n øng mµ nµng tin ch¾c r»ng sÏ bé lé hÕt søc d÷ d»n. Nµo ngê Lý TÇm Hoan hÕt søc th¶n nhiªn, th¶n nhiªn ®Õn ®é khãe m¨t còng kh«ng hÒ may ®éng, chµng c−êi nô l¾c ®Çu: - Cã lÏ ®¹i tÈu ®· lÇm, lµm g× cã c¸i chuyÖn Long ®¹i ca ph¶n béi t«i? L©m Thi ¢m chåm ng−êi lªn: - Kh«ng, kh«ng bao giê lÇm, v× chÝnh tai t«i nghe, chÝnh m¾t ®· thÊy. Lý TÇm Hoan nhÕch m«i: - Cã lÏ ®¹i tÈu nghe lÇm mµ thÊy còng còng lÇm. L©m Thi ¢m nãi gÇn nh− khãc: - Cho ®Õn b©y giê mµ thóc thóc vÉn ch−a chÞu tin hay sao? Lý TÇm Hoan c−êi thËt dÞu: - Hai h«m nay bao nhiªu chuyÖn dån dËp x¶y ra, cã lÏ lµm cho ®¹i tÈu bÞ mÖt cho nªn kh«ng tr¸nh khái mét vµo chuyÖn lÇm lÉn, ®¹i tÈu nªn nghØ mét giÊc cho kháe vµ ®Õn s¸ng mai, ®¹i tÈu sÏ thÊy r»ng ng−êi chång cña ®¹i tÈu vÉn lµ mét ng−êi ®µm «ng rÊt xøng ®¸ng. L©m Thi ¢m ®−a ®«i m¾t thÊt thÇn nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan thËt l©u vµ nµng gôc xuèng ghÕ khãc lªn r−ng r−ng. Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t l¹i c¾n chÆt lÊy vµnh m«i, chµng biÕt r»ng nÕu m×nh më m¾t ra, chµng sÏ kh«ng lµm sao cÇm ®−îc giät lÖ. Giäng nãi cña chµng nghe nh− ®−îc Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 238 Nguyªn t¸c : Cæ Long nghiÕn n¸t qua hai bê r¨ng: - Thi ¢m... t¹i lµm sao Thi ¢m... Nh−ng råi chµng gËp m×nh ho lªn sÆc sôa, m¸u theo c¬n ho phón vät khái vµnh m«i. N−íc m¾t L©m Thi ¢m nh− dßng th¸c cuén tu«n, m−êi n¨m trêi nay bao nhiªu t×nh c¶m bÞ ø dån, bao nhiªu ®au th−¬ng xóc tÝch ®−îc dÞp trµo tho¸t ra ngoµi lµm cho L©m Thi ¢m mÊt ®i dÌ dÆt, nµng nhoµi ng−êi ®Õn c¹nh Lý TÇm Hoan: - Lý TÇm Hoan, nÕu anh kh«ng chÞu ®i, t«i.... t«i sÏ chÕt tr−íc mÆt anh ®Êy. Lý TÇm Hoan nghiÕn chÆt lÊy vµnh m«i: - Nµng chÕt hay sèng nµo cã quan hÖ chi ®Õn t«i chø? - Ng−¬i... ng−¬i... L©m Thi ¢m vôt ngÈng ®Çu lªn, trõng trõng nh×n s÷ng lÊy chµng ®«i m«i nµng mÊp m¸y th× thµo vµ mçi tiÕng bËt ra nµng l¶o ®¶o thèi lui tõng b−íc mét. Bçng nhiªn, nµng c¶m thÊy c¶ khèi ng−êi nÆng nÒ cña m×nh ng· trän vµo vßng tay cña mét ng−êi: chång cña nµng - Long Tiªu V©n *** Khu«n mÆt cña Long Tiªu V©n s¾c l¹i, h¾n «m chÆt lÊy bê vai trßn l¼n cña L©m Thi ¢m, y nh− sî m×nh n¬i tay ra c¶ khæi ng−êi cña L©m Thi ¢m sÏ tan biÕn mÊt vµ kh«ng bao giê quay trë l¹i víi h¾n. Sù cã mÆt cña Long Tiªu V©n khiÕn L©m Thi ¢m vôt b×nh tÜnh l¹i, vµnh m«i hång cña nµng nhÕch lªn chua ch¸t: - LÊy tay ra, ®õng... ®õng bao giê ch¹m vµo ng−êi t«i c¶. Da mÆt cña L©m Thi ¢m co rót l¹i y nh− lµ ph¶i mét c¸i t¸t thËt m¹nh. Bµn tay trªn vai L©m Thi ¢m tõ tõ bu«ng láng xu«nbgs vµ h¾n nh×n s÷ng vµo mÆt L©m Thi ¢m: - Nµng ®· biÕt hÕt mäi viÖc? L©m Thi ¢m g»n tõng tiÕng mét: - Trªn ®êi kh«ng cã chi mµ dÊu l©u ®−îc mäi ng−êi. Long Tiªu V©n l¹i hái: - Vµ nµng... nµng ®· nãi râ hÕt víi hiÒn ®Ö? Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ c−íp ngay lêi Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 239 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThËt ra kh«ng cÇn ®¹i tÈu nãi t«i ®· biÕt tõ l©u råi. Míi ngã tho¸ng qua rÊt dÔ cã c¶m t−ëng nh− nh×n vµo ®«i m¾t b»ng ngäc th¹ch nh−ng khi h¾n ®¶o cÆp m¾t qua th× ng−êi bÞ nh×n l¹i cã c¶m t−ëng nh− ®«i m¾t cña t−îng thÇn trªn ¸n thê dßm xuèng kÎ d©ng h−¬ng. Tõ n·y giê nh− cè tr¸nh ®i ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan nh−ng c©u nãi cña chµng võa råi lµm cho Long Tiªu V©n vôt ngöng ddÇu lªn: - HiÒn ®Ö còng ®· biÕt? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Ph¶i. - BiÕt ®−îc tõ lóc mµ anh n¾m chÆt tay t«i ®Ó cho ngän roi cña §iÒn ThÊt ®iÓm truÝng huyÖt ®¹o lµm t«i ph¶i qôy xuèng nh−ng thËt ra, dï cã biÕt t«i còng kh«ng tr¸ch ®−îc anh. Long Tiªu V©n bãp chÆt lÊy bµn tay m×nh, g©n xanh n¬i mu bµn tay næi vång lªn tõng sîi. Giäng cña L©m Thi ¢m nghe nh− l¹c ®i: - Thóc thóc ®· biÕt råi, t¹i sao... t¹i sao ch¼ng chÞu nãi ra? Lý TÇm Hoan c−êi thËt máng: - Nãi ®Ó lµm g×? L©m Thi ¢m h×n chµng mét lóc l©u vµ ng−êi nµng chît run lªn: - Thóc thóc kh«ng nãi ra ph¶i ch¨ng... ph¶i ch¨ng lµ v× t«i? Lý TÇm Hoan nh−íng mµy: - T¹i sao v× ®¹i tÈu chø? - V× sî t«i ph¶i ®au lßng khi biÕt ®−îc sù thËt... v× thóc thóc khi«ng muèn gia ®×nh chóng t«i tan vì... v× gia ®×nh chóng t«i vèn lµ cña thóc thóc... Nãi ®Õn ®©y, cæ nµng bÞ nghÑn l¹i v× tiÕng nÊc, n−íc mÆt tùa nh÷ng h¹t s−¬ng long lanh tõng giät, tõng giät thÊm dµi xuèng m¸. Lý TÇm Hoan bËt c−êi to lªn: - T¹i lµm sao c¸c c« nµo còng lu«n lu«n thÝch tù ®Ò cao m×nh thÕ? Kh«ng nãi ra t¹i bv× t«i thÊy r»ng cã nãi còng v« Ých. Kh«ng ®i chØ v× t«i biÕt r»ng ng−êi ta ®©u ®Ó cho t«i ®i. Chµng cø c−êi c−êi cho ®Õn lóc m×nh ho sÆc sôa vµ khãe m¾ta ®−îm r−ng ¸nh lÖ, n−íc m¾t cña tiÕng c−êi mµ còng lµ bn−íc m¾t cña c¬n ho. L©m Thi ¢m nghe nh− tim m×nh còng nhãi theo tõng c−¬n ho cña ®èi t−îng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 240 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Dï cho b©y giê thóc thóca cã nãi thÕ nµo th× t«i còng dfd· lì biÕt råi. Lý TÇm Hoan vôt ng−ng ngang tiÕng c−êi, giäng chµng nh− s¾c l¹i: - Mµ tÈu tÈu biÕt ®−îc g×? Long Tiªu V©n µm nh− thÕ lµ v× ai? TÈu tÈu biÕt râ ®iÒu ®ã hay ch−a? ChØ v× chØ sî t«i ®Õn lµm cho h¹nh phóc cña hai ng−êi tan r·, chØ v× y qu¸ quý träng ng«i nhµ nµy h¬n tÊt c¶ mäi thø trªn ®ê lµ v× trong ®ã cã tÈu tÈu. L©m Thi ¢m Æng nh×n chµng mét l¸t, vôt c−êi lªn thª thiÕt: - §· bÞ y cè t©m h·m h¹i thÕ mµ thóc thóc v·n mét mùc bµo cxh÷a cho y qu¶ lµ träng t×nh b»ng h÷u. Hay l¾m. Nh−ng... thóc thóc ®õng nªn quªn t«i lµ con ng−êi nh− ai, vµ thóc thóc ®·... ®· ®èi xö víi t«i thÕ nµo? Giäng nãi cña nµng cµng lóc cµng ch×m thÊp theo tiÕng c−êi, khã mµ ®o¸n râ nµng ®ang c−êi hay ®ang khãc? Lý TÇm Hoan gËp m×nh ho sÆc sôa, tõng bøng m¾u t−¬i cø thÕ tung ra. Long Tiªu V©n quay mÆt nh×n chµng: - HiÒn ®Ö qu¶ nãi rÊt ®óng. T«i qu¶ lµ v× ng«i nhµ nµy, v× vî con t«i. Chóng t«i ®ang sèng yªn lµnh, hiÒn ®Ö bçng d−ng xuÊt hiÖn lµm cho x¸o trén tÊt c¶... Vµ h¾n vôt rèng to lªn nh− thÐt: - T«i vèn lµ chñ nh©n ng«i nhµ nµy nh−ng sù trë vÒ cña hiÒn ®Ö lµm cho t«i c¶m thÊy m×nh ch¼ng qua chØ lµ ng−êi kh¸ch trä, t«i chØ cã mét môn con nh−ng hiÒn ®Ö võa vÒ ®Õn ®· lµm cho nã dë sèng dë chÕt. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu thë dµi: - §¹i ca nãi ®óng. T«i... t«i ®¸ng lý ch¼ng trë vÒ lµm g×. Long Tiªu V©n vôt qu¨ng tay bÊu chÆt lÊy vai L©m Thi ¢m vµ rÝt lªn; - Nh−ng thËt ra tÊt c¶ toµn v× em mµ th«i. T«i cã thÓ tr¶ tÊt c¶ mäi thø cho h¾n mµ kh«ng mét chót g× luyÕn tiÕc nh−ng t«i kh«ng thÓ mÊt em. N−íc m¾t h¾n ø trµo lªn theo c©u nãi, nh÷ng giät n−íc mµ Lý TÇm Hoan tin hÕt søc lµ ch©n thµnh. L©m Thi ¢m khÐp kÝn ®«i m¾t l¹i, tõng h¹t lÖ ãng ¸nh nh− nh÷ng h¹t m−a thu tho¸ng r¬i qua hai khãe m¾t: - NÕu cßn mét chót nµo nghÜ ®Õn t«i th× kh«ng bao giê lµm nh− thÕ. Long Tiªu V©n vÉn khãc: - T«i còng thÊy lµ kh«ng nªn lµm nh− thÕ, nh−ng t«i... t«i l¹i sî. L©m Thi ¢m më choµng m¾t ra: - Sî? Sî g× chø? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 241 Nguyªn t¸c : Cæ Long Long Tiªu V©n cè nuèt mét tiÕng thë dµi: - T«i sî ph¶i vÜnh viÔn mÊt Thi ¢m, v× Thi ¢m dï kh«ng nãi, t«i còng hiÓu ®−îc r»ng Thi ¢m kh«ng... kh«ng sao quªn ®−îc y. T«i sî Thi ¢m sÏ quay vÒ víi y. L©m Thi ¢m vôt hÊt m¹nh m,¸i tãc rèi bêi, ngöng ®Çu lªn; Bu«ng tay t«i ra, kh«ng nh÷ng bµn tay «ng d¬ d¸y mµ lßng «ng còng ®en tèi mÊt råi. «ng cho t«i lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ nµo? H¹ng ®µn bµ nh− «ng t−ëng µ? Nµng rò ng−êi xuèng chiÕc nghÕ vµ khãc to lªn: - Kh«ng lÏ «ng ®· quªn r»ng... t«i dï sao còng ®· lµ vî «ng sao? L©m Thi ¢m ®øng s÷ng y nh− lµ ng−êi ®· biÕn thµnh t−îng gç, mét t−¬ng gç ®ang r¬i n−íc m¾t. Lý TÇm Hoan c¾n m«i vµ bËt nhÑ mét tiÕng thë dµi: - T«i cña ai ®©y? Cña ta hay cña hä? *** C¶m gi¸c cña TiÓu Phi sau khi tØnh l¹i lµ nghe tÊt c¶ thÞt x−¬ng trªn ng−êi tan biÕn ®au mÊt, c¸i x¸c thÓ cña chµng cßn l¹i hiÖn thêi chØ lµ khèi nhÑ l©ng l©ng bÒnh bÒnhd trªn kh«ng khÝ, tûonmg mïi h−¬ng dÞu tùa hoa lan. Trong c¬n m¬ cña chµng bao giê còng lµ tuyÕt gi¸, hoang v¾ng vµ hæ b¸o, sµi lang víi nh÷ng tai häa triÒn miªn, nh÷ng cuéc tranh sèng gay go cay ®¾ng. - Anh ®x tØnh ®Êy µ? Mét giäng nãi b»ng tÊt c¶ dÞu dµng vµ yªu th−¬ng vang bªn tai lµm TiÓu Phi ph¶i hÐ m¾t ra nh×n. Chµng b¾t gÆp ngay mét khu«n mÆt tr¸i soan thËt xinh x¾n mµ còng thËt lµ quen, víi nô c−êi hÕt søc kh¶ ¸i, víi tia m¾t nµng ®−îm ý t×nh. TiÓu Phi chît m−êng t−îng ®Õn mét khu«n mÆt kh¸c, mét khu«n mÆt nh− bÞ gÇn ch«n s©u trong tiÒm thøc cña thêi gian th¬ Êu: khu«n mÆt cña mÑ chµng. Còng tr«i trong c¬n bÞnh ho¹n nh− thÕ nµy, mÑ chµng còng ph¶i ngåi bªn c¹nh gi−êng còng tr«ng nom ch¨m sãc chµng b»ng nh÷ng cö chØ dÞu dµng tr×u mÕn ®ã. TiÓu Phi låm cåm ngåi lªn, ng¬ ng¸c: - §©y lµ chç nµo? Nh−ng chµng l¹i nh−n mÆt ng· n»m trë xuèng. L©m Tiªn Nhi nhÑ nhµng kÐo chiÕc mÒm ®øp l¹i cho chµng c−êi thËt dÞu: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 242 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Anh kh«ng cÇn biÕt ®©y lµ ®©u, cø xem nh− nhµ cña m×nh vËy. - Nhµ cña t«i? TiÓu Phi trè m¾t, h×nh nh− c¸i danh tõ cña tiÕng " nhµ " rÊt l¹ tai ®èi víi chµng. Mµ qu¶ thËt vËy, chµng lµm sao ý thøc næi cÝa tiÕng " nhµ " rÊt tÇm th−êng ®ã lµ tiªu biÓu cho mét sù kiÖn g× khi mµ chµng ch−a hÒ cãp ®−îc mét ng«i nhµ? L©m Tiªn Nhi chopø m¾t m¬ mµng: - T«i t−ëng t−îng nhµ cña anh h¼n lµ Êm còng l¾m vµ mÑ cña anh ph¶i lµ rÊt hiÒn, rÊt ®Ñp vµ rÊt yªu anh. TiÓu Phi c¾n m«i im l×m mét lóc vµ tr¶ lêi thËt gän: - T«i kh«ng cã nhµ còng kh«ng cã mÑ. L©m Tiªn Nhi nh×n s÷ng chµng, m«i mÊp m¸y: - Nh−ng... nh−ng trong c¬n mª anh lu«n lu«n gäi ®Õn mÑ anh. TiÓu Phi vÉn n»m im , nÐt mÆt trë tr¬ l¹nh kh«ng mét c¶m xóc: - MÑ t«i chÕt lóc t«i võa lªn b¶y. Vµnh mi cña L©m Tiªn Nhi h¬i rùng ®á, nµng cói mÆt xuèng nãi thËt khÏ: - Xin lçi. T«i... t«i v« t×nh kh¬i ®Õn chuyÖn buån cña anh. Kh«ng khÝ l¹i trÇm im thªm mét lóc, TiÓu Phi chît hái: - ChÝnh c« cøu t«i? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - Lóc ®ã, anh ®· mª man ®i, nªn t«i t¹m thêi khiªng anh vÒ ®©y, nh−ng anh cø yªn lßng mµ d−ìng bÞnh, kh«ng mét ai d¸m x«ng vµo n¬i nµy c¶. TiÓu Phi nãi: - Tr−íc khi biÕt m×nh s¾p chÕt, mÑ t«i hÕt søc dÆn dß t«i: ®õng bao giê thä ©n cña mét ai, c©u trèi ®ã t«i kh«ng lµm sao quªn ®−îc, thÕ mµ b©y giê.... S¾c mÆt cña chµng vÉn y nh− lµ ®¸ l¹nh, nh−ng giäng nãi vôt ch×m lÆng xuèng: - B©y giê y«i nî c« mét c¸i ©n, mét mãn nî cña sinh m¹ng m×nh. L©m Tiªn Nhi tr¶ lêi thËt dÞu: - Anh còng ch¼ng cã g× nî t«i c¶, ®õng quªn r»ng, c¸i sinh m¹ng cña t«i còng do anh cøu ®Êy chø. TiÓu Phi thë dµi nh¾m mÆt l¹i: - Nh−ng t¹i sao c« l¹i ®èi ®·i nh− thÕ víi t«i? C« ®èi xö tèt víi t«i nh− thÕ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 243 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh− kh«ng thÓ chÕ ngù ®−îc t×nh c¶m cña m×nh, L©m Tiªn Nh×n s÷ng h¾n mét lóc, cµ bµn tay bn nµng nhÌ nhÑ vuèt lªn m,¸ h¾n: - B©y giê th× anh ®õng nghÜ ngîi g× hÕt, sau nµy... sau nµy anh tù nhiªn sÏ biÕt t¹i sao t«i... t«i ®· cøu anh vµ t¹i sao t«i ®èi xö víi anh nh− thÕ. Bµn tay m¸t mÞn cña c« g¸i nh− phiÕn lôa T« Ch©u vên trªn khu«n mÆt lµm cho TiÓu Phi ph¶i më choµng m¾t ra, chµng c¶m thÊy khu«n mÆt dÞu xinh cña L©m Tiªn Nhi nh− ®−îc phít lªn mét l−ît phÊn hång r¹ng rì. Tr¸i tim vèn s¾t ®¸ cña chµng vôt nghe gîn lªn nhiÒu ©m h−ëng vµ t©m t− ®ang ph¼ng l× nh− mÆt hå cña chµng còng chao ®éng l¨n t¨n. Mét c¶m gi¸c thËt l¹ lïng mµ TiÓu Phi ch−a bao giê tr¶i qua. TiÓu Phi mÝm m«i vµ chît hái: - B©y giê lµ mÊy giê råi? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - Ch−a hÕt canh ba. TiÓu Phi låm cåm bß dËy. L©m Tiªn Nhi véi hái: - Anh ®Þnh ®i ®©u ®Êy? TiÓu Phi c¾n m¹nh vµnh m«i: - T«i nhÊt ®Þnh kh«ng cho bän hä mang Lý TÇm Hoan ®i. L©m Tiªn Nhi l¾c ®Çu: - Nh−ng Lý TÇm Hoan ®· ®−îc mang ®i råi. TiÓu Phi ng· phÞch xuèng g−êng må h«i rÞn ®Çy trªn vÇng tr¸n: - C« võa b¶o lµ ch−a tíi canh ba kia mµ? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu buån buån: - Ph¶i, b©y giê th× ch−a tµn canh ba, nh−ng Lý TÇm Hoan ®−îc hä mang ®i tõ sím ngµy h«m qua. TiÓu Phi thÊt thanh la lªn: - S¸ng s¬m h«m qua? Nh− thÕ lµ t«i ®· mª man suèt mét ngµy mét ®ªm hay sao? Dïng chiÕc kh¨n mµu hång nh¹t chÊm lÊy må h«i lÊm tÊm trªn vÇng tr¸n cña TiÓu Phi, giäng nãi cña L©m Tiªn Nhi dÞu ngät y nh− lµ ng−êi chÞ dç dµnh: - Th−¬ng thÕ cña anh nÆng l¾m, ngo¹i trõ anh ra khã ai cã ai chÞu næi ®Õn giê, cho nªn t«i tha thiÕt xin anh h·y nghe t«i: r¸ng ë ®©y chê d−ìng lµnh th−¬ng thÕ. TiÓu Phi rªn rØ: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 244 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Nh−ng cßn Lý... L©m Tiªn Nhi bôm lÊy miÖng h¾n: - T«i kh«ng cho anh nh¾c tªn cña y, v× t×nh c¶nh cña y hiÖn giê còng ch−a ®Õn nçi g× nguy khèn l¾m. V¶ l¹i dï muèn cøu y, Ýt ra anh còng ph¶i chê th−¬ng thÕ lµnh l¹i ®·. Nµng ®ì h¾n n»m ngay ng¾n l¹i trªn gèi vµ nãi tiÕp: - Anh yªn lßng. T©m Mi ®¹i s− nãi lµ sÏ hé tèng y ®Õn tËn chïa ThiÕu L©m, th× ch¾c ch¾n trªn lé tr×nh ch¼ng cã ®iÒu chi nguy hiÓm x¶y ra cho y ®©u. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2