Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 21

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

101
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 21: Lòng dạ đàn bà.... Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu: - Tiên Nhi đợi được tại sao tôi không đợi được, về sau chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà. ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 21

 1. TiÓu Lý phi ®ao 290 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø hai mèt Lßng d¹ ®µn bµ Bµn tay luån nhÑ lªn m¸i tãc nµng, TiÓu Phi tr¶ lêi thËt dÞu: - Tiªn Nhi ®îi ®−îc t¹i sao t«i kh«ng ®îi ®−îc, vÒ sau chóng m×nh vÉn cßn nhiÒu ngµy kia mµ. L©m Tiªn Nhi kÝn ®¸o nhÕch m«i c−êi, nô c−êi cña kÎ chiÕn th¾ng. B©y giê th× nµng tin ch¾c r»ng c¸i con ng−êi quËt c−êi vµ cao ng¹o tr−íc mÆt ®· hoµn toµn bÞ nµng chinh phôc vµ tõ nay vÒ sau nhÊt ®Þnh sÏ m·i m·i thÇn phôc d−íi ch©n nµng. TiÓu Phi bång xèc nµng ®Æt nhÑ lªn gi−êng, trang träng kÐo ch¨n ®¾p kÝn cho nµng. §èi víi chµng hiÖn giê, L©m Tiªn Nhi lµ mét hiÖn th©n tÊt c¶ nh÷ng g× trinh tr¾ng vµ ®Ñp ®Ï nhÊt, mét thÇn t−îng hÕt søc cao quÝ trong t©m kh¶m chµng. TiÓu Phi ®· ®i khuÊt. L©m Tiªn Nhi vÉn n»m im trªn gi−êng, nô c−êi kÝn ®¸o vÉn khÏ në trªn vµnh m«i. Ng−êi con g¸i nµo ch¼ng kho¸i tr¸ khi võa chinh phôc ®−îc mét chµng trai? Mét c¬n giã l¹nh vôt thèc vµo cöa sæ, kh«ng ph¶i c¬n giã cña ngoµi trêi mµ lµ c¬n giã cã mang theo h¬i h¸m con ng−êi. L©m Tiªn Nhi véi vµng ngåi dËy kªu to: - Ai? C©u hái võa bËt ra khái miÖng, mét khu«n mÆt gím ghiÕc ®· hiÖn ra. Tõ trªn khu«n mÆt, hai tia m¾t xanh rên rîn loÐ ngêi, trong ®ªm tèi y nh− lµ khu«n mÆt quØ. Gi÷a ®ªm khuya c¶nh v¾ng, ®ét nhiªn mét d¸ng ng−êi nh− thÕ hiÖn ra n¬i cöa sæ, dï lµ mét kÎ b¹o gan còng khã tr¸nh khái hÕt hån. Nh−ng L©m Tiªn Nhi l¹i b×nh th¶n n»m trë xuèng gi−êng, ch¼ng kªu la sî h·i còng ch¼ng hÒ kinh khiÕp giËt m×nh, lÆng im ®−a m¾t quan s¸t con ng−êi míi ®Õn, trong s¾c mÆt nµng tuyÖt nhiªn kh«ng cã chót g× nÐt ho¶ng hèt. KÎ míi ®Õn còng nh×n xo¸y vµo mÆt nµng kh«ng chíp. §«i m¾t xanh ngêi ngîi kh«ng ngít ®á lªn nh− löa quØ chËp chên. L©m Tiªn Nhi bËt c−êi lªn vµ nãi thËt th− th¶: - §· ®Õn ®©y, t¹i sao ch−a chÞu vµo? ChiÕc bãng cña ng−êi ngoµi bçng theo liÒn c©u nãi chíp lªn, vµ khi lêi nµng võa Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 291 Nguyªn t¸c : Cæ Long døt, ng−êi nä ®· ®øng sùng ë ®Çu gi−êng. Th©n h×nh cña h¾n rÊt cao, khu«n mÆt còng dµi ®Õn dÔ sî, cho ®Õn chiÕc cæ còng dµi ®Õn kh¸c th−êng. N¬i cæ h¾n cã quÊn kÝn mét líp b¨ng tr¾ng cµng lµm cho vãc ng−êi h¾n cøng ®¬ nh− lµ mét c¸i th©y biÕt cö ®éng. Nh−ng sù cö ®éng cña h¾n thËt lµ nhanh cho ®Õn L©m Tiªn Nhi còng kh«ng nh×n thÊy h¾n v−ît qua cöa sæ b»ng c¸ch nµo? Nh×n vµo chiÕc cæ quÊn b¨ng tr¾ng cña h¾n, nµng hái: - C¸c h¹ bÞ th−¬ng µ? ¸nh m¾t xanh rên cña h¾n vôt trîn trßn lªn thay tiÕng ®¸p. L©m Tiªn Nhi l¹i hái: - Ch¾c lµ Lý TÇm Hoan lµm cho c¸c h¹ thä th−¬ng? C©u hái ®· lµm cho g−¬ng mÆt vèn lÇm l× cña h¾n vôt ®æi s¾c, h¾n gÇm lªn: - Lµm sao ng−¬i biÕt? L©m Tiªn Nhi thë dµi nh− tiÕc rÎ: - T«i nh÷ng t−ëng c¸c h¹ cã thÓ giÕt chÕt y, ai ngê l¹i bÞ y h¹i ng−îc l¹i. Mµu xanh trªn khu«n mÆt h¾n cµng nh− ®Ëm thªm: - Do ®©u ng−¬i biÕt r»ng ta muèn giÕt Lý TÇm Hoan? L©m Tiªn Nhi dÞu dµng tr¶ lêi: - V× y ®· giÕt Kh−u §éc, mµ Kh−u §éc l¹i lµ con riªng cña c¸c h¹. M«i nhÕch nhÑ nô c−êi, nµng nãi tiÕp: - C¸c h¹ tÊt l¹i lÊy lµm l¹ r»ng t¹i sao t«i l¹i biÕt chuyÖn ®ã ph¶i kh«ng? HÕt søc ®¬n gi¶n Thanh Ma Y Khèc x−a nay kh«ng hÒ thu nhËn ®Ö tö, thÕ mµ Kh−u §éc kh«ng nh÷ng ®−îc c¸c h¹ truyÒn thô vâ c«ng t©m ph¸p l¹i cßn ®−îc c¶ mét chiÕc Thanh Ma Thñ cña c¸c h¹. §«i m¾t xanh rên nh− löa quØ nh×n xo¸y vµo mÆt L©m Tiªn Nhi vµ Y Khèc g»n tõng tiÕng mét: - Ta còng biÕt ng−¬i lµ ai råi. L©m Tiªn Nhi rÊt th¶n nhiªn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 292 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThÕ µ, thËt lµ h©n h¹nh. Y Khèc vÉn g»n cæ tõng tiÕng: - Khi Kh−u §éc l©m chung, chiÕc Thanh Ma Thñ ®· kh«ng cßn trªn m×nh h¾n. L©m Tiªn Nhi chíp nhÑ ®«i m¾t: - H¼n nhiªn lµ kh«ng cßn. Y Khèc vôt hái: - H¾n ®· biÕu Thanh Ma Thñ cho ng−¬i? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - H×nh nh− lµ thÕ. Y Khèc gÇm lªn: - NÕu nh− h¾n kh«ng biÕu Thanh Ma Thñ cho ng−¬i, th× ®©u ®Õn nçi h¾n ph¶i chÕt nh− thÕ. L©m Tiªn Nhi mØm c−êi: - C¸c h¹ còng ®©u ®em Thanh Ma Thñ biÕu cho t«i nh−ng c¸c h¹ vÉn bÞ th−¬ng v× Lý TÇm Hoan kia mµ, cã ph¶i thÕ kh«ng? Hai hµm r¨ng Y Khèc nghiÕn vµo nhau ken kÐt vµ h¾n vôt thß tay ra tóm lÊy tãc cña nµng giùt m¹nh. L©m Tiªn Nhi kh«ng chót g× sî h·i, tr¸i l¹i hai c¸nh m«i ®µo cµng ®Ëm râ nô c−êi: - Cho dï h¾n cã v× t«i mµ chÕt, h¾n còng c¶m thÊy rÊt hµi lßng v× h¾n nhËn r»ng t«i rÊt xøng ®¸ng. Qua ¸nh löa hång bËp bïng trong lß s−ëi, nô c−êi cµng lµm khu«n mÆt nµng r¹ng râ nh− ®ãa t−êng vi. Vµnh mÐp Y Khèc lãe lªn mét nô c−êi hiÓm ¸c, ®«i m¾t h¾n hao h¸o nh×n nµng: - Ta cÇn ph¶i xem ng−¬i cã xøng ®¸ng hay lµ kh«ng? Vµ bµn tay h¾n liÒn theo lêi nãi lét ph¨ng chiÕc mÒm ®ang quÊn quanh ng−êi nµng. C¶ mét vãc thÓ ngäc ngµ lå lé ph¬i bµy, L©m Tiªn Nhi co qu¾c ng−êi l¹i víi mét t− thÕ thËt dÔ th−¬ng y nh− con dª con mòm mÜm. Tr¸i l¹i, cæ Y Khèc sau líp b¨ng tr¾ng kh«ng ngít phËp phÒu lªn xuèng, giäng h¾n Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 293 Nguyªn t¸c : Cæ Long nghe kh« khèc l¹ th−êng. L©m Tiªn Nhi l¼ng l¬ c−êi: - Sao? C¸c h¹ thÊy cã xøng ®¸ng kh«ng? Bµn tay Y Khèc cµng quÊn trßn lÊy lµn tãc L©m Tiªn Nhi ghÞt nµng l¹i thªm gÇn. L©m Tiªn Nhi c¶m nghe m¸i tãc m×nh nh− tõng bùng bÞ døt khái da ®Çu ®au ®Õn lÖ −¬m −ít mi m¾t. Nh−ng qua mµn lÖn long lanh Êy, tia m¾t nµng tr¸i l¹i cµng béc lé tÊt c¶ nh÷ng g× kh¸t väng vµ khÈn cÇu. D−íi hai rÌm mi dµi cong vót nöa khÐp nöa më, ®«i m¾t ®Ñp cña nµng cµng thªm ®¾m duèi lê ®ê vµ giäng nãi cña nµng rªn rÜ gi÷a h¬i thë dån dËp: - T¹i sao c¸c h¹ chØ d¸m n¾m tãc t«i th«i? Kh«ng lÏ trªn m×nh t«i cã gai? ¸nh m¾t ®ã, giäng nãi kia, dï cho bËc chÝnh nh©n qu©n tö ch−a h¼n ®· kÒm lßng ®−îc, huèng hå Thanh Ma Thñ ch−a ®¸ng lµ mét h¹ng siªu hïng. Bµn tay h¾n vôt xoay ngang bî lÊy vu«ng c»m cña nµng vµ tiÕp theo ®ã gi÷ lÊy ®Çu vai nµng Ên m¹nh xuèng. Th©n h×nh cña L©m Tiªn Nhi bèng run lªn lÈy bÈy nh−ng kh«ng ph¶i lµ c¸i run thèng khæ mµ lµ sù run rÈy cña ®ª mª, nÐt mÆt nµng rùc lªn thÌm kh¸t. Y Khèc dïng tay ®Êm m¹nh vµo m¹ng mì nµng vµ c−êi lªn tµn ¸c: - §å tåi! Th× ra ng−¬i thÝch ®−îc bÞ ®¸nh. L©m Tiªn Nhi uèn trßn ng−êi l¹i rªn rØ: - §¸nh... ®¸nh n÷a ®i... ®¸nh chÕt t«i ®i... Thanh ©m kh«ng ph¶i béc lé sù ®au ®ín mµ l¹i lµ mét kho¸i c¶m tét cïng. Vµnh m«i th©m xÞt cña Y Khèc h¬i trÒ xuèng, giäng nãi l¹nh ng¾t theo ®ã ph¸t ra: - Ng−¬i kh«ng sî µ? L©m Tiªn Nhi run rÈy: - T¹i sao t«i ph¶i sî? C¸c h¹ dï xÊu ®Õn ph¸t khiÕp nh−ng c¸c h¹ vÉn lµ ng−êi ®µn «ng ®Çy ®ñ b¶n l·nh. Y Khèc l«i bËt nµng ®øng dËy vµ nghiÕn r¨ng d»n m¹nh ng−êi nµng xuèng ®Êt, l¹i n¾m tãc l«i ng−îc trë lªn. L©m Tiªn Nhi tr¸i l¹i, «m cøng lÊy ng−êi h¾n hæn hÓn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 294 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T«i kh«ng sî c¸c h¹, t«i thÝch c¸c h¹, v× c¸c h¹ ®· biÕt lµm cho t«i thÝch, nh÷ng ®µn «ng ®Ñp t«i ®· gÆp nhiÒu lÇn råi, t«i chØ thÝch nh÷ng mÉu ng−êi xÊu xÝ nh− c¸c h¹ th«i. C¸c h¹ cßn chê g× n÷a? Y Khèc kh«ng cßn ph¶i chê g× thªm n÷a. Mµ cho dï mét g· ®µn «ng nµo trong c¶nh ®ã còng kh«ng lµm sao mµ chê thªm ®−îc n÷a. *** B©y giê trong phßng cßn l¹i chØ cã tiÕng thë nÆng nÒ. Y Khèc ®ang ®øng bªn ®Çu gi−êng mÆc l¹i quÇn ¸o. H¾n cói khom xuèng nh×n L©m Tiªn Nhi cßn lim dim ®«i m¾t n»m dµi trªn gi−êng nh− ®ang cè tËn h−ëng tÊt c¶ d− vÞ ¸i ©n võa qua. Trªn khu«n mÆt lÇm l× cña h¾n vÏ lªn mét nô c−êi, nô c−êi tho¶ m·n vµ kiªu c¨ng duy nhÊt ë con ng−êi chinh phôc. Mét lóc kh¸ l©u sau, L©m Tiªn Nhi míi më m¾t ra vµ nh×n h¾n mØm c−êi: - B©y giê th× c¸c h¹ ®· biÕt t«i xøng ®¸ng hay lµ kh«ng råi chø? Y Khèc l¹nh lïng: - Ta nªn giÕt ng−¬i lµ ph¶i, b»ng kh«ng sÏ cã kh«ng biÕt bao nhiªu ng−êi chÕt trong tay ng−¬i. L©m Tiªn Nhi c−êi t−¬i h¬n lóc nµo: - Th× ch¼ng ph¶i c¸c h¹ ®Õn ®©y vèn ®Ó giÕt t«i ®ã sao? - Hõ. Y Khèc chØ hõ trong nãc häng kh«ng bnãi. L©m Tiªn Nhi l¹i tiÕp: - Mµ c¸c h¹ cã dµnh xuèng tay ®©u. Y Khèc lõ lõ nh×n nµng mét lóc vµ chît hái: - C¸i g· con trai cïng ®i theo víi ng−¬i lµ ai thÕ? L©m Tiªn Nhi c−êi lªn: - T¹i sao l¹i hái y? Ghen hay lµ sî? Y Khèc lÇm l× c−êi nh¹t kh«ng ®¸p. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 295 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi chíp nhÑ ®«i m¾t: - Y dÔ th−¬ng l¾m, kh«ng cã nh− ng−¬i ®©u, y sím ®· ®i t×m mét n¬i kh¸c ngñ riªng råi, gi¸ nh− mµ y ë gÇn ®©y nghe cã tiÕng ®éng y ®©u dÔ ®Ó cho c¸c h¹ " ¨n hiÕp " ng−êi ta nh− thÕ? Y Khèc nhÕch m«i: - Kh«ng nghe ®−îc lµ may cho y ®Êy. L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t: - ¸! C¸c h¹ ®Þnh giÕt y µ? Y Khèc gËt ®Çu: - õ. L©m Tiªn Nhi c−êi nöa miÖng: - C¸c h¹ kh«ng giÕt næi y ®©u! Kh«ng nh÷ng vâ c«ng y rÊt cao mµ y l¹i lµ b¹n th©n cña Lý TÇm Hoan. H¬n n÷a t«i rÊt thÝch y. Y Khèc mÆt liÒn biÕn s¾c. L©m Tiªn Nhi liÕc m¾t nh×n h¾n mØm c−êi: - H¾n ë n¬i c¨n cuèi cña d·y nhµ tr−íc mÆt ®ã, c¸c h¹ cã d¸m t×n y kh«ng? Vµ c©u nãi khÝch cña L©m Tiªn Nhi hiÖu nghiÖm hÕt søc nhanh chãng. Nµng ch−a kÞp trßn lêi th× Y Khèc ®· b¾n vät ra khái cöa. L©m Tiªn Nhi cßn båi thªm mét ®ßn tèi hËu: - CÈn thËn nhÐ, chiÕc cæ cña c¸c h¹ mµ l·nh thªm mét nh¸t kiÕm n÷a th× kÓ nh− lµ hÕt ®êi. ChiÕc l−ng cña Y Khèc võa khuÊt mÊt trong bÇu ®ªm, vµnh m«i ®µo cña L©m Tiªn Nhi vÏ lªn mét nô c−êi ®¾c ý, d−íi ¸nh ®Ìn, ®«i m¾t ®Ñp cña nµng thªm long lanh nh− hai h¹t ngäc huyÒn. Nµng rót ng−êi trë vµo ch¨n Êm, nô c−êi kho¸i tr¸ vÉn cßn ®äng trän trªn vµnh m«i, kho¸i tr¸ nh− mét ®øa trÎ ¨n vông kÑo mµ kh«ng cã ai b¾t gÆp. Vµ ®iÒu mµ nµng kho¸i tr¸ nhÊt hiÖn thêi lµ trong mét ngµy nµng ®· liªn tiÕp " xá mòi " ®−îc hai g· ®µn «ng, cµng kho¸i tr¸ h¬n n÷a, lµ nµng cã thÓ khiÕn ®−îc hä giÕt chãc lÉn nhau nh− hai con tr©u ®iªn h¨ng m¸u. Ch¼ng biÕt kÎ nµo sÏ th¾ng nhØ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 296 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nµng mØm c−êi lÈm bÈm lÊy mét m×nh. T−ëng t−îng khi chiÕc Thanh Ma Thñ cña Y Khèc ®Ëp bÑp róm c¸i ®Çu bï cña TiÓu Phi, ¸nh m¾t nµng c−êi lªn thÝch thó vµ c¸i c¶nh t−îng mòi kiÕm dÑp cña TiÓu Phi xèc lñng l¼ng n¬i yÕt hÇu cña þ, nµng nghe høng khëi muèn run lªn. GiÊc ngñ dÇn dÇn kÐo ®Õn trong niÒm h©n hoan tuyÖt vêi, nô c−êi t−¬i vÉn cßn dÝnh trän vÑn trªn m«i mµ kh«ng mÊt. Qu¶ lµ mét ®ªm mµ nµng c¶m thÊy ®Çy ®ñ nhÊt trªn tinh thÇn lÉn c¶ thÓ x¸c. *** G−êng nÖm thËt lµ ªm, mÒm gèi còng hÕt søc s¹ch sÏ nh−ng TiÓu Phi cø tr»n träc kh«ng lµm sao ngñ ®−îc. Ch−a bao giê TiÓu Phi mÊt ngñ. Còng ch−a bao giê chµng nÕm qua c¸i mïi vÞ cña kÎ thøc tr¾ng ®ªm dµi. Mét mïi vÞ thËt lµ dÔ sî. Tríc kia, cø mçi khi c¶m thÊy mÖt mái lµ chµng l¨n vïi ra n»m ngñ, dï c¶ trªn ®Êt tuyÕt l¹nh, chµng vÉn ngñ ®−îc nh− th−êng. Nh−ng h«m nay tuy r»ng rÊt mÖt thÕ nh−ng chµng cø l¨n lén m·i mµ h×nh bãng cña L©m Tiªn Nhi cø lën vën tr−íc mÆt. Vµ mçi khi nghÜ vÒ nµng, TiÓu Phi nghe cã mét c¶m gi¸c ngät ngµo xuyªn luån trong tõng thí thÞt lµn da, mét c¸i g× ªm ªm k× l¹ m¬n vuèt ë t©m t×nh. Chµng l¹i kh«ng ngít tù tr¸ch, tù sØ v¶ m×nh t¹i sao kh«ng biÕt ®Ì nÐn ®Ó m¹o ph¹m ®Õn nµng? Chµng cßn ®Êm vµo c¶ ngùc m×nh, tù nguyÖn víi lßng tõ nay ®èi víi nµng sÏ t«n kÝnh h¬n n÷a v× nµng rÊt xøng ®¸ng ®Ó cho chµng t«n kÝnh. Nµng kh«ng nh÷ng rÊt ®Ñp, rÊt dÔ th−¬ng vµ h¬n thÕ n÷a nµng l¹i rÊt tinh khiÕt vµ cao qóy. GÆp ®−îc mét ng−êi cao quý nh− thÕ qu¶ lµ mét ®iÒu may m¾n cho chµng. NghÜ m·i... nghÜ m·i, trong ®Çu ãc th¨ng b»ng cña TiÓu Phi ®· lê mê vÏ lªn mét ng«i nhµ Êm còng cho ngµy mai, tuy r»ng cßn xa vêi l¾m nh−ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng thùc hiÖn ®−îc. ChØ sî ng−êi ta kh«ng cã lßng, chø ng¹i g× nói s«ng dêi ®æi. Cuèi cïng chµng còng thiÕp ®i trong c¸i viÔn c¶nh h¹nh phóc ®ã. Ch¼ng biÕt bao l©u, còng ch¼ng hiÓu lµ do ®©u, TiÓu Phi vôt thøc giÊc vµ nh¶y ph¸t xuèng gi−êng. Hµnh ®éng cña chµng y nh− b¶n n¨ng tù nhiªn cña d· thó ®¸nh h¬i ®−îc c¬n nguy vµ c¶nh gi¸c bõng tØnh dËy. Thanh kiÕm võa ®−îc chµng tra vµo d©y l−ng th× c¸nh cöa sæ còng vôt më toang ra. TiÓu Phi b¾t gÆp nhau ®«i m¾t thËt lµ dÔ sî, dÔ sî h¬n c¶ m¾t cña quû ®ang trõng Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 297 Nguyªn t¸c : Cæ Long trõng nh×n chµng: ®«i m¾t cña Y Khèc. - Mi ®Õn víi L©m Tiªn Nhi? Y Khèc hái liÒn. TiÓu Phi ®¸p: - Ph¶i. Y Khèc khÏ l¾c ®Çu: - Tèt l¾m! Ra ngoµi nµy. Kh«ng cÇn ph¶i ®îi cho ®èi ph−¬ng gäi lÇn thø hai, TiÓu Phi phãng ra liÒn. Sau khung cöa sæ vµ vßng t−êng, gi÷a kho¶ng c¸ch cña bøc t−êng víi khung cöa sæ lµ con ®−êng hÎm réng kho¶ng ba th−íc. Y Khèc vµ TiÓu Phi ®øng ®èi diÖn nhau b»ng c¸i kho¶ng c¸ch ba th−íc ®ã. Vèn b¶n tÝnh kh«ng thÝch nãi chuyÖn cho nªn TiÓu Phi kh«ng khi nµo chÞu më miÖng tr−íc. Y Khèc l¹i lµ con ng−êi ch¼ng −a nhiÒu lêi, chØ nãi: - Ta ®Õn ®©y giÕt mi. Bèn tiÕng thËt gän gµng nh−ng còng thËt ®Çy ®ñ ý nghÜa cña viÖc l·o ®Õn ®©y vµ s¾p söa hµnh ®éng. TiÓu Phi ®¨m chiªu mét lóc råi l¹nh lïng ®¸p: - H«m nay ta kh«ng thÝch giÕt ng−êi, ng−¬i cót ®i. Y Khèc c−êi l¹t: - Ta h«m nay còng kh«ng thÝch giÕt ng−êi, chØ muèn giÕt mi th«i. TiÓu Phi h¬i nhÝu mµy: - ThÕ µ? Y Khèc nãi lu«n: - V× mi kh«ng nªn ®i chung víi L©m Tiªn Nhi. §«i m¾t cña TiÓu Phi vôt ngêi lªn l¹nh buèt: - NÕu ng−¬i cßn nãi ®Õn nµng mét lÇn n÷a, ta buéc lßng ph¶i giÕt ng−¬i. Y Khèc c−êi ®anh ¸c: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 298 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T¹i sao? TiÓu Phi g»n râ tõng tiÕng: - V× ng−¬i kh«ng xøng. Y Khèc bËt c−êi to lªn: - Ch¼ng nh÷ng ta gäi tªn mµ cßn muèn ngñ chung víi nµng n÷a kia, mi lµm g× ta? TiÓu Phi nghe h¬i nãng bèc lªn khu«n mÆt. Lµ con ng−êi x−a nay rÊt l¹nh tinh, TiÓu Phi ch−a bao giê biÕt giËn d÷ nh− h«m nay. Cho ®Õn bµn tay cña chµng còng run lªn v× tøc giËn. C¸nh tay cÇm kiÕm mµ rung, thÕ kiÕm sÏ kh«ng cßn v÷ng vµng vµ chÝnh x¸c. TiÓu Phi ®· quªn khuÊy ®i ®iÒu ®ã, l−ìi kiÕm cña chµng ®−îc b−ng ra trong khi c¬n giËn d÷ ®· ®èt tan c¶ lý trÝ. ChiÕc Thanh Ma Thñ cña Y Khèc còng ®ång lóc nho¸ng lªn. So¶ng. Sau tiÕng ng©n dµi cña s¾t thÐp ch¹m nhau, thanh kiÕm cña TiÓu Phi ®· gÉy mÊt nöa ®o¹n. Y Khèc c−êi lªn s»ng sÆc: - Vâ c«ng thÕ ®ã mµ L©m Tiªn Nhi l¹i hÕt søc ngîi khen thËt còng còng l¹. ChiÕc Thanh Ma Thñ lång theo c©u nãi c«ng ra ®óng m−êi chiªu. Qu¶ kh«ng hæ lµ mét vò khÝ mµ cao thñ giang hå nghe thÊy ®Òu nÓ khiÕp, h×nh d¸ng bªn ngoµi cña chiÕc Thanh Ma Thñ xem ra kh¸ nÆng nÒ nh−ng mét khi uy lùc ®−îc tu«n ra ®óng møc, sù lîi h¹i cña nã khã mµ −íc l−êng, thªm vµo ®ã chiªu thÕ cña kÎ sö dông l¹i hÕt søc k× quÆc vµ tinh x¶o. TiÓu Phi hoµn toµn l©m vµo thÕ thñ, vÊt v¶ ®ì g¹t tõng chiªu, trªn tay chØ cßn l¹i ®o¹n kiÕm g·y dµi kh«ng qu¸ nöa tÊc, may nhê bé ph¸p thÇn tèc míi miÔn c−ìng tho¸t nguy. Y Khèc c−êi lªn ®¾c ý: - NÕu mi chÞu ngoan ngo·n tr¶ lêi nh÷ng c©u hái cña ta, ta sÏ tha cho mi khái chÕt. Chãt mòi cña TiÓu Phi thÊm ø¬t må h«i, chµng mÝm miÖng lµm thinh kh«ng nãi. Y Khèc nãi tiÕp: - Ta muèn hái mi, ph¶i ch¨ng L©m Tiªn Nhi th−êng hay ngñ chung víi kÎ kh¸c, Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 299 Nguyªn t¸c : Cæ Long mi vêi nµng ®· ngñ chung víi nhau mÊy lÇn råi? TiÓu Phi gÇm lªn mét tiÕng, thanh kiÕm g·y trªn tay l¹i lÇn n÷a bung ra. L¹i mét tiÕng so¶ng vang lªn d÷ déi, ®o¹n kiÕm g·y l¹i lÇn n÷a g·y ®«i vµ bÞ søc chÊn cña Thanh Ma Thñ bay v¨ng hai phÝa. Lu«n c¶ TiÓu Phi còng bÞ tÐ nhµo trªn mÆt ®Êt, lén ®i mét vßng. Thanh Ma Thñ cña Y Khèc nhanh nh− sÐt chíp gi¸ng theo liÒn. TiÓu Phi muèn ®øng lªn còng kh«ng lµm sao t×m ®−îc kÎ hë cña thêi gian, ®µnh ph¶i l¨n khÝa thªm hai l−ît ®Ó lÈn tr¸nh. Nh−ng qua chiªu thø ba TiÓu Phi ®µnh bÊt lùc n»m im. ¸p lùc cña Thanh Ma Thñ cµng lóc cµng nÆng nÒ, TiÓu Phi nghiÕn chÆt r¨ng, c¨m hên chê ®îi c¸i chÕt. Y Khèc nhÕch m«i c−êi rên rîn: - Nãi ®i, nãi râ nh÷ng g× ta hái, rå ta sÏ tha chÕt cho. TiÓu Phi vôt nãi: - §−îc råi, ta nãi. Y Khèc cµng c−êi to lªn vµ trong c¸i phót gi©y cña chiÕc Thanh Ma Thñ ®−îc l¬i chËm, l·o chît thÊy mét ¸nh kiÕm chíp lªn thËt nhanh. Ch−a bao giê Y Khèc thÊy mét thÕ kiÕm nhanh ®Õn d−êng Êy. Cho ®Õn khi nh×n râ kÎ xuÊt ph¸t lªn thÕ kiÕm th× l·o còng võa bÞ mòi kiÕm sèc vµo yÕt hÇu. Trong cæ Y Khèc kªu lªn nh÷ng tiÕng rån rét kh«ng ngõng, s¾c mÆt cña l·o trµn ®Çy nÐt kinh hoµng vµ söng sèt. Cho ®Õn chÕt l·o còng kh«ng tin næi c¸i g· thiÕu niªn tr−íc mÆt l¹i cã thÓ giÕt chÕt m×nh, l¹i cã thÓ ®©m ra mét thÕ kiÕm nhanh d−êng Êy. TiÓu Phi dïng hai ngãn tay khÏ kÐo lÊy ®o¹n kiÕm bÞ Y Khèc chÊn g·y lóc nµy, tõng tÊc rót ra khái yÕt hÇu cña l·o. Tõng thí thÞt cña þ theo ®ã næi vång lªn dÔ sî, ¸nh m¾t nh− b¨ng l¹nh trõng trõng nh×n TiÓu Phi. TiÓu Phi nhÕch khÏ vµnh m«i bu«ng râ tõng tiÕng mét: - KÎ nµo d¸m bu«ng lêi sØ nhôc nµng kÎ ®ã sÏ r−íc lÊy c¸i chÕt. Trong cæ cña Y Khèc vÉn kªu rån rét, cho ®Õn lóc l«ng nheo vµ trßng m¾t cuén vång lªn, l·o ®Þnh c−êi lªn, nh−ng c¸i c−êi lóc Êy cµng biÕn khu«n mÆt l·o thªm phÇn dÔ sî. Kh«ng nh÷ng l·o ®Þnh c−êi mµ l·o cßn muèn nãi víi TiÓu Phi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 300 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Mi sím hay muén g× còng chÕt trong tay nµng. Nh−ng tiÕc thay, c©u nãi ®ã vÜnh viÔn kh«ng ph¸t ra thµnh tiÕng. *** Khi L©m Tiªn Nhi më m¾t thøc giÊc thÊy ¸nh n»ng chiÕc lªn m¸i tãc, mét bãng ng−êi ®ang ®i l¹i bªn ngoµi cöa song. Nµng biÕt ngay ®ã chÝnh lµ TiÓu Phi, tuy g· muèn b−íc vµo nh−ng v× ng¹i lµm kinh ®éng giÊc ngñ cña nµng. V× nÕu lµ Y Khèc , h¾n kh«ng khi nµo chê ngoµi cöa sæ mét c¸ch khã chÞu nh− thÕ. §«i m¾t nh×n theo chiÕc bãng cña TiÓu Phi thÊp tho¸ng qua khung cöa sæ, L©m Tiªn Nhi c¶m thÊy thÝch thó v« ngÇn. Tuy Y Khèc lµ mét g· ®µn «ng cã nhiÒu ®Æc t¸nh vµ kh¸ næi danh, mÉu ®µn «ng nh− thÕ ®èi víi nµng qu¶ lµ rÊt kÝch thÝch vµ còng rÊt t©n k×. Nh−ng TiÓu Phi dï sao còng cã nhiÒu ®Æc ®iÓm ®em l¹i cho nµng nhiÒu thó vÞ h¬n. Nµng vÉn n»m im trªn gi−êng, ®Ó cho TiÓu Phi ®îi mét lóc l©u bªn ngoµi, nµng míi khÏ gäi: - TiÓu Phi, anh ®ã ch¨ng? TiÕng anh h×nh nh− ®−îc nµng cè ý kÐo dµi ra nghe võa th©n thiÕt võa ªm dÞu l¹ th−êng. ChiÕc bãng cña TiÓu Phi vôt bªn ngoµi cöa sæ vµ giäng chµng ®¸p lªn: - T«i ®©y. L©m Tiªn Nhi dÞu dµng hái: - T¹i sao anh kh«ng vµo? C¸nh cöa më toang qua c¸i ®Èy nhÑ, TiÓu Phi h¬i nhÝu mµy: - Kh«ng cã gµi cöa µ? L©m Tiªn Nhi bËm m«i vµ mØm c−êi: - Quªn råi ®ã, c¸i chi... t«i còng quªn c¶. TiÓu Phi vôt b−íc nhanh bªn gi−êng nh×n s÷ng nµng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 301 Nguyªn t¸c : Cæ Long Trªn khu«n mÆt cña L©m Tiªn Nhi cã nhiÒu chç bÇm vµ s−ng lªn, TiÓu Phi mÆt liÒn ®æi s¾c hèt ho¶ng hái: - §ªm... ®ªm qua chuyÖn g× x¶y ra cho Tiªn Nhi? L©m Tiªn Nhi thËt th¶n nhiªn: - Mçi khi bÞ mÊt ngñ, mÆt t«i th−êng hay s−ng lªn nh− thÕ... håi h«m t«i cø l¨n lén mµ kh«ng lµm sao ngñ ®−îc. Da mÆt nµng h×nh nh− hång lªn h¬n. Nµng gôc ®Çu vµo líp mÒm vµ c−êi lªn róc rÝch: - C¸i g× mµ ngã ch©m bÈm: "ng−êi ta " qu¸ thÕ? Bé "ng−êi ta " ngñ kh«ng ®−îc råi nghi... nghi " ng−êi ta " nµy nä hay sao? TiÓu Phi thªm mét lÇn lÆng ng−êi ra si d¹i, tim chµng nghe nh− tan thµnh n−íc vµ lo·ng thµnh h¬i. L©m Tiªn Nhi l¹i hái: - Cßn anh, anh cã ngñ ®−îc kh«ng? TiÓu Phi chËm r·i l¾c ®Çu: - T«i còng ch¼ng yªn giÊc ®−îc v× cã con chã ®iªn cø sña lo¹n ngoµi cöa sæ. L©m Tiªn Nhi trè m¾t: - Con chã ®iªn? TiÓu Phi gËt nhÑ ®Çu: -Ph¶i, vµ t«i giÕt nã qu¨ng xuèng s«ng råi. Tõ phÝa bªn ngoµi chît vang lªn nh÷ng tiÕng khua læn cæn, TiÓu Phi hÐ réng thªm c¸nh cöa sæ nh×n thÊy ngay tªn tiÓu nhÞ ®øng n¬i trèng, l¾c khua c¸i b×nh trµ cho vang lªn thµnh tiÕng ®éng vµ rao to: - Th−a ch− vÞ kh¸ch quan, ch− vÞ ai muèn nghe nh÷ng tin tøc míi mÎ nhÊt cña vâ l©m, cïng nh÷ng chuyÖn to t¸t x«n ®éng giang hå gÇn ®©y, xin mêi ®Õn phßng c¬m ®Ó dïng. Tr−a nay, T«n NhÞ tiªn sinh tõ ph−¬ng nam võa tíi sÏ kÓ l¹i, b¶o ®¶m lµ hÕt søc " giËt g©n " vµ "sèt dÎo ". Ch− vÞ cã thÓ võa dïng c¬m l¹i võa ®−îc nghe chuyÖn l¹. KÝnh mêi... kÝnh mêi... TiÓu Phi khÐp nhÑ l¹i c¸nh cöa vµ l¾c l¾c ®Çu. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 302 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi liÒn hái: - Anh kh«ng muèn ®i nghe µ? TiÓu Phi ®¸p: - Kh«ng. L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t nh−ng giäng nµng thËt lµ th¶n nhiªn: - T«i l¹i muèn ®i nghe. V¶ l¹i m×nh vÉn ph¶i ®i ¨n c¬m kia mµ. TiÓu Phi rïng vai c−êi: - Xem ra c¸i lèi sinh nhai c¸ch ®ã thÕ mµ ®¾t kh¸ch ®Êy. L©m Tiªn Nhi tung mÒm ®Þnh ngåi dËy nh−ng nµng vôt c−êi lªn róc rÝch vµ rôt ng−êi trë vµo mÒm. Da mÆt nµng cµng hång lªn, m«i c¾n lÊy m«i, gôc ®Çu e Êp: - Anh kú qu¸ nÌ, cßn ch−a chÞu ®−a quÇn ¸o cho "ng−êi ta" n÷a µ? TiÓu Phi còng nghe mÆt m×nh nãng ran lªn, tr¸i tim nh− muèn vät ra khái lång ngùc. TiÕng c−êi nòng nÞu cña L©m Tiªn Nhi vang lªn: - Quay mÆt sang bªn kia ®i, cÊm dßm l¹i ®»ng sau ®ã nhÐ! TiÓu Phi ngoan ngo·n ngã mÆt vµo v¸ch, tim chµng cµng rén r· nhÞp nhanh... © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2