Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 22

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

111
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 22: Lừa cọp vào tròng.... Trong phòng ăn người ngồi đầy nghẹt. Chuyện giang hồ bao giờ cũng đầy kích thích mà ai cũng muốn nghe. Bời vì, dù bất cứ kẻ nào trong lòng cũng phải có ít nhiều phiền muộn, nghe những chuyện lạ của các kỳ hiệp võ lâm...Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 22

 1. TiÓu Lý phi ®ao 303 Nguyªn t¸c : Cæ Long håi thø hai m−¬i hai lõa cäp vµo trßng Trong phßng ¨n ng−êi ngåi ®Çy nghÑt. ChuyÖn giang hå bao giê còng ®Çy kÝch thÝch mµ ai còng muèn nghe.Bêi v×, dï bÊt cø kÎ nµo trong lßng còng ph¶i cã Ýt nhiÒu phiÒn muén, nghe nh÷ng chuyÖn l¹ cña c¸c kú hiÖp vâ l©m, cña c¸c giang hå hµo kiÖt ®Ó råi dÇn dÇn mét c¸ch tù nhiªn hßa m×nh vµo víi nh©n vËt trong cèt truyÖn, nh÷ng g× phiÒn muén chÊt chøa do ®ã còng v¬i ®−îc Ýt nhiÒu. N¬i chiÕc bµn ®Æt bªn cöa, mét cô giµ ¸o xanh tãc b¹c ph¬ ®ang ngåi, m¾t lim dim th− th¶ tõng ngôm khãi tr¾ng qua chiÕc «ng ®iÕu c¸n dµi. Ngåi c¹nh bªn l·o lµ mét c« g¸i ¸o tr¾ng ®iÒm hoa hång, tãc dãc thµnh chiÕc bÝm ®ong ®−a bªn bê vai. §«i m¾t trßn cña nµng ®en nh¸y s¸ng ngêi, mçi khi chíp ®éng, ®«i m¾t nµng y nh− cã c¸i ma lùc thu hót hån ph¸ch mäi chµng trai. Khi TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi b−íc vµo, tÊt c¶ ¸nh m¾t nh÷ng ng−êi hiÖn diÖn n¬i phßng ¨n c¬ hå bÞ trùc thÞ. S¾c ®Ñp cña L©m Tiªn Nhi qu¶ lµ r¹ng râ nh− mét ¸nh hµo quang chiÕu diÖn kh¾p gian phßng. Cho ®Õn thiÕu n÷ th¾t bÝm nä, ¸nh m¾t còng kh«ng ngít nh×n xo¸y vµo hai ng−êi vµ L©m Tiªn Nhi còng nh×n tr¶ nµng kh«ng nh¸y. Chît nµng nhoÎn miÖng c−êi vµ nãi thËt khÏ bªn tai TiÓu Phi: - Anh nh×n m¾t cña c« ta xem, t«i ph¶i cÈn thËn míi ®−îc kÎo c« ta thu mÊt hån cña anh ®Êy. Hai ng−êi lùa chiÕc bµn ngåi xuèng, võa kªu xong vµi thøc ¨n liÒn nghe l·o giµ ¸o xanh nä lªn tiÕng hái: - Hång Nhi, ®· ®Õn giê ch−a con? C« g¸i th¾t bÝm ®−îc gäi tªn Hång Nhi gËt ®Çu ®¸p: - §Õn giê råi. Cho ®Õn b©y giê, l·o giµ nä míi chÞu hÐ m¾t ra, dï d¸ng dÊp bªn ngoµi giµ nua lô khô, nh−ng ¸nh m¾t cña l·o giµ rÊt tinh nhuÖ trÎ trung, ®óng lµ ¸nh m¾t cña con ng−êi nhá tuæi vµ mçi khi nh×n th¼ng vµo ai, y nh− xoi mãi ruét gan hä. L©m Tiªn Nhi c−êi thËt khÏ: - Xem ra c¸i l·o T«n tiªn sinh nµy kh«ng ph¶i lµ thø ng−êi ¨n b¸m theo giang hå ®Ó t×m sù sèng ®©u. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 304 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tuy nµng nãi rÊt khÏ nh−ng vÞ T«n tiªn sinh nä h×nh nh− nghe thÊy,¸nh m¾t «ng nÐm veõe phÝa nµng thËt nhanh vµ n¬i khãe miÖng tho¸ng nhÕch mét vÎ c−êi. C« g¸i th¾t bÝm b−ng ®Õn mét t« trµ nãng, l·o giµ gi¬ tay ®ãn l;Êy, chu miÖng thæi vÑt x¸c trµ trong b¸t, híp vµi híp th¾m giäng råi chît nãi lªn: - Mai Hoa §¹o téi ¸c d· man, Lý TÇm Hoan khinh tµi träng nghÜa. Cã lÏ ®ã lµ c©u gi¸o ®Çu tuång cho c¸i chuyÖn s¾p kÓ, nªn khi thèt xong, ¸nh m¾t l·o liÕc nhanh mäi ng−êi vµ hái tiÕp: - Ch− vÞ cã biÕt hai nh©n vËt mµ l·o võa ®Ò cËp ®ã lµ ai kh«ng? TÊt nhiªn c« g¸i tãc th¾t bÝm ph¶i hiÓu r»ng c©u hái võa råi cña l·o giµ kh«ng hÒ nh»m vµo mét ng−êi nµo mµ chØ cèt ý t×m lÊy mét ng−êi ®èi tho¹i cho thªm phÇn hµo høng cña c©u chuyÖn mµ th«i. Nµng khÏ l¾c ®Çu, cÊt tiÕng ®¸p: - Hai ng−êi ®ã lµ ai nhØ? H×nh nh− ch−a hÒ nghe ai nh¾c tíi. T«n l·o tiªn sinh c−êi lªn: - VËy lµ ng−¬i kiÕn v¨n hÑp hßi råi! Nh¾c ®Õn hai ng−êi ®ã, danh tiÕng ®Òu hÕt søc lÉy lõng. Mai Hoa §¹o trong vßng mÊy m−¬i n¨m nay chØ xuÊt hiÖn cã hai lÇn nh−ng téi ¸c mµ hµng tr¨m hµng ngµn h¶o h¸n cña c¸nh h¾c ®¹o lôc l©m n¬i hai miÒn l−ìng hµ ®· lµm, gãp chung l¹i so ra vÉn cßn thua téi ¸c cña mét m×nh Mai Hoa §¹o ®· g©y ra. C« g¸i tãc th¾t bÝm le le l−ìi vµ c−êi: - Ghª thËt! ThÕ cßn Lý th¸m hoa lµ ai? T«n l·o tiªn sinh hÐp miÖng nh− c¶m kh¸i: - VÞ Êy lµ mét bËc tghÕ gia c«ng tö, ®êi ®êi khoa b¶ng nèi truyÒn, cã thÓ nãi lµ mét gia ®×nh hÕt søc hiÓn h¸ch, trong ba ®êi b¶y lÇn ®è tiÕn sÜ, ®¸ng tiÕc lµ kh«ng ®ã tr¹ng nguyªn. Cho ®Õn ®êi vÞ Lý l·o th¸m hoa, d−íi gèi chØ cã hai ng−êi con nh−ng ®Òu th«ng minh tuyÖt ®Ønh, tµi hoa v−ît ng−êi. Lý l·o th¸m hoa ®Æt tÊt c¶ hy väng vµo hai vÞ c«ng tö ®ã, chØ mong sao mét trong hai ng−êi ®ã ®ç ®−îc Tr¹ng Nguyªn ®Ó bï vµo chç kÐm khuyÕt cña m×nh. C« g¸i tãc th¾t bÝm c−êi ng¾t lêi: - Th¸m Hoa còng lµ cao sang råi, t¹i sao ph¶i nhÊt ®Þnh cho ®−îc c¸i chøc Tr¹ng Nguyªn lµm chi? T«n l·o tiªn sinh kh«ng ®¸p mµ kÓ tiÕp: - Nµo ngê, Lý ®¹i c«ng tö ®Õn kú thi l¹i chØ ®ç Th¸m Hoa, hai cha con do ®ã cø buån dµu dµu ch¼ng vui, dån tÊt c¶ hy väng cßn l¹i vµo Lý tiÓu c«ng tö. Nh−ng m¹ng sè ch¼ng so ng−êi nªn Lý tiÓu c«ng tö kinh lu©n tuyÖt thÕ, ch¼ng ngê Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 305 Nguyªn t¸c : Cæ Long thi xong vÉn ®ç Th¸m Hoa. Lý l·o th¸m v× buån rÇu thÊt väng kh«ng ®Çy hai n¨m sau lµ t¹ thÕ, kÕ ®Õn, Lý ®¹i th¸m hoa l¹i mang ph¶i chøng bÖnh bÊt trÞ, vÞ Lý tiÓu th¸m hoa ®©m thèi chÝ ng· lßng, treo Ên tõ quan, n¬i quª nhµ tóng tiÒn kÕt kh¸ch, t¸nh kh¼ng kh¸i vµ lßng hµo s¶ng h¬n ng−êi, cho dï M¹nh Th−êng Qu©n t¸i thÕ hay TÝn L¨ng Qu©n sèng l¹i trªn ®êi còng ch−a ch¾c ch¾n s¸nh b»ng. KÓ ®Õn ®©y vÞ T«n l·o tiªn sinh ngõng l¹i thÊm giäng b»ng mÊy ngôm trµ. TiÓu Phi ®· nghe m¹ch m¸u m×nh nh− c¨ng lªn v× høng khëi, nghe ®−îc ai ngîi khen Lý TÇm Hoan, TiÓu Phi c¶m thÊy cßn sung s−íng h¬n chÝnh m×nh ®−îc khen. VÞ T«n l·o tiªn sinh l¹i kÓ tiÕp: - VÞ Lý tiÓu th¸m hoa ®ã ch¼ng nh÷ng tµi cao h¬n ng−êi mµ song toµn c¶ nghÒ v¨n lÉn nghiÖp vâ, th−ë bÐ nghe ®©u ®−îc bËc kú nh©n dÞ sÜ truyÒn thô cho mét tuyÖt ®Ønh c«ng phu... C« g¸i tãc th¾t bÝm chît hái: - Ph¶i ch¨ng h«m nay cha ®Þnh kÓ c©u chuyÖn cña hai ng−êi ®ã? T«n l·o tiªn sinh gËt ®Çu: - Ph¶i! C« g¸i vç tay nh− mõng rì: - VËy th× c©u chuyÖn nhÊt ®Þnh lµ rÊt hay, chØ... chØ cã ®iÒu lµ ®−êng ®−êng mét vÞ th¸m hoa l¹i ®i dÝnh dÊp víi mét kÎ tiÕng t¨m xÊu xa nh− Mai Hoa §¹o kia chø? T«n l·o tiªn sinh nhÌ nhÑ thë dµi: - V× bªn trong cã mét nguyªn uû l¹ lïng. C« g¸i véi vµng hái: - Nguyªn uû nh− thÕ nµo hë cha? T«n l·o tiªn sinh ®¸p: - V× Mai Hoa §¹o lµ Lý tiÓu th¸m hoa vµ Lý tiÓu th¸m hoa còng lµ Mai Hoa §¹o. TiÓu Phi ghe nh− giËn vôt trµo lªn, hÇm hÇm s¾p nh¶y ra g©y sù. C« g¸i nä còng l¾c ®Çu lªn tiÕng: - VÞ Lý th¸m hoa ®ã ®· kh«ng tiÕc cña gia tµi mu«n v¹n, d¸m r¶i tiÒn kÕt b¹n, tÊt nhiªn ph¶i lµ con ng−êi xem tiÒn b¹c nh− r¸c bôi, lµm sao bçng biÕn thµnh kÎ ®èt nhµ c−íp cña, tham d©m h¸o s¾c nh− Mai Hoa §¹o ®−îc, chót chuyÖn nµy con kh«ng lµm sao tin ®−îc. T«n l·o tiªn sinh bËp bËp vµi h¬i thuèc vµ gËt gï: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 306 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ch¼ng nh÷ng con kh«ng lµm sao tin mµ chÝnh cha còng ch¼ng thÓ nµo tin næi. Do ®ã, cha míi ngÇm theo dâi tin tøc kh¸ l©u. C« g¸i bËt c−êi: - Tµi nghe ngãng tin tøc, dï bÊt cø lµ tin tøc nµo nhÊt ®Þnh lµ kh«ng ai ¨n qua cha næi. Nh÷ng Èn t×nh cÆn kÏ bªn trong, h¼n lµ cha ®· dß ra manh mèi? T«n l·o tiªn sinh hÝp m¾t c−êi ®¾c ý: - TÊt nhiªn lµ cha ph¶i nghe ra chø, c¸i t×nh tiÕt ë bªn trong c©u chuyÖn thËt khóc chiÕt vµ phøc t¹p v« cïng mµ còng ly kú hÊp dÉn ch¼n kÐm... Nãi ®Õn ®©y l·o chît dõng l¹i, m¾t lim dim in h×nh buån ngñ. C« g¸i cã vÎ n«n nãng thóc hèi: - Sao cha ch¼ng nãi tiÕp? VÞ T«n l·o tiªn sinh mÊp mÊp vµi h¬i thuèc vµ th− th¶ nh¶ tõng ngôm khãi tr¾ng xãa nh−ng vÉn kh«ng lªn tiÕng. C« g¸i l¹i giôc: - Nãi ®i cha, nãi ®Õn chç høng thó råi cha l¹i ng−ng ngang ai mµ chÞu cho ®−îc! Nghe mµ tøc Êm øc ®i th«i! Nh−ng nµng chît vç tay reo lªn: - µ, ph¶i råi? Cha muèn uèng r−îu ph¶i kh«ng? TÊt nhiªn, kh«ng chØ m×nh c« g¸i hiÓu ®−îc ®iÒu ®ã mµ tÊt c¶ thÝnh gi¶ ngåi quanh còng hiÓu ®iÒu Èn ý cña hai tiÕng " uèng r−îu " kia. Vµ tÊt c¶ ®Òu mØm c−êi dÔ d·i, tay lÇn vµo hÇu bao t×m b¹c vôn. Tªn tiÓu nhÞ còng kh¸ th«ng minh nh©n t×nh, sím ®· ®em ®Õn mét chiÕc m©m ®øng c¹nh ®Êy chê høng b¹c. Cho ®Õn khi Êy, vÞ T«n l·o tiªn sinh míi ng¸p dµi mét tiÕng vµ tiÕp tôc kÓ: - Mäi sù t×nh khëi ®Çu tõ H−ng V©n Trang. C« g¸i chËn lêi nãi: - H−ng V©n Trang ph¶i ch¨ng lµ chç ë cña Long Tø Gia? Nghe nãi n¬i ®ã khÝ thÕ ®å sé nguy nga, l©u ®µi san s¸t, rõng v−ên b¸t ng¸t xum xuª, c¶nh trÝ ®Ñp ®Ï cßn h¬n c¶ miÒn l−ìng hµ n÷a, cã ph¶i thÕ kh«ng cha? T«n l·o tiªn sinh gËt ®Çu: - §óng thÕ! S¶n nghiÖp to t¸t ®ã x−a kia vèn lµ cña Lý TÇm Hoan tÆng cho «ng ta chØ v× hai ng−êi lµ b¹n sinh tö cho giao, h¬n n÷a Long phu nh©n l¹i cã t×nh bµ con c« cËu víi vÞ th¸m hoa hä Lý. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 307 Nguyªn t¸c : Cæ Long Hai cha con, kÎ x−íng ng−êi häa ®· ®em chÝn phÇn m−êi x¸c thùc cña sù t×nh x¶y ra gÇn ®©y n¬i H−ng V©n Trang thuËt l¹i râ rµng y nh− ng−êi trong cuéc. Nµo lóc Lý TÇm Hoan lµm ®¶ th−¬ng Long TiÓu V©n cho ®Õn lóc lät vµo æ mai phôc bÞ b¾t, vÞ T«n l·o tiªn sinh kÓ kh«ng sãt mét chi tiÕt y nh− l·o lµ ng−êi trong cuéc. Mäi ng−êi nghe ®Õn ®©y kh«ng khái ch©u mµy than thë, cã kÎ nhiÒu m¸u nãng h¬n, ®Ëp tay vç bµn tøc tèi thay cho Lý TÇm Hoan. Vµ khi thuËt tíi chç L©m Tiªn Nhi ®ang ®ªm bÞ b¾t cãc nh− thÕ nµo, råi vÞ anh hïng TiÓu Phi xuÊt hiÖn cøu nµng b»ng ®−êng kiÕm nhanh nh− chíp ra sao, ®«i m¾t cña T«n l·o tiªn sinh ch¼ng hiÓu v« t×nh hay h÷u ý cø ngã ch¨m ch¨m vÒ h−íng cña TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi. C¶ c« g¸i tãc th¾t bÝm, ¸nh m¾t ®en nh¸nh nh− thu hån cña nµng còng cø liÕc xÐo vÒ phÝa hai ng−êi víi nô c−êi ranh m·nh ë khãe m«i. TiÓu Phi tuy ngoµi mÆt vÉn lÇm l× th¶n nhiªn nh−ng lßng chµng ®· phÇn nµo hoµi nghi t«ng tÝch cña cha con hä T«n. C« g¸i tãc th¾t bÝm ìm ê lªn tiÕng hái: - Nãi nh− thÕ th× Mai Hoa §¹o ®· chÕt vÒ tay vÞ kiÕm kh¸ch TiÓu Phi ®ã råi ch¨ng? T«n l·o tiªn sinh gËt ®Çu; - Nh−ng TriÒu ®¹i gia, §iÒn ThÊt ®¹i gia l¹i kh«ng chÞu nh×n nhËn ®ã lµ Mai Hoa §¹o mµ cho lµ Lý TÇm Hoan míi chÝnh thËt lµ Mai Hoa §¹o. C« g¸i më trßn m¾t: - Nh− thÕ ai lµ Mai Hoa §¹o ®©y? T«n l·o tiªn sinh bu«ng tiÕng thë dµi: - Ch−a cã mét ai nh×n thÊy Mai Hoa §¹o ra lµm sao c¶, tÊt nhiªn khã mµ biÕt ai thËt ai gi¶. Nh−ng th©n phËn cña TriÖu ®¹i gia, §iÒn ThÊt gia ®©u ph¶i tÇm th−êng, mét lêi nãi cña hä gi¸ trÞ nÆng ngang b»ng chÝn ®Ønh th× mét khi hä ®Òu quyÕt Lý TÇm Hoan lµ Mai Hoa §¹o, ng−êi kh¸c cïng ®Òu nghe theo vµ cho Lý TÇm Hoan lµ Mai Hoa §¹o, do ®ã T©m Mi ®¹i s− ®· ¸p gi¶i hä Lý vÒ chïa ThiÕu L©m. Ngõng l¹i rÝt thªm hai ngän khãi thuèc, T«n l·o tiªn sinh chËm r·i tiÕp lêi: - Nµo ngê khi ®Õn chïa ThiÕu L©m th× t×nh thÕ l¹i ®¶o ng−îc. Lý TÇm Hoan trë thµnh kÎ hé tèng T©m Mi ®¹i s− trë vÒ chïa. C©u nãi Êy lµm cho L©m Tiªn Nhi róng ®éng thËt sù. TiÓu Phi tÊt nhiªn l¹i cµng hÕt søc s÷ng sê. Hai ng−êi cè nghÜ m·i mµ kh«ng lµm sao suy ®o¸n ra sù t×nh biÕn chuyÓn n¬i däc ®−êng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 308 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÕng hái cu¶ c« g¸i thËt dóng lµ lóc mong mái cóa hai ng−êi. - T¹i sao l¹i cã chuyÖn nh− thÕ h¶ cha? T«n l·o tiªn sinh®¸p: - V× §iÒn ThÊt gia, T©m Mi ®¹i s− còng bèn vÞ ThiÕu L©m t¨ng nh©n cã phËn sù ¸p gi¶i Lý TÇm Hoan, n¬i gi÷a ®−êng ®Òu bÞ tróng ph¶i ®éc thñ cña l·o Cùc L¹c §éng Chóa n¬i miÒn Miªu C−¬ng. T©m Mi ®¹i s− sau khi tróng ®éc míi phãng thÝch l Lý TÇm Hoan nh−ng hä Lý thÊy «ng tróng ®éc qu¸ nÆng kh«ng ®µnh bá ®i vµ ®−a vÒ ThiÕu L©m Tù may ra míi hy väng cøu ch÷a T©m Mi ®¹i s− nªn hä Lý míi ®−a «ng ta vÒ chïa. C« g¸i suýt soa khen ngîi: - VËy th× vÞ Lý th¸m hoa ®ã ®¸ng gäi lµ mét ®Êng anh hïng, mét ®Êng hµo kiÖt kh«ng uæng lêi mét chót nµo. Gi¸ nh− ®èi víi ng−êi kh¸c trong t×nh huèng ®ã, hä ®· sím bá ®i råi, cã ®©u mµ cøu T©m Mi ®¹i s−? T«n l·o tiªn sinh thë dµi s−ên s−ît: - Lý tuy r»ng thÕ nh−ng tiÕc thay ®¸m ThiÕu L©m ®· ch¼ng nh÷ng kh«ng c¶m kÝch ¬n cña hä Lý mµ tr¸i l¹i cßn muèn s¸t h¹i ng−êi. C« g¸i tãc th¾t bÝm vo trßn ®«i m¾t: - Sao l¹i k× vËy? T«n l·o tiªn sinh l¾c ®Çu thë ra: - V× nh÷ng lêi trªn ®Òu do chÝnh Lý TÇm Hoan thuËt l¹i nh−ng t¨ng nh©n ThiÕu L©m kh«ng chÞu tin lêi cña ng−êi, dï chØ mét lêi th«i. C« g¸i tãc th¾t bÝm lé vÎ bÊt b×nh: - Cßn T©m Mi ®¹i s− ®ã chi, ch¼ng lÏ... ch¼ng lÏ «ng kh«ng ®øng ra mét lêi lµm chøng cho Lý th¸m hoa hay sao? T«n l·o tiªn sinh l¹i thë dµi s−ên s−ît: - TiÕc thay, T©m Mi ®¹i s− khi vÒ ®Õn chïa th× ®· viªn tÞch! Trõ T©m Mi ®¹i s− ra, trªn ®êi nµy kh«ng cßn ng−êi thø hai nµo biÕt râ ch©n t−íng cña sù viÖc trªn. *** Cö täa bèn phÝa nghe kÓ ®Õn ®©y khång ai khái thë dµi c¶m kh¸i. TiÓu Phi cµng nghe lång ngùc m×nh nh− muèn bung ra. Chµng kh«ng sao d»n ®−îc, lín tiÕng hái: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 309 Nguyªn t¸c : Cæ Long - VÞ Lý th¸m hoa ®ã ph¶i ch¨ng ®· bÞ ThiÕu L©m Tù h¹i råi? T«n l·o tiªn sinh nh×n chµng thËt nhanh vµ ¸nh m¾t nh− gîn lªn mét nô c−êi. L·o chËm r·i ®¸p: - ThiÕu L©m Tù tuy lµ l·nh tô vâ l©m, m«n h¹ ®Ö tö kh«ng mét ai ch¼ng ph¶i lµ tuyÖt ®Ønh cao thñ nh−ng muèn giÕt ®−îc Lý th¸m hoa kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ dµng. C« g¸i tãc th¾t bÝm còng liÕc nhanh ®«i m¾t vÒ phÝa chµng tr−íc khi cÊt tiÕng hái: - Nh−ng hai tay dï sao còng khã chèng næi bèn quyÒn, Lý th¸m hoa dï v« ®Þch thiªn h¹ còng kh«ng lµm sao mµ ®−¬ng cù næi víi h¬n t¸m tr¨m ®Ö tö ThiÕu L©m. T«n l·o tiªn sinh ®¸p: - Tuy ThiÕu L©m Tù cã h¬n t¸m tr¨m ®Ö tö, vµ dï toµn lµ cao thñ nhÊt nh× vâ l©m nh−ng thö hái ai d¸m dµnh ra tay tr−íc? Ai chÞu d¹i dét ®i høng thö thÇn ®ao cña Lý th¸m hoa? - Ph¶i l¾m. " ThÇn ®ao hä Lý " ch¼ng trËt mét ph¸t " ThiÕu L©m Tù tuy cã t¸m tr¨m ®Ö tö nh−ng nhÊt ®Þnh lµ vÉn kh«ng lµm g× ®−îc hä Lý, cã lÏ b©y giê th× y ®· ch¹y mÊt tiªu råi. T«n l·o tiªn sinh ¾c ®Çu: - Nh−ng y l¹i kh«ng ch¹y ®i ®©u c¶. C« g¸i h×nh nh− rÊt ng¹c nhiªn: - T¹i sao? T«n l·o tiªn sinh khÏ thë dµi: - Tuy ®Ö tö ThiÕu L©m kh«ng giÕt ®−îc y nh−ng y còng kh«ng lµm sao mµ ®ét ph¸ vßng v©y tho¸t ®i, v¶ l¹i khi c©u chuyÖn ch−a râ rµng ®en tr¾ng, hä Lý còng ch−a chÞu ®i. C« g¸i n«n nãng hái: - §i kh«ng thÓ ®i, ®¸nh l¹i kh«ng thÓ ®¸nh, vËy hä Lý lµm thÕ nµo ®©y? T«n l·o tiªn sinh ®¸p: - BÞ v©y chÆt gi÷a vßng v©y cña t¸m tr¾m ®Ö tö ThiÕu L©m, ngän phi ®ao cña hä Lý mét khi ®−a ra, dÜ nhiªn ch¼ng mét ai d¸m x«ng lªn còng chØ v× kiªng gêm ë ngän phi ®ao cßn l¨m l¨m trªn tay ®èi thñ. Nh−ng Lý th¸m hoa dï thuËt phi ®ao cã cao c−êng ®Õn mÊy còng kh«ng lµm sao giÕt chÕt ®−îc tõng Êy ng−êi nh− thÕ. C« g¸i tãc th¾t bÝm lÌ l−ìi: - NÕu thÕ th× nguy mÊt, nÕu cuéc diÖn cø kÐo dµi th× sÏ nguy cho vÞ Lý th¸m hoa, v× søc cña con ng−êi dï sao còng cã h¹n. TiÓu Phi cµng nghe lßng m×nh n«n nãng phi th−êng. NÕu ®Æt chµng vµo tr−êng hîp cña Lý TÇm Hoan, chµng còng khã mµ biÕt ®èi phã thÕ nµo. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 310 Nguyªn t¸c : Cæ Long T«n l·o tiªn sinh l¹i nãi: - N¬i mµ khi ®«i bªn ®èi ®¸p d»ng co chÝnh lµ ng«i thiÒn phßng mµ T©m Mi ®¹i s− viªn tÞch. Lý TÇm Hoan míi thõa c¬ mµ chui tät vµo thiÒn phßng ®ã. C« g¸i thãc th¾t bÝm thÊt thanh kªu lªn; - Lµm nh− vËy cã kh¸c nµo vÞ Lý th¸m hoa ®ã tù ®ót ®Çu vµo chç chÕt hay sao? T«n l·o tiªn sinh mØm c−êi bÝ mÊt: - ChÝnh ®Ö tö ThiÕu L©m còng kh«ng ngê næi hä Lý l¹i kh«ng th¸o ch¹y trë ra ngoµi, mµ l¹i tù ®ót ®Çu vµo tuyÖt lé, h×nh nh− còng nhê chç s¬ suÊt ®ã mµ hä Lý míi x«ng vµo ®−îc thiÒn phßng, nhãm t¨ng nh©n ThiÕu L©m cã hèi tiÕc th× ®· muén. C« g¸i tãc bÝm cau mµy ng¹c nhiªn: - Hèi µ? Lý th¸m hoa ®· tù ®ót ®Çu vµo tuyÖt lé th× t¹i lµm sao hä l¹i ph¶i hèi chø? T«n l·o tiªn sinh ®¸p: - V× bªn trong thiÒn phßng kh«ng nh÷ng cã di thÓ cña T©m Mi ®¹i s− mµ cßn cã mét bé kinh ®iÓn quý gi¸ cña ThiÕu L©m Tù cÊt dÊu ë ®Êy. Bän hä sî ph¶i liªng chuét bÓ ®å nªn cµng ch¼ng d¸m x«ng vµo. C« g¸i tãc bÝm th¾c m¾c: - Nh−ng nÕu hä cø gi÷c chÆt bªn ngoµi th× Lý th¸m hoa tr¸nh sao khái chÕt v× ®ãi v× kh¸t? T«n l·o tiªn sinh gËt ®Çu: - H¼n nhiªn lµ ®Ö tö ThiÕu L©m cã nghÜ tíi ®iÒu ®ã nh−ng ngê ®©u Ngò s− thóc cña hä lµ T©m Thï ®¹i s− cßn kÑt ë trong thiÒn phßng vµ bÞ Lý th¸m hoa kiÒm chÕ, kh«ng lÏ hä ®µnh ®Ó cho Ngò s− thóc cña hä chÕt ®ãi mét l−ît víi hä Lý hay sao? C« g¸i µ lªn mét tiÕng. T«n l·o tiªn sinh nãi tiÕp; - Cho nªn hä chØ cßn c¸ch mang c¬m n−íc ®−a vµo ®Ó cho vÞ Ngò s− thóc cña hä khái chÕt ®ãi vµ tÊt nhiªn Lý th¸m hoa còng kh«ng chÕt ®ãi. C« g¸i vç tay reo c−êi: - ThiÕu L©m Tù x−a nay vÉn ®−îc hiÖu x−ng lµ vâ l©m th¸nh ®Þa, mÊy tr¨m n¨m trêi råi ch−a cã mét ai d¸m väng ph¹m v−ît qua mét b−íc khái L«i Tr×, nh−ng Lý th¸m hoa chØ ®¬n ph−¬ng ®éc m· ®· lµm cho toµn thÓ ThiÕu L©m tù rèi ãc ®iªn ®Çu, t¸m tr¨m ®Ö tö ThiÕu L©m lín nhá ch¼ng nh÷ng kh«ng lµm g× ®−îc mµ mçi ngµy cßn ph¶i d©ng c¬m n−ãc, l¹i cßn sî mãn ¨n ch¼ng võa miÖng «ng ta... Nµng ngõng l¹i ®Öm thªm mét chuèi c−êi thÝch thó vµ nãi tiÕp; - VÞ Lý th¸m hoa nµy qña lµ mét nh©n vËt phi th−êng, c©u chuyÖn cha võa kÓ qu¶ lµ Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 311 Nguyªn t¸c : Cæ Long thÝch thó. Nghe ®Õn ®©y TiÓu Phi c¶m thÊy m¸u nh− bõng nãng khu«n mÆt, chØ muèn vç ngùc ®øng lªn la to cho mäi ng−êi biÕt vÞ Lý th¸m hoa kia chÝnh lµ mng−êi ban cña m×nh, mét ng−êi b¹n rÊt th©n. V× bÊt luËn lµ ai ®−îc lµm b¹n víi con ng−êi nh− Lý th¸m hoa ®Òu ph¶i c¶m thÊy h·nh diÖn c¶. Nh−ng vÞ T«n l·o tiªn sinh l¹i thë dµi s−ên s−ît: - §óng thÕ! Lý th¸m hoa ®¸ng gäi lµ anh hïng hµo kiÖt, trong giang hå khã cã ng−êi thø hai. Nghe ®Õn ®©y, TiÓu Phi nh×n L©m Tiªn Nhi nãi nhá: - T«i ®Þnh ®Õn chïa ThiÕu L©m mét chuyÕn, L©m c« n−¬ng ®îi t«i ë ®©y nhÐ. L©m Tiªn Nhi ®−a tay qua gi÷ lÊy tay cña TiÓu Phi nh− sî h¾n nãi råi lµ ®i mÊt. Nµng nãi víi TiÓu Phi: - Nguy hiÓm l¾m! Chïa ThiÕu L©m tõ x−a ®Õn nay nèi tiÕng lµ n¬i tËp trung nhiÒu ng−êi vâ c«ng th©m hËu. Mét m×nh Lý TÇm Hoan tuy khã tho¸t ra khái nh−ng hä Lý cßn cã T©m Thï ®¹i s− ®Ó lµm l¸ ch¾n nªn nhÊt thêi nhiÒu ng−êi trong ThiÕu L©m ch−a lµm g× ®−îc b¹n cña anh. B©y giê anh ®Õn ®Êy, ng−êi trong ThiÕu L©m sÏ cho anh lµ ®ång bän cña Lý TÇm Hoan. Vâ c«ng anh tuy giái thËt nh−ng kh«ng thÓ nµo h¹ hÕt ®−îc t¸m tr¨m cao thñ cña hä. Ng−îc l¹i, nÕu anh cã mÖnh hÖ g× th× Lý TÇm Hoan sÏ rêi n¬i an toµn ®Ó ®èi diÖn víi hiÓm nguy nh− anh, sÏ bÊt chÊp mäi gi¸ ®Ó cøu ®−îc anh. Nh− vËy,anh kh«ng nh÷ng ch¼ng thÓ cøu ®−îc y, tr¸i l¹i chØ h¹i y thªm mµ th«i. - Ph¶i l¾m, L©m Tiªn Nhi suy ®o¸n cßn chu ®¸o h¬n t«i nhiÒu. ¸nh m¾t cña L©m Tiªn Nhi h×nh nh− tha thiÕt h¬n, nµng n¾m tay TiÓu Phi giËt m¹nh; - Anh høa víi t«i lµ kh«ng m¹o hiÓm ®Õn ThiÕu L©m tù chø? - õ. TiÓu Phi ®¸p gän trong nãc häng. Sù chÊp nhËn qu¸ mau cña chµng lµm L©m Tiªn Nhi gîn ý hoµi nghi. Hai ng−êi l¼ng lÆng quay vÒ phßng, mçi ng−êi t©m t− riªng mang mét ý nghÜ. L©m Tiªn Nhi rãt ®Çy chung trµ ®Þnh mang tíi, TiÓu Phi vôt nãi; - T«i ®· kh«ng ®Õn ThiÕu L©m th× Tiªn Nhi nªn trë vÒ ®i th«i. L©m Tiªn Nhi khùng b−íc l¹i nh×n chµng mét lóc míi hái: - Cßn anh? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 312 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T«i µ... t«i ®Õn mét n¬i kh¸c cã viÖc. Tuy cè gi÷ cho giäng nãi th¶n nhiªn nh−ng TiÓu Phi kh«ng dÊu ®−îc Ýt nhiÒu lóng tóng. Bµn tay cña L©m Tiªn Nhi vôt vung lªn khiÕn chung trµ sãng s¸nh n−íc b¾n lªn m×nh nµng. Vµ giäng nãi cña nµng nghe nh− l¹c ®i. - Ph¶i ch¨ng anh ®Þnh gi¶ lµm Mai Hoa §¹o? TiÓu Phi tõ tõ quay l¹i nh×n nµng thËt s©u vµ ®¸p: - Ph¶i. L©m Tiªn Nhi c¾n chÆt vµnh m«i: - Anh nhÊt ®Þnh råi chø? TiÓu Phi gËt ®Çu: - Ph¶i! B»ng hai tiÕng gän gµng ®ã ®· nãi lªn mét sù quyÕt liÖt, kh«ng mét trë ng¹i nµo thay ®æi ®−îc ý ®Þnh cña chµng. L©m Tiªn Nhi l¾c ®Çu buån b·: - ThÕ th×... t¹i sao anh l¹i b¶o t«i trë vÒ? - V× ®ã lµ viÖc riªng cña t«i. TiÓu Phi ®¸p thËt nhanh h×nh nh− ®Ó dÊu ®i mét tiÕng thë dµi. L©m Tiªn Nhi cói gÇm ®Çu buån b·; - ViÖc cña anh còng lµ viÖc cña t«i. TiÓu Phi ®¸p: - Nh−ng Lý TÇm Hoan kh«ng ph¶i lµ b¹n cña c«. L©m Tiªn Nhi vÉn mét mùc van nµi; - §· lµ b¹n cña anh còng lµ b¹n cña t«i. NÐt mÆt cña TiÓu Phi kh«ng khái gîn lªn nhiÒu c¶m kÝch nh−ng chµng l¹i lµm thinh. L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp: - §èi víi b¹n bÌ anh ®Çy ®ñ nghÜa khÝ nh− thÕ th× t¹i sao t«i l¹i ch¼ng cã thÓ b¾t ch−íc ®−îc nh− anh? Dï r»ng t«i ch¼ng tµi c¸n chi nh−ng hai ng−êi c¹nh bªn nhau, khi cã viÖc cÇn, cïng tham kh¶o vÉn h¬n mét ng−êi chø. TiÓu Phi vôt n¾m tay nµng xiÕt m¹nh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 313 Nguyªn t¸c : Cæ Long Kh«ng cÇn diÔn ®¹t b»ng lêi lÏ, víi ¸nh m¾t, víi t×nh ý lé trªn nÐt mÆt ®· thay chµng nãi lªn tÊt c¶ råi. Thø ng«n ng÷ kh«ng b»ng ©m thanh ®ã bao giê còng mÇu nhiÖm vµ còng thËt dÔ hiÒu h¬n mu«n v¹n ý lêi tha thiÕt nhÊt. Vµ L©m Tiªn Nhi trªn vµnh m«i hång ®· në lªn mét nô c−êi t×nh tø. TiÓu Phi l¹i mét phen nghe lßng m×nh ng©y ngÊt nh− say. L©m Tiªn Nhi ®· véi cau mµy: - Muèn gi¶ lµm Mai Hoa §¹o Ýt nhÊt anh ph¶i t×m lÊy mét vµi ®èi t−îng ®Ó mµ h¹ thñ chø? TiÓu Phi l¬ ®Ônh gËt ®Çu: - TÊt nhiªn. L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp: - Nh−ng chóng ta ®©u cã thÎ t×m nh÷ng ng−êi v« can mµ h¹ thñ? TiÓu Phi ®¸p: - LÏ cè nhiªn ®èi t−îng mµ t«i muèn t×m ph¶i lµ h¹ng c−êng hµo ¸c b¸ hoÆc hµng ®Çu nËu ¨n c−íp chuyªn ngåi kh«ng mµ chia lêi. L©m Tiªn Nhi ¸nh m¾t s¸ng lªn: - Nghe ®©u vïng phô cËn nµy h×nh nh− cã thø h¹ng ng−êi anh võa ®Ò cËp. TiÓu Phi hái ngay: - Ai? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - Tªn nµy x−a kia lµ mét ®¹i ®¹o kÐt tiÕng vâ l©m, n¨m m−¬i tuæi míi röa tay gi¶i nghÖ nh−ng nghe ®©u trong bãng tèi vÉn cßn hµnh ®éng nhiÒu ®iÒu mê ¸m l¾m . TiÓu Phi gËt ®Çu. L©m Tiªn Nhi híp nhÑ vµnh m«i: - H×nh nh− h¾n tªn thËt lµ Tr−¬ng Th¾ng nh−ng b©y giê mäi ng−êi gäi Tr−¬ng viªn ngo¹i hoÆc Tr−¬ng ThiÖn Nh©n. TiÓu Phi h¬i nhÝu mµy: - Tr−¬ng ThiÖn Nh©n? L©m Tiªn Nhi c−êi nhÑ: - H¾n c−íp ®−îc m−êi v¹n l−îng liÒn xuÊt ra mét tr¨m l−îng ®Ó dïng vµo viÖc söa lé b¾c cÇu, ban ®ªm giÕt chÕt mét tr¨m m¹ng ng−êi th× ban ngµy h¾n hÕt søc ®¹o m¹o Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 314 Nguyªn t¸c : Cæ Long hiÒn tõ trong viÖc thÝ c¬m tÆng thuèc. Mét kÎ ¨n c−íp nÕu muèn ®ãng vai mét con ng−êi tõ thiÖn bao giê còng dÔ dµng vµ nhiÒu tiÖn nghi h¬n kÎ kh¸c! §êi lµ thÕ ®ã. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2