Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 23

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

97
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 23: Thực hành mưu định.... Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái. Hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò than hồng, húp từng ngụm bát cháo yến còn bốc hơi nghi ngút.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 23

 1. TiÓu Lý phi ®ao 315 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi THỨ HAI MƯƠI BA Thùc hµnh m−u ®Þnh T r−¬ng Th¾ng n»m dùa nghiªng trªn chiÕc gi−êng quý ªm ¸i. H×nh nh− cã ®iÒu g× suy nghÜ, ¸nh m¾t ®ang m¬ mµng nh×n vµo ngän löa ®ang bËp bïng trong lß than hång, hóp tõng ngôm b¸t ch¸o yÕn cßn bèc h¬i nghi ngót. Bªn ngoµi trêi, tuyÕt l¹i b¾t ®Çu r¬i nh−ng bªn trong nhµ vÉn Êm cóng nh− ®ang khÝ tuyÕt gi÷a xu©n. ChËu hoa thuû tiªn ®Ó n¬i gãc nhµ në thËt ®óng lóc. D−íi gi¸ hoa con mÌo v¸ nhá ®ang cuén trßn n»m ngñ yªn lµnh. Tr−¬ng Th¾ng uÓ o¶i trë m×nh vµ lÈm bÈm: - Xu©n n¨m nay ®Õn sím thËt. Nhí ®Õn viÖc s¸ng nay l·o léi tuyÕt h¬n mÊy dÆm ®−êng ®Ó ®i xem bÖnh cho mét ng−êi võa bÞ ng· lõa, tuy b©y giê cã phÇn nµo mÖt mái nh−ng trong lßng c¶m thÊy hÕt søc lµ th− th¸i. Mét ng−êi khi lµm xong ®−îc mét viÖc thiÖn, t©m t×nh bao giê còng trë nªn khoan kho¸i kh¸c th−êng , huèng hå mçi khi l·o ®i xem bÖnh cho mäi ng−êi, mô vî giµ cña l·o lu«n lu«n nh−êng cho nµng hÇu ba theo hÇu h¹ l·o tõng li tõng tÝ, ch¶ bï víi ë nhµ, mçi khi l·o lÐn ®Õn phßng nµng lµ mô vî giµ cø ®ay nghiÕn kh«ng sao chÞu næi. Tuy biÕt r»ng ®ã lµ th©m ý cña mô vî giµ cho ng−êi ®Ó gi¸m thÞ hµnh vi cña m×nh bªn ngoµi nh−ng c¸i lèi gi¸mthÞ ®ã dï sao còng lµm cho ng−êi bÞ theo dèi kh«ng nh÷ng c¶m thÊy khã chÞu mµ l¹i rÊt... b»ng lßng. Nhí ®Õn lµn da th¬m m¸t, ®Õn nô c−êi cßn xinh h¬n c¶ giá thuû tiªn ®ang në n¬i gãc nhµ cña c« hÇu non trÎ ®Ñp mµ l·o rÊt Ýt khi ®−îc gÇn gòi, l·o kh«ng khái nuèt ngôm n−íc bät thÌm thuång. §ãn lÊy b×nh thuèc lµo cña ¶ thÞ n÷ võa d©ng ®Õn, Tr−¬ng Th¾ng nghe lßng khoan kho¸i l¹. L·o khÐp nhÑ ®«i m¾t võa ®Þnh ®¸nh mét giÊc d−ìng thÇn, ¶ thÞ t× vôt rÐ lªn mét tiÕng kinh hoµng. Vµ kÕ ®ã mét tiÕng " so¶ng " vang theo, chÐn ch¸o yÕn b»ng sø Giang T©y r¬i xuèng ®Êt bÓ tan tµnh. Tr−¬ng Th¾ng giËt m×nh véi më m¾t ra. Tr−íc mÆt l·o ®· söng s÷ng mét con ng−êi mÆc s¾c phôc ®en thui y nh− lµ mét oan hån tõ duíi ®Êt ®ét ngét chiu lªn, kh«ng mét ai thÊy g· vµo ®©y b»ng c¸ch nµo. Tuy g¸c kiÕm gi¶i nghÖ ®· l©u nh−ng vâ c«ng cña Tr−¬ng Th¾ng vÉn kh«ng " lôt " Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 316 Nguyªn t¸c : Cæ Long chót nµo, qua tho¸ng gi©y kinh h·i, c¸i gan gãc cña kÎ tõng vµo sanh ra tö ®· trë vÒ, l·o bËt c−êi g»n mét tiÕng: - Hõ... §óng lµ tªn trém con qu¸ng manh, tr−íc mÆt s− tæ mµ træ ngãn bÊt l−¬ng chø. Vµ lång theo tiÕng c−êi l¹nh buèt, chiÕc gi¸ ®Ó hoa ®· n»m gän trong tay l·o tõ trªn cao bæ vôt xuèng. Nh−ng mét ¸nh thÐp còng trong thêi gian ®ã chíp lªn thËt lÑ. Tr−¬ng Th¾ng kh«ng kÞp nh×n thÊy ®èi ph−¬ng xuÊt thö b»ng c¸ch nµo, thËm chÝ còng ch¼ng nh×n râ næi khÝ giíi trªn tay ®èi thñ lµ vËt chi, l·o ®· nghe n¬i lång ngùc m×nh bu«n buèt l¹nh vµ n¨m tia m¸u nhá phón vät ra. *** ChØ néi ngµy h«m sau, mét tin ®ån x«n xao trong vâ giíi: Mai Hoa §¹o l¹i t¸i xuÊt giang hå. Kh¾p trµ lÇu, n¬i töu qu¸n, ®©u ®©u vÉn xÇm x× bµn luËn tin trªn. Kh«ng lÏ kÎ giÕt chÕt Tr−¬ng Th¾ng míi chÝnh Mai Hoa §¹o. Vµ n¹n nh©n s¾p ®Õn cña Mai Hoa §¹o sÏ lµ ai ®©y? Nh÷ng kÎ cã gia t− b»ng s¶n, nh÷ng gia ®×nh cã vî ®Ñp g¸i xinh kh«ng m−ít phËp phång lo sî. NhÊt lµ nh÷ng kÎ ®· lµm giµu kh«ng ph¶i b»ng giät må h«i ch©n chÝnh cña m×nh l¹i cµng ngai ng¸i ¨n ngñ ch¼ng yªn. *** Bãng chiÒu võa nhuém vµng tia n¾ng, tõ trong ng«i cæ tù mét håi chu«ng c«ng phu ®· th¸nh thãt ng©n lªn. Tõng g· t¨ng nh©n ThiÕu L©m trang nghiªm vµ trÇm mÆc, cói ®Çu kÝnh cÈn b−íc vµo PhËt §iÖn th©m u. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 317 Nguyªn t¸c : Cæ Long B−íc ch©n cuat hä h×nh nh− khÏ h¬n bao giê hÕt, chØ v× trong mÊy ngµy gÇn ®©y, t©m t×nh cña tÊt c¶ mäi ng−êi trong chïa ®Òu hÕt søc nÆng nÒ u uÊt. Nh÷ng tiÕng ®äc kinh cña hä vÉn trÇm trÇm ª a nh− tù chïa nµo vµ d©n c− ë gÇn quanh nói mçi khi nghe giäng kÖ vµ tiÕng chuèng liÒn biÕt ngay ®Êy lµ giê c«ng phu tèi cña ThiÕu L©m ®Ö tö l¹i ®Õn. Gi÷a vïng tuyÕt gi¸ m«ng mªnh, mét ®¸ng ng−êi ®ang b−¬ng b¶ lªn nói, chÝnh " Nam D−¬ng ®¹i hiÖp " Tiªu TÞnh, vÞ ®Ö tö tôc gÝa cña ThiÕu L©m Tù. Sau khi chuyÖn trß qua loa vµi ba c©u víi ®¸m ®ång m«n s− huynh ®Ö cã phËn sù trï phßng d−íi s−ên non, Nam D−¬ng ®¹i hiÖp véi v· tiÕn lªn ®Ønh vµ b−íc th¼ng vµo hËu viÖn. Trong tÞnh thÊt cña ph−¬ng tr−îng lÆng trang mét tiÕng ®éng chi, c¶ lµn khãi nhang tõ n¬i cöa sæ l¶ng ®¶ng bay ra. Nam D−q¬ng ®¹i hiÖp Tiªu TÞnh cè b−íc thËt khÏ ch©n, c¬ hå kh«ng mét ©m vang trªn mÆt ®Êt thÕ nh−ng khi võa ®Æt b−íc vµo hËu viÖn, tõ trong Ph−¬ng Tr−îng ThÊt, tiÕng cña T©m Hå ®¹i s− ®· nghiªm nghÞ vang lªn: - Ai ®ã? Tiªu TÞnh v«i ®øng l¹i n¬i xa xa ngoµi ng−ìng cöa khom m×nh cung kÝnh: - §Ö tö Tiªu TÞnh ®Õn ®Ó bÈm râ mét viÖc quan träng. Trong Ph−¬ng Tr−îng thÊt chØ cã ba ng−êi: T©m Hå, T©m Gi¸m vµ B¸ HiÓu Sinh. S¾c diÖn ng−êi nµo còng lé vÎ trÇm träng kh«ng vui, h×nh nh− ®ang cã ®iÒu g× lo g¹i. Tiªu TÞnh cµng thªm ¸y n¸y sî h·i ch¼ng d¸m nhiÒu lêi. Võa b−íc ch©n vµo h¾n ®· r¹p m×nh cung kÝnh bÈm: - Giang hå ®ang x«n xao v× tin Mai Hoa §¹o l¹i xuÊt hiÖn. T©m Gi¸m, B¸ HiÓu Sinh c¬ hå cïng mét l−ît nhám bËt ng−êi lªn: - Mai Hoa §¹o? Tiªu TÞnh khÏ gËt ®Çu: - Th−a ph¶i! Ba h«m tr−íc ®©y, tªn §éc hµnh ®¹i ®¹o Tr−¬ng Th¾ng bçng nhiªn bÞ ¸m s¸t mét c¸ch bÝ mËt, tÊt c¶ tµi s¶n trong nhµ bÞ vÐt s¹ch tr¬n, vÕt th−¬ng chÝ m¹ng lµ n¨m chÊm m¸u n¬i tr−íc ngùc y nh− c¸nh hoa mai. T©m Gi¸m, B¸ HiÓu Sinh cïng nh×n nhau biÕn s¾c. T©m Hå ®¹i s− trÇm mÆc im l×m nh− pho t−îng PhËt n¬i §¹i Hïng B¶o §iÖn, nh÷ng ngãn tay ®ang lÇn chuçi cña «ng h×nh nh− h¬i rung. Mét lóc l©u sau, «ng míi bËt thë dµi nhÌ nhÑ: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 318 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Mai Hoa §¹o l¹i lÇn n÷a xuÊt hiÖn thÕ th× nh÷ng lêi nãi cña Lý TÇm Hoan cã thÓ lµ thËt, cã thÓ chóng ta nghi oan cho y. B¸ HiÓu Sinh ngã T©m Gi¸m vµ lµm thinh kh«ng nãi. ChËm r·i b−íc bªn cöa sæ nh×n tuyÕt r¬i bªn ngoµi mét lóc, T©m Gi¸m tù cÊt lêi: - Mµ còng cã thÓ nhê ®ã cµng chøng minh thªm Lý TÇm Hoan còng thËt lµ Mai Hoa §¹o. T©m Hå ®¹i s− kh«ng hiÓu véi hái: - Nh− thÕ lµ nghÜa lµm sao? T©m Gi¸m ®¸p: - NÕu ®æi vµo t«i lµ Mai Hoa §¹o th× khi biÕt râ cã ng−êi chÕt thay cho m×nh, nhÊt ®Þnh lµ t«i sÏ t¹m thêi l¸nh mÆt, b»ng tr¸i l¹i, cã kh¸c nµo cøu Lý TÇm Hoan khái chÕt? B¸ HiÓu Sinh cho ®Õn b©y giê míi lªn tiÕng: - §óng l¾m! Sù xuÊt hiÖn cña Mai Hoa §¹o ngay b©y giê râ rµng lµ röa s¹ch tiÕng oan cho Lý TÇm Hoan vËy. NÕu t«i lµ Mai Hoa §¹o thËt th× kh«ng bao giê t«i lµm nh− thÕ. NhÝu mµy trÇm ng©m mét lóc, T©m Hå ®¹i s− íi tõ tõ lªn tiÕng: - VËy theo ý cña hai ng−êi... T©m Gi¸m ®ì ngang lêi: - KÎ giÕt Tr−¬ng Th¾ng nhÊt ®Þnh lµ ®ång ®¶ng cña Lý TÇm Hoan, y ®éi lèt Mai Hoa §¹o mµ xuÊt thñ kh«ng ngoµi ý gióp Lý TÇm Hoan tho¸t téi. B¸ HiÓu Sinh buéc thªm mét c©u: - Lý TÇm Hoan thËt ch¼ng lµ Mai Hoa §¹o th× ®ång ®¶ng cña y kh«ng khi nµo hµnh ®éng nh− vËy. T©m Hå ®¹i s− ®øng lªn ®i quanh trong ph−¬ng tr−îng thÊt mÊy l−ît vµ ®ét nhiªn dõng l¹i: - H«m nay trùc nhËt bªn Bå §Ò ViÖn lµ ai? - Lµ NhÊt Nh©n vµ NhÊt TrÇn, ®Ö tö d−íi tr−íng cña nhÞ s− huynh. T©m Hå ®¹i s− b¶o: - Gäi hä vµo ®©y. Vµ «ng chÊp tay dõng l¹i n¬i gãc nhµ nh×n lµn khãi trÇm tr¾ng máng tõ trong chiÕc l− ®ång uèn Ðo bay lªn, xuÊt thÇn nghÜ ngîi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 319 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tuy nghe tiÕng ch©n cña NhÊt Nh©n vµ NhÊt TrÇn b−íc vµo, «ng vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i, chØ hái: - C¬m tèi cña Ngò s− thóc, c¸c ng−¬i ®· mang vµo ch−a? NHÊt Nh©n cung kÝnh ®¸p; - Th−a, mang råi, nh−ng... nh−ng... T©m Hå ®¹i s− h¬i cau mµy; - Nh−ng thÕ nµo? NhÊt Nh©n cói ®Çu ®¸p; - §Ö tö còng theo y nh− quy cñ hai h«m nay mang m©m c¬m ®Æt ngay ng−ìng cöa, ph©n l−îng còng y nh− ngµy qua, gÊp ®«i phÇn c¬m còng nh− ®å ¨n, cßn cã thªm mét b×nh n−íc l·. NhÊt TrÇn ®ì lêi; - M©m c¬m do chÝnh tay ®Ö tö mang ®Æt n¬i cöa v× ®Ö tö ®Þnh thõa c¬ xem ®éng tÜnh bªn trong nhµ nh− thÕ nµo, ch¼ng ngê khi ®Ö tö b−íc ®Õn cöa, ®· nghe thÊy tiÕng cña Lý TÇm Hoan ®uæi ®Ö tö mau ®i ra, ch¼ng thÓ nÊn n¸, ®Ö tö võa b−íc ®i vµi b−íc, thÊy ngay bµn tay cña hä Lý tõ khe cöa thß tay kÐo m©m c¬m vµo. Nµo ngê... nµo ngê chØ qua chèc sau, y l¹i nÐm c¶ m©m c¬m trë ra ngoµi. T©m Hå ®¹i s− ®· quay ng−êi l¹i; - T¹i sao thÕ? NhÊt TrÇn h¬i lóng tóng: - V× h¾n chª ®å ¨n ch¼ng ngon, l¹i kh«ng cã r−îu cho nªn ch¼ng thÌm ¨n. T©m Hå ®¹i s− mÆt bõng s¾c giËn: - Hõ, h¾n cho n¬i ®©y lµ qu¸n c¬m µ? §· vµo chïa thÝ ph¸t qui y trªn m−êi n¨m trêi, NhÊt Nh©n vµ NhÊt TrÇn ch−a khi nµo thÊy vÞ ph−¬ng tr−îng ch−ëng m«n cña m×nh næi giËn bao giê. C¶ hai gÇm thÊp ®Çu c¬ hå ch¼ng d¸m ngÈng lªn. Nh−ng chØ mét tho¸ng qua, s¾c diÖn cña vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m ®· trë l¹i b×nh th−êng, «ng l¹i quay ®Çu nh×n s÷ng lµn khãi trÇm nhÑ táa trong kh«ng gian vµ chÇm chËm cÊt lêi: - H¾n ®ßi ¨n thø g×? NhÊt Nh©n ®¸p: - H¾n... h¾n viÕt mét tê thùc ®¬n nÐm ra b¶o chóng ®Ö tö cø y theo ®ã mµ lµm, cßn h¨m r»ng, nÐu sai mét mãn lµ h¾n nguyªn m©m tr¶ vÒ. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 320 Nguyªn t¸c : Cæ Long S¾c mÆt cña NhÊt Nh©n kh«ng dÊu ®−îc sù bèi rèi, chøng tá lµ khi nhËn thÊy tÊm thùc ®¬n vµ nghe xong lêi cña Lý TÇm Hoan, g· thËt lì khãc lì c−êi. T©m Hå ®¹i s− b¶o: - §−a tÊm thùc ®¬n ®ã cho ta xem. LiÕc nh×n lªn m¶nh t« tr¾ng mµ nhµ chïa dïng ®Ó chÐp kinh, T©m Hå ®¹i s− thÊy bªn trªn mÊy hµng ch÷ th¶o mµ nÐt bót nh− phông móa rång bay: M−ng non hÇm chao ®á B¸t böu la h¸n tr¹i Tãc tiªn ch−ng ®Ëu hò C¶i nô xµo ®«ng c« B¾p non nóm bóp, méc nhÜ canh mét t«. Ngoµi bèn mãn ¨n vµ mét mãn canh ra, l¹i cßn ghi thªm ba c©u r−îu " Tróc DiÖp Thanh " th−îng h¶o h¹ng. §−êng ®−êng mét ng«i ThiÕu L©u cæ tù biÖt lËp víi thÕ nh©n l¹i bÞ Lý TÇm Hoan nghiÔm nhiªn xem nh− níi qu¸n ¨n cña chèn kinh thµnh, cho dï bÊt cø ai, c«ng phu hµm d−ìng th©m s©u thÕ nµo, nh−ng khi xem xong tÊm thùc ®¬n trªn ¾t kh«ng khái s«i gan mÐo mÆt. Ngê ®©u, T©m Hå ®¹i s− vÉn th¶n nhiªn b¶o: - C¸c ng−¬i cø y theo tÊm thùc ®¬n mµ lo cho h¾n. T©m Gi¸m nhÝch lªn mét b−íc hËm hùc: - S− huynh... s− huynh cã thÓ chÞu g·... T©m Hå ®¹i s− kho¸t tay chËn lêi: - NÕu Lý TÇm Hoan kh«ng chÞu ¨n, th× ngò s− ®Ö còng ph¶i nhÞn ®ãi theo h¾n, thÓ x¸c cña ngò s− ®Ö vèn yÕu ®uèi, mÊy n¨m gÇn ®©y l¹i bÖnh ho¹n liªn miªn, chóng ta nì nµo ®Ó cho ng−êi thªm dµy vß? T©m Gi¸m cói ®Çu khã nghÜ: - Nh−ng... nh−ng chóng ta lµm thÕ th× Lý TÇm Hoan sÏ cµng ®¾c ý h¬n. ¸nh m¾t cña T©m Hå ®¹i s− vôt s¸ng ngêi lªn, «ng bu«ng râ rµng tõng tiÕng mét: - Ta ®· cã mét dù tÝnh trong lßng råi, cø ®Ó cho h¾n ®¾c ý thªm vµi ngµy n÷a còng ch¼ng sao. *** Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 321 Nguyªn t¸c : Cæ Long TiÓu Phi lÊy tay lµm gèi, n»m ngöa trªn gi−êng, nh×n s÷ng lªn m¸i nhµ nghÜ ngîi. H×nh nh− cã trªn hai tiÕng ®ång hå råi g· vÉn n»m t− thÕ ®ã kh«ng hÒ nhóc nhÝch, cho ®Õn ¸nh m¾t c¬ hå còng kh«ng hÒ di ®éng khái trÇn nhµ, c¶ con ng−êi g· y nh− ®· biÕn thµnh mét pho t−îng ®¸ hoa c−¬ng. " BÊt ®éng " còng lµ mét ch©n tµi ®Æc biÖt mµ kÎ luyÖn nªn nã nhÊt ®Þnh ph¶i cã søc nhÉn n¹i, mét sù chÞu ®ùng v« bê bÕn. Cã nhiÒu ng−êi cã thÕ suèt hai tiÕng ®ång hå ch¼ng cö ®éng g× c¶ nh−ng gi÷ ®−îc hoµn c¶nh bÊt ®éng y nh− pho t−îng chÕt th× e r»ng trªn ®êi ch¼ng cã mÊy ai. N¬i miÒn sa m¹c hoang vu, c¸i tµi n¨ng ®ã qu¶ rÊt nhiÒu h÷u dông vµ chÝnh nhê c¸i tµi ®ã TiÓu Phi ®· tõng ®−îc cøu sèng kh«ng chØ mét lÇn. C¸i sèng gian khæ cña miÒn catds hoang liªu mµ bÊt cø mét kÎ nµo trªn ®êi cho dï khÐo t−ëng t−îng nhÊt còng kh«ng lµm sao nghÜ ra næi. NhiÒu khi suèt mÊy ngµy liÒn TiÓu Phi kh«ng lµm sao t×m ®−îc c¸i ¨n c¸i uèng. Vfa, g· chØ cßn cã c¸ch ®îi chê, nhÉn n¹i vµ " bÊt ®éng ". V× chØ cã " bÊt ®éng " míi tiÕt kiÖn ®−îc sinh lùc, cã sinh lùc míi cã hy väng t×m ra c¸i ¨n, míi cã thÓ sèng vµ tr−êng kú phÊn ®Êu, s½n sµng mµ chiÕn ®Êu víi thiªn nhiªn v« tËn. h×nh nh− lµ rÊt nhiÒu lÇn, cho ®Õn khi nh÷ng chó thá tinh ranh vµ x¶o quyÖt nhÊt còng ph¶i lÇm g· lµ mét khèi ®¸ kh«ng h¬n kh«ng kÐm. ThËt ra th× khi ®ã ®· ®ãi ®Õn møc ®é kh«ng cßn h¬i søc mµ lÕt ®i, gi¸ nh− chó thá ®ã kh«ng tù dÉn x¸c ®Õn cho g· chép th× cã lÏ g· ph¶i chÕt ®ãi l©u råi. C©u chuyÖn chó thá rõng tinh kh«n, tinh kh«n cho ®Õn ®é chån c¸o còng chÞu thua kh«ng b¾t ®−îc tù ®Çu v« l−íi qu¶ lµ mét chuyÖn g©n nh− lµ thÇn tho¹i gi÷a miÒn sa m¹c. Gi¸ mµ cã ai biÕt ®−îc ng«n ng÷ cña loµi thá vµ ®em c©u chuyÖn ®ã mµ thuËt l¹i cho ®ång lo¹i cña thá nghe cã lÏ chòng sÏ ph× c−êi mµ kh«ng sao tin næi. L¹i mét lÇn liªn tiÕp nöa th¸ng trêi bÞ b·o tuyÕt, khi ®ã g· chØ míi h¬n m−êi tuæi, l¹i thªm, hai ngµy ®ãi meo, mét chó gÊu to l¹i xuÊt hiÖn ®óng trong t×nh thÕ ®ã. Søc ®Ì kh¸ng cña g· hÇu nh− ch¼ng cßn, may mµ loµi gÊu l¹i kh«ng thÝch ¨n thÞt ng−êi chÕt, vµ g· chØ cßn c¸ch n»m im gi¶ chÕt. Ngê ®©u l¹i gÆp mét chó gÊu qu¸ quû quyÖt vµ h×nh nh− còng ®ang ®ãi ®iªn lªn, cø quÈn quanh m·i bªn ng−êi g· ch¼ng chÞu ®i, hÕt dïng mòi göi l¹i dïng ch©n khÒu quµo, thËm chÝ c¶ r¨ng gËm nhÊm thö. TÊt nhiªn lµ g· ph¶i tr©n m×nh chÞu ®ùng, nhÉn n¹i vµ tÊt nhiªn lµ hoµn toµn bÊt ®éng. Qua h«m sau, h¾n t×m ®−îc x¸c mét con chã rõng l¹nh cãng, sau khi no Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 322 Nguyªn t¸c : Cæ Long nª b»ng b÷a thÞt ®«ng l¹nh thiªn nhiªn, khÝ lùc ®· phôc håi, thÕ lµ chµng ®i t×m ngay con gÊu Êy ®Ó tr¶ thï. Ngay ®ªm ®ã, chµng ®· th−ëng thøc ®−îc mét b÷a tay gÊu thËt t−¬i, nh−ng v× kh«ng biÕt c¸ch chung nÊu, cho nªn mïi vÞ tay gÊu kh«ng lÊy g× lµm ngon nh− lêi ®ån. Søc nhÉn n¹i ®ã kh«ng ph¶i do trêi sanh mµ lµ c¶ mét sù trui luyÖn gian khæ tr−êng kú. Khëi ®Çu, chØ gi©y phót sau, g· ®· nghe toµn th©n ngøa ng¸y bøc røc c¬ hå kh«ng chÞu næi. G· cè nhÉn n¹i ch¼ng g· còng ch¼ng trë m×nh, dÇn dÇn sù ngøa ng¸y biÕn thµnh tª d¹i. Cho ®Õn b©y giê, th× lu«n c¶ c¶m gi¸c tª d¹i còng biÕn mÊt, mçi khi thÊy ch¼ng cÇn ph¶i " ®éng ", g· cã thÓ liªn tiÕp mÊy tiÕng ®ång hå hoµn toµn " bÊt ®éng ". Khi L©m Tiªn Nhi trë vÒ còng lÇm t−ëng chµng ®· ngñ. C¸ch trang phôc cña nµng h«m nay rÊt kú qu¸i, mét bé quÇn ¸o b»ng v¶i th« vµ còng l¹i réng thïng th×nh, che lÊp tÊt c¶ nh÷ng ®−êng nÐt yªu kiÒu cña c¬ thÓ nµng, trªn ®Çu mét chiÕc nãn l¸ r¸ch t−¬m, lµm khuÊt ®i gÇn nöa khu«n mÆt, ®óng lµ lèi trang phôc cña ng−êi ®i " do th¸m tin tøc " vµ nµng ®i ®· ngãt hai tiÕng ®ång hå. TiÓu Phi chît ngåi dËy. L©m Tiªn Nhi giËt n¶y m×nh vµ sµ ngay vµo lßng chµng, dÞu ®Çu c−êi nòng nÞu; - Hª, anh lµm bé ngñ ®Ó hï t«i hÐ. Nh×n nô c−êi thËt ng©y th¬ dÞu ngät cña nµng, TiÓu Phi kh«ng sao cÇm lßng, vßng tay chµng thªm siÕt chÆt bê l−ng thon m¸t. L©m Tiªn Nhi nhÑ khÐp l¹i rÌm mi, mÆt h¬i ngÈng lªn, vµnh m«i hång hÐ në nh− s½n sµng ®ãn ®îi. Nh−ng TiÓu Phi cè dÊu mét tiÕng thë dµi thËt nhÑ vµ tõ tõ n¬i láng vßng tay. KhÏ vuèt s¬ l¹i tãc, L©m Tiªn Nhi mÝm nhÑ vµnh m«i: - Anh ghÐt t«i l¾m µ? TiÓu Phi l¾c ®Çu kh«ng nãi . L©m Tiªn Nhi dµu dµu nÐt mÆt: - ThÕ t¹i sao hai h«m nay h×nh nh− anh cã ý l¶ng tr¸nh t«i? TiÓu Phi ¬i cói ®Çu xuèng tr¸nh ®i ¸nh m¾t cña nµng: - V× t«i chØ sî kh«ng khèng chÕ næi chÝnh m×nh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 323 Nguyªn t¸c : Cæ Long B»ng tia m¾t cùc k× dÞu dµng, L©m Tiªn Nhi nh×n xo¾n lÊy TiÓu Phi vµ ®ét nhiªn nµng ng· l¨n vµo chµng, phít lªn ®«i m¸ r¸m n¾ng cña chµng hai chiÕc h«n thËt th¾m thiÕt: - Anh tèt qu¸. TiÓu Phi mØm c−êi, nô c−êi sung s−íng vµ tù m·n cña kÎ ®· yªu vµ ®−îc yªu. Chµng ®ãn lÊy chiÕc nãn l¸ cña ng−êi yªu võa lét xuèng m¾c lªn t−êng. Chê khi nhËn thÊy h¬i thë cña m×nh ®· trë l¹i b×nh th−êng, chµng míi quay ®Çu l¹i hái: - Cã tin tøc vÒ vô ®ã ch−a? L©m Tiªn Nhi: - Cã. Kh¾p giang hå ®ån ®¹i tin Mai Hoa §¹o t¸i xuÊt giang hå. TiÓu Phi - §¸m hoµ th−îng ThiÕu L©m cã ®éng tÜnh g× ch−a? L©m Tiªn Nhi nãi: - T¸c phong cña ThiÕu L©m Tù rÊt cÈn thËn kü cµng, bÊt luËn lµm mét viÖc g×, hä ®Òu xem xÐt tr−íc thËt l©u, kh«ng bao giê chÞu khinh xuÊt väng ®éng, thµ kh«ng lÇm chø nhÊt ®Þnh kh«ng lµm sai. TiÓu Phi nãi: - Nh−ng hä ®· ®îi s¸u b¶y ngµy trêi råi, ch¼ng lÏ cho ®Õn b©y giê hä vÉn ch−a xem xÐt xong? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - RÊt cã thÓ hä vÉn ch−a tin kÎ giÕt Tr−¬ng Th¾ng lµ Mai Hoa §¹o, mçi khi hµnh ®éng th−êng hay liªn tôc, kh«ng bao giê cã chuyÖn lµm mét lÇn råi nÝn lu«n. TiÓu Phi trÇm ng©m mét lóc, chËm r·i lªn tiÕng: - VËy th× t«i ph¶i lµm g×? L©m Tiªn Nhi: - Anh ph¶i h¹ s¸t mét kÎ n÷a. TiÓu Phi trÇm ng©m kh«ng ®¸p. L©m Tiªn Nhi nãi: - B©y giê anh h·y ®i theo t«i? TiÓu Phi: - §i ®©u. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 324 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Tiªn Nhi giäng thËt trang träng: - §i t×m ®èi t−îng thø hai cña anh. *** N¾ng chiÒu võa t¾t th× tuyÕt còng võa tan hÕt, ®óng lµ thêi gian n¸o nhiÖt nhÊt trªn ®−êng phè. V× hai ng−êi ®Òu c¶i trang nªn kh¸ch bé hµnh còng ch¼ng mÊy ai ®Ó ý ®Õn. L©m Tiªn Nhi chît chØ vµo mét gian tiÖm cÇm ®å, khÏ giäng: - Anh h·y nh×n c¸i tiÖm ®ã. Kh¾c h¼n víi c¸c hiÖu cÇm ®å kh¸c, qui m« cña gian hµng cÇm ®å tr−íc mÆt rÊt lín lao, hai c¨n liÒn ph¸ t−êng lµm thµnh mét, ng−êi cÇm kÎ chuéc kh«ng ngít ra vµo. Trªn cao, mét tÊm biÓn hiÖn râ, nÒn ®en kÎ n¨m chø to vµng chãi: " TiÖm cÇm ®å Th©n Ký " TiÓu Phi kh«ng hiÓu, hái nhá: - TÊm b¶ng hiÖu ®ã cã g× ®Æc biÖt ®©u? L©m Tiªn Nhi lÇm lòi dÉn chµng ®i. Sau khi qua khái b¶y t¸m c¨n phè, nµng l¹i chØ lªn mét b¶ng hiÖu treo bªn ngoµi mét gian töu lÇu vµ nãi: - Anh h·y xem thªm mÊy tÊm b¶ng hiÖu nµy. Cuéc bu«n b¸n cña ng«i töu lÇu Êy xem chõng rÊt phån thÞnh, dï ë xa ngoµi ®−êng vÉn nghe râ tiÕng ®ao thít khua vang, c¶ hai gian lÇu h×nh nh− ®Òu chËt nÝch kh¸ch ¨n, tiÕng nãi tiÕng c−êi vang lªn Ém Ü c¶ mét khu phè. Còng tÊm b¶ng hiÖu to t−íng treo mót cao cao, còng nÒn ®en víi n¨m ch÷ lín vµng chãi läi: " Th©n Ký Tr¹ng Nguyªn LÇu ". B©y giê th× TiÓu Phi kh«ng cÇn ph¶i hái thªm n÷a, v× chµng võa ph¸t hiÖn thªm: n¬i ®èi diÖn víi ng«i töu lÇu, mét gian tiÖm bµy hµng ®å sé, l¹i mang b¶ng hiÖu: " Th©n Ký L·o Tho¹i T−êng ". Vµ hÇu hÕt nh÷ng khu phè nµo n¸o nhiÖt nhÊt trong thµnh ®Òu cã nh÷ng cöa hiÖu mang b¶ng hiÖu " Th©n Ký " ch÷ m¹ vµng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 325 Nguyªn t¸c : Cæ Long TÊt c¶ nh÷ng hµng tiÖm cã mang b¶ng hiÖu " Th©n Ký " ®ã, sù bu«n b¸n ®Òu hÕt søc phån thÞnh vµ qui m«. TiÓu Phi vôt hái: - Bao nhiªu tiÖm ®ã ®Òu do mét ng−êi lµm chñ ph¶i kh«ng? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - Ph¶i, ®Òu do Th©n L·o Tam lµm chñ c¶. TiÓu Phi l¹i hái: - B©y giê chóng ta ®i ®©u n÷a? L©m Tiªn Nhi®¸p: - Anh cø ®i theo t«i tù nhiªn sÏ biÕt. Vèn lµ mét ng−êi kh«ng thÝch hái nhiÒu, TiÓu Phi lÇm lïi b−íc theo. Hai ng−êi lÇn ra ngo¹i thµnh, ch¼ng nh÷ng ®Ìn ®uèc ch¼ng cã mµ cho ®Õn tiÕng ng−êi còng kh«ng. TÊt nhiªn, ®ang tõ mét n¬i n¸o nhiÖt nhÊt, bçng r¬i vµo mét c¶nh thËt hoang vu, bÊt cø ai còng thÊy mét c¶m gi¸c mang m¸c vµ thª l−¬ng, nh−ng l¾m khi ®ã l¹i lµ mét niÒm thÝch thó. Nh×n klho¶ng trèng b¸t ng¸t tr−íc m¾t, TiÓu Phi khoan kho¸i hÝt mÊy h¬i dµi. Chµng nghe lång ngùc m×nh m¸t l¹, c¶ kho¶ng trêi ®Êt bao la nh− thuéc cña riªng m×nh. L©m Tiªn Nhi lÆng im tùa vµo ngùc chµng, h×nh nh− nµng sî lªn tiÕng sÏ lµm cho mÊt ®i khung c¶nh ªm m¬ hiÖn t¹i. §ét nhiªn, mét v× sao l¹c v¹ch dµi trªn nÒn trêi ®en thÉm. L©m Tiªn Nhi c−êi lªn r¹ng râ, nh¶y nhãt vç tay reo: - Anh xem k×a. TiÓu Phi trÇm t− mét lóc lªn tiÕng hái: - Tiªn Nhi cã nguyÖn −íc ®iÒu g× µ? BÜu m«i mét c¸ch duyªn d¸ng, L©m Tiªn Nhi ®¸p: - Sao r¬i bao giê còng tho¸ng m¾t lµ biÕn mÊt, kh«ng mét ai −íc nguyÖn g× kÞp, trõ phi ng−êi ®ã biÕt tr−íc lóc nµo cã sao r¬i, nh−ng thö hái cã mÊy ai ®o¸n tr−íc ®−îc giê phót nµo sao r¬i xuÊt hiÖn ®Ó mµ −íc ®©y? Theo t«i th× chØ lµ mét chuyÖn phØnh ng−êi th«i. TiÓu Phi nh×n vµo kho¶ng kh«ng gian v« tËn m¬ mµng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 326 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Dï biÕt ®ã lµ chuyÖn phØnh ng−êi, nh−ng nã ®· lµm cho ng−êi ta nu«i ®−îc bao nhiªu ¶o t−ëng ®Ñp ®Ï. Mét con ng−êi nÕu cã thÓ m·i m·i mang theo c¸i ¶o t−ëng ®Ñp ®Ï trong cuéc ®êi, ©u còng lµ ®iÒu hay. Giäng cña chµng bèng biÕn thµnh thËt ªm ¸i dÞu dµng. L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t chµng nhoÎn miÖng c−êi: - Kh«ng ngê anh còng biÕt ®−îc c¸i huyÒn tho¹i trªn. TiÓu Phi ®−a m¾t nh×n vÒ phÝa ch©n trêi xa x¨m, n¬i c¸i kho¶ng mµ ¸nh sao r¬i võa t¾t lÞm, tia m¾t chµng vôt troØ nªn buån b· kh¸c th−êng: - C¸i huyÒn tho¹i ®ã t«i biÕt tõ khi cßn rÊt nhá. §«i m¾t L©m Tiªn Nhi theo dâi tõng nÐt biÕn chuyÓn trªn khu«n m¨tþ chµng vµ nµng dÞu dµng lªn tiÕng: - Anh l¹i nhí ®Õn mÑ råi, ph¶i ch¨ng ng−êi ®· nãi cho anh biÕt? TiÓu Phi kh«ng ®¸p mµ vôt r¶o b−íc tiÕn vÒ phÝa tr−íc. Thoang tho¶ng theo giã ®ªm väng l¹i tiÕng trèng cÇm canh: TiÕng trèng cña canh ®Çu. VÇng tr¨ng nöa m¶nh còng tõ tõ nh« khái côm m©y ®en. Kh¾p v¹n vËt nh− nhuém lªn mét mµu xanh tai t¸i. TiÓu Phi chît ph¸t gi¸c tr−íc m¾t kh«ng xa l¾m cã mét tßa trang viÖn thËt réng lín, cµng tiÕn ®Õn gÇn, tr¸i l¹i cµng nh− kh«ng nh×n thÊy. V× vßng t−êng rµo cao mét c¸ch kh¸c th−êng, cao ®Õn ®é gÇn nh− v−ît c¶ tÇm m¾t con ng−êi. L©m Tiªn Nhi còng ®ang ngÈng ®Çug nh×n lªn ®Çu t−êng lÈm bÈm: - T−êng cao qu¸ hª, ch¼ng biÕt cã tíi bèn tr−îng kh«ng? TiÓu Phi gËt gËt ®Çu; - Ýt ra còng cì ®ã. L©m Tiªn Nhi vôt hái: - Anh cã thÓ v−ît qua kh«ng? TiÓu Phi ®¸p: - Kh«ng cã mét ai trªn ®êi nµy cã thÓ v−ît qua khái bøc t−êng cao bèn tr−îng nh−ng nÕu nhÊt ®Þnh muèn vµo, vÉn cã c¸ch vµo ®−îc. L©m Tiªn Nhi lµm thinh, men theo bê t−êng ®i ®é vµi b−íc vµ ngÈng lªn nãi: - §©y lµ nhµ riªng cña Th©n L·o Tam. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 327 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tia m¾t cña TiÓu Phi ngêi lªn d−íi ¸nh tr¨ng, chµng hái: - §èi t−îng thø hai cña t«i lµ Th©n L·o Tam nµy ch¨ng? L©m Tiªn Nhi kh«ng ®¸p th¼ng vµo c©u hái, chØ nãi: - Trong ph¹m vi mÊy dÆm vïng phô cËn nµy, kh«ng cßn cã ®èi t−îng nµo hay h¬n n÷a c¶. TiÓu Phi do dù: - Nh−ng y lµ mét ng−êi bu«n b¸n kia mµ? L©m Tiªn Nhi nghiªm trang: - T«i biÕt anh kh«ng chÞu h¹ thñ víi nh÷ng con ng−êi bu«n b¸n, nh−ng h¹ng bu«n b¸n cã rÊt nhiÒu lo¹i,anh cã lÏ còng hiÓu ®iÒu ®ã. TiÓu Phi gËt ®Çu : - VËy y thuéc vµo h¹ng nµo? L©m Tiªn Nhi nãi: - H¹ng bª bèi nhÊt. §iÓm nô c−êi nhÑ, nµng nãi tiÕp: - Anh cø nghÜ thö, nÕu lµ h¹ng ng−êi bu«n b¸n ®µng hoµng th× lµm sao cã thÓ cïng trong mét tØnh thµnh, cïng n»m chung mét con ®−êng d¸m më lu«n m−êi mÊy c¬ sá b¸n bu«n? NÕu lµ h¹ng bu«n b¸n ®µng hoµng, t¹i sao t−êng rµo cao vät ®Õn thÕ nµy? TiÓu Phi vÉn l¾c ®Çu: - X©y t−êng cao ®©u cã ph¶i lµ c¸i téi? Më nhiÒu tiÖm bu«n ®©u ph¶i lµ ph¹m ph¸t h¹i thÕ tæn nh©n? L©m Tiªn Nhi nhÕch m«i c−êi: - X©y t−êng cao tÊt nhiªn lµ v× " cã tËt míi giËt m×nh " nªn sî cã ng−êi ®Õn b¸o thï, lµm chñ ®−îc nhiÒu c¬ së th−¬ng m¹i lµ v× l·o ta biÕt c¸ch c−íp ®o¹t. TiÓu Phi nh−íng m¾t: - C−íp ®o¹t? L©m Tiªn Nhi gËt ®Çu: - Ph¶i, hä Th©n lµ mét ®¹i téc, tr−íc ®©y mét ®êi cã ®Õn n¨m bµ vî, cho ®Õn ®êi nµy, anh em chó b¸c tæng céng cã m−êi s¸u ng−êi, m−êi s¸u ng−êi chia nhau cai qu¶n trªn bèn m−¬i c¨n tiÖm. TiÓu Phi ®¸p: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 328 Nguyªn t¸c : Cæ Long - §em ra bæ ®ång mµ chia, mçi anh em chØ cai qu¶n ba bèn ng«i tiªm th«i, nh− vËy còng ch¼ng cã chi ®¸ng gäi lµ nhiÒu. L©m Tiªn Nhi c−êi nöa mÐp: - Nh−ng hiÖn giê trªn bèn m−¬i ng«i tiÖm ®ã thuéc vÒ quyÒn Th©n L·o Tam cai qu¶n tÊt c¶? TiÓu Phi hái: - T¹i sao? L©m Tiªn Nhi ®¸p: - V× m−êi l¨m ng−êi anh em chó b¸c cña l·o ®Òu chui c¶ vµo trong quan tµi råi. - µ. TiÓu Phi kªu lªn vµ hái: - V× sao mµ chÕt? L©m Tiªn Nhi nãi: - Nghe ®©u v× bÞnh mµ chÕt, nh−ng kh«ng mét ai biÕt chÕt v× bÞnh g×? §iÒu mµ mäi ng−êi th¾c m¾c hoµi nghi lµ: m−êi l¨m ng−êi anh em chó b¸c cña Th©n L·o Tam tÊt c¶ ®Òu rÊt kháe m¹nh vµ tèt t−¬i, t¹i sao chØ trong vßng ®«i ba n¨m lÇn l−ît rñ nhau mµ chÕt s¹ch, y nh− m¾c ph¶i chøng bÞnh «n dÞch truyÒn nhiÔm chi. Tr¸i l¹i Th©n L·o Tam vÉn m¹nh cïi côi nh− tr©u rõng, kh«ng hÒ sæ mòi mµ còng ch¼ng hÒ ®au ®Çu. TiÓu Phi võa nghe võa ngÈng ®Çu nh×n lªn ®Çu t−êng ®Ó −íc l−îng chiÒu cao: - Ngµy mai... ngµy mai t«i sÏ t×m ®Õn h¾n. *** TiÓu Phi tay vµ ch©n b¸m chÆt lªn v¸ch t−êng bß l»n lªn cao y nh− mét con th»n l»n khæng lå. Nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lµ thuËt " BÝch hæ du t−êng " thËm chÝ ®Õn c¸i tªn ®ã chµng còng ch−a nghe ai nh¾c qua bao giê. Ph−¬ng thøc cña chµng leo lªn b©y giêlµ dïng m−êi ngãn tay cøng nh− s¾t nguéi quÊu chÆt vµo t−êng, hai ch©n b−íc tíi, th©n h×nh chµng theo ®ã l−ít lªn cao thËt nhanh, cã thÓ nãi lµ chµng gièng nh− con th»n l»n mµ còng cã thÓ nãi lµ chµng y hÖt con v−în ®ang ph»ng lªn v¸ch nói. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 329 Nguyªn t¸c : Cæ Long TrÌo lªn ®Õn ®Çu t−êng, tÇm m¾t cã thÓ nh×n thÊy bªn trong lµ mét khu v−ên b¸t ng¸t vµ tõng d·y nhµ líp líp däc ngang. Mäi ng−êi bªn trong h×nh nh− ®· t¾t ®Ìn lªn giõ¬ng, mét khu trang viÖn r«ng lín, do ®ã chØ cßn heo h¾t mÊy ngän ®Ìn nhµn nh¹t. L©m Tiªn Nhi qu¶ lµ mét c« g¸i thËt xèc v¸c, mét tay gióp søc rÊt ®¾c lùc, kh«ng hiÓu b»ng c¸ch nµo nµng ®· mua chuéc ®−îc ®¸m n« béc cña nhµ hä Th©n vµ hä ®· vÏ cho nµng mét tÊm häa ®å hÕt søc rµnh m¹ch chØ râ níi nµo lµ ®¹i s¶nh, n¬i nµo lµ phßng d−íi phßng trªn, n¬i nµo lµ chç ngñ cña Th©n L·o Tam, trªn ho¹ ®å ghi chó râ rµng. Nhê thÕ, TiÓu Phi ®· t×m ra tÈm thÊt cña Th©n L·o Tam mét c¸ch dÔ dµng. Trong phßng ®Ìn ®uèc vÉn s¸ng choang, chøng tá lµ l·o ta vÉn cßn thøc. Qu¶ lµ mét l·o th−¬ng mÉn c¸n, nöa ®êi ng−êi cÆm côi tãc ®· tr¾ng nöa m¸i ®Çu, thÕ mµ khuya kho¾t giê n·y vÉn chong ®Ìn l¾c c¾c víi chiÕc bµn to¸n ®Ó tæng kÕt ch−¬ng môc cña mét ngµy. L·o ®¸nh bµn to¸n kh«ng mau l¾m v× nh÷ng ngãn tay cña l·o thËt ng¾n, ngãn gi÷a, ngãn trá chã ®Õn ngãn ¸p ót, c¬ hå kh«ng xª xÝch mÊy víi chiÒu dµi cña ngãn ót. §· thÕ, ngãn tay cña l·o l¹i rÊt th«, mçi ®Çu ngãn tay nh− bÞ ai tiÖn ngang c¬ hå kh«ng nh×n thÊy mãng tay, ®óng lµ bµn tay cña h¹ng phu phen hÇm má, nÕu lµ hµng ®Ö tö cña bËc phó gia c«ng tö th× nhÊt ®Þnh kh«ng khi nµo cã bµn tay kÐm thÇm mü nh− thÕ. Mµ qu¶ thËt nh− thÕ, Th©n L·o Tam thuë thiÕu thêi hÕt søc ngç nghÞch hoang ®µng, cha cña l·o kh«ng sao d¹y næi, míi ®uæi l·o khái gia ®×nh. Th©n L·o Tam n¨m n¨m trêi l−u l¹c bªn ngoµi, kh«ng mét ai biÕt l·o ta lµm nghÒ ngçng g× ®Ó sinh sèng. Cã ng−êi ®ån lµ l·o... Cã ng−êi cho biÕt lµ, trong n¨m n¨m trêi ®ã, l·o ®· theo ch©n tªn ®¹i ®¹o Phan Thiªn Hæ lµm nghÒ kh«ng vèn. L¹i cã ng−êi b¶o kho¶ng thêi gian Êy, l·o gia nhËp chïa ThiÕu L©m, b¾t ®Çu tõ kÎ khæ c«ng g¸nh n−íc, tuy chÞu ®ùng rÊt nhiÒu cay ®¾ng nh−ng ngê ®ã l·o häc ®−îc mét th©n vâ c«ng kinh ng−êi. Bëi thÕ, sau nµy mÊy anh em cña l·o lÇn l−ît qua ®êi mét c¸ch bÝ mËt, tuy ai nÊy rÊt hoµi nghi nh−ng kh«ng mét ai d¸m hÐ m«i bµn t¸n. TÊt nhiªn nh÷ng truyÒn thuyÕt trªn, l·o ®Òu cùc lùc phñ nhËn nh−ng cã mét ®iÒu mµ l·o kh«ng thÓ nµo phñ nhËn cho ®−îc, ®ã chÝnh lµ ®«i bµn tay l·o. BÊt kú mét kÎ s¸ng suèt nµo, chØ nh×n s¬ ®«i bµn tay ®ã còng ph¶i nhË ra r»ng l·o ®· luyÖn ®−îc m«n ch−ëng lùc ngo¹i c«ng phu nh− ThÕt Sa Ch−ëng ch¼ng h¹n, háa hÇu ®· ®Õn tr×nh ®é t−¬ng ®−¬ng. B»ng ch¼ng vËy, ng−êi anh c¶ cña l·o kh«ng khi nµo l¹i bçng d−ng thæ huyÕt mµ chÕt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 330 Nguyªn t¸c : Cæ Long Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2