Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 3

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

172
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 3: Báu vật động lòng tham.... Lý tầm Hoan bước lại gần, thấy yết hầu Tra Mãnh bị một lỗ thủng, lỗ đó bị bít bằng một cục tuyết, máu đóng băng tại đó. Kẻ giết Tra Mãnh hình như sợ máu hắn dính mình cho nên vừa rút kiếm ra thì đã ấn liền vào đó một cục tuyết, làm dòng máu bị ứ đọng .....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 3

 1. TiÓu Lý phi ®ao 29 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø ba B¸u vËt ®éng lßng tham Lý tÇm Hoan b−íc l¹i gÇn, thÊy yÕt hÇu Tra M·nh bÞ mét lç thñng, lç ®ã bÞ bÝt b»ng mét côc tuyÕt, m¸u ®ãng b¨ng t¹i ®ã. KÎ giÕt Tra M·nh h×nh nh− sî m¸u h¾n dÝnh m×nh cho nªn võa rót kiÕm ra th× ®· Ên liÒn vµo ®ã mét côc tuyÕt, lµm dßng m¸u bÞ ø ®äng . Vµ kÎ giÕt ng−êi qu¶ cã mét thñ ph¸p nhanh nhÑn kh¸c th−êng, võa ®©m vµo ®· rót ra kh«ng ®Ó thõa chót søc nµo c¶, võa nhanh l¹i võa chÝnh x¸c ®Õn møc kh«ng lµm cho th©n thÓ Tra M·nh bÞ ng·. Cã lÏ tr−íc sau h¾n vÉn cßn ®øng dùa trô c©y nµy. Tuy nhiªn, tr−íc khi nhËn mét kiÕm, Tra M·nh ph¶i cã hµnh ®éng chèng cù nh−ng lóc ch−a kÞp theo ý th× ®· bÞ ®èi ph−¬ng ®©m thñng yÕt hÇu, cho nªn th©n thÓ h¾n míi ®−îc qu©n b×nh nh− thÕ. KÎ sö dông ®−êng kiÕm nµy qu¶ lÑ kh«ng thÓ t−ëng t−îng. S¾c mÆt cña Lý tÇm Hoan tho¸ng h¬i kinh ng¹c, h¾n biÕt Tra M·nh thµnh danh ®· h¬n hai m−¬i n¨m nay ch−a bao giê bÞ b¹i lín mét lÇn nµo. Kim s− tiªu côc danh déi kh¾p Trung Nguyªn, ®ñ thÊy Tra M·nh kh«ng ph¶i lµ kÎ yÕu, nh−ng chØ mét cö ®éng ph¶n kh¸ng còng kh«ng kÞp, th× thËt lµ mét chuyÖn qu¸ l¹ lïng mµ kÎ ®Þch kh«ng ph¶i ®øng sau l−ng. Lý tÇm Hoan xoay m×nh phãng vµo töu ®iÕm. V¸ch kh«ng treo thùc ®¬n, phßng kh«ng kÞp bµy bµn ghÕ, chøng tá qu¸n r−îu ®· ng−ng kh«ng bu«n b¸n trong mïa nµy. Gian nhµ réng mªnh m«ng, chØ cã mét bµn dän thøc ¨n dùa bªn cöa sæ, thøc ¨n nµy h·y cßn nguyªn vÑn, cho ®Õn r−îu h·y cßn ®Çy. Tø Miªu C−¬ng Cùc L¹c §éng vµo ®©y, bèn g· " §ång tö " ®· thµnh bèn th©y sãng s−ît. Bèn chiÕc th©y n»m nh− cã ng−êi s¾p ®Æt, ch©n hä giao vµo nhau, ®Çu rÏ ra bèn phÝa bµy thµnh mét h×nh ch÷ thËp. Mçi ng−êi n¬i yÕt hÇu ®Òu bÞ mét kiÕm xuyªn ngang. Nh÷ng chiÕc vßng b»ng b¹c rít v¨ng c¹nh ®ã vµ m«i hä h×nh nh− h·y cßn ph¶ng phÊt nô c−êi gi¶ tr¸. ThÇn hµnh v« ¶nh Ngu NhÞ th× n»m c¹nh c©y cét xeo xÐt trong gãc phßng, hai tay l·o cßn n¾m cøng, h×nh nh− ®ang n¾m chÆt ¸m khÝ. Nh−ng ¸m khÝ ch−a tung ra lµ ®· bÞ kiÕm xuyªn ®óng yÕt hÇu. Lý tÇm Hoan kinh ng¹c lÇm bÇm: - ThËt lµ mét tay kiÕm lÑ, qu¸ lÑ ! Gi¶ nh− hai ngµy tr−íc, Lý tÇm Hoan kh«ng sao ®o¸n næi ai lµ kÎ cã thÕ sö dông kiÕm ph¸p nhanh nhÑn nh− thÕ. Bëi v× n¨m x−a, ®Ö nhÊt kiÕm kh¸ch lµ Thiªn S¬n NhÊt TuyÕt ¦ng Tö cã thÓ nãi lµ kÎ sö dông kiÕm ph¸p võa nhanh võa ®éc nh−ng ng−êi Êy ®· treo kiÕm Èn dËt tõ l©u sau trËn cuèi cïng t¹i ¦ng SÇu Gi¶n. B©y giê th× cã lÏ vÞ ®Ö nhÊt kiÕm kh¸ch Êy ®· rò x−¬ng trªn ®Ønh Thiªn S¬n. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 30 Nguyªn t¸c : Cæ Long §Õn nh− gÇn ®©y, nh÷ng danh gia kiÕm nh− TrÉm L·ng, Hïng miªu Nhi, V−¬ng l©n Hoan... th× nghe ®©u ®· c−ìi thuyÒn vµo ®éng H¶i tu tiªn mÊt tÝch l©u råi kh«ng nghe thÊy t¨m h¬i hä t¹i nh©n gian. Trõ sè ng−êi Êy, Lý tÇm Hoan kh«ng cßn nghÜ ra kÎ nµo trong vâ l©m hiÖn nay cã ®−îc tay kiÕm lÑ nh− thÕ, nÕu tr−êng hîp x¶y ra hai ngµy tr−íc. Nh−ng b©y giê, b©y giê th× h¾n biÕt cã mét ng−êi. Ng−êi Êy lµ g· thiÕu niªn mang tªn l¹ lïng: TiÓu Phi! Lý tÇm Hoan nh¾m m¾t l¹i cè h×nh dung bän hé ph¸p §ång tö cña Cùc l¹c ®éng xóm l¹i bao v©y lÊy TiÓu Phi. TiÕng khua vßng b¹c vµ nh÷ng bé mÆt víi nô c−êi ®anh ¸c cña hä ch−a kÞp t¾t th× mòi kiÕm cña TiÓu Phi ®· nh×n th¼ng vµo yÕt hÇu, lÏ tù nhiªn lµ bèn mòi kiÕm cã tr−íc cã sau, nh−ng v× qu¸ nhanh nªn y nh− cïng mét lóc. BÇy giê th× ThÇn hµnh v« ¶nh Ngu NhÞ ®· n¾m trong tay ¸m khÝ, b»ng khinh c«ng vµ ¸m khÝ nªn danh, lÏ tù nhiªn th× mòi kiÕm cña TiÓu Phi ®· xuyªn tróng yÕt hÇu cña h¾n. Lý tÇm Hoan khÏ gËt ®Çu: - Mãn ®å ch¬i! ThÕ mµ cã vÎ b¶o thanh kiÕm cña h¾n lµ mãn ®å ch¬i con trÎ. TÊt c¶ ý nghÜ vÒ hµnh ®éng cña TiÓu Phi ®Òu lµ gi¶ t−ëng. V× Lý tÇm Hoan kh«ng thÊy ai trong vâ l©m ngµy nay cã ®−îc kiÕm ph¸p qu¸ nhanh nh− thÕ. Nh−ng mét dßng ch÷ kh¾c trªn than cét ®· nãi r»ng gi¶ t−ëng Êy lµ thËt. Dßng ch÷ viÕt: " C¸c h¹ thay t«i mµ giÕt Gia C¸t L«i, t«i xin thay c¸c h¹ mµ giÕt sè ng−êi nµy. T«i kh«ng muèn thiÕu nî c¸c h¹, t«i biÕt mét con ng−êi kh«ng nªn thiÕu nî ". Xem ®Õn ®©y, Lý tÇm Hoan bÊt gi¸c bËt c−êi: Ta giÕt mét h¾n giÕt s¸u. H¾n biÕt mét con ng−êi kh«ng nªn thiÕu nî, thÕ mµ h¾n vÉn ®Ó cho m×nh thiÕu nî TiÕp tôc xem qua dßng kÕ: " T«i thay c¸c h¹ giÕt sè ng−êi nµy tuy cã ®«ng h¬n nh−ng t×nh huèng kh«ng gièng nhau,.C¸c h¹ giÕt ®−îc mét ng−êi cã thÓ chèng l¹i ®−îc s¸u ng−êi, cho nªn c¸c h¹ kh«ng thiÕu nî t«i. V× t«i còng kh«ng thÝch cho ai thiÕu nî " Lý tÇm Hoan bËt c−êi thµnh tiÕng: - H¾n tÝnh to¸n kh«ng rµnh, xem ra h¾n khã lßng lµm nªn viÖc mua b¸n! Th©n cét chØ cã mÊy hµng ch÷ ®ã th«i, nh−ng bªn d−íi cßn cã kh¾c mét mòi tªn. Theo h−íng mòi tªn chØ, Lý tÇm Hoan ®i qua mét khung cöa, chît nghe tiÕng kªu kinh h·i. TiÕp liÒn theo mét thanh kiÕm chØ th¼ng vµo mÆt Lý tÇm Hoan, mòi kiÕm run bÇn bËt. KÎ cÇm kiÕm lµ mét l·o giµ mËp m¹p hång hµo, r©u tuy ch−a b¹c, nh−ng vÕt nh¨n trªn mÆt ®· cã nhiÒu, chøng tá tuæi l·o còng ®· kh¸ cao. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 31 Nguyªn t¸c : Cæ Long L·o giµ gi÷ chÆt thanh kiÕm la lín: - Ng−¬i... ng−¬i lµ ai? L·o tuy cè g¾ng nãi cho lín ®Ó chøng tá m×nh kh«ng sî, thÕ nh−ng giäng cña l·o vÉn run. Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - ¤ng kh«ng nhËn ra t«i µ? L·o giµ l¾c ®Çu vµ Lý tÇm Hoan nãi tiÕp: - ThÕ mµ t«i vÉn nhËn ra «ng. ¤ng lµ chñ qu¸n ngµy chø ai! M−êi n¨m tr−íc «ng cïng t«i uèng r−îu mµ ®· quªn t«i råi µ? L·o giµ tho¸ng h¬i ngê ngî, hai tay vÉn gi÷ chÆt thanh kiÕm: - Nh−ng kh¸ch quan tªn hä lµ chi? Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - Lý, t«i hä Lý! L·o më miÖng c−êi: - TÐ ra lµ Lý th¸m hoa... ¸i chµ, l·o ®· ®îi Lý th¸m hoa c¶ buæi! Lý tÇm Hoan cau mÆt: - §îi t«i? L·o chñ qu¸n gËt ®Çu: - Võa råi cã mét vÞ c«ng tö anh hïng ®· giÕt kh¸ nhiÒu bän ¸c nh©n. Vµ h·y cßn l−u l¹i mét tªn, giao cho l·o phu cÇm gi÷, b¶o r»ng Lý th¸m hoa sÏ ®Õn ngay, vµ l·o phu giao tªn Êy cho Lý th¸m hoa. VÞ anh hïng Êy dÆn nÕu cã g× s¬ xuÊt th× sÏ lÊy lu«n... m¹ng l·o! Lý tÇm Hoan hái gÊp: - Tªn Êy ®©u? L·o chñ qu¸n nãi: - §»ng sau nhµ bÕp! L·o chñ qu¸n dÉn ®−êng, Lý tÇm Hoan theo s¸t bªn sau. Qu¶ nhiªn, cã mét ng−êi bÞ trãi trªn chiÕc ghÕ. H¾n lµ mét g· h¬i èm vµ bªn mÐp tai cã mét chßm l«ng ®en m−ít. Lý tÇm Hoan tù nhiªn lµ biÕt TiÓu Phi giao tªn Êy l¹i cho m×nh nh−ng tªn Êy cã lÏ kh«ng biÕt h¾n kh«ng ngê gÆp l¹i Lý tÇm Hoan. Tia m¾t cña h¾n nhuèm mµu sî h·i, da mÆt cña h¾n giËt giËt liªn håi, thÕ nh−ng h¾n nãi kh«ng ra tiÕng. TiÓu Phi kh«ng nh÷ng trãi mµ cßn nhÐt giÎ vµo miÖng h¾n. Cã lÏ TiÓu Phi sî h¾n dïng lêi lÏ h¨m do¹ dô dç l·o chñ qu¸n nªn míi lµm nh− thÕ, chø kh«ng ph¶i lµ sî h¾n ta, v× bªn c¹nh h¾n cã l·o chñ qu¸n tr«ng gi÷. Lý tÇm Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 32 Nguyªn t¸c : Cæ Long Hoan cµng c¶m thÊy g· thiÕu niªn rÊt tinh tÕ chø kh«ng mét chót chi hêi hît. Nh−ng cã mét ®iÒu l¹, TiÓu Phi kh«ng ®iÓm huyÖt tªn nµy cho xong chuyÖn? Lý tÇm Hoan dïng mòi dao nhá vÝt lÊy nói giÎ trong häng cña h¾n, nh−ng h¾n vôt run lªn ho¶ng sî. H¾n ®Þnh më miÖng cÇu xin tha chÕt, nh−ng quai hµm h¾n ®· tª cãng kh«ng nãi ra tiÕng. Lý tÇm Hoan thong th¶ ngåi xuèng ghÕ ®èi diÖn vµ nhê l·o chñ qu¸n ra ngoµi b−ng dïm m©m r−îu thÞt cßn nguyªn trªn bµn vµo, råi tù tay lÊy sang mét chÐn r−îu, mØm c−êi hái tªn bÞ trãi : - QuÝ danh quÝ tÝnh? Tªn bÞ trãi lÝu l−ìi run run: - T¹i h¹ tªn lµ Hång h¸n D©n . Lý tÇm Hoan nãi: - Ta biÕt c¸c h¹ cã uèng r−îu, vËy th× h·y dïng mét chÐn nhÐ? Võa nãi hä Lý võa ®−a mòi dao khÒu døt d©y trãi cho h¾n vµ trao cho h¾n mét chÐn r−îu. Hång h¸n D©n bÞ trãi chÆt lµm cho tay bÞ tª cøng, h¾n kh«ng d¸m tiÕp chÐn r−îu, mµ còng kh«ng d¸m uèng, d¸ng ®iÖu v« cïng lóng tóng. Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - NÕu cã ng−êi mêi t«i uèng r−îu, t«i ch−a biÕt tõ chèi bao giê! Hång h¸n D©n ®µnh ph¶i b−ng chÐn, tay h¾n run rÈy, h¾n uèng chØ ®−îc ph©n nöa, cßn ph©n nöa th× ®æ t−íi lªn th©n ¸o. Lý tÇm Hoan thë ra, nãi lÇm nhÇm mét m×nh: - RÊt tiÕc, rÊt tiÕc. NÕu lµ ta trong tr−êng hîp nµy ta sÏ dïng mòi dao ®Ó kh¾c, sau ®ã, ta sÏ hÕt run ngay. §iªu kh¾c lµ mét nghÖ thuËt cã thÓ lµm cho lßng m×nh æn ®Þnh, ®ã lµ bÝ quyÕt cña ta. Rãt thªm mét chÐn r−îu n÷a, Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - Ng−êi ®Ñp kh«ng nªn sç sµng, r−îu ngon kh«ng nªn hêi hît, ®ã lµ hai viÖc mµ c¸c h¹ nªn nhí kü. Hång h¸n D©n hai tay b−ng chÐn r−îu, nh−ng vÉn sî r−îu sãng ra ngoµi, nªn lËt ®Ët chói ®Çu tíi kÒ miÖng uèng c¹n mét h¬i. Lý tÇm Hoan l¹i c−êi: - RÊt tèt, trong ®êi ta kh«ng häc g× c¶, chØ chuyªn häc hai ®iÒu Êy, b©y giê ®· cho c¸c h¹ viÕt c¶ råi, c¸c h¹ ph¶i t¹ ¬n ta lµm sao ®©y? Hång h¸n D©n l¾p b¾p: - T¹i h¹...t¹i h¹... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 33 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý tÇm Hoan nãi: - C¸c h¹ còng khái ph¶i lµm chuyÖn g× kh¸c, chØ nªn ®em c¸i tói Êy trao ra lµ ta ®ñ tho¶ m·n råi. Hång h¸n D©n hai tay lÈy bÈy, rÊt may lµ kh«ng cã b−ng chÐn r−îu... H¾n len lÐn thë h¾t mét h¬i: - C¸i tói chi ¹? Lý tÇm Hoan nheo m¾t: - C¸c h¹ kh«ng biÕt µ? Hång h¸n D©n cè hÕt søc hÐ m«i mØm c−êi: - T¹i h¹ qu¶ thËt kh«ng biÕt! Lý tÇm Hoan l¾c ®Çu thë ra: - Ta nghÜ r»ng kÎ thÝch uèng r−îu ®Òu lµ nh÷ng ng−êi th¼ng th¾n nh−ng...nh−ng c¸c h¹ ®· lµm cho ta thÊt väng. Hång h¸n D©n mØm c−êi m¬n: - Lý… Lý ®¹i hiÖp cã lÏ ®· hiÓu nhÇm, t¹i h¹ qu¶ thËt... Lý tÇm Hoan trÇm giäng: - C¸c h¹ ®· uèng r−îu cña t«i mµ l¹i dèi t«i, vËy th× nªn tr¶ r−îu Êy l¹i. Hång h¸n D©n nãi mau: - V©ng, v©ng...xin cho t¹i h¹ ®i mua vËy! Lý tÇm Hoan l¾c ®Çu: - Ta cÇn hai chÐn r−îu håi n·y chø r−îu nµo kh¸c th× ta kh«ng cÇn. Hång h¸n D©n lÊy tay ¸o g¹t må h«i: - Nh−ng...nh−ng r−îu ®· uèng råi th× lµm sao? Lý tÇm Hoan ®iÒm nhiªn: - ChuyÖn ®ã rÊt dÔ. Ngän dao nhá lo¸ng lªn, mòi dao Ên ngay gi÷a ngùc cña Hång h¸n D©n, Lý TÇm Hoan nãi ngay mét giäng l¹nh lïng: - R−îu ®· vµo bông c¸c h¹, th× ta mæ bông mµ lÊy ra lu«n vËy . Hång h¸n D©n t¸i mÆt, nh−ng cè g−îng c−êi: - Lý ®¹i hiÖp ®ïa t¹i h¹ lµm chi thÕ? Lý TÇm Hoan hái: - C¸c h¹ nh×n kü xem t«i cã ®ïa hay kh«ng? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 34 Nguyªn t¸c : Cæ Long Y nh− lóc kh¾c h×nh, bµn tay cÇm dao nhá cña Lý TÇm Hoan nhÑ nhµng Ên xuèng ngay gi÷a ngùc cña Hång h¸n D©n. Lý TÇm Hoan muèn lµm cho h¾n s−ít mét chót da, nhá mét chót m¸u v× kÎ tiÓu nh©n nãi h·o rÊt giái, nh−ng khi thÊy m¸u m×nh ®æ ra th× lËp tøc sÏ nãi ngay sù thËt. §ã lµ mét chuyÖn th«ng th−êng kh«ng riªng Lý TÇm Hoan mµ ai ai còng d− hiÓu nh− thÕ. Nh−ng mòi dao võa ch¹m vµo ngùc Hång h¸n D©n, Lý TÇm Hoan c¶m gi¸c nh− dao ch¹m vµo thÐp, g−¬ng mÆt hä Hång vÉn gi÷ y nô c−êi gi¶ tr¸, y nh− h¾n kh«ng cã c¶m gi¸c g× c¶. Lý TÇm Hoan chíp m¾t dõng tay l¹i, hä Lý ®· kh«ng chót ng¹c nhiªn mµ l¹i mØm c−êi. - C¸c h¹ dÊn th©n chèn giang hå ®· ®−îc bao l©u? Kh«ng dÌ Lý TÇm Hoan l¹i hái mét c©u kh«ng ¨n nh»m g× víi sù viÖc ®ang c¨ng th¼ng, Hång h¸n D©n h¬i söng sèt, nh−ng vÉn c−êi m¬n: - T¹i h¹ nhËp giang hå ®· cã hai m−¬i n¨m råi! Lý TÇm Hoan nãi: - Nh− thÕ c¸c h¹ cã lÏ biÕt trong giang hå cã mét vËt b¸u, vËt Êy tuy Ýt ng−êi thÊy tËn m¾t nh−ng l¹i cã ng−êi nghe, ®ã lµ Kim Ty Gi¸p. VËt Êy ®ao th−¬ng ®©m kh«ng thñng, n−íc löa kh«ng ph¹m ®−îc, nÕu ®· hai m−¬i n¨m x©m nhËp giang hå th× h¼n c¸c h¹ tõng nghe thÊy. Da mÆt x¹m l¹i nh− ®Êt th«, Hång h¸n D©n nhæm dËy, lao m×nh ra cöa. Thñ ph¸p cña h¾n kÓ kh¸ lÑ, nh−ng khi ra ®Õn cöa th× Lý TÇm Hoan ®· chËn ngay tr−íc mÆt råi. Hång h¸n D©n ®· thñ s½n tay n¬i l−ng, ngay lóc ®ã h¾n nghiÕn r¨ng giËt m¹nh d©y ®ai. Sîi d©y ®ai th¾t ngang bông h¾n vèn lµ c©y th−¬ng cã nhiÒu m¾t nh− d©y lßi tãi, tr−íc ®Çu cã mµi nhän, th−êng gäi lµ LuyÖn Tö Th−¬ng vµ lµ kÎ lµnh nghÒ sö dông, h¾n võa giËt ra lµ mòi th−¬ng ®· th¼ng b¾n vµo mÆt Lý TÇm Hoan. Trong tay h·y cßn cÇm chÐn r−îu Lý TÇm Hoan ®−a tay lªn ®ãn lÊy, mòi th−¬ng déi l¹i vµ Hång h¸n D©n còng kh«ng cßn phãng ®−îc ngän thø hai. §iÒu kh¸ l¹ lïng lµ kh«ng hiÓu t¹i sao c¸i ch©n kh«ng bÞ bÎ. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Sau nµy nÕu cã ng−êi b¶o ta c÷ r−îu, ta sÏ nãi cho hä biÕt uèng r−îu cã nhiÒu ®iÒu hay, néi chÐn r−îu th«i còng cøu ®−îc m¹ng ng−êi. Hång h¸n D©n ®øng s÷ng nh− trêi trång, må h«i tr¸n ®æ ra lÊm tÊm. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - NÕu muèn ®¸nh nhau, ng−¬i h·y cëi Kim Ty Gi¸p ra, cuèn l¹i lµm vß r−îu th× míi cã thÓ hy väng chèng chäi víi ta ®−îc vµi chiªu. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 35 Nguyªn t¸c : Cæ Long Hång h¸n D©n run giäng: - Lý... Lý ®¹i hiÖp qu¶ thËt... Lý TÇm Hoan chËn lêi: - Ta thËt t×nh kh«ng cÇn vËt ®ã. ChØ cã ®iÒu ng−¬i thõa lóc bÊt phßng dë trß ®¸nh c¾p, chuyÖn ®ã ®èi víi ta kh«ng cã chi quan träng thÕ nh−ng ng−¬i l¹i nãi víi ng−êi kh¸c r»ng ta lÊy, th× chuyÖn ®ã trë thµnh chuyÖn lín råi. V× b×nh sinh ta kh«ng thÝch ai ®æ v¹ cho ai c¶. Hång h¸n D©n run rÈy: - ThËt... thËt th× t«i cã lÊy chiÕc tói ®ã, vµ trong ®ã lµ bé Kim Ty Gi¸p nh−ng... nh−ng... H¾n kh«ng nãi ®−îc n÷a vµ m¾t còng chùc trµo... Lý TÇm Hoan nãi: - Kim Ty Gi¸p tuy lµ vËt b¸u phßng th©n, nh−ng c¸c h¹ còng kh«ng cã chç dïng nhiÒu ®©u. Bëi v× c¸c h¹ cã mÆc m−êi bé Kim Ty Gi¸p nh−ng chØ mét ®ao cña t«i còng lÊy ®−îc tÝnh m¹ng c¸c h¹ nh− kh«ng. VËy th× chuyÖn chi c¸c h¹ ph¶i liÒu m¹ng mµ ®o¹t nã? Hång h¸n D©n thë ra kh«ng nãi. Lý TÇm Hoan khÏ l¾c ®Çu: - Trªn thÕ gian nµy b¸u vËt chØ ë víi ng−êi cã ®øc, vËt Êy kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi nh− c¸c h¹ cã ®−îc, vËy c¸c h¹ h·y trao nã cho t«i, th× häa may c¸c h¹ ®−îc sèng ®«i m−¬i n¨m n÷a. Hång h¸n D©n thë dµi: - ThËt ra tiÓu nh©n vÉn biÕt m×nh kh«ng xøng cã vËt Êy, nªn tiÓu nh©n còng kh«ng cã ý chiÕm cø... Lý TÇm Hoan chÆn hái: - Vµ thÕ th× c¸c h¹ ®Þnh trao cho ng−êi kh¸c µ? Ai thÕ ? Hång h¸n D©n c¾n m«i lÆng thinh. Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn: - Ta rÊt cã nhiÒu c¸ch buéc ng−êi ta ph¶i nãi, nh−ng ta vèn kh«ng thÝch dïng, ta mong c¸c h¹ ®õng nªn buéc ta ph¶i dïng ®Õn. Hång h¸n D©n c¾n m«i thËt m¹nh nh−ng l¹i thë ra: - §−îc råi, t«i sÏ nãi. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - C¸c h¹ nãi tõ ®Çu ®i. TrÇm ng©m gi©y l¸t, Hång h¸n D©n nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 36 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Lý ®¹i hiÖp cã biÕt c¸i tªn " ThÇn du " §¸i Ngò kh«ng? C¸i lo¹i trém ®¹o nhá nhÆt Êy cã lÏ Lý ®¹i hiÖp kh«ng biÕt ®©u. Lý TÇm Hoan c−êi: - Ch¼ng nh÷ng nghe tªn mµ ta cßn biÕt mÆt, ta biÕt ng−êi ®ã khinh c«ng giái l¾m mµ l¹i cßn biÕt töu l−îng h¾n cao. Hång h¸n D©n nãi: - Bé Kim Ty Gi¸p nµy chÝnh lµ tõ trong tay h¾n, kh«ng biÕt h¾n ®¸nh c¾p cña ai. Lý TÇm Hoan hái: - ThÕ sao l¹i lät vµo tay c¸c ng−¬i? Hång h¸n D©n ®¸p: - H¾n vµ Gia C¸t L«i vèn lµ b¹n th©n thiÕt, khi chóng t«i qua Tr−¬ng gia Kh¶ th× gÆp h¾n trong mét qu¸n r−îu, say khi say tuý luý, h¾n ®em Kim Ty Gi¸p ra khoe... Lý TÇm Hoan ng¾t lêi: - ThÕ lµ c¸c ng−¬i phæng tay trªn? ChuyÖn kh«ng ®Ñp Êy kh«ng muèn nãi ra µ? Hång h¸n D©n cói mÆt thë dµi: - §· biÕt Kim Ty Gi¸p lµ vËt giang hå dßm ngã, §¸i Ng÷ mang nã trong m×nh th× ®¸ng lý kh«ng nªn uèng r−îu. Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu: - Kh«ng ph¶i kh«ng nªn uèng r−îu, mµ ®óng ra lµ h¾n kh«ng nªn ch¬i víi b¹n bÊt l−¬ng. Da mÆt x¸m xanh cña Hång h¸n D©n ®á dÇn. Lý TÇm Hoan nãi tiÕp: - Kim Ty Gi¸p tuy ®· ®−îc gäi lµ mét trong Vâ l©m tam böu nh−ng kú thùc th× hiÖu dông kh«ng qu¸ quan träng ®©u. Trõ tr−êng hîp hai tay ®ång søc ®Êu nhau cã thÓ dïng vµ nhÊt lµ cã nã th× coi nh− mÊt m¹ng sím chiÒu. Ta kh«ng hiÓu t¹i sao thiªn h¹ cè tranh giµnh nh− thÕ? Cã lÏ cßn cã riªng mét nguyªn nh©n. Hång h¸n D©n gËt ®Çu: - V©ng, trong ®ã cßn cã mét nguyªn nh©n bÝ mËt nh−ng b©y giê th× kh«ng ®¸ng gäi lµ bÝ mËt n÷a, bëi v×... H¾n võa nãi ®Õn ®©y th× l·o chñ qu¸n ®· b−ng l¹i mét bÇu r−îu, l·o khóm nóm t−¬i c−êi: - R−îu võa h©m nãng, xin thØnh th¸m hoa ®¹i nh©n dïng mét chÐn cho Êm. Lý TÇm Hoan c−êi buån: - NÕu «ng muèn vÒ sau ta th−êng chiÕu cè qu¸n nµy, th× h·y bá dïm lèi x−ng h« Êy ®i, nghe ®Õn bèn tiÕng ®ã lµ t«i nuèt r−îu kh«ng tr«i. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 37 Nguyªn t¸c : Cæ Long C¸i chÐn h·y cßn n»m trong tay, Lý TÇm Hoan rãt ra mét chÐn ®Çy, h−¬ng r−îu x«ng lªn ph−ng phøc. Lý TÇm Hoan c−êi: - R−îu ngon l¾m! Ngöa cæ uèng c¹n, hä Lý l¹i ngËp m×nh xuèng ho s»ng sÆc. L·o chñ qu¸n thë dµi, l·o kÐo mét chiÕc ghÕ l¹i, vÞn Lý TÇm Hoan ngåi xuèng: - Ho m·i cã thÓ lµm tæn th−¬ng th©n thÕ l¾m, ®¹i nh©n nªn cÈn thËn... cÈn thËn... Vµ l·o chît mØm c−êi nãi tiÕp: - Nh−ng r−îu nµy chuyªn trÞ vÒ ho, ®¹i nh©n uèng v« cã lÏ sÏ kh«ng cßn ho n÷a. Lý TÇm Hoan c−êi: - NÕu r−îu trÞ ho th× qu¶ lµ thËp toµn thËp mü. VËy «ng còng nªn uèng mét chÐn. L·o chñ qu¸n l¾c ®©u: - Kh«ng, kh«ng... t«i kh«ng uèng. Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t: - Sao vËy? kÎ b¸n b¸nh tiªu lu«n lu«n thÝch ¨n b¸nh bß chø kh«ng thÝch ¨n b¸nh tiªu, ch¼ng lÏ kÎ b¸n r−îu còng chØ thÝch uèng n−íc chø kh«ng uèng r−îu. L·o chñ qu¸n nãi: - Kh«ng, b×nh th−êng l·o phu còng uèng mét ®«i chÐn, nh−ng... nh−ng r−îu trong bÇu nµy kh«ng thÓ uèng ®−îc! Nãi xong c©u Êy, vÎ mÆt lõ dõ cña l·o chñ qu¸n vôt nh− s¸ng rùc lªn. Kh«ng ®Ó ý nªn kh«ng thÊy, Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - T¹i sao vËy? L·o chñ qu¸n nh×n Lý TÇm Hoan b»ng cÆp m¾t s¾c nh− dao: - Bëi v× uèng xong chÐn r−îu nµy, chØ cÇn h¬i dïng søc mét chót th«i, th× chÊt ®éc sÏ ph¸t t¸c, thÊt khiÕu sÏ ra m¸u mµ chÕt. Chãp l−ìi cña Lý TÇm Hoan h¬i le ra vµ ®«i m¾t trè lªn trong d¸ng c¸ch cùc kú söng sèt. Hång h¸n D©n võa ng¹c nhiªn võa mõng rì nãi: - A...kh«ng dÌ l·o tr−îng l¹i gióp t«i, sau nµy nhÊt ®Þnh t¹i h¹ sÏ ©n cÇn kÝnh t¹. L·o chñ qu¸n c−êi nh¹t: - Khái, ng−¬i khái ph¶i kÝnh t¹. Hång h¸n D©n biÕn s¾c nh−ng vÉn cè c−êi m¬n : - TiÒn bèi kh«ng muèn t¹ ¬n, hay lµ... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 38 Nguyªn t¸c : Cæ Long MiÖng h¾n nãi nh−ng tay ®· vung ra, ngän LuyÖn Tö Th−¬ng b¾n th¼ng nh− mét con r¾n. L·o chñ qu¸n gÇm lªn mét tiÕng, th©n h×nh khóm nóm cña l·o vôt ®øng th¼ng lªn, tay tr¸i quËt ngang ngän th−¬ng dÝnh cøng. L·o trõng trõng ®«i m¾t: - B»ng vµo lò chã nh− ng−¬i mµ d¸m hçn l¸o víi ta µ? C¸i con ng−êi mÒm máng ªm phËn mµ ai chöi còng cói ®Çu v©ng d¹ cña l·o chñ qu¸n, chØ trong chíp m¾t chît nh− biÕn thµnh mét con ng−êi kh¸c, c¶ da mÆt cña l·o cïng vôt ®á rÇn bãng lo¸ng. Nh×n qua d¸ng s¾c, y nh− nhí l¹i mét ng−êi, Hång h¸n D©n vôt run cÇm cËp: - Xin tiÒn bèi tha m¹ng cho... tiÓu nh©n kh«ng dÌ tiÒn bèi lµ... H¾n ch−a nãi døt lêi th× tay ph¶i cña l·o chñ qu¸n ®· tung ra, chØ nghe " hù " mét tiÕng, chiÕc LuyÖn Tö Th−¬ng døt tiÖn lµm ®«i, th©n h×nh Hång h¸n D©n v¨ng b¾n v« t−êng rít ®óng vµo c¸i ch¶o to trªn bÕp. M¸u tõ v¸ch t−êng nhÇy nhÇy nhiÔu rò xuèng. ChØ mét quyÒn th«i, l·o chñ qu¸n ®· biÓu lé thÇn lùc kinh ng−êi. Nh×n x¸c Hång h¸n D©n, Lý TÇm Hoan khÏ l¾c ®Çu: - Ta nãi tr−íc råi mµ ng−¬i kh«ng chÞu nghe, cã Kim Ty Gi¸p lµ chÕt sím. L·o qu¸n giµ n¾m ph©n nöa c©y th−¬ng cßn l¹i trong tay, l·o nh×n x¸c Hång h¸n D©n, nh÷ng ®−êng nh¨n trªn mÆt l·o lay ®éng. L·o th× thÇm: - Hai m−¬i n¨m tr−íc....®· hai m−¬i n¨m råi. Lý TÇm Hoan hái: - §· hai m−¬i n¨m råi t«n gi¸ kh«ng cã giÕt ng−êi, ph¶i kh«ng? L·o chñ qu¸n còng h¸y m¾t: - Nh−ng ta kh«ng quªn ph−¬ng c¸ch giÕt ng−êi, kÓ cã d¸ng kh«ng? L·o qu¸n l¹i c−êi khÈy: - Hai m−¬i n¨m tr−íc, ta kh«ng cÇn chuyÖn g× c¶ mµ còng cø giÕt ng−êi nh− thÕ! Lý TÇm Hoan nãi: - Nh−ng b©y giê th× ®· qu¸ hai m−¬i n¨m råi. L¸nh mÆt ®−îc suèt hai m−¬i n¨m kÓ còng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ. B©y giê nÕu v× mét chuyÖn nh− thÕ mµ lµm cho lé mÆt th× qu¸ uæng ch¨ng! L·o chñ qu¸n cau mÆt: - Ng−¬i biÕt ta lµ ai µ? Lý TÇm Hoan c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 39 Nguyªn t¸c : Cæ Long - T«n gi¸ ®õng quªn. Tö diÖn nhÞ lang T«n §¹t vèn lµ mét nh©n vËt r¹ng danh biÕt bao nhiªu håi hai m−¬i n¨m vÒ tr−íc, ®· th«ng d©m cïng vî cña kÎ cÇm ®Çu b¶y m−¬i hai ®−êng thuû bé Giang Nam, dòng khÝ ®ã qu¶ ®· lµm cho nhiÒu ng−êi béi phôc. BÞ m¹t s¸t ®Ých danh, Tö diÖn nhÞ lang T«n §¹t qu¾c m¾t ngÇu ngÇu: - Trong giê phót nµy ng−¬i cßn d¸m v« lÔ víi ta µ? Lý TÇm Hoan vÉn ®iÒm nhiªn: - T«n gi¸ ®õng nghÜ r»ng t«i chÕ nh¹o t«n gi¸. Mét con ng−êi ®µn «ng ®· d¸m v× yªu mét ng−êi ®µn bµ mµ m¹o hiÓm hy sinh tÊt c¶, mÆc cho thiªn h¹ c−êi chª. Mét ng−êi ®µn «ng nh− thÕ thËt qu¸ kh«ng hæ danh mÆt ng−êi ®µn «ng, ta ph¶i béi phôc chø ®©u d¸m chÕ nh¹o tuy nhiªn b©y giê... Hä Lý l¾c ®Çu nãi tiÕp: - Nh−ng b©y giê th× ta thÊt väng. Bëi v× ta kh«ng ngê Tö diÖn nhÞ lang l¹i lµ mét kÎ tiÓu nh©n co ®Çu rót cæ, chØ chuyªn viÖc h¹i ng−êi trong bãng tèi, chø kh«ng d¸m ®−¬ng diÖn h¬n thua! §«i m¾t T«n §¹t trßn xoe, l·o giËn l¾m nh−ng ch−a kÞp lùa lêi, th×nh l×nh cã tiÕng c−êi vang lªn: - §õng nãi nh− vËy mµ oan, ®Çu ®éc còng lµ mét m«n häc, h¾n lµm g× nªn chuyÖn. Giäng c−êi ®· trong, tiÕng nãi l¹i cµng trong h¬n n÷a, ng−êi ®µn bµ cã tiÕng nãi giäng c−êi Êy nhÊt ®Þnh ph¶i ®Ñp l¾m. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - §óng qu¸. T¹i h¹ biÕt ®©y lµ thñ ®o¹n cña T−êng Vi phu nh©n mµ. Lý TÇm Hoan cã thÓ ®−îc chÕt d−íi bµn tay cña ng−êi ®Ñp, ng−êi ®Ñp ®· lµm xao ®éng giang hå håi hai m−¬i n¨m tr−íc, th× ®ã ©u còng lµ ®iÒm phóc. TiÕng c−êi ®¸p l¹i: - Qu¶ lµ c¸i miÖng lanh lîi, nÕu hai m−¬i n¨m vÒ tr−íc mµ ta gÆp ng−¬i th× ch¾c ta theo ng−¬i mÊt råi. Mét l−ît víi c©u nãi lµ giäng c−êi, vµ tiÕp theo lµ mét ng−êi ®µn bµ ngøng nguÈy ®i ra. Hai m−¬i n¨m qua, nÕu tÝnh b»ng mét phÇn n¨m thÕ kØ, th× ng−êi Êy ch−a giµ theo n¨m th¸ng, d¸ng c¸ch vµ ®«i m¾t h·y cßn ®−îm nÐt phong t×nh nh−ng... vßng eo l−ng n¨m cò th× thêi gian ®· khoa lÊp mÊt råi. Con ng−êi ®Ñp n¨m x−a nay ®· trë thµnh th×nh thïng r−îu, thø thïng c©y hai ®Çu nhá chÝnh gi÷a no trßn. C¸i kho¶ng no trßn Êy cã lÏ ®ùng ®−îc hµng tr¨m c©n r−îu. Tia m¾t cña Lý TÇm Hoan tho¸ng h¬i kinh ng¹c. T−êng Vi phu nh©n ®ã sao? ThËt khã mµ t−ëng t−îng. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 40 Nguyªn t¸c : Cæ Long Ng−êi ®Ñp bÞ thêi gian c−íp mÊt hoa niªn, ®ã lµ viÖc lµm cho ng−êi dÔ dµng th−¬ng tiÕc, nh−ng gi¸ nh− bµ ta biÕt m×nh kh«ng ph¶i lµ ng−êi cña hai m−¬i n¨m tr−íc, ®õng dïng t¬ l¹u th¾t chÆt chiÕc th©n ph× nén, ®õng lÊy phÊn son ®Ó lÊp nh÷ng vÕt nh¨n, th× cã lÏ sÏ gi÷ m·i lßng th−¬ng c¶m, vµ cã lÏ sÏ khái lµm cho thiªn h¹ buån n«n. C¸i lÏ ph¶i ®ã gÇn nh− ®Þnh luËt rÊt râ rµng, nh−ng l¹ lµm sao phÇn ®«ng ®µn bµ trªn ®êi, ®èi víi c¸i lÏ ph¶i Êy l¹i kh«ng hÒ biÕt, ®óng h¬n lµ hä tr¸nh kh«ng muèn biÕt. T−êng Vi phu nh©n mét chiÕc ¸o choµng mµu hång sËm, tãc bói tr¸i ®µo dùng ®øng thËt cao, mïi n−íc hoa x«ng −íp to¶ ra ng¹t mòi. Bµ ta ngã Lý TÇm Hoan vµ m«i në nô c−êi duyªn: - ThËt ®óng lµ mét vÞ th¸m hoa ®Ëm nÐt phong l−u. §· hai m−¬i n¨m qua råi, ta ch−a gÆp ®−îc mét ng−êi ®µn «ng nµo cã ®−îc phong t− nh− thÕ. nh−ng hai m−¬i tr−íc... Bµ ta thë dµi nãi tiÕp: -Hai m−¬i n¨m tr−íc nhµ ta cã thÓ nãi lµ mét ®Òn ®µi rùc rì, nh÷ng thiÕu niªn anh hïng phong l−u, kiÕm kh¸ch giang hå, kh«ng mét ai kh«ng quú d−íi ch©n ta, chØ cÇn ta ban cho khãe m¾t, nô c−êi lµ hä c¶m thÊy nh− ®−îc thµnh tiªn, ta b¶o cho chÕt, hä vui lßng mµ chÕt. HÊt hÊt mÆt vÒ phÝa T«n §¹t, giäng T−êng Vi phu nh©n cµng h¸ch dÞch: - Kh«ng tin ng−¬i hái h¾n xem! T«n §¹t trÇm trÇm bé mÆt lµm thinh. Lý TÇm Hoan ngã T−êng Vi phu nh©n råi l¹i nh×n T«n §¹t vµ khÏ thë dµi. B»ng th¸i ®é cña hai ng−êi, cã thÓ biÕt r»ng hä ®· sèng víi nhau hai m−¬i n¨m kh«ng thÝch thó. T−êng Vi phu nh©n thë ra: - Nh−ng hai m−¬i n¨m nay th× ta khæ qu¸, y nh− mét tªn tï bÞ giam láng, kh«ng d¸m thÊy mÆt ai, ta thËt hèi hËn kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i d¹i dét theo mét g· ®µn «ng v« dông. Nh− kh«ng d»n ®ùoc, T«n §¹t nãi lÇm thÇm: - Hø, ai l¹i kh«ng hèi hËn. Ai lµ ng−êi v« dông? T−êng Vi phu nh©n qu¾c m¾t: - Ng−¬i nãi g×? Nãi l¹i thö xem? Ta theo ng−¬i vµo chç khØ ho cß g¸y nµy y nh− mét ®o¸ hoa hång bÞ bá xuèng x×nh lÇy, mét ®ãa hoa hång lµm ng−¬i tho¶ m·n ng−¬i cßn hèi hËn g× n÷a? Nãi ®i, nãi nghe ®i! T«n §¹t ngËm c©m. T−êng Vi phu nh©n quay l¹i Lý TÇm Hoan: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 41 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Th¸m hoa, c¸c h¹ nghÜ xem, c¸i con ng−êi ®µn «ng cña h¾n thËt lµ v« l−¬ng t©m, biÕt nh− thÕ bµy th×... th× håi ®ã ta chÕt phøt cho råi. Bµ tay ®−a tay lªn dÞu m¾t lia lÞa, nh−ng m¾t l¹i cø r¸o ho¸nh. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Còng may phu nh©n kh«ng chÕt, nÕu kh«ng t¹i h¹ sÏ hèi tiÕc trän ®êi! T−êng Vi phu nh©n l¹i c−êi duyªn: - ThËt ®Êy µ? C¸c h¹ qu¶ thËt cã nghÜ ®Õn t«i µ? Lý TÇm Hoan c−êi: - ThËt chø, trªn ®êi nµy lµm sao cã thÓ t×m ®−îc mét ng−êi ®Ñp...ó nò nh− phu nh©n n÷a. T−êng Vi phu nh©n x¹m mÆt, tay tho¸ng h¬i run. T«n §¹t kh«ng nÝn ®−îc, sùc c−êi. Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn nãi tiÕp: - ThËt ra th× phu nh©n cã ®−îc bé Kim Ty Gi¸p th× còng ch¼ng cã chç dïng. Bëi v× nÕu phu nh©n cã lãc bít ®i ph©n nöa thÞt ch¾c mÆc nã còng kh«ng võa. T−êng Vi phu nh©n trîn m¾t muèn lßi con ng−¬i ra . - Ta kh«ng lµm... lµm cho ng−¬i chÕt th× ta kh«ng sèng ®ùoc. Bµ ta víi tay rót c©y tr©m cµi tãc va fb−íc tíi nghiÕn r¨ng chùc ®©m vµo m¾t Lý TÇm Hoan. Lý TÇm Hoan vÉn ngåi tù nhiªn kh«ng ®éng ®Ëy. T«n §¹t cau mµy: - §· ®−îc Kim Ty Gi¸p th× ®i lo chuyÖn kh¸c, lµm d÷ víi h¾n Ých g×! T−êng Vi phu nh©n thÐt lªn: - ChuyÖn cña bµ ng−¬i ®õng cã xÝa vµo! Võa nãi, T−êng Vi phu nh©n võa xèc tíi chÜa th¼ng mòi tr©m. Bùt! T«n §¹t lao m×nh tíi, ch©n ph¶i ®¸ tung lªn. M¸i nhµ bÕp h¬i thÊp, chiÕc th©n c¶ mÊy tr¨m c©n cña T−êng Vi phu nh©n bÞ c¸i ®¸ qu¸ m¹nh b¾n lªn thñng mét kho¶ng ngãi kh¸ lín vµ ®Õn khi r¬i xuèng bµ ta chØ cßn " hù " ®−îc mçi triÕng råi im lu«n kh«ng nhóc nhÝch. Lý TÇm Hoan h¬i kinh ng¹c: - T«n gi¸ muèn cøu t«i nªn giÕt bµ Êy µ? T«n §¹t nh×n ®èng thÞt cña T−êng Vi phu nh©n vµ nghiÕn r¨ng v¨m giËn: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 42 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Hai m−¬i n¨m nay ta bÞ con quØ c¸i nµy lµm tæn hao qu¸ nhiÒu søc lùc nÕu kh«ng giÕt nã th× chØ chõng nöa n¨m n÷a nã sÏ lµm ta chÕt. Lý TÇm Hoan nãi: - Nh−ng ®ã lµ do t«n gi¸ t×nh nguyÖn nh− thÕ mµ! T«i gi¸ ®õng quªn hai m−¬i n¨m tr−íc... T«n §¹t nh−íng m¾t: - Ng−¬i cho r»ng ta dÉn dô nã µ? Ng−¬i t−ëng ta t− h«n víi nã µ? Lý TÇm Hoan hái: - Chø kh«ng ph¶i nh− thÕ sao? T«n §¹t thë ra: - Lóc gÆp nã, ta ®©u cã biÕt nã lµ vî D−¬ng §¹i Tö, v× thÕ cho nªn... L·o hõ hõ hai ba tiÕng råi nãi tiÕp: - Nã gÆp ta lµ ®eo dÝnh riÕt, m·i cho ®Õn khi D−¬ng §¹i Tö kÐo h¬n hai m−¬i cao thñ ®Õn bao v©y, ta buéc lßng ph¶i t×m c¸ch tho¸t. Lý TÇm Hoan nãi: - Nh−ng Ýt nhÊt bµ ta còng yªu th−¬ng t«n gi¸ nÕu kh«ng th× ai l¹i lµm nh− thÕ? T«n §¹t hõ mét tiÕng thËt lín: - Ng−¬i t−ëng nã yªu ta µ? ChuyÖn ®ã kh«ng bao giê cã. Nh−ng m·i sau nµy ta míi biÕt. Trong lóc D−¬ng §¹i Tö ®i xa, ë nhµ con quØ c¸i nµy lÐn lót víi mét g· con trai kh¸c, ¨n ë víi nhau cã con, nã sî D−¬ng §¹i Tö vÒ ®æ bÓ, cho nªn míi gom gãp tiÒn b¹c theo th»ng ®ã, råi l¹i bÞ th»ng ®ã c−íp hÕt tiÒn b¹c trë mÆt bá ®i. V× thÕ khi gÆp ta con quØ c¸i nµy míi r¾p t©m ®eo ®¼ng. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - µ, th× ra cã chuyÖn uÈn khóc nh− thÕ, nh−ng t¹i dsao t«n gi¸ l¹i kh«ng gi¶i thÝch cho D−¬ng §¹i Tö biÕt. T«n §¹t g−îng c−êi: - §ã lµ vÒ sau khi ngÉu høng mô ta míi tiÕt lé, lóc bÊy giê ®· lì bét lì ®−êng, ta ph¶i nÝn lu«n. Lý TÇm Hoan hái: - ThÕ cßn con cña bµ ta ®©u? T«n §¹t bÜu m«i kh«ng nãi. Lý TÇm Hoan hái tiÕp: - §· thÕ, sao ®îi ®Õn b©y gu× t«n gi¸ míigiÕt bµ ta? T«n §¹t còng nÝn lu«n. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 15. TiÓu Lý phi ®ao 43 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ta còng s¾p chÕt råi, t«n gi¸ ng¹i g× mµ kh«ng nãi cho ta biÕt? TrÇm ng©m mét lóc, T«n §¹t míi nãi chËm chËm: - Qu¸n r−îu lµd mét n¬i tèt nhÊt ®Ó nghe nh÷ng chuyÖn l¹, ng−¬i cã biÕt giang hå gÇn ®©y cã chuyÖn g× l¹ hÊp dÉn kh«ng? Lý TÇm Hoan c−êi: - T¹i h¹ ®©u cã qu¸n r−îu. T«n §¹t ngã quanh bèn phÝa nh− sî cã ng−êi nghe vµ thÊp giäng: - Ng−¬i cã biÕt mét c¸i tªn ®· vang déi giang hå håi ba m−¬i n¨m vÒ tr−íc l¹i ®· xuÊt hiÖn råi kh«ng? Mai Hoa §¹o Êy mµ! Ba tiÕng Mai Hoa §¹o qu¶ thËt lµm cho Lý TÇm Hoan h¬i róng ®éng. T«n §¹t l¹i nãi lu«n: - Lóc Mai Hoa §¹o tung hoµnh trong chèn giang hå th× ng−¬i cßn nhá l¾m, ch¾c kh«ng nghe biÕt sù lîi h¹ cña h¾n ®©u. Ta nãi cho ng−¬i biÕt lóc ®ã giang hå kh«ng ai kh«ng biÕt h¾n, lu«n c¶ Ng« VÊn Thiªn, ch−ëng m«n ph¸i §iÓm Th−¬ng ®−îc xem lµ ®Ö nhÊt kiÕm kh¸ch ®−¬ng thêi ®ã còng chÕt bëi tay Mai Hoa §¹o. Hµnh tung cña h¾n kú bÝ l¾m, khi Èn khi hiÖn, tho¾t ®ã tho¾t ®©y nh− ma qu¸i. Ng« VÊn Thiªn võa míi rªu rao sÏ kiÕm h¾n th× hai ngµy sau bÞ h¾n giÕt ngay, chÕt kh«ng mét vÕt th−¬ng nµo chØ cã.... Nãi ®Õn ®©y, T«n §¹t l¹i nhãn ch©n dßm quanh quÊt, y nh− sî Mai Hoa §¹o th×nh l×nh xuÊt hiÖn vµ cuèi cïng l·o nãi b»ng giäng thÊp h¬n: - ChØ cã n¬i ngùc «ng ta cã n¨m dÊu m¸u bÇm nhá nh− mòi kim vµ ai còng biÕt ®ã lµ dÊu hiÖu cña Mai Hoa §¹o. ChØ cã ®iÒu kh«ng ai kh«ng biÕt h¾n dïng thø ¸m khÝ g×? Bëi v× ®· giao ®Êu víi h¾n th× kh«ng mét ai sèng c¶, do ®ã mµ kh«ng ai biÕt râi bé mÆt thËt cña h¾n. Hä chØ biÕt Mai Hoa §¹o lµ ®µn «ng, thÕ th«i. Lý TÇm Hoan cau mÆt: - Lµm sao biÕt? T«n §¹t ®¸p: - Bëi v× kh«ng nh÷ng h¾n c−íp cña mµ l¹i cßn c−íp ng−êi ®Ñp n÷a. H¾c B¹ch giang hå ©i ai còng thï h¹n h¾n thÊu x−¬ng, thÕ nh−ng kh«ng lµm g× ®−îc h¾n. BÊt cø ai, chØ cÇn nãi mét c©u chèng ®èi h¾n, lµ kh«ng qu¸ ba ngµy kÎ Êy sÏ bÞ in dÊu hoa mai. Lý TÇm Hoan hái: - BÊt cø ai bÞ chÕt v× tay h¾n còng ®Òu mang th−¬ng tÝch tr−íc ngùc c¶ µ? T«n §¹t gËt ®Çu: - §óng, gi÷a ngùc vèn lµ n¬i yÕu h¹i, cgho nªn kÎ luyÖn vâ xem ®ã lµ n¬i ph¶i phßng bÞ nghiªm ngÆt, thÕ mµ lu«n lu«n Mai Hoa §¹o chØ giÕt ng−êi níi ®ã, y nh− lµ h¾n muèn cho ng−êi ta thÊy sù lîi h¹i cña h¾n. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 16. TiÓu Lý phi ®ao 44 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - V× thÕ cho nªn t«ng gi¸ chØ cÇn mÆc Kim Ty Gi¸p vµo lµ cã thÓ chÕ ngù ®−îc Mai Hoa §¹o,chØ cÇn chÕ ngù ®−îc Mai Hoa §¹o lµ sÏ ®−îc H¾c B¹ch giang hå c¶m kÝch t«n sïng? §«i m¾t T«n §¹t ngêi lªn : - Trong giang hå ai còng ®Òu biÕt chØ cÇn tho¸t ®−îc ngän ®ßn trÝ m¹ng n¬i gi÷a ngùc, lµ lËp tøc cã c¸ch chÕ ngù Mai Hoa §¹o.... L·o nh−íng mµy nãi tiÕp: - Bëi v× b»ng mét ®ßn ®ã, Mai Hoa §¹o ch−a tõng trËt bao giê v× thÕ khi ®¸nh ra, h¾n kh«ng cÇn thñ thÕ ®Ò phßng chi c¶. Lý TÇm Hoan gËt gËt: - KÓ còng lµ cã lý. T«n §¹t c−êi lín: - NÕu kh«ng cã lý th× thiªn h¹ giang hå ai m¹o hiÓm tranh ®o¹t Kim Ty Gi¸p lµm g×? Lý TÇm Hoan mÝm miÖng: - Nh−ng nÕu ë ®©y t«n gi¸ cø trång hoa ®Æt r−îu, nh÷ng kÎ thï ngµy x−a còng ®· quªn dÇn, sèng nh− thÕ cã ph¶i thong dong h¬n kh«ng? ChuyÖn chi l¹i chuèc vµo th©n thªm chuyÖn phiÒn hµ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2