Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 5

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

131
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 5: Đêm trong gió tuyết.... Cạn thêm một chén rượu đầy, Lý Tầm Hoan lại gập mình ho sặc sụa. Vò tay lên ngực, họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương: - Tiêu Vân, Thi Âm...ta không không trách các người. Bất luận ai nói gì đi nữa, ra ta cũng không trách các người....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 5

 1. TiÓu Lý phi ®ao 59 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø n¨m ®ªm trong giã tuyÕt C¹n thªm mét chÐn r−îu ®Çy, Lý TÇm Hoan l¹i gËp m×nh ho sÆc sôa. Vß tay lªn ngùc, hä Lý nãi mét m×nh b»ng giäng nãi thª l−¬ng: - Tiªu V©n, Thi ¢m...ta kh«ng kh«ng tr¸ch c¸c ng−êi. BÊt luËn ai nãi g× ®i n÷a, ra ta còng kh«ng tr¸ch c¸c ng−êi. Ta biÕt c¸c ng−êi kh«ng sai, tÊt c¶ nh÷ng viÖc gäi lµ sai, ®Òu do ta lµm nªn tÊt c¶. C¸nh cöa nhµ bÕp khua lªn nhÌ nhÑ, tõ bªn ngoµi mét ng−êi, kh«ng, ph¶i nãi lµ mét khèi thÞt trßn trßn to lín ®ang di ®éng th× ®óng h¬n, v× h¾n lµ mét con ng−êi no trßn ®Çy thÞt, c¸i bông chang chang nh− chiÕc trèng, ®Çu cæ m×nh mÈy bïn ®Êt lem nhem, y nh− mét kÎ kh«ng bao giê t¾m röa, ë xa vÉn ngöi râ mïi chua chua khÐt khÐt nång nång... mét mïi cùc k× khã göi. H¾n bß d−íi ®Êt mµ v«, v× hai ch©n h¾n kh«ng cã. §óng lµ mét khèi thÞt trßn trßn di ®éng. H¾n xøng ®¸ng gäi lµ qu¸i nh©n. Lý TÇm Hoan khÏ cau mµy: - NÕu cÇn c¬m th× cã lÏ b»ng h÷u ®· tíi sai chç råi. Nh− kh«ng nghe thÊy vµ tuy tµn phÕ nh−ng cö ®éng cña qu¸i nh©n nhanh nhÑn phi th−êng, h¾n chØ Ên nhÑ hai tay, c¶ khèi th©n trßn mËp ó cña h¾n ®· b¾n th¼ng tíi bªn lß, n¬i cã c¸i ch¶o lín, n¬i cã x¸c cña Hång h¸n D©n. Lý TÇm Hoan h¬i ng¹c nhiªn: - C¸c h¹ ch¼ng lÏ còng v× Kim Ty Gi¸p mµ ®Õn n÷a −? Qu¸i nh©n l¹i Ên hai tay mét c¸i n÷a, khèi th©n mËp ó b¾n ng−îc lªn miÖng lß y nh− mét con t«m b¾n lïi nh−ng l¹i rÊt nhanh. Lý TÇm Hoan trÇm giäng: - Con dao trong tay t¹i h¹ kh«ng giÕt nh÷ng ng−êi kh«ng ®¸ng chÕt, nÕu c¸c h¹ kh«ng chÞu dõng b−íc th× qu¶ lµ ng−êi ®¸ng chÕt råi ®ã. Qu¸i nh©n nh− kh«ng nghe thÊy, hai tay cø cµo cµo tr−ên tíi, chói ®Çu xuèng th©y Hång h¸n D©n lét phøc Kim Ty Gi¸p. Lý TÇm Hoan vÉn ngåi yªn. Con dao cÇm trong tay, ®«i m¾t Lý TÇm Hoan nh×n s÷ng qu¸i nh©n, vÎ mÆt h¬i kinh ng¹c. Qu¸i nh©n hai tay «m chÆt Kim Ty Gi¸p ngöa mÆt c−êi ha h¶: - Ngao cß tranh nhau, ng− «ng ®−îc lîi, kh«ng ngê b¸u vËt ®Õn tay ta. Lý TÇm Hoan l¹nh lïng: - T¹i h¹ h·y cßn ®©y, con dao h·y cßn ®©y, c¸c h¹ nãi nh− thÕ sî e cã sím qu¸ ®i ch¨ng? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 60 Nguyªn t¸c : Cæ Long Qu¸i nh©n l¹i chèng hai tay nh− mét con cãc nh¶y xæm tíi tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan, h¾n c−êi ®−a hµm r¨ng ®Çy bîn: - §ao ®· n»m trong tay, thÕ sao l¹i kh«ng phãng ra? Phi ®ao hä Lý kh«ng trËt ph¸t nµo tung ra ®i, ta kh«ng tr¸nh khái ®©u. Lý TÇm Hoan còng c−êi: - Ta thÊy c¸c h¹ rÊt ®¸ng th−¬ng nªn kh«ng nì giÕt. Qu¸i nh©n c−êi lín: - Kh«ng nì giÕt? H¶ h¶...c¸c h¹ kh«ng chÞu nãi thËt th× ®Ó t¹i h¹ nãi dïm cho. Nµy nhÐ, ng−êi kh¸c t−ëng r»ng c¸c h¹ kh«ng bÞ tróng ®éc, nh−ng ta th× ta biÕt c¸c h¹ ®· bÞ tróng ®éc råi. ChØ cã ®iÒu c¸c h¹ rÊt kh¸ lµ b×nh tÜnh, v× thÕ cho nªn thiªn h¹ ®Òu m¾c bÉy. VÎ mÆt Lý TÇm Hoan h¬i biÕn ®æi: - ThËt thÕ sao? Qu¸i nh©n c−êi cµng lín: - Ta kh«ng m¾c bÉy nh− hä ®©u. ChØ v× ta biÕt thuèc ®éc ®ã kh«ng mµu s¾c mµ còng kh«ng mïi vÞ, mòi dï cã thÝnh nh− mòi chã còng kh«ng thÓ biÕt. Nh×n qu¸i nh©n mét lóc kh¸ l©u, Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi: - C¸c h¹ qu¶ thËt biÕt râ nh− thÕ sao? Qu¸i nh©n c−êi ha h¶: - Tù nhiªn lµ biÕt râ chø. Thuèc ®éc chÝnh lµ cña ta mµ. C¸c h¹ bÞ tróng ®éc hay kh«ng, nh×n qua lµ ta biÕt liÒn, lõa ai chø lõa ta sao ®−îc. VÎ mÆt Lý TÇm Hoan tuy kh«ng lé sù biÕn ®éng râ rµng nh−ng khãe m¾t vµnh m«i cã nhiÒu thay ®æi. Qua mét lóc l©u, hä Lý thë dµi: - Ch−a trän mét ngµy mµ ta ®· gÆp nhiÒu ng−êi nhiÒu viÖc ngoµi søc t−ëng t−îng, cã lÏ h«m nay vËn khÝ kh¸ may. Qu¸i nh©n nh−íng m¾t hái: - C¸c h¹ cã muèn m×nh sÏ mÊt m¹ng vÒ tay ai kh«ng? Lý TÇm Hoan nãi: - RÊt muèn thØnh gi¸o! Qu¸i nh©n nãi: - C¸c h¹ lµ ng−êi biÕt s©u hiÓu réng, lÏ tù nhiªn cã nghe ®Õn b¶y nh©n vËt ti tiÖn v« sØ nhÊt trong giang hå... Lý TÇm Hoan kªu lªn: - ThÊt DiÖu Nh©n! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 61 Nguyªn t¸c : Cæ Long Qu¸i nh©n c−êi ha h¶: - §óng l¾m, b¶y con ng−êi Êy, nam trém ®¹o, n÷ d©m loµn cùc k× v« sØ. Vâ c«ng th× ch¼ng lµ bao, nh−ng ®éc d−îc, mª h−¬ng, thuèc ®éc, gian manh, th× l¹i ¨n ®øt thiªn h¹. Lý TÇm Hoan gËt gï: - C¸c h¹ lµ mét trong b¶y ng−êi Êy? Qu¸i nh©n kh«ng tr¶ lêi mµ l¹i hái: - Trong ThÊt DiÖu Nh©n cã mét kÎ ti tiÖn v« sØ nhÊt lµ... Lý TÇm Hoan nãi: - Lµ DiÖu lang qu©n Hoa Phong. Qu¸i nh©n c−êi lín: - ChØ h¬i sai chót, v× thiªn h¹ gäi h¾n lµ H¾c t©m diÖn lang qu©n. Con ng−êi Êy v« häc, bÊt tµi, cho ®Õn viÖc h¸i hoa còng kh«ng d¸m cµn rì, chØ cã ®iÒu dô dç con g¸i nhµ lµnh, trém tiÒn, trém s¾c, cßn kÓ vÒ viÖc h¹ ®éc, th× Ngò ®éc ®ång tö cña Cùc l¹c ®éng ®èi víi h¾n lµ h¹ng bÐt. Lý TÇm Hoan nãi: - C¸c h¹ biÕt vÒ con ng−êi ®ã rÊt râ. Qu¸i nh©n l¹i c−êi: - Râ chø kh«ng râ sao ®−îc, v× chÝnh ta lµ h¾n ®©y mµ. Lý TÇm Hoan thë dµi lÆng thinh. Hoa Phong c−êi: - C¸c h¹ ch¾c lÊy lµm l¹, kh«ng ngê DiÖu lang qu©n l¹i lµ mét khèi thÞt ó nò nh− thÕ nµy h¶? Lý TÇm Hoan nãi: - Con ng−êi nh− c¸c h¹ mµ l¹i cã thÓ dÉn dô ®−îc con g¸i nhµ lµnh, th× nh÷ng ng−êi Êy ch¾c ®«i m¾t bÞ mï. Hoa Phong c−êi: - C¸c h¹ nhÇm, ch¼ng nh÷ng c¸c c« g¸i ta dÉn dô kh«ng mï mµ l¹i cßn ®Ñp v« kÓ. ChØ cã ®iÒu nÕu mét con ng−êi bÞ chÆt c¶ hai ch©n, nhèn kÝn trong hÇm, mçi ngµy chØ cho ¨n mét chÐn c¬m trén mì heo mµ kh«ng cho ¨n muèi th× dï cho ng−êi Êy ®Ñp nh− Phan An, còng sÏ biÕn thµnh mét khèi thÞt óc na óc nóc. Lý TÇm Hoan hái: - C¸c h¹ ®· bÞ vî chång Tö diÖn nhÞ lang h¹ ®éc thñ? TrÇm ng©m mét lóc, Hoa Phong l¹i c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 62 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Võa råi Tö diÖn nhÞ lang ®· nãi cho c¸c h¹ nghe nhiÒu chuyÖn, b©y giê ta kÓ thªm mét chuyÖn n÷a, chuyÖn nµy th× khóc chiÕc høng thó h¬n nhiÒu. Ch¼ng lµ n¨m x−a trong mét lóc xui xÎo ta l¹i nhÌ dÉn dô c« vî trÎ ®Ñp cña l·o D−¬ng §¹i Tö, c¸i h¹i h¬n hÕt lµ ta víi nµng l¹i ®Î lßi ra mét th»ng con, cã lÏ v× ®ã mµ nµng kh«ng bá ®i theo ta kh«ng ®−îc. Lý TÇm Hoan ng¹c nhiªn: - TÐ ra con ng−êi mµTö diÖn nhÞ lang nãi Êy lµ c¸c h¹, vµ chÝnh h¾n ®· thay c¸c h¹ mµ r−íc lÊy c¸i bÇu Êy µ? Hoa Phong l¾c ®Çu: - H¾n kÓ sai mét ®iÓm. Lý TÇm Hoan gÆng l¹i: - Sao? Sai µ? Hoa Phong c−êi: - Ta kh«ng cã c−íp tµi s¶n cña nµng, cho dï lßng ta cã ®Þnh nh− thÕ còng kh«ng lµm ®−îc, bëi c¸i con mô T−êng Vi Êy lµ con quØ c¸i, nã tinh l¾m, ta kh«ng cã c¬ héi lµm ®−îc viÖc ®ã ®©u. H¾n thë ra mét h¬i råi nãi tiÕp: - Nh−ng lóc bÊy giê, D−¬ng §¹i Tö ph¸t gi¸c ®−îc viÖc ta dÉn vî h¾n ®i, cho nªn h¾n ®uæi theo gÊp l¾m. BÞ ®uæi gÊp mµ ta vèn l¹i nh¸t gan nh−ng v× mô T−êng Vi cuçm ch©u b¸u cña D−¬ng §¹i Tö mang theo nhiÒu qu¸ nªn ta bá kh«ng ®µnh cho nªn ta hÑn víi nµng lµ ®îi khi nµo t×nh h×nh ngu«i bít, ta sÏ ®Õn ®¸ hÊt Tö diÖn nhÞ lang ra ®Ó ta víi nµng l¹i... H¾n ng−ng l¹i mét håi l©u nh− «n l¹i qu¸ khø råi nãi: - Trong khi ta muèn trót g¸nh nÆng bªn m×nh xui nµng ®eo lÊy Tö diÖn nhÞ lang th× nµng cù nù kh«ng chÞu, ta ph¶i nãi m·i nµng míi b»ng lßng. Nh−ng ta l¹i quªn, ta quªn lßng d¹ ®µn bµ, v× sau khi chung ®ông víi Tö diÖn nhÞ lang nµng l¹i c¶m t×nh thËt sù, cho nªn ®îi ®Õn khi ta ®Õn th× hai ng−êi xóm l¹i ®Ì ta xuèng tiÖn ngay cÆp giß, nhèt vµo trong hÇm hµnh téi m−êi n¨m. Lý TÇm Hoan cau mÆt: - ThÕ sao T−êng Vi l¹i kh«ng chÞu giÕt c¸c h¹? Hoa Phong c−êi nh¨n nhã: - Gi¸ mµ ta hiÓu ®−îc lßng d¹ ®µn bµ th× ta ®©u cã nh− thÕ nµy! H¾n thë ra nãi tiÕp: - Tõ tr−íc ta tù hµo r»ng rÊt hiÓu râ t©m sù ®µn bµ, cho nªn ngµy nay ta bÞ b¸o øng cña sù tù cao ®ã. Cho nªn b©y giê ta d¸m qu¶ quyÕt r»ng kÎ nµo nãi hiÓu râ ®µn bµ lµ kÎ ®ã ph¶i chÕt! Lý TÇm Hoan gËt gï: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 63 Nguyªn t¸c : Cæ Long - C©y chuyÖn nµy qu¶ thËt cã nhiÒu høng thó h¬n chuyÖn cña Tö diÖn nhÞ lang võa kÓ. Hoa Phong nãi: - Ch−a ph¶i, h·y cßn mét chuyÖn høng thó n÷a c¬... Lý TÇm Hoan hái: - Cßn cã chuyÖn hay n÷a µ? Hoa Phong gËt ®Çu: - Hay, hay gÊp ®«i. §ã lµ c©u chuyÖn ng−¬i tróng ®éc cña ta. Thuèc ®éc nµy ch¼ng nh÷ng kh«ng dïng søc ®−îc mµ chØ trong vµi ba giê sau, ng−¬i ngåi yªn mét chç lµ chÊt ®éc sÏ ph¸t t¸c. Cho nªn ta kh«ng giÕt ng−¬i ®©u, ta sÏ ®Ó cho ng−¬i ngåi ®©y nÕm thö c¸i mïi vÞ cña kÎ ngåi ®îi chÕt. Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn: - Khái cÇn thö, v× mïi vÞ ngåi ®îi chÕt Êy t¹i h¹ ®· cã biÕt rÊt nhiÒu lÇn råi! Hoa Phong c−êi ®anh ¸c: - Nh−ng ta ®¶m b¶o víi ng−¬i r»ng ®©y lµ lÇn cuèi cïng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - §· thÕ th× xin c¸c h¹ cø tù tiÖn. ChØ cã ®iÒu ngoµi kia tuyÕt r¬i l¹nh l¾m, c¸c h¹ nh− thÕ th× ®i xa sao ®−îc? Hoa Phong xua tay: - Yªn t©m, yªn t©m. Kh«ng cã ch©n nh−ng vÉn cã kh¶ n¨ng c−ìi ngùa, nghe thÊy tiÕng ngùa hÝ thËt m¹nh mÏ, tÊt ph¶i ngùa hay. H¾n chèng tay cµ x«m ra cöa vµ c−êi h« hè: - Xin chµo, xin chµo. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Cø chÇm chËm mµ ®i, xin lçi, t¹i h¹ kh«ng tiÖn ®−a xa. *** Bªn ngoµi tiÕng ngùa hÝ vang. Vã ngùa mçi lóc mét xa dÇn... Lý TÇm Hoan ngåi yªn mét chç, m¾t d¨m d¨m nh×n bÇu r−îu trªn bµn. Mét bÇu ®· c¹n råi, cßn l¹i mét bÇu. Lý TÇm Hoan cÇm bÇu r−îu cßn l¹i ®−a lªn mòi ngöi, vµ thÌ l−ìi ch¨n ch¾t, miÖng nãi th× thµo: - Qu¶ nhiªn kh«ng mïi kh«ng s¾c, b¶n l·nh cña ng−êi h¹ ®éc qu¶ thËt phi th−êng. Hä Lý uèng thªm mét ngôm n÷a vµ nh¾m m¾t l¹i: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 64 Nguyªn t¸c : Cæ Long - §óng lµ r−îu ngon, mét chÐn còng hÕt, hai chÐn còng hÕt. T¹i lµm sao kh«ng uèng cho tho¶ m·n vµ còng ®Ó kh«ng phÝ r−îu! Mét chÐn, råi hai chÐn... c¹n bÇu. Lý TÇm Hoan l¹i nãi mét m×nh: - Lý TÇm Hoan, ®¸ng lý nhµ ng−¬i ph¶i chÕt sím h¬n, vËy th× b©y giê cã chÕt còng ®©u cã g× ph¶i ng¹i. Huèng hå t¹i nhµ bÕp n·y h·y cßn cã ng−êi chÕt! Kh«ng, kh«ng thÓ cïng chÕt chung víi hä... Cè g¨ng ®øng lªn. Lý TÇm Hoan l¶o ®¶o b−íc ra. Trªn mÆt tuyÕt dÊu ngùa h·y cßn, dÊu ngùa xu«i vÒ h−íng ®«ng nam. Chän lÊy mét khèi tuyÕt t−¬ng ®èi r¸o, Lý TÇm Hoan ngåi xuèng mãc ra trong l−ng ra mét khóc c©y kh¾c h×nh ng−êi cßn lì dë. H×nh ng−êi ®· ph¸c häa vßng ngoµi, ®«i m¾t nh− ®ang nh×n s©u vµo m¾t Lý TÇm Hoan, chu«i mµy khãe m¾t g−îng nÐt c−êi u uÊt. Lý TÇm Hoan në mét nô c−êi buån: - Nµng ngã ta lµm chi? Ta lµ mét con ma r−îu, lµ mét l·ng tö v« tµi... Nµng vÒ víi Tiªu V©n lµ ph¶i. LÇm sai Êy chÝnh lµ ta. N©ng lÊy mòi dao, Lý TÇm Hoan ®Þnh hoµn thµnh bøc t−îng. Nh−ng, khÝ lùc ®· hÕt råi, mòi dao kh«ng cßn nghe theo ý muèn. Vßm trêi nh− thÊp xuèng, tuyÕt l¹i tiÕp tôc r¬i. Lý TÇm Hoan gËp ng−êi ho sÆc sôa, tõng tiÕng ho nghe nh− ph¶ng phÊt tiÕng gäi: Thi ¢m...Thi ¢m... Thi ¢m cã nghe thÊy hay kh«ng? Thi ¢m kh«ng nghe thÊy nh−ng cã ng−êi nghe thÊy: G· ®¸nh xe cã bé r©u quai nãn, ng−êi nghÜa béc cña Lý TÇm Hoan. *** Khi gÆp ®−îc chñ vµ nghe c©u nãi sau cïng: - NÕu trong vßng hai giê t×m gÆp ®−îc ng−êi ch©n côt mÊt hai ch©n, th× cã hy väng sèng ®−îc. Bëi v× ng−êi h¹ ®éc tù nhiªn cã thuèc gi¶i... G· ®¸nh xe véi v· câng lÊy chñ ch¹y bay theo dÊu ngùa. GÇn nh− trong x−¬ng tuû cßn l¹i phÇn tiÒm lùc nµo, G· ®¸nh xe cïng ®Òu dèc c¶ xuèng ®«i ch©n. H¾n ch¹y nh− bay trªn tuyÕt, mÆc dï l−ng ph¶i mang nÆng mét ng−êi, mÆc dï giã l¹nh nh− dao cø ph¹t vµo ®Çu vµo mÆt h¾n. Th×nh l×nh trong giã chît nghe v¨ng v¼ng tiÕng ró h·i hïng. G· ®¸nh xe biÕn s¾c tho¸ng h¬i do dù råi lao th¼ng vÒ phÝa võa nghe tiÕng ®éng. C¹nh ven rõng mµ ngµn th«ng ®· ®¬m ®Çy hoa tuyÕt, h¾n thÊy mét con ngùa ®ang vßng quanh ng¬ ng¸c. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 65 Nguyªn t¸c : Cæ Long G· ®¸nh xe b¨ng s©u v« mét chót, nh−ng g· bçng s÷ng ®øng dõng l¹i chÕt lÆng ng−êi. G· n«n nãng ®i t×m Hoa Phong, nh−ng b©y giê th× mét tªn côt hai ch©n n»m ®©y, h¾n ®· thµnh chiÕc th©y l¹nh ng¾t. Khèi thÞt to lín trßn quay cña Hoa Phong b©y giê ®· biÕn thµnh nh− mét con nhÝm, th©n h×nh cña h¾n bÞ ¸m khÝ ghim tua tña: phi tiªu, phãng ng©n ch©m, ngò mang ch©u, ®éc tËt lª...bao nhiªu ¸m khÝ chong trªn chiÕc th©y côt c¼ng, tr«ng ®Õn rîn ng−êi. G· ®¸nh xe bÊt nhÉn. C¸i chÕt cña con ng−êi thª th¶m qu¸. Nh−ng sùc nhí ®Õn thuèc gi¶i ®éc, G· ®¸nh xe vôt kªu lªn: - Cã ph¶i h¾n ®©y kh«ng? Tuy hái nh−ng g· ®¸nh xe vÉn cè nÝu mét hy väng máng manh. Hy väng kÎ chÕt ®õng ph¶i lµ Hoa Phong. Nh−ng Lý TÇm Hoan chît thë ra mét h¬i yÕu ít: - §óng lµ h¾n ®Êy. G· ®¸nh xe c¾n chÆt r¨ng, cëi ¸o kho¸c ngoµi lãt dùa cét th«ng, ®Æt Lý TÇm Hoan ngåi xuèng vµ cè në nô c−êi g−îng g¹o: - Cã lÏ thuèc gi¶i trong m×nh h¾n. Lý TÇm Hoan còng g¾ng c−êi theo: - CÈn thËn, ¸m khÝ ghim trong h¾n ®Òu cã tÈm ®éc, ®õng cho ph¹m vµo da trong. ThÊy sinh m¹ng cña chñ chØ cßn nh− t¬ treo ®¸, mµ vÉn cßn ®ñ t©m trÝ lo ®Õn sù an nguy cho m×nh, G· ®¸nh xe n−íc m¾t ®oanh trßng, ngåi xuèng lôc kiÕm trong x¸c Hoa Phong. G· t×m m·i b»ng ®«i tay run rÈy vµ cuèi cïng dõng l¹i, må h«i trªn tr¸n g· nhiÔu xuèng rßng rßng. Lý TÇm Hoan hái: - Kh«ng cã µ? G· kh«ng d¸m ngÈng mÆt lªn, vµ cæ còng ghÑn nãi kh«ng ra tiÕng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Ta còng biÕt tr−íc sÏ kh«ng cã ®−îc may m¾n thÕ ®©u. H¾n bÞ bá d−íi hÇm suèt m−êi n¨m, trong m×nh lµm g× cã thuèc. G· ®¸nh xe n¾m chÆt c¸nh tay ®Êm vµo ®Çu m×nh, tøc tèi: - NÕu biÕt kÎ giÕt h¾n th× cã hy väng l¾m. Ch¾c bän ng−êi Êy ®· c−íp c¶ råi. Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t l¹i, nh−ng miÖng vÉn mØm c−êi nãi b»ng mét giäng nh− ®ïa: - Cã lÏ nh−... cã lÏ nh− thÕ... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 66 Nguyªn t¸c : Cæ Long G· ®¸nh xe nãi: - ChØ tiÕc v× lo¹i ¸m khÝ mµ h¾n bÞ tróng ®Ìu lµ lo¹i th«ng th−êng. Lý TÇm Hoan lÆng thinh. G· ®¸nh xe cau mÆt: - ¸m khÝ cã nhiÒu, chøng tá kh«ng ph¶i mét ng−êi giÕt h¾n. Lý TÇm Hoan vÉn lÆng thinh, h¬i thë cµng lóc cµng nÆng, nh−ng vÎ mÆt vÉn ®iÒm nhiªn, y nh− xem c¸i chÕt s¾p ®Õn ch¼ng nghÜa lý vµo ®©u. G· ®¸nh xe cø ngåi xoa tay suy nghÜ, ®«i mµy rËm cña g· cµng lóc cµng s©u. Th×nh l×nh g· ®øng ph¾t lªn mõng rì: - BiÕt râi, biÕt râ ng−êi giÕt h¾n råi! Lý TÇm Hoan hái lÊy cã: - õ...ai? G· ®¸nh xe ®i l¹i tr−íc mÆt chñ: - ¸m khÝ tÊt c¶ lµ m−êi ba mãn. ChØ mét mãn th«i cïng thõa lµm cho h¾n chÕt, nh−ng së dÜ nÐm c¶ nh− vËy lµ do mét thãi quen, c¸i nghiÒn cña kÎ giÕt ng−êi. KÎ ®éc ¸c nh− ®iªn Êy trªn giang hå chØ cã mét. Lý TÇm Hoan gËt gï: - §óng, chØ cã mét, tøc lµ chØ cã mét m×nh Thiªn Thñ La S¸t mµ th«i. A... DiÖu lang qu©n cuèi cïng còng chÕt vÒ tay ®µn bµ. G· ®¸nh xe vç tay: - Ph¶i råi, trõ Thiªn Thñ La S¸t ra, kh«ng ai cã thÓ nÐm mét l−ît m−êi ba mãn ¸m khÝ nµy c¶. G· vôt ng−ng c©u nãi vµ ngã Lý TÇm Hoan: - Cã ph¶i võa thÊy lµ thiÕu gia ®· biÕt råi kh«ng? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - BiÕt còng ch¼ng lµm chi. Thiªn Thñ La S¸t nh− mét c¸i bãng ma, biÕt ®©u mµ t×m. G· ®¸nh xe mÝm m«i: - Cho dï thÕ nµo còng ph¶i ®i t×m. Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu: - Kh«ng cÇn t×m. T×m r−îu th× cã lÏ tèt h¬n. B©y giê mÖt qu¸ råi, cÇn ph¶i nghØ ng¬i. G· ®¸nh xe vôt qu× xuèng, n−íc m¾t r−ng r−ng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 67 Nguyªn t¸c : Cæ Long -ThiÕu gia, t«i biÕt thiÕu gia ®· mÖt l¾m. Bao nhiªu n¨m nay ch−a cã ®−îc mét ngµy vui vÎ. SÇu khæ bi th−¬ng ®· lµm cho th©n thÓ hao mßn. Vµ g· vôt n¾m lÊy tay Lý TÇm Hoan l¾c m¹nh vµ nãi lín: - Nh−ng thiÕu gia kh«ng thÓ chÕt, cÇn ph¶i phÊn chÊn h¬n lªn. ChÕt mét c¸ch v« lèi nh− thÕ nµy nhÊt ®Þnh sÏ mang lÊy tiÕng xÊu kh«ng röa ®−îc. L·ng töu, töu quØ, hai tªn ®ã nÕu thiÕu gia chÕt nh− thÕ nµy th× d−íi suèi vµng thiÕu gia sÏ kh«ng nh¾m m¾t næi. Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t, nh÷ng gißng n−íc m¾t theo khãe m¾t trµo ra, nh−ng miÖng vÉn gi÷ nô c−êi: - L·ng tö, töu quØ... còng ®©u cã g× lµ kh«ng tèt? Nã vÉn cßn h¬n c¸i bän ngôy qu©n tö, gi¶ ®¹o ®øc. G· ®¸nh xe khãc r−ng røc: - Nh−ng thiÕu gia ph¶i sèng, ThiÕu gia cßn nhiÒu viÖc cÇn ph¶i lµm, thiÕu gia tèt h¬n c¶ thiªn h¹. T¹i sao thiÕu gia l¹i tù lµm khæ cho m×nh. T¹i lµm sao thiÕu gia ph¶i th−¬ng tæn v× L©m Thi ¢m, t¹i sao ph¶i v× ng−êi ®µn bµ Êy? Lý TÇm Hoan vôt qu¾c m¾t: - C©m l¹i! Ng−¬i l¹i nãi ®Õn tªn nµng? G· ®¸nh xe cói ®Çu. Qua mét lóc kh¸ l©u, Lý TÇm Hoan lai nh¾m m¾t thë dµi: - §−îc råi, ng−¬i muèn t×m th× t×m. Nh−ng trêi ®Êt thªnh thang chóng ta cã rÊt Ýt thêi giê, ng−¬i sÏ t×m ë ®©u ®©y? G· ®¸nh xe ®øng lªn mõng rì: - Lßng trêi kh«ng phô, chóng ta nhÊt ®Þnh sÏ t×m gÆp... G· khom ng−êi ®Þnh câng Lý TÇm Hoan, th×nh l×nh khèi tuyÕt trªn tµng c©y bÞ giã ®−a rít xuèng l−ng g·. G· ®−a tay lªn phñi vµ trè m¾t nh×n söng sèt: côc tuyÕt bÞ m¸u ®ãng l¹i ®á lßm! G· ®¸nh xe ng−íc m¾t nh×n lªn. Tõ trªn ch¹ng ba c©y, mét ng−êi ®µn bµ trÇn truång bÞ mét ngän ®o¶n m©u ®©m ngay gi÷a ngùc thñng ra ra sau l−ng, ghim lu«n vµo th©n c©y cøng ng¾c. Lý TÇm Hoan kh«ng chó ý ®Õn th©y ng−êi ®µn bµ, ®«i m¾t cø ch¨m ch¨m nh×n vµo th©y cña Hoa Phong. G· ®¸nh xe v−¬n tay ra nh− v−în, tho¨n tho¾t lªn c©y ®em c¸i th©y ng−êi ®µn bµ xuèng. Mét ng−êi ®µn bµ bÞ mét lµn s−¬ng máng ®ãng thµnh b¨ng y nh− kÝnh ®ôc, tr«ng kh«ng thÊy râ nh−ng in h×nh ®Ñp l¾m. Lý TÇm Hoan c−êi heo h¾t: - Chóng ta ®· t×m ®−îc nµng råi, qu¶ lµ lßng trêi kh«ng phô. G· ®¸nh xe n¾m cøng hai tay lé vÎ bÊt b×nh: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 68 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Thiªn Thñ La S¸t tuy ¸c ®éc, nh−ng kÎ s¸t nh©n t¹i sao l¹i nhÉn t©m lét c¶ y phôc cña ng−êi chÕt nh− thÕ nµy. Lý TÇm Hoan thë ra: - ChØ t¹i nµng mÆc y phôc qu¸ ®¾t tiÒn. Tia m¾t g· ®¸nh xe s¸ng lªn: - Cø nghe nãi th× Thiªn Thñ La S¸t rÊt träng vÒ ¨n mÆc, quÇn ¸o toµn b»ng kim tuyÕn mµ l¹i cßn g¾n rÊt nhiÒu minh ch©u, mü ngäc. Lý TÇm Hoan c−êi buån: - Con nai nÕu kh«ng cã nhung, con tª gi¸c nÕu kh«ng cã sõng, th× thî s¨n kh«ng ph¶i quyÕt giÕt cho kú ®ù¬c. G· ®¸nh xe th¾c m¾c: - Nh−ng kÎ giÕt nµng vèn v× Kim Ty Gi¸p, vËy Kim Ty Gi¸p ®−îc trong tay, cã ®−îc vËt vâ l©m chi b¶o còng cßn kh«ng chÞu bá qua bé quÇn ¸o. Con ng−êi qu¸ tham lam nh− thÕ th× qu¶ trªn ®êi chØ cã mét. Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Ph¶i, chØ cã mét. G· ®¸nh xe vç tay: - §óng lµ Thi DiÖu Tiªn, mét kÎ n»m trong quan tµi cßn sî tang gia tèn kÐm. Lý TÇm Hoan c−êi: - Nhæ c©y ®o¶n m©u ra xem. G· ®¸nh xe nhæ c©y ®o¶n m©u, n−íc thÐp thËt lµ tinh tÕ, n¬i c¸n l¹i n¹m mét h¹t kim c−¬ng kh¸ lín. Lý TÇm Hoan nãi: - Thi DiÖu Tiªn xem tiÒn nh− sinh m¹ng, giÕt ng−êi råi vÉn kh«ng bá qua ¸o quÇn cña n¹n nh©n, thÕ th× ®©u cã chuyÖn bá mét vËt quÝ nh− c©y m©u nµy? G· ®¸nh xe cau mµy lÈm bÈm: - Trong giang hå, ng−êi dïng binh khÝ cã tÝnh c¸ch trang søc nh− thÕ nµy Ýt l¾m, chØ cã... chØ cã Hoa Hoa §¹i ThiÕu Phan TiÓu An... Lý TÇm Hoan gËt ®Çu: - Nh− thÕ th× giÕt Thiªn Thñ La S¸t gåm cã hai ng−êi. G· ®¸nh xe nãi: - Mét kÎ vung tiÒn nh− r¸c, mét kÎ phÇn gèi ®Çu n»m, sao l¹i cã thÓ ®i chung? Lý TÇm Hoan c−êi: - Sao l¹i kh«ng? §i chung lµ hîp chø. Mét kÎ vung tiÒn ngåi trªn, mét kÎ v× h¬i b¹c, h¬i ®ång mµ khóm nóm cóc cung tËn tuþ lµ hîp chø ! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 69 Nguyªn t¸c : Cæ Long G· ®¸nh xe vç tay: - Nh− thÕ th× dÔ råi, gi÷a khÝ trêi l¹nh b¨ng tuyÕt phñ nh− thÕ nµy, Phan TiÓu An nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng bao giê ®i ngùa, nhÊt ®Þnh h¾n dïng xe. Ngåi xe th× chóng ta theo kÞp. §i xÎo ra ven rõng phÝa tr¸i lµ con ®−êng lín, qu¶ nhiªn b¾t gÆp dÊu xe. Theo dÊu nµy, xe thuéc lo¹i lín, kho¶ng c¸ch b¸nh xe réng t¸m th−íc, lo¹i xe h¹ng sang, bëi v× ngåi trong thïng xe nµy rÊt tho¶i m¸i nh− mét c¨n phßng. LÇn ®uæi theo dÊu nµy thËt dÔ, g· ®¸nh xe cø theo ®−êng c¸i. Trêi ®· vÒ chiÒu, khung c¶nh hoang v¾ng cµng ¶m ®¹m, G· ®¸nh xe câng Lý TÇm Hoan nh−ng vÉn nhanh nhÑn phi th−êng. Kh«ng ai cã thÓ nghÜ mét tªn n« béc mµ khinh c«ng ch¼ng kÐm chi kÎ giang hå l·o luyÖn. Cø nh− thÕ mét lóc sau, g· ®¸nh xe vïng khùng l¹i. DÊu xe ®· mÊt? Cç xe to nh− thÕ t¹i sao ®ét nhiªn mÊt tÝch? G· ®¸nh xe quay trë l¹i. G· ®i chËm h¬n vµ chó ý nhiÒu h¬n. Qu¶ nhiªn, c¸ch ®ã mét kho¶ng, dÊu xe quÑo tr¸i. B©y giê g· ®¸nh xe míi thÊy con ®−êng rÏ, ng¶ rÏ nµy dÉn vµo mét l¨ng mét cña h¹ng phó gia. G· ®¸nh xe cau mÆt, t¹i sao xe l¹i ®i vµo phÇn mé? Qu¶ ®óng lµ tö lé, v× cç xe ®· dùa vµo cöa l¨ng, nh−ng ngùa kÐo xe th× kh«ng thÊy. §i ®Õn gÇn, g· ®¸nh xe cµng kinh ng¹c h¬n lªn: bªn thïng xe mét x¸c ng−êi n»m nghiªng, m×nh mÆc hå cÇu, tuæi kho¶ng trªn d−íi bèn m−¬i nh−ng mÐp r©u th× c¹o nh½n thÝn. ChØ cÇn xem qua trang phôc, nhÊt lµ viªn ngäc s¸ng chãi n¬i chiÕc nhÉn th× biÕt ngay ng−êi ®ã lµ Kim Ngäc §−êng Phan TiÓu An. Bªn c¹nh h¾n lµ th©y cña hai ng−êi thiÕu n÷ ¨n mÆc cùc k× sang träng, hai thiÕu n÷ nµy bÞ ®iÓm vµo tö huyÖt. PhÝa tr−íc xe lµ ba g· ®¹i h¸n, ba ng−êi nµy bÞ ch−ëng lµm n¸t néi phñ. - Ai? Ai h¹ ®éc thñ? G· ®¸nh xe cau mµy: - Ch¼ng lÏ lµ Thi DiÖu Tiªn? Nh−ng kh«ng, xª vµo trong, gÇn chç mét bia, mét x¸c ng−êi träc ®Çu n¾m sãng xoµi, hai tay chíi víi phÝa trªn ®Çu y nh− tr−íc lóc ®øt h¬i h·y cßn nuèi tiÕc: Thi DiÖu Tiªn! Lý TÇm Hoan chît thë ra: - Mét con ng−êi h− ®èn trôy l¸c nh− thÕ nµo còng ch−a ®¸ng nãi, nh−ng ®iÒu cèt yÕu lµ nªn tr¸nh nh÷ng ng−êi b¹n bÊt l−¬ng. NÕu kh«ng th× sÏ l©m vµo tr−êng hîp Phan TiÓu An, ®Õn chÕt còng kh«ng biÕt ai lµ hung thñ! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 70 Nguyªn t¸c : Cæ Long G· ®¸nh xe trè m¾t: - ThiÕu gia muèn nãi hung thñ lµ Thi DiÖu Tiªn? Lý TÇm Hoan nãi: - Ng−¬i h·y nh×n kü s¾c diÖn cña Phan TiÓu An, s¾c diÖn thËt lµ an nhiªn, chøng tá ®ang vui ®ïa víi ng−êi ®Ñp chît bÞ ®iÓm vµo tö huyÖt. Ngåi trong xe nµy cßn cã ai ®©u, nÕu kh«ng ph¶i lµ Thi DiÖu Tiªn th× ai h¹ thñ? G· ®¸nh xe cau mÆt: - Nh−ng... Lý TÇm Hoan ng¾t lêi: - Trõ Phan TiÓu An ra, c¸c th©y kh¸c, ng−êi nµo s¾c diÖn còng kinh hoµng, chøng tá hä kinh hoµng tét ®é, chøng tá tr−íc khi chÕt vÉn ch−a tin Thi DiÖu Tiªn h¹ thñ. NhÊt lµ hai c« g¸i, cã lÏ lóc sèng còng ®· tõng chung ®ông víi hä Thi, nªn hä còng kh«ng dÌ nh− thÕ. G· ®¸nh xe gËt ®Çu: -Nghe nãi Thi DiÖu Tiªn chØ lùc ®øng ®Çu mét gi¶i S¬n T©y, nguyªn gèc lµ NhÊt ChØ Trung Hån, cø xem tö huyÖt cña nh÷ng ng−êi nµy th× qu¶ lµ ®óng h¾n, nh−ng... Lý TÇm Hoan vôt nãi: - Thi DiÖu Tiªn ¨n cña nhµ Phan TiÓu An biÕt lµ bao nhiªu n¨m, ®¸ng lý ph¶i nh−êng cho ph¶i ®iÒu, nh−ng Kim Ty Gi¸p ®· lµm cho h¾n tèi m¾t nªn h¾n ph¶i lµm mét viÖc xem nh− ®èt vùa lóa cña n×nh. BÞ ng¾t lêi hai bËn, lÇn nµy g· ®¸nh xe lÆng thinh thËt l©u míi nãi: - Nh−ng Thi DiÖu Tiªn l¹i còng chÕt? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - Ch¬i dao cã ngµy ®øt tay, lóc Thi DiÖu Tiªn giÕt ng−êi, cã lÏ cã ai ë trong l¨ng mét nµy r×nh thÊy. Khi ph¸t gi¸c, hä Thi ®Þnh giÕt kÎ Êy ®Ó diÖt khÈu, nh−ng cã lÏ chËm tay h¬n. G· ®¸nh xe cau mÆt: - Nh−ng vâ c«ng cña Thi DiÖu Tiªn ®©u cã ph¶i lµ dÔ giÕt? G· ®¸nh xe ®i l¹i gÇn x¸c Thi DiÖu Tiªn, Lý TÇm Hoan vÞn vµo vai g· dßm xuèng. N¬i yÕt hÇu cña Thi DiÖu Tiªn bÞ mét lç thñng, nh−ng vÕt th−¬ng kh«ng ph¶i do vËt nhän g©y ra. Lý TÇm Hoan buéc miÖng kªu lªn: - A... th× ra l¹i lµ h¾n! G· ®¸nh xe toÐt miÖng c−êi: - KiÕm cña Phi thiÕu gia lÑ nh− bay, th¶o nµo Thi DiÖu Tiªn l¹i chÕt! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 71 Nguyªn t¸c : Cæ Long Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t mØm c−êi: - RÊt tèt, rÊt tèt. Kim Ty Gi¸p vµo tay TiÓu Phi, thËt lµ vËt vÒ ®óng chñ, nh− thÕ nµy ¾t Mai Hoa §¹o qu¶ ®· hÕt thêi. G· ®¸nh xe nãi: - Chóng ta mau theo Phi thiÕu gia, ch−a ®i xa l¾m ®©u. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - T×m h¾n lµm chi? G· ®¸nh xe nãi: - Thuèc gi¶i ®éc. Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu: - NÕu trong m×nh Hoa Phong qu¶ cã thuèc gi¶i, tù nhiªn chuyÓn qua Thiªn Thñ La S¸t, chuyÓn tíi Thi DiÖu Tiªn vµ ngõng l¹i ®ã. V× TiÓu Phi kh«ng bao giê chÞu lÊy vËt cña ng−êi kh¸c, trõ Kim Ty Gi¸p v× h¾n cã thÓ hiÓu Kim Ty Gi¸p ®¸ng lý lµ cña ta. Nh×n nh÷ng vßng ngäc, nh÷ng thái vµng r¬i bªn c¹nh x¸c hai thiÕu n÷, g· ®¸nh xe gËt gï: - §óng, ngay c¶ vµng b¹c nµy Phi thiÕu gia còng ch¼ng thÌm. Lý TÇm Hoan nãi: - Cho nªn nÕu thuèc gi¶i ®éc trong m×nh cña Thi DiÖu Tiªn th× t×m TiÓu Phi còng v« Ých. KÐo tÊt c¶ x¸c ng−êi xuèng, g· ®¸nh xe ®ì Lý TÇm Hoan ngåi vµo xe råi hèi h¶ l¹i lôc x¸c cña Thi DiÖu Tiªn. Hai tay h¾n run bÇn bËt, ®©y lµ hi väng cuèi cïng. Nh×n lªn thµnh xe thÊy cã hai hµng ch÷ kh¾c: Ta c−ìi ngùa cña ng−êi ®Ó gäi lµ lÊy c«ng b¸o thï cho ng−êi! Lý TÇm Hoan bËt c−êi: - §óng lµ TiÓu Phi råi, kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a. ChØ cã h¾n míi kh«ng b»ng lßng lÊy kh«ng vËt cña ng−êi ®· chÕt. KhÏ liÕc vÒ phÝa g· ®¸nh xe ®ang ®øng ñ rò, Lý TÇm Hoan mØm c−êi nãi tiÕp: - ThËt lµ mét chó bÐ kh¶ ¸i, chØ tiÕc v× ta... Hä Lý lÆng thinh kh«ng nãi hÕt c©u nh−ng g· ®¸nh xe biÕt râ c©u ch−a nãi. G· biÕt chñ m×nh ®· biÕt thuèc gi¶i ®éc kh«ng cã trong m×nh Thi DiÖu Tiªn, chñ nh©n cña g· biÕt sÏ kh«ng cßn gÆp tªn thiÕu niªn kh¶ ¸i n÷a råi. Kh«ng d»n ®−îc nçi xóc c¶m, g· ®¸nh xe run rÈy ngåi bÖt xuèng d−íi xe. Lý TÇm Hoan mØm c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 72 Nguyªn t¸c : Cæ Long - §õng nªn khæ t©m v× ta. ChÕt, kh«ng cã g× ®¸ng sî nh− ng−¬i t−ëng t−îng ®©u. B©y giê trõ khÝ lùc suy kÐm ra, t©m thÇn ta rÊt æn ®Þnh, cã uèng mét chÐn lµ hay h¬n hÕt. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2