Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 7

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

130
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 7: Di tích cố nhân.... Uống xong tiệc rượu thứ hai, thuốc giải độc bắt đầu công hiệu. Chỉ không đầy sáu giờ sau, Lý Tầm Hoan cảm thấy khí lực dần dần khôi phục.....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ về xuất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 7

 1. TiÓu Lý phi ®ao 75 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø bÈy Di tÝch cè nh©n Uèng xong tiÖc r−îu thø hai, thuèc gi¶i ®éc b¾t ®Çu c«ng hiÖu. ChØ kh«ng ®Çy s¸u giê sau, Lý TÇm Hoan c¶m thÊy khÝ lùc dÇn dÇn kh«i phôc. Tuy ph¶i thøc tr¾ng ®ªm, nh−ng v× qu¸ vui mõng nªn ThiÕt gi¸p kim c−¬ng kh«ng thÊy g× lµ mái mÖt c¶. ChØ cã ®iÒu bá r−îu l©u qu¸, nay uèng l¹i mµ uèng h¬i nhiÒu nªn c¶m thÊy h¬i nÆng ®Çu. Mai NhÞ tiªn sinh còng vç tr¸n lÈm bÈm: - ChÕt råi, chÕt råi, trêi s¸ng hÕt råi! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng hái: - S¸ng th× s¸ng chø g× mµ chÕt? Mai NhÞ tiªn sinh thë ra: - Ta uèng r−îu v« rÊt sî trêi s¸ng l¾m, nÕu ch−a s¸ng ta uèng bao nhiªu còng kh«ng sao, nh−ng nÕu trêi s¸ng lµ nhøc ®Çu, kh«ng lµm sao uèng næi n÷a! §ang nh¾m m¾t d−ìng thÇn, Lý TÇm Hoan nghe nãi bËt c−êi: - §©u ph¶i riªng tiªn sinh, mµ sî trêi s¸ng lµ c¸i bÖnh cña nh÷ng con s©u r−îu ®Êy chø! Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - §· vËy, trong lóc trêi ch−a s¸ng tá, uèng ®¹i vµi chung n÷a cho ®·. Lý TÇm Hoan nãi: - M×nh " ng−a Èm " nh− thÕ sî Mai §¹i tiªn sinh ®au lßng ®Êy! Mai NhÞ tiªn sinh c−êi lín: - V× thÕ cho nªn l·o míi trèn ngñ mÊt trong phßng cho m¾t ®ì xèn, cho lßng ®ì xãt. Uèng xong chÐn r−îu, Lý TÇm Hoan gËp m×nh ho rò r−îu. Mai NhÞ tiªn sinh nh×n s÷ng hái: - C¸i chøng ho cña c¸c h¹ ®· cã bao l©u råi vËy? Lý TÇm Hoan nãi: - Y nh− lµ ®· m−êi n¨m. Mai NhÞ tiªn sinh cau mµy: - Nh− thÕ th× ®¸ng lý ph¶i ng−ng, v× uèng n÷a ho n÷a, mµ ho l©u qu¸ e... Lý TÇm Hoan c−êi: - E lao phæi h¶? Cã sao, phæi t«i ®· mÊt c¶ råi, cßn sî g× n÷a! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 76 Nguyªn t¸c : Cæ Long Tia m¾t Lý TÇm Hoan vôt s¸ng lªn vµ trÇm giäng: - In lµ cã kh¸ch. Mai NhÞ tiªn sinh trè m¾t: - §ªm ch−a s¸ng ch¾c kh«ng ph¶i kh¸ch cña l·o §¹i ®©u, ch¾c cã ng−êi t×m t«i ®Êy. ThËt ra th× ®Õn b©y giê Mai NhÞ tiªn sinh míi tho¸ng nghe tiÕng b−íc ch©n , mµ tiÕng ®éng chøng tá kh«ng ph¶i mét ng−êi... Chît nghe cã tiÕng: - Kh«ng biÕt n¬i ®©y cã ph¶i Mai Hoa Th¶o §−êng ch¨ng? Qua mét lóc nghe tiÕng Mai §¹i tiªn sinh : - §ang ®ªm vµo ®©y, ch¼ng hay trém hay c−íp? Cã tiÕng tr¶ lêi: - Chóng t«i ®Õn ®©y kh«ng ph¶i trém hay c−íp, mµ lµ ®Õn ®Ó d©ng lÔ män. Mai §¹i tiªn sinh c−êi nh¹t: - §ang ®ªm c¸c vÞ d©ng lÔ ®ã ®· kh«ng ph¶i lµ ý tèt, xin ch− vÞ h·y trë ra ngay. Ng−êi Êy c−êi; - §· thÕ th× chóng t«i ®µnh mang bøc ho¹ " V−¬ng Ma KiÕt " trë vÒ vËy. Mai §¹i tiªn sinh kªu lªn: - " V−¬ng Ma KiÕt " µ? TiÕng nãi ch−a døt th× cöa ®· véi më ra... Mai NhÞ tiªn sinh khÏ cau mµy: - Nh÷ng kÎ nµy ®· g·i ®óng chç ngøa cña l·o §¹i. NÕu qu¶ thËt d©ng lÔ th× ph¶i cã chuyÖn cÇu. Bän m×nh h·y xem ®ã lµ bän nµo. Nãi xong ®øng lªn vÐn mµn lÐn dßm ra. Sè ng−êi míi tíi gåm cã ba ng−êi. Ng−êi thø nhÊt lµ mét g· tr¹c ba m−¬i tuæi, ng−êi h¬i thÊp nh−ng ®«i m¾t s¸ng qu¾c d÷ d»n, tay h¾n b−ng mét c¸i hép dµi dµi. Ng−êi thø hai mÆt ®á hÇm, r©u dµi tíi bông, mÆc ¸o choµng mµu ®á tÝa, ®«i m¾t rÊt cã thÇn, d¸ng c¸ch ®óng lµ kÎ chØ huy. Thø ba lµ mét chó bÐ ®é chõng h¬n m−êi tuæi, gß m¸ bÇu bÜnh, ®«i m¾t trßn xoay, ®éi chiÕc mò tr¾ng thªu chØ hång thËt ®Ñp, ¨n mÆc y nh− lµ Hång Hµi Nhi. Trõ chó bÐ nµy ra, hai ng−êi kia cã vÎ mÆt rÇu rÇu. G· lïn «m hép b−íc tíi vßng tay nãi: - Bøc ho¹ nµy chñ nh©n t«i ph¶i bá kh¸ nhiÒu vµng b¹c míi mua ®−îc vµ ®· qua nhiÒu danh gia xem xÐt x¸c ®Þnh lµ b¶n thùc, xin Mai §¹i tiªn sinh nhËn cho. §· d¸n m¾t vµo chiÕc hép tõ nµy ®Õn giê, nh−ng Mai §¹i tiªn sinh vÉn nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 77 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Kh«ng cã c«ng th× kh«ng cã thä léc, ch¼ng hay c¸c vÞ muèn cÇn chi? Ng−êi Êy c−êi: - Chóng t¹i h¹ ®©y chØ cÇn Mai §¹i tiªn sinh chØ ®−êng ®i t×m Mai NhÞ tiªn sinh. Mai §¹i tiªn sinh thë phµo mét c¸i nh− trót g¸nh nÆng vµ t−¬i s¾c mÆt: - µ, c¸i ®ã th× kh«ng khã. L·o ta tiÕp lÊy c¸i hép vµ kªu lín: - L·o NhÞ, ra ®©y cã ng−êi t×m ®©y! Mai NhÞ tiªn sinh l¾c ®Çu thë ra: - L·o gia ¸c h¹i, cã ®−îc bøc häa lµ kh«ng cßn nghÜ ®Õn sù an nguy cña anh em g× c¶! L·o giµ ¸o tÝa vµ g· ®¹i h¾n lïn thÊy Mai NhÞ tiªn sinh lµ mõng ra mÆt, chØ cã chó bÐ Hång Hµi Nhi lµ cau mµy: - Ng−êi d¬ d¸y nh− thÕ mµ lµ thÇy thuèc trÞ bÖnh µ? Mai NhÞ tiªn sinh c−êi h× h×: - Cã sao, trÞ bÖnh cã ph¶i lÔ th¸nh chi mµ sî d¬ d¸y! Sî chó bÐ nãi bËy mÊt lßng, l·o giµ ¸o tÝa ®»ng h¾ng lªn tiÕng: - Chóng t«i nghe tiªn sinh lµ mét l−¬ng y cho nªn ®Æc biÖt cèt ý tihØnh cho ®−îc, bÊt luËn tiÒn chÈn m¹ch bao nhiªu còng xin trao tr−íc. Mai NhÞ tiªn sinh c−êi: - TÐ ra c¸c vÞ còng biÕt tÝnh t×nh ta râ qu¸, nh−ng c¸c vÞ kh«ng sî ta lÊy tiÒn chÈn m¹ch råi ch¹y ®i µ? L·o giµ ¸o tÝa lõ lõ ®«i m¾t, l·o kh«ng nãi b»ng lêi nh−ng tia m¾t Êy ®· nãi lªn r»ng: nhµ ng−¬i cã ch¹y còng kh«ng tho¸t? G· ®¹i h¸n c−êi nãi: - NÕu tiªn sinh b»ng lßng ®i th× ngoµi tiÒn chÈn m¹ch giao tr−íc, sau nµy chóng t«i sÏ cßn nhiÒu hËu t¹. Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - C¸c vÞ cã biÕt t¹i h¹ cã lÖ " tam bÊt trÞ " ch¨ng? Ngoµi tiÒn chÈn m¹ch giao tr−íc vµ lÔ nghÜa ®µng hoµng, nÕu lµ trém c−íp s¸t nh©n còng thuéc vÒ " bÊt trÞ ". G· ®¹i h¸n lïn nãi: - Xin tù giíi thiÖu víi tiªn sinh, kÎ hÌn nµy tªn lµ Ba Anh, tuy lµ kÎ v« danh tiÓu tèt, nh−ng chñ nh©n t«i, TÇn HiÕu NghÜa l·o gia, mét ng−êi trong giang hå ch¾c tiªn sinh ®· còng cã nghe! Mai NhÞ tiªn sinh h−íng m¾t: - TÇn HiÕu NghÜa nµo? Cã ph¶i ThiÕt §¶m ChÊn B¸t Ph−¬ng kh«ng? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 78 Nguyªn t¸c : Cæ Long Ba Anh ®¸p: - V©ng, chÝnh lµ l·o gia t«i ®Êy! Mai NhÞ tiªn sinh gËt gï: - Cã, cã biÕt. §−îc råi, qua vµi h«m n÷a, c¸c vÞ ®Õn ®©y, nÕu cã th× giê, cã lÏ ta sÏ cïng ®i víi c¸c vÞ. Chó bÐ Hång Hµi Nhi nh¶y dùng lªn: - Lín gan hÐ? Trãi qu¸ch l·o mang ®i, cßn nãi qua nãi l¹i lµm g× cho mÊt c«ng! Ba Anh lËt ®Ët kÐo tay cËu bÐ vµ c−êi kho¶ lÊp: - NÕu lµ bÖnh kh«ng gÊp th× qua ®«i ba ngµy còng ch¶ sao, ngÆt v× bÖnh ®ang hÊp hèi, ®õng nãi vµi ba ngµy, vµi ba tiÕng sî còng kh«ng xong! Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - BÖnh nh©n cña c¸c vÞ gÊp, thÕ bÖnh nh©n ë ®©y l¹i kh«ng gÊp sao? Ba Anh hái: - Tiªn sinh ë ®©y còng cã bÖnh sao? Mai NhÞ tiªn sinh gËt ®Çu: - Ph¶i, ë ®©y cã bÖnh nh©n vµ nÕu bÖnh nh©n ch−a trÞ lµnh bÖnh th× ta sÏ kh«ng ®i ®©u c¶. Ba Anh söng sèt ngËp ngõng: - Nh−ng... nh−ng bÖnh nh©n cña chóng t«i lµ ®¹i thiÕu gia cña nhµ hä TÇn vµ còng lµ tôc gia ®Ö tö duy nhÊt cña ThiÕu L©m ch−ëng m«n. Mai NhÞ tiªn sinh cau mÆt: - Con trai cña TÇn HiÕu NghÜa th× sao? §Ö tö tôc gia hoµ th−îng ThiÕu L©m th× sao? Ch¼ng lÏ m¹ng nã ®¸ng ®ång tiÒn b¸t g¹o h¬n bÖnh nh©n ë ®©y µ? Ba Anh khÏ liÕc chñ nh©n. Mai NhÞ tiªn sinh h×nh nh− còng biÕt l·o giµ ¸o tÝa ®ã lµ " ThiÕt §¶m ChÊn B¸t Ph−¬ng " TÇn HiÕu NghÜa nh−ng l·o thÇy thuèc cøng ®Çu vÉn lê ®i. TÇn HiÕu NghÜa mÆt cã s¾c giËn nh−ng vÉn ®øng yªn kh«ng nãi. Hång Hµi Nhi ®¶o trßn ®«i m¾t: - NÕu bÖnh nh©n ë ®©y chÕt th× sao? Mai NhÞ tiªn sinh c−êi nh¹t: - ChÕt th× tù nhiªn ta khái trÞ, chØ tiÕc lµ h¾n kh«ng chÕt næi! Hång Hµi Nhi c−êi h¾c lªn mét tiÕng: - Ch−a ch¾c! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 79 Nguyªn t¸c : Cæ Long Võa nãi døt chó bÐ vôt b¾n m×nh tíi y nh− mét mòi tªn tho¸t khái d©y cung lao vót vµo gian phßng bªn c¹nh. Th©n ph¸p cña cËu bÐ qu¸ nhanh lµm cho ThiÕt gi¸p kim c−¬ng còng ph¶i giËt m×nh. Ba Anh khÏ liÕc TÇn HiÕu NghÜa, c¶ hai yªn lÆng. Võa vµo tíi bªn trong, Hång Hµi Nhi nh×n chÇm chËp Lý TÇm Hoan, hái lín: - Ng−¬i cã ph¶i lµ bÖnh nh©n ®©y kh«ng? Lý TÇm Hoan c−êi: - Ng−êi b¹n nhá, ch¼ng lÏ b¹n muèn t«i chÕt sím ®i µ? Hång Hµi Nhi trîn ®«i m¾t trßn xoe: - §óng, ng−¬i chÕt sím chõng nµo th× l·o thÇu thuèc tÌm lem Êy míi b»ng lßng ®i ch÷a bÖnh cho TÇn ®¹i ca cña ta! CËu bÐ võa nãi võa vung tay ¸o, tõ trong tay ¸o tho¸ng ra ba mòi tªn tô tiÔn b¾n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan nh− ®iÖn chíp: Tô tiÔn cña cËu bÐ ch¼ng nh÷ng chÝnh x¸c mµ k×nh lùc l¹i uy m·nh kh¸c th−êng. Kh«ng ai cã thÓ ngê mét c©u bÐ m−êi tuæi mµ l¹i d÷ d»n nh− thÕ, nÕu kh«ng ph¶i lµ Lý TÇm Hoan mµ lµ mét ng−êi nµo kh¸c th× cã lÏ sÏ dÔ dµng mÊt m¹ng. Nh−ng ®èi víi mét ng−êi nh− Lý TÇm Hoan th× ®ã chØ lµ mét trß ®ïa, chØ ®−a nhÑ tay ra lµ ®· n¾m cøng ba mòi tô tiÔn. B¾n xong ba mòi tªn, Lý TÇm Hoan cau mÆt: - Nhá mµ qu¸ ®éc nh− thÕ th× lín lªn sÏ ra lµm sao? Hång Hµi Nhi c−êi nh¹t: - Ng−¬i t−ëng b¾t ®ùoc ba mòi ®ã råi d¹y ®êi ta ®−îc h¶? Kh«ng ®îi nãi døt c©u, cËu bÐ tung m×nh lªn, trªn tay ®· cã hai thanh ®o¶n kiÕm, vµ chØ trong mét c¸i phãng tíi ®· c«ng lu«n liªn tiÕp b¶y chiªu. §¸nh ra thËt lÑ mµ biÕn thÕ l¹i cµng lÑ h¬n n÷a, cËu bÐ ®¸nh ra toµn nh÷ng ®ßn hiÓm ¸c, cho dï ng−êi lÞch l·m giang hå còng ®Õn thÕ th«i. §iÒu ®¸ng nãi lµ nh÷ng ®ßn tèi ®éc Êy l¹i nh»m vµo mét ng−êi kh«ng thï o¸n. Lý TÇm Hoan thë ra: - CËu bÐ nµy lín lªn sÏ ©m hiÓm v« cïng? §«i mµy rËm cña ThiÕt gi¸p kim c−¬ng cau l¹i: - Cùc kú ©m hiÓm ®Õn næi danh lµ HuyÕt KiÕm thÕ nh−ng vÉn kh«ng bao giê giÕt ng−êi v« téi, nh−ng cËu bÐ nµy... Hång Hµi Nhi c−êi nh¹t: - ¢m hiÓm th× l¹ lµm sao? Ta ®©y, b¶y tuæi ®· giÕt ng−êi ®Êy. Hai thannh ®o¶n kiÕm l¹i loÐ lªn. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 80 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThÊy ®èi ph−¬ng ngåi yªn mét chç, mµ nh÷ng ®ßn ¸c liÖt cña m×nh vÉn kh«ng lµm g× ®−îc, Hång Hµi Nhi nh− cµng lång lén h¬n. Lý TÇm Hoan g−îng c−êi: - ¢m V« Cùc lóc Êy thêi còng kh«ng ¸c qu¸ nh− thÕ ®©u! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng trÇm giäng: - Tªn o¾t con nµy lín lªn sÏ g©y häa vâ l©m th«i th×... Lý TÇm Hoan chÐp miÖng: - Ta thËt t×nh kh«ng nì... §¸nh lu«n mét lóc ngãt tr¨m chiªu vÉn kh«ng ®éng ®Õn m¶nh l«ng ®èi ph−¬ng, cËu bÐ biÕt ®· gÆp tay khã chäc. §«i m¾t chît ®á lªn vµ cËu bÐ nghiÕn r¨ng: - C¸c ng−¬i cã biÕt cha mÑ ta lµ ai kh«ng? C¸c ng−¬i mµ ®éng ®Õn ch©n l«ng ta th× cha mÑ ta sÏ chÆt c¸c ng−¬i ra tr¨m m¶nh! Lý TÇm Hoan trÇm giäng: - Nh− vËy nghÜa lµ chØ b»ng lßng cho giÕt ng−êi, chø kh«ng cho ai ®éng ®Õn ng−¬i µ? Hång Hµi Nhi hÊt mÆt: - Ng−¬i cã gan lú th× cø giÕt ta ®i? TrÇm ng©m mét lóc, Lý TÇm Hoan nãi thËt chËm: - §Õn b©y giê ta vÉn kh«ng xuèng tay, ®ã lµ v× ta thÊy ng−¬i cßn nhá qu¸. Tuæi ®ã nÕu cã ng−êi nghiªm d¹y, ¾t sÏ nªn ng−êi. B©y giê, ngay lóc ta ch−a ®æi ý, ng−¬i h·y lui ra sím ®i! BiÕt kh«ng thÓ lµm g× ®−îc, Hång Hµi Nhi thu kiÕm võa thë võa nãi: - Vâ c«ng cña ng−¬i kh¸ l¾m, nh−ng ng−¬i tªn g× thÕ? T¹i sao tõ tr−íc ®Õn nay ta l¹i ch−a tõng gÆp ng−¬i c¶? Lý TÇm Hoan hái l¹i: - Hái tªn lµm chi, muèn b¸o thï µ? Hång Hµi Nhi c−êi, nÐt mÆt vµ giäng c−êi cña chó bÐ thËt hÕt søc ngf©y th¬: - Ng−¬i tha m¹ng ta, th× ta sao l¹i cã chuyÖn b¸o thï? Ta phôc ng−¬i chø, ta ®¸nh tÊt c¶ mét tr¨m lÎ b¶y kiÕm thÕ mµ ng−¬i vÉn ngåi yªn, phôc l¾m, phôc l¾m. §«i m¾t Lý TÇm Hoan chíp s¸ng, c−êi hái: - Chó muèn häc kh«ng? MÆt cËu bÐ lé vÎ mõng: - Ng−¬i... «ng... «ng chÞu thu t«i lµm ®Ö tö µ? Lý TÇm Hoan c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 81 Nguyªn t¸c : Cæ Long - NÕu ta cã thÓ thay cha mÑ ng−¬i ®Î d¹y dç ng−¬i, th× sau nµy ng−¬i cã r¸t nhiÒu hy väng. Kh«ng chê Lý TÇm Hoan nãi hÕt, Hång Hµi Nhi ®· vßng tay: - Xin s− phô nhËn cho ®Ö tö mét l¹y... C©u nãi cña Hång Hµi Nhi cïng l−ît víi c¸i khom m×nh, vµ cïng mét l−ît víi c¸i khom m×nh lµ tõ trªn l−ng ba vËt s¸ng chãi vót ra: ba mòi " KhÈn bèi ®Ó ®Çu hoa trang næ ". Râ rµng toµn th©n cËu bÐ ®Òu lµ ¸m khÝ. B©y giê th× Lý TÇm Hoan míi thËt sù hÕt hån, gi¸ nh− kh«ng nhê kinh nghiÖm b¸ch chiÕn ph¶n øng rÊt nhanh, th× lÇn nµy chµng ph¶i chÕt d−íi tay mét cËu bÐ. ThÊy ¸m khÝ lîi h¹i vÉn kh«ng tróng ®−îc ®èi ph−¬ng, Hång Hµi Nhi phãng tíi thÐt lªn: - Ng−¬i lµ gièng g× mµ ®ßi thay cha mÑ ta ®Ó d¹y ta? Ng−¬i xøng ®¸ng thu ta lµm ®å ®Ö µ? ThÊy ®· kh«ng chÞu lui mµ cËu bÐ l¹i cßn lµm d÷, ThiÕt gi¸p kim c−¬ng x¹m mÆt qu¸t lín: - Th»ng nh·i con tÝnh t×nh qu¸ ¸c, kh«ng thÓ ®Ó nã ®−îc v« lÔ. Lý TÇm Hoan thë dµi phÊt nhÑ c¸nh tay... *** BiÕt Hång Hµi Nhi sÏ giÕt ng−êi, nh−ng Ba Anh vµ TÇn HiÕu NghÜa vÉn ®iÒm nhiªn. Mai §¹i tiªn sinh ®−îc bøc ho¹ cø ngåi xem nh− chÕt, cã lÏ trêi sËp còng kh«ng hay biÕt. ChØ cã Mai NhÞ tiªn sinh lµ lé vÎ bÊt b×nh: - C¸c ng−êi ®Õn ®©y mang theo ®øa nhá muèn giÕt ng−êi, thÕ mµ c¸c ng−¬i l¹i lµm ng¬ µ? Ba Anh c−êi vµ xße ngöa hai bµn tay ra lµm mét cö chØ bÊt kh¶ kh¸ng: - Ph¶i nãi thËt t×nh, chuyÖn cña cËu bÐ Êy th× kh«ng ai can thiÖp ®−îc c¶! Mai NhÞ tiªn sinh c−êi l¹t: - Nh−ng nÕu ®øa nhá Êy bÞ giÕt th× sao? Ba Anh c−êi nh−ng kh«ng tr¶ lêi. Mai NhÞ tiªn sinh l¹i nãi: - C¸c ng−¬i ®iÒm nhiªn nh− thÕ, cã lÏ c¸c ng−¬i cho r»ng ®øa trÎ Êy vâ c«ng giái l¾m, chØ giÕt ®−îc ng−êi chø kh«ng thÓ bÞ ng−êi giÕt, cã ph¶i thÕ kh«ng? Nh− kh«ng nÝn ®−îc Ba Anh bËt c−êi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 82 Nguyªn t¸c : Cæ Long -Nãi thËt t×nh cËu bÐ Êy vâ c«ng cao l¾m, ®· cã nhiÒu cao thñ giang hå chÕt v× tay h¾n. Huèng chi h¾n l¹i cã ng−êi cha tèt, ng−êi mÑ tèt, ai bÞ thiÖt h¹i g× còng ®µnh chÞu th«i! Mai NhÞ tiªn sinh hái: - ThÕ cha mÑ h¾n còng kh«ng nghiªm d¹y µ? Ba Anh nãi: - Cã mét ®øa con th«ng minh nh− thÕ, cha mÑ nµo l¹i nì ®i nghiªm kh¾c cho ®µnh. Mai NhÞ tiªn sinh cau mÆt: - Ph¶i, thÊy con giÕt ng−êi, cã lÏ cha mÑ h¾n còng m¾ng mÊy c©u lÊy lÖ, chø thËt trong bông thÝch thó l¾m, chØ tiÕc v× h«m nay gÆp bÖnh nh©n nµy th× cha mÑ h¾n hÕt c−êi! Ba Anh nh−íng m¾t: - Sao? Mai NhÞ tiªn sinh nãi: - BÖnh nh©n nµy chØ cÇn run run mÊy ngãn tay lµ kÓ nh− sinh m¹ng chó bÐ Êy gi· tõ thÓ x¸c. Ba Anh bËt c−êi: - Run run mÊy ngãn tay lµ sÏ kÕt liÔu ®êi h¾n? C¸i ®ã th× h¬i khã t×m... Ch¼ng lÏ bÖnh nh©n nµy häc ®−îc lèi " Vung mét ngän ®ao kh«ng hÒ sai ch¹y " cña Lý th¸m hoa hay sao? Mai NhÞ tiªn sinh nãi mét c¸ch hÕt søc ®iÒm nhiªn: - §©u cã, ®Êu cã häc cña ai! V× chÝnh bÖnh nh©n Êy lµ Lý th¸m hoa mµ. Ba Anh t¸i mÆt nh−ng råi l¹i c−êi: - Tiªn sinh, tiªn sinh ®Þnh ®ïa ®Êy µ. Mai NhÞ tiªn sinh cµng ®iÒm nhiªn h¬n n÷a: - §ïa lµm chi? V« xem ®i? Nh×n vµo th¸i ®é biÕt kh«ng ph¶i lèi nãi ch¬i, Ba Anh lao lÑ vµo trong kªu lín: - Lý th¸m hoa, Lý ®¹i hiÖp... l−u t×nh... l−u t×nh. Mai NhÞ tiªn sinh thë ra, lÈm bÈm mét m×nh: - Nh÷ng kÎ hiÖp nghÜa nªn danh th× ra nh− thÕ! ChØ cã m×nh lµ träng cßn ai còng nh− cá r¸c. ChØ thÝch giÕt ng−êi chø kh«ng thÝch ai ®éng tíi m×nh! VÎ mÆt uy nghiªm ®Õn nÆng nÒ c¶u TÇn HiÕu NghÜa chît gîn lªn mét nô c−êi hiÓm ¸c. Nh−ng l·o cè g¾ng che dÊu nô c−êi ®ã ®Ó cã thÓ bu«ng tiÕng thë dµi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 83 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Lý TÇm Hoan giÕt ®øa bÐ ®ã th× h¾n sÏ ©n hËn suèt ®êi. *** Ch−ëng thÕ cña Lý TÇm Hoan ®¸nh ra xem rÊt th«ng th−êng chø kh«ng cã g× kú ¶o l¾m. Riªng Hång Hµi Nhi th× tuæi nhá nh−ng khi l©m trËn th× mäi thÕ ®¸nh hÕt øc giµ dÆn. Khi thÊy trhÕ ch−ëng ®èi ph−¬ng, cËu ta kh«ng tr¸nh, v× cËu ta nghÜ r»ng c¸i ®¸nh ®ã chØ lµ c¸i dø, chiªu sinh tö h·y cßn ë tiÕp ®»ng sau, v× thÕ cËu ta chØ nghiªng mòi kiÕm h¬i xeo xÐo xem nh− gµi ®éc thñ. ThÕ kiÕm cµi ®ã còng lµ h− chiªu. NÕu ®èi ph−¬ng biÕn ra thùc chiªu, thÕ kiÕm gµi ®ã sÏ lËp tøc biÕn theo. B»ng nh− chiªu ®¸nh ra lµ chiªu chiªu thËt, th× thÕ kiÕm gµi cña cËu bÐ còng lµ thÕ thùc. ThÕ kiÕm gµi ngang cña cËu bÐ qu¶ cùc kú lîi h¹i, bëi thÕ kiÕm ®ã sÏ chuyÓn bÊt cø lóc nµo vµ bÊt cø trong hoµn c¶nh nµo, khi cÇn biÕn thÕ th× vÞ trÝ, thêi gian, ph¶n lùc ®Òu hoµn toµn võa vÆn, trong giang hå ai cã thÓ sö dông kiÕm thÕ ®ã ki l©m trËn th× qu¶ lµ rÊt Ýt. LÏ tù nhiªn cËu bÐ nµy ®· ®−îc danh gia truyÒn thô bÝ quyÕt, nh−ng kh«ng ph¶i ai còng ®−îc chØ ®iÓm còng ®Òu cã thÓ trë nªn nh− thÕ, mµ nã ph¶i ®−îc ®Õn víi mét ng−êi cã s¾n thiªn t−. Ng−êi ®ã bÈm sinh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm h¬n ng−êi. V× lÏ ®ã mµ nhiÒu tr−êng hîp ng−êi thÇy ph¶i chÞu kÐm h¬n trß. CËu bÐ nµy ®· cã mét bÈm sinh nh− thÕ. ChØ tiÕc ®èi thñ h«m nay cña cËu lµ Lý TÇm Hoan. Ch−ëng thÕ cña Lý TÇm Hoan ®¸nh ra, ®· kh«ng kú ¶o còng kh«ng biÕn thÕ. §¸nh ra lµ ®¸nh thùc chiªu. ChØ cã ®iÒu lµ ®¸nh qu¸ nhanh, nhanh h¬n ý nghÜ. Do ®ã tÊt c¶ ®èi c¸ch dï h− dï thùc cña cËu bÐ ®Òu kh«ng lµm sao dïng ®−îc, bëi v× khi c¶m thÊy, c¶m thÊy theo nh·n quang vâ häc, chø ch−a thÊt kÞp c¸nh tay may ®éng, th× ch−ëng ®· tróng vµo ng−êi råi. Cho dï nhanh nh− giã, còng kh«ng lµm sao ph¶n øng. BÞ tróng ch−ëng, cËu bÐ kh«ng ®au ®ín chi c¶, chØ nghe h¬i nãng hõng hõng tõ trong lßng tay cña ®èi ph−¬ng bùt ra x©m nhËp vµo c¬ thÓ, ch¹y ra kh¾p tø chi, gièng nh− gi÷a trêi gi¸ tuyÕt mµ uèng vµo mét ngôm r−îu h©m nãng. Ngay lóc ®ã chÝnh lµ lóc mµ tiÕng Ba Anh tõ ngoµi cöa väng vµo: - Lý ®¹i hiÖp l−u t×nh... Nh−ng khi Ba Anh vµo tíi th× Hång Hµi Nhi ®· n»m dµi d−íi ®Êt nh− ng−êi say r−îu, toµn th©n mÒm nhòn. Ba Anh hít h¶i kªu lªn: - V©n thiÕu gia, trêi ¬i...thiÕu gia... Tù nhiªn Hång Hµi Nhi ®· biÕt l©m vµo nguy hiÓm, ®«i m¾t cËu ta mäng ®á r¸ng søc kªu lªn: - Ta... Ta ®· bÞ ®éc thñ... Kªu cha mÑ ta ®Õn b¸o thï cho ta! Nãi ch−a døt c©u, cËu ta ®· khãc rÐ lªn. Ba Anh quýnh quýt tay ch©n, må h«i nhá giät. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 84 Nguyªn t¸c : Cæ Long ThiÕt gi¸p kim c−¬ng mÝm miÖng l¹nh lïng: - Th»ng ranh con ®ã tuy bÞ phÕ vâ c«ng nh−ng nã kh«ng chÕt ®©u. §ã lµ thiÕu gia cña ta cßn rñ lßng th−¬ng h¹i chø nÕu tay ta th× n¸t thÞt. Ba Anh n¾m chÆt hai tay run rÈy c¬ hå kh«ng cßn nghe g× c¶. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng qu¸t lªn: - Muèn b¸o thï th× cø viÖc ra tay! Ba Anh trõng trõng ®«i m¾t mÊt thÇn vµ bçng xôp l¹y Lý TÇm Hoan. C¶m thÊy chuyÖn h¬i l¹, Lý TÇm Hoan cau mµy: - C¸c h¹ lµ g× cña chó bÐ nµy? Ba Anh nãi nh− khãc: - KÎ tiÓu nh©n tªn lµ Ba Anh, Lý th¸m hoa kh«ng biÕt tiÓu nh©n nh−ng tiÓu nh©n biÕt Lý th¸m hoa. Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m: - NÕu biÕt ®−îc ta th× tèt l¾m. NÕu cha mÑ cËu bÐ nµy hái th× c¸c h¹ cø b¶o hä ®Õn t×mn ta. B©y giê c¸c h¹ h·y mau ®−a cËu bÐ nµy vÒ ®iÒu trÞ, tÝnh m¹ng cËu Êy kh«ng bÞ h¨m ho¹ l¾m ®©u. Mét ch−ëng cña ta chØ phÕ vâ c«ng cËu Êy, chø th©n thÕ kh«ng sao c¶. Chó bÐ khãc rèng lªn vµ la lín: - Con ng−êi ¸c ®éc... ng−¬i phÕ vâ c«ng cña ta... ta kh«ng thÓ sèng... ta kh«ng sèng... ThiÕt gi¸p kim c−¬ng g»n g»n: - §ã lµ c¸ch d¹y cho ng−¬i vÒ sau ®õng cã giÕt ng−êi v« cí, cã thÓ nhê ®ã mµ ng−¬i sèng ®−îc l©u h¬n. Bêi v× tÝnh t×nh vµ thñ ®o¹n ¸c ®éc cña ng−¬i nhÊt ®Þnh sÏ sím bÞ n¸t th©y. Chît nghe bªn ngoµi cã tiÕng ng−êi lanh l¶nh: - §· thÕ th× sao Lý th¸m hoa ®Õn nay vÉn ch−a bÞ n¸t th©y? C©u nãi ®ã ¸m chØ r»ng Lý TÇm Hoan lßng d¹ vµ thñ ®o¹n còng ¸c ®éc. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng qu¸t lín: - KÎ nµo? L·o giµ mÆt ®á TÇn HiÕu NghÜa b−íc v« th− th¸i vµ còng th− th¸i hái: - §· m−êi n¨m kh«ng gÆp , Lý th¸m hoa kh«ng nhËn ®−îc cè nh©n µ? Lý TÇm Hoan cau mµy nh−ng mØm c−êi: - µ..." ThiÕt ®¶m chÊn b¸t ph−¬ng " TÇn ®¹i hiÖp. Th¶o nµo cËu bÐ nµy l¹i ch¼ng cã hµnh ®éng tuú tiÖn giÕt ng−êi nh− thÕ! Cã TÇn ®¹i hiÖp ®øng sau l−ng th× giÕt ai l¹i ch¼ng ®−îc! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 85 Nguyªn t¸c : Cæ Long TÇn HiÕu NghÜa c−êi khÈy: - Sè ng−êi cña t¹i h¹ giÕt sî e kh«ng ®−îc b»ng ph©n nöa cña Lý huynh. Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m: - TÇn ®¹i hiÖp kh«ng cÇn ph¶i tù khiªm. Cã thÓ nãi t¹i h¹ giÕt ng−êi lµ do lßng d¹ hung d÷, cßn ®¹i hiÖp giÕt ng−êi lµ v× ®Ó trõ lo¹n cho giang hå, v× ph¶i " thÕ thiªn hµnh ®¹o "... Hä Lý mØm c−êi nãi tiÕp: - Ch¼ng h¹n nh− h«m nay, nÕu cËu bÐ nµy giÕt ®−îc t¹i h¹, th× tù nhiªn c©u chuyÖn sÏ ®−îc truyÒn ra:" CËu bÐ vµ TÇn ®¹i hiÖp ®s· v× giang hå mµ trõ h¹i "! Cã ph¶i tjhÕ kh«ng! Lµ mét con ng−êi vèn ®· luyÖn ®−îc tÝnh trÇm æn, nh−ng c©u nãi cña Lý TÇm Hoan còng lµm cho TÇn HiÕu NghÜa ®á mÆt. Hång Hµi Nhi lÆng nghe nh− söng sèt, nh−ng khi Lý TÇm Hoan nãi xong, cËu ta l¹i khãc rÐ lªn: - TÇn l·o b¸, l·o b¸ ch−a chÞu giÕt h¾n ®Ó b¸o thï cho ch¸u? TÇn HiÕu NghÜa c−êi khÈy: - NÕu ng−êi kh¸c lµm ng−¬i bÞ th−¬ng, lµ tù nhiªn sÏ cã kÎ b¸o thï, nh−ng Lý th¸m hoa dï cã giÕt ng−¬i th× cã lÏ còng ®µnh chÞu th«i. Hång Hµi Nhi nÝn khãc, m¾t më trßn xoe: - T¹i...t¹i sao vËy? TÇn HiÕu NghÜa liÕc Lý TÇm Hoan vµ g· ®¸nh xe hái cËu ta: - Ng−¬i cã biÕt kÎ ®¸nh ng−¬i lµ ai kh«ng? - H¾n lµ ¸c ®å, lµ quØ ®éc, lµ...lµ kÎ giÕt ng−êi. TÇn HiÕu NghÜa hÐ nô c−êi thËt ®anh ¸c: - VÞ Êy lµ ng−êi danh chÊn vâ l©m, lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®ao Lý TÇm Hoan , lµ b¹n sinh tö chi giao víi cha ng−¬i ®ã. Hång Hµi Nhi më to m¾t s÷ng sê. Lý TÇm Hoan giËt m×nh gÆng l¹i: - CËu nµy lµ... lµ con ai? Ba Anh l¾c ®Çu thë ra: - CËu Êy lµ Long thiÕu V©n, con trai lín cña l·o gia Long Tiªu V©n. Lý TÇm Hoan chît nghe nh− mét tiÕng sÐt ngang ®Çu. VÉn ngåi yªn nh− t−îng gç, ®«i m¾t tinh anh cña hä Lý nh− m¾t ng−êi s¾p chÕt.Vµnh m«i giËt giËt run run , må h«i tõ tr¸n vÞn trµn −ít m¾t. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng còng t¸i mÆt lÆng thinh. Ba Anh còng l¾c ®Çu: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 86 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThËt kh«ng ngê... kh«ng ngê... Ngäc diÖn thÇn quyÒn TÇn Träng, con trai cña TÇn l·o gia bÞ Mai Hoa §¹o g©y th−¬ng tÝch, nhê hoµn ®¬n cña ThiÕu L©m cÇm h¬i thë ®Ó ®i t×m Mai NhÞ tiªn sinh. Kh«ng ngê...kh«ng ngê TÇn c«ng tö ch−a cøu ®−îc mµ Long tø gia l¹i g©y ra c¬ sù nh− vËy. H¾n lÇm thÇm nh− rªn rØ, nh− than v·n mét m×nh. Mai NhÞ tiªn sinh nh− ®· ®äc thÊy sù ®au khæ cña Lý TÇm Hoan bÌn b−íc ngåi xuèng c¹nh Hång Hµi Nhi lÇn tay ¸n m¹ch. Mét håi l©u, Mai NhÞ tiªn sinh ®øng lªn nãi lín: - T«i ®¶m b¶o sinh m¹ng ®øa bÐ nµy. Kinh m¹ch nh− th−êng, kh«ng sao c¶. Ba Anh mõng hái: - ThÕ cßn vâ c«ng? Mai NhÞ tiªn sinh cau mµy: - T¹i sao cø ph¶i lo ®Õn vâ c«ng? Muèn sau nµy h¾n giÕt ng−êi n÷a µ? Ba Anh thë ra: - Tiªn sinh cã chç ch−a râ. Bëi v× Long l·o gia chØ cã mét cËu con trai mµ l¹i lµ kú tµi vâ häc, v× thÕ mµ vî chång Long l·o gia quÝ h¬n vµng b¹c, sau nµy cËu Êy sÏ lµm r¹ng rì gia m«n. NÕu b©y giê kh«ng cßn luyÖn vâ ®−îc th× ch¾c ch¾n vî chång Long l·o gia sÏ ®au lßng l¾m! Mai NhÞ tiªn sinh c−êi khÈy: - §ã lµ v× t¹i hä sinh con mµ kh«ng dËy, ®Ó con hµnh hung thiªn h¹, hä ph¶i tù tr¸ch hä chí tr¸ch ai. MÆc cho ai nãi g× th× nãi, Lý TÇm Hoan kh«ng nghe g× n÷a c¶. Kh«ng hiÓu t¹i mét xóc ®éng nµo, t©m trÝ hä Lý l¹i lïi s©u vµo dÜ v·ng. *** Ngµy ®ã... Còng lµ kho¶ng mïa tuyÕt xuèng... N¬i tiÓu viÖn, L©m Thi ¢m bÇy mét tiÖc r−îu tiÔn hµnh Lý TÇm Hoan bËn mét viÖc quan träng ph¶i ra ngoµi biªn ¶i... Tõ lóc míi sinh cho ®Õ ngµy kh«n lín, L©m Thi ¢m sèng n¬i nhµ hä Lý. Cha cña nµng vµ cha cña Lý TÇm Hoan khi sinh tiÒn ®· ®Ýnh h«n cho hai trÎ, v× thÕ mµ t×nh th©n l¹i cµng ®−îc th©n h¬n. Lý TÇm Hoan vµ L©m Thi ¢m kh«ng nh− nh÷ng cÆp t×nh nh©n kh¸c. Hä lµ cÆp vî chång ch−a c−íi mµ l¹i lµ ®«i tri kû tam giao. §· h¬n m−êi n¨m råi, nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn cßn nhí râ ngµy h«m Êy... H«m Êy lµ ngµy hoa mai në ré, nµng cïng chµng uèng chÐn r−îu tiÔn ®−a. §«i m¸ nµng hång vµ chµng ®· vÝ nh− c¸nh hoa ®−¬ng nhuþ . H¹nh phóc dang tay më réng chê ®ãn hai ng−êi... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 87 Nguyªn t¸c : Cæ Long Nh−ng bÊt h¹nh l¹i x¶y ra... Tõ biªn ¶i trë vÒ, chµng bÞ cõu nh©n kÕt ®¶ng v©y c«ng... Tuy ®¸nh r¹p ®−îc gÇn hÕt kÎ ®Þch nh−ng chµng l¹i bÞ th−¬ng nÆng mµ kÎ ®Þch kh«ng ph¶i kÎ tÇm th−êng... Long Tiªu V©n, mét tiÓu anh hïng hiªn ngang xuÊt hiÖn cøu chµng vµ vÒ ®−a ®Õn tËn nhµ... Tõ ®ã, hä Long lµ ©n nh©n, lµ b»ng h÷u mµ Lý TÇm Hoan ®· th−¬ng kÝnh gäi lµ ®¹i ca! T×nh cña hai ng−êi cµng lóc cµng th©n thiÕt, t−ëng ®©u r»ng sèng chÕt sÏ m·i bªn nhau... Kh«ng ngê biÕn cè l¹i x¶y ra... Long Tiªu V©n ngäa bÖnh... BÖnh t×nh ph¸t khëi kh«ng trÇm träng, nh−ng cµng ngµy vãc d¸ng hiªn ngang lùc l−ìng cña chµng trai ngang däc cµng tãp l¹i nh− c¸i que. Th−¬ng b¹n nh−ng bao nhiªu ph−¬ng thuèc còng ®Òu v« hiÖu vµ cuèi cïng Lý TÇm Hoan ×m ra ®−îc bÖnh c¨n: Long Tiªu V©n ®· bÖnh v× t−¬ng t− L©m Thi ¢m , vÞ biÓu muéi cña ng−êi b¹n t©m giao! Ch−a cã dÞp thæ lé, cho nªn tõ lóc gÆp Lý TÇm Hoan cho m·i vÒ sau, Long Tiªu V©n chØ biÕt L©m Thi ¢m lµ biÓu muéi cña hä Lý chø kh«ng hÒ biÕt thªm r»ng cha mÑ hä ®· ®Ýnh h«n! Cho nªn trong lóc bÖnh t×nh ®Õn n−íc trÇm kha, Long Tiªu V©n ngá lêi nhê Lý TÇm Hoan t¸c hîp cho m×nh víi L©m Thi ¢m . Lý TÇm Hoan lµm sao tõ chèi? Lµm sao nh×n ng−êi ©n,ng−êi b¹n cña m×nh chÕt lÇn chÕt mßn trong tuyÖt väng v× t×nh, nÕu m×nh nãi thËt? Mµ Lý TÇm Hoan kh«ng lµm sao nãi cho L©m Thi ¢m b»ng lßng, ch¼ng nh÷ng chµng nãi ra L©m Thi ¢m kh«ng b»ng lßng mµ l¹i cßn cã thÓ tñi nhôc v× hiÓu lÇm th¸i ®é... Lý TÇm Hoan bÞ ®Æt vµo nghÞch c¶nh. Cuèi cïng chµng h¹ quyÕt t©m: R−îu! Mét mÆt lÊy t− c¸ch th©m giao, chµng nhê L©m Thi ¢m sang ch¨m sãc cho b¹n trong c¬n bÖnh ngÆt, mét mÆt chµng b¾t ®Çu ®i vµo con ®−êng truþ l¹c: R−îu chÌ, cê b¹c vµ g¸i ®Ñp! Lý TÇm Hoan chän mét con ®−êng tù vïi dËp phÈm gi¸ cña m×nh ®Ó b«i xo¸ h×nh ¶nh ®Ñp trong lßng L©m Thi ¢m vµ chµng ®· to¹i nguyÖn. Cuèi cïng chµng ®em c¶ tµi s¶n cho L©m Thi ¢m lµm cña håi m«n khi vÒ víi hä Long. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 14. TiÓu Lý phi ®ao 88 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mét m×nh víi bÇu r−îu ra ®i, Lý TÇm Hoan nguyÖn víi lßng sÏ kh«ng bao giê nh×n l¹i mét lÇn h¹nh phóc cña ng−êi yªu vµ b¹n... Nh−ng b©y giê... B©y giê, Lý TÇm Hoan chÇm chËm ®øng lªn nãi víi Ba Anh : - Long tø gia ë ®©u? C¸c h¹ h·y ®−a t«i ®Õn ®ã! *** Lý Viªn ngµy x−a, b©y giê nghiÔm nhiªn lµ H−ng V©n Trang, nh−ng tÊm biÓn vµo cöa ngâ cßn y: " NhÊt m«n thÊt tiÕn sÜ Phô tö tam th¸m hoa " Nh×n vµo nÐt ch÷ ngµy x−a, Lý TÇm Hoan nghe nh− mu«n ngµn ngän chuú nÖn ngay gi÷a ngùc... Lý TÇm Hoan ®øng s÷ng ngay cæng nh− trêi trång... Ba Anh ®· bång Hång Hµi Nhi ®i vµo. TÇn HiÕu NghÜa còng ®· kÐo Mai NhÞ tiªn sinh v« cöa, bän tr¸ng ®inh ng¬ ng¸c ngã Lý TÇm Hoan... Chóng hÕt søc l¹ lïng, t¹i sao l¹i cã mét kÎ kh«ng quen mµ cø ®øng tr©n ngay cöa? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2