Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu lý phi đao - tập 8

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

142
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 8: Bỏ qua chuyện cũ.... Bọn gia đinh lấy làm lạ cũng phải . Họ làm sao biết được người đứng đây là chủ của trang trại này. Lý Tầm Hoan đã sinh nơi đây, đã lớn khôn ở nơi này, đã hưởng trọn vẹn hạnh phúc từ thủa niên thiếu. ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu lý phi đao - tập 8

 1. TiÓu Lý phi ®ao 103 Nguyªn t¸c : Cæ Long Håi thø t¸m Bá qua chuyÖn cò Bän gia ®inh lÊy lµm l¹ còng ph¶i . Hä lµm sao biÕt ®−îc ng−êi ®øng ®©y lµ chñ cña trang tr¹i nµy. Lý TÇm Hoan ®· sinh n¬i ®©y, ®· lín kh«n ë n¬i nµy, ®· h−ëng trän vÑn h¹nh phóc tõ thña niªn thiÕu. Hä Lý còng kh«ng t−ëng t−îng r»ng cã mét ngµy, h«m nay, cã mét ngµy mµ ®èi víi s¶n nghiÖp ®å sé cña m×nh, m×nh l¹i trë thµnh m«t kÎ l¹ ho¾c! Lý TÇm Hoan cÊt giäng c−êi ¶o n·o, vµ bªn tai tho¸ng nghe giäng h¸t thª l−¬ng. ''Tr−íc thÒm hoa në ®Çy s©n. Hái ng−êi n¨m cò chñ nh©n ®©u råi''. Hä Lý chÐp miÖng nh− nhÊm nh¸p mïi vÞ cña thª l−¬ng, cña ¶o n·o, lÆng hån nghe t©m t− tiªu s¬. ThiÕt gi¸p kim c−¬ng dµu dµu nãi nhá: - ThiÕu gia, chóng ta vµo. Lý TÇm Hoan thë dµi th−êt th−ît: - §· ®Õn råi th× sím muén còng ph¶i vµo, cã ph¶i thÕ kh«ng? Nh−ng hai ng−êi võa ®Æt ch©n lªn t¶ng ®¸, chît nghe tiÕng qu¸t - Nh÷ng kÎ l¹ mÆt ®i ®©u mµ xång xéc thÕ? Kh«ng biÕt ®©y lµ nhµ Long tø gia µ? Mét g· ¨n mÆc theo lèi giai nh©n, th©n h×nh lùc l−ìng nh¨ng mÆt l¹i rç ch»n, xèc ra ch¾n ngang tr−íc mÆt... Lý TÇm Hoan cau mµy: - C¸c h¹ lµ... G· mÆt rç chèng n¹nh hai tay hÊt m¾t: - L·o gia lµ qu¶n gia cña nhµ nµy, con g¸i ta lµ em nu«i cña Long phu nh©n, nghe râ ch−a? C¸c ng−¬i muèn g×? Lý TÇm Hoan mØm c−êi, nô c−êi pha ®Ëm chua cay: - µ... ®· thÕ th× t¹i h¹ xin ®îi ë ®©y vËy. G· qu¶n gia c−êi khÈy: - §îi? Hõ, cöa nhµ cña Long ®¹i gia l¹i ®Ó cho bän b¸ v¬ muèn ®øng ®îi ai lµ ®øng µ? ThiÕt gi¸p kim c−¬ng giËn l¾m, nh−ng thÊy Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn nªn h¾n còng ph¶i lµm thinh. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 2. TiÓu Lý phi ®ao 104 Nguyªn t¸c : Cæ Long G· qu¶n gia l¹i trîn m¾t qu¸t lín: - Cßn ch−a ®i µ? §îi l·o gia næi giËn ph¶i kh«ng? Lý TÇm Hoan vÉn lµm thinh, nh−ng ThiÕt gi¸p kim c−¬ng th× kh«ng d»n næi n÷a. Còng may, ngay lóc Êy chît cã tiÕng kªu rén r·: - Lý TÇm Hoan... Lý TÇm Hoan. Trêi ¬i, hiÒn ®Ö vÒ thËt −? Mét con ng−êi tÇm th−íc, vãc d¸ng uy nghi, ¨n mÆc cùc k× sang träng...S¾c mÆt ng−êi Êy mõng rì kh«n cïng, khi võa thÊy Lý TÇm Hoan, h¾n ®· ch¹y l¹i «m chÇm, la lín: - Trêi ¬i... kh«ng ph¶i lµ chiªm bao mµ... Lý hiÒn ®Ö ®· vÒ thËt ®©y råi. N−íc m¾t h¾n vôt trµo ra theo c©u nãi... Lý TÇm Hoan øa n−íc m¾t nghÑn ngµo: - §¹i ca... Long Tiªu V©n. ChØ nãi ®−îc mÊy tiÕng råi hä Lý nghÑn ngang... G· qu¶n gia t¸i mÆt. H¾n kh«ng biÕt lµm sao lÊy l¹i ®−îc nh÷ng lêi qu¸t m¾ng võa råi. Long Tiªu V©n nøc në: - Lý hiÒn ®Ö... Sao mµ tÖ víi nhau nh− thÕ... Nhí muèn chÕt...ThËt lµ muèn chÕt! Cø mét c©u nãi ®ã, Long Tiªu V©n nãi ®i nãi l¹i kh«ng biÕt mÊy lÇn mµ vÉn kh«ng sao nãi cho hÕt ý, cuèi cïng h¾n bËt c−êi ®Êm Lý TÇm Hoan thïi thôi: - Anh em m×nh gÆp l¹i nhau, ®¸ng lý ph¶i c−êi chø sao l¹i khãc? Lµm y nh− ®µn bµ con g¸i vËy! Võa nãi, võa c−êi, võa khãc, Long Tiªu V©n vµ Lý TÇm Hoan ®Èy lÇn vµo nhµ vµ kªu lín: - Mua thØnh phu nh©n lªn ®©y, tÊt c¶ ®Òu lªn ®©y, giai nh©n lín nhá ®Òu lªn ®©y hÕt... lªn hÕt ®Ó ra m¾t em ta... BiÕt kh«ng? BiÕt em ta lµ ai kh«ng. Ta nãi ra c¸c ng−¬i sÏ hÕt hån hÕt vÝa... ThiÕt gi¸p kim c−¬ng thÊy t×nh c¶m cña hai ng−êi vôt r¬i n−íc m¾t. H¾n còng kh«ng biÕt chÝnh m×nh ®ang chua xãt hay vui mõng. G· qu¶n gia mÆt rç vß ®Çu bøc tãc, dËm c»ng nãi mét m×nh: - ChÕt råi, phen nµy th× chÕt råi. Nghe nãi gia tµi nhµ cöa nµy ®Òu lµ cña «ng ta, thÕ mµ m×nh l¹i kh«ng cho «ng ta vµo. ChÕt råi, phen nµy th× mÊt viÖc mµ ch¾c ph¶i ®au ®ßn! *** Hång Hµi Nhi Long ThiÕu V©n ®ang bÞ gia nh©n v©y quanh s¨n sãc. CËu ta ngåi trªn chiÕc ghÕ bµnh tøc t−ëi, cµng biÕt sù qua hÖ gi÷a cha mÑ m×nh vµ Lý TÇm Hoan, cËu ta cµng sî sÖt kh«ng d¸m khãc to. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 3. TiÓu Lý phi ®ao 105 Nguyªn t¸c : Cæ Long Long Tiªu V©n cïng Lý TÇm Hoan võa vµo tíi, hai g· ®¹i h¸n ®øng c¹nh Hång Hµi Nhi vôt nh¶y ph¾t ra chØ vµo mÆt Lý TÇm Hoan: - Ph¶i tªn nµy ®¶ th−¬ng thiÕu gia ®©y kh«ng? Lý TÇm Hoan thë ra gËt ®Çu. Hai g· ®¹i h¸n gÇm lªn mét tiÕng nh¶y µo t¬qÝ, mçi ng−êi mét bªn vung tay ®¸nh Lý TÇm Hoan. Mét tay g¹t mét bªn, ch©n ®¸ mét tªn v¨ng v« gãc t−êng Long Tiªu V©n giËn d÷: - V« lÔ, chóng bay cã biÕt ai ®©y kh«ng? Hai g· ®¹i h¸n bß cµng nh¨n nhã. Long Tiªu V©n h¬i giËn ch−a ngu«i, qu¾c m¾t hÇm hÇm: - Ta b¸o cho mµ biÕt, con cña Long Tiªu V©n lµ con Lý TÇm Hoan, ®õng nãi chi mét lÇn r¨n d¹y nh− thÕ mµ cho dï cã giÕt chÕt c¸i th»ng sóc sinh Êy còng lµ ®¸ng n÷a kia! Vµ h¾n l¹i ®iÓm chung quanh vµ nãi b»ng mét giäng trÇm trÇm: - Tõ rµy sÊp sau, bÊt cø mét ai cßn l¶i nh¶i chuyÖn nµy n÷a lµ ta chÐm bay ®Çu nghe ch−a? TÊt c¶ gia nh©n khÏ liÕc nh×n Lý TÇm Hoan vµ cói ®Çu sî sÖt. Gi¸ nh− mµ Long Tiªu V©n tr¸ch cø ®«i ®iÒu th× cßn dÔ chÞu h¬n, ®»ng nµy Long Tiªu V©n l¹i lÊy nghÜa mµ ®·i, xem t×nh b¹n lµ träng, mõng v× gÆp b¹n h¬n lµ lo l¾ng ®Õn con, thËt sù ®· lµm cho Lý TÇm Hoan bïi ngïi: - §¹i ca, ®Ö thËt kh«ng hiÓu... Long Tiªu V©n vç vç vai Lý TÇm Hoan vµ c−êi vui vÎ: - N÷a, l¹i ®µn bµ n÷a, c¸i th»ng sóc sinh ®ã ®−îc mÑ nã nu«ng chiÒu h− háng qu¸ råi, thËt ®¸ng lý t«i kh«ng nªn truyÒn d¹y vâ c«ng cho nã! Råi nh− ®Ó lÊp ®i, Long Tiªu V©n gäi lín gia nh©n: - Mau, mau dän dÑp cho mau, ®Ó anh em ta say mét b÷a gäi lµ chÐn tÈy trÇn. Nµy, cho tÊt c¶ ®Òu vui nghe, bÊt cø kÎ nµo cã thÓ lµm anh em ta say tr−íc lµ ta sÏ th−ëng cho n¨m tr¨m l−îng b¹c. Kh«ng khÝ trong nhµ Long Tiªu V©n chît trë nªn huyªn n¸o kh¸c th−êng, gia nh©n, vÖ sÜ, l¨ng x¨ng lÝt xÝt nh− ngµy ®¹i héi. LÏ tù nhiªn kÎ n·o còng muèn b¸i kiÕn tr−íc Lý TÇm Hoan. Chît cã tiÕng h«: - Cuèn rÌm lªn, th¸i th¸i ra chµo kh¸ch. Hai g· ®ång tö ®øng bªn trong lËt ®Ët cuèn rÌm. Cuèi cïng hä l¹i gÆp l¹i nhau. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 4. TiÓu Lý phi ®ao 106 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Thi ¢m còng cã thÓ kh«ng ph¶i lµ mét ng−êi ®µn bµ ®Ñp thËp toµn mü nh−ng ai còng ph¶i c«ng nhËn ®©y lµ mét ng−êi ®µn bµ ®Ñp. Da mÆt cña nµng vÉn tr¾ng nh− x−a, nh−ng vÎ h«ng th¾m còng ®· cã ®«i phÇn nhît nh¹t, ®«i m¾t nµng vÉn s¸ng nh−ng h¬i l¹nh, dï sao, phong t− th¸i ®é vÉn kh«ng kh¸c ngµy nµo. Nh− mäi ng−êi ®µn bµ ®Ñp kh¸c, nh−ng L©m Thi ¢m chØ cã mét nÐt, cã thÓ gäi lµ mét hÊp lùc ®Æc biÖt mµ bÊt cø ai nh×n qua mét lÇn ®Òu ph¶i Ýt nhÊt mét lÇn nh×n l¹i vµ vÜnh viÔn sÏ kh«ng lµm sao quªn ®−îc. G−¬ng mÆt ®ã ®· hiÖn lªn trong méng cña Lý TÇm Hoan kh«ng biÕt mÊy v¹n lÇn. Mµ mçi lÇn lµ thÊy chËp chên xa c¸ch, nh− Èn nh− hiÖn, l·ng ®·ng, lê mê. Cø mçi lÇn Lý TÇm Hoan xèc tíi «m nµng lµ nµng biÕn mÊt vµ mçi lÇn nh− thÕ lµ Lý TÇm Hoan tØnh dËy, tØnh dËy trong må h«i l¹nh lÏo. Vµo bÊt cø giê nµo, tØnh dËy nh− thÕ lµ ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan cø thao th¸o nh×n mµn trêi ®en tèi qua cöa sæ, kh«ng bao giê chîp m¾t l¹i ®−îc cho ®Õn khi trêi s¸ng. B©y giê th× ng−êi trong méng ®ang ®øng ngay tr−íc mÆt, ®ang gÇn trong gang tÊc, nh−ng chÝnh tay chµng c¶m thÊy nh− diÖu vîi mu«n trïng. Lý TÇm Hoan mØm c−êi, nô c−êi che dÊu thiªn h¹ mµ còng lµ che dÊu chÝnh m×nh: - §¹i tÈu! Trêi ¬i, l¹i cã thÓ gäi lµ " §¹i tÈu "! Ng−êi vî høa h«n, ng−êi t×nh nh©n trong méng mµ khi mÆt thËt nh×n nhau th× l¹i lµ " §¹i tÈu ". ThiÕt gi¸p kim c−¬ng quay mÆt qua chç kh¸c, kh«ng nì nh×n mét c¶nh mµ h¾n ®· biÕt sÏ kh«ng chÞu næi tõ l©u. Hai tiÕng " §¹i tÈu " tõ cöa miÖng cña Lý TÇm Hoan lµm cho ng−êi nghÜa béc nghe ®au nhãi, mét sù chua cay d©ng lªn mi m¾t. Nh−ng L©m Thi ¢m th× nh− kh«ng nghe ®iÒu g× c¶. H×nh nh− t©m trÝ cña nµng ®ang ch¨m chó ®Õn ®øa con. Võa thÊy mÆt mÑ, chó bÐ Hång Hµi Nhi chît khãc rÐ lªn, h¾n ch¹y l¹i v« lßng mÑ khãc å å: - MÑ... Con kh«ng cßn luyÖn vâ ®−îc n÷a.Con ®· tµn phÕ...Con sèng kh«ng næi n÷a mÑ ¬i. L©m Thi ¢m «m lÊy con, dÞu giäng: - Ai...ai ®· lµm cho con mang th−¬ng thÕ? - Ng−êi ®ã... Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 5. TiÓu Lý phi ®ao 107 Nguyªn t¸c : Cæ Long Theo tay chØ cña con, tia m¾t L©m Thi ¢m rêi qua phÝa Lý TÇm Hoan. Nµng nh×n s÷ng nh−ng in h×nh xa l¹, cuèi cïng mnµng béc lé ®Çy phÉn né: - Lµ ng−¬i? Ng−¬i ®¶ th−¬ng con ta? Lý TÇm Hoan khÏ gËt ®Çu. Kh«ng hiÓu mét søc m¹nh tinh thÇn nµo ®· gióp cho h¾n ®øng v÷ng, v× th¸i ®é cña L©m Thi ¢m qu¶ thËt nh− chuú s¾t nÖn ngang ®Çu... L©m Thi ¢m trõng trõng ®«i m¾t nghiÕn r¨ng: - §−îc, tèt l¾m, ra ®· biÕt ng−¬i kh«ng ®Ó cho ta yªn lµnh. Lu«n c¶ mét chót h¹nh phóc cuèi cïng cña ta ng−¬i còng ®ang t©m huû ho¹i, ng−¬i... Long Tiªu V©n ®»ng h¾ng ng¾t lêi: - Phu nh©n kh«ng nªn ®èi víi Lý ®Ö nh− vËy, viÖc nµy lµ do V©n nhi tù g©y häa cho m×nh huèng chi lµm sao Lý ®Ö biÕt nã lµ con ta! Hång Hµi Nhi la lªn: - BiÕt, biÕt.. ®¸ng lý h¾n kh«ng ®¸nh con, nh−ng khi nghe con nãi con lµ con cña cha mÑ th× h¾n hÇm hÇm tung ch−ëng! ThiÕt gi¸p kim c−¬ng giËn d÷, bao nhiªu m¸u nãng nh− dån c¶ lªn ®Çu. Nh−ng Lý TÇm Hoan th× vÉn lÆng yªn kh«ng biÖn b¹ch mét lêi. Bao nhiªu sù thèng khæ trªn ®êi, h¾n ®· kª vai g¸nh trän, lÏ ®©u v× mét ®øa bÐ mµ ®á mÆt tÝa tai? Long Tiªu V©n n¹t lín: - Sóc sinh, ng−¬i d¸m nãi l¸o µ? Hång Hµi Nhi d·y khãc: - Con kh«ng nãi l¸o... MÑ, con kh«ng cã nãi l¸o! Long Tiªu V©n giËn qu¸ ®Þnh kÐo Hång Hµi Nhi qua, nh−ng L©m Thi ¢m c¶n tr−íc mÆt thÐt lªn: - ¤ng muèn lµm g× nã n÷a? Long Tiªu V©n trõng m¾t: - §å sóc sinh qu¸i ¸c, ta giÕt nã! L©m Thi ¢m ®á mÆt rèng lªn: - §−îc råi, giÕt lu«n ta ®i! Vµ nµng quay qua ngã Lý TÇm Hoan, c−êi nh¹t: - MÊy ng−êi ®Òu lµ kÎ cã b¶n lÜnh, muèn giÕt mét ®øa con nÝt cã khã g×, giÕt lu«n mét ng−êi ®µn bµ n÷a cµng dÔ... Long Tiªu V©n cau mÆt: - Thi ¢m, t¹i sao nµng l¹i biÕn tÝnh dÞ kú nh− thÕ? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 6. TiÓu Lý phi ®ao 108 Nguyªn t¸c : Cæ Long L©m Thi ¢m kh«ng nãi, ngµng «m xèc Hång Hµi Nhi ®i th¼ng vµo trong. B−íc ®i cña nµng tuy nhÑ, nh−ng Lý TÇm Hoan nghe nh− tõng chiÕc ®Çm s¾t nÖn n¸t t©m hån. Long Tiªu V©n quay l¹i vç vai b¹n, thë dµi: - TÇm Hoan, th«i ®õng chÊp Thi ¢m, nµng ®¸ng nãng ruét con nµng... Lý TÇm Hoan buån buån: - T«i biÕt, mét ng−êi v× con, cã thÓ lµm bÊt cø chuyÖn g×... Vµ hä Lý l¹i g−îng mØm c−êi: - T«i tuy ch−a lµm mÑ cña mét ®øa con, nh−ng t«i ®· tõng lµm mét ®øa con cña ng−êi mÑ... *** "M−în hoa m−în r−îu gi¶i sÇu SÇu lµm r−îu nh¹t, muén lµm hoa «i " C©u th¬ ®ã ®óng. V× mét khi mang nÆng mèi sÇu, r−îu uèng v« sÇu l¹i cµng t¨ng. Nh−ng ý nghÜ Êy ch−a hoµn toµn chÝnh x¸c. V× uèng th× sÇu t¨ng, nh−ng nÕu uèng thËt nhiÒu th× c¶m gi¸c sÏ trë thµnh tª liÖt. Khi uèng r−îu vµo ®−îc thËt nhiÒu, th× bÊt cø chuyÖn g× còng kh«ng lµm thèng khæ. Cã lÏ ch©n lý ®ã Lý TÇm Hoan thÊu triÖt cho nªn h¾n uèng thËt nhiÒu, uèng kh«ng ngõng chÐn. Uèng cho say lµ mét chuyÖn kh«ng khã, nh−ng mét ng−êi t©m sù cµng nhiÒu th× sè l−îng r−îu cÇn thiÕt ®Ó say cµng kh«ng Ýt ®−îc. Cµng muèn say th× cµng l©u say. §ªm cµng phót cµng s©u. Bao nhiªu r−îu ®· c¹n dÇn mµ Lý TÇm Hoan vÉn ch−a nghe thÊm. Vµ Lý TÇm Hoan ph¸t gi¸c ra r»ng: nh÷ng thùc kh¸ch båi tiÕp trong tiÖc r−îu nµy, nh÷ng ng−êi b¹n giang hå, kÓ c¶ nh÷ng ng−êi th©n tÝn cña Long Tiªu V©n ®Òu kh«ng ai say c¶. ThËt lµ mét chuyÖn phi th−êng. §ªm cµng vÒ khuya, mäi ng−êi vÎ mÆt cµng trÇm träng.HÇu hÕt mäi ng−êi ®Òu thØnh tho¶ng dßm ra nh− chê ®îi mét ng−êi nµo. TiÕng trèng ®iÓm canh ba. TÊt c¶ ®Òu ®æi s¾c, nhiÒu ng−êi lËp ®i lËp l¹i mét c©u: - §· canh ba råi sao TriÖu ®¹i gia ch−a vÒ ®Õn? Lý TÇm Hoan cau mµy: - TriÖu ®¹i gia lµ ai? H×nh nh− c¸c vÞ ®îi ng−êi Êy råi míi uèng µ? Mét ng−êi lªn tiÕng: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 7. TiÓu Lý phi ®ao 109 Nguyªn t¸c : Cæ Long - ThËt kh«ng dÊu Lý th¸m hoa, nÕu TriÖu ®¹i nh©n ch−a vÒ qu¶ thËt tôi nµy uèng kh«ng v«. Mét ng−êi kh¸c nãi: - TriÖu ®¹i gia tøc lµ " ThiÕt diÖn v« t− " TriÖu ChÝnh NghÜa, chÝnh lµ ng−êi ®¹i ca kÕt nghÜa cña Long tø gia. Lý th¸m hoa kh«ng biÕt sao? Lý TÇm Hoan n©ng chÐn c−êi: - M−êi n¨m kh«ng gÆp, kh«ng dÌ ®¹i ca ®· kÕt giao kh¸ nhiÒu bËc hµo kiÖt trªn giang hå, tiÓu ®Ö xin kÝnh mõng ®¹i ca mét chÐn. Long Tiªu V©n g−îng c−êi theo: - Anh em cña ta, còng lµ anh em cña ®Ö, vËy còng xin kÝnh Lý ®Ö mét chÐn. Lý TÇm Hoan nãi: - ThÕ th× hay l¾m, tù nhiªn ®Ö l¹i cã thªm nhiÒu ®¹i ca, nh−ng kh«ng biÕt ch− vÞ anh hïng cã nhËn cho ®Ö vµo hµng b»ng h÷u kh«ng? Long Tiªu V©n c−êi ha h¶: - Muèn cßn kh«ng ®−îc chø sao l¹i chèi tõ! Lý TÇm Hoan nãi: - ChØ cã ®iÒu... Kh«ng biÕt ®Þnh nãi g×, còng kh«ng biÕt t¹i sao Lý TÇm Hoan l¹i nãi sang chuyÖn kh¸c: - TriÖu ®¹i gia vèn lµ " ThiÕt diÖn v« t− ", cø nghe nãi suèt n¨m kh«ng hÒ c−êi mét tiÕng, nÕu «ng ta ®Õn, e r»ng ®Ö sÏ giËt m×nh ®æ r−îu, thÕ mµ kh«ng dÌ ch− vÞ l¹i chê TriÖu ®¹i gia ®Õn míi lµ chÞu uèng! TrÇm ng©m mét lóc, Long Tiªu V©n chît ngiªm giäng nãi nhá víi Lý TÇm Hoan: - Mai Hoa §¹o l¹i xuÊt hiÖn. Lý TÇm Hoan chËm nãi: - §Ö ®· cã nghe. Long Tiªu V©n hái: - Nh−ng hiÒn ®Ö cã biÕt Mai Hoa §¹o hiÖn ë ®©u kh«ng? Lý TÇm Hoan nãi: - Cø nghe nãi th× hµnh tung cña h¾n bÝ mËt l¾m. Long Tiªu V©n gËt ®Çu: - §óng, hµnh ®éng cña h¾n khi Èn khi hiÖn bÊt th−êng, nh−ng t«i biÕt hiÖn h¾n cã mÆt t¹i B¶o §Þnh Thµnh nµy, mµ kh«ng chõng ë gÇn quanh ®©y. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 8. TiÓu Lý phi ®ao 110 Nguyªn t¸c : Cæ Long Mäi ng−êi nghe nãi ®Òu róng ®éng, lß s−ëi ®ang hõng hõng nh−ng y nh− h¬i l¹nh cø len vµo. Lý TÇm Hoan cau mÆt: - H¾n lé diÖn ë ®©y råi µ? Long Tiªu V©n thë ra: - §óng, con trai cña TÇn HiÕu NghÜa h«m qua võa bÞ h¾n h¹ thñ. Lý TÇm Hoan hái: - H¾n h¹ thñ ë ®©u? Long Tiªu V©n nãi: - T¹i Mai Hoa L©m, tr−íc L·nh H−¬ng TiÓu Tróc, ë sau v−ên chóng ta ®©y. Lý TÇm Hoan ®iÒm nhiªn: - Cßn cã ai bÞ th−¬ng vÒ tay h¾n n÷a kh«ng? Long Tiªu V©n nãi: - Cã lÏ hiÒn ®Ö ch−a râ, Mai Hoa §¹o mçi ®ªm chØ h¹ mét ng−êi, vµ kh«ng bao giê ra tay tr−íc canh ba. Hä Long mØm c−êi: - Ng−êi nµy s¸t nh©n mµ tÝnh l¹i nh− uèng r−îu, ch¼ng nh÷ng ®Þnh giê mµ l¹i ®Þnh sè. Lý TÇm Hoan còng c−êi, nh−ng giäng c−êi cã vÎ trÇm trÇm: - ThÕ cßn ®ªm råi? Long Tiªu V©n nãi: - Cã vÎ h¬i yªn æn. Lý TÇm Hoan nãi: - Nh− vËy th× ®èi t−îng ë ®©y cã lÏ chØ lµ TÇn thiÕu gia, sau ®ã cã lÏ h¾n kh«ng ®Õn n÷a. Long Tiªu V©n l¾c ®Çu: - Sím muén g× råi h¾n còng sÏ ®Õn. Lý TÇm Hoan cau mµy: - T¹i sao vËy? H¾n cã xÝch mÝch víi ®¹i ca µ? Long Tiªu V©n l¹i l¾c ®Çu: - §èi t−îng cña h¾n kh«ng ph¶i lµ TÇn Träng mµ còng kh«ng ph¶i lµ t«i. Lý TÇm Hoan trè m¾t: - Chø ai? Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 9. TiÓu Lý phi ®ao 111 Nguyªn t¸c : Cæ Long Long Tiªu V©n nãi: - §èi t−îng cña h¾n lµ L©m... ChØ nghe ®Õn tiÕng " L©m " lµ Lý TÇm Hoan t¸i mÆt. Nh−ng Long Tiªu V©n kh«ng ph¶i nãi L©m Thi ¢m mµ lµ nãi " L©m Tiªn Nhi ". Lý TÇm Hoan thë ph¶o vµ hái l¹i: - L©m Tiªn Nhi lµ ai? Long Tiªu V©n c−êi lín: - Lu«n c¶ L©m Tiªn Nhi mµ kh«ng biÕt th× qu¶ lµ hiÒn ®Ö ®· l·o ®øt ®i råi. NÕu m−êi n¨m tr−íc, c¸i tªn L©m Tiªn Nhi e r»ng kh«ng ai biÕt râ h¬n hiÒn ®Ö. Lý TÇm Hoan c−êi: - Nh− vËy lµ ng−êi Êy ®Ñp l¾m? Long Tiªu V©n nãi: - Nãi ®Ñp kh«ng ch−a ®ñ. ng−êi Êy ®· ®−îc thiªn h¹ mÖnh danh lµ " Vâ l©m ®Ö nhÊt mü nh©n " kh«ng biÕt bao nhiªu kÎ hiÖp kh¸ch phong l−u trong giang hå ®· v× nµng mµ xiªu hån l¹c ph¸ch ®Êy nghe! ChØ mét sè ng−êi cã mÆt trong tiÖc, Long Tiªu V©n c−êi lín: - HiÒn ®Ö t−ëng ch− vÞ v× t«i mµ ®Õn µ? Hµ hµ... Kh«ng cã ®©u, nÕu kh«ng cã L©m Tiªn Nhi ë ®©y th× cho dï hä Long nµy cã tr¶i gÊm lãt ®−êng còng kh«ng ma nµo thÌm chiªó cè nghe. NhiÒu ng−êi ®á mÆt, nhÊt lµ hai vÞ thiÕu niªn ¸o gÊm ngåi gÇn Long Tiªu V©n l¹i cµng ®á d÷ h¬n n÷a: - KÓ ra th× ch− vÞ cßn nhiÒu vËn khÝ ®Êy, chø gi¸ nh− hiÒn ®Ö t«i ®©y mµ nh− m−êi n¨m vÒ tr−íc, th× vô nµy ch− vÞ chen kh«ng lät næi ®©u! Lý TÇm Hoan còng c−êi: - §¹i ca cho r»ng ®Ö còng ®· " l·o " thËt råi µ? Ng−êi giµ nh−ng lßng ch−a giµ ®©u! ¸nh m¾t Long Tiªu V©n chît s¸ng ngêi lªn, c−êi nãi: - §óng, ®óng, thÇn phôc d−íi ch©n nµng thËt ®«ng nh− kiÕn cá nh−ng trõ hiÒn ®Ö ra th× sî kh«ng ai cã triÓn väng l¾m ®©u! Lý TÇm Hoan c−êi g−îng: - ChØ tiÕc v× ®Ö lÆn hôp trong biÓn r−îu suèt m−êi n¨m råi, b¶n l·nh kh«ng cßn ®−îc nh− tr−íc n÷a! N¾m chÆt tay Lý TÇm Hoan , Long Tiªu V©n nãi: - HiÒn dÖ cßn ch−a biÕt, vÞ L©m c« n−¬ng Êy ch¼ng nh÷ng ®Ñp nh− tiªn mµ con ng−êi chÝ khÝ kh¸ cao n÷a. Nµng kh«ng chÞu −ng ai c¶, mµ chØ nguyÖn r»ng ai trõ Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 10. TiÓu Lý phi ®ao 112 Nguyªn t¸c : Cæ Long ®−îc Mai Hoa §¹o th× cho dï ng−êi tËt nguyÒn hay lín tuæi ®i n÷a, nµng còng sÏ b»ng lßng lµm vî. Lý TÇm Hoan nãi: - Cã lÏ v× nguyªn nh©n ®ã mµ Mai Hoa §¹o nhÊt quyÕt trõ nµng. Long Tiªu V©n thë ra: - §óng nh− thÕ, h«m qua Mai Hoa §¹o ®Õn L·nh H−¬ng TiÓu Tróc lµ vèn ®Ó t×m nµng, kh«ng dÌ l¹i gÆp TÇn Träng... Lý TÇm Hoan c−êi hái: - Cã lÏ TÇn thiÕu hiÖp cã lÏ còng lµ ng−êi gÊm ghÐ L©m c« n−¬ng? Long Tiªu V©n c−êi: - §èi víi TÇn Träng h×nh nh− nµng cã ®Æt Ýt nhiÒu hy väng nh−ng b©y giê.... Lý TÇm Hoan nãi: - L·nh H−¬ng TiÓu Tróc ®· bÞ tÞch mÞch bao nhiªu n¨m, b©y giê cã lÏ L©m c« n−¬ng ®· mang l¹i nhiÒu n¸o nhiÖt. Cã lÏ b¸n d¹ th©m canh h·y cßn cã kh¸ch ®a t×nh thao thøc qua l¹i båi håi! Long Tiªu V©n h¬i ng¹i ngïng, c−êi g−îng: - L·nh H−¬ng TiÓu Tróc vèn ®−îc xem lµ th− phßng riªng biÖt cña hiÒn ®Ö ngµy x−a, ®¸ng lý ngu huynh kh«ng ®−îc cho ai bÐn m¶ng. Nh−ng nh−ng... Lý TÇm Hoan xua tay: - N¬i ®ã mµ cã ®−îc mü nh©n ®Ó m¾t th× ®óng lµ nhµ tranh r¹ng ngäc. Nh− vËy lµ xøng ®¸ng chø ®Ó mét kÎ ho lao gÇn chÕt nµy trë l¹i th× thËt qu¸ uæng phÝ. ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan thËt s¸ng, ngã Long Tiªu V©n mµ c−êi: - Nh−ng vÞ L©m c« n−¬ng Êy quan hÖ nh− thÕ nµo víi ®¹i ca vËy? Lý TÇm Hoan c−êi: - C« ta lµ b¹n cña Thi ¢m. Nh©n mét cuéc hµnh h−¬ng t¹i phæ ®µ, hai ng−êi gÆp nhau t©m ®Çu ý hîp kÕt lµm chÞ em , còng gièng nh− ta vµ hiÒn ®Ö vËy mµ! Lý TÇm Hoan h¬i söng sèt: - Cha cña nµng cã ph¶i vÞ qu¶n gia mµ ®Ö gÆp khi n·y ë ngoµi cæng Êy kh«ng? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng: - HiÒn ®Ö kh«ng thÓ t−ëng t−îng µ? Sù thËt th× kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng ®−îc ng−êi nh− thÕ mµ cã con nh− thÕ qu¶ ®óng lµ gµ sinh ph−îng ®ã! Lý TÇm Hoan hái: - Cßn vÞ ThiÕt diÖn v« t− TriÖu ®¹i gia cã ph¶i ®i −íc hÑn ng−êi gióp søc cho ®Ó b¶o hé nµng kh«ng? TriÖu ®¹i gia ngµy nay còng l©n h−¬ng tÝch ngäc ®Õn thÕ µ? Nh− kh«ng nghe thÊy ý chÕ nh¹o ®ã, Long Tiªu V©n nãi: Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 11. TiÓu Lý phi ®ao 113 Nguyªn t¸c : Cæ Long - Ngoµi viÖc b¶o hé cho nµng , TriÖu ®¹i gia cßn cã ý thõa c¬ héi trõ khö Mai Hoa §¹o. Huèng chi rÊt nhiÒu danh gia väng téc Trung Nguyªn ®Ò bá tiÒn cña ra ®Ó diÖt cho ®−îc h¾n, sè vµng b¹c ®ã hiÖn tËp trung ë ®©y nÕu cã g× thÊt thè th× thËt lµ nguy hiÓm. Lý TÇm Hoan cau mÆt: - Sao ®¹i ca ®i g¸nh lÊy chuyÖn Êy lµm chi? Long Tiªu V©n thë ra: - §· cã g¸nh th× ph¶i cã ng−êi kª vai chø biÕt lµm sao? Lý TÇm Hoan cã vÎ trÇm ng©m: - B©y giê ®· qu¸ canh ba, kh«ng biÕt Mai Hoa §¹o ®ªm nay cã ®Õn hay kh«ng? Vµ kh«ng ®îi ai tr¶ lêi, Lý TÇm Hoan ®øng dËy: - TriÖu ®¹i gia ch−a ®Õn, ch− vÞ r−îu còng uèng ch−a ngon, nh©n cßn thêi giê t¹i h¹ xin phÐp ra ngoµi ®ãn giã, nh©n tiÖn xem l¹i v−ên hoa mai cò. Long Tiªu V©n cau mµy: - Ch¾c kh«ng ph¶i v× xem hoa mai, mµ cã lÏ hiÒn ®Ö muèn xem Mai Hoa §¹o. Lý TÇm Hoan chØ c−êi kh«ng ®¸p. Long Tiªu V©n l¹i hái: - HiÒn ®Ö muèn mét m×nh ®i vµo chç nguy hiÓm hay sao? Lý TÇm Hoan l¹i c−êi nh−ng vÉn lµm thinh. Nh×n b¹n mét lóc, Long Tiªu V©n vïng c−êi lín: - Hay, hay l¾m, ta biÕt nÕu hiÒn ®Ö ®· quyÕt t©m lµm mét chuyÖn g× th× kh«ng ai ng¨n ®−îc. Huèng chi, nÕu Mai Hoa §¹o biÕt cã Lý TÇm Hoan ë ®©y th× cã lÏ h¾n sÏ cót lu«n. *** V−ên Mai ë sau v−ên vÉn nh− cò, mµ cßn cã vÎ sung tóc h¬n m−êi n¨m vÒ tr−íc, nh−ng ng−êi cña v−ên x−a th× sao? Cho dï ®−îc cèt c¸ch nh− hoa mai nh−ng biÕt cã chÞu næi sù tiªu ma cña tuÕ nguyÖn. Hoa tµn råi hoa në, thÕ cßn ng−êi? Tuæi xanh b−íc qua lµm sao trë l¹i? Lý TÇm Hoan ®øng im l×m ë c¹nh v−ên hoa, s÷ng sê nh×n ¸nh ®Ìn lËp loÌ trªn lÇu vµ lßng thÊy båi håi. M−êi n¨m tr−íc, toµ l©u nhá nµy thuéc vÒm×nh, ng−êi trongl©u còng thuéc vÒ m×nh, nh−ng b©y giê. B©y giê th× tÊt c¶ ®Òu ®i theo n¨m th¸ng. §i qua kh«ng bao giê trë l¹i.Cã cßn ch¨ng lµ mét chót t©m t− ®èi c¶nh tÞch liªu. VÉn biÕt sèng víi qu¸ khø lµ phiÒn n·o nh−ng kh«ng sèng v× qu¸ khø th× cã lÏ chÕt råi. Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 12. TiÓu Lý phi ®ao 114 Nguyªn t¸c : Cæ Long B−íc qua khái tiÓu kiÒu lµ ®Õn s¸t v−ên mai. Trong v−ên mai, ®øng ngoµi nh×n vµo, thÊy bãng mét gãc lÇu cong vót. ChÝnh lµ n¬i mµ ngµy nµo Lý TÇm Hoan luyÖn kiÕm ng©m th¬ . Ng«i lÇu nhá nµy ®èi diÖn víi mét ng«i lÇu nhá kh¸c, mµ trong lóc tuyÕt tan, chµng vÐn cöa sæ th× lu«n b¾t gÆp ¸nh m¾t nµng bªn kia chê ®îi... Nh−ng b©y giê... B©y giê th× tÊt c¶ ®Òu lµ qu¸ khø. Lý TÇm Hoan lÆng lÏ th¬ r dµi, lÆng lÏ b−íc lªn cÇu. Bµn ch©n ®Ëp n¸t mÆt b¨ng tuyÕt ®ãng. V−ên sau kh«ng mét bãng ng−êi, kh«ng nghe tiÕng nãi. Sau canh ba lµ Mai Hoa §¹o cã thÓ bÊt thµn xuÊt hiÖn, cßn mét ai d¸m l·ng v·ng bªn ngoµi. Lý TÇm Hoan chÇm chËm b−íc qua khái cÇu, chÇm chËm ®i vµo L¸nh H−¬ng TiÓu Tróc. Hä Lý kh«ng cã ý muèn gÆp L©m Tiªn Nhi v× thõa biÕt r»ng giê kh¾c nµy kh«ng bao giê nµng cßn n¬i ®ã, mµ chØ muèn nh×n l¹i mét phót cña ngµy x−a. Con ng−êi trong lóc c« ®¬n chØ muèn h−íng vÒ ngµy x−a mµ l−u luyÕn. Nh÷ng ng−êi th× c« ®¬n, nh−ng c¶nh kh«ng tÞch mÞch, v× ngay trong lóc ®ã trong rõng mai chît cã tiÕng c−êi nho nhá . Con ng−êi cña Lý TÇm Hoan lËp tøc biÕn ®æi ngay.... Tõ d¸ng c¸ch cña mét v¨n nh©n ®ang ®ªm ngo¹n c¶nh, hä Lý chît nh− mét con cheo nh©nh nhÑn dÞ th−êng, lao vót vÒ phÝa cã tiÕng c−êi nho nhá... Trong khi lao nhanh vÒ h−íng ®ã,Lý TÇm Hoan ph¶ng phÊt nghe nh− cã mïi h−¬ng thoang tho¶ng trong giã. Mïi h−¬ng nµy ch¾c h¼n kh«ng ph¶i ®−îc tho¸t ra tõ nh÷ng cµnh hoa mai trong v−ên, bëi v× Lý TÇm Hoan nghe quen quen, nh− ®· tõng ®−îc th−ëng thøc, mÆc dï chØ ®−îc mét lÇn. Qu¶ ®óng nh− vËy, trong rõng mai ®ang cã hai ng−êi, xem ra ®ang bµn chyÖn g× bÝ mËt vµ rÊt ®¾c ý. Hai ng−êi nµy lµ ai mµ gan l× thËt? Kh«ng sî Mai Hoa §¹o −? Hay lµ hä lµ ng−êi cña Mai Hoa §¹o? V« lý! Nghe nãi Mai Hoa §¹o x−a nay chØ hµnh sù mét m×nh vµ hµnh sù th× rÊt bÝ mËt, rÊt khã ai cã thÓ t×m thÊy hµnh tung cña Mai Hoa §¹o mµ cßn sèng sãt. §ang suy nghÜ , Lý TÇm Hoan chît tho¸ng nghe tiÕng l¸ rung nhÌ nhÑ. Lý TÇm Hoan vuèt vuèt con dao kh¾c th× thÇm: - §©y ®óng lµ Mai Hoa §¹o? Ch−a kÞp nghÜ xong, Lý TÇm Hoan nhanh nhÑn vôt nghiªng m×nh sang bªn t¶. Võa vÆn tr¸nh ®−îc mét bµn tay chép tíi tõ phÝa ®»ng sau. Bép ! Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
 13. TiÓu Lý phi ®ao 115 Nguyªn t¸c : Cæ Long Bµn tay phãng ra hôt Lý TÇm Hoan chép ngay vµo cµnh mai g©y lªn tiÕng ®éng kh¸ lín, lµm mÊt ®i sù tÞch mÞch trong ®ªm tèi. Lý TÇm Hoan rung nhÑ c¸nh tay, l−ìi dao kh¾c vôt rêi khái tay chñ vµ c¾m s©u vµo cæ häng tªn ¸m to¸n. Lý TÇm Hoan toan cói lËt x¸c chÕt lªn ®Ó xem h¾n lµ ai th× nhËn ra c¸nh tay x¸c chÕt cã ®eo Thanh Ma Thñ. Kh−u §éc? NhËn ra kÎ ¸m to¸n, Lý TÇm Hoan nh− chît nghÜ ra ®iÒu g×. Hä Lý chÇm chËm ngÈng lªn vµ nãi vänh vÒ phÝa sau l−ng: - Cao nh©n nµo cßn Èn nóp trong rõng mai xin xuÊt hiÖn ®Ó t¹i h¹ cã dÞp diÖn kiÕn! Mét tiÕu niªn tõ trong rõng mai b−íc ra ®Õn tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan vµ c−êi khinh khØnh: - C¸c h¹ ®Õn tõ bao giê mµ biÕt ®−îc ta ®ang ë trong rõng mai nµy? Lý TÇm Hoan mØm c−êi: - T¹i h¹ lµ kh¸ch cña trang viÖn, võa t×nh cê ®i d¹o ngang qua ®©y, v« t×nh nghe thÊy tiÕng c−êi. T¹i h¹ ®Þnh vµo xem thö th× bÞ kÎ gian ¸m to¸n. © HQD Typed by tunghh@hn.vnn.vn Convert to PDF by Minh Chinh http//www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2