Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 1

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:240

271
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 1: Trong tửu quán phát sinh án mạng ....Phước Oai tiêu cục, ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục. Tiêu cục này tiền nhiều thứ mạnh, nắm được rất nhiều tay cao thủ võ lâm.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 1

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC höìi 1 Trong tûãu quaán phaát sinh aán maång ....................................................3 höìi 2 Lêm Chêën Nam thûã taâi con treã ..........................................................15 höìi 3 Phûúác Oai tiïu cuåc phaát sinh biïën cöë ................................................24 höìi 4 Nhûäng troâ biïën aão trong quaán rûúåu ..................................................35 höìi 5 Hai chuåc tiïu àêìu uöíng maång theo....................................................44 höìi 6 Caái chïët bñ êín cuãa Hoa tiïn sinh........................................................54 höìi 7 Cuöåc tyã àêëu giûäa Thanh thaânh vaâ Tiïu cuåc ....................................65 höìi 8 Trong phaån àiïëm thiïëu nûä ra oai .......................................................76 höìi 9 Haâo kiïåt ngang nhiïn uöëng rûúåu àöåc ................................................84 höìi 10 Tòm song thên haâo kiïåt lïn àûúâng...................................................92 höìi 11 Cuöåc do thaám phên cuåc Trûúâng Sa ...............................................103 höìi 12 Nguyïn nhên cuöåc ruát lui cuãa Lûu Chñnh Phong ......................114 höìi 13 Cö gaái baán rûúåu laåi xuêët hiïån.........................................................122 höìi 14 Nhûäng mêíu chuyïån giûäa boån àöì àïå phaái Hoa Sún.....................131 höìi 15 Phaái Thanh Thaânh luyïån kiïëm àïm ngaây ...................................140 höìi 16 "Tõch taâ kiïëm" àaã baåi Trûúâng Thanh Tûã ......................................148 höìi 17 Dû Thûúng Haãi mûu àöì àaåi sûå .......................................................156 höìi 18 Trong quaán traâ chaåm traán cao nhên.............................................167 höìi 19 Vaån Lyá àöåc haânh Àiïìn Baá Quang..................................................175 höìi 20 Bïn búâ suöëi Nghi Lêm gùåp naån ......................................................184 höìi 21 Lïånh Höì Xung giaãi cûáu ni cö...........................................................197 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 höìi 22 Àiïìn Baá Quang tröí taâi thêìn voä .......................................................206 höìi 23 Lïånh Höì Xung duâng trñ khñch Àiïìn Baá Quang...........................214 höìi 24 La Nhên Kiïåt thuã àoaån àï heân.......................................................221 höìi 25 Trong Lûu Phuã Dõ Nhên xuêët hiïån ...............................................231 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 HÖÌI 1 TRONG TÛÃU QUAÁN PHAÁT SINH AÁN MAÅNG Phûúác Oai tiïu cuåc, ngoaâi töíng cuåc ra coá thïm 12 phên cuåc. Tiïu cuåc naây tiïìn nhiïìu thïë maånh, nùæm àûúåc rêët nhiïìu tay cao thuã voä lêm. Trong voâng hai chuåc nùm nay nhiïìu löå úã caác tónh khöng àûúåc yïn tônh, cuäng coá möåt söë ngûúâi baão tiïu gùåp phaãi mêëy vuå rùæc röëi, nhûng nhûäng tay haão thuã trong 12 tiïu cuåc maâ keáo hïët ra thò nhûäng vuå taây àònh cuäng giaãi quyïët ngay àûúåc. Lêm Chêën Nam phu nhên ngûúâi hoå Vûúng cuäng laâ doâng doäi danh gia voä lêm. Tuy baãn laänh phu nhên khöng cao cûúâng cho lùæm, song phuå thên baâ ta laâ Kim àao vö àõch Vûúng Nguyïn Baá laâm trûúãng mön phaái Kim Àao úã Laåc Dûúng thò dûúái trûúáng laåi lùæm nhên taâi xuêët chuáng. Sau khi hai hoå Lêm, Vûúng kïët thöng gia röìi, hai nhaâ chiïëu cöë lêîn nhau, tiïu cuåc Phûúác Oai liïìn àûúåc möåt lûåc lûúång rêët lúán viïån trúå cho. Vûúng phu nhên chó sinh haå àûúåc möåt cêåu con trai laâ Lêm Bònh Chi. Lêm Bònh Chi tûâ thuúã nhoã àûúåc phuå thên sùn soác, rêët gùæt gao vaâ daåy chaâng ba mön tuyïåt kyä laâ kiïëm, chûúãng vaâ tiïën. Coá luác chaâng coân àûúåc mêîu thên truyïìn àao phaáp cuãa phaái Kim àao cho. Lêm Chêën Nam laåi múâi möåt võ thêm nho àïí daåy Lêm Bònh Chi àoåc saách. Nhûng chaâng khöng thñch hoåc chûä, thûúâng trong ba ngaây thò coá àïën hai ngaây tröën hoåc. Nùm nay chaâng àaä mûúâi taám tuöíi maâ chûa hoåc hïët tûá thû. May úã chöî Lêm Chêën Nam chó muöën chaâng chuyïn vïì nghïì voä, khöng mong chaâng àoåc saách àïí thi àöî hoùåc àaåt túái bûúác cöng danh, nïn chaâng tröën hoåc hay khöng, öng cuäng chùèng hoãi àïën. Höm êëy Lêm Bònh Chi àem hai võ tiïu àêìu hoå Sûã vaâ hoå Trõnh cuâng hai tïn chaåy cúâ hiïåu laâ Baåch Nhõ, Trêìn Thêët trong tiïu cuåc theo chaâng ài sùn úã ngoaâi thaânh phña Têy. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Lêm Bònh Chi cûúäi ngûåa Baåch. Con ngûåa naây laâ möåt giöëng ngûåa danh cêu úã Têy vûåc maâ baâ ngoaåi chaâng àaä mua àïí mûâng ngaây sinh nhêåt nùm chaâng 17 tuöíi. Noá chaåy nhanh nhû gioá nïn chaâng rêët quyá. Nùm ngûúâi kyå maä vûâa ra khoãi cöíng thaânh Lêm Bònh Chi thuác maånh vïë möåt caái, con ngûåa tung cao böën voá bay lao ài rêët mau. Chó trong khoaãnh khùæc laâ àaä boã rúi böën con ngûåa kia úã laåi àùçng sau khaá xa. Lêm Bònh Chi cho ngûåa chaåy lïn sûúân nuái röìi thaã chim ûng cho bay vaâo rûâng. Coá möåt àöi thoã vaâng chaåy ra. Lêm Bònh Chi thaáo cung úã trïn lûng xuöëng, moác lêëy möåt muäi tïn trong tuái da àeo úã bïn yïn ngûåa. Chaâng giûúng cung, lùæp tïn bùæn àïën taách möåt phaát. Möåt con thoã truáng tïn ngaä liïìn, coân möåt con nûäa vöåi chaåy tröën vaâo trong buåi coã rêåm, chùèng thêëy àêu nûäa. Trõnh tiïu àêìu voåt ngûåa túái núi vûâa cûúâi vûâa trêìm tröì: - Tiïu phaáp cuãa Thiïëu tiïu àêìu thêåt laâ tuyïåt diïåu! Böîng nghe Baåch Nhõ úã meá taã khu rûâng la goåi: - Thiïëu tiïu àêìu! Laåi àêy mau! Chöî naây coá daä kï. Lêm Bònh Chi phoáng ngûåa chaåy túái, thêëy möåt con baåch trô úã trong rûâng bay ra. Chaâng bùæn möåt phaát nhûng khöng truáng, muäi tïn lûúát qua àêìu con daä kï. Chaâng liïìn vung roi ngûåa vuåt àaánh veáo möåt caái. Con daä kï truáng roi rúát xuöëng. Nhûäng löng nguä sùæc cuãa noá ruång ra tung bay trûúác gioá. Caã nùm cuâng cûúâi röå. Sûã tiïu àêìu cêët tiïëng khen: - Phaát roi naây cuãa Thiïëu tiïu àêì u, àûâng coá noái con daä kï maâ laâ con chim ûng lúán cuäng phaãi nhaâo xuöëng. Nùm ngûúâi chaåy lui chaåy túái trong khu rûâng. Hai võ tiïu àêìu cuâng hai tïn àuöíi muöng sùn àïìu muöën dêng cöng Lêm Bònh Chi, cûá döìn chim muöng cho chaåy àïën trûúác mùåt chaâng, duâ hoå coá gùåp dõp may cuäng khöng haå thuã. Cuöåc sùn bùæn keáo daâi chûâng hún möåt giúâ, Lêm Bònh Chi bùæn àûúåc àöi thoã rûâng, vaâ möåt cùåp daä kï, nhûng khöng àûúåc möåt con thuá lúán naâo nhû lúån rûâng, hûúu, nai caã. Chaâng chûa àûúåc hoaân toaân thoãa maän, liïìn noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 - Chuáng ta qua khu rûâng trûúác mùåt kia sùn möåt luác nûäa. Sûã tiïu àêìu buång baão daå: - Nïëu coân qua bïn àoá thò anh chaâng Thiïëu tiïu àêìu naây têët sùn bùæn cho àïën töëi mõt múái chõu ra vïì. Boån mònh seä bõ phu nhên traách oaán. Nghô vêåy hùæn liïìn noái: - Trúâi sùæp töëi röìi maâ trong khu rûâng àoá toaân àaá moåc nhoån hoùæt. Trong boáng töëi moâ, voá con baåch maä têët bõ thûúng mêët. Àïí saáng mai chuáng ta ài súám hún seä qua àoá chùæc sùn àûúåc lúån rûâng. Sûã tiïu àêìu àaä biïët Lêm Bònh Chi baãn tñnh ngang ngaånh khuyïn can caách naâo, chaâng cuäng khöng chõu nghe. Nhûng chaâng quyá con baåch maä hún caã tñnh maång, hùæn liïìn nhùæm vaâo yïëu àiïím àoá àïí can ngùn tiïíu chuã nhên. Quaã nhiïn Sûã tiïu àêìu vûâa noái vêåy, Lêm Bònh Chi vöî vaâo àêìu ngûåa àaáp: - Con tiïíu tuyïët long naây thöng minh lùæm, quyïët noá khöng dêîm lïn àaá nhoån àêu. Coá àiïìu ta súå böën con ngûåa cuãa caác ngûúi thò khöng àûúåc thïë. Thöi àûúåc! Chuáng ta quay vïì ài keão laâm bïí àñt gaä Thêët Trêìn. Nùm ngûúâi cuâng cûúâi öì röìi bùæt ngûåa quay àêìu. Lêm Bònh Chi phoáng ngûåa chaåy voåt ài nhûng khöng theo àûúâng cuä laåi voåt qua meá bùæc. Chaâng cho ngûåa phi nûúác àaåi möåt höìi, sau hïët hûáng múái cho ài thong thaã laåi. Böîng thêëy trïn àûúâng phña trûúác coá treo möåt caái möåt caái chiïu baâi baán rûúåu. Trõnh tiïu àêìu àïì nghõ: - Thiïëu tiïu àêìu! Chuáng ta thûã vaâo uöëng möåt cheán xem sao? Nhùæm rûúåu bùçng thõt thoã tûúi vaâ thõt kï nûúáng thò thêåt laâ tuyïåt! Lêm Bònh Chi cûúâi àaáp: - Teá ra ngûúi theo ta ài sùn laâ giaã döëi, uöëng rûúåu múái laá chñnh àïì. Nïëu khöng cho uöëng thoãa thñch thò bûäa mai laåi vïnh vïnh caái mùåt khöng chõu ài nûäa. Chaâng noái röìi leå laâng nhaãy xuöëng ngûåa, àuãng àónh tiïën vaâo trong quaán. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Lêm Bònh Chi ài thùèng vaâo cûãa quaán rûúåu. Moåi khi laäo chuã quaán ngûúâi hoå Thaái thêëy chaâng túái núi laâ chaåy ra àoán lêëy dêy cûúng vöìn vaä chaâo hoãi vaâ àûa ra chùèng thiïëu lúâi chuác tuång: - Bûäa nay Thiïëu tiïu àêìu ài sùn chùæc laâ àûúåc nhiïìu moán daä võ ngon laânh. Tiïën phaáp cuãa Thiïëu tiïu àêìu thêìn diïåu phi thûúâng, trïn àúâi hiïëm coá. Nhûng bûäa nay khaác vúái moåi lêìn, Lêm Bònh Chi túái núi thêëy trong tûãu quaán lùång ngùæt. Bïn loâ rûúåu chó coá möåt thiïëu nûä aáo xanh toác trïn àêìu buöåc laåi thaânh hai bñm vaâ caâi möåt caái caânh thoa möåc maåc. Thiïëu nûä àang maãi tröng nom viïåc cêët rûúåu. Naâng quay mùåt vaâo phña trong. Thêëy coá ngûúâi àïën cuäng chùèng quay àêìu nhòn ra. Trõnh tiïu àêìu lïn tiïëng hoãi bö bö: - Laäo Thaái àêu? Sao khöng ra dùæt ngûåa? Hai tïn chaåy cúâ hiïåu: Baåch Nhõ vaâ Thêët Trêìn keáo chiïëc ghïë daâi ra, lêëy tay aáo phuãi buåi bùåm àïí chuã nhên ngöìi. Sûã, Trõnh hai võ tiïu àêìu ngöìi meá dûúái böìi tiïëp Lêm Bònh Chi. Coân hai tïn hêìu Baåch Nhõ vaâ Thêët Trêìn thò ngöìi riïng möåt chöî. Böîng nghe phña trong coá tiïëng ngûúâi ho hùæng, röìi möåt laäo giaâ àêìu toác baåc phú bûúác ra chaâo: - Múâi quan khaách ngöìi chúi. Caác võ coá xúi rûúåu khöng? Laäo noái nghe khêíu êm laå tai chûá khöng phaãi ngûúâi àõa phûúng naây. Triïåu tiïu àêìu xùéng gioång àaáp: - Chùèng uöëng rûúåu, dïî thûúâng vaâo àêy uöëng traâ chùng? Haäy lêëy àem àêy ba cên Truác diïåp thanh. Hùæn laåi hoãi luön: - Laäo Thaái ài àêu? Quaán rûúåu naây àöíi chuã röìi chùng? Laäo kia àaáp: - Daå, daå! Xin coá ngay. Laäo quay vaâo baão thiïëu nûä: - Uyïín nhi! Lêëy ba cên truác diïåp thanh àïí quan khaách uöëng. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 Röìi laäo noái tiïëp: - Tiïíu laäo hoå Taát, nguyïn quaán úã àêy. Tiïíu laäo xuêët ngoaåi tûâ thuúã nhoã laâm nghïì buön baán xuöìng xônh àïí sinh nhai. Con trai, con dêu chïët hïët röìi. Tiïíu laäo nghô túái cêu "Caáo chïët ba nùm quay àêìu vïì nuái" nïn àem con chaáu naây vïì cöë hûúng. Ngúâ àêu boã nhaâ ài nùm chuåc nùm trúâi, bao nhiïu thên bùçng cöë hûäu núi quï nhaâ chùèng coân möåt ai. May maâ gùåp laäo Thaái àêy khöng muöën haânh nghïì nûäa, baán quaán naây laåi cho tiïíu laäo lêëy ba chuåc laång baåc. Húäi öi! Bêy giúâ vïì àïën cöë hûúng röìi, nghe chuyïån ngûúâi ta noái, trong loâng chùèng lêëy chi laâm thñch thuá nûäa. Giûäa luác naây, thiïëu nûä aáo xanh cuái àêìu àem möåt caái baân göî kï úã trûúác mùåt boån Lêm Bònh Chi, naâng àùåt àuäa cheán xuöëng mùåt baân röìi laåi cuái àêìu lui ra. Thuãy chung naâng vêîn chùèng daám nhòn khaách möåt caái naâo. Lêm Bònh Chi thêëy cö gaái thên hònh muäm môm, nhûng nûúác da baánh mêåt. Mùåt naâng laåi röî nhû caái töí ong bêìu. Chaâng cho àêy laâ lêìn àêìu tiïn cö laâm nghïì baán rûúåu, nïn cûã chó haäy coân ngûúång nghõu cuäng khöng àïí yá. Sûã tiïu àêìu cêìm möåt con daä kï vaâ möåt thoã rûâng àûa cho laäo Taát baão : - Laäo àem möí vaâ rûãa cho saåch seä röìi nêëu nûúáng laâm hai baát. Laäo Taát àaáp: - Daå, daå! Caác võ muöën nhùæm rûúåu thò haäy taåm duâng ñt thõt boâ àêåu phuång... Uyïín nhi nghe öng noái thïë, naâng khöng chúâ öng sai baão liïìn ài lêëy thõt boâ vaâ mêëy thûá rau àêåu àùåt lïn baân. Trõnh tiïu àêìu giúái thiïåu: - Lêm cöng tûã àêy laâ thiïëu tiïu àêìu Phûúác Oai tiïu cuåc. Thiïëu tiïu àêìu laâ bêåc thiïëu niïn anh huâng, chuyïn laâm viïåc nghôa hiïåp, vung tiïìn nhû coã raác. Nïëu laäo nêëu hai moán kia ngon laânh vûâa daå thiïëu tiïu àêìu thò söë baåc vöën ba chuåc laång cuãa laäo àoá chùèng mêëy ngaây thu vïì àuã. Taát laäo àêìu noái: - Daå, daå! Tiïíu laäo xin àa taå. Röìi laäo xaách con daä kï vaâ con thoã rûâng ài ra ngoaâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 Trõnh tiïu àêìu roát rûúåi vaâo ly cho Lêm Bònh Chi vaâ Sûã tiïu àêìu röìi tûå roát vaâo ly cuãa mònh. Hùæn nêng ly rûúåu ngûãa cöí lïn uöëng möåt húi caån saåch. Hùæn thoâ àêìu lûúäi ra liïëm meáp röìi noái: - Quaán àöíi chuã, nhûng rûúåu vêîn y nguyïn, khöng biïën àöíi muâi võ. Hùæn roát ly nûäa toan uöëng, böîng nghe coá tiïëng voá ngûåa voång laåi. Hai ngûúâi kyå maä tûâ meá bùæc àûúâng quan àaåo ài túái. Hai con ngûåa naây chaåy rêët nhanh, loaáng caái àaä àïën ngoaâi cûãa quaán rûúåu. Möåt ngûúâi lïn tiïëng: - Núi àêy coá quaán rûúåu. Haäy vaâo uöëng mêëy ly àaä! Sûã tiïu àêìu qua laåi nhiïìu trïn chöën giang höì. Hùæn nghe khêíu êm biïët ngay laâ ngûúâi úã Xuyïn Têy. Moåi ngûúâi quay àêìu nhòn ra cûãa quaán thêëy hai haán tûã àêìu àöåi noán laá, mònh mùåc aáo baâo xanh. Hai haán tûã buöåc ngûåa vaâo göëc cêy, boã noán ra röìi ài vaâo trong quaán. Chuáng liïëc mùæt ngoá qua boån Lêm Bònh Chi möåt caái röìi oai vïå ngöìi xuöëng. Hai haán tûã naây àïìu àêìu quêën vaãi trùæng, mònh mùåc aáo xanh ra veã vùn nhên. Chên hai gaä ài deáp muä. Sûã tiïu àêìu biïët caách ùn mùåc naây laâ àuáng kiïíu Xuyïn Têy. Súã dô hoå àöåi khùn trùæng laâ coá yá àïí tang Gia Caát Lûúång mêët ài. Nhên Voä Hêìu àûúåc ngûúâi àêët Xuyïn rêët kñnh yïu nhû möåt àêëng thêìn minh, hoå àïí tang öng röìi tuåc àoá àaä hún ngaân nùm, chiïëc khùn trùæng vêîn khöng rúâi khoãi àêìu hoå. Lêm Bònh Chi thêëy caách phuåc sûác cuãa hai haán tûã nhû vêåy rêët lêëy laâm kyâ, buång baão daå: - Mêëy ngûúâi naây vùn chùèng ra vùn, voä chùèng ra voä, àiïåu böå thêåt laâ cöí quaái. Böîng nghe gaä ñt tuöíi la lïn: - Lêëy rûúåu àêy! Lêëy rûúåu àêy! Naây Giaã huynh tónh Phuác Kiïën lùæm nuái quaá, ài nhiïìu rêët haåi sûác ngûåa. Uyïín nhi cuái àêìu àïën trûúác mùåt hai haán tûã noái rêët kheä: - Caác võ duâng rûúåu gò? http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Tuy thanh êm noái nhoã nhûng rêët trong treão loåt vaâo tai. Gaä haán tûã ñt tuöíi ngêín ngûúâi ra möåt chuát röìi nöíi lïn traâng cûúâi ha haã. Gaä haán tûã kia vûâa cûúâi röå vûâa thoâ tay àûa vaâo dûúái cùçm cö beá nêng cho ngêîng mùåt lïn àïí nhòn, vò luác naâo cö cuäng cuái àêìu xuöëng. Gaä cûúâi noái: - Àaáng tiïëc öi laâ àaáng tiïëc. Cö beá súå quaá vöåi luâi laåi. Haán tûã hoå Giaã cûúâi noái: - Võ cö nûúng naây bùæp thõt núã nang coá veã ngon lùæm. Nhûng laäo Dû maâ àöång vaâo cö ta thò caái mùåt höí phuâ cuãa cö nöíi lïn dûä lùæm àoá. Gaä haán tûã hoå Dû laåi cûúâi ha haã. Lêm Bònh Chi thêëy thaái àöå ngöng cuöìng cuãa hai gaä haán tûã kia, tûác giêån àêìy ruöåt, giú tay phaãi lïn àêåp xuöëng baân àaánh chaát möåt tiïëng röìi quaát hoãi: - Hai con choá àui mùæt úã àêu maâ daám àïën àêët Phuác Chêu chuáng ta àêy giúã thoái ngöng cuöìng? Gaä hoå Dû cûúâi noái: - Giaã laäo nhõ! Ngûúâi ta àang chûãi àöíng àêëy. Laäo thûã àoaán xem "con thoã" àoá thoáa maå ai naâo? Nguyïn Lêm Bònh Chi tûúáng maåo giöëng hïåt mêîu thên chaâng, laåi maây thanh mùæt saáng, veã ngûúâi xinh àeåp khaác thûúâng. Ngaây thûúâng hïî gaä trai naâo nheo mùæt ngoá chaâng möåt caái laâ chaâng cho ngay caái baåt tai. Bêy giúâ haán tûã kia laåi nhaåi chaâng bùçng danh tûâ "con thoã" thò chaâng coân nhõn laâm sao àûúåc? Chaâng liïìn vúá ngay höì rûúåu liïång qua. Haán tûã hoå Dû neá traánh, höì rûúåu bùæn ra àaám coã ngoaâi tûãu quaán. Rûúåu àöí ra tung toáe. Sûã tiïu àêìu vaâ Trõnh tiïu àêìu liïìn àûáng lïn chaåy àïën bïn hai gaä kia. Gaä hoå Dû cûúâi noái: - Thùçng nhoã àoá maâ laâm cö àaâo lïn hñ àaâi muáa haát thò coân coá thïí thu huát àûúåc möåt söë khaán giaã, chûá muöën àêëu voä thò khöng àûúåc àêu. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Trõnh tiïu àêìu quaát lïn: - Võ naây laâ thiïëu tiïu àêìu Phûúác Oai tiïu cuåc. Ngûúi daám àïën àêy vuöët rêu huâm thò thiïåt laâ lúán mêåt. Hùæn chûa dûát lúâi àaä vung quyïìn àaánh vaâo mùåt àöëi phûúng. Gaä haán tûã hoå Dû xoay tay traái möåt caái chuåp vaâo huyïåt maåch mön Trõnh tiïu àêìu röìi àêíy maånh möåt caái. Trõnh tiïu àêìu àûáng khöng vûäng, ngûúâi hùæn àuång maånh vaâo caái baân göî. Rùæc rùæc mêëy tiïëng vang lïn. Hai chên baân àaä gaäy rúâi. Trõnh tiïu àêìu bõ nùæm chùåt cöí tay, ngûúâi hùæn ngaä chuái vïì phña trûúác. Haán tûã hoå Dû giú khuyãu tay lïn thuác maånh xuöëng sau gaáy Trõnh tiïu àêìu khiïën hùæn khöng sao àûáng dêåy àûúåc. Trõnh tiïu àêìu tuy chûa àûúåc kïí vaâo haâng cao thuã trong Phûúác Oai tiïu cuåc, nhûng cuäng khöng phaãi laâ haång têìm thûúâng. Sûã tiïu àêìu thêëy hoå Trõnh bõ haán tûã kia múái àaánh möåt àoân àaä ngaä chuái thò biïët àöëi phûúng laâ möåt nhên vêåt coá lai lõch. Hùæn liïìn hoãi: - Tön giaá laâ ai? Àaä laâ baån àöìng àaåo voä lêm, chùèng leä laåi coi Phûúác Oai tiïu cuåc khöng vaâo àêu? Haán tûã hoå Dû cûúâi laåt àaáp: - Phûúác Oai tiïu cuåc û? Ta chûa nghe noái àïën ca. Caái àoá laâm troâ gò? Lêm Bònh Chi voåt ngûúâi laåi quaát: - Caái àoá chó chuyïn àaánh haång choá maá! Chaâng vûâa quaát vûâa phoáng chûúãng bïn traái àaánh ra. Röìi khöng chúâ àoân naây àaánh túái núi, tay phaãi laåi xuyïn qua tay traái phoáng luön chûúãng thûá hai. Àoá laâ chiïu "Vên lyá caân khön" trong pheáp "Phiïn thiïn chûúãng" töí truyïìn cuãa nhaâ chaâng. Gaä hoå Dû noái: - Bûäa nay coá möåt cùåp àaâo haát chûá khöng phaãi möåt... Gaä vung chûúãng lïn gaåt. Coân tay phaãi nhùçm chuåp xuöëng vai bïn hûäu Lêm Bònh Chi. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 Lêm Bònh Chi luán thêëp vai bïn hûäu xuöëng, tay phaãi phoáng chûúãng àaánh ra. Gaä hoå Dû nghiïng àêìu neá traánh. Khöng ngúâ "Phiïn thiïn chûúãng" gia truyïìn cuãa nhaâ hoå Lêm biïën hoáa kyâ diïåu vö cuâng. Gaä hoå Dû vûâa thêëy mònh traánh àûúåc möåt quyïìn thò quyïìn bïn traái Lêm Bònh Chi àöåt nhiïn xoâe ra, biïën quyïìn thaânh chûúãng. Quyïìn àang böí thùèng xuöëng, chûúãng àöåt nhiïn queát taåt ngang thaânh chiïu "Vuå lyá khaán hoa". "Böëp" möåt tiïëng! Gaä hoå Dû bõ möåt cuá taát tai. Gaä tûác giêån phoáng cûúác àaá Lêm Bònh Chi. Lêm Bònh Chi xuyïn sang meá hûäu traã laåi möåt cûúác. Luác naây Sûã tiïu àêìu àaä àang àöång thuã cuâng haán tûã hoå Giaã. Gaä Baåch Nhõ laåi nêng Trõnh tiïu àêìu dêåy. Trõnh tiïu àêìu ngoaác miïång ra maâ chûãi ruãa. Hùæn nhaãy vaâo giaáp cöng haán tûã hoå Dû. Nhûng Lêm Bònh Chi baão hùæn: - Ngûúi qua bïn kia giuáp Sûã tiïu àêìu. Con choá naây àïí mònh ta phaát laåc cuäng xong. Trõnh tiïu àêìu biïët chaâng coá tñnh cûúng cûúâng, hiïëu thùæng, khöng muöën ngûúâi khaác vaâo trúå chiïën thaânh thïë hai ngûúâi àaánh möåt. Hùæn liïìn lûúåm lêëy caái chên baân gaäy quay sang àaánh gaä hoå Giaã. Hai tïn chaåy cúâ hiïåu Baåch Nhõ, Thêët Trêìn chaåy ra ngoaâi cûãa. Möåt tïn ruát thanh baão kiïëm úã bïn yïn ngûåa cuãa Lêm Bònh Chi, coân möåt tïn cêìm cêy àinh ba troã vaâo mùåt gaä hoå Dû maâ thoáa maå. Trong tiïu cuåc thò nhûäng tïn naây voä nghïå têìm thûúâng, nhûng chuáng chuyïn viïåc chaåy cúâ, xûúáng tiïu hiïåu nïn thanh êm rêët vang döåi. Hai gaä chûãi mùæng bùçng tiïëng thöí êm Phuác Chêu, nïn hai gaä kia ngûúâi úã Tûá Xuyïn chùèng hiïíu gò caã, nhûng chuáng cuäng biïët àoá laâ nhûäng cêu chùèng töët àeåp gò. Taát laäo àêìu úã trong bïëp cuäng àaä chaåy ra. Uyïín Nhi àûáng tûåa vaâo gia gia. Hiïín nhiïn naâng khiïëp súå vö cuâng. Lêm Bònh Chi àöång thuã àaä àïën luác haâo hûáng. Tiïån àaâ, chaâng àaá baân ghïë trong quaán bùæn vaâo möåt xoá röìi lêìn lûúåt thi triïín nhûäng chiïu thûác maâ phuå thên chaâng àaä truyïìn thuå cho. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Lêm Bònh Chi bùæt àêìu luyïån voä tûâ ngaây lïn saáu. Àïën nay chaâng àaä coá 12 nùm cöng phu. Vïì mön "Phiïn thiïn chûúãng" suöët 12 nùm trúâi khöng giaán àoaån möåt ngaây naâo, ñt ra chaâng àaä luyïån coá àïën haâng vaån lêìn nïn thaânh thuöåc lùæm röìi. Ngaây thûúâng chaâng cuâng caác võ tiïu sû phên tñch, chiïët giaãi chûúãng phaáp. Möåt laâ chaâng àaä luyïån mön chûúãng phaáp töëi truyïìn naây àïën chöî tinh diïåu phi thûúâng. Hai laâ àöëi vúái Tiïu chuã nhên quêåt cûúâng hiïëu thùæng, ai cuäng nhûúâng nhõn vaâi phêìn, chùèng töåi gò maâ àem thûåc lûåc ra tranh thùæng vúái chaâng, àïí ài àïën chöî caã hai bïn cuâng bõ haåi. Vò thïë nïn tuy chaâng àaä thêu lûúåm àûúåc nhiïìu kinh nghiïåm lêm àõch, nhûng gùåp cuöåc tyã àêëu chên chñnh laåi rêët ñt. ÚÃ trong vaâ ngoaâi thaânh Phuác Chêu, chaâng hoåa hoùçn cuäng coá khi àöång thuã, nhûng toaân laâ nhûäng haång meâo queâ chûa saåch nûúác caãn thò àõch laâm sao laåi vúái tuyïåt nghïå cuãa nhaâ hoå Lêm. Chó trong mêëy chiïu laâ chaâng àaä àaánh ngûúâi ta mùåt muäi sûng huáp lïn phaãi chaåy tröën ngay. Lêìn naây Lêm Bònh Chi àöång thuã vúái gaä haán tûã hoå Dû, múái trong mûúâi mêëy chiïu maâ tñnh khñ kiïu cùng cuãa chaâng àaä bõ chuân nhuåt. Chaâng biïët àöëi phûúng laâ tay àaáo àïí, vò chaâng àaä thi triïín chûúãng phaáp àïën chöî biïën aão kyâ diïåu àaánh truáng vaâo vai, vaâo ngûåc gaä ba chûúãng maâ gaä vêîn chûa coi ra gò. Miïång gaä khöng ngúát noái trùng, noái cuöåi: - Tiïíu huynh àïå! Ta caâng nhòn tiïíu huynh àïå caâng thêëy roä chuá khöng phaãi laâ àaân öng, maâ nhêët àõnh laâ möåt võ àaåi cö nûúng hoáa trang. Maá chuá vûâa trùæng laåi vûâa höìng. Chuá cho ta hön möåt caái vaâo mùåt coá hay hún khöng, töåi gò maâ choaãng nhau hoaâi? Gaä hoå Dû coân dú miïång noái nhùng, àuã toã ra àöëi vúái Lêm Bònh Chi gaä chùèng quan têm gò mêëy. Lêm Bònh Chi thêëy gaä ùn noái höîn xûúåc, daám àem mònh ra laâm troâ chúi thò chaâng caáu giêån vö cuâng. Chaâng laåi àûa mùæt nhòn qua bïn kia thò thêëy hai tiïu àêìu hoå Sûã vaâ hoå Trõnh giaáp cöng haán tûã hoå Giaã maâ vêîn keám thïë. Trõnh tiïu sû bõ möåt quyïìn àaánh truáng muäi khaá nùång, maáu tûúi chaãy ra laâm cho vaåt aáo loang löí àoã loâm. Lêm Bònh Chi caâng phoáng chûúãng àaánh nhanh hún. Böîng nghe "böëp" möåt tiïëng. Gaä hoå Dû laåi truáng möåt caái taát tai. Àoân naây chaâng àaánh rêët nùång. Gaä hoå Dû tûác quaá gêìm lïn: http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 - Con ruâa nhoã naây thiïåt ngu ngöëc khöng biïët gò. Laäo gia thêëy ngûúi xinh àeåp nhû möåt võ tiïíu cö nûúng, nïn àuâa chúi vúái ngûúi möåt luác. Thïë maâ con ruâa àaánh laäo gia thiïåt sûå. Gaä biïën àöíi quyïìn phaáp möåt caách àöåt ngöåt, àaánh ra nhû gioá taáp mûa sa. Hai ngûúâi vûâa àaánh vûâa xñch dêìn ra ngoaâi cûãa tûãu quaán. Lêm Bònh Chi thêëy àöëi phûúng phoáng quyïìn àaánh thùèng vaâo giûäa, chaâng nhúá ngay túái khêíu quyïët coá chûä "taá", liïìn àûa tay traái ra gaåt. Khöng ngúâ tyá lûåc cuãa gaä hoå Dû maånh quaá, chaâng khöng gaåt àûúåc, trûúác ngûåc laåi bõ truáng quyïìn àaánh huyåch möåt tiïëng. Giûäa luác Lêm Bònh Chi laão àaão ngûúâi ài, cöí aáo chaâng bõ tay traái àöëi phûúng nùæm àûúåc. Gaä vñt caánh tay xuöëng khiïën nûãa ngûúâi chaâng phaãi cong ài. Àoaån tay phaãi gaä sûã chiïu "Thiïët mön haåm" gaác ngang vaâo sau gaáy chaâng. - Con ruâa úi! Mi dêåp àêìu laåy ta ba laåy kïu lïn ba tiïëng: Haão thuác thuác! Röìi ta buöng tha mi. Hai võ tiïu sû hoå Sûã vaâ hoå Trõnh tröng thêëy caã kinh, muöën boã àöëi thuã chaåy laåi ûáng cûáu Lêm Bònh Chi, nhûng gaä hoå Giaã phoáng caã quyïìn cûúác àaánh túái têëp, khöng àïí cho hai ngûúâi boã ài àûúåc. Tïn hêìu Baåch Nhõ giú àinh ba lïn nhùçm àêm vaâo sau lûng gaä hoå Dû. Gaä vûâa àêm vûâa la: - Mi coá mêëy àêìu maâ coân chûa buöng tay ra?... Gaä hoå Dû khöng quay àêìu laåi, phoáng chên traái àaá ngûúåc vïì phña sau, truáng caái àinh ba bùæn ra xa mêëy trûúång. Röìi chên phaãi laåi àaá theo möåt cûúác liïn hoaân khiïën cho gaä Baåch Nhõ lùn löån ài mêëy voâng, maäi khöng dêåy àûúåc. Thêët Trêìn lúán tiïëng thoáa maå: - Con ruâa àen àï tiïån kia! Meå quên löån giöëng! Con baâ mi àeã ra àûáa àui mùæt. Gaä mùæng möîi cêu luâi laåi möåt bûúác. Gaä mùæng taám chñn cêu, luâi laåi taám chñn bûúác liïìn. Haán tûã hoå Dû vûâa cûúâi vûâa noái: - Àaåi cö nûúng! Cö khöng chõu laåy û? Röìi gaä àeâ möîi luác möåt thêëp xuöëng hún khiïën cho traán Lêm Bònh Chi gêìn saát àêët. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Lêm Bònh Chi cöë nùæm quyïìn töëng vaâo buång gaä hoå Dû luön mêëy caái nhûng thuãy chung vêîn coân caách xa mêëy têëc, khöng sao àaánh truáng àûúåc. Chaâng caãm thêëy xûúng cöí àau ï êím, tûúãng chûâng nhû gaäy àïën núi. Mùæt naãy àom àoám, tai uâ caâng caåc. Hai tay chaâng àaánh àêëm loaån lïn. Àöåt nhiïn àuång phaãi möåt vêåt cûáng rùæn úã dûúái bùæp chên. Trûúác tònh traång cêëp baách, chaâng khöng nghô ngúåi gò nûäa, liïìn ruát ngay ra àêm maånh vïì phña trûúác, cùæm truáng vaâo buång dûúái gaä hoå Dû. Haán tûã hoå Dû àau quaá ruá lïn möåt tiïëng röìi buöng tay ra, luâi laåi hai bûúác. Mùåt gaä löå veã khuãng khiïëp vö cuâng. Buång dûúái gaä coá lûúäi truãy thuã sùæc vaâng cùæm ngêåp àïën têån chuöi. Mùåt gaä hûúáng vïì phña Têy, boáng tõch dûúng chiïëu vaâo àuöi àao lêëp loaáng. Gaä haá miïång muöën noái maâ khöng thöët ra lúâi, muöën thoâ tay ra ruát àao truãy thuã maâ cuäng khöng daám. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 HÖÌI 2 LÊM CHÊËN NAM THÛÃ TAÂI CON TREÃ Lêm Bònh Chi chùèng coân höìn vña naâo nûäa, tûúãng chûâng nhû traái tim muöën nhaãy ra ngoaâi miïång. Chaâng hoaãng höët luâi laåi mêëy bûúác. Haán tûã hoå Giaã cuâng hai tïn tiïu àêìu hoå Sûã vaâ hoå Trõnh ngûâng laåi khöng tyã àêëu nûäa. Chuáng kinh ngaåc phi thûúâng, àûáng ngoá haán tûã hoå Dû thêëy ngûúâi gaä laão àaão mêëy caái. Tay phaãi gaä nùæm lêëy chuöi àao truãy thuã, hïët sûác giêåt maånh ra ngoaâi. Lêåp tûác maáu tûúi voåt ra xa àïën mêëy thûúác. Mêëy ngûúâi baâng quang lúán tiïëng la hoaãng. Gaä hoå Dû kïu lïn: - Giaã... Giaã... Vïì noái vúái gia gia... baáo thuâ cho tiïíu àïå. Gaä hêët tay vïì phña sau. AÁnh vaâng lêëp loaáng. Gaä àaä liïång lûúäi àao truãy thuã ài. Gaä hoå Giaã vûún tay ra vûâa chuåp lêëy chuöi àao vûâa la goåi: - Dû huynh àïå! Dû huynh àïå! Röìi raão bûúác chaåy laåi. Gaä hoå Dû teá huyåch xuöëng àêët. Ngûúâi gaä giaäy àaânh àaåch mêëy caái röìi nùçm yïn khöng nhuác nhñch. Sû tiïu àêìu kheä hö àöìng boån: - Naây caác baån! Haäy chuêín bõ ài! Röìi chaåy àïën bïn ngûåa ruát lêëy khñ giúái cêìm tay. Hùæn laâ ngûúâi giaâu kinh nghiïåm giang höì, vûâa thêëy xaãy ra aán maång, liïìn nghô ngay àïën thïí naâo gaä hoå Giaã cuäng àaánh liïìu maång. Gaä hoå Giaã trúån mùæt lïn nhòn Lêm Bònh Chi möåt luác buång baão daå: - Boån chuáng àaä gêy ra aán maång lúä röìi têët chùèng chõu boã àoá, maâ coân giïët luön caã mònh àïí bõt miïång. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Àöåt nhiïn gaä chaåy àïën bïn ngûåa, nhaãy voåt lïn yïn. Gaä chûa kõp cúãi dêy cûúng buöåc vaâo göëc cêy. Tiïån tay cêìm lûúäi àao truãy thuã, gaä vung dao cùæt àûát dêy cûúng röìi thuác vïë vaâo buång ngûåa cho noá chaåy voåt vïì phña Bùæc. Boån gaä hai ngûúâi tûâ phña Bùæc ài xuöëng phuã Phuác Chêu. Bêy giúâ àöìng baån chïët röìi, gaä khöng vaâo thaânh Phuác Chêu nûäa, theo àûúâng cuä trúã vïì. Thêët Trêìn àaá vaâo thi thïí haán tûã hoå Dû cho lêåt ngûãa ngûúâi lïn. Chöî vïët thûúng vêîn coân gó maáu khöng ngúát. Gaä lïn tiïëng thoáa maå: - Mi vö lïî vúái thiïu tiïu àêìu cuãa chuáng ta laâ mi khöng muöën söëng úã àúâi nûäa. Thöi mi chïët quaách ài cuäng phaãi. Àêy laâ lêìn àêìu Lêm Bònh Chi giïët ngûúâi, chaâng búã vña, mùåt cùæt khöng coân höåt maáu, êëp uáng hoãi: - Sûã... Sûã tiïu àêìu! Bêy giúâ laâm thïë naâo àêy?... Baãn têm ta... khöng muöën giïët y... Sûã tiïu àêìu chau maây àaáp: - Chöî naây úã ngay lïì àûúâng, chuáng ta haäy àem xaác chïët vaâo trong quaán, àûâng àïí ngûúâi qua laåi tröng thêëy. May úã chöî trúâi sùæp töëi röìi, trïn àûúâng khöng coá ngûúâi ài. Baåch Nhõ cuâng Thêët Trêìn khiïng xaác ngûúâi chïët vaâo trong quaán. Sûã tiïu àêìu kheä hoãi: - Thiïëu tiïu àêìu coá giùæt tiïìn ài àêëy khöng? Lêm Bònh Chi vöåi àaáp: - Coá, coá... Röìi chaâng moác trong boåc coá hai chuåc laång baåc vuån lêëy ra hïët àûa cho Sûã tiïu àêìu. Sûã tiïu àêìu àoán lêëy baåc cêìm vaâo trong quaán àïí trïn baân, nhòn Taát laäo àêìu noái: - Taát laäo àêìu! Coá ngûúâi àûúâng ngoaâi àïën trïu troåc àaân baâ con gaái cuãa nhaâ ngûúi. Thiïëu tiïu àêìu nhaâ töi nöíi loâng nghôa hiïåp àûáng ra bïnh vûåc. Gùåp trûúâng húåp bêët àùæc dô cöng tûã múái phaãi giïët gaä. Moåi ngûúâi àïìu tröng thêëy caã àoá. Vuå naây cuäng laâ vò ngûúi maâ http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 xaãy ra, vêåy ngûúi phaãi gaánh möåt phêìn lúán traách nhiïåm, nïëu àïí sûå viïåc vúä lúã ra. Bêy giúâ mai taáng xaác chïët naây ài àaä röìi seä thuãng thùèng tòm caách che lêëp. Taát laäo àêìu àaáp: - Daå... daå... Trõnh tiïu àêìu noái: - Phûúác Oai tiïu cuåc cuãa chuáng ta ài baão tiïu úã ngoaâi maâ giïët mêëy tïn àaåo tùåc luåc lêm laâ chuyïån rêët thûúâng. Hai con chuöåt ngoaâi àêët Xuyïn naây laâ boån àêìu trêu mùåt ngûåa, ta nhên thêëy chuáng nïëu khöng phaãi laâ boån àaåo tùæc cûúáp àûúâng, cûúáp biïín thò cuäng laâ boån giùåc haái hoa rêët ghï gúám. Àaåi khaái chuáng àïën Phuác Chêu àïí gêy ra aán maång. Thiïëu tiïu àêìu cuãa chuáng ta laâ ngûúâi saáng suöët, múái thuã tiïu gaä naây àïí àem laåi sûå an ninh cho dên Phuác Chêu. Coá àiïìu thiïëu tiïu àêìu khöng daám hû danh, nïn chùèng buöìn lïn quan nha laänh thûúãng. Vêåy Taát laäo àêìu phaãi giûä möìm miïång, àûâng àïí cêu chuyïån tiïët löå ra ngoaâi. Laäo maâ khöng kñn tiïëng àïí quan nha hoãi àïën thò chuáng ta seä noái laâ hai tïn àaåo tùåc naây do laäo dùæt àïën. Viïåc laäo múã quaán baán rûúåu chó laâ chuyïån giaã traá, maâ laâm tai mùæt cho boån àaåo tùåc múái laâ sûå thûåc. Nïëu khöng thïë thò sao hai tïn naây laåi àïën nhùçm àuáng ngaây laäo khai trûúng, khöng súám hún hay chêåm hún? Chùèng bao giúâ trong thiïn haå laåi coá chuyïån ùn nhõp ngêîu nhiïn nhû thïë àûúåc. Taát laäo àêìu vöåi noái: - Taåi haå khöng daám noái... khöng daám noái gò hïët. Sû tiïu àêìu àûa Baåch Nhõ vaâ Thêët Trêìn khiïng xaác chïët ra chön ngoaâi vûúân sau quaán rûúåu. Hùæn laåi sai naåo hïët nhûäng vïët maáu ngoaâi cûãa àiïëm cho thêåt saåch. Sûã tiïu àêìu quay vaâo baão Taát laäo àêìu: - Trong voâng mûúâi ngaây, nïëu khöng coá gò tiïët löå ra, laäo àûúåc cêëp thïm nùm chuåc laång nûäa àïí laâm vöën. Bùçng laäo maâ húã möi, húã miïång noái quaâng thò lûúäi àao cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc chùèng giïët àûúåc haâng vaån àaåo tùåc thò cuäng àaä ba ngaân röìi, noá seä giïët möåt giaâ, möåt treã nhaâ laäo àoá, vaâ nhû vêåy bêët quaá trong vûúân rau nhaâ laäo chó vuâi thïm hai xaác chïët nûäa. Taát laäo àêìu àaáp: - Àa taå! Àa taå! Tiïíu laäo khöng daám noái gò àêu. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Moåi viïåc thu xïëp xong xuöi thò trúâi àaä töëi mõt. Lêm Bònh Chi àaä húi yïn daå, nhûng chûa hïët nöîi bùn khoùn. Chaâng vïì àïën tiïu cuåc, vûâa bûúác chên vaâo nhaâ àaåi saãnh àaä thêëy phuå thên ngöìi trïn ghïë thaái sû, àang nhùæm mùæt trêìm ngêm. Veã mùåt thêët thûúâng, Lêm Bònh Chi lïn tiïëng: - Gia gia! Phûúác Oai tiïu cuåc haânh nghïì àaä ba àúâi, bêëy nhiïu nùm qua laåi giang höì thò chuyïån chiïën àêëu giïët ngûúâi dô nhiïn khöng traánh khoãi àûúåc. Nhûng nhûäng ngûúâi bõ giïët hay bõ àaã thûúng toaân thuöåc vïì phe hùæc àaåo, vaã laåi nhûäng cuöåc chiïën àêëu cheám giïët naây chó xaãy ra úã núi rûâng hoang nuái thùèm maâ thöi. Keã bõ giïët chön ài laâ xong. Chùèng bao giúâ coá chuyïån àaåo tùåc cûúáp tiïu bõ giïët töë caáo àïën quan nha bao giúâ. Chuyïën naây Phûúác Oai tiïu cuåc gêy ra aán maång ngay taåi ngoaåi thaânh möåt toâa thõ trêën àöng àuác. Ngûúâi bõ giïët haåi khöng phaãi laâ quên àaåo tùåc thò laâ möåt viïåc taây àònh chûá àêu phaãi chuyïån têìm thûúâng. Àûâng noái hung thuã laâ thiïëu tiïu àêìu möåt tiïu cuåc, maâ ngay möåt võ cöng tûã con quan Töíng àöëc, quan Tuêìn aán phaåm töåi giïët ngûúâi cuäng khöng thïí kïët liïîu möåt caách dïî daâng àûúåc. Lêm Bònh Chi vûâa lïn àûúâng vïì vûâa tñnh toaán trong buång. Chaâng khöng quyïët àõnh àûúåc coá nïn thuá thêåt viïåc naây vúái phuå thên hay khöng. Khöng ngúâ vïì àïën tiïu cuåc chaâng àaä chaåm traán phuå thên. Lêm Chêën Nam vûâa thêëy con vïì, öng vui veã hoãi ngay: - Haâi nhi ài sùn thïë coá àûúåc con lúån rûâng naâo khöng? Lêm Bònh Chi àaáp: - Khöng. Àöåt nhiïn Lêm Chêën Nam tiïån tay àang cêìm caái doåc têíu thuöëc laâo, y vûâa quêåt vaâo vai Lêm Bònh Chi vûâa quaát: - Traã àoân ài! Nïëu laâ ngaây thûúâng thò Lêm Bònh Chi biïët ngay laâ phuå thên thûúâng nhên luác bêët ngúâ ra chiïu àïí khaão nghiïåm baãn laänh cuãa mònh. Chaâng thêëy öng ra chiïu naây laâ chiïu thûá 26 tïn goåi "Lûu tinh phi truåy" trong "Tõch Taâ kiïëm phöí", chaâng àaä lêåp tûác sûã chiïu thûá 46 laâ "Khai hoa kiïën phêåt" co ngûúâi laåi àïí neá traánh. Nhûng luác naây chaâng têm thêìn hoaãng höët, cho ngay laâ vuå mònh giïët ngûúâi http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 trong tiïíu quaán àaä bõ phuå thên phaác giaác röìi vaâ öng cêìm doåc têíu àaánh mònh àïí trûâng phaåt, nïn chaâng khöng daám neá traánh. Lêm Chêën Nam quêåt doåc têíu xuöëng vai Lêm Bònh Chi chó coân ba têëc liïìn àöåt nhiïn dûâng laåi hoãi: - Sao thïë? Nïëu úã trïn giang höì gùåp phaãi kònh àõch maâ ngûúâi ngúá ngêín nhû vêåy thò coân chi caái vai kia nûäa? Tuy lúâi noái ra chiïìu traách mùæng, nhûng neát mùåt vêîn tûúi cûúâi. Lêm Bònh Chi daå möåt tiïëng röìi haå thêëp vai bïn taã xuöëng, tûâ tûâ xoay mònh laåi ài quanh laåi phña sau phuå thên, tiïån thêëy caái chöíi löng àïí trïn kyã traâ, chaâng liïìn cêìm lêëy àêm vaâo lûng öng. Àoá chñnh laâ chiïu "Hoa khai kiïën phêåt". Lêm Bònh Chi gêåt àêìu cûúâi noái: - Thïë múái phaãi chûá! Àöìng thúâi öng xoay tay laåi duâng doåc têíu traã laåi bùçng chiïu "Giang thûúång löång àõch". Lêm Bònh Chi phêën khúãi tinh thêìn, chaâng chiïët giaãi bùçng chiïu "Tûã khñ àöng lai". Hai cha con cuâng nhau chiïët giaãi àïën nùm chuåc chiïu röìi Lêm Chêën Nam cêìm doåc têíu phoáng leå àiïím nheå vaâo dûúái vuá Lêm Bònh Chi. Lêm Bònh Chi àúä àoân khöng kõp, caánh tay phaãi bõ tï nhûác, cêy chöíi löng gaâ chaâng khöng nùæm giûä àûúåc nûäa àaânh àïí rúát xuöëng àêët. Lêm Chêën Nam cûúâi noái: - Hay lùæm! Hay lùæm! Trong voâng möåt thaáng nay, ngaây naâo cuäng tiïën böå khaá àêëy. Thïë laâ bûäa nay ngûúi chiïët giaãi thïm àûúåc böën chiïu nûäa. Röìi öng quay laåi ngöìi xuöëng ghïë lêëy thuöëc boã vaâo têíu noái: - Bònh nhi! Noái cho ngûúi hay: bûäa nay trong tiïu cuåc coá chuyïån vui mûâng. Lêm Bònh Chi queåt lûãa cho phuå thên huát thuöëc röìi hoãi: - Chùæc gia gia laåi àoán àûúåc möåt moán haâng lúán? Lêm Chêën Nam lùæc àêìu cûúâi àaáp: http://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 - Chó lo tiïu cuåc mònh khöng àuã ngûúâi laâm àûúåc, chûá khöng súå thiïëu haâng. Ta e rùçng haâng àûa àïën nhiïìu maâ mònh khöng daám laänh hïët. Öng thúã ra möåt laân khoái thuöëc daâi, noái tiïëp: - Vûâa röìi Lyá tiïu àêìu tûâ Giang Têy àûa tin vïì cho hay. Dû quaán chuã chuâa Tuâng Phong thuöåc phaái Thanh Thaânh úã Xuyïn Têy àaä thu lïî vêåt cuãa chuáng ta àûa biïëu. Lêm Bònh Chi múái nghe múái nghe àïën mêëy tiïëng "Xuyïn Têy", "Dû quaán chuã" àaä giêåt naãy mònh lïn hoãi laåi: - Thu lïî vêåt cuãa chuáng ta û? Lêm Chêën Nam àaáp: - Cöng viïåc trong tiïu cuåc trûúác nay ta khöng noái cho Bònh nhi nghe, nïn Bònh nhi khöng hiïíu. Bònh nhi dêìn dêìn tuöíi àaä lúán khön, gaánh nùång cuãa gia seä àùåt lïn vai Bònh nhi. Vêåy tûâ nay cöng viïåc trong tiïu cuåc, Bònh nhi cêìn àïí yá cho hiïíu biïët. Haâi tûã! Tiïu cuåc cuãa chuáng ta àaä truyïìn ba àúâi. Möåt laâ nhúâ tiïëng tùm cuãa töí phuå ngaây trûúác àïí laåi. Hai laâ nhúâ úã cöng viïåc truyïìn thöëng cuãa tiïu cuåc nhaâ ta laâm àûúåc möåt caách àùæc lûåc vaâ àêu ra àêëy, múái gêy nïn àûúåc thanh thïë nhû ngaây nay. Coá àiïìu moåi viïåc trïn chöën giang höì thò vïì thanh danh chó chiïëm àûúåc hai phêìn mûúâi, cöng viïåc laâm ùn hai phêìn nûäa laâ böën, coân saáu phêìn mûúâi phaãi tröng vaâo sûå nïí vò cuãa caác baån hûäu giang höì hai phe Hùæc, Baåch. Haâi tûã thûã nghô maâ coi: tiïu xa cuãa Phûúác Oai tiïu cuåc chuáng ta chaåy khùæp trong 12 tónh, nïëu möîi chuyïën àïìu phaãi coá ngûúâi nhaâ ài theo höå vïå àïí cheám giïët nhûäng keã cûúáp àûúâng thò lêëy àêu ra àuã ngûúâi maâ thñ maång cho chuyïën haâng àûúåc troát loåt. Ngûúâi ta thûúâng noái: "Giïët àûúåc ngaân àõch mònh cuäng phaãi tûã thûúng àïën taám trùm". Hún nûäa ngay möåt moán tiïìn böìi thûúâng cho gia àònh tiïu sû, ngûúâi chaåy cúâ, cuâng thuöåc haå duâ coá lêëy caã tiïu ngên àùæp vaâo cuäng khöng àuã, chuáng ta coân àûúåc gò nûäa? Lêm Bònh Chi àaáp: - Vêng. Loâng chaâng laåi nghô túái mêëy chûä: "Quan têy", "hoå Dû" maâ phuå thên vûâa noái laåi coân vùng vùèng bïn tai. Lêm Chêën Nam laåi noái: http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2