Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 26

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:252

158
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 26: Tiểu Cô Nương Mạt Sát Dư Thương Hải ...Lâm Bình Chi đã bị trọng thương, chàng nói một hồi như vậy, tâm tình xúc động, cảm thấy ruột gan nhộn nhạo cả lên. Chàng ráng chống chọi nói cho hết lời, rồi người chàng lảo đảo muốn té.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 26

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 26 Tiïíu cö nûúng maåt saát Dû Thûúng Haãi........................................... 3 Höìi 27 Khuác Phi Yïn xin thuöëc cûáu ngûúâi ............................................... 15 Höìi 28 Ngûúâi bõ thûúng laâ ai? ................................................................ 26 Höìi 29 Kiïëm ni cö quêìn huâng vaâo kyã viïån ............................................... 38 Höìi 30 Gùåp nguy nan haâo kiïåt khuêët thên .............................................. 41 Höìi 31 Höîn Nguyïn Cöng giaãi cûáu Thiïëu tiïu àêìu ................................... 50 Höìi 32 Cö gaái baán rûúåu laåi xuêët hiïån...................................................... 58 Höìi 33 Nghe chuyïån Linh San, tiïíu ni àau loâng ...................................... 70 Höìi 34 Nöîi loâng bñ êín cuãa ni cö .............................................................. 82 Höìi 35 Niïåm Böì taát giaãi naån ên nhên ..................................................... 91 Höìi 36 Lûu Chñnh Phong thuåc chûác triïìu àònh ........................................ 99 Höìi 37 Boån Tung Sún uy hiïëp Lûu gia .................................................. 109 Höìi 38 Lûu Chñnh Phong kïët baån taâ ma ............................................... 117 Höìi 39 Vò baån vaâng, toaân gia mùæc naån .................................................. 129 Höìi 40 Khuác tiïëu ngaåo tûâ àêy bùåt tiïëng ................................................ 140 Höìi 41 Súå löå chuyïån, Phñ Bên haå saát thuã............................................... 149 Höìi 42 Sùæp chïët vêîn coân mï nhaåc àiïåu ................................................. 158 Höìi 43 Lêm Chêën Nam uyã thaác Di Ngön .............................................. 167 Höìi 44 Lïånh Höì Xung tröí taâi miïång lûúäi ............................................... 178 Höìi 45 Vö Song Vö Àöëi Ninh Thõ Nhêët Kiïëm ......................................... 189 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 46 Ngoåc Nûä Phong, Höì Xung saám höëi ............................................. 201 Höìi 47 Sû huynh sû muöåi chan chûáa thêm tònh ..................................... 209 Höìi 48 Hêët baão kiïëm, Höì Xu.ng höëi hêån ............................................... 222 Höìi 49 Nhûäng böå xûúng khö trong mêåt àöång ......................................... 234 Höìi 50 Lêm Bònh Chi àaã baåi Luåc Hêìu Nhi ............................................ 242 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 Höìi 26 Tiïíu cö nûúng maåt saát Dû Thûúng Haãi Lêm Bònh Chi àaä bõ troång thûúng, chaâng noái möåt höìi nhû vêåy, têm tònh xuác àöång, caãm thêëy ruöåt gan nhöån nhaåo caã lïn. Chaâng raáng chöëng choåi noái cho hïët lúâi, röìi ngûúâi chaâng laão àaão muöën teá. Dû Thûúng Haãi noái: - Hay lùæm! Ngûúi baão ta quy àêìu laâm mön haå Möåc tiïn sinh àïí hoåc thïm chuát baãn laänh. Àoá laâ àiïìu maâ Dû Thûúng Haãi naây rêët mong muöën. Ngûúi àaä laâ mön haå Möåc tiïn sinh thò nhêët àõnh baãn laänh phaãi cao thêm khön lûúâng! Ta haäy lônh giaáo ngûúi mêëy chiïu trûúác. Hùæn noái mêëy cêu naây rêët khön ngoan àïí toã roä muöën khiïu chiïën vúái Lêm Bònh Chi vaâ yïu cêìu Möåc Cao Phong àûáng ngoaâi tûå thuã baâng quang khöng àûúåc tham dûå vaâo. Möåc Cao Phong luâi laåi hai bûúác cûúâi noái: - Tiïíu tön tûã! Ta e rùçng baãn laänh ngûúi coân nöng caån, khöng phaãi laâ àöëi thuã vúái chûúãng mön phaái Thanh Thaânh. Ngûúi maâ tyã àêëu vúái y têët bõ uöíng maång. Gia gia khöng thïí möåt ngaây maâ coá àûúåc àûáa chaáu lûng guâ maâ tuêën tuá dô nhiïn chùèng núä boã mùåc ngûúi àïí cho ngûúâi ta saát haåi. Vêåy ngûúi quyâ xuöëng dêåp àêìu laåy gia gia àïí gia gia thay ngûúi àöång thuã àûúåc khöng? Lêm Bònh Chi àûa mùæt nhòn Dû Thûúng Haãi, buång baão daå: - Mònh maâ maåo muöåi tiïën ra àöång thuã vúái laäo hoå Dû naây àang luác hùæn noáng giêån thò e rùçng chó möåt chiïu laâ mònh toi maång. Ngûúâi àaä chùèng coân thò noái chi àïën chuyïån baáo thuâ cho song thên? Nhûng Lêm Bònh Chi naây têëm thên nam tûã àûúâng àûúâng coá lyá àêu laåi tûå nhiïn vö cúá ài laåy laäo lûng guâ kia laâm gia gia? Mònh bõ höí nhuåc chùèng kïí laâm chi, nhûng àïí liïn luåy àïën öng cha cuäng phaãi xeã nhuåc lêy vò mònh suöët àúâi coân bao giúâ goác àêìu lïn àûúåc vaâ ngaây sau khöng coân àêët àûáng trïn giang höì. Vaã laåi mònh àaä quyâ laåy laäo tûác laâ phaãi nûúng tûåa vaâo dûúái maái nhaâ Taái bùæc minh àaâ, khöng thïí tûå lêåp àûúåc nûäa. Lêm Bònh Chi têm thêìn bêët àõnh, ngûúâi chaâng run lêíy bêíy. Chaâng phaãi àûa tay traái ra võn vaâo baân. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Dû Thûúng Haãi liïìn noái: - Ta coi ngûúi chùèng ra troâ gò. Vêåy ngûúi coá dêåp àêìu laåy ngûúâi ta mêëy caái tûúãng cuäng chùèng lêëy chi laâm nhuåc nhaä. Laäo ngêëm ngêìm phaát giaác ra möëi quan hïå giûäa Lêm Bònh Chi vaâ Möåc Cao Phong coá àiïìu àùåc biïåt. Hiïín nhiïn Möåc Cao Phong khöng phaãi laâ gia gia chaâng. Nïëu phaãi thò khi naâo chaâng chó kïu laäo bùçng tiïìn böëi maâ thuãy chung khöng goåi möåt tiïëng: "Gia gia"? Laäo cöë yá noái khiïu khñch àïí Lêm Bònh Chi khöng nhõn àûúåc tûå chaâng ra àöång thuã àaång laäo coá àûúâng tiïën thoaái. Lêm Bònh Chi xoay chuyïín yá nghô rêët mau. Chaâng nhúá laåi mêëy bûäa nay Phûúác Oai tiïu cuåc bõ phaái Thanh Thaânh lêën aát àuã àiïìu phaãi chõu bao phen só nhuåc, liïìn buång baão daå: - Ngaây trûúác Haân Tñn phaãi chõu caái nhuåc luöìn khöë maâ sau àûúåc àùng daân baái tûúáng, dûång nïn cú nghiïåp lúán lao hún àúâi. Bêåc àaåi trûúång phu khöng biïët nhõn nhuåc nhûäng àiïìu nhoã moån thò hoãng viïåc lúán. Mònh chó cöët sau dûúng danh thiïn haå thò bêy giúâ coá phaãi khuêët têët cuäng chùèng hïì chi. Nghô vêåy chaâng quay laåi quyâ xuöëng trûúác mùåt Möåc Cao Phong vûâa dêåp àêìu vûâa noái: - Gia gia! laäo Dû Thûúng Haãi àêy taân saát ngûúâi vö töåi, cûúáp àoaåt taâi vêåt àaä nhiïìu. Trong voä lêm ai cuäng coá quyïìn giïët hùæn. Gia gia nïn cêìm cên cöng lyá àïí trûâ möëi haåi lúán naây trïn chöën giang höì. Haânh àöång cuãa Lêm Bònh Chi khiïën cho Möåc Cao Phong vaâ Dû Thûúng Haãi àïìu ngaåc nhiïn. Chùèng ai ngúâ chaâng lûng guâ tuöíi treã maáu noáng laåi chõu ài laåy ngûúâi vaâ thöët ra nhûäng lúâi nùn nó kïu van. Ta nïn biïët rùçng moåi ngûúâi trong voä lêm ai cuäng tranh danh, hiïëu thùæng, chùèng thaâ chõu chïët dûúái muön ngaân lûúäi àao chûá khöng chõu cuái àêìu. Huöëng chi úã àêy giûäa àaám àöng maâ quêìn haâo àïìu tûúãng chaâng guâ treã tuöíi laâ chaáu Möåc Cao Phong. Nïëu khöng phaãi chaáu ruöåt thò cuäng laâ àöì tön, àiïåt tön gò àêy. Chó coá mònh Möåc Cao Phong biïët chaâng chùèng coá dêy dûa gò àïën mònh. Coân Dû Thûúng Haãi tuy àaä khaám phaá ra phêìn lúán, nhûng cuäng khöng àoaán ra àûúåc möëi quan hïå chên chñnh giûäa hai ngûúâi. Laäo nghe Lêm Bònh Chi kïu "gia gia" rêët laâ miïîn cûúäng thò cho laâ vò chaâng tham söëng, súå chïët maâ thöët ra. Möåc Cao Phong cûúâi ha haã noái: - Tön nhi hay lùæm! Ngoan lùæm! Sao? Chuáng ta thûã chúi möåt cuöåc chùng? Miïång laäo khen ngúåi Lêm Bònh Chi maâ mùåt laäo laåi àöëi diïån Dû Thûúng Haãi. Cêu laäo khen chaáu gioãi, chaáu ngoan tûåa höì HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 àïí noái vúái ngûúâi trûúác mùåt. Dû Thûúng Haãi tûác giêån vö cuâng! Nhûng hùæn biïët cuöåc chiïën àêëu bûäa nay chùèng nhûäng quan hïå cho sûå sinh tûã töìn vong cuãa riïng mònh hùæn, maâ noá coân liïn quan àïën cuöåc hûng suy vinh nhuåc cuãa caã phaái Thanh Thaânh. Laäo liïìn möåt mùåt ngûng thêìn phoâng bõ, möåt mùåt cûúâi laåt noái: - Möåc tiïn sinh àaä coá yá phö trûúng thêìn kyä tuyïåt diïåu trûúác mùåt caác võ bùçng hûäu àïí chuáng ta múã röång têìm mùæt. Vêåy bêìn àaåo àaânh liïìu maång àïí böìi tiïëp ngûúâi quên tûã. Vûâa röìi Möåc Cao Phong àaä vung tay vöî vai Lêm Bònh Chi, Dû Thûúng Haãi biïët nöåi lûåc laäo cûåc kyâ thêm hêåu coân cao xa hún hùæn nhiïìu. Nhêët laâ nöåi lûåc laäo laåi cûåc kyâ baá àaåo. Bêy giúâ àöëi diïån chiïën àêëu têët nhiïn thïë maånh bùçng sêëm seát ra oai, nghiïng non döëc biïín. Hùæn quyïët àõnh chuã yá laâ trong trùm chiïu àêìu chó thuã chûá khöng cöng àùång giûä cho khoãi thêët baåi röìi sau seä chúâ àúåi cú höåi thuã thùæng. Voä cöng phaái Thanh Thaânh nguyïn chó laâ möåt chi thuöåc Huyïìn Mön chñnh töng, chuyïn duâng nhu àïí khùæc cûúng. Dû Thûúng Haãi ngûng tuå chên khñ vaâo huyïåt àan àiïìn, buång baão daå: - Bûäa nay ta chó cêìu sao giûä àûúåc thïë quên bònh. Cuâng laäo guâ naây tyã àêëu khöng phên thùæng baåi thò phaái Thanh Thaânh cuäng àuã núã maây núã mùåt vúái anh huâng thiïn haå. ta laåi nghe laäo guâ coá tñnh cûåc kyâ tûå phuå. Trong nhêët thúâi laäo khöng thùæng nöíi ta, têët ài àïën chöî têm thêìn phuâ àöång, chên khñ taáo baåo àïí têën cöng. Trong voâng trùm chiïu ra seä thûâa cú chöî sú húã cuãa laäo cuäng chûa biïët chûâng. Möåc Cao Phong thêëy laäo àaåo nhên thêëp luân naây thên hònh chó bùçng möåt àûáa nhoã, xaách nùång khöng túái 80 cên. Thïë maâ laäo àûáng coi thên phaáp vûäng vaâng laåi coá khñ àöå möåt bêåc àaåi tön sû phaái lúán. Têët nhiïn nöåi cöng hùæn rêët thêm hêåu, liïìn buång baão daå: - Laäo tiïíu àaåo sô naây quaã nhiïn laâ tay àaáo àïí. Phaái Thanh Thaânh àúâi àúâi saãn xuêët nhiïìu tay danh thuã. Thùçng cha muäi trêu naây laâm chûúãng mön quyïët chùèng phaãi haång têìm thûúâng. Bûäa nay Möåc möî bõ lêåt thuyïìn trong ngoâi laåch thò thanh danh möåt àúâi tröi theo doâng nûúác. Möåc Cao Phong cuäng laâ ngûúâi rêët cêín thêån. Laäo khöng daám maåo muöåi phaát chiïu ngay. Quêìn haâo thêëy hai laäo thêëp luân àûáng ngûng thêìn nhòn nhau chêìm chêåp vaâ neát mùåt àïìu nghiïm nghõ thöi khöng cûúâi nûäa, thò biïët ngay möåt cuöåc àaåi chiïën sùæp diïîn ra trong khoaãnh khùæc. Boån Thiïn Mön àaåo nhên, Àõnh Dêåt sû thaái vöën chùèng coá haão yá gò vúái Dû Thûúng Haãi vò phaái HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Thanh Thaânh khöng nùçm trong Nguä nhaåc kiïëm phaái vaâ chùèng coá möåt sûå liïn minh naâo. Ngaây thûúâng boån àïå tûã phaái Thanh Thaânh hoùåc vö tònh hoùåc hûäu yá vêîn ra chiïìu khinh thõ Nguä nhaåc kiïëm phaái. Tuy hoå khöng daám deâm pha hoùåc chï bai trûúác mùåt, nhûng hoå chûa tûâng thöët ra nûãa cêu troång voång hay ca tuång bao giúâ. Coân Möåc Cao Phong thò noái tiïëng heân haå trong voä lêm nhûng laäo cuäng khöng laâm àiïìu gò caân rúä hoùåc gêy thuâ oaán vúái Nguä nhaåc kiïëm phaái. Coá àiïìu nhûäng tay cao thuã haång nhêët trong phaái naây àïìu cho Möåc Cao Phong laâ con ngûúâi ty bó nïn khöng kïët àaãng vúái laäo. Vò nhûäng leä trïn, bêët luêån ai thùæng ai baåi thò boån Thiïn Mön cuäng chùèng quan têm. Trong loâng hoå chó cêìu cho mònh àûúåc khoãi tai vaå vaâ mong hai bïn chiïën àêëu caâng dûä caâng hay. Chó coá Lûu Chñnh Phong giûä àõa võ chuã nhên laâ hïët sûác khuyïn can hai bïn. Nhûng Möåc, Dû hai ngûúâi àïìu laâ nhûäng tay cao thuã, nöíi tiïëng, ai thoaái nhûúång trûúác dô nhiïn ngûúâi êëy toã ra keám coãi. Thûåc tònh trong thêm têm hai ngûúâi àïìu khöng muöën coá cuöåc tyã voä naây, nhûng àaä vaâo thïë muöën lui khöng àûúåc. Giûäa luác êëy Dû Thûúng Haãi vaâ Möåc Cao Phong àang thuã thïë chúâ cú höåi phaát chiïu thò àöåt nhiïn möåt tiïëng hö vang. Hai ngûúâi tûâ phña sau voåt ra. Huyåch möåt tiïëng! Hai ngûúâi cuâng ngaä uáp mùåt xuöëng àêët, thùèng cùèng khöng nhuác nhñch. Hai ngûúâi naây mònh mùåc aáo baâo xanh. Möng àñt haäy coân chên àaá. Böîng nghe thanh êm trong treão cuãa möåt thiïëu nûä vang lïn: - Àêy laâ baãn laänh giûä nhaâ cuãa phaái Thanh Thaânh kïu bùçng "Thñ cöí hûúáng hêåu, Bònh sa laåc nhaån" thûác. Dû Thûúng Haãi caã giêån. Hùæn xoay ngûúâi laåi chûa nhòn roä ai noái cêu naây àaä nhaãy voåt vïì phña phaát ra thanh êm, thò thêëy möåt nûä àöìng mònh mùåc aáo maâu luåc àûáng bïn chiïëu. Hùæn liïìn vûún tay ra chuåp lêëy caánh tay cö. Nûä àöìng lúán tiïëng la: - Maá maá! Röìi khoác oâa lïn. Dû Thûúng Haãi giêåt mònh kinh haäi. Nguyïn hùæn tûúãng cö àaä múã miïång buöng lúâi vuä nhuåc. Trong luác giêån nhû àiïn nïn hùæn khöng kõp suy nghô, cho ngay laâ vuå hai tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh kia bõ àaá nhêët àõnh coá liïn quan túái cö. Hùæn boáp chùåt quaá, khi nghe cö khoác röëng lïn múái biïët cö chó laâ möåt àûác con gaái nhoã tuöíi. Hùæn àöëi vúái cö nùång tay trûúác mùåt anh huâng thiïn haå laâ quaá phuä phaâng, mêët thïí diïån möåt võ chûúãng mön phaái Thanh Thaânh. Hùæn höët hoaãng buöng tay ra. Ngúâ àêu nûä àöìng caâng khoác lúán hún. Cö vûâa khoác vûâa la: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 - Mi boáp gaäy xûúng ta! Maá maá úi! Con bõ gaäy tay röìi. Àau quaá! Àau quaá! Chûúãng mön phaái Thanh Thaânh àaánh quen trùm trêån, tûâng traãi qua bao cún soáng to gioá caã maâ bêy giúâ phaãi möåt phen theån thuâng khöng buát naâo taã xiïët. Hùæn thêëy trùm ngaân con mùæt àïìu nhòn mònh vaâ muåc quang löå veã traách moác khinh bó. Bêët giaác mùåt hùæn àoã lïn, chên tay luöëng cuöëng, kheä cêët tiïëng döî cö beá: - Àûâng khoác nûäa! Àûâng khoác nûäa! Khöng gaäy tay àêu! Khöng gaäy tay àêu! Nûä àöìng vûâa khoác vûâa noái: - Gaäy röìi coân gò? Ngûúi bùæt naåt ta, ngûúâi lúán àaánh con nñt, àeåp mùåt chûa? Trúâi úi àau quaá! Hñch hñch hñch... Moåi ngûúâi thêëy cö beá naây múái chûâng 12, 13 tuöíi, mònh mùåc aáo maâu luåc, da trùæng noän naâ. Khuön mùåt traái xoan, veã ngûúâi rêët thanh tuá, khaã aái nïn ai cuäng coá yá thûúng cö. Mêëy ngûúâi thö löî àaä quaát thaáo: - Troái laäo muäi trêu laåi! - Àaánh chïët laäo àaåo sô luân àoá ài! Dû Thûúng Haãi cuöëng quñt caã lïn. Hùæn tûå biïët mònh àaä laâm cho moåi ngûúâi nöíi giêån khöng daám phaãn àöëi, chó thuã thó baão cö beá: - Tiïíu muöåi muöåi! Xin löîi tiïíu muöåi muöåi! Àïí ta coi laåi tay xem coá bõ thûúng khöng? Hùæn noái xong muöën veán aáo cö beá lïn. Cö khöng chõu la lúán: - Khöng! Khöng! Àûâng àuång vaâo ta nûäa. Maá maá úi maá maá! Laäo àaåo sô thêëp luân naây àaánh gaäy caánh tay haâi nhi röìi! Dû Thûúng Haãi khöng biïët laâm thïë naâo. Böîng möåt haán tûã mùåc aáo baâo xanh tûâ trong àaám àöng chaåy ra. Gaä chñnh laâ Phûúng Nhên Trñ, möåt tïn àïå tûã rêët khön ngoan phaái Thanh Thaânh. Gaä nhòn nûä àöìng noái: - Tiïíu cö nûúng thêåt kheáo giaã vúâ. Sû phuå ta chûa àöång àïën tay aáo cö thò sao laåi àaánh gaäy tay cö àûúåc? Nûä àöìng laåi heát lïn: - Maá maá úi! Laåi coá ngûúâi nûäa àïën àaánh haâi nhi! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 Àõnh Dêåt sû thaái àûáng bïn thêëy thïë caã giêån bûúác laåi vung tay lïn taát vaâo mùåt Phûúng Nhên Trñ. Muå vûâa taát vûâa quaát: - Ngûúâi lúán maâ ài ùn hiïëp treã nñt sao khöng biïët nhuåc? Phûúng Nhên Trñ àûa tay lïn gaåt. Ngúâ àêu Àõnh Dêåt sû thaái chó nhûã cho y vûún tay ra. Muå vöåi vung tay phaãi nùæm lêëy tay gaä. Röìi tay traái muå beã quùåt cöí tay vaâo caánh tay. Nïëu chiïu naây maâ beã maånh thò khúáp xûúng úã khuyãu tay gaä lêåp tûác gaäy rúâi. Dû Thûúng Haãi xoay ngoán tay laåi àiïím vaâo sau lûng Àõnh Dêåt khiïën muå phaãi quay vïì tûå cûáu. Àõnh Dêåt àang nùæm giûä cöí tay Phûúng Nhên Trñ böîng thêëy Dû Thûúng Haãi phoáng chó àiïím túái àaânh phaãi buöng Phûúng Nhên Trñ ra xoay tay laåi phoáng chûúãng àaánh liïìn. Dû Thûúng Haãi khöng tyã àêëu vúái muå vöåi noái: - Xin löîi sû thaái! Röìi nhaãy luâi ra hai bûúác. Àõnh Dêåt sû thaái bònh sinh rêët thñch nûä àöìng xinh àeåp, muå liïìn nùæm lêëy tay cö beá , cêët gioång ön hoâa hoãi: - Haão haâi tûã! Ngûúi àau úã chöî naâo? Àïí ta coi röìi ta trõ thûúng cho! Muå súâ caánh tay cö thêëy chûa bõ gaäy múái yïn loâng. Muå veán cöí tay cö beá lïn thêëy cöí tay traáng noän coân lûu laåi böën vïët ngoán tay xanh leâ. Muå caã giêån quaát mùæng Phûúng Nhên Trñ: - Thùçng giùåc non kia noái laáo! Mi baão sû phuå mi chûa àuång vaâo y thïë thò böën vïët ngoán tay naây úã àêu ra? Nûä àöìng àaáp: - Àoá laâ giöëng ruâa ty tiïån àaä boáp tiïíu nûä. Cö vûâa noái vûâa troã vaâo sau lûng Dû Thûúng Haãi. Moåi ngûúâi àïìu bêåt cûúâi. Coá ngûúâi àïën phun caã nûúác traâ ra. Coá ngûúâi öm buång maâ cûúâi. Trong nhaâ àaåi saãnh chöî naâo cuäng coá tiïëng cûúâi röå. Dû Thûúng Haãi khöng biïët boån hoå cûúâi gò. Hùæn nghô buång: - Con nhoã kia kïu mònh laâ giöëng ruâa ty tiïån, nhûng noá laâ àûáa nhoã bõ oan ûác múã miïång mùæng caân coá chi laâ àaáng cûúâi? Hùæn thêëy ngûúâi naâo cuäng nhòn mònh maâ cûúâi thò khöng khoãi ngûúång nguâng beän leän. Phûúng Nhên Trñ luán thêëp ngûúâi xuöëng, nhaãy voåt laåi sau lûng Dû Thûúng Haãi, ruát úã trong aáo hùæn ra möåt maãnh giêëy vo troân laåi àûa cho hùæn. Dû Thûúng Haãi àoán lêëy múã coi thò thêëy trïn HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 maãnh giêëy naây möåt con ruâa àen to tûúáng. Àoá laâ cö beá nhên luác hùæn khöng biïët caâi maãnh giêëy naây vaâo sau lûng hùæn. Dû Thûúng Haãi vûâa beän leän vûâa tûác giêån, buång baão daå: - Con ruâa naây àaä veä tûâ trûúác röìi, nhûng ngûúâi ngoaâi quyïët khöng thïí giùæt vaâo sau lûng mònh àûúåc. Nhêët àõnh con nhoã kia vûâa röìi khoác röìi nhên luác têm thêìn mònh röëi loaån àem caâi vaâo. Vuå naây têët coá ngûúâi lúán trong boáng töëi chó àiïím cho noá. Hùæn àûa mùæt nhòn Lûu Chñnh Phong, miïång lêím bêím: - Con nhoã naây laâ ngûúâi trong Lûu gia. Teá ra Lûu Chñnh Phong àaä ngêëm ngêìm chúi khùm mònh vöë naây. Lûu Chñnh Phong thêëy Dû Thûúng Haãi àûa mùæt nhòn mònh thò hiïíu ngay hùæn coá yá phiïìn traách. Laäo tiïën laåi möåt bûúác nhòn nûä àöìng hoãi: - Tiïíu muöåi muöåi! Tiïíu muöåi muöåi laâ con caái nhaâ ai? Gia gia maá maá tiïíu muöåi àêu? Cên naây cuãa laäo möåt laâ àïí traã lúâi Dû Thûúng Haãi cö beá naây khöng phaãi ngûúâi nhaâ mònh, hai laâ trong loâng sinh möëi hoaâi nghi, muöën biïët cö beá àûúåc ai àûa túái. Nûä àöìng àaáp: - Gia gia cuâng maá maá tiïíu nûä coá viïåc boã ài röìi. Caác ngûúâi dùån tiïíu nûä ngöìi àêy cho ngoan ngoaän àûâng coá chaåy nhùng. Ngûúâi coân baão luác nûäa seä coá diïîn kõch: Hai ngûúâi biïët bay chaåy nùçm thùèng cùèng khöng nhuác nhñch. Àoá laâ baãn laänh giûä nhaâ cuãa phaái Thanh Thaânh kïu bùçng "Thñ cöí hûúáng hêåu, Bònh sa laåc nhaån thûác" gò gò àoá. Quaã nhiïn coi hay thêåt. Cö noái xong vöî tay. Mêëy gioåt lïå trïn mùåt vêîn coân nguyïn, cö chûa lau ài. Luác naây cö cûúâi raã rñch. Moåi ngûúâi thêëy thïë àïìu toã veã vui mûâng. Hoå biïët vuå naây coá ngûúâi lúán daåy cö àïën quêëy phaá phaái Thanh Thaânh. Ai tröng thêëy hai tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh nùçm yïn khöng nhuác nhñch cuäng cho laâ caái nhuåc lúán cho phaái naây. Dû Thûúng Haãi àûa tay vöî vaâo ngûúâi möåt tïn àïå tûã hai caái. Hùæn caãm thêëy tay súâ vaâo laånh ngùæt thò khöng khoãi giêåt mònh kinh haäi. Trong nhaâ hoa saãnh hai tïn àïå tûã bõ àaá ngaä tuy khöng nhuách nhñch àûúåc nhûng khöng bõ thûúng. Luác naây ngûúâi chuáng àïìu giaá laånh. Dû Thûúng Haãi la thêìm: - Nguy röìi! hai tïn naây àaä gùåp phaãi àöåc thuã! Hùæn lêåt ngûúâi hai gaä àïå tûã thò laåi thêëy mùåt chuáng àang móm cûúâi. Nhûng súâ àïën muäi thò biïët chuáng àaä chïët lêu röìi. Dû Thûúng Haãi ngoá nuå cûúâi naây khaác naâo tröng thêëy ma quyã. Tuy hùæn laâ ngûúâi trêën tônh phi HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 thûúâng maâ ngoán tay cuäng run lïn bêìn bêåt. Ta nïn biïët nuå cûúâi quaái dõ àoá rêët quen thuöåc vúái Dû Thûúng Haãi vò àêy laâ tuyïåt lyã "Töìi têm chûúãng" cuãa phaái Thanh Thaânh. Ngûúâi bõ giïët coân àïí laåi trïn neát mùåt hònh daång naây. Thûåc ra àoá khöng phaãi laâ nuå cûúâi maâ vò ngûúâi truáng "Töìi têm chûúãng" bõ tan naát tim phöíi àau quaá da mùåt nhùn nheo thaânh hònh nuå cûúâi rêët cöí quaái. Trong voä lêm khùæp thiïn haå chó coá tuyïåt kyã "Töìi têm chûúãng" laâ khiïën cho böå mùåt ngûúâi chïët thaânh hiïån traång naây. Coi àoá thò biïët hai tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh kia àaä chïët vïì àöåc thuã cuãa baãn mön. Sùæc mùåt Dû Thûúng Haãi luác xanh leâ luác lúåt laåt. Hùæn noái khöng ra lúâi. Lêm Bònh Chi àöåt nhiïn la lïn: - "Töìi têm chûúãng", "Töìi têm chûúãng" Àêy chñnh laâ voä cöng cuãa phaái Thanh Thaânh. Nguyïn trong Phûúác Oai tiïu cuåc nhaâ chaâng àaä rêët nhiïìu tiïu àêìu cuâng nhûäng tïn chaåy cúâ àaä bõ chïët vïì chûúãng phaáp naây. Nhûäng ngûúâi bõ tûã naån àïìu àïí laå trïn mùåt nuå cûúâi quaái dõ. Chaâng tröng thêëy quen röìi vaâ nhúá nhû in trong oác, chaâng múái la lïn trûúác tiïn. Trong boån quêìn haâo coân nhiïìu ngûúâi khaác cuäng biïët hiïån tûúång àùåc biïåt vïì "Töìi têm chûúãng" liïìn noái theo: - Àuáng laâ "Töìi têm chûúãng"! - Teá ra boån àöìng mön phaái Thanh Thaânh tûå taân saát nhau, giïët haåi ngûúâi nhaâ hoå. Dû Thûúng Haãi ruöåt röëi nhû múá boâng bong. Hùæn kheä baão Phûúng Nhên Trñ: - Haäy khiïng chuáng ài! Phûúng Nhên Trñ vêîy mêëy tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh túái khiïng thi thïí hai baån àöìng mön bõ naån ra khoãi saãnh àûúâng. Nûä àöìng kia laåi àöåt nhiïn lïn tiïëng: - Phaái Thanh Thaânh nhiïìu ngûúâi thiïåt! Möåt tïn chïët coá hai tïn khiïng. Hai tïn chïët coá böën tïn khiïng. Dû Thûúng Haãi mùåt giêån xaám xanh nhòn nûä àöìng hoãi: - Gia gia cö tïn hoå laâ gò? Nhûäng cêu vûâa röìi phaãi chùng laâ gia gia àaä daåy cö? Nïn biïët rùçng mêëy cêu noái cuãa cö beá nhuå yá xoái moác. Nïëu khöng coá ngûúâi lúán daåy baão thò dô nhiïn möå cö beá nhoã tuöíi khöng biïët noái thïë. Nûä àöìng cûúâi noái: - Möåt hai laâ hai, hai hai laâ böën, hai ba laâ saáu, hai böën laâ taám, hai nùm laâ mûúâi... Cö àoåc thuöåc loâng khöng ngúát baãn cûãu chûúng... Dû Thûúng Haãi noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 - Ta hoãi cö möåt cêu. Thanh êm hùæn cûåc kyâ nghiïm khùæc. Nûä àöìng laåi ngoaác miïång ra maâ khoác oâa lïn röìi chui àêìu vaâo loâng Àõnh Dêåt sû thaái. Àõnh Dêåt vöî lûng cö tòm lúâi an uãi: - Àûâng súå! Àûâng súå! Beá ngoan! Àûâng súå chi hïët! Muå quay sang baão Dû Thûúng Haãi: - Laäo khöng kheáo giaáo huêën àïí cho àïå tûã mònh taân saát nhau röìi giêån caá cheám thúát ài hùm doåa àûáa treã nñt laâ nghôa laâm sao? Dû Thûúng Haãi chó hùæng gioång möåt tiïëng chûá khöng traã lúâi. Nûä àöìng àang guåc àêìu vaâo loâng Àõnh Dêåt böîng ngûãng àêìu lïn cûúâi noái: - Laäo sû phuå! Hai hai laâ böën. Hai ngûúâi chïët böën ngûúâi khiïng. Ba ngûúâi chïët phaãi saáu ngûúâi khiïng. Hai böën laâ taám... Röìi cö ngûâng laåi khöng noái nûäa bêåt lïn traâng cûúâi khanh khaách. Moåi ngûúâi thêëy cö beá àöång möåt caái laâ khoác. Khoác àêëy röìi laåi cûúâi ngay àêëy. Chúåt khoác chúåt cûúâi laâ tñnh nïët cuãa treã nñt lïn 7, lïn 8. Cö naây àaä vaâo traåc 13 tuöíi, thên hònh cö laåi cao nghïåu, maâ möîi cêu noái àïìu coá yá chêm choåc Dû Thûúng Haãi. Hiïín nhiïn àêy khöng phaãi laâ cêu noái ngêy thú cuãa treã nñt, àuáng coá ngûúâi lúán úã trong boáng töëi múám lúâi cho. Àoá laâ möåt àiïìu khöng coân nghi ngúâ gò nûäa. Dû Thûúng Haãi lúán tiïëng: - Bêåc àaåi trûúång phu phaãi coá haânh àöång quang minh löîi laåc. Öng baån naâo coá àiïìu chi xñch mñch vúái bêìn àaåo cûá chûúâng mùåt ra maâ noái chuyïån. Sao laåi nêëp naánh dêëu àêìu húã àuöi, daåy àûáa con nñt noái nhûäng lúâi vö võ thò àêu phaãi laâ anh huâng haão haán? Tuy ngûúâi hùæn thêëp luân maâ mêëy cêu naây phaát ra tûâ huyïåt àún àiïìn, trung khñ àêìy rêîy, thanh êm rêët laâ huâng traáng, loåt vaâo tai ngûúâi vêîn coân oang oang. Quêìn haâo nghe laäo noái khöng khoãi àem loâng kñnh troång chûá khöng löå veã khinh khi nhû trûúác nûäa. Dû Thûúng Haãi noái cêu naây, trong nhaâ àaåi saãnh im phùng phùæc, khöng coá tiïëng ngûúâi àaáp laåi. Höìi lêu àöåt nhiïn nûä àöìng lïn tiïëng hoãi Àõnh Dêåt: - Laäo sû phuå! Y hoãi anh huâng haão haán úã mön phaái naâo? Phaái Thanh Thaânh nhaâ y phaãi chùng laâ anh huâng haão haán? Àõnh Dêåt laâ möåt nhên vêåt tiïìn böëi phaái Hùçng Sún, tuy muå coá àiïìu bêët maän vúái HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Thanh Thaânh nhûng khöng muöën cöng nhiïn phó baáng caã mön phaái hoå, liïìn haâm höì àaáp: - Phaái Thanh Thaânh nhûäng àúâi trûúác coá rêët nhiïìu anh huâng haão haán. Nûä àöìng laåi hoãi: - Bêy giúâ thò sao? Hoå coá ngûúâi anh huâng haão haán naâo khöng? Àõnh Dêåt bôu möi nhòn Dû Thûúng Haãi àaáp: - Ngûúi hoãi ngay võ chûúãng mön daåo trûúãng phaái Thanh Thaânh naây seä biïët. Nûä àöìng liïìn hoãi: - Thûa chûúãng mön àaåo nhên! Giaã tyã möåt ngûúâi bõ troång thûúng khöng nhuác nhñch àûúåc maâ coá keã khaác laåi khinh khi hoå thò chûúãng mön tñnh rùçng keã àoá coá phaãi laâ anh huâng haão haán khöng? Cö vûâa noái cêu naây chùèng nhûäng Dû Thûúng Haãi tröëng ngûåc àêåp loaån lïn maâ hïët thaãy bao nhiïu ngûúâi trong nhaâ hoa saãnh àaä nghe Nghi Lêm thuêåt chuyïån La Nhên Kiïåt àêm chïët Lïånh Höì Xung àïìu run lïn tûå hoãi: - Phaãi chùng cö beá naây coá möëi liïn quan vúái phaái Hoa Sún? Lao Àûác Nùåc buång baão daå: - Cö beá naây noái vêåy roä raâng vò àaåi sû ca ta maâ öm möëi bêët bònh. Khöng hiïíu sû ca cö laâ ai? Laäo súå laâm cho tiïíu sû muöåi àau loâng, trong luác hoang mang laäo chûa kõp baáo tin àaåi sû huynh chïët cho àöìng boån hay. Trong nhaâ àaåi saãnh, ngûúâi bõ xuác àöång nhêët laâ Nghi Lêm. Toaân thên naâng run bêìn bêåt, trong loâng caãm kñch cö beá kia vö cuâng. Cêu naây chñnh cö muöën àûa ra chêët vêën Dû Thûúng Haãi, nhûng vò cö baãn tñnh hiïìn hoâa laåi möåt niïìm kñnh troång ngûúâi trïn. Duâ sao Dû Thûúng Haãi cuäng laâ bêåc tiïìn böëi, nïn naâng khöng tiïån vùån hoãi. Bêy giúâ thêëy cö beá hoãi thay cho mònh naâng khöng nhõn àûúåc nöîi loâng chua xoát. Hai haâng chêu lïå tuön rúi nhû mûa. Dû Thûúng Haãi hoãi laåi: - Ai àaä daåy cho cö hoãi cêu naây? Nûä àöìng khöng traã lúâi hoãi laåi: - Gaä La Nhên Kiïåt úã phaái Thanh Thaânh coá phaãi laâ àïå tûã cuãa àaåo trûúãng khöng? Gaä thêëy ngûúâi ta bõ troång thûúng maâ ngûúâi naây laåi laâ nhên vêåt töët buång, àaä chùèng cûáu ngûúâi thò chúá laåi phoáng kiïëm àêm chïët. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Nhû vêåy àaåo trûúãng tñnh La Nhên Kiïåt coá phaãi laâ anh huâng haão haán khöng? Àaåo trûúãng àaä giaáo huêën gaä nhû vêåy û? Mêëy cêu naây tûå miïång möåt cö beá nhoã tuöíi noái ra laåi noái möåt caách linh lúåi döìn Dû Thûúng Haãi vaâo ngoä bñ khiïën ai nêëy àïìu sûãng söët. Dû Thûúng Haãi khöng traã lúâi àûúåc, laåi lúán tiïëng la: - Ai xuái ngûúi hoãi ta nhûäng cêu naây? Phuå thên ngûúi phaãi chùng thuöåc phaái Hoa Sún? Nûä àöìng quay laåi nhòn Àõnh Dêåt hoãi: - Laäo sû phuå! Öng ta quen thoái hùm ngûúâi. Nhû vêåy coá phaãi laâ haânh vi quang minh löîi laåc cuãa bêåc àaåi trûúång phu khöng? Coá xûáng àaáng laâ anh huâng haão haán khöng? Àõnh Dêåt thúã daâi àaáp: - Caái àoá ta cuäng chõu, khöng traã lúâi àûúåc. Moåi ngûúâi caâng nghe caâng lêëy laâm kyâ. Luác trûúác hoå coân tûúãng coá ngûúâi lúán úã trong boáng töëi ngêëm ngêìm múám lúâi cho cö. Nhûng mêëy cêu noái vûâa röìi, roä raâng cö chuåp àûúåc lúâi Dû Thûúng Haãi liïìn böëp chaát hoãi vùån ngay laåi bùçng nhûäng lúâi leä cûåc kyâ cau àöåc. Hiïín nhiïn cö biïët tuây cú ûáng biïën, tûå miïång noái ra múái thêåt laâ kyâ. Hoå khöng hiïíu taåi sao cö beá nhoã tuöíi nhû vêåy maâ miïång lûúäi àaä ghï gúám àïën thïë. Nghi Lêm àêìm àòa chêu lïå múâ caã hai mùæt, nhûng naâng tröng boáng sau lûng cö beá böîng àöång têm tûå hoãi: - Boáng daáng em nhoã naây mònh àaä thêëy qua maâ khöng nhúá úã àêu. Naâng queåo àêìu suy nghô sûåc nhúá ra, liïìn lêím bêím: - Phaãi röìi! Cö naây höm qua cuäng úã trong Tuáy Tiïn lêu. Trong àêìu oác naâng hiïån lïn nhûäng hònh aãnh àaä qua möåt caách rêët roä rïåt. Saáng súám höm trûúác, naâng bõ Àiïìn Baá Quang bûác baách lïn lêìu. Trong tûãu lêu naây baãy taám baân àaä àêìy khaách ngöìi uöëng rûúåu. Böîng hai ngûúâi phaái Thaái Sún lïn khiïu chiïën. Àiïìn Baá Quang àaánh chïët möåt ngûúâi. Caác tûãu khaách súå quaá chaåy toaán loaån. Tûãu baão cuäng khöng daám lïn roát rûúåu. Taåi chiïëc baân nhoã trong goác tûãu lêìu tröng ra ngoaâi àûúâng coá hai ngûúâi ngöìi. Àïën luác Lïånh Höì Xung bõ giïët, naâng öm thi thïí xuöëng lêìu röìi, hai ngûúâi kia vêîn coân ngöìi àoá chûa rúâi khoãi quaán rûúåu. Luác êëy naâng rêët àöîi baâng hoaâng, ruöåt böëi röëi thò coân loâng daå naâo àïí yá àïën ngûúâi ngöìi bïn chiïëc baân nhoã kia laâ ai? Bêy giúâ naâng tröng boáng sau lûng àöìng nûä tûúng tûå boáng ngûúâi coân nhúá mang maáng trong àêìu oác, röìi dêìn dêìn naâng nhúá roä möìn möåt. Trong hai ngûúâi ngöìi bïn chiïëc baân nhoã höm qua thò cö beá naây laâ möåt. Cö ngöìi xêy lûng vïì phña naâng, nïn nhúá roä boáng sau HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 lûng. Höm qua cö ta mùåc aáo vaâng lúåt. Giaã tyã cö khöng xoay ngûúâi laåi thò naâng chùèng thïí naâo nhêån ra àûúåc. Nghi Lêm tûå hoãi: - Coân ngûúâi nûäa laâ ai? Naâng chó nhúá ngûúâi kia laâ àaân öng, coân giaâ hay treã, ùn mùåc thïë naâo, naâng khöng tûúãng tûúång ra àûúåc. Bao nhiïu con mùæt trong nhaâ àaåi saãnh àïìu àöí döìn vaâo nhòn Dû Thûúng Haãi. Coân Nghi Lêm laåi àïí toaân böå têm thêìn vaâo tònh traång höm qua. Trûúác mùæt naâng tûåa höì hiïån ra böå mùåt tûúi cûúâi cuãa Lïånh Höì Xung luác lêm tûã. Naâng nhúá y àaä duå La Nhên Kiïåt tiïën laåi röìi àêm kiïëm vaâo buång àõch nhên. Naâng öm thi thïí Lïånh Höì Xung quïånh quaång ài xuöëng lêìu, trong loâng hoang mang khöng hiïíu mònh úã chöî naâo, ài bûâa ra cöíng thaânh röìi chaåy loaån trïn àûúâng caái... HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 Höìi 27 Khuác Phi Yïn xin thuöëc cûáu ngûúâi Nghi Lêm thêëy thi thïí Lïånh Höì Xung maâ naâng öm trong tay dêìn dêìn laånh giaá, nhûng naâng khöng caãm thêëy nùång nïì maâ cuäng khöng biïët bi thûúng chi hïët. Naâng àang úã trong tònh traång nhû ngûúâi mêët höìn, khöng biïët öm xaác chïët naây ài àêu thò naâng chúåt túái àêìm sen bïn àûúâng. Hoa sen àua núã cûåc kyâ tûúi àeåp. Böîng ngûåc naâng tûåa höì bõ àaánh möåt truây rêët naång röìi khöng chöëng nöíi nûäa, caã naâng lêîn thi thïí Lïånh Höì Xung àïìu ngaä xuöëng. Naâng ngêët ài... Luác Nghi Lêm tónh laåi thò thêëy aánh mùåt trúâi saáng toã. Naâng vöåi giú tay ra öm thi thïí Lïånh Höì Xung thò chùèng thêëy àêu nûäa. Nghi Lêm giêåt mònh àûáng phùæt dêåy thò chó thêëy àêìm sen vêîn coân nhûäng böng hoa tûúi thùæm, naâng àaão mùæt nhòn quanh chùèng thêëy thi thïí Lïånh Höì Xung àêu caã. Naâng baâng hoaâng chaåy quanh chùèng thêëy thi thïí Lïånh Höì Xung àêu caã. Naâng baâng hoaâng chaåy quanh àêìm sen möåt voâng tòm kiïëm vêîn chùèng ra manh möëi chi hïët. Nghi Lêm quay laåi nhòn mònh thêëy aáo quêìn maáu me loang löí. Hiïín nhiïn laâ sûå thûåc chûá khöng phaãi möång aão. Naâng bêåt lïn hoãi: - Thi thïí Lïånh Höì àaåi ca àêu? Röìi naâng súå haäi vaâ caãm thêëy thûúng têm vö haån, suyát ngêët ài. Nghi Lêm àõnh thêìn laåi tòm kiïëm möåt luác, nhûng xaác chïët àaä khöng caánh maâ bay ài mêët röìi. Naâng thêëy àêìm nûúác nöng caån liïìn löåi xuöëng moâ höìi lêu maâ chùèng thêëy tùm húi chi hïët. Naâng chaåy vïì Lûu phuã tòm kiïëm sû phuå, loâng tûå hoãi: - Thi thïí Lïånh Höì àaåi ca biïën àêu mêët? Coá ngûúâi qua àûúâng àem ài hay bõ daä thuá vöì mêët röìi? Naâng nghô àïën gaä vò cûáu mònh phaãi uöíng maång, maâ thi thïí gaä naâng khöng chiïëu cöë cho chu toaân àûúåc thò rêët laâ buöìn bûåc. Nïëu quaã daä thuá bùæt ài ùn thõt thò naâng phaãi àïën tûå tûã. Thûåc ra duâ thi thïí Lïånh Höì Xung coá coân nguyïn veån, naâng cuäng khöng muöën söëng nûäa. Àöåt nhiïn trong loâng naâng mêåp múâ möåt yá niïåm maâ naâng HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 khöng daám nghô túái. yá niïåm naây àaä thoaáng qua trong àêìu oác naâng suöët möåt ngaây maâ naâng phaãi min cûúäng deåp ài. Naâng lêím bêím: - Taåi sao ta laåi têm thêìn bêët àõnh nhû vêåy? Sao ta laåi nghô vúá vêín thïë naây? Thêåt laâ hoang àûúâng! Khöng thïí thïë àûúåc. Nhûng luác naây yá niïåm àoá hiïín hiïån lïn roä rïåt trong àêìu oác naâng. Naâng tûå nhuã: - Luác ta öm thi thïí Lïånh Höì àaåi ca, loâng ta rêët bònh thaãn. Ta öm ngûúâi y chaåy loaån trïn àûúâng. Bêy giúâ thi thïí y biïën mêët ta tòm kiïëm àïí laâm gò, hay laåi öm chaåy lung tung trïn àûúâng nhû trûúác. Taåi sao khi àïën bïn àêìm sen ta laåi ngêët ài? Thêåt laâ àaáng chïët! Ta khöng nïn coá yá nghô quaái gúã àoá. Sû phuå khöng ûng, böì taát khöng dung tha yá niïåm taâ ma naây. Ta khöng thïí laâ ma quyã àûúåc. Nhûng thi thïí Lïånh Höì àaåi ca àêu? Nghi Lêm àêìu oác höîn loaån röìi naâng tûåa höì thêëy Lïånh Höì Xung móm cûúâi, caái móm cûúâi thaãn nhiïn nhû khöng coá yá gò. Coá luác naâng laåi thêëy gaä lúán tiïëng mùæng: "Tiïíu ni cö xuái quêíy naây!..." vúái böå mùåt khoá chõu cuãa gaä thò trong loâng naâng àau nhû cùæt. Böîng thanh êm Dû Thûúng Haãi laåi vang lïn: - Lao Àûác Nùåc! Con nhoã naây laâ ngûúâi phaái Hoa Sún ngûúi phaãi khöng? Lao Àûác Nùåc àaáp: - Khöng phaãi! Bûäa nay àïå tûã múái thêëy cö beá naây laâ möåt. Cö khöng phaãi laâ ngûúâi tïå phaái. Dû Thûúng Haãi noái: - Àûúåc röìi! Ngûúi khöng chõu nhêån thò thöi! Àöåt nhiïn hùæn giú tay lïn. aánh thanh quang lêëp laánh. Möåt ngoån chuây voåt vïì phña Nghi Lêm. Hùæn quaát hoãi: - Tiïíu sû thaái! Caái gò àêy? Nghi Lêm coân àang ngú ngêín xuêët thêìn. Naâng khöng ngúâ Dû Thûúng Haãi laåi phoáng aám khñ haåi mònh. Ngoån phi chuây ài rêët chêåm maâ tiïëng rñt trïn khöng laåi rêët gêëp. Nghi Lêm chúåt naãy ra möåt quyïët àõnh: - Laäo giïët mònh caâng hay! Mònh àaä khöng muöën söëng maâ àûúåc laäo kïët quaã tñnh maång cho thò coân gò bùçng? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Naâng khöng coá yá niïåm lêín traánh. Ngoån chuây tûâ tûâ bay túái. Mêëy ngûúâi àöìng thanh la lïn caãnh caáo: - AÁm khñ àoá! Phaãi àïí yá! Nhûng naâng vêîn khöng neá traánh maâ cuäng khöng muöën giú tay ra bùæt. Traái laåi naâng mûâng thêìm thoaát khoãi cuöåc àúâi àau khöí vúái caãnh thï lûúng tõch mõch. Ngoån phi chuây túái kïët quaã tñnh maång naâng laâ möåt àiïìu naâng mong muöën coân chûa àûúåc. Khi naâo naâng coân laãng traánh nûäa. Àõnh Dêåt tûâ tûâ àêíy cö beá sang bïn, röìi voåt ra àûáng chùæn trûúác mùåt Nghi Lêm. Luác naây coi muå khöng phaãi laâ baâ giaâ luå khuå, muå voåt ngûúâi ra mau leå phi thûúâng. Ngoån phi chuây tuy töëc àöå rêët chêåm, nhûng noá cuäng laâ möåt thûá aám khñ phoáng ài. Thïë maâ Àõnh Dêåt nhaãy ra sau laåi voåt ngûúâi túái trûúác. Muå vûún tay ra nùæm lêëy möåt caách nheå nhaâng vaâ àuáng luác. Nhaác tröng Àõnh Dêåt sû thaái vûún tay ra chuát nûäa laâ bùæt àûúåc ngoån thiïët chuây ngay. Ngúâ àêu ngoån thiïët chuây bay àïën phña trûúác muå chûâng hai thûúác àöåt nhiïn rúát xuöëng àêët àaánh caåch möåt tiïëng. Giaã tyã Àõnh Dêåt sû thaái vûún tay ra chuát nûäa thò bùæt àûúåc möåt caách dïî daâng. Nhûng muå thêëy tû thïë ngoån chuây ài sùæp túái núi liïìn giú tay lïn trûúác ngûåc chúâ aám khñ túái núi múái xoay baân tay nùæm lêëy cho ra veã ung dung, xûáng àaáng vúái taác phong cuãa nhûäng tay cao thuã danh gia. Deâ àêu Dû Thûúng Haãi ra chiïu naây tuyïåt kyâ bñ. Hùæn tñnh àuáng ngoån chuây àïën trûúác mùåt muå caách chûâng hai thûúác liïìn cho rúát xuöëng. Luöìng lûåc àaåo chuêín xaác phi thûúâng maâ caách duång têm vö cuâng xaão traá. Àõnh Dêåt giú tay àoán phi chuây maâ àïí rúát mêët, thïë laâ bõ thua àöëi phûúng úã trûúác mùåt moåi ngûúâi. Mùåt muå húi ûãng àoã vò beä baâng. Giûäa luác êëy Dû Thûúng Haãi laåi giú tay lïn liïång möåt nùæm giêëy vo troân túái trûúác mùåt nûä àöìng. Cuöën giêëy naây tûác laâ maãnh giêëy veä con ruâa àen cuãa cö ta cuöån troân laåi. Àõnh Dêåt àöång têm nghô thêìm: - Thùçng cha muäi trêu kia phoáng ngoån chuây teá ra laâ duång têm àaánh lûâa ta, chûá khöng phaãi cöë yá àaã thûúng con nhoã. Bêy giúâ muå thêëy cuöån giêëy nhoã xñu liïång túái, thïë ài rêët gêëp, so vúái ngoån phi chuây vûâa röìi coân mau leå hún nhiïìu. Nhûäng tay cao thuã nöåi gia coá thïí àaã thûúng ngûúâi bùçng möåt caánh hoa hay möåt maãnh laá. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Cuöån giêëy naây maâ liïång truáng mùåt nûä àöìng thò cö khöng khoãi bõ thûúng. Luác naây Àõnh Dêåt àûáng bïn Nghi Lêm. Muå thêëy biïën cöë àöåt ngöåt khöng kõp cûáu viïån chó la lúán möåt tiïëng: - Ngûúi... Böîng thêëy nûä àöìng giú ngoán tay troã bïn phaãi lïn bêåt vaâo cuöån giêëy kheä vang lïn möåt tiïëng caåch. Cuöån giêëy raách tan thaânh trùm ngòn maãnh vuån bay nhû bûúm bûúám trûúác mùåt cö chûâng nùm trûúång. Trong boån quêìn haâo coá àïën hún 20 ngûúâi khöng nhõn àûúåc bêåt tiïëng reo: - Tuyïåt diïåu! Nhûng Àõnh Dêåt sû thaái, Dû Thûúng Haãi, Thiïn Mön àaåo nhên, Lûu Chñnh Phong, Vùn tiïn sinh, Haâ Tam Thêët, nhûäng tay cao thuã tuyïåt àónh, àöåt nhiïn sùæc mùåt biïën àöíi dõ thûúâng rêët khoá coi. Dû Thûúng Haãi noái: - Chaâ chaâ! Tiïíu cö nûúng! chiïu "Baách àiïíu triïìu phuång" cuãa cö sûã hay tuyïåt! Boån Àõnh Dêåt àûa mùæt nhòn nûä àöìng chùçm chùåp àïí xem cö àöëi àaáp thïë naâo. Nhûäng tay cao thuã àïìu biïët "Baách àiïíu triïìu phuång" laâ möåt tuyïåt kyã cuãa Ma giaáo. Nïëu cöng phu naây luyïån àûúåc túái chöî cao thêm thò möåt chiïu coá thïí àöìng thúâi haå saát àaã thûúng àïën mûúâi ngûúâi. Thêåt laâ möåt chiïu söë lúåi haåi khiïën cho àöëi phûúng khoá loâng traánh khoãi. Nûä àöìng coân nhoã tuöíi dô nhiïn cöng phu chûa luyïån àûúåc àïën núi àïën chöën. Nïëu cö tiïëp tuåc reân luyïån àïí sûã duång nhûäng loaåi aám khñ kõch àöåc, buáng cho noá tung ra haâng trùm ngaân haåt nhoã nhû caát chuåp túái thò e rùçng nhûäng tay cao thuã àïën àêu cuäng coá thïí mêët maång ngay tûác khùæc. Nhûäng ngûúâi chñnh phaái khi baân luêån àïën ma giaáo, mön cöng phu naây àaä laâm cho hoå phaãi àiïn àêìu maâ khöng tòm ra àûúåc biïån phaáp naâo hoaân thiïån àïí chöëng àúä, nïn hoå chaán gheát vö cuâng. Ngúâ àêu cö beá mùåt hoa da ngoåc laåi biïët sûä mön voä cöng thêm àöåc ghï gúám naây. Nûä àöìng cûúâi hò hò hoãi laåi: - Ai baão àêy laâ cöng phu "Baách àiïíu triïìu phuång"?Maá maá tiïíu nûä kïu noá bùçng "Nhêët chó thiïìn". HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Coá àiïìu tiïíu nûä chûa hoåc àûúåc, coân phaãi luyïån 20 nùm múái thaânh cöng. Nhûng àúåi 20 nùm nûäa thò khi êëy tiïíu nûä àaä àêìu baåc rùng long, coân sûã cöng phu "Nhêët chó thiïìn" laâm chi? Thiïn Mön àaåo nhên cuâng Àõnh Dêåt sû thaái àûa mùæt nhòn nhau. Caã hai ngûúâi àïìu löå veã kinh dõ. Àõnh Dêåt hoãi: - Ngûúi baão àoá laâ thêìn cöng "Nhêët chó thiïìn" û? Vêåy ra mêîu thên ngûúi úã trïn àaão Tûã Truác ngoaâi Àöng Haãi phaãi khöng? Nûä àöìng cûúâi hò hò àaáp: - Phaãi hay khöng sû thaái cûá viïåc maâ àoaán. Maá maá àaä dùån tiïíu nûä khöng àûúåc tiïët löå lai lõch vúái bêët cûá möåt ai. Boån Thiïn Mön tuy nghe túái cöng phu "Baách àiïíu triïìu phuång" cuãa ma giaáo àaä lêu, nhûng thûåc ra chûa hiïíu noá thïë naâo maâ cuäng chûa tröng thêëy bao giúâ. Huöëng chi cöng phu cuãa nûä àöìng naây laåi chûa luyïån àûúåc àïën núi vêåy chên giaã thïë naâo khöng ai phên biïåt àûúåc. Coân cöng phu "Nhêët chó thiïìn" laâ tuyïåt kyä cuãa Kñnh Nguyïåt thêìn ni trïn àaão Tûã Truác ngoaâi Àöng Haãi. Theo lúâi àöìn thò thêìn cöng naây khöng truyïìn cho ngûúâi ngoaâi. Vêåy nûä àöìng têët nhiïn coá möëi quan hïå sêu xa vúái Kñnh Nguyïåt thêìn ni. Ngûúâi ta coân noái Kñnh Nguyïåt thêìn ni laâ möåt cao nhên tuyïåt thïë khön ai àõch nöíi. Tuy lúâi noái cuãa nûä àöìng chûa biïët chên giaã thïë naâo, nhûng cuäng cûá tin laâ thûåc ài vaâ chùèng nïn khiïu khñch vúái möåt võ cao nhên ngoaâi àúâi nhû con thêìn long êín hiïån khön lûúâng laâ hún. Boån Thiïn Mön liïìn àöíi veã mùåt chaán gheát ra chiïìu kñnh troång. Coân Dû Thûúng Haãi sùæc mùåt luác trùæng bïåch, luác xanh leâ, êm trêìm khöng nhêët àõnh. Àõnh Dêåt sû thaái thêëy tiïíu cö nûúng tûúáng maåo xinh àeåp àaä àem loâng yïu dêëu, huöëng chi cö laåi coá liïn quan mêåt thiïët vúái àaão tûã truác ngoaâi Àöng Haãi thò cuäng thuöåc àïå tûã nhaâ Phêåt, nïn muå quyïët khöng àïí cho Dû Thûúng Haãi khinh khi lêën aát cö. Mùåt khaác muå laåi nghô: Dû Thûúng Haãi laâ tön sû möåt phaái maâ cûá rùæc röëi vúái laäo cuäng chùèng ñch gò. Muå liïìn nhòn Nghi Lêm noái: - Nghi Lêm! Gia gia cuâng maá maá cö beá naây khöng hiïíu ài àêu. Vêåy ngûúi àûa cö ài tòm kiïëm, àùång coá ngûúâi chiïëu cöë khoãi bõ keã khaác haâ hiïëp. Nghi Lêm vêng lúâi chaåy laåi dùæt tay nûä àöìng. Nûä àöìng nhòn cö móm cûúâi, cuâng nhau ra khoãi nhaâ àaåi saãnh. Dû Thûúng Haãi biïët rùçng coá ngùn trúã cuäng bùçng vö duång. Hùæn chó cûúâi HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 laåt möåt tiïëng röìi khöng hoãi gò túái cö nûäa. Nghi Lêm cuâng nûä àöìng ra khoãi nhaâ khaách saãnh. Naâng hoãi: - Tiïíu muöåi muöåi! Quyá taánh tön danh laâ gò? Nûä àöìng cûúâi hò hò àaáp: - Tiïíu muöåi tïn goåi Lïånh Höì Xung. Nghi Lêm traái tim àêåp thònh thònh. Naâng sa sêìm neát mùåt hoãi: - Ta lêëy àiïìu tûã tïë hoãi cö, sao cö laåi noái giúän vúái ta? Nûä àöìng vêîn cûúâi àaáp: - Sao tyã tyã laåi baão tiïíu muöåi noái giúän? Chùèng leä ngûúâi baån tïn goåi Lïånh Höì Xung, coân tiïíu muöåi khöng coá tïn àûúåc hay sao? Nghi Lêm buöng tiïëng thúã daâi. Loâng naâng se laåi, naâng khöng nhõn àûúåc àaânh àïí cho hai doâng lïå traâo ra, cêët gioång buöìn rêìu: - Lïånh Höì àaåi àaä ca coá ún lúán cûáu maång cho ta, röìi y laåi vò ta maâ uöíng maång. Ta... khöng àaáng laâ baån cuãa y. Naâng vûâa noái túái àêy thò thêëy hai ngûúâi lûng guâ möåt cao möåt thêëp lêåt àêåt tûâ trong daäy haânh lang ngoaâi àaåi saãnh ài qua. Chñnh laâ Taái bùæc minh àaâ Möåc Cao Phong vaâ Lêm Bònh Chi. Nûä àöìng laåi cûúâi hò hò noái: - Thiïn haå thêåt lùæm chuyïån kyâ! Sao laåi coá laäo lûng guâ xêëu xa àïën nöîi ngûúâi ta nhòn thêëy phaãi phaát úán. Nghi Lêm nghe tiïëng nûä àöìng chï bai ngûúâi ngoaâi thò trong loâng rêët laâ phiïìn naäo. Naâng noái: - Tiïíu muöåi tûã! Cö tûå mònh ài kiïëm gia gia cuâng maá maá coá àûúåc khöng? Ta nhûác àêìu quaá nïn trong mònh khoá chõu. Nûä àöìng cûúâi hoãi: - Laâm gò maâ nhûác àêìu vúái khoá chõu? Tyã tyã thêåt kheáo giaã vúâ. Tiïíu muöåi biïët röìi. Vò tiïíu muöåi maåo xûng laâ Lïånh Höì Xung nïn tyã tyã phiïìn naäo chûá gò? Haão tyã tyã! Lïånh sû baão tyã tyã ài vúái tiïíu muöåi, sao tyã tyã laåi muöën àêíy tiïíu muöåi ra khöng nhòn gò àïën. Tiïíu muöåi maâ bõ keã àöën maåt khinh nhúân têët lïånh sû seä quúã traách tyã tyã àoá. Nghi Lêm noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2